Akoestisch onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 4 2 Beschrijving van de situatie 4 3 Toetsingskader Equivalente geluidniveaus en piekgeluiden Geluid buiten de grens van de inrichting 6 4 Bedrijfssituaties Representatieve bedrijfssituatie Bepaling bedrijfsduurcorrecties 7 5 Vaststelling bronsterktes Bronsterkte bedrijfseigen bronnen Bronsterkte vrachtwagens Piekgeluiden 10 6 Resultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tijdens RBS (L Ar,LT) Maximaal a-gewogen geluidniveaus tijdens RBS (L Amax) Toetsing indirecte hinder 11 7 Bespreking en conclusies 11 Akoestisch onderzoek DE BEEK GROENCREATIEF

3 FIGUREN EN BIJLAGEN Figuur 1: Figuur 2: Figuur 3-1: Figuur 3-2 Figuur 3-3: Figuur 4-1: Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3-1: Bijlage 3-2: Bijlage 3-3: Bijlage 4-1: Bijlage 4-2: Bijlage 5-1: Bijlage 6-1 Bijlage 7: Situatie kadastraal met ligging pand Indeling en gevels Weergave rekenmodel HMRI in ondergrond Weergave rekenmodel HMRI zonder ondergrond Weergave rekenmodel HMRI detail ligging geluidbronnen RBS Weergave rekenmodel indirecte hinder Immissierelevante bronsterkte geluidbronnen Bepaling bedrijfsduurcorrecties Relevante invoergegevens L Ar,LT Brongegevens L Amax Brongegevens L Aeq indirecte hinder Resultaten per punt L Ar,LT Resultaten per punt en per bron L Ar,LT Resultaten L Amax Resultaten L Aeq indirecte hinder Voorschriften geluid uit het Activiteitenbesluit Akoestisch onderzoek DE BEEK GROENCREATIEF

4 1 Inleiding In opdracht van De Beek Groencreatief is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting in de omgeving als gevolg van de toekomstige activiteiten van dit bedrijf aan de Groenloseweg 38 te Eibergen. De aanleiding voor dit onderzoek is de noodzaak om de bestemming van het perceel aan te passen. De gewenste bedrijfsactiviteiten passen niet bij de huidige bestemming van het perceel. Daarnaast zal een melding in het kader van het Activiteitenbesluit worden ingediend bij B&W van de gemeente Berkelland waaronder deze locatie valt. Onderdeel van deze melding is een akoestisch onderzoek waarin de geluidemissie ten gevolge van de gehele inrichting inzichtelijk gemaakt wordt. Dit rapport doet verslag van het verrichte onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, HMRI Beschrijving van de situatie De Beek Groencreatief betreft een hoveniersbedrijf. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg en onderhoud van tuinen bij derden. De locatie aan de Groenloseweg 38 dient hiertoe als uitvalsbasis. In de ochtend (na uur) komen enkele personenwagens van medewerkers het terrein op. Men pakt dan de machines en andere zaken die deze dag benodigd zijn. De werkzaamheden bestaan uit het rijden met busjes, het gebruik van een minishovel die een aanhangwagen laadt of een minikraan die een aanhangwagen oprijdt om die dag te worden gebruikt. Nadat alle machines en gereedschappen voor die dag zijn ingeladen, vertrekken de busjes. Op het terrein zelf vinden daarna slechts beperkt activiteiten plaatst. Op dagen dat het extern werk rustig is, zal in de werkplaats onderhoud plaatsvinden aan machines die op die dag niet worden ingezet. Verder is er een kuilruimte voor het bewaren van planten die later worden hergebruikt. Met de minishovel en de minikraan wordt op deze positie gewerkt. Verder zal een bezemwagen 1 maal per week het terrein schoonvegen. In dit onderzoek wordt uitgegaan van een situatie waarbij al deze activiteiten op 1 dag plaatsvinden. Men is voornemens om voor deze bedrijfsactiviteiten een nieuw onderkomen te realiseren. In figuur 1-1 is de huidige situatie weergegeven. In figuur 2 is de indeling en gevels weergegeven van het bouwplan. Het plan bestaat uit de realisatie van enkele gebouwen voor opslag en onderhoud en een kantine. Akoestisch onderzoek DE BEEK GROENCREATIEF

5 3 Toetsingskader 3.1 EQUIVALENTE GELUIDNIVEAUS EN PIEKGELUIDEN Het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, verder te noemen het Activiteitenbesluit. In dit besluit zijn regels opgenomen om geluidhinder te voorkomen. In bijlage 7 van deze rapportage zijn de regels bijgevoegd. Kort samengevat mag de geluidbelasting in de dagperiode niet meer bedragen dan 50 db(a) bij een gevoelig gebouw van derden indien dit gebouw buiten de bestemming bedrijventerrein is gelegen. Piekgeluiden mogen niet hoger zijn dan 20 db boven de geluidregels voor de gemiddelde geluidbelasting. Bij de toetsing van deze piekgeluiden blijft het geluid van laad- en losactiviteiten buiten beschouwing. Omdat het hier tevens gaat om een aanpassing van de bestemming van het terrein moet een afweging worden gemaakt of sprake is van goede ruimtelijke ordening. De gemeente Berkelland heeft geen eigen geluidbeleid vastgesteld. Voor het aspect geluid moet aansluiting worden gezocht met de Handreiking ruimtelijke Ordening en Milieu onderdeel geluid. Kort samengevat moet eerst worden getoetst aan de richtafstanden zoals zijn opgenomen in bedrijven en milieuzonering een uitgave van het VNG. Indien woningen binnen deze richtafstanden zijn gelegen, moet het geluid van een bedrijf worden getoetst aan de uitgangspunten opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Hierbij dienen alle geluiden te worden betrokken, dus ook piekgeluiden als gevolg van het laden en lossen. In de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening zijn in tabel 4 richtwaarden opgenomen tot maximaal 50 db(a) voor een Woonwijk in stad. De maximale A-gewogen geluidniveaus wordt getoetst aan een waarde van 70 db(a) etmaalwaarde. Een geluidbelasting hoger dan 50 db(a) is acceptabel mits het reeds aanwezig geluidniveau in de omgeving hoog is. Dit referentieniveau wordt in deze situatie bepaald door het wegverkeerslawaai minus 10 db. Dit wegverkeerslawaai wordt doorgaans middels berekening vastgesteld. In deze situatie vinden de meeste activiteiten plaats tussen en uur. Ter plaatse is in deze periode een geluidmeting verricht gedurende een periode totdat het geluidniveau niet meer varieerde (5 minuten). Er is een waarde gemeten van 67 db(a) op 25 meter vanaf de wegas, ter hoogte van de voorgevellijn van de woning op nummer 40. Als eerste inschatting voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting is een waarde van 57 db(a) als nog toelaatbaar aangehouden voor de woning direct aan de Groenloseweg gelegen. De woningen die verder van de Groenloseweg af zijn gelegen worden getoetst aan een richtwaarde van 50 db(a). In het onderzoek zijn 3 rekenpunten gekozen waar de geluidbelasting wordt getoetst. In figuur 3-2 zijn deze rekenpunten opgenomen. De punten zijn gekozen bij de dichtstbijgelegen woningen. Indien op deze punten wordt voldaan aan de boven genoemde waarden dat zal dit zeker het geval zijn bij de woningen die verder af zijn gelegen. Direct tegenover het bedrijf zijn nog enkele panden aanwezig. Deze worden niet meer bewoond en zullen op korte termijn worden geamoveerd ten behoeve van de aanleg van de nieuwe N18. Akoestisch onderzoek DE BEEK GROENCREATIEF

6 3.2 GELUID BUITEN DE GRENS VAN DE INRICHTING Sinds 29 februari 1996 is een circulaire van kracht die is opgesteld door het ministerie van VROM over hoe om te gaan met geluidhinder die wordt veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting met daarbij een beoordelingsmethodiek in het kader van de Wet milieubeheer. De voorgestelde beoordelingswijze houdt in dat aan de geluidbelasting, veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen buiten de inrichting, uitsluitend een maximum wordt gesteld in de vorm van een gemiddelde geluidbelasting in een etmaal, en niet meer tevens een maximum aan de geluidbelasting op een bepaald moment (piekniveau). Indirecte hinder wordt voornamelijk veroorzaakt door het komen en gaan van materieel en personenwagens. Omdat de circulaire alleen spreekt over het verkeer van en naar de inrichting moet, zodra een voertuig over de grens van de inrichting is, het geluid worden getoetst aan de grenswaarden zoals deze in de vergunning worden opgenomen. Het verkeer buiten de inrichting moet worden getoetst totdat de vrachtwagens zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Om inzicht te geven in de indirecte hinder is een afzonderlijk rekenmodel opgesteld waarmee de geluidbelasting door indirecte hinder is berekend. Akoestisch onderzoek DE BEEK GROENCREATIEF

7 4 Bedrijfssituaties 4.1 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE Onder de representatieve bedrijfssituatie (RBS) worden de activiteiten bedoeld die maximaal binnen één beoordelingperiode plaatsvinden. Er vinden alleen activiteiten plaats in de dagperiode (tussen en uur) gebruikt. De rijbewegingen in het rekenmodel worden voorgesteld door een aantal mobiele bronnen, die elk een deel van het rijtraject voorstellen. De vermelde bronnummers zijn in figuur 3-3 weergeven. De volgende vervoersbewegingen vinden plaats: Tabel 4.1.1: Vervoersbewegingen op terrein De Beek Groencreatief. Aantal vervoersbewegingen Bron nrs. Dag (RBS): Avond (RBS): figuur 3-3 ( ) ( ) Vrachtwagens komen of gaan Vw1 2 - Busjes en personenwagens Pw Busjes en personenwagens Pw Busjes en personenwagens Pw Met 1 beweging wordt bedoeld het komen OF het gaan van een voertuig. Nacht (RBS): ( ) In paragraaf 4.2 zijn de rijlijnen nader omschreven. De bedrijfduur van de dagelijkse activiteiten is in de onderstaande tabel opgenomen. Voor de locatie van de verschillende geluidbronnen wordt verwezen naar figuur 3-3. Tabel 4.1.2: Dagelijkse activiteiten De Beek Groencreatief. Activiteiten Bron nrs. figuur 3-3 Dag (RBS): ( ) Werkplaats deur open in zomer 1 1 Minishovel Avant laden min Minishovel Avant stationair min Heftruck diesel min Minigraver min Veegmachine min Busjes stationair min Avond (RBS): ( ) Nacht (RBS): ( ) BEPALING BEDRIJFSDUURCORRECTIES De bovengenoemde bedrijfsduren zijn verwerkt tot bedrijfsduurcorrecties. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de aangehouden aantallen vervoersbewegingen, gemiddelde rijsnelheden, bedrijfsduren, bronsterktes en berekening van de ingevoerde bedrijfsduurcorrecties. Deze bijlage geeft samen met figuur 3 (ligging geluidbronnen) een compleet overzicht van de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek. In het onderstaande wordt een korte toelichting gegeven op de ingevoerde geluidbronnen: Akoestisch onderzoek DE BEEK GROENCREATIEF

8 Bron Vw en Pw Hiermee wordt het geluid van de vervoersbewegingen in rekening gebracht. De aantallen wagens betreffen een schatting van de aantallen wagens die maximaal op 1 dag zullen komen en gaan. Het gaat dan om de busjes die in de vertrekken en de personenwagens van bezoekers. Met 1 rijbeweging wordt het komen OF het gaan van een voertuig bedoeld. De gemodelleerde rijlijnen zijn hierop afgestemd (zie figuur 3-3). Er wordt uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 5 km/u. Het manoeuvreren is hierbij inbegrepen. Werkplaats, bron 1 In de werkplaats vindt onderhoud plaats aan machines. Het gaat dan met name om sleutelwerkzaamheden. Het kan voorkomen dat een slijpschijf wordt gebruikt. Er is uitgegaan van een gemiddeld geluidniveau van 70 db(a) gedurende 1 uur per dag. Inzet kleine machines, bron 2-15 Het bedrijf heeft de beschikking over enkele kleine tuinmachines zoals een minikraan, minishovel, veegmachine en dergelijke. Tijdens een bezoek aan het bedrijf is door middel van meting het geluidniveau van diverse machines vastgesteld. Door de bedrijfsleiding wordt ingeschat dat elke machine niet meer dan 30 minuten op het eigen terrein wordt gebruikt. De machines moeten immers zoveel als mogelijk bij de klant extern worden ingezet. In dit onderzoek is uitgegaan van een situatie dat 5 machines gedurende 30 minuten op dezelfde dag in werking zijn verspreidt over het terrein. Busjes stationair, bron 16 Vlak voor vertrek worden de busjes gestart om de aanhangwagen aan te koppelen. De motor van het busjes blijft stationair draaien totdat het busjes vertrekt. Verwaarlozingen Kleine afzuigingen, zoals die van CV ketels of het toilet ligging circa 15 db onder de bronsterkte van de maatgevende geluidbronnen en zijn derhalve verwaarloosbaar. Akoestisch onderzoek DE BEEK GROENCREATIEF

9 5 Vaststelling bronsterktes Uitgangspunt bij de berekeningen zijn de bronsterktes van het geluid van de verschillende activiteiten. In de onderstaande paragraaf wordt verantwoord wat de uitgangspunten zijn geweest bij het bepalen van deze bronsterktes. 5.1 BRONSTERKTE BEDRIJFSEIGEN BRONNEN Op 19 oktober 2012 is de bestaande locatie van het bedrijf bezocht en zijn metingen uitgevoerd om de bronsterkte van het materieel te bepalen. Bij de metingen is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur: (type 1 instrument volgens de standaard IEC 651 en IEC 225) Merk Type Geluidsniveaumeter Rion NA27 Microfoon Rion UC-53A Voorversterker Rion NH-20 Calibrator (pistonfoon) Brüel & Kjær 4230 Afstandsmeter Leica LRF 800 De volgende bronsterktes L wa zijn door meting middels de methode II.2 HMRI 1999 bepaald. Minishovel Avant laden 98.7 db(a) Minishovel Avant stationair 94.3 db(a) Veegmachine db(a) Busjes stationair 82 db(a) Busjes wegrijden 92.5 db(a) De minigraver en heftruck waren niet op het terrein aanwezig. De bronsterkte van deze machines is gelijk gesteld aan de geluidemissie van de minishovel. De metingen zijn uitgewerkt tot bronsterktes en zijn als bijlage 1 opgenomen. 5.2 BRONSTERKTE VRACHTWAGENS Voor de emissierelevante bronsterktes van vrachtwagens is uitgegaan van archiefgegevens. Deze geven een beter beeld van een gemiddelde situatie dan een enkele meting. De absolute waarden van de emissierelevante bronsterktes van vrachtwagens zijn overgenomen uit het Onderzoek naar geluidvermogenniveaus van vrachtwagens bij lage snelheden. In dit rapport wordt een gemiddeld geluidvermogenniveau per rijsnelheid bepaald aan de hand van meer dan 500 geluidmetingen uitgevoerd in praktijksituaties. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Transport en logistiek Nederland te Zoetermeer door Adviesbureau Peutz & Associes B.V. en heeft als nummer RA en datum 14 juni Voor de spectrale waarden is gebruik gemaakt van de resultaten van 65 geluidmetingen verricht aan rijdende vrachtwagens met een gemiddelde rijsnelheid van 15 km/u. Het spectrum wordt bepaald door vele parameters, zoals het motortoerental, het geleverde motorvermogen, de temperatuur van de motor, etc. Het gekozen spectrum is representatief voor snelheden tot 40 km/u. Boven deze snelheid gaat naast het motorgeluid ook bandengeluid een rol spelen. De metingen zijn uitgevoerd door Akoestisch Buro Tideman. In de onderstaande tabel zijn de in dit rapport gehanteerde bronsterktes LwA samengevat. Ap Spectrale correctie Zware vrachtwagens Akoestisch onderzoek DE BEEK GROENCREATIEF

10 5.3 PIEKGELUIDEN De optredende piekgeluiden op het terrein worden veroorzaakt door het rijden van de vrachtwagens en het gebruik van de kleinere machines. Er is een afzonderlijk rekenmodel opgesteld waarbij de bronsterktes zijn verhoogd. Gerekend is met de volgende toeslagen: Personenwagens Lw +10 db = 100 db(a) Vrachtwagens Lw plus 5 db = 107 db(a) Mini kraan en shovel LW plus 10 db= 109 db(a) 6 Resultaten 6.1 LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU TIJDENS RBS (L AR,LT ) In tabel 6.1 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor de RBS opgenomen. De waarden zijn berekend op een hoogte van 1.5 meter voor de dagperiode. In de avond en nachtperiode vinden geen activiteiten plaats. Buiten de ingevoerde bodemobjecten is gerekend met een tussengebied met bodemfactor 0.5. Tabel 6.1 rekenresultaten L Ar,LT voor de RBS Rekenpunt dag (db(a)) avond (db(a)) nacht (db(a)) 1: Woning Groenloseweg : Punt 50 meter oost : Groenloseweg 36 (toekomstige woning) De resultaten op alle punten zijn opgenomen in bijlage 4-1. In bijlage 4-2 is de geluidbelasting per bron weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting lager is dan de richtwaarde van 50 db(a). 6.2 MAXIMAAL A-GEWOGEN GELUIDNIVEAUS TIJDENS RBS (L AMAX ) In tabel 6.2 zijn de rekenresultaten voor de maximale A-gewogen geluidniveaus opgenomen. Tabel 6.2 rekenresultaten L Amax voor de RBS Rekenpunt dag (db(a)) avond (db(a)) nacht (db(a)) 1: Woning Groenloseweg : Punt 50 meter oost : Groenloseweg 36 (toekomstige woning) De resultaten op alle punten zijn opgenomen in bijlage 5-1. Bij aanpassing van de bestemming moet een afweging worden gemaakt of de piekgeluiden van maximaal 67 db(a) nog acceptabel zijn om een goed woon- en leef klimaat te waarborgen. Uit de berekeningen blijkt dat de piekgeluiden zijn dan de richtwaarden van 70 db(a). Bij de toets aan het Activiteitenbesluit worden deze piekgeluiden niet getoetst en vormen deze waarden geen beletsel voor de acceptatie van de melding. Akoestisch onderzoek DE BEEK GROENCREATIEF

11 6.3 TOETSING INDIRECTE HINDER Om de geluidbelasting ten gevolge van het komen en gaan van voertuigen te bepalen is een rekenmodel opgesteld conform HMRI In figuur 4 is een weergave van dit model opgenomen waarop de rijlijn is gemodelleerd. Uitgegaan is van een situatie waarbij alle vrachtwagens en personenwagens komen en gaan via één zijde van de N18. De rijaantallen zoals genoemd in bijlage 2 zijn in dit rekenmodel gehanteerd. Gerekend is met een snelheid van 30 km/u. In bijlage 6-1 zijn de berekeningsresultaten opgenomen. Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de richtwaarde voor indirecte hinder van 50 db(a) etmaalwaarde. 7 Bespreking en conclusies In opdracht van De Beek Groencreatief is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om de geluidbelasting als gevolg van de activiteiten van dit bedrijf vast te stellen. Het bedrijf wordt gerealiseerd op het perceel aan de Groenloseweg 38 te Eibergen. De geluidbelasting is bepaald op 3 punten in de directe omgeving van het bedrijf. De ligging van de punten is aangeven in figuur 3. Het geluid in deze omgeving wordt bepaald door het intensieve verkeer over de N18. In de vroege ochtend is een geluidsniveau vastgesteld van 67 db(a). De richtwaarde waaraan moet worden getoetst in het kader van een goede RO bedraagt dan 67 minus 10 is 57 db(a). Uit de berekeningen blijkt dat de gemiddelde geluidbelasting LAr,LT het hoogst is bij de woning aan de Groenloseweg 40 en 46 db(a) bedraagt. De geluidbelasting is daarmee lager dan het referentieniveau en richtwaarde voor deze omgeving. Ook de optredende piekgeluiden zijn lager dan de voorkeurswaarde van 70 db(a) bij de woning aan de Groenloseweg 40. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat. Het komen en gaan van verkeer buiten de inrichting is geen beletsel om de melding te accepteren zonder maatwerkvoorschriften. Enschede, 29 augustus Ing. R. Herik Akoestisch onderzoek DE BEEK GROENCREATIEF

12 Figuur 1

13 Figuur 2-1

14 Figuur 2-2

15 Figuur 2-3

16 Figuur 2-4

17 Figuur 2-5

18 Model LArLT tijdens RBS Akoestisch Buro Tideman Figuur 3-1 Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Toetspunt Bodemgebied Gebouw 0 m 40 m G02 schaal = 1 : 1000 G G01 G02 03 G Wp Wp Gebouw D Gebouw E Gebouw E Gebouw E Vw Pw2 10 Pw3 Pw G Industrielawaai - IL, [Versie ref 1 De Beek Groencreatief - Model LArLT tijdens RBS], Geomilieu V2.20

19 Model LArLT tijdens RBS Akoestisch Buro Tideman Figuur 3-2 Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Toetspunt Bodemgebied Gebouw 0 m 40 m G02 schaal = 1 : 1000 G G01 G02 03 G Wp Wp Gebouw D Gebouw E Gebouw E Gebouw E Vw Pw2 10 Pw3 Pw G Industrielawaai - IL, [Versie ref 1 De Beek Groencreatief - Model LArLT tijdens RBS], Geomilieu V2.20

20 Model LArLT tijdens RBS Akoestisch Buro Tideman Figuur 3-3 Wp Wp Gebouw D G04 Gebouw E Gebouw E Gebouw E G03 Pw1 Pw3 Pw2 Vw Industrielawaai - IL, [Versie ref 1 De Beek Groencreatief - Model LArLT tijdens RBS], Geomilieu V Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Toetspunt Bodemgebied Gebouw 0 m 20 m schaal = 1 : 536

21 Detail puntbron Mobiele bron Toetspunt Bodemgebied Gebouw Figuur m 60 m schaal = 1 : 1500 G02 G G01 G02 03 G03 02 Wp Wp Gebouw E Gebouw Gebouw E Gebouw D G04 01 Pw3 Vw1 Pw2 Pw Industrielawaai - IL, [Versie ref 1 De Beek Groencreatief - Model LAeq indirecte hinder tijdens RBS], Geomilieu V2.20

22 Bijlage 1-1 Bronsterkte berekeningen geconcentreerde bronmethode (methode II.2, HMRI 1999) Project : Pape Groencreatief Geluidbron : Minishovel Avant 520 laden aanhangwagen Datum en tijd meting : 19 oktober Beschrijving geluid : Dieselmotor Stoorlawaai : geen Bronhoogte [m] : 1 Bepaling halve of hele bol Meetafstand [m] (<20) : 4 Afstand bron-ontvanger 4.0 [m] Meethoogte [m] : 1.5 Omweg via bodem 4.7 [m] Bijdrage door bodem 2.4 [db(a)] als >1,5 db dan Db=-2 db anders Db= db(a) Lp [db(a)] Dgeo [db] Dbodem [db] Lw [db(a)] Gebruikte meetapparatuur (type 1 instrument volgens de standaard IEC 651 en IEC 225) Merk Type Geluidniveaumeter Rion NA27 Microfoon Rion UC-53A Voorversterker Rion NH-20 Calibrator (pistonfoon) Brüel & Kjær 4230 Weersomstandigheden Windsnelheid n.v.t. [m/s] Windrichting n.v.t. [-] Temperatuur n.v.t. [ C] Nat/Droog n.v.t. [-] Minishovel Avant 520 laden aanhangwagen Geluidvermogen Lw in [db(a)] Octaafbandfrequentie [Hz] Schets meetsituatie

23 Bijlage 1-2 Bronsterkte berekeningen geconcentreerde bronmethode (methode II.2, HMRI 1999) Project : Pape Groencreatief Geluidbron : Minishovel Avant 520 stationair Datum en tijd meting : 19 oktober Beschrijving geluid : Dieselmotor stationair Stoorlawaai : geen Bronhoogte [m] : 1 Bepaling halve of hele bol Meetafstand [m] (<20) : 4 Afstand bron-ontvanger 4.0 [m] Meethoogte [m] : 1.5 Omweg via bodem 4.7 [m] Bijdrage door bodem 2.4 [db(a)] als >1,5 db dan Db=-2 db anders Db= db(a) Lp [db(a)] Dgeo [db] Dbodem [db] Lw [db(a)] Gebruikte meetapparatuur (type 1 instrument volgens de standaard IEC 651 en IEC 225) Merk Type Geluidniveaumeter Rion NA27 Microfoon Rion UC-53A Voorversterker Rion NH-20 Calibrator (pistonfoon) Brüel & Kjær 4230 Weersomstandigheden Windsnelheid n.v.t. [m/s] Windrichting n.v.t. [-] Temperatuur n.v.t. [ C] Nat/Droog n.v.t. [-] Minishovel Avant 520 stationair Geluidvermogen Lw in [db(a)] Octaafbandfrequentie [Hz] Schets meetsituatie

24 Bijlage 1-3 Bronsterkte berekeningen geconcentreerde bronmethode (methode II.2, HMRI 1999) Project : Pape Groencreatief Geluidbron : Mercedes busjes motor stationair wachtend Datum en tijd meting : 19 oktober Beschrijving geluid : Dieselmotor stationair Stoorlawaai : geen Bronhoogte [m] : 1 Bepaling halve of hele bol Meetafstand [m] (<20) : 5 Afstand bron-ontvanger 5.0 [m] Meethoogte [m] : 1.5 Omweg via bodem 5.6 [m] Bijdrage door bodem 2.6 [db(a)] als >1,5 db dan Db=-2 db anders Db= db(a) Lp [db(a)] Dgeo [db] Dbodem [db] Lw [db(a)] Gebruikte meetapparatuur (type 1 instrument volgens de standaard IEC 651 en IEC 225) Merk Type Geluidniveaumeter Rion NA27 Microfoon Rion UC-53A Voorversterker Rion NH-20 Calibrator (pistonfoon) Brüel & Kjær 4230 Weersomstandigheden Windsnelheid n.v.t. [m/s] Windrichting n.v.t. [-] Temperatuur n.v.t. [ C] Nat/Droog n.v.t. [-] Mercedes busjes motor stationair wachtend Geluidvermogen Lw in [db(a)] Octaafbandfrequentie [Hz] Schets meetsituatie

25 Bijlage 1-4 Bronsterkte berekeningen geconcentreerde bronmethode (methode II.2, HMRI 1999) Project : Pape Groencreatief Geluidbron : Mercedes busje (2000i) rijdt weg Datum en tijd meting : 19 oktober Beschrijving geluid : Dieselmotor Stoorlawaai : geen Bronhoogte [m] : 1 Bepaling halve of hele bol Meetafstand [m] (<20) : 4 Afstand bron-ontvanger 4.0 [m] Meethoogte [m] : 1.5 Omweg via bodem 4.7 [m] Bijdrage door bodem 2.4 [db(a)] als >1,5 db dan Db=-2 db anders Db= db(a) Lp [db(a)] Dgeo [db] Dbodem [db] Lw [db(a)] Gebruikte meetapparatuur (type 1 instrument volgens de standaard IEC 651 en IEC 225) Merk Type Geluidniveaumeter Rion NA27 Microfoon Rion UC-53A Voorversterker Rion NH-20 Calibrator (pistonfoon) Brüel & Kjær 4230 Weersomstandigheden Windsnelheid n.v.t. [m/s] Windrichting n.v.t. [-] Temperatuur n.v.t. [ C] Nat/Droog n.v.t. [-] Mercedes busje (2000i) rijdt weg Geluidvermogen Lw in [db(a)] Octaafbandfrequentie [Hz] Schets meetsituatie

26 Bronsterkte berekeningen geconcentreerde bronmethode (methode II.2, HMRI 1999) Project : Pape Groencreatief Geluidbron : Veegmachine Datum en tijd meting : 19 oktober Beschrijving geluid : Verbrandingsmotor Stoorlawaai : geen Bronhoogte [m] : 0.3 Bepaling halve of hele bol Meetafstand [m] (<20) : 4 Afstand bron-ontvanger 4.1 [m] Meethoogte [m] : 1 Omweg via bodem 4.2 [m] Bijdrage door bodem 2.9 [db(a)] als >1,5 db dan Db=-2 db anders Db= db(a) Lp [db(a)] Dgeo [db] Dbodem [db] Lw [db(a)] Gebruikte meetapparatuur (type 1 instrument volgens de standaard IEC 651 en IEC 225) Merk Type Geluidniveaumeter Rion NA27 Microfoon Rion UC-53A Voorversterker Rion NH-20 Calibrator (pistonfoon) Brüel & Kjær 4230 Weersomstandigheden Windsnelheid n.v.t. [m/s] Windrichting n.v.t. [-] Temperatuur n.v.t. [ C] Nat/Droog n.v.t. [-] Veegmachine Geluidvermogen Lw in [db(a)] Octaafbandfrequentie [Hz] Schets meetsituatie

27 Pape Groencreatief HMRI 1999 II3 OPENING IN WAND Onderdeel : Algemeen Bronnaam : Open overhead deur werkplaats MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetvlak [m²] : Meetafstand [m] : 0.00 Meetpunt db(a) Gem.niv. Lp : Achtergr. meetpunt db(a) 1* Achtergr : Bijlage 1-6 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : Delta Lf [db] : DI [db] : Lw [db(a)] : Source Explorer V :34:42

28 Berekening bedrijfsduurcorrectie geluidbronnen in rekenmodel Project: Pape Groencreatief Nummer: Datum: Variant bedrijfssituatie: Representatieve bedrijfssituatie (RBS) Berekening bedrijfsduur vervoersbewegingen Type/soort Bronvermogen Bron Geluidbronnen Aantal rijbewegingen SnelheidBedrijfsduur in uren Bedrijfsduurcorr. in db LwA, db(a) nummers aantal rijafstand dag avond nacht km/u dag avond nacht dag avond nacht Vrachtwagens komen of gaan 102 Vw Busjes en personenwagens 92.5 Pw Busjes en personenwagens 92.5 Pw Busjes en personenwagens 92.5 Pw * de rijbewegingen zijn gerelateerd aan de rijafstand, 1 rijbeweging is dus 1 maal de rijafstand Berekening bedrijfsduurcorrectie met bekende bedrijfsduur Type/soort Bronvermogen Bron Aantal Totale gebruiksduur Bedrijfsduur in uren Bedrijfsduurcorr. in db LwA,dB(A) nummers bronnen dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht Werkplaats deur open in zomer Minishovel Avant laden Minishovel Avant stationair Heftruck diesel Minigraver Veegmachine Busjes stationair * aantal bronnen: aantal bronnen waarover bedrijfsduur moet worden verdeeld De niet vermelde bronnen worden gebruikt om het te verwachten Lmax te bepalen Bijlage 2

29 Bijlage 3-1 Rapport: Lijst van model eigenschappen Model: Model LArLT tijdens RBS Model eigenschap Omschrijving Model LArLT tijdens RBS Verantwoordelijke RobertH Rekenmethode IL Modelgrenzen ( , ) - ( , ) Aangemaakt door RobertH op Laatst ingezien door RobertH op Model aangemaakt met Geomilieu V2.10 Standaard maaiveldhoogte 0 Rekenhoogte contouren 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5.0 Standaard bodemfactor 0.5 Absorptiestandaarden HMRI-II.8 Clusteren gebouwen Ja Verwijderen binnenwanden Ja Luchtdemping [db/km] Aandachtsgebied -- Dynamische foutmarge -- Geomilieu V :33:33

30 Bijlage 3-1 Commentaar Geomilieu V :33:33

31 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Vw1 Vrachtwagen komt of gaan Relatief Pw1 Parkeren personenwagens en busjes Relatief Pw2 Parkeren personenwagens en busjes Relatief Pw3 Parkeren personenwagens en busjes Relatief Geomilieu V :25:09

32 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Vw Pw Pw Pw Geomilieu V :25:09

33 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lw Totaal Lwr Totaal Vw Pw Pw Pw Geomilieu V :25:09

34 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Rel.H Hdef. Type 01 Open deur werkplaats Relatief Normale puntbron 02 Minishovel laden Relatief Normale puntbron 03 Minishovel laden Relatief Normale puntbron 04 Minishovel stationair Relatief Normale puntbron 05 Minishovel stationair Relatief Normale puntbron 06 Heftruck diesel Relatief Normale puntbron 07 Heftruck diesel Relatief Normale puntbron 08 Minigraver Relatief Normale puntbron 09 Minigraver Relatief Normale puntbron 10 Veegmachine Relatief Normale puntbron 11 Veegmachine Relatief Normale puntbron 12 Veegmachine Relatief Normale puntbron 13 Veegmachine Relatief Normale puntbron 14 Veegmachine Relatief Normale puntbron 15 Veegmachine Relatief Normale puntbron 16 Busjes stationair Relatief Normale puntbron Geomilieu V :25:09

35 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Geomilieu V :25:09

36 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Geomilieu V :25:09

37 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Red 4k Red 8k Lw Totaal Lwr Totaal Geomilieu V :25:09

38 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B 01 Groenloseweg Relatief Punt 50 meter oost Relatief Groenloseweg 36 toekomstige woning Relatief Geomilieu V :25:09

39 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel Ja Ja Ja Geomilieu V :25:09

40 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf B Bodemgebied 0.50 B Bodemgebied 0.00 Geomilieu V :25:09

41 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Gebouw D Laag deel Relatief 0 db Gebouw D Hoog deel Relatief 0 db Gebouw E Laag deel Relatief 0 db Gebouw E Hoog deel Relatief 0 db Wp Werkplaats Relatief 0 db G01 Gebouwen omgeving Relatief 0 db G02 Gebouwen omgeving Relatief 0 db G03 Gebouwen omgeving Relatief 0 db G04 Gebouwen omgeving Relatief 0 db Gebouw E Hoog deel Relatief 0 db G02 Gebouwen omgeving Relatief 0 db G02 Gebouwen omgeving Relatief 0 db Wp Werkplaats Relatief 0 db Geomilieu V :25:09

42 Bijlage 3-1 Model: Model LArLT tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Gebouw D Gebouw D Gebouw E Gebouw E Wp G G G G Gebouw E G G Wp Geomilieu V :25:09

43 Bijlage 3-2 Model: Model LAmax tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Rel.H Hdef. Type 01 Open deur werkplaats Relatief Normale puntbron 02 Minishovel laden Relatief Normale puntbron 03 Minishovel laden Relatief Normale puntbron 04 Minishovel stationair Relatief Normale puntbron 05 Minishovel stationair Relatief Normale puntbron 06 Heftruck diesel Relatief Normale puntbron 07 Heftruck diesel Relatief Normale puntbron 08 Minigraver Relatief Normale puntbron 09 Minigraver Relatief Normale puntbron 10 Veegmachine Relatief Normale puntbron 11 Veegmachine Relatief Normale puntbron 12 Veegmachine Relatief Normale puntbron 13 Veegmachine Relatief Normale puntbron 14 Veegmachine Relatief Normale puntbron 15 Veegmachine Relatief Normale puntbron 16 Busjes stationair Relatief Normale puntbron Geomilieu V :26:45

44 Bijlage 3-2 Model: Model LAmax tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Geomilieu V :26:45

45 Bijlage 3-2 Model: Model LAmax tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Geomilieu V :26:45

46 Bijlage 3-2 Model: Model LAmax tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Red 4k Red 8k Lw Totaal Lwr Totaal Geomilieu V :26:45

47 Bijlage 3-2 Model: Model LAmax tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Vw1 Vrachtwagen komt of gaan Relatief Pw1 Parkeren personenwagens en busjes Relatief Pw2 Parkeren personenwagens en busjes Relatief Pw3 Parkeren personenwagens en busjes Relatief Geomilieu V :26:45

48 Bijlage 3-2 Model: Model LAmax tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Vw Pw Pw Pw Geomilieu V :26:45

49 Bijlage 3-2 Model: Model LAmax tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lw Totaal Lwr Totaal Vw Pw Pw Pw Geomilieu V :26:45

50 Bijlage 3-3 Model: Model LAeq indirecte hinder tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Vw1 Vrachtwagen komt of gaan Relatief Pw1 Parkeren personenwagens en busjes Relatief Pw2 Parkeren personenwagens en busjes Relatief Pw3 Parkeren personenwagens en busjes Relatief Geomilieu V :28:22

51 Bijlage 3-3 Model: Model LAeq indirecte hinder tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Vw Pw Pw Pw Geomilieu V :28:22

52 Bijlage 3-3 Model: Model LAeq indirecte hinder tijdens RBS Versie ref 1 De Beek Groencreatief - RO procedure oktober 2012 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lw Totaal Lwr Totaal Vw Pw Pw Pw Geomilieu V :28:22

53 Bijlage 4-1 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Model LArLT tijdens RBS LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Groenloseweg _A Punt 50 meter oost _A Groenloseweg 36 toekomstige woning Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :25:53

54 Bijlage 4-2 Rapport: Resultatentabel Model: Model LArLT tijdens RBS LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Groenloseweg 40 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Groenloseweg Veegmachine Heftruck diesel Pw3 Parkeren personenwagens en busjes Minishovel laden Vw1 Vrachtwagen komt of gaan Pw2 Parkeren personenwagens en busjes Veegmachine Minishovel laden Pw1 Parkeren personenwagens en busjes Heftruck diesel Minishovel stationair Minigraver Veegmachine Busjes stationair Veegmachine Minigraver Minishovel stationair Veegmachine Veegmachine Open deur werkplaats Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :26:19

Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest

Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest Janninksweg 3 Hengevelde 13.084.01 versie 1 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Ter Doest BV. Janninksweg 3 7496 PT Hengevelde Enschede 6 november

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek UITBREIDING MHZ VERSUS NIEUWBOUW MHZ B.V. JANNINKSWEG 1 TE HENGEVELDE RAPPORTNUMMER:13.067.02 VERSIE 1 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : MHZ Hengevelde Machinefabriek BV

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Opdrachtgever Rho Adviseurs B.V. Mevrouw T. Rodenhuis Rengersweg 98 9062 EJ Oenkerk Opgesteld door Remco Bloemberg 14 januari 2015 Projectnummer:

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten datum: 11 maart 2013 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.02.R001 Groenhorst college, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Akoestisch onderzoek Industrielawaai Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. AKOESTISCHE BESCHOUWING Planontwikkeling Industrieweg ong. Baarle Nassau Opdrachtgever : De heer W. van Lanen Oordeelsestraat 7 5111 PA Baarle Nassau Projectnummer : AKO-60140267

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 9 79 11 telefax 070 9 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg Akoestisch onderzoek Industrielawaai Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg projectnummer: 1108/054/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2 3 SITUATIE TER

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Bouwkundig buro Erwin Meinders T.a.v. Marcel Paus Schotboersweg 7 7678 VK Geesteren Ons kenmerk : 12.140b3 Betreft : nieuw zorggebouw bij Tijhuis Hardenbergerweg 190

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray Akoestisch onderzoek industrielawaai MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray projectnummer: 1106/048/JS, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 SITUATIE

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen Rapport Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America projectnr. 200163 revisie 01 januari 2010 Auteur(s) Marcel Truijen Opdrachtgever RvR Limburg Beheer b.v. Postbus 5700 6202

Nadere informatie

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Tritium Advies B.V. Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Kenmerk : RV140733.1 Pagina: 1 MEMO Aan: Ijsselland Ziekenhuis Van: R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Inleiding In opdracht van IJsselland

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport Projectnummer : IL.818.R01 Revisie : 5 Rapportdatum : 6 april 2009 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Akoestisch onderzoek geluid tuin Opdrachtgever Gemeente Utrecht Ruimtelijke en Economsich Ontwikkelingen Gebieden, Projecten en Juridische Zaken RO Contactpersoon

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel. Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41

AKOESTISCH ONDERZOEK. River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel. Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41 AKOESTISCH ONDERZOEK River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41 Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Zaltbommel de heer A. Sybesma Documentnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden Akoestisch onderzoek Industrielawaai Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER»

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek 1 oktober 2012 Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Kenmerk R001-1210454HDI-evp-V02-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld)

Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Projectnummer : BP.1305.RO1 Revisie : 6 Rapportdatum : 14 oktober 2015 Auteur : D.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle

Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle 2011-3071-0 13 augustus 2012 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel

Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel documentkenmerk:, versie 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van VDZ Holding BV De heer M.A.J. van der Zanden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Vancouver Restorations aan de Noordachteresweg 8 te Markelo Rapportnummer: 071902.5 Status: definitief Datum: 6 september 2007 Handtekening: In opdracht van: Gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning

Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning Parkweg 22a 6212 XN Maastricht Postbus 480 6200 AL Maastricht T +31 (0)43 346 78 00 F +31 (0)43 346 64 47 E maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Actualisatie akoestisch

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.01 Datum rapport : 19-03-2015 Betreft : zonetoets Hameland A. Schweitzerstraat 13 Onderwerp : Toetsing in het kader van de vergunning Bijlagen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek zwembad de Kwakel ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Mesos Overvecht te Utrecht

Akoestisch onderzoek zwembad de Kwakel ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Mesos Overvecht te Utrecht Akoestisch onderzoek zwembad de Kwakel ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Mesos Overvecht te Utrecht projectnummer 130917 Opdrachtgever: Timpaan Versienummer: 9.0 Datum: 2 mei 2014 Auteur: D.J.R.

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo projectnummer Project MFA te Boekelo

Nadere informatie

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 AGEL adviseurs D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek indirecte hinder Recreatieparadijs De Belhamel Brugdam 17, Lage Zwaluwe

Akoestisch onderzoek indirecte hinder Recreatieparadijs De Belhamel Brugdam 17, Lage Zwaluwe Akoestisch onderzoek indirecte hinder Recreatieparadijs De Belhamel Brugdam 17, Lage Zwaluwe documentkenmerk: 1411/024/JS-01, versie 1 Akoestisch onderzoek indirecte hinder in opdracht van Recreatieparadijs

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek VOETBALVERENIGING OMC DORDRECHT RAPPORTNUMMER:13.007.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Sportbedrijf gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Enschede 25 maart

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek café Voorstraat 52 te Hardenberg i.v.m. bouwplan apartementen Voorstraat 42-26. opdrachtnummer 13.174 datum 16 december 2013 opdrachtgever BJZ.nu

Nadere informatie

21520165.R01. Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen. datum: 21 mei 2015

21520165.R01. Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen. datum: 21 mei 2015 21520165.R01 Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

ardea Niersman Projectontwikkeling BV Project Rijnpark I, fase 1: Akoestisch onderzoek caravan- en botenstalling Dorrepaal BV acoustics & consult

ardea Niersman Projectontwikkeling BV Project Rijnpark I, fase 1: Akoestisch onderzoek caravan- en botenstalling Dorrepaal BV acoustics & consult acoustics & consult Niersman Projectontwikkeling BV Project Rijnpark I, fase 1: Akoestisch onderzoek caravan- en botenstalling Dorrepaal BV ARDEA acoustics & consult Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN T 071

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Referentie 20110684-19 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Royal House

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek tuinkas als opslagruimte Enschedesestraat 368 Hengelo. opdrachtnummer 10.074 datum 26-4-2010 opdrachtgever fam. Gelink Enschedesestraat 368 7572

Nadere informatie

CONSULTING B.V. AKOESTISCH ONDERZOEK. Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014. Dierenpension Gouderakse Tiendweg 30 Gouda

CONSULTING B.V. AKOESTISCH ONDERZOEK. Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014. Dierenpension Gouderakse Tiendweg 30 Gouda AV. CONSULTING B.V., '..".1i ' i i iii: ( ) 1,: ) L.:, Li 1 i 'n _:,-.._.., r_ IBAN NL15 RABO 0307 33 99 20 KvK Gouda 29037057 th -1111 Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014 AKOESTISCH

Nadere informatie

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013 Rapport i-2 18 december 2013 Lek Sloopwerken B.V. en Francken Metaal B.V. Barwoutswaarder 89 Woerden Opdrachtgever ARCOM Partners B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Tel: 0318 645552 Adviseur ing. G. van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Versie 10 maart 2014 opdrachtnummer 13201 datum 10 maart 2014 opdrachtgever PlanM Advies Prof. Regoutstr. 35A 5348 AA OSS auteur

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGEN VAN KRIEKENSTRAAT 15.084.01 Behandeld door: Ing. H.W. Tideman, 26 augustus 2015 Opdrachtgever : Bouwbedrijf Scharenberg b.v. St Isidorushoeve 1 Inleiding In opdracht van de

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Verbouwing Café Restaurant Beerzerveld te Beerzerveld

Akoestisch Onderzoek Verbouwing Café Restaurant Beerzerveld te Beerzerveld Keizerstraat 76, 7411 HH Deventer - T 0570-65 72 37 - F 0570-65 72 92 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl Rabobank 1254 26 364 - KvK 380 23 372 M.11.134 Akoestisch Onderzoek Verbouwing

Nadere informatie

Rapport IL.13146, januari 2013

Rapport IL.13146, januari 2013 Rapport IL.13146, januari 2013 Akoestisch onderzoek met betrekking tot transportbedrijf J. Deckers jr BV aan de Uilecotenweg 20, Ammerzoden advisering architectuur ruimtelijke ontwikkeling milieu Rapport

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

BIJLAGE II. Invoergegevens wegverkeerslawaai Toelichting: De bebouwing op het industrieterrein en in de omgeving is afgeleid uit BAG. Vanwege de veelheid van gebouwen zijn deze niet als lijst aan de bijlagen

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R001 Stadskantoor Deventer. Akoestisch onderzoek

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R001 Stadskantoor Deventer. Akoestisch onderzoek Rapport B.2006.0407.19.R001 Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus 640 www.dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Rapport: 083219-00. Akoestisch onderzoek Zandhandel & Transportbedrijf H.H. van der Velde BV. Verantwoording. Colofon. Paraaf auteur(s) :

Rapport: 083219-00. Akoestisch onderzoek Zandhandel & Transportbedrijf H.H. van der Velde BV. Verantwoording. Colofon. Paraaf auteur(s) : Rapport: 083219-00 Akoestisch onderzoek Zandhandel & Transportbedrijf H.H. van der Velde BV Verantwoording Auteur(s) : ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Status : concept Versie : 1 Aantal pagina s : 15 (exclusief

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Neterselsedijk 19a-21 Lage Mierde

Akoestisch onderzoek industrielawaai Neterselsedijk 19a-21 Lage Mierde Akoestisch onderzoek industrielawaai Neterselsedijk 19a-21 Lage Mierde documentkenmerk:, versie 1 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van Maatschap G.J.P. Van den Borne en M.G.J. Van den Borne

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer C. van der Heijden Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Geluidbelasting in de omgeving van dierenpension Rolderstraat 8 Grolloo. opdrachtnummer 11.140 datum 14 december 2011 opdrachtgever OHB Groep Zutphenstraat 12 7575

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer H. Wilborts Greten Raadgevende Ingenieurs bezoekadres

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie