PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-TRAJECT. Op weg naar een Ervaringscertificaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-TRAJECT. Op weg naar een Ervaringscertificaat"

Transcriptie

1 PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-TRAJECT Op weg naar een Ervaringscertificaat Amstelveen, mei 2017

2 Inleiding U neemt binnenkort deel aan een EVC-traject dat wordt uitgevoerd door EVC Centrum Vigor. Dit document heeft tot doel u inzicht te verschaffen in wat u van EVC Centrum Vigor kunt verwachten en wat EVC Centrum Vigor op haar beurt van u verwacht. Na inleidende informatie over EVC in het algemeen en de bijzondere aanpak van EVC Centrum Vigor, treft u een stappenplan aan waarin het hele EVC-traject wordt uitgelegd. Op de laatste bladzijde van dit document vindt u een samenvatting van de stappen. EVC U leert iedere dag iets bij. Of het nu in het werk is, thuis, tijdens hobby s of vrijwilligersactiviteiten. Aan de hand van een EVC-procedure wordt vastgesteld welke competenties u in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Deze competenties worden op schrift gesteld in een zogenaamd Ervaringscertificaat. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Voor de landelijke erkenning van kennis en ervaringen kan het Ervaringscertificaat bij een erkende opleiding worden omgezet in een certificaat of diploma. Hiermee wordt het Ervaringscertificaat onafhankelijk van een EVC aanbieder, zoals het EVC Centrum Vigor, verzilverd. EVC door EVC Centrum Vigor Het EVC Centrum Vigor voegt, aan wat in de vorige paragraaf staat beschreven, nog een belangrijk element toe. EVC Centrum Vigor kijkt ook naar uw groeimogelijkheden en uw potentiële inzetbaarheid in beroepssituaties. In dit laatste element zit een onderscheidend kenmerk, omdat in de praktijk blijkt dat voor de meeste kandidaten het loopbaanperspectief veel zwaarder weegt dan het diplomaperspectief. Bij EVC, zoals dit over het algemeen wordt geïnterpreteerd, gaat het om competenties die gerelateerd zijn aan het succesvol uitoefenen van een beroep en aan het voldoen aan eisen van erkende beroepsopleidingen zoals in het mbo en hbo. Beide aspecten weegt EVC Centrum Vigor in haar EVC-procedure mee. Van veel beroepsopleidingen zijn de competenties in kwalificatiedossiers omschreven en gespecificeerd. De EVC-code van het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft dit vertaald in een standaard voor het beoordelen van iemands competenties door een koppeling met werkprocessen en onderliggende prestatie-indicatoren. Het kwalificatiedossier staat daarbij centraal. EVCaanbieders moeten zich ten minste aan deze code houden. Zo ook EVC Centrum Vigor. Wel laat EVC Centrum Vigor toetsing zoals die in het mbo geldt voor Rekenen, de Nederlandse taal en moderne vreemde talen buiten haar onderzoeksgebied. Zo ook de 21+ toets voor als u zich uiteindelijk bij een hbo-instelling zou willen inschrijven op basis van een Ervaringscertificaat. EVC Centrum Vigor kan u hierover uiteraard wel adviseren. EVC Centrum Vigor meent dat waarderen op basis van enkel en alleen de kaders van een kwalificatiedossier slechts ten dele toereikend is om iemands competenties in kaart te brengen. Zij gaat daarom een stap verder. Als EVC Centrum Vigor u in een beroepssituatie als competent beschouwt, dan betekent dit dat u een bepaalde beroepsverantwoordelijkheid met een gerust hart toevertrouwd kan worden. Dit stelt aanvullende eisen aan bewijsvoering en verantwoording. Als u in een EVC-procedure competent wordt beschouwd, betekent dit immers dat een werkgever daaruit met vertrouwen mag concluderen dat hij u een beroepsverantwoordelijkheid kan toevertrouwen. Vanuit dit aanvullende perspectief wordt een EVC-traject door EVC Centrum Vigor ingezet. Stappenplan EVC-traject door EVC Centrum Vigor Met een EVC-traject van het EVC Centrum EVC Centrum Vigor doorloopt u vier stappen waarvan de eerste (stap 0) afhankelijk is van uw werksituatie: Stap 0: Introductie EVC-traject Deze stap is optioneel. Wanneer uw EVC is georganiseerd vanuit een bedrijf of instelling waar meerdere mensen aan een EVC-traject zullen deelnemen, geeft EVC Centrum Vigor er de voorkeur aan een algemene introductie te houden voor die organisatie. Dan komt de inhoud van dit document aan de orde, veelal aangevuld met de doelen die de organisatie stelt bij het inzetten van EVC. Aangezien er in een dergelijk geval meestal sprake is van een project, zal bij die introductie ook inzicht gegeven worden in de planning van het project, wie er een voor de deelnemers belangrijke rol in spelen en dergelijke. Stap 1: intake en ervaringsonderzoek Deze stap heeft als doel uw portfolio samen te stellen. Het intake en ervaringsonderzoek is één gesprek met een zogenaamde begeleider. Bij het (korte) onderdeel Intake wordt u gevraagd of u bereid bent aan het EVC-traject deel te nemen. Dit is een formele vraag. Aanvullend kan u gevraagd worden of u bereid bent een eventueel opleidingstraject op basis van het EVCtraject in gang te zetten. Dit laatste is overigens afhankelijk van de reden waarom u het EVC-traject aangaat en de doelstelling die uw organisatie met het traject heeft. Procesverloop van een EVC-procedure PROCVRLPEVC09 1

3 Via het Ervaringsonderzoek en het samenstellen van uw portfolio wordt de bewijsvoering van uw ervaringen in het verleden verzameld. Daarbij gaat het om aantoonbare (werk)ervaringen en de resultaten en producten die dat heeft opgeleverd, maar ook om diploma s, certificaten, getuigschriften en deelnemersbewijzen van door u gevolgde opleidingen en trainingen. Deze informatie en documenten vormen voor uw EVCassessoren achtergrondbewijsvoering om zich op het assessment te kunnen voorbereiden. Bovendien is dit informatie die onafhankelijk van de assessoren tot stand is gekomen om de objectiviteit (= intersubjectiviteit) van uw EVC-traject te waarborgen. Ook zal uw begeleider met u vaststellen: wat uw persoonlijke doel is van het EVConderzoek en welk kwalificatiedossier (mbo), brancheprofiel of hbo-profiel voor uw vaktechnisch assessment gehanteerd zal worden. Als een werkgever de opdrachtgever is voor EVCtrajecten bij EVC Centrum Vigor, dan kan een functieof bedrijfsonderzoek bij uw organisatie gewenst zijn. Dit heeft als doel inzicht te krijgen in de specifieke competenties die deelnemers hebben verworven en om de aangedragen bewijsvoering op waarde te kunnen schatten. Dit wordt vooraf als extra stap in het EVC-traject ingebouwd. Daar hoeft u geen persoonlijke inspanningen voor te verrichten. Ter voorbereiding van de intake en het werkervaringsonderzoek kunt u zoveel mogelijk van de volgende documenten verzamelen en meenemen naar het gesprek of, liever nog, als PDF bestand opsturen naar EVC Centrum Vigor: Uw kerngegevens: incl. kopie ID-bewijs of paspoort. Uitvoerig CV Diploma s, getuigschriften, certificaten en bewijzen van deelname aan opleidingen, cursussen en trainingen Werkgeversverklaringen, en recente beoordelingen van uw werkgever Alles waarvan u meent dat dit als bewijs kan dienen voor uw competenties Het intake en ervaringsonderzoek leidt al tijdens het gesprek tot een intake en ervaringsrapportage die tijdens het gesprek op een computer wordt ingevuld. Dit rapport is later een bijlage bij uw Ervaringscertificaat. Op basis van de intake en werkervaringrapportage stelt uw begeleider een Verklaring EVC-onderzoek op dat u bij aanvang van het EVC-onderzoek ter ondertekening wordt voorgelegd. In dit document verklaart u dat u: op de hoogte bent van de inhoud van uw EVC-traject het persoonlijke doel van het traject onderschrijft en het eens bent met de keuze van het kwalificatiedossier of hbo-profiel, uitgedrukt in een Crebo- respectievelijk Crohonummer. EVC Centrum Vigor streeft ernaar dat het EVConderzoek binnen twee weken na de intake en het ervaringsonderzoek plaatsvindt. De intake en het ervaringsonderzoek nemen bij elkaar ongeveer twee uur van uw tijd in beslag. Stap 2: EVC-onderzoek Het EVC-onderzoek wordt in één gesprek uitgevoerd door twee assessoren. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid: de vaktechnische assessor en de beroepsoverstijgende assessor. Het Vaktechnisch assessment is gericht op bewijsvoering gerelateerd aan de standaard van een mbo kwalificatiedossier, een brancheprofiel of hbo competentieprofiel. EVC Centrum Vigor volgt hier de eisen van de Kwaliteitscode EVC nauwgezet. Het onderzoeken van uw vaktechnische competenties wordt door een ervaren vakspecialist gedaan. Tijdens dit assessment wordt vastgesteld of u alle taaksituaties en beroepsproducten, die behoren tot uw beroepsdomein, naar behoren heeft uitgevoerd. In feite gaat het hier om de vaststelling in welke mate u voldoende kennis bezit van de concepten van uw beroep en of de gehanteerde werkwijze voldoet aan de beroepseisen. Vaststelling van vaktechnische competenties is gerelateerd aan crebo- (mbo) of croho-nummers (hbo) of aan een branchestandaard Toetsing van uw competenties voor rekenen, uw Nederlandse taalvaardigheid en die voor uw beheersing van moderne vreemde talen maakt geen onderdeel uit van de EVC procedure van EVC Centrum. Hetzelfde geldt voor een 21+ toetsing ten behoeve van een hbo-opleiding. Het Beroepsoverstijgend assessment is gericht op bewijsvoering die aangeeft op welk niveau u in een bedrijfsorganisatie inzetbaar bent. Dit onderdeel van het assessment is extra en valt grotendeels buiten de reikwijdte van de Kwaliteitscode EVC. Als standaard gelden voor het beroepsoverstijgend assessment de acht niveaus zoals die in de in het kader van het Europees en Nederlands Kwalificatieraamwerk 1 (EQF/NLQF) zijn verwoord: 1 De niveaus van het EQF/NLQF zijn beschreven in termen van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Met EQF/NLQF weten werkgevers, werknemers en studenten wat iemands werk- en den- Procesverloop van een EVC-procedure PROCVRLPEVC09 2

4 EQF/ NLQF niveau Omschrijving De medewerker werkt routinematig in een hem bekende context op basis van ervaringskennis. Hij staat volledig onder toezicht en handelt op instructieniveau (mbo 1) De medewerker werkt routinematig in een hem bekende context op basis van toepassinggerichte vakkennis. Hij staat deels onder toezicht, werkt deels zelfstandig (mbo 2) De medewerker werkt planmatig in een afgebakende context waarvoor hij een gedeelde verantwoordelijkheid draagt. Hij werkt onder taakstelling volledig zelfstandig en is meewerkend leidend (mbo 3) De medewerker werkt planmatig in een afgebakende context waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt. Hij is leidend met gesloten doelstelling/taakomschrijving en werkt aan verbetering van protocollen/werkprocessen (mbo 4) De medewerker heeft een leidende verantwoordelijkheid in een zich ontwikkelende context. Hij werkt met een doelstelling/taakomschrijving in transfer en ontwikkelt daarvoor protocollen/werkprocessen (hbo associate degree) De medewerker heeft een leidende eindverantwoordelijkheid in een complexe en ongedefinieerde context. Hij werkt met een open doelstelling/taakomschrijving mee aan de ontwikkeling van beleidsmatige kaders (hbo bachelor) De medewerker heeft een bestuurlijke verantwoordelijkheid in een complexe en ongedefinieerde context. Hij werkt vanuit een open doelstelling/taakomschrijving en ontwikkelt beleidsmatige kaders (hbo / wo master) De medewerker heeft een onderzoekende en strategische verantwoordelijkheid in een complexe en ongedefinieerde context. Hij werkt vanuit een open doelstelling/taakomschrijving en ontwikkelt wetenschappelijke kaders voor beleid (doctoraat / medisch specialist) Het vaststellen van uw niveau zegt iets over uw algemene professionele competenties, maar doet verder geen uitspraak over de mate waarin u ook over voldoende technische vakkennis beschikt. Het gaat bij het beroepsoverstijgend onderzoek om uw algemene functioneren en de breedte waarin u inzetbaar bent. Uw competenties voor Loopbaan en Burgerschap zijn overigens wél onderdeel van de Kwaliteitscode EVC maar alleen als het een mbo kwalificatie betreft. kniveau is en op welk niveau hij of zij functioneert. Opleiders weten dankzij EQF/NLQF wat de kwalificatie waard' is waar zij mensen tot opleiden. Bron: Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF), 's-hertogenbosch. Om tot een zo betrouwbare beoordeling te komen, vinden er meestal twee gesprekken plaats: één met uw direct leidinggevende en één met uzelf. Als, door omstandigheden een gesprek met een direct leidinggevende onmogelijk is, worden andere bronnen voor 360-graden feedback gebruikt. Het EVC-onderzoek vindt bij voorkeur op of bij uw werkplek plaats. Uw assessoren zullen u ook vragen uw werkplek te bezoeken als dat tot de mogelijkheden behoort. U kunt hen dan ter plekke een indruk geven van wat u doet, hoe u dat doet en met welk resultaat en effect op uw belanghebbenden. U hoeft zich voor het gesprek niet voor te bereiden. Uw assessoren gaan een open gesprek met u aan. EVC Centrum Vigor hecht er veel waarde aan dat dit in een veilige sfeer en op een respectvolle manier gebeurt. U wordt niet overhoord maar juist uitgenodigd over uzelf, uw vak, hobby s, interesses en ambities te vertellen. U staat in het gesprek centraal. Hoe meer u van zichzelf laat zien, hoe meer de assessoren inzicht verkrijgen in uw competenties. Het gesprek is dan ook pas afgelopen als u en de assessoren de overtuiging hebben dat alles is gezegd dat gezegd moest worden. Tijdens het gesprek worden pauzes ingelast op uw aangeven en dat van de assessoren. Bij aanvang van het EVC-onderzoek wordt de Verklaring EVC-onderzoek in tweevoud aan u ter ondertekening voorgelegd. U houdt daarvan een exemplaar. Ongeveer drie werkdagen na het EVC-onderzoek wordt u door een van uw assessoren opgebeld. Dan kan naar aanleiding van het assessmentgesprek een eventuele aanvullende vraag gesteld worden door u of de assessor. Ook zal de assessor u vragen hoe u het EVC-onderzoek heeft ervaren. Na het EVC-onderzoek schrijven de assessoren ieder hun eigen onderdeel van uw uiteindelijke Ervaringscertificaat. Zij controleren elkaars werk op juistheid en volledigheid waarmee de objectiviteit maximaal wordt geborgd. Zij leveren ieder hun eindproduct voor kwaliteitscontrole aan bij een eindredacteur. Daarna worden beide onderdelen en de intake en ervaringsrapportage door EVC Centrum Vigor samengevoegd tot het definitieve Ervaringscertificaat. Dit wordt in conceptvorm naar u toegestuurd zodat u erop kunt reflecteren en nog bijstellingen kunt voorstellen. Op basis daarvan wordt het definitieve ervaringscertificaat opgemaakt. EVC Centrum Vigor streeft ernaar dat het opleveren van het Ervaringscertificaat binnen acht weken na het EVC-onderzoek plaatsvindt. Een EVC-onderzoek neemt over het algemeen tussen de tweeënhalf en vier uur van uw tijd in beslag. Procesverloop van een EVC-procedure PROCVRLPEVC09 3

5 Het gesprek met uw direct leidinggevende (indien van toepassing) duurt ongeveer een half uur. Opmerking: EVC Centrum Vigor kan u vragen toestemming te verlenen aan het bijwonen van een derde assessor bij uw EVC-onderzoek. Deze derde assessor is dan nog in opleiding en leert op deze manier ook van de praktijk van zijn collega s. Stap 3: Uitreiking van het Ervaringscertificaat Hier is het allemaal om begonnen. Het Ervaringscertificaat wordt in enkelvoud op papier opgeleverd. Daarnaast wordt het u als PDF document ter beschikking gesteld. Het is de uiteindelijke rapportage van de assessoren waarin de vraag wordt beantwoord: Welke beroepsverantwoordelijkheden kunnen u met een gerust hart worden toevertrouwd. U treft hierin aan: Uw personalia De conclusies van het EVC onderzoek met aanbevelingen en adviezen Handtekeningenblad De verantwoording van de vaktechnische conclusie (behoudens rekenen, Nederlands en moderne vreemde talen) De verantwoording van de beroepsoverstijgende conclusie waaronder uitspraken over Loopbaan en Burgerschap in het geval dat het een mbo-kwalificatie betreft. Uw Intake en werkervaringsrapportage Het Ervaringscertificaat is positief verwoord en ontwikkelingsgericht geschreven. Dat wil zeggen dat er in staat wat u aan competenties heeft laten zien en welke ontwikkelingen u nog kunt doormaken binnen de grenzen van uw potentie en ambitie. EVC Centrum Vigor streeft ernaar dat u zichzelf volledig in het Ervaringscertificaat zult herkennen en er trots aan ontleent. Het Ervaringscertificaat wordt door uw begeleider met u doorgesproken. Er wordt dan uitleg gegeven over de bevindingen van de assessoren. Tevens wordt u gevraagd voor ontvangst van het Ervaringscertificaat te tekenen. EVC Centrum Met uw ondertekende Ervaringscertificaat kunt u bij een mbo, hbo instelling of branche organisatie een verzoek indienen voor verzilvering in een landelijk erkend diploma of certificaat. De conclusie in het EVC geeft daarvoor aanleiding. De examencommissie van de instelling zal het Ervaringscertificaat beoordelen en al dan niet overgaan tot diplomering of certificering. Ook kan de examencommissie u vragen alsnog mee te werken aan een Rekentoets en/of taaltoets voor uw Nederlandse taalvaardigheid of die van een moderne vreemde taal. EVC Centrum Vigor werkt onafhankelijk van opleidingsinstituten maar kan u desgevraagd vanuit die onafhankelijke positie vrijblijvend ondersteunen bij de keuze van een onderwijsinstelling. Het uitreikingsgesprek van uw Ervaringscertificaat duurt een half uur tot een uur. Aan het einde van het gesprek krijgt u een Evaluatieformulier EVC-traject dat u later kunt invullen. Stap 4: Evaluatie van het EVC-traject Ongeveer een half jaar na het opleveren van het Ervaringscertificaat wordt u in de gelegenheid gesteld met EVC Centrum Vigor terug te kijken op uw EVC-traject. EVC Centrum Vigor neemt daarvoor het initiatief. Uiteraard kunt u ook zelf hiertoe het initiatief nemen. Aan de basis voor het evaluatiegesprek staat het door u ingevulde Evaluatieformulier EVC-traject. Gaat u in op de uitnodiging voor dit gesprek en heeft u het evaluatieformulier niet ingevuld, dan kunt u dat alsnog doen. Het doel van het gesprek is om de kwaliteit van de EVC-aanpak van EVC Centrum Vigor te optimaliseren. Niet in de laatste plaats is het doel om zicht te krijgen op de effecten van een EVC-traject op uw (professionele) leven en uw (werk)omgeving. Het evaluatiegesprek duurt ongeveer een half uur en vindt bij voorkeur plaats met uw begeleider. Het papieren exemplaar van het Ervaringscertificaat zijn voor u evenals het PDF document daarvan. U wordt verzocht uw exemplaar en een losse bladzijde uit het rapport, het "Belanghebbenden en handtekeningenblad", voor gezien te ondertekenen. Dit blad is voor het archief van EVC Centrum Vigor. Vigor is verplicht uw Ervaringscertificaat met alle overige documentatie drie jaar te bewaren. Daarna wordt dit vernietigd. Desgewenst kunt u uw ervaringscertificaat aan uw organisatie overleggen. Daartoe bent u overigens niet verplicht Procesverloop van een EVC-procedure PROCVRLPEVC09 4

6 Samenvatting stappen in een EVC-traject Stap 0: Introductie EVC-traject (optioneel) Algemene introductie van het EVC-project van uw organisatie voor u en uw collega s. Door organisatie vast te stellen Door organisatie vast te stellen Medewerkers, vertegenwoordiger EVC Centrum Vigor Toehoorder, stellen van vragen Inzicht in EVC-traject zoals van toepassing voor de organisatie Verder door organisatie vast te stellen Stap 1: intake en ervaringsonderzoek Inventariseren opleidingen, werkervaring. Vaststellen EVC-doel en crebo- of croho nummer of branchestandaard waartegen het vaktechnisch assessment plaatsvindt. Op afspraak Anderhalf tot twee uur U en uw begeleider Paspoort / ID-kaart, CV, diploma s, certificaten, getuigschriften, werkgeversverklaringen en andere bewijsstukken van uw competenties Uw levensloop Intake en ervaringsrapportage ten behoeve van EVC Portfolio Verklaring EVC-onderzoek (later door u te ondertekenen) Stap 2: EVC-onderzoek Inzicht verkrijgen in uw vaktechnische en beroepsoverstijgende competenties, ambities, niveau en potentie Op afspraak, binnen twee weken na Stap 1 Tweeënhalf tot vier uur U, uw direct leidinggevende (indien van toepassing) en twee assessoren Een open gesprek Getekende verklaring EVC-onderzoek Ervaringscertificaat Stap 3: Uitreiking van het Ervaringscertificaat Inzicht verschaffen in uw Ervaringscertificaat, de uitkomst van het EVC-onderzoek Op afspraak, binnen acht weken na Stap 2 Een half uur tot een uur U en uw begeleider Stellen van vragen Getekend Ervaringscertificaat en een PDFdocument daarvan Evaluatieformulier EVC-traject (later door u in te vullen) Stap 4: Evaluatie van het EVC-traject Inzicht voor EVC Centrum Vigor hoe u uw EVCtraject heeft ervaren en wat het u en uw omgeving heeft opgeleverd. Optimaliseren van de kwaliteit van EVC Centrum Vigor Op afspraak, een half jaar na stap 3 Half uur U en uw begeleider Uw ingevulde Evaluatieformulier EVC-traject Uw aanvullende bevindingen De dankzegging van EVC Centrum Vigor voor uw inbreng Verbetering van kwaliteit van EVC Centrum Vigor Procesverloop van een EVC-procedure PROCVRLPEVC09 5

7 Colofon EVC Centrum Vigor Vigor Transitions Meerpaal ZM Amstelveen URL : E : M : EVC Centrum Vigor is door het Nationaal Kenniscentrum EVC geaccrediteerd als erkend EVC aanbieder. EVC Centrum Vigor Procesverloop van een EVC-procedure PROCVRLPEVC09 6

PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE. Op weg naar een Ervaringscertificaat

PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE. Op weg naar een Ervaringscertificaat PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE Op weg naar een Ervaringscertificaat Amstelveen, 27 oktober 2014 Inleiding U neemt binnenkort deel aan een EVC-traject dat wordt uitgevoerd door EVC Centrum Vigor. Dit

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van organisaties die EVC gaan inkopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Via het EVC-register (www.kenniscentrumevc.nl)

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES VERSIE FEBRUARI 2007 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van EVC aanbieders...3

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Verslag Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Colofon Titel Verslag pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie In opdracht van SAOP, met ESF-subsidie projectleider:

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Secretaresse Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Nationaal Kenniscentrum EVC: EVC-Competentiestandaard

Nationaal Kenniscentrum EVC: EVC-Competentiestandaard Erkenning voor NKC EVC-Competentiestandaard Het Nationaal Kenniscentrum EVC biedt erkende EVC-Aanbieders de mogelijkheid een erkenning aan te vragen voor het mogen uitvoeren van EVC-procedures gebaseerd

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Assessorennieuwsbrief mei 2012

Assessorennieuwsbrief mei 2012 Assessorennieuwsbrief mei 2012 Het werd weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief van QRM met belangrijke informatie over alle ontwikkelingen bij QRM en landelijk op het gebied van EVC. Dit keer is het

Nadere informatie

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer People in Transfer Postbus 298 5201 AG s-hertogenbosch www.peopleintransfer.nl Pagina 0 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1. Wat is EVC?...

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Het doel van verkorting van het schakelprogramma op grond van

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 Horizon en QRM BV ROC Horizon College, sectoren Gezondheidszorg en Welzijn en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! EVC Trajecten

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Serviceadviseur EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 3: Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Erkennen van

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 STC B.V. en QRM BV STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! 2 EVC Trajecten 2013 STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Profiel EVC-assessor

Profiel EVC-assessor Profiel EVC-assessor Colofon Titel: Profiel EVC-assessor Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches Zoë van Ginneken Jo Lucassen Mulier Instituut, Utrecht Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond Hoofdstuk 2: Bevindingen Hoofdstuk 3: Resultaten Introductie

Nadere informatie

Branchestandaarden als EVC-standaard

Branchestandaarden als EVC-standaard Branchestandaarden als EVC-standaard Aanleiding EVC-aanbieders kunnen erkend worden voor een Crebo-standaard (Centraal Register Beroepsopleidingen), een Croho-standaard (Centraal Register Opleidingen Hoger

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan zelfonderzoek...

Nadere informatie

Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder]

Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder] Beoordelingsrapport uitgevoerd door: [naam Beoordelende Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder] Datum: Soort onderzoek: Nieuwe erkenning EVC-aanbieder Uitbreiding EVC-erkenning

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Operator A Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4981 1 april 2010 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 maart 2010, nr. PLW/2010/5453,

Nadere informatie

Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach

Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach Leeswijzer De toelichting is bedoeld voor personen die zich voor de eerste keer als jobcoach willen laten registreren in het Noloc beroepsregister. In de

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding:

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding: Curriculum Vitae Naam deelnemer: Voor de opleiding: Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel Telefoon: 0418 688666 Fax: 0418 680099 E-mail:

Nadere informatie

EVC-trajecten van KCM4EVC

EVC-trajecten van KCM4EVC EVC-trajecten van KCM4EVC Ontwikkel-jezelf! en Ontdek-jezelf! in een KCM4EVC Deze brochure geeft informatie over de EVC-trajecten van KCM4EVC EVC-trajecten Eusebiusbuitensingel 9 6828 HT Arnhem www.kcm4evc.nl

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Annie Kempers-Warmerdam Voorlichtingsbijeenkomst: 17-11-2015 17/11/15

Nadere informatie

Checklist handhaving voor bestaande professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Checklist handhaving voor bestaande professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren Checklist handhaving voor bestaande professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren Als u curator, bewindvoerder of mentor bent, moet u de volgende bijlagen invullen en indienen bij het

Nadere informatie

TALENT SCORION. Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 METEN VOLGEN MATCHEN.

TALENT SCORION. Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 METEN VOLGEN MATCHEN. TALENT METEN VOLGEN MATCHEN SCORION www.parantion.nl Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 Presentatie Voorstellen Wie bent u en waar komt u voor? Wij zijn wij? Wat gaan we laten zien Wat is Scorion Kurkentrekkerdilemma:

Nadere informatie

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Verslag Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen

Verslag Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Verslag Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Utrecht, 18 november 2014 Het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NP LLL) organiseerde op dinsdag 18 november 2014 een praktijksessie

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO TACTISCH MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Talentenmobiliteitsmanagement

Talentenmobiliteitsmanagement Talentenmobiliteitsmanagement Waarom Talentenmobiliteitsmanagement? De Nederlandse economie staat flink onder druk. Dit heeft een duidelijk effect op organisaties. Veel werkgevers zien zich genoodzaakt

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 Normtekst EVC Kwaliteitscode 2.0 Datum: 18-07-2016 vs 1.1 pag. 1 van 8 --------------------------------------------------------------------- Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 EVC voor de arbeidsmarktroute

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie