Het EVC-assessment. Methodiek-handleiding voor de Assessor. Het EVC-assessment, Methodiek-handleiding voor de Assessor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het EVC-assessment. Methodiek-handleiding voor de Assessor. Het EVC-assessment, Methodiek-handleiding voor de Assessor"

Transcriptie

1 Het EVC-assessment Methodiek-handleiding voor de Assessor 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: ontwikkelingen EVC Wat is EVC? Landelijke ontwikkelingen 4 2 De EVC-procedure van QRM Stap 1: Voorlichting en intake 6 Stap 1a (optioneel): invullen quick scan Stap 2: Herkennen Stap 3: Waarderen (het EVC-assessment, hier is de assessor bij betrokken!) Stap 4: Rapporteren (hier is de assessor bij betrokken!) Stap 5: Evaluatie en optimalisatie (hier is de assessor bij betrokken!) 8 3 Het assessment in de praktijk: de voorbereiding Aanvraag vanuit QRM Bekijken van het portfolio van de EVC-kandidaat Assessment plannen Inzet Criterium gericht interview (CGI) Inzet werkplekbezoek Contact opnemen met de kandidaat 12 4 Het assessment uitvoeren Het portfolio beoordelen De zelfbeoordeling van de kandidaat Aftekenen dat u het bewijsstuk hebt gezien Koppelen van de bewijsstukken aan de onderdelen van de opleidingsstandaard Het criterium gericht interview Voorbereiden van een criterium gericht interview De STAR(RT)-methode Hoe richt je het interview in? Het begin van het interview Afronding van het interview Het werkplekbezoek De WAKKER-methode Nabespreking ter afronding van het assessment 22 5 De rapportage De onderdelen van de rapportage voor de assessor Toelichting bij: Het loopbaandoel van de kandidaat voor dit EVC-traject Toelichting bij: scoren bewijs op vraak-criteria Toelichting bij: Conclusie per werkproces/deelkwalificatie Toelichting bij: Onderbouwing per werkproces/deelkwalificatie:waar blijkt dat uit? Toelichting bij: Advies per werkproces/deelkwalificatie Toelichting bij: Conclusie met betrekking tot het loopbaandoel van de kandidaat Toelichting bij: Aanbeveling met betrekking tot het loopbaandoel van de 32 kandidaat 5.2 De afronding Tot slot 33 Bijlagen 35 Bijlage 1: Valkuilen en tips werkplekbezoek 36 2

3 Bijlage 2: Valkuilen en tips Criterium gericht interview (CGI) 38 Bijlage 3: Het CGI - STARR gesprekstechniek 39 Bijlage 4: Valkuilen bij Interviews 43 Bijlage 5: Feedback geven 44 Bijlage 6: Checklist EVC-rapportage 45 QRM 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van QRM. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j o het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere complilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot QRM te wenden. 3

4 1. Inleiding: ontwikkelingen EVC 1.1 Wat is EVC? EVC is de afkorting van Erkennen van Verworven Competenties, maar we komen het tegenwoordig ook tegen als ErVaringsCertificaat. EVC beoogt de erkenning en/of waardering van wat een individu heeft geleerd in elke mogelijke leeromgeving: in formele omgevingen zoals op school, maar ook in niet-formele omgevingen zoals de werkplaats of thuis. In een EVC-traject worden de reeds opgedane competenties (kennis, houding en vaardigheden) van de kandidaat naast een landelijk erkende meetlat gelegd. Deze meetlat kan een vastgelegde HBO- of MBO-opleidingsstandaard zijn of een erkende branche-standaard. De meeste EVC-trajecten die QRM uitvoert hebben betrekking op een MBO-opleidingsstandaard: een kwalificatiedossier of een eindtermendocument. In een EVC-traject wordt dus gemeten in hoeverre de kandidaat de onderdelen van deze standaard op het moment van het assessment (aantoonbaar) beheerst. De in kaart gebrachte competenties van de kandidaat, gerelateerd aan een landelijk erkende standaard, worden vastgelegd in een EVC-rapportage. Deze rapportage heet het Ervaringscertificaat. Het Ervaringscertificaat is het eindproduct van het EVC-traject. Met dit certificaat kan de kandidaat aantonen welke deskundigheid hij al in huis heeft voor de werkgever, maar het certificaat kan ook ter verzilvering worden aangeboden aan een opleidingsinstelling. Afhankelijk van de mate waarin de kandidaat de vereisten van een standaard beheerst, kan een examencommissie besluiten een kandidaat een diploma te geven, nog een extra onderdeel te beoordelen (zoals taalvaardigheid of leren, loopbaan & burgerschap) of een aanbieding te doen voor een (verkort) opleidingstraject. De kandidaat kan het certificaat ook inzetten voor andere loopbaandoeleinden door het mee te nemen bij sollicitaties of beoordelingen. 1.2 Landelijke ontwikkelingen De betekenis van het Ervaringscertificaat is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De economische recessie heeft het belang van het Ervaringscertificaat nog actueler gemaakt. Naast dat het kabinet al jaren een kenniseconomie nastreeft waarin iedereen in Nederland minimaal een startkwalificatie bezit (MBO niveau 2 of havo/vwo-diploma), is EVC een van de geïnitieerde maatregelen om potentiële werkzoekenden sneller van werk naar werk te helpen. EVC wordt dan ook steeds meer opgenomen in COA s, bij Opleidingsfondsen en in stimuleringsmaatregelen van de overheid of een branche. Naast de ontwikkelingen op het gebied van EVC, is het MBO ook erg in verandering. Zo is de opleidingsstructuur aan het veranderen van eindtermgericht naar competentiegericht onderwijs, wat naast 4

5 de vorm en inhoud van dossiers samengaat met enkele veranderende eisen. Zo gelden voor de competentiegerichte standaarden: het brondocument LL&B voor Leren, loopbaan en burgerschap, inclusief het addendum Nederlands (eisen aan Nederlandse taalvaardigheid vanuit burgerschap geformuleerd) hogere taaleisen, gerelateerd aan het Europees raamwerk (5 deelvaardigheden van taal met een niveau A1 t/m C2, dat vanaf wordt vervangen door het raamwerk Meijerink) vanaf eisen voor rekenvaardigheid. Naast deze inhoudelijke wijzigingen is ook het toezicht in ontwikkeling. In juli 2009 is er een nieuw convenant vastgesteld waarin de kwaliteitscode EVC in een meer uitgewerkte versie is opgenomen, evenals de registratiesystematiek van EVC-aanbieders. Het register werd beheerd door het Kenniscentrum EVC. Vanaf 1 januari 2010 gaat de overheid de regie nemen in de kwaliteitsversterking van EVC. Dit houdt in dat de overheid een beslissing neemt over de besluiten van registratie en de aansturing van de beoordelende organisaties. De projectdirectie Leren en Werken is het nieuwe aanspreekpunt en het Kenniscentrum EVC behoudt enkel haar rol in de ondersteuning van de ontwikkeling van EVC. 5

6 2. De EVC-procedure van QRM Op dit moment maken de onderdelen Rekenen (nog geen vereiste in de gehanteerde standaarden) en Leren, loopbaan en burgerschap (LL&B, uitsluitend gericht op het aantonen van groei, en niet op het behalen van een bepaald niveau!) geen onderdeel uit van de EVC-procedure van QRM. Voor LL&B heeft QRM een digitale vragenlijst die de kandidaat kan invullen (afhankelijk van het doel van het EVC-traject). Aangezien er geen oordeel kan volgen, hoeft de assessor hier niet naar te kijken. De taalvaardigheid van de kandidaat kan als het wenselijk is afhankelijk van het doel van het EVC-traject wel beoordeeld worden volgens het Europees raamwerk. Dit gebeurt dan deels digitaal, deels door een taalassessor en is dus niet opgenomen in deze methodiek-handleiding voor assessoren. Verder kunnen de onderdelen van het beroepsgerichte deel (werkprocessen of deelkwalificaties) altijd worden beoordeeld in het EVC-traject. Hieronder zijn de stappen van onze EVC-procedure opgenomen. Meer informatie over onze EVCprocedure en de verschillende rollen die daarbij betrokken zijn, kunt u vinden op onze website onder de link EVC-procedure ( 2.1 Stap 1: Voorlichting en intake (hier is de assessor nog niet bij betrokken) De kandidaat wordt door de trajectbegeleider geïnformeerd over de EVC-procedure van QRM, de verwachtingen richting de kandidaat en wat het traject de kandidaat oplevert. Tijdens de intake maken de trajectbegeleider en de kandidaat met name afspraken over: het doel van de kandidaat voor het EVC-traject, de selectie van de standaard en te beoordelen onderdelen (talen, LLB, beroepscompetenties) de tijd die iemand nodig heeft voor het vullen van het portfolio en of een quick scan nodig is. Deze afspraken worden vastgelegd in een ondertekende opdrachtovereenkomst EVC kandidaat. Stap 1a (optioneel): invullen quick scan (hier is de assessor nog niet bij betrokken) De quick scan is een vragenlijst over de beroepscompetenties van een standaard (een MBO-, HBO- of brancheopleiding). De kandidaat (en optioneel diens leidinggevende) beoordeelt zelf in hoeverre hij per onderdeel voldoende kennis, werkervaring en/of competenties denkt te bezitten. De quick scan kan tot doel hebben: 6

7 om vast te stellen of een EVC-traject zinvol is (voldoende relevante, aantoonbare, actuele ervaring?) of om een keuze te maken tussen meerdere standaarden (na het invullen van meerdere quick scans). 2.2 Stap 2: Herkennen (hier is de assessor nog niet bij betrokken) Nadat de opdrachtovereenkomst door de EVC kandidaat is ondertekend, vult de EVC-kandidaat zijn digitale portfolio. Zijn digitaal portfolio bestaat uit de volgende onderdelen: NAW-gegevens, opleidingsgegevens, gegevens betreffende gevolgde cursussen, werkervaring en hobby s. Daarnaast uploadt of registreert hij bewijsstukken, waarmee hij kan aantonen over welke competenties hij beschikt en vult de kandidaat een zelfbeoordeling (EVC-vragenlijst) in, waarbij hij bij elk onderdeel (werkproces of deelkwalificatie) zijn oordeel kan onderbouwen en ruimte heeft te verwijzen naar bewijsstukken. De kandidaat krijgt vooraf een korte handleiding over het invullen van het portfolio en heeft telefonisch, per mail en/of fysiek een portfoliobegeleider (diverse vormen mogelijk) die ondersteunt, stimuleert en begeleidt bij het vullen van het portfolio. Bij de uitvoering van de stappen 1 en 2 bent u als assessor nog niet betrokken. Pas bij de volgende stap (stap 3), wordt uw rol in de EVC procedure duidelijk. 2.3 Stap 3: Waarderen (het EVC-assessment, hier is de assessor bij betrokken!) Het EVC-assessment van het beroepsgerichte deel bestaat in ieder geval uit een portfoliobeoordeling en een criterium gericht interview en kan, als deze twee instrumenten onvoldoende aantoonbaar bewijs opleveren, aangevuld worden met (indien mogelijk) een werkplekbezoek. Het portfolio van de kandidaat wordt beoordeeld door een assessor, die contact opneemt met de kandidaat om een criterium gericht interview (en indien nodig en mogelijk een werkplekbezoek) te plannen. De assessor beoordeelt de competenties van de kandidaat aan de hand van de EVC-vragenlijst, waarin de 7

8 assessor de kandidaat beoordeelt op de onderdelen van de opleidingsstandaard en waarbij hij zijn oordeel onderbouwt. Leren Loopbaan en Burgerschap (LL&B) en de taligheid maken hier momenteel geen onderdeel van uit. 2.4 Stap 4: Rapporteren (hier is de assessor bij betrokken!) De competenties van de kandidaat worden (gerelateerd aan de gekozen standaard) opgenomen en onderbouwd in de EVC-rapportage. Deze rapportage is het Ervaringscertificaat van de kandidaat, welke wordt opgesteld door de assessor. De trajectbegeleider leest het rapport door (op taal en volledigheid) en stuurt het Ervaringscertificaat op naar de kandidaat. Standaard worden bij QRM de eerste twee rapporten van de assessor tegengelezen door de onderwijskundige, die de assessor feedback geeft op de formulering en onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen. Daarna wordt alleen steekproefsgewijs tegengelezen. Als LL&B en de taalvaardigheid beoordeeld worden, worden deze door QRM - met de behaalde resultaten - ook opgenomen in het Ervaringscertificaat. Klachten- en bezwaarprocedure De EVC-kandidaat kan, indien hij het niet eens is met het Ervaringscertificaat of ontevreden is over het EVC-traject, tot 10 werkdagen na ontvangst van het Ervaringscertificaat (11 werkdagen na het versturen van het Ervaringscertificaat) een klacht indienen. Indien de kandidaat zich niet kan vinden in de door QRM voorgestelde klachtafhandeling kan hij binnen 10 werkdagen na dagtekening van de terugkoppeling (reactie klachtafhandeling) een bezwaar indienen bij de bezwarencommissie EVC van QRM. De bezwarencommissie EVC doet uitspraak binnen een termijn van 10 werkdagen na dagtekening van de ontvangstbevestiging bezwaarschrift. De uitspraak van de bezwarencommissie is bindend. Deze procedure en de formulieren voor het indienen van een klacht, zijn te vinden op onze website onder de link contact ( 2.5 Stap 5: Evaluatie en optimalisatie (hier is de assessor bij betrokken!) Als de klachten- en bezwaartijd is verstreken, zet de trajectbegeleider voor de betrokken partijen (kandidaat en eventuele opdrachtgever) een digitaal evaluatieformulier klaar in het systeem. 8

9 Voor assessoren, portfoliobegeleider en trajectbegeleider wordt eens per twee maanden een evaluatieformulier klaargezet, dit om deze partijen niet onnodig te belasten met evaluaties. De resultaten van alle evaluaties worden benut om het EVC-proces te optimaliseren. U kunt als assessor in de digitale omgeving de evaluatieresultaten van uw kandidaten zien. Deze informatie staat in het assessoren Portfolio onder de link Rapportage evaluatie EVC-trajecten. De evaluatie met opleidingsinstellingen waar verzilverd wordt, vindt veelal fysiek plaats in gesprekken met examencommissies. 9

10 3. Het assessment in de praktijk: de voorbereiding 3.1 Aanvraag vanuit QRM Als er een kandidaat voor u is, neemt QRM contact met u op. U ontvangt dan de volgende gegevens: De opdrachtovereenkomst van de kandidaat (inclusief contactgegevens) Uw inloggegevens op het EVC Portfolio system (indien u hierover nog niet beschikt) Het stappenplan assessor (voor het gebruik van het digitale systeem) De methodiekhandleiding voor assessoren (dit document) Freelance overeenkomst assessoren QRM Declaratieformulier Aanvraag verklaring arbeidsrelatie (VAR) Bent u recentelijk als EVC-assessor ingezet door QRM, dan heeft u de meeste van bovenstaande documenten en gegevens al. U ontvangt dan alleen de opdrachtovereenkomst van de kandidaat. Nadat u hebt ingelogd op het digitale systeem van het EVC-Portfolio ( staat het portfolio van de EVC-kandidaat in uw digitale omgeving voor u klaar: Het persoonlijk portfolio van de kandidaat, met diens werkervaring, cursussen ed. De rapportage zelfassessment van de kandidaat (EVC-vragenlijst met onderbouwing/verwijzing naar bewijsstukken ingevuld door de kandidaat) De Quick scan rapportage (optioneel) Het door de EVC-kandidaat ge-uploade en geregistreerde bewijsmateriaal Bovendien staat er voor u een in te vullen EVC-vragenlijst over deze kandidaat klaar. 3.2 Bekijken van het portfolio van de EVC-kandidaat Voordat u contact opneemt met de kandidaat om het assessment te plannen, bekijkt u eerst diens portfolio. Dit doet u zoals beschreven in de systeemhandleiding Stappenplan bij het invullen van de EVCvragenlijst voor Assessoren. In de hoofdstukken Inloggen op het systeem en Gegevens EVC-kandidaat inzien worden deze stappen beschreven. 10

11 Gegevens van EVC kandidaten inzien: diens portfolio, uploads en bewijsstukken Als u het portfolio van de kandidaat bekijkt, dan kijkt u naar het volgende: Heeft de kandidaat voldoende actuele & relevante werkervaring? Heeft de kandidaat nu een - voor de opleidingsstandaard - relevante werkplek? Hoeveel en welk soort bewijslast is er aangeleverd (digitaal)? Is er bewijslast geregistreerd (op papier, mee te nemen tijdens het interview)? Is er voor alle onderdelen (werkprocessen/deelkwalificaties) bewijslast aangeleverd of zijn er nog gaten/niet aantoonbare onderdelen? Indien er voor bepaalde werkprocessen/deelkwalificaties geen bewijslast is aangeleverd, is dit werkproces dan nog te beoordelen door middel van een interview? Of dient er een werkplekbezoek plaats te vinden (als sprake is van handelingen)? Ook neemt u de EVC-vragenlijst zelf door, zodat u een goed beeld heeft van de beoordelingscriteria en het vereiste niveau (mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid). Tip: als u voor extra achtergrondinformatie gebruik maakt van het bijbehorende kwalificatiedossier (zie ), let dan goed op het cohort (het jaartal) dat van toepassing is! Het cohort waarvoor de EVC-vragenlijst klaar staat in het portfolio is leidend. Het zou erg vervelend zijn als u de voorbereidingen of het interview uitvoert aan de hand van een ouder of nieuwer kwalificatiedossier met andere werkprocessen en/of beoordelingscriteria. 3.3 Assessment plannen Bepaal, ter voorbereiding op het feitelijke assessment, welke instrumenten u kunt en wilt inzetten om de ontbrekende informatie te verzamelen. 11

12 Als de kandidaat geen voor de opleidingsstandaard relevante werkplek heeft, of geen werkplekbezoek wenst, dan bestaat het assessment uit een portfoliobeoordeling en een criterium gericht interview (max 1,5 uur aan te houden als richtlijn voor het CGI) Inzet Criterium gericht interview (CGI) In een criteriumgericht interview kunt u het volgende beoordelen: De mondelinge taalvaardigheid; Het reflectieve vermogen; De kennis van de kandidaat; De authenticiteit van de bewijsstukken (hebben deze echt betrekking op de kandidaat). Ook kun je in het interview aanvullende vragen stellen over de bewijsstukken die de kandidaat aandraagt. Let op: de vragen in het CGI mogen wel leiden tot meer duidelijkheid over de bewijsvoering, maar mogen niet de plaats van die bewijsvoering innemen! Beheersing van handelingen of praktische vaardigheden kun je dus niet aantonen door middel van een criterium gericht interview. Vaardigheden zijn bij een criterium gericht interview immers niet te waar te nemen Inzet werkplekbezoek Tijdens een werkplekbezoek dient u feitelijk te observeren wat de kandidaat doet. Ook kunt u vragen stellen aan de kandidaat, over hoe en waarom hij iets uitvoert. Een werkplekbezoek zet u in als: De kandidaat onvoldoende zijn beheersing van onderdelen kan aantonen met bewijsstukken en het interview, en beheersing op de werkplek wel aantoonbaar is; De assessor nog twijfelt of iemand het onderdeel beheerst en de vaardigheden en houding van de kandidaat wil waarnemen op de werkplek. In een werkplekbezoek kunt u het volgende beoordelen: Hoe de kandidaat met protocollen, voorschriften, wet- en regelgeving omgaat; De houding van de kandidaat; De mate van zelfstandigheid en de verantwoordelijkheden van de kandidaat; Sfeer, relatie met collega s en hoe de kandidaat daar mee omgaat; Hoe de kandidaat een werkproces uitvoert (handeling: afhankelijk van de aard van het te beoordelen werkproces); De netheid/orde op de werkplek; 12

13 Documenten en materialen die worden gebruikt (aanvullend bewijs?). De vaardigheden, houding en soms ook kennis is waarneembaar wanneer iemand een onderdeel uitvoert of wanneer hij kan laten zien hoe hij bepaalde protocollen hanteert. De assessor heeft redelijk veel ruimte om te bepalen hoe het werkplekbezoek wordt ingericht. Deze inrichting is afhankelijk van de reeds aangeleverde bewijslast door de kandidaat, de mogelijkheden op de werkplek en de gekozen opleidingsstandaard. Bedenk vooraf wat het doel is van de inzet van het instrument. Wat wilt u op tafel krijgen door middel van het CGI? Wat wilt u aantonen (kunnen onderbouwen) door middel van het werkplekbezoek? Dit helpt u ook om gericht de voorbereidingen te treffen, aantekeningen te maken en te rapporteren. Met name voor de onderbouwing van uw oordeel wilt u scherp hebben hoe uw oordeel tot stand is gekomen (wat heeft de kandidaat gezegd/laten zien waardoor u een voldoende scoort?) Contact opnemen met de kandidaat Als u heeft bepaald of u een interview wel of niet aangevuld met een werkplekbezoek wilt realiseren, neemt u contact op met de kandidaat. Dit dient te gebeuren binnen een week nadat u van QRM de gegevens van de kandidaat heeft ontvangen. Met de kandidaat stemt u af: Op welke datum en welk tijdstip u langs komt voor het interview en eventueel het werkplekbezoek (voor een interview max 1,5 uur aanhouden, werkplekbezoek tussen de 30 minuten en 2 uur, afhankelijk van hetgeen beoordeeld dient te worden, de werkplek en mogelijkheden, een combinatie van deze instrumenten kost minder tijd dan de optelsom); Op welke locatie het interview en eventueel het werkplekbezoek plaatsvindt; Dat de kandidaat een rustige ruimte regelt en u - waar nodig - aanmeldt als bezoeker; Op welke punten nog bewijslast ontbreekt en waarop u zich tijdens het werkplekbezoek en/of interview grofweg zult richten. De kandidaat kan zich dan hierop voorbereiden en eventueel nog enkele aanvullende documenten uploaden of meenemen naar het interview. Als de afspraken gemaakt zijn, geeft u aan uw contactpersoon bij QRM door, wanneer en waar het assessment plaatsvindt. 13

14 4. Het assessment uitvoeren 4.1 Portfolio beoordelen U bekijkt de portfolio onderdelen van de kandidaat. Welke werkervaring, opleidingen en hobby s heeft de kandidaat? Welke bewijslast (bewijsstukken, documenten) heeft de kandidaat in diens portfolio geupload of geregistreerd? Hoe ziet de zelfbeoordeling van de kandidaat eruit? Bekijken van portfolio onderdelen van de kandidaat en diens geuploade bewijsstukken. Bewijsstukken accorderen en EVC-vragenlijst inkijken (of beantwoorden) De zelfbeoordeling van de kandidaat De zelfbeoordeling van de kandidaat vindt u bij de portfolio onderdelen van de kandidaat. De kandidaat vult altijd een zelfbeoordeling (EVC-vragenlijst kandidaat) in. Hierin scoort hij zichzelf op de beoordelingscriteria en onderbouwt hij zijn oordeel per onderdeel. Wenselijk is dat de kandidaat hier een situatie beschrijft waarin hij dat werkproces heeft uitgevoerd en verwijst naar bewijsstukken uit zijn portfolio die dit ondersteunen. Dit geeft u een handvat bij de portfoliobeoordeling. Let op: zelfbeoordelingen en quickscans (mogelijk ingevuld door de leidinggevende) leveren geen hard bewijs! Deze documenten tonen alleen maar hoe de kandidaat over zichzelf oordeelt, dan wel hoe diens leidinggevende de kandidaat inschat. Dit is nooit objectief bewijs en altijd indirect. Dit betekent dat er altijd een andere bewijsvorm (document, waarneming, antwoord) aangevoerd dient te worden ter onderbouwing van een oordeel en dat deze documenten (zelfbeoordeling en quickscan) enkel een handvat voor de assessor kunnen bieden. Verwijs in uw eigen onderbouwing dus nooit naar deze documenten. U kunt hooguit verwijzen naar een relevant voorbeeld dat de kandidaat daar heeft aangedragen. 14

15 4.1.2 Aftekenen dat u het bewijsstuk hebt gezien Bij Bewijsstukken accorderen geeft u (per bewijsstuk) aan of u dit bewijsstuk hebt gezien (zie afbeelding hieronder). Aangeven of het bewijsstuk door u gezien is en koppelen van (papieren of digitaal) bewijsstuk aan opleidingsstandaard Voor digitale (geuploade) bewijsstukken is dit natuurlijk redelijk vanzelfsprekend en vooral handig als check voor uzelf: heb ik het bewijsstuk gezien en beoordeeld? Dit aftekenen heeft echter extra waarde bij papieren bewijsstukken die de kandidaat per post heeft opgestuurd of die u enkel tijdens het werkplekbezoek of interview heeft gezien. Dit is dus een extra controle. U kunt zelf bepalen wanneer u deze stap uitvoert. Als er sprake is van papieren stukken die tijdens het interview worden meegenomen, kunt u door de assessor gezien dus pas aanvinken na het interview. Alle bewijsstukken (dus ook de papieren) dient QRM 3 jaar te bewaren. Het is dus belangrijk dat QRM van alle bewijsstukken een versie in bezit heeft. Als de kandidaat een nieuw bewijsstuk laat zien of meeneemt bij het interview, dient u een kopie daarvan aan ons op te sturen. De papieren bewijsstukken die wij u toesturen, dienen na afloop retour te worden gestuurd Koppelen van bewijsstukken aan de onderdelen van de opleidingsstandaard Op dezelfde plek in het digitale systeem, moet u aangeven voor welke werkprocessen of deelkwalificaties de bewijsstukken relevant zijn. Daarvoor moet u dus eerst zicht hebben op de verschillende onderdelen 15

16 van de opleidingsstandaard, door vooraf het kwalificatiedossier door te nemen (let op u het juiste cohort bij de hand hebt!), of door de EVC-vragenlijst door te nemen. Aan de hand van de onderdelen van de EVC-vragenlijst van de gekozen opleidingsstandaard, bepaalt u welke bewijsstukken voor welke werkprocessen (of deelkwalificaties) relevant zijn. Deze koppeling ( bewijsstuk 1 is relevant voor werkproces 1.2 en 1.3 etc.) wordt automatisch doorgevoerd in de EVCvragenlijst voor assessoren en, uiteindelijk, in het Ervaringscertificaat. Digitale verwerking van extra bewijslast Het kan zijn dat de kandidaat naar aanleiding van uw telefoontje of tijdens het werkplekbezoek of interview nog een aantal extra bewijsstukken aanlevert. Deze kan de kandidaat dan zelf uploaden of registreren in zijn digitaal portfolio. U kunt eventueel ook een papieren bewijsstuk registeren, via voeg nieuw papieren bewijsstuk toe onder de link bewijsstukken accorderen. Deze dient dan nog als gezien aangevinkt te worden. 4.2 Het criterium gericht interview Voorbereiden van een criterium gericht interview U hebt het portfolio van de kandidaat beoordeeld. U hebt nu dus een overzicht van welke onderdelen (werkprocessen) de kandidaat nog niet heeft kunnen aantonen met bewijsstukken en over welke onderdelen u nog vragen en twijfels hebt. Een criterium gericht interview is een gestructureerde manier van vragen naar specifieke handelingen, inzicht en (toepassing van) kennis, dat tevoren als relevant is vastgesteld. In dit geval zijn dat de onderdelen van de gekozen opleidingsstandaard (kerntaken en werkprocessen), waarvan u wilt bepalen of de kandidaat deze beheerst. Criterium gericht interviewen is vragen naar gedrag dat een kandidaat in het verleden in specifieke situaties heeft getoond, om op die manier vast te stellen welk gedrag de kandidaat in soortgelijke situaties toont en beheerst, of hij inzicht heeft in de situatie en zijn eigen handelen en de benodigde achtergrondkennis beheerst. Als voor een bepaald werkproces geen bewijsstukken in het portfolio zitten, kan een werkproces vaak niet op basis van een criteriumgericht interview (CGI) alleen met een voldoende worden beoordeeld. Het beeld dat ontstaat in het interview is daarvoor niet betrouwbaar genoeg. U kunt in een CGI namelijk niet de uitvoering van vaardigheden (de beheersing) in de beroepscontext beoordelen. Zoals eerder vermeld is een criterium gericht interview alléén geschikt voor: Het beoordelen van mondelinge taalvaardigheid; 16

17 Het beoordelen van reflectief vermogen en inzicht; Het beoordelen van de (toepassing van) kennis van de kandidaat; Het stellen van aanvullende vragen over de bewijsstukken die de kandidaat aandraagt; Het vaststellen van de authenticiteit van de bewijsstukken (hebben deze echt betrekking op de kandidaat). De vragen in het CGI mogen wel leiden tot meer duidelijkheid over de bewijsvoering, maar niet de plaats van die bewijsvoering innemen! Het kunnen uitvoeren van handelingen kun je dus niet aantonen door middel van enkel een criterium gericht interview, een combinatie van het portfolio en het CGI is wel mogelijk. Vaak is dan een aanvullend werkplekbezoek wenselijk om de vaardigheden correct te kunnen beoordelen De STAR(RT)-methode De leidraad bij het interview is de EVC-vragenlijst van de beoogde opleidingsstandaard (het kwalificatiedossier), daarop wil je de kandidaat beoordelen. Het interview wordt met de STARRTmethodiek afgenomen. Uiteraard hanteert de assessor de algemene gespreksregels en -technieken en vermijdt hij de valkuilen van interviews. Hierover is, evenals over het criterium gericht interview, meer informatie te vinden in de bijlagen. Hieronder wordt aangegeven hoe u het CGI dient in te richten Hoe richt je het interview in? Vooraf bepaalt u welke onderdelen (werkprocessen) moeten worden beoordeeld en op welk niveau*. Per kerntaak en werkproces stel je steeds dezelfde soort vragen in dezelfde volgorde (STARRT). S = Situatie - waarin de kandidaat de beroepscompetenties heeft laten zien (de kerntaak); T = Taak inbreng van de kandidaat in de beschreven situatie (het werkproces); A = Actie - die de kandidaat heeft ondernomen in de situatie (dit leg je naast de beoordelingscriteria uit de vragenlijst, de prestatie-indicatoren); R = Resultaat - het effect van de actie (beoordelingscriteria uit de vragenlijst); R = Reflectie - op het handelen in de situatie (relevant bij niveau 3 en 4, beoordelingscriteria). (T = Transfer - toepassing in andere situaties, als de kandidaat deze actie in meerdere contexten moet kunnen uitvoeren). De assessor schetst de situatie en taak (kerntaak en werkproces) en vraagt of de kandidaat hier ervaring mee heeft. De kandidaat geeft vervolgens antwoord op de vragen, geeft een voorbeeld en vertelt met name over de uitgevoerde actie en het resultaat daarvan. Op deze punten dient de kandidaat beoordeeld te worden. U kunt de antwoorden van de kandidaat betreffende Actie en 17

18 Resultaat dus naast de beoordelingscriteria (vragen) in de EVC-vragenlijst leggen: beheerst de kandidaat dit werkproces? Als een kandidaat geen ervaring heeft met deze kerntaak en dit werkproces, vraagt u niet verder naar dit werkproces. U kunt de kandidaat dan ook niet beoordelen op beheersing van het werkproces en de bijbehorende prestatie-indicatoren, aangezien deze niets zeggen zonder context of taak. Maak een planning voor het gesprek. De ervaring leert dat je zonder scherp te hebben wat je wilt beoordelen, te lang stil blijft staan of mee gaat in een minder relevant verhaal van de kandidaat. Een goede voorbereiding is erg belangrijk voor het resultaat van het interview en bepaalt grotendeels welke (relevante) informatie je uit het gesprek haalt. Wees u bewust van het belang van opschrijven van feiten/letterlijke antwoorden, in plaats van oordelen tijdens het gesprek (deze informatie hebt u nodig om uw oordeel te onderbouwen in de rapportage). * Het is belangrijk u te beseffen op welk niveau u de kandidaat beoordeelt (welk niveau is de gekozen opleidingsstandaard en wederom: het gaat om een beginnend beroepsbeoefenaar). Niveau 2: onder begeleiding uitvoeren werkzaamheden, uitvoeren wat wordt opgedragen. Kunnen reflecteren speelt hier geen grote rol. Niveau 3: zelfstandig uitvoeren werkzaamheden, moet kunnen reflecteren op eigen handelen. Meer inhoudelijk dan niveau 2. Niveau 4: hogere eisen op het gebied van leidinggeven/ondernemen of juist een inhoudelijk specialisme, grotere lijnen zien en kunnen verbeteren (reflecteren op situaties, eigen handelen en handelen van anderen). Het is belangrijk te beseffen dat de beoordelingscriteria (vragen uit de vragenlijst) bestaan uit een combinatie van houding, vaardigheden en kennis. Als een kandidaat voor niveau 4 bijvoorbeeld alleen procesmatig (ondersteunend) betrokken is bij een werkproces en voor inhoudelijke vragen en keuzes doorverwijst naar een collega, voert hij het werkproces waarschijnlijk niet op het gewenste niveau uit. Voor meer achtergrond informatie kun u het kwalificatiedossier raadplegen. In deel C van de dossiers is per werkproces het gewenste resultaat weergegeven Het begin van het interview Veel kandidaten hebben vooraf het gevoel te worden beoordeeld op hun functioneren, wat bedreigend kan 18

19 overkomen. Leg uit dat wordt bekeken in hoeverre de kandidaat op dit moment aan de vereisten van de opleidingsstandaard voldoet. Het helpt vaak om twee cirkels te tekenen die elkaar deels overlappen. De ene cirkel is de werkervaring van de kandidaat, de andere cirkel de opleidingsstandaard. Er zijn waarschijnlijk taken die de kandidaat heeft uitgevoerd, die niet terugkomen in de opleidingsstandaard. Er zijn misschien ook wel onderdelen van het opleidingsdossier die de kandidaat nog niet heeft uitgevoerd in de praktijk. In het EVC-traject wordt gekeken welke ervaringen van de kandidaat relevant zijn voor de opleidingsstandaard om aan te tonen wat de kandidaat al beheerst. Het kan zijn dat de kandidaat door zijn werkgever anders wordt beoordeeld dan volgens de beoordelingscriteria van de opleidingsstandaard. De laatste is echter landelijk vastgesteld en vergelijkbaar voor alle werkgevers. Vraag de kandidaat of duidelijk is wat er wel en niet in het EVC-traject zit of vraag wat het beeld van de kandidaat is over een EVC-traject. Duidelijk moet zijn dat een EVC-traject niet direct een diploma of vrijstelling, maar een EVC-rapportage (het Ervaringscertificaat) oplevert, waarin staat in hoeverre de kandidaat de onderdelen van de opleidingsstandaard beheerst. Met deze rapportage kan de kandidaat naar een onderwijsinstelling toe die zal beoordelen welke vrijstellingen van onderwijs de kandidaat kan krijgen en/of welke onderdelen nog moeten worden onderwezen of getoetst door de onderwijsinstelling. De kandidaat is vrij om een onderwijsinstelling te kiezen die deze opleidingsstandaard aanbiedt. Vertel de kandidaat hoe u het gesprek wil inrichten: wat wilt u in dit interview te weten komen van de kandidaat? Als assessor moet je in staat zijn om je aan te passen aan het abstractieniveau van de kandidaat. Als de kandidaat een laag abstractieniveau heeft, voert de assessor het gesprek uitsluitend op concreet niveau, zonder gebruik van begrippen. Dus niet: Ben je flexibel? Kan je daar voorbeelden van geven? Maar: Wat doe je als..(schets een herkenbare werksituatie die om flexibiliteit vraagt). De assessor is empathisch en steunt de kandidaat zodat deze zich op zijn gemak voelt en optimaal tot zijn recht kan komen. Maak duidelijk dat het gesprek als doel heeft alle ervaring, kwaliteiten en vakmanschap van de kandidaat op tafel te krijgen. Benader de kandidaat en de gesprekonderwerpen positief. Spreek niet te veel over knelpunten of problemen, maar vraag ook naar successen en voorbeelden waar de kandidaat trots op is. Een empathische houding sluit overigens niet uit dat de assessor zich wat afstandelijk opstelt of vasthoudend is en (rustig) doorvraagt tot de informatie volledig is. Voorbeelden van vragen die u kunt stellen volgens de STAR(RT)-methodiek zijn te vinden in de bijlagen. 19

20 4.2.5 Afronding van het interview Kijk aan het eind van het gesprek of alle punten uit uw voorbereiding aan bod zijn gekomen. Eventueel kan, als daar onderling afspraken over zijn gemaakt, de kandidaat nog een of enkele dagen aanvullend bewijsmateriaal aanleveren. Hij dient deze aanvullende bewijzen dan zelf te uploaden in het systeem. Als het bewijsstuk niet digitaal is, moet de kandidaat deze registreren en (een kopie) aan u meegeven. U rondt het gesprek als volgt af; Geef korte bevindingen t.a.v. het proces (prettig gesprek, erg gemotiveerd etc). Vraag de kandidaat ter afronding altijd hoe hij het gesprek heeft ervaren en of hij vindt dat hij zijn kwaliteiten en ervaringen goed aan bod heeft laten komen. Heeft hij nog aanvullingen? Wees u ervan bewust dat de kandidaat verantwoordelijk is voor het eventueel naleveren (uploaden) van bewijsstukken, voordat u het rapport afrond (anders kunt u er niet naar verwijzen in uw onderbouwing en het niet als gezien aanvinken). Maak duidelijke afspraken en geef aan dat als u de bewijsstukken dan niet hebt ontvangen (geupload ziet), u het bewijsstuk niet mee kunt nemen in uw oordeel. U geeft aan dat u voldoende informatie hebt om een oordeel te vormen (u geeft deze nog niet!). U kunt eventueel aangeven wat uw voorlopige indruk is, maar geef duidelijk aan dat u nog een slag om de arm houdt, aangezien het rapport nog opgesteld en gecontroleerd wordt op aantoonbaarheid (of de onderbouwing/aantoonbaarheid sterk genoeg is met het verzamelde bewijs). Over ongeveer 2 weken wordt het Ervaringscertificaat opgestuurd. Feedback is positief en altijd constructief en gericht op toekomstig leren (zie tips in de bijlagen). Houd tijdens het interview op de vragenlijst de bevindingen bij en noteer in steekwoorden de onderbouwing. Werk zo snel mogelijk na het interview de onderbouwing uit, nu het nog vers in het geheugen zit. 4.3 Het werkplekbezoek Bij een werkplekbezoek gaat u op bezoek op de werkplek van de kandidaat. Vaak vindt het werkplekbezoek voorafgaand aan het interview plaats. Door dit werkplekbezoek te starten met een rondleiding door de kandidaat, is de grootste spanning bij de kandidaat weg en krijgt de assessor een beeld van de context en werksituatie van de kandidaat. De assessor bepaalt vooraf wat hij wilt beoordelen tijdens het werkplekbezoek en geeft dit bij het begin van het bezoek aan bij de kandidaat. 20

21 De inrichting van een werkplekbezoek kan variëren. Wat u wilt zien en hoe u dat kunt zien hangt af van: Welke beheersing al door middel van eerdere instrumenten is aangetoond (en welke nog niet); Het gegeven of iemand een werkplek heeft die aansluit bij de opleidingsstandaard; Wat u wilt beoordelen (de werkprocessen van de opleidingsstandaard); Het feit of iemand in het bijzijn van de assessor een vaardigheid of houdingsaspect kan laten zien op de werkplek (privacy, geheimhouding, veiligheid). Tijdens een werkplekbezoek dient u feitelijk (zonder direct waardeoordeel) te observeren wat iemand doet. Welke informatie haalt u uit een werkplekbezoek? Informatie over: Hoe de kandidaat met protocollen, voorschriften, wet- en regelgeving omgaat; De houding van de kandidaat; De mate van zelfstandigheid en de verantwoordelijkheden van de kandidaat; Sfeer, relatie met collega s en hoe de kandidaat daar mee omgaat; Hoe de kandidaat een werkproces uitvoert (handeling: afhankelijk van de aard van het te beoordelen werkproces); De netheid/orde op de werkplek; Documenten en materialen die worden gebruikt (aanvullend bewijs?). Vraag naar het hoe en waarom en leg dilemma s voor. Wat doe je als (schets een praktisch probleem). Wat doe je als je niet weet of of Wat doe je als je twijfelt of. Deze informatie biedt u een goed referentiekader voor het criteriumgericht interview en de kandidaat kan voorbeelden laten zien (direct bewijst). Verder kunt u ter plekke onderdelen van het portfolio verifiëren, inconsistenties oplossen of vragen naar aanvullende bewijsstukken De WAKKER-methode Een methode die vaak wordt gebruikt voor het direct waarnemen in de praktijk is de WAKKER-methode. Waarnemen (observeren zonder te interpreteren) Aantekeningen maken (feitelijk, tijdig en concreet) Klassificeren (koppelen aan beoordelingscriteria/ werkprocessen) Kwalificeren (waardeoordeel vellen) Evalueren (eventueel overleggen met medebeoordelaar/de onderwijskundige/zelf nog eens alles op een rij zetten) Rapporteren (invullen beoordelingsformulier/evc-vragenlijst) 21

22 Wees u bewust van de risico s en valkuilen (zie bijlage, inclusief tips). Uw referentiekader bepaalt welke associaties in u opkomen en wat u waarneemt (laat uw referentiekader en een eventueel ontstaan beeld van de kandidaat los en kijk feitelijk wat iemand zegt en doet). Het feitelijk waarnemen en hiervan aantekeningen maken is erg belangrijk voor uw onderbouwing in de rapportage. Benoem concreet wat u hebt waargenomen in welke situatie, zodat u in de rapportage kunt aangeven waarom dit bij u tot het oordeel (on)voldoende heeft geleid. 4.4 Nabespreking ter afronding van het assessment Zie ook de informatie bij afronding interview (2 bladzijden terug). In de afronding van het assessment geeft u nog niet alle oordelen terug. Vaak hebt u dan namelijk nog geen totaaloverzicht van of u uw oordeel kunt onderbouwen. Benadruk nogmaals dat de kandidaat verantwoordelijk is voor het eventueel naleveren (uploaden) van bewijsstukken, voordat u het rapport afrond (anders kunt u er niet naar verwijzen in uw onderbouwing en het niet als gezien aanvinken). De kandidaat kan, na ontvangst van het Ervaringscertificaat, vragen om een nabespreking. Meestal is de feedback aan het einde van het interview en het werkplekbezoek voldoende voor de kandidaat, in combinatie met de onderbouwing in de EVC-rapportage. Mocht de kandidaat nog vragen hebben of een toelichting wensen, dan kan er een (telefonische) afspraak worden gemaakt tussen de assessor en de kandidaat. De assessor kan dan de resultaten van het EVC-assessment toelichten. 22

23 5. De rapportage De EVC-rapportage (het Ervaringscertificaat) is de opbrengst van het EVC-traject. Het Ervaringscertificaat is eigenlijk een misleidende term die landelijk is gekozen. Kandidaten hebben soms het beeld dat het een echt certificaat is dat je aan de muur kunt hangen. Het Ervaringscertificaat is echter een rapportage die bestaat uit de volgende onderdelen: het persoonlijke portfolio van de kandidaat (opsomming werkervaring, opleidingen etc) de digitaal ingevulde rapportage (EVC-vragenlijst) van de assessor, een overzicht (samenvatting) van de resultaten, en een overzicht aangeleverde bewijsstukken van de kandidaat (incl vink voor gezien ). Met het uitreiken van het Ervaringscertificaat is het EVC-traject afgerond en de kandidaat kan met het Ervaringscertificaat naar een onderwijsinstelling, werkgever of andere partijen. Het Ervaringscertificaat is het eigendom van de kandidaat en mag niet verspreid worden zonder toestemming van de kandidaat. Deze verspreiding en toestemming hiervoor gaat altijd via QRM. Het is erg belangrijk dat het Ervaringscertificaat transparant is. De werkwijze moet betrouwbaar, valide en transparant zijn, met andere woorden: het moet duidelijk zijn hoe de assessor tot zijn oordeel is gekomen. Een andere assessor zou in dezelfde situatie tot dezelfde beoordeling moeten zijn gekomen. De assessor oordeelt over de beheersing van de werkprocessen (dmv de vragen in de EVC-vragenlijst) door een kandidaat en niet over de persoonskenmerken. Dus niet: De kandidaat is zorgvuldig of De kandidaat heeft affiniteit met kinderen, maar: Tijdens het werkplekbezoek toont de kandidaat zorgvuldigheid bij het controleren van de goederen door... In de bijlagen is de checklist rapportage opgenomen, die wordt gebruikt door QRM bij het tegenlezen van de rapportages (zie ook 5.4). 5.1 De onderdelen van de rapportage voor de assessor De EVC-vragenlijst wordt, na het criterium gericht interview (en eventueel het werkplekbezoek), digitaal door de assessor ingevuld. Stap 1 is (zoals besproken in hoofdstuk 4) het bekijken van de bewijsstukken van de kandidaat uit het portfolio. Hierbij dienen de bewijsstukken gekoppeld te worden aan de onderdelen van de opleidingsstandaard (het werkproces) waarvoor zij relevant zijn. 23

24 In de EVC-vragenlijst werkt u vervolgens uw bevindingen uit de portfoliobeoordeling, het criterium gericht interview en eventueel het werkplekbezoek uit. Opstarten van de EVC-vragenlijst voor assessoren In deze EVC-vragenlijst zijn de door u gekoppelde bewijsstukken al onder de betreffende werkprocessen aangegeven (zie paragraaf 4.1, Koppelen van bewijsstukken aan de onderdelen van de opleidingsstandaard). De onderdelen van de vragenlijst die toelichting behoeven, worden hieronder kort behandeld. Geef bij Kandidaat gegevens aan: Wat het doel is van deze kandidaat voor dit EVC-traject (uit opdrachtovereenkomst te halen). Geef eventueel aanvullende stappen aan die onderdeel hebben uigemaakt van deze EVCprocedure. Vink de instrumenten aan die u tijdens dit EVC-assessment hebt gebruikt (en de datum waarop u die hebt ingezet). 24

25 De EVC-vragenlijst voor assessoren Beoordeel vervolgens iedere eindterm of prestatie-indicator (vraag in de vragenlijst): Bij 1): Scoor elke eindterm of prestatie-indicator op waardering Voldoende (V) of Onvoldoende (O) naar aanleiding van de bewijslast. Niet van toepassing (nvt) kan alleen gelden als het EVC-traject niet op die beoordelingscriteria ingaat. Met andere woorden, als bepaalde beoordelingscriteria alleen voor een andere uitstroomdifferentiaties gelden of als het EVC-traject is afgebakend tot enkel het meten van een deel van de werkprocessen. (Situaties waarin u gedwongen bent nvt te scoren komen echter zelden voor!) Geef per werkproces of deelkwalificatie aan op basis waarvan u tot dit oordeel komt: A: Portfoliobeoordeling; B: Criteriumgericht interview; C: Werkplekbezoek; D: Proeve van bekwaamheid (de laatste wordt zelden ingezet). 25

26 Bij 2): Klik op de calculator indien u de actuele cesuurwaarde van uw scores in dit werkproces wilt berekenen (met deze scores op de vragen, is het werkproces dan voldoende?). Bij 3): Geef vervolgens de bewijzen van beheersing (zowel de bewijsstukken als hetgeen waargenomen in het werkplekbezoek en interview zijn bewijzen) een beoordeling op de VRAAKcriteria. De genoemde bewijsstukken kunnen, indien het door de kandidaat ge-uploade bestanden zijn, aangeklikt en geopend worden. Bij 4): Geef uw Conclusie, uw Onderbouwing en uw Advies met betrekking tot dit werkproces. Geef tenslotte over het gehele rapport een conclusie (gerelateerd aan het doel van het EVCtraject) en een aanbeveling ( hoe nu verder voor en met deze kandidaat? ) Toelichting bij: Het loopbaandoel van de kandidaat voor dit EVC-traject Let op: het doel heeft betrekking op het EVC-traject, QRM kan geen diploma uitreiken of vrijstellingen geven, deze verantwoordelijkheid ligt bij een onderwijsinstelling. Het EVC-traject stopt na het uitreiken van het Ervaringscertificaat. Enkele voorbeeldteksten die u kunt invullen in de rapportage bij het loopbaandoel: De kandidaat wil met dit EVC-traject aantonen de onderdelen van de opleidingsstandaard Pedagogisch medewerker kinderopvang te beheersen. Door middel van het Evaringscertificaat wil de kandidaat het diploma behalen door het Ervaringscertificaat te verzilveren bij een onderwijsinstelling. De kandidaat wil door middel van dit Ervaringscertificaat in beeld krijgen in hoeverre hij de opleidingsstandaard X beheerst, om vervolgens vrijstellingen te krijgen voor het opleidingstraject. De kandidaat wil beheersing van de opleidingsstandaard X aantonen om zo aan de benodigde deskundigheidseisen te voldoen voor zijn functie Pedagogisch medewerker Toelichting bij: scoren bewijs op vraak-criteria Aan de hand van de VRAAK-criteria toetst u hoe stevig de totstandkoming van het oordeel is. Voor het totaal van relevante bewijzen voor dit werkproces (het waargenomen gedrag, de bewijsstukken, de antwoorden in het interview) beoordeelt u of deze voldoen aan de criteria van Variatie, Relevantie, Authenticiteit, Actualiteit en Kwantiteit. Vaak toont één bewijsstuk nog geen authenticiteit of kwantiteit aan, maar de combinatie van meerdere bewijzen bij een werkproces wel. U hebt eerder al (paragraaf 4.1, Koppelen van bewijsstukken aan de onderdelen van de opleidingsstandaard) per bewijsstuk aangegeven voor welke werkprocessen dit (gedeeltelijke) beheersing 26

27 kan aantonen. In de EVC-vragenlijst verschijnen de bewijsstukken die u daar gekoppeld hebt aan de verschillende werkprocessen dan ook onder de betreffende werkprocessen in de EVC-vragenlijst. Onder het kopje Onderbouwende bewijsstukken voor Werkproces beoordeelt u het totaal aan bewijzen voor dit werkproces op de VRAAK-criteria. Eigenlijk past u dus de criteria toe op uw vaststelling van de ervaring en beheersing van de kandidaat. Op deze manier wordt duidelijk welk bewijs werkelijk onderbouwend is voor de beheersing van dit werkproces. Waar staat VRAAK voor? Criterium Beschrijving Grens Variatie De kandidaat toont aan in meerdere situaties ervaring te hebben opgedaan, of in één of twee specifieke maar gevarieerde situaties (beheersing is dusdanig dat het werkproces uitgevoerd kan worden in een andere context). Het moet niet zo zijn dat een kandidaat een werkproces 1 keer in 1 specifieke context heeft uitgevoerd en het niet zou kunnen in een andere baan. Ervaring opgedaan in meerdere omgevingen of in een gevarieerde context (niet slechts 1 x uitgevoerd in een specifieke context). De kandidaat moet dit werkproces ook in een andere omgeving dan zijn eigen werkomgeving kunnen uitvoeren. Dit blijkt uit meerdere bewijzen (bijv gezien en gelezen). Relevantie De bewijzen hebben betrekking op de kerntaken en werkprocessen (of deelkwalificaties) van de gekozen opleidingsstandaard & tonen aan dat de kandidaat deze beheerst en/of uitvoert. Let op: het takenpakket/de werkervaring van een kandidaat komt vaak niet 100% overeen met de De bewijzen die de kandidaat in portfolio, werkplekbezoek en/of portfolio heeft getoond, zijn relevant voor het aantonen van beheersing van dit onderdeel (werkproces of deel van het werkproces). onderdelen van een opleidingsstandaard. Authenticiteit De bewijzen hebben zonder twijfel betrekking op de kandidaat zelf. Er zijn officiële documenten en/of documenten met de naam van de kandidaat erop aangeleverd. Van een functiebeschrijving kun je bijvoorbeeld geen authenticiteit vaststellen, maar dit biedt wel handvatten om door te vragen in het interview of werkplekbezoek. De authenticiteit van documenten kunt u soms pas vaststellen in het interview door de kandidaat erover te bevragen. Het totaal aan bewijzen heeft aantoonbaar betrekking op de kandidaat. Dit kan ook blijken uit een combinatie van de diverse instrumenten (bewijsstukken gecombineerd met een interview). 27

28 Actualiteit Kwantiteit Er staan data op bewijsstukken of de periode van totstandkoming is te achterhalen, zodat de assessor kan bepalen of de ervaring actueel is. Het gaat erom dat is te bepalen in hoeverre de bewijzen in de huidige context als beginnend beroepsbeoefenaar nog relevant zijn. Een ehbodiploma van 5 jaar geleden zonder bewijs van bijscholing is niet actueel. De norm verschilt dus per soort bewijs: een certificaat Word perfect is niet meer actueel (wordt nergens meer gebruikt), terwijl een relevant diploma zorg na 10 jaar nog actueel kan zijn als de kandidaat sindsdien werkzaam is op dit gebied. Het aantal jaren ervaring en de intensiviteit van de ervaring van de kandidaat is toereikend om te kunnen zeggen dat de competenties verworven zijn en het geen toevalstreffer of eenmalige actie betreft. De getoonde bewijzen zijn actueel. Het is duidelijk dat de bewijzen betrekking hebben op ervaring en beheersing die de kandidaat op het moment van beoordeling heeft (het betreft geen verouderde kennis of vaardigheden). Beoordeel of het bewijsstuk niet verouderd is in deze beroepscontext. Bij de meeste bewijsstukken gaan we uit van de laatste 5 jaar (betreft het uitvoeren van de taak). Minimaal een half jaar fulltime of een jaar parttime ervaring met dat onderdeel (werkproces). Vink in de EVC-vragenlijst aan welk van deze criteria volgens u op het totaal aan bewijzen (voor dit werkproces) voldoet Toelichting bij: Conclusie per werkproces/deelkwalificatie Dit is een korte zin waarin u aangeeft of de kandidaat dit onderdeel aantoonbaar beheerst of niet. Voorbeelden: De kandidaat beheerst dit onderdeel aantoonbaar. De kandidaat kan beheersing van dit onderdeel niet aantonen. Hoe komt u tot dit oordeel? Iedere vraag uit de vragenlijst (ieder beoordelingscriterium) dient met onvoldoende of voldoende te worden beoordeeld (zie afbeelding aantal bladzijden geleden). Om een oordeel te vellen per werkproces, wordt een cesuur gehanteerd die in het rapportageformat is vermeld. Bijvoorbeeld: het werkproces is voldoende wanneer meer dan 70% van de beoordelingscriteria voldoende zijn. 28

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Secretaresse Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

EVC Portfolio. Update voor Assessoren / januari 2012. sysversie 5.0

EVC Portfolio. Update voor Assessoren / januari 2012. sysversie 5.0 QRM januari 2012 1 EVC Portfolio Update voor Assessoren / januari 2012 sysversie 5.0 Inhoudsopgave Inleiding 3 pagina 1.EVC-kandidaten zijn vanaf nu verplicht bij bewijsmateriaal aan te geven voor welk

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Handboek EVC. Iedereen competent

Handboek EVC. Iedereen competent Handboek EVC Iedereen competent 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 9 4 Opbouw EVC-traject 11 4.1 Oriëntatie en informatie 11 4.2 Voorlichting

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5. Het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

EVC Portfolio. Hoe vul ik mijn Portfolio in? Een Stappenplan voor EVC-kandidaten

EVC Portfolio. Hoe vul ik mijn Portfolio in? Een Stappenplan voor EVC-kandidaten EVC Portfolio Hoe vul ik mijn Portfolio in? Een Stappenplan voor EVC-kandidaten sysversie 5.0 EVC Portfolio Hoe vul ik mijn Portfolio in? 1 Hoe vul ik mijn Portfolio in? Het invullen van EVC Portfolio

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 STC B.V. en QRM BV STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! 2 EVC Trajecten 2013 STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Operator A Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht

Nadere informatie

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een loopbaandoel Secretaresse Inleiding loopbaandoel In deze toelichting wordt nader ingegaan op het loopbaandoel in een

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Assessorennieuwsbrief mei 2012

Assessorennieuwsbrief mei 2012 Assessorennieuwsbrief mei 2012 Het werd weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief van QRM met belangrijke informatie over alle ontwikkelingen bij QRM en landelijk op het gebied van EVC. Dit keer is het

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE. Op weg naar een Ervaringscertificaat

PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE. Op weg naar een Ervaringscertificaat PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE Op weg naar een Ervaringscertificaat Amstelveen, 27 oktober 2014 Inleiding U neemt binnenkort deel aan een EVC-traject dat wordt uitgevoerd door EVC Centrum Vigor. Dit

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds. EVC - Routeplan

EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds. EVC - Routeplan EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds EVC - Routeplan Inhoudsopgave Stap 1: oriëntatie en informeren Inleiding en toelichting op uw EVC-traject Schematisch overzicht EVC-procedure Start EVC-traject Persoonsgegeven

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 wijzigingen examenproducten Helpende Zorg en Welzijn Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5.

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO

Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Colofon Titel: Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.2 Datum: Oktober 2013 Projectnummer: 12822.07 Kenniscentrum EVC Postbus

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3

Verzorgende IG niveau 3 wijzigingen examenproducten Verzorgende IG Verzorgende IG niveau 3 EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 4. Totaaloverzicht 3 5. Het kwalificatiedossier 3 6. Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Traineeship jeugdzorgwerker

Traineeship jeugdzorgwerker Bijlagen 1 proeve van bekwaamheid Traineeship jeugdzorgwerker Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document

Nadere informatie

Een leerwerkplek voor een student van:

Een leerwerkplek voor een student van: Een leerwerkplek voor een student van: Beroepspraktijkvorming: Wat mag U verwachten Aan de slag met een student van Kronenburgh Met het invullen van een leerwerkplek binnen uw organisatie maakt u het mogelijk

Nadere informatie

Op een eenvoudige manier aantonen wat je al beheerst

Op een eenvoudige manier aantonen wat je al beheerst Op een eenvoudige manier aantonen wat je al beheerst Zorgorganisatie ASVZ neemt als werkgever deel aan de ECVETpilots. Dick-Jan de Rover van de afdeling opleiden en leren van ASVZ vertelt vanuit werkgeversperspectief

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

EVC-tool: instructie voor leidinggevende

EVC-tool: instructie voor leidinggevende EVC-tool: instructie voor leidinggevende Wat is EVC? Een van uw medewerkers heeft zich aangemeld voor een EVC-procedure bij NCOI Opleidingsgroep. EVC staat voor het Erkennen van eerder Verworven Competenties

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo Nicolien van Halem Inge Müller Handboek studievaardigheden voor het hbo Toegang tot de website Op deze website vindt u het ondersteunend materiaal behorende bij Handboek studievaardigheden voor het hbo.

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO April 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO april 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker openbaar bestuur mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Ervaringscertificaat - Politieacademie

Ervaringscertificaat - Politieacademie Ervaringscertificaat - Politieacademie Erkenning Verworven Competenties Handleiding deelnemer Inhoudsopgave pagina Voorwoord 2 1. Begrippenlijst EVC 4 2. De organisatie van EVC bij de Politieacademie 8

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HANDBOEK EVC. Ervaringscertificaat - Politieacademie Erkenning Verworven Competenties. Politie Kennemerland Politieacademie Veteraneninstituut

HANDBOEK EVC. Ervaringscertificaat - Politieacademie Erkenning Verworven Competenties. Politie Kennemerland Politieacademie Veteraneninstituut HANDBOEK EVC Ervaringscertificaat - Politieacademie Erkenning Verworven Competenties Politie Kennemerland Politieacademie Veteraneninstituut Inhoudsopgave pagina Voorwoord 2 1. Begrippenlijst EVC 4 2.

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC Vertaling in werkprocessen Colofon Titel: Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 2.0 Datum: 10

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester Leermeester en de werkprocessen Een centrale rol voor de leermeester leermeester reflectieverslag Competentiebeoordeling Werkprocessen aftekenen PersoonlijkOntwikkelingsPlan Regiobegeleider Scholingsbegeleider

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren UITWERKING webcase ik en ondernemend leren ik en ondernemendleren opdracht 2 webcase: opdracht 1 1. De naam van de leermethode is: Ondernemendleren 2. Het uitgangspunt van de leermethode is: Ondernemendleren

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie