Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt"

Transcriptie

1 Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt

2

3

4

5 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER Activiteitenbesluit Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN Omgeving Representatieve bedrijfssituatie Indirecte hinder 6 4. BEREKENINGEN ENREKENRESULTATEN Akoestisch overdrachtsmodel Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Maximale geluidsniveaus Indirecte hinder 7 5. MAATREGELEN Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Maximale geluidsniveaus Indirecte hinder CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 11 laatste bladzijde 11 BIJLAGEN aantal blz. I Situering in- en uitrit 1 II Modelgegevens 9 III Resultaten LAr,LT en LAmax variant zonder scherm 4 IV Resultaten indirecte hinder 2 V Resultaten scherm 6 meter 4 VI Resultaten scherm 2 meter 4

6

7 1. INLEIDING In opdracht van de gemeente Leiden is een onderzoek verricht naar de te verwachten geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe parkeergarage aan de Garenmarkt te Leiden. Onderhavig onderzoek geldt als voorbereiding op de aanstaande besluitvorming (Wet milieubeheer en Wet ruimtelijke ordening) voorafgaand aan realisatie van de parkeergarage. In het onderzoek is de geluidsbelasting geprognosticeerd zonder en met de toepassing van maatregelen. Er zijn op verzoek van de gemeente Leiden twee opties voor maatregelen beschouwd: afscherming van de in- en uitrit met een U-vormig scherm met een hoogte van 2 en 6 meter. beknopte samenvatting onderzoeksresultaten Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat met de toepassing van een scherm met een hoogte van 6 meter voldaan wordt aan de geluidsnormen voor de gemiddelde geluidsniveaus ter plaatse van de nabij gelegen woningen (50 db(a) etmaalwaarde). Met de toepassing van een scherm met een hoogte van 2 meter kan worden voldaan aan een etmaalwaarde van 55 db(a). Op grond van het Activiteitenbesluit is het toestaan van een hogere waarde bij maatwerkvoorschrift mogelijk. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat een binnenniveau van 35 db(a) etmaalwaarde gegarandeerd wordt. Voor de maximale geluidsniveaus en de geluidsniveaus ten gevolge van de indirecte hinder kan niet worden voldaan aan de gebruikelijke richtwaarden en/of voorkeursgrenswaarde (70 db(a) etmaalwaarde en 50 db(a) etmaalwaarde). Er zijn geen maatregelen denkbaar ter verdere reductie van deze geluidsniveaus. Het toestaan van hogere geluidsniveaus is mogelijk onder de voorwaarde dat acceptabele binnenniveaus gegarandeerd worden. Om in onderhavige situatie acceptabele binnenniveaus te kunnen garanderen bevelen wij aan om nader onderzoek naar de gevelwerende kwaliteiten ter plaatse van de woningen met een maatgevende geluidsbelasting uit te voeren. Gezien de leeftijd van de woningen in de nabije omgeving is het immers niet mogelijk om een bepaalde gevelwering voor te veronderstellen op basis van minimale eisen uit het Bouwbesluit. Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt 1

8 2 Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt

9 2. WETTELIJK KADER 2.1. Activiteitenbesluit In het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim), beter bekend als het Activiteitenbesluit zijn in artikel 2.17 de normen openomen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus. In tabel 2.1 zijn deze normen weergegeven. Tabel 2.1. Normering Activiteitenbesluit geluidsniveau in db(a) omschrijving dag avond nacht LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen Op grond van artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden (dan in tabel 2.1 getoond) vaststellen. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen een etmaalwaarde van maximaal 35 db(a) wordt gewaarborgd (artikel 2.20, lid 2) Indirecte hinder Onder indirecte hinder wordt verstaan de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten die, hoewel plaatsvindend buiten het terrein van de inrichting (zoals komende en gaande voertuigen), aan de inrichting zijn toe te kennen. Het geluid van de verkeersbewegingen van en naar de inrichting dient akoestisch herkenbaar, als horende bij de inrichting te zijn, om als indirecte hinder beschouwd te worden. In de Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting wordt geadviseerd een voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 65 db(a) etmaalwaarde te hanteren. Het vergunnen van een waarde boven de voorkeursgrenswaarde mag alleen wanneer er voldaan wordt aan het binnenniveau van 35 db(a). Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt 3

10 4 Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt

11 3. UITGANGSPUNTEN 3.1. Omgeving De in- en uitrit wordt gerealiseerd in de Korevaarstraat, tussen de Garenmarkt en Cathrijnestraat. De exacte locatie van de in- en uitrit is aan ons verstrekt door de gemeente Leiden en in bijlage I van dit onderzoek bijgevoegd. Langs beide zijden van de in- en uitrit zijn woningen aanwezig. De ligging van de toetspunten ter plaatse van deze woningen zijn door de Omgevingsdienst West-Holland bepaald (zie bijlage II) en deze zijn door ons in het rekenmodel opgenomen. De kortste afstand van woningen tot de in- en uitrit bedraagt circa 5 meter Representatieve bedrijfssituatie Uit het aangeleverde plan voor de parkeergarage (rapportage Parkeergarage Garenmarkt extra verkeersbewegingen per etmaal van Spark d.d. 25 maart 2013) blijkt dat de representatieve dag de zaterdag is. In het rapport is per uur het aantal te verwachten aankomsten en vertrekken opgenomen. Hieruit is het aantal bewegingen per etmaalperiode bepaald. In het genoemde rapport is uitgegaan van de realisatie van 500 parkeerplaatsen. Intussen is het ontwerp aangepast naar 425 parkeerplaatsen (-15 %), de aantallen uit het genoemde rapport zijn in dit onderzoek hierop aangepast. De toegepaste aantallen voor de representatieve dag zijn opgenomen in onderstaande tabel. Tabel 3.2. Intensiteiten in- en uitrit parkeergarage rijlijn / periode > dag avond nacht ingaand verkeer uitgaand verkeer Voor het bronvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen het de garage in en uit rijden. De garage inrijden (helling af) leidt tot een relatief laag bronvermogen, aangezien weinig tot geen vermogen nodig is. Gerekend wordt met 89 db(a). Het uitgaande verkeer daarentegen gaat helling op en heeft daarom een relatief hoger bronvermogen, te weten 94 db(a). Voor de gemiddelde rijsnelheid wordt uitgegaan van 15 km/u. Voor de maximale geluidsemissie wordt uitgegaan van 97 db(a). Dit kan plaatsvinden op de gehele helling. Op basis van het ontwerp wordt verwacht dat de ventilatie minimaal op 10 meter afstand van de meest nabije bebouwing gerealiseerd wordt. Gezien deze toch relatief korte afstand wordt een eis voorgesteld van maximaal 45/40/35 db(a) in respectievelijk de dag-/avonden nachtperiode te plaatse van gevoelige gebouwen. Bij woningen op een afstand van 10 meter mag het immissierelevante bronvermogen dan 64 db(a) bedragen. Dit betekent dat de ventilatie mogelijk gedempt uitgevoerd moet worden. De ventilatie straalt andere gevels aan dan de in- en uitrit waardoor van cumulatie geen sprake is. Omdat het een ondergrondse garage betreft is er geen sprake van gebouwuitstraling. Vanwege de opening onderaan de helling wordt geen relevante geluidemissie verwacht, aangezien de personenwagens zich daar erg kort bevinden en er een lage rijsnelheid is vanwege de slagbomen. Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt 5

12 3.3. Indirecte hinder Voor indirecte hinder wordt van dezelfde aantallen uitgegaan als genoemd in tabel 3.2. Van belang is dat het verkeer onderscheiden kan worden van het overige verkeer. Zodra het verkeer zich op dezelfde snelheid bevindt als het overige verkeer is dit niet meer het geval. Gezien de maximum toegestane rijsnelheid van 30 km/u veronderstellen wij dat het verkeer op een afstand van circa 20 meter van de in- en uitrit opgenomen is in het heersende verkeersbeeld. Voor de emissie wordt uitgegaan van een bronvermogen van 90 db(a) bij een gemiddelde rijsnelheid van 25 km/u. 6 Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt

13 4. BEREKENINGEN ENREKENRESULTATEN 4.1. Akoestisch overdrachtsmodel Met Geomilieu versie 2.60 is een akoestisch overdrachtsmodel opgesteld. Het model schematiseert de werkelijke situatie met behulp van bronnen, objecten en bodemgebieden. Voor de bodem wordt voor het gehele gebied uitgegaan van een akoestisch harde bodem (B=0) Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau De modelgegevens van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage II. Om het rapport leesbaar te houden, wordt in onderstaande tabel volstaan met de resultaten ter plaatse van de woningen met de hoogste geluidsbelasting. In bijlage III worden de volledige resultaten getoond. Tabel 4.1. Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau punt omschrijving hoogte geluidsniveau in db(a) dag avond nacht 6b Korevaarstraat ,8 57/50/7 50/45/5 43/40/3 * berekende waarde / toetswaarde / overschrijding Uit de tabel blijkt dat niet voldaan kan worden aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. De overschrijding bedraagt ten hoogste 7 db(a). In hoofdstuk 5 worden de resultaten nader besproken Maximale geluidsniveaus De resultaten voor de hoogste maximale geluidsniveaus zijn weergegeven in tabel 4.2. In bijlage III worden de volledige resultaten getoond. Tabel 4.2. Resultaten maximale geluidsniveaus punt omschrijving hoogte geluidsniveau in db(a) 8a Korevaarstraat 37 4,3 69/70/-- dag avond nacht 8b Korevaarstraat 37 6,8 68/65/3 68/60/8 * berekende waarde / toetswaarde / overschrijding Uit de tabel blijkt dat in de dagperiode voldaan wordt aan de norm van 70 db(a). In de avond- en nachtperiode treden overschrijdingen op van respectievelijk maximaal 3 en 8 db(a). In hoofdstuk 5 worden de resultaten nader besproken Indirecte hinder Voor het bepalen van de indirecte hinder zijn nog 4 woningen in zuidelijke richting toegevoegd, aangezien de route nabij deze woningen ligt. Het betreft de woningen aan de Korevaarstraat 49, 51a, 32 en 34. De resultaten ter plaatse van de woningen waar een overschrijding optreedt staan in onderstaande tabel. Voor de volledige resultaten wordt verwezen naar bijlage IV. Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt 7

14 Tabel 4.3. Resultaten indirecte hinder punt omschrijving hoogte geluidsniveau in db(a) 09a Korevaarstraat 39 1,5 52/50/2 dag avond nacht 09b Korevaarstraat 39 6,8 43/45/-- 36/40/-- 10a korevaarstraat 41 1,5 52/50/2 10b korevaarstraat 41 6,8 44/45/-- 36/40/-- 21a Korevaarstraat 43 4,5 52/50/2 21b Korevaarstraat /45/-- 36/40/-- 22a Korevaarstraat 45 4,5 51/50/1 22b Korevaarstraat /45/-- 36/40/-- * berekende waarde / toetswaarde / overschrijding Uit de tabel blijkt dat in de dagperiode ter plaatse van vier woningen niet voldaan wordt. De hoogste overschrijding bedraagt 2 db(a). In de avond- en nachtperiode wordt wel altijd voldaan. In hoofdstuk 5 worden de resultaten nader besproken. 8 Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt

15 5. MAATREGELEN 5.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau In onderhavige situatie zijn bronmaatregelen niet mogelijk (maatgevende bron is het geluid van de motorvoertuigen die gebruik maken van de parkeergarage). Om die reden zijn maatregelen in de overdrachtssfeer onderzocht. Dit betekent dat de overdracht van bron naar ontvanger bemoeilijkt wordt door het directe geluidspad te onderbreken. Dit vindt plaats middels schermen. Een doelmatig geluidsscherm waarmee de geluidsbelasting ter plaatse van de woningen met een overschrijding wordt gereduceerd betreft een U-vormig scherm rond de helling (zijde van de in- en uitrit is open uitgevoerd). Afbeelding 5.1 toont dit scherm. Afbeelding 5.1. Situering scherm Uit de resultaten van de berekeningen (bijlage V) blijkt dat bij een schermhoogte van 6 meter voldaan wordt aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Tabel 4.1 toont de gemiddelde geluidsniveaus bij een schermhoogte van 2 meter op de maatgevende woning. In bijlage VII worden de volledige resultaten getoond. Tabel 4.1. Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau scherm 2 meter punt omschrijving hoogte geluidsniveau in db(a) dag avond nacht 4c Korevaarstraat ,3 55/55/-- 47/50/-- 40/45/-- * berekende waarde / toetswaarde / overschrijding Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt 9

16 Met een schermhoogte van 2 meter kan worden voldaan aan een etmaalwaarde van 55 db(a). Om in dit geval te kunnen voldoen aan een binnenniveau van 35 db(a) dient de gevel een geluidswering van 20 db(a) of meer te hebben. Op basis van het Bouwbesluit geldt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een (volgens NEN 5077) bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 db dient te hebben. Omdat de woningen nabij de nieuwe parkeergarage dateren van voor het Bouwbesluit kan een gevelwerende kwaliteit van minimaal 20 db zonder nader onderzoek niet garandeert worden. Hierbij merken wij op dat gezien de leeftijd van de woningen de kans aanwezig is dat de wenselijke gevelweringen niet gehaald worden. De benodigde gevelwering per woning is opgenomen in de resultatentabel in bijlage V. Daar waar maatwerkvoorschriften noodzakelijk zijn is de benodigde gevelwering rood gearceerd Maximale geluidsniveaus In onderhavige situatie zijn bronmaatregelen niet mogelijk (maatgevende bron is het geluid van de motorvoertuigen die gebruik maken van de parkeergarage). Ook zijn maatregelen in de overdrachtssfeer niet mogelijk. Dit komt omdat de piekemissie plaatsvindt bij de top van de helling, ter hoogte van de in- en uitrit. De in- en uitrit is vanzelfsprekend niet af te schermen. Dit betekent dat ondanks de toepassing van een scherm met een hoogte van 2 meter overschrijdingen ten gevolge van de piekemissies resteren (zie tabel 5.2 en bijlage II). Tabel 5.2. Resultaten maximale geluidsniveaus scherm 2 meter punt omschrijving hoogte geluidsniveau in db(a) 8a Korevaarstraat 37 4,3 70/70/-- dag avond nacht 8b Korevaarstraat 37 6,8 68/65/3 68/60/8 * berekende waarde / toetswaarde / overschrijding Voor de maximale geluidsniveaus kan het bevoegd gezag eveneens bij maatwerkvoorschrift hogere waarde toestaan. In het Activiteitenbesluit is hiertoe geen maximaal binnenniveau opgenomen. Om toch een acceptabel binnenniveau te kunnen garanderen, stellen wij voor om aansluiting te zoeken bij de maximale geluidsniveaus die gelden voor in- en aanpandige woningen. Voor de avond- en nachtperiode is dit respectievelijk 50 en 45 db(a). De benodigde gevelwering per woning om aan deze binnenniveaus te kunnen voldoen is aangegeven in bijlage III. Daar waar maatwerkvoorschriften noodzakelijk zijn is de benodigde gevelwering rood gearceerd Indirecte hinder Voor indirecte hinder geldt dat alleen in de dagperiode een overschrijding optreedt en wel van maximaal 2 db(a). Hiertoe zijn geen bronmaatregelen en geen overdrachtsmaatregelen mogelijk. Schermen kunnen immers niet buiten de inrichting geplaatst worden. Een maximale grenswaarde tot 65 db(a) etmaalwaarde is mogelijk. Ook hier geldt echter weer dat deze warden gehanteerd kunnen worden op het moment dat een binnenniveau van 35 db(a) gegarandeerd wordt. De benodigde gevelwering per woning is opgenomen in de resultatentabel in bijlage IV. Daar waar maatwerkvoorschriften noodzakelijk zijn is de benodigde gevelwering rood gearceerd. 10 Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt

17 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Voorliggend onderzoek naar de te verwachten geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe parkeergarage aan de Garenmarkt te Leiden is verricht als voorbereiding op de wettelijke procedures voorafgaand aan realisatie. Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat met de toepassing van een scherm met een hoogte van 6 meter voldaan wordt aan de geluidsnormen voor de gemiddelde geluidsniveaus ter plaatse van de nabij gelegen woningen (50 db(a) etmaalwaarde). Met de toepassing van een scherm met een hoogte van 2 meter kan worden voldaan aan een etmaalwaarde van 55 db(a). Op grond van het Activiteitenbesluit is het toestaan van een hogere waarde, dan aanbevolen in datzelfde besluit, bij maatwerkvoorschrift mogelijk. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat een binnenniveau van 35 db(a) etmaalwaarde gegarandeerd wordt. Voor de maximale geluidsniveaus en de geluidsniveaus ten gevolge van de indirecte hinder kan niet worden voldaan aan de gebruikelijke richtwaarden en/of voorkeursgrenswaarde (70 db(a) etmaalwaarde en 50 db(a) etmaalwaarde). Er zijn geen maatregelen denkbaar ter verdere reductie van deze geluidsniveaus. Het toestaan van hogere geluidsniveaus is mogelijk onder de voorwaarde dat acceptabele binnenniveaus gegarandeerd worden. Om in onderhavige situatie acceptabele binnenniveaus te kunnen garanderen bevelen wij aan om nader onderzoek naar de gevelwerende kwaliteiten ter plaatse van de woningen met een maatgevende geluidsbelasting uit te voeren. Gezien de leeftijd van de woningen in de nabije omgeving is het immers niet opportuun om een bepaalde gevelwering voor te veronderstellen op basis van minimale eisen uit het Bouwbesluit. Witteveen+Bos, LEDN228-9/ definitief d.d. 13 januari 2015, Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt 11

18

19 BIJLAGE I SITUERING IN- EN UITRIT Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

20 Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

21

22

23 BIJLAGE II MODELGEGEVENS Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

24 Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

25 2 1 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt bijlage Overzicht model 0 m 10 m 11 schaal = 1 : max max max max max max Industrielawaai - IL, [concept 01 - Plotmodel scherm], Geomilieu V2.60

26 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Lijst mobiele bronnen Model: Groep: 0-variant GEEN scherm (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO M ISO H Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k 1 ingaand verkeer -- 0,75 37, ,00 67,00 75,00 78,00 82,00 84,00 83,00 2 uitgaand verkeer -- 0,75 37, ,00 72,00 80,00 83,00 87,00 89,00 88,00 Geomilieu V :29:56

27 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Lijst mobiele bronnen Model: Groep: 0-variant GEEN scherm (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 1 79,00 75,00 89, ,00 80,00 94,14 Geomilieu V :29:56

28 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Lijst bronnen LAmax Model: Groep: 0-variant GEEN scherm (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hdef. Maaiveld Hoogte Type Hoek Richt. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 max maximale emissie 93854, ,08 Relatief 1,84 0,75 Normale puntbron 360,00 0,00 60,00 75,00 83,00 86,00 max maximale emissie 93854, ,87 Relatief 1,23 0,75 Normale puntbron 360,00 0,00 60,00 75,00 83,00 86,00 max maximale emissie 93854, ,15 Relatief 0,75 0,75 Normale puntbron 360,00 0,00 60,00 75,00 83,00 86,00 max maximale emissie 93853, ,74 Relatief -0,02 0,75 Normale puntbron 360,00 0,00 60,00 75,00 83,00 86,00 max maximale emissie 93852, ,97 Relatief -0,67 0,75 Normale puntbron 360,00 0,00 60,00 75,00 83,00 86,00 max maximale emissie 93852, ,76 Relatief -1,29 0,75 Normale puntbron 360,00 0,00 60,00 75,00 83,00 86,00 Geomilieu V :05:19

29 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Lijst bronnen LAmax Model: Groep: 0-variant GEEN scherm (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) max 90,00 92,00 91,00 87,00 83,00 97,14 99,00 99,00 99,00 max 90,00 92,00 91,00 87,00 83,00 97,14 99,00 99,00 99,00 max 90,00 92,00 91,00 87,00 83,00 97,14 99,00 99,00 99,00 max 90,00 92,00 91,00 87,00 83,00 97,14 99,00 99,00 99,00 max 90,00 92,00 91,00 87,00 83,00 97,14 99,00 99,00 99,00 max 90,00 92,00 91,00 87,00 83,00 97,14 99,00 99,00 99,00 Geomilieu V :05:19

30 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Lijst toetspunten Model: Groep: Plotmodel scherm (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel 01 genummerd op raamsteeg 93843, ,12 1,54 4,30 6, Ja 02 genummerd op raamsteeg 93844, ,81 1,84 4,30 6, Ja 03 Korevaarstraat , ,99 1,85 4,30 6,80 9,30 -- Ja 04 Korevaarstraat , ,88 1,85 4,30 6,80 9,30 -- Ja 05 Korevaarstraat , ,24 1,85 4,30 6, Ja 06 Korevaarstraat , ,17 1,85 4,30 6, Ja 07 Korevaarstraat , ,96 1,84 4,30 6, Ja 08 Korevaarstraat , ,15 1,84 4,30 6, Ja 10 korevaarstraat , ,76 1,84 1,50 6, Ja 09 Korevaarstraat , ,77 1,84 1,50 6, Ja 11 Korevaarstraat , ,86 1,83 4,30 6,80 9,30 11,80 Ja 12 Korevaarstraat , ,15 1,84 1, Ja 13 Korevaarstraat 14A 93862, ,90 1,84 4,30 6, Ja 14 Korevaarstraat 16A 93862, ,27 1,84 4,30 6, Ja 15 Korevaarstraat , ,80 1,84 4,30 6, Ja 16 Korevaarstraat , ,93 1,84 4,30 6, Ja 17 Korevaarstraat 22A 93863, ,91 1,84 4,30 6, Ja 18 Korevaarstraat 24A 93863, ,97 1,84 4,30 6, Ja 19 Korevaarstraat , ,10 1,84 1,50 6, Ja 20 Korevaarstraat , ,97 1,83 1,50 6, Ja 21 Korevaarstraat , ,40 1,84 4,50 7, Ja 22 Korevaarstraat , ,68 1,84 4,50 7, Ja 23 Korevaarstraat , ,56 1,84 4,50 7, Ja 24 Korevaarstraat 51a 93848, ,50 1,83 4,50 7, Ja 25 Korevaarstraat , ,71 1,79 1,50 4, Ja 26 Korevaarstraat , ,60 1,79 1,50 4, Ja Geomilieu V :31:37

31 2 1 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt bijlage Modeloverzicht indirecte hinder 0 m 10 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [concept 01 - indirecte geluidshinder], Geomilieu V2.60

32 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Modelgegevens indirecte hinder Model: Groep: indirecte hinder (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO M ISO H Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k 1 aamkomend verkeer -- 0,75 21, ,00 68,00 76,00 79,00 83,00 85,00 84,00 2 vertrekkend verkeer -- 0,75 21, ,00 68,00 76,00 79,00 83,00 85,00 84,00 Geomilieu V :22:06

33 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Modelgegevens indirecte hinder Model: Groep: indirecte hinder (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 1 80,00 76,00 90, ,00 76,00 90,14 Geomilieu V :22:06

34

35 BIJLAGE III RESULTATEN LAR,LT EN LAMAX VARIANT ZONDER SCHERM Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

36 Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

37 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Resultaten LAr,LT zonder scherm Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel 0-variant GEEN scherm LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A genummerd op raamsteeg 4,30 51,5 43,8 37,0 01_B genummerd op raamsteeg 6,80 51,7 44,1 37,4 02_A genummerd op raamsteeg 4,30 54,3 46,6 39,7 02_B genummerd op raamsteeg 6,80 54,1 46,5 39,7 03_A Korevaarstraat ,30 55,2 47,5 40,6 03_B Korevaarstraat ,80 55,0 47,4 40,7 03_C Korevaarstraat ,30 54,9 47,3 40,8 04_A Korevaarstraat ,30 56,3 48,7 41,8 04_B Korevaarstraat ,80 56,2 48,6 42,0 04_C Korevaarstraat ,30 55,9 48,3 41,9 05_A Korevaarstraat ,30 56,7 49,1 42,4 05_B Korevaarstraat ,80 56,5 49,0 42,4 06_A Korevaarstraat ,30 57,3 49,7 43,1 06_B Korevaarstraat ,80 57,1 49,5 43,0 07_A Korevaarstraat 35 4,30 56,9 49,4 43,0 07_B Korevaarstraat 35 6,80 56,3 48,7 42,4 08_A Korevaarstraat 37 4,30 55,9 48,3 42,0 08_B Korevaarstraat 37 6,80 55,4 47,8 41,4 09_A Korevaarstraat 39 1,50 53,5 46,0 39,5 09_B Korevaarstraat 39 6,80 53,6 46,1 39,7 10_A korevaarstraat 41 1,50 52,2 44,6 38,1 10_B korevaarstraat 41 6,80 52,6 45,0 38,6 11_A Korevaarstraat ,30 50,2 42,7 36,5 11_B Korevaarstraat ,80 50,4 42,9 36,6 11_C Korevaarstraat ,30 50,5 43,0 36,7 11_D Korevaarstraat ,80 50,2 42,6 36,2 12_A Korevaarstraat 14 1,50 51,4 43,8 37,6 13_A Korevaarstraat 14A 4,30 54,5 47,0 40,9 13_B Korevaarstraat 14A 6,80 54,3 46,8 40,6 14_A Korevaarstraat 16A 4,30 56,0 48,5 42,4 14_B Korevaarstraat 16A 6,80 55,4 47,9 41,8 15_A Korevaarstraat 18 4,30 56,2 48,7 42,7 15_B Korevaarstraat 18 6,80 55,9 48,4 42,2 16_A Korevaarstraat 20 4,30 56,6 49,1 43,0 16_B Korevaarstraat 20 6,80 56,2 48,7 42,5 17_A Korevaarstraat 22A 4,30 57,0 49,5 43,4 17_B Korevaarstraat 22A 6,80 56,5 49,0 42,7 18_A Korevaarstraat 24A 4,30 57,4 49,9 43,7 18_B Korevaarstraat 24A 6,80 56,8 49,3 42,9 19_A Korevaarstraat 26 1,50 56,5 49,0 42,6 19_B Korevaarstraat 26 6,80 56,7 49,1 42,7 20_A Korevaarstraat 28 1,50 56,2 48,6 42,1 20_B Korevaarstraat 28 6,80 55,9 48,3 41,8 21_A Korevaarstraat 43 4,50 51,0 43,4 36,9 21_B Korevaarstraat 43 7,00 50,9 43,3 36,8 22_A Korevaarstraat 45 4,50 49,3 41,7 35,2 22_B Korevaarstraat 45 7,00 49,3 41,7 35,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :37:43

38 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Resultaten LAmax zonder scherm Rapport: Model: Groep: Resultatentabel 0-variant GEEN scherm LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A genummerd op raamsteeg 4,30 62,7 62,7 62,7 01_B genummerd op raamsteeg 6,80 63,1 63,1 63,1 02_A genummerd op raamsteeg 4,30 65,3 65,3 65,3 02_B genummerd op raamsteeg 6,80 67,1 67,1 67,1 03_A Korevaarstraat ,30 66,1 66,1 66,1 03_B Korevaarstraat ,80 67,2 67,2 67,2 03_C Korevaarstraat ,30 65,0 65,0 65,0 04_A Korevaarstraat ,30 66,6 66,6 66,6 04_B Korevaarstraat ,80 67,5 67,5 67,5 04_C Korevaarstraat ,30 65,5 65,5 65,5 05_A Korevaarstraat ,30 67,5 67,5 67,5 05_B Korevaarstraat ,80 66,7 66,7 66,7 06_A Korevaarstraat ,30 68,1 68,1 68,1 06_B Korevaarstraat ,80 67,1 67,1 67,1 07_A Korevaarstraat 35 4,30 68,8 68,8 68,8 07_B Korevaarstraat 35 6,80 67,8 67,8 67,8 08_A Korevaarstraat 37 4,30 69,0 69,0 69,0 08_B Korevaarstraat 37 6,80 67,9 67,9 67,9 09_A Korevaarstraat 39 1,50 68,0 68,0 68,0 09_B Korevaarstraat 39 6,80 66,7 66,7 66,7 10_A korevaarstraat 41 1,50 66,4 66,4 66,4 10_B korevaarstraat 41 6,80 65,5 65,5 65,5 11_A Korevaarstraat ,30 61,7 61,7 61,7 11_B Korevaarstraat ,80 62,0 62,0 62,0 11_C Korevaarstraat ,30 59,7 59,7 59,7 11_D Korevaarstraat ,80 60,3 60,3 60,3 12_A Korevaarstraat 14 1,50 61,7 61,7 61,7 13_A Korevaarstraat 14A 4,30 65,3 65,3 65,3 13_B Korevaarstraat 14A 6,80 66,6 66,6 66,6 14_A Korevaarstraat 16A 4,30 67,0 67,0 67,0 14_B Korevaarstraat 16A 6,80 66,9 66,9 66,9 15_A Korevaarstraat 18 4,30 67,3 67,3 67,3 15_B Korevaarstraat 18 6,80 66,9 66,9 66,9 16_A Korevaarstraat 20 4,30 67,6 67,6 67,6 16_B Korevaarstraat 20 6,80 67,8 67,8 67,8 17_A Korevaarstraat 22A 4,30 67,6 67,6 67,6 17_B Korevaarstraat 22A 6,80 67,2 67,2 67,2 18_A Korevaarstraat 24A 4,30 68,1 68,1 68,1 18_B Korevaarstraat 24A 6,80 65,9 65,9 65,9 19_A Korevaarstraat 26 1,50 68,6 68,6 68,6 19_B Korevaarstraat 26 6,80 66,7 66,7 66,7 20_A Korevaarstraat 28 1,50 67,9 67,9 67,9 20_B Korevaarstraat 28 6,80 66,8 66,8 66,8 21_A Korevaarstraat 43 4,50 63,5 63,5 63,5 21_B Korevaarstraat 43 7,00 63,2 63,2 63,2 22_A Korevaarstraat 45 4,50 61,2 61,2 61,2 22_B Korevaarstraat 45 7,00 61,0 61,0 61,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :38:34

39 Toetsing variant zonder scherm - LAr,LT Berekend Toets Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 01_A genummerd op raamsteeg 4, _B genummerd op raamsteeg 6, _A genummerd op raamsteeg 4, _B genummerd op raamsteeg 6, _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _A Korevaarstraat 35 4, _B Korevaarstraat 35 6, _A Korevaarstraat 37 4, _B Korevaarstraat 37 6, _A Korevaarstraat 39 1, _B Korevaarstraat 39 6, _A korevaarstraat 41 1, _B korevaarstraat 41 6, _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _D Korevaarstraat , _A Korevaarstraat 14 1, _A Korevaarstraat 14A 4, _B Korevaarstraat 14A 6, _A Korevaarstraat 16A 4, _B Korevaarstraat 16A 6, _A Korevaarstraat 18 4, _B Korevaarstraat 18 6, _A Korevaarstraat 20 4, _B Korevaarstraat 20 6, _A Korevaarstraat 22A 4, _B Korevaarstraat 22A 6, _A Korevaarstraat 24A 4, _B Korevaarstraat 24A 6, _A Korevaarstraat 26 1, _B Korevaarstraat 26 6, _A Korevaarstraat 28 1, _B Korevaarstraat 28 6, _A Korevaarstraat 43 4, _B Korevaarstraat _A Korevaarstraat 45 4, _B Korevaarstraat max ->

40 Toetsing variant zonder scherm - LAmax Berekend Toets Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 01_A genummerd op raamsteeg 4, _B genummerd op raamsteeg 6, _A genummerd op raamsteeg 4, _B genummerd op raamsteeg 6, _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _A Korevaarstraat 35 4, _B Korevaarstraat 35 6, _A Korevaarstraat 37 4, _B Korevaarstraat 37 6, _A Korevaarstraat 39 1, _B Korevaarstraat 39 6, _A korevaarstraat 41 1, _B korevaarstraat 41 6, _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _D Korevaarstraat , _A Korevaarstraat 14 1, _A Korevaarstraat 14A 4, _B Korevaarstraat 14A 6, _A Korevaarstraat 16A 4, _B Korevaarstraat 16A 6, _A Korevaarstraat 18 4, _B Korevaarstraat 18 6, _A Korevaarstraat 20 4, _B Korevaarstraat 20 6, _A Korevaarstraat 22A 4, _B Korevaarstraat 22A 6, _A Korevaarstraat 24A 4, _B Korevaarstraat 24A 6, _A Korevaarstraat 26 1, _B Korevaarstraat 26 6, _A Korevaarstraat 28 1, _B Korevaarstraat 28 6, _A Korevaarstraat 43 4, _B Korevaarstraat _A Korevaarstraat 45 4, _B Korevaarstraat max ->

41 BIJLAGE IV RESULTATEN INDIRECTE HINDER Witteveen+Bos, bijlage IV behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

42 Witteveen+Bos, bijlage IV behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

43 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Resultaten indirecte hinder Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel indirecte hinder LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 08_A Korevaarstraat 37 4,30 50,5 42,8 35,6 08_B Korevaarstraat 37 6,80 49,9 42,1 34,8 09_A Korevaarstraat 39 1,50 52,3 44,5 37,4 09_B Korevaarstraat 39 6,80 51,0 43,3 36,0 10_A korevaarstraat 41 1,50 52,5 44,8 37,7 10_B korevaarstraat 41 6,80 51,3 43,6 36,3 20_A Korevaarstraat 28 1,50 48,1 40,3 32,3 20_B Korevaarstraat 28 6,80 48,9 41,0 33,3 21_A Korevaarstraat 43 4,50 52,0 44,3 37,1 21_B Korevaarstraat 43 7,00 51,3 43,5 36,2 22_A Korevaarstraat 45 4,50 51,2 43,5 36,2 22_B Korevaarstraat 45 7,00 50,6 42,8 35,5 23_A Korevaarstraat 49 4,50 48,7 40,9 33,5 23_B Korevaarstraat 49 7,00 48,4 40,6 33,2 24_A Korevaarstraat 51a 4,50 46,6 38,8 31,2 24_B Korevaarstraat 51a 7,00 46,4 38,6 31,0 25_A Korevaarstraat 32 1,50 46,4 38,6 30,9 25_B Korevaarstraat 32 4,50 46,7 38,9 31,2 26_A Korevaarstraat 34 1,50 44,5 36,7 29,0 26_B Korevaarstraat 34 4,50 45,2 37,4 29,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :42:01

44 Toetsing Indirecte hinder Berekend Toets Eis gevelwering Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 08_A Korevaarstraat 37 4, _B Korevaarstraat 37 6, _A Korevaarstraat 39 1, _B Korevaarstraat 39 6, _A korevaarstraat 41 1, _B korevaarstraat 41 6, _A Korevaarstraat 43 4, _B Korevaarstraat _A Korevaarstraat 45 4, _B Korevaarstraat _A Korevaarstraat 49 4, _B Korevaarstraat _A Korevaarstraat 51a 4, _B Korevaarstraat 51a _A Korevaarstraat 32 1, _B Korevaarstraat 32 4, _A Korevaarstraat 34 1, _B Korevaarstraat 34 4, max ->

45 BIJLAGE V RESULTATEN SCHERM 6 METER Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

46 Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

47 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Resultaten scherm 6 meter Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Scherm 50 db(a) LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A genummerd op raamsteeg 4,30 38,1 30,5 23,8 01_B genummerd op raamsteeg 6,80 39,6 32,0 25,3 02_A genummerd op raamsteeg 4,30 39,4 31,8 25,3 02_B genummerd op raamsteeg 6,80 41,3 33,7 27,2 03_A Korevaarstraat ,30 41,1 33,5 27,2 03_B Korevaarstraat ,80 43,6 36,1 29,8 03_C Korevaarstraat ,30 48,9 41,3 35,1 04_A Korevaarstraat ,30 42,1 34,5 28,0 04_B Korevaarstraat ,80 43,6 36,0 29,6 04_C Korevaarstraat ,30 49,3 41,8 35,5 05_A Korevaarstraat ,30 41,6 34,0 27,4 05_B Korevaarstraat ,80 43,2 35,6 29,0 06_A Korevaarstraat ,30 41,7 34,2 27,7 06_B Korevaarstraat ,80 43,2 35,6 29,1 07_A Korevaarstraat 35 4,30 40,9 33,3 26,9 07_B Korevaarstraat 35 6,80 42,6 35,1 28,6 08_A Korevaarstraat 37 4,30 40,8 33,3 26,9 08_B Korevaarstraat 37 6,80 42,4 34,9 28,4 09_A Korevaarstraat 39 1,50 50,4 42,8 36,2 09_B Korevaarstraat 39 6,80 49,9 42,3 35,6 10_A korevaarstraat 41 1,50 49,7 42,1 35,6 10_B korevaarstraat 41 6,80 49,4 41,8 35,3 11_A Korevaarstraat ,30 37,5 29,9 23,6 11_B Korevaarstraat ,80 38,5 31,0 24,5 11_C Korevaarstraat ,30 42,4 34,8 28,3 11_D Korevaarstraat ,80 45,4 37,8 31,6 12_A Korevaarstraat 14 1,50 38,7 31,1 24,6 13_A Korevaarstraat 14A 4,30 39,2 31,7 25,3 13_B Korevaarstraat 14A 6,80 40,5 32,9 26,6 14_A Korevaarstraat 16A 4,30 41,0 33,5 27,3 14_B Korevaarstraat 16A 6,80 41,9 34,4 28,2 15_A Korevaarstraat 18 4,30 40,3 32,8 26,6 15_B Korevaarstraat 18 6,80 41,6 34,1 27,8 16_A Korevaarstraat 20 4,30 41,5 34,0 27,7 16_B Korevaarstraat 20 6,80 42,6 35,0 28,7 17_A Korevaarstraat 22A 4,30 41,8 34,3 28,0 17_B Korevaarstraat 22A 6,80 42,8 35,2 29,0 18_A Korevaarstraat 24A 4,30 41,4 33,8 27,4 18_B Korevaarstraat 24A 6,80 42,5 35,0 28,6 19_A Korevaarstraat 26 1,50 40,8 33,2 26,8 19_B Korevaarstraat 26 6,80 42,4 34,9 28,5 20_A Korevaarstraat 28 1,50 40,2 32,6 26,2 20_B Korevaarstraat 28 6,80 42,1 34,6 28,2 21_A Korevaarstraat 43 4,50 49,1 41,5 34,9 21_B Korevaarstraat 43 7,00 49,1 41,5 34,9 22_A Korevaarstraat 45 4,50 48,4 40,8 34,2 22_B Korevaarstraat 45 7,00 48,2 40,6 34,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :49:38

48 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Resultaten LAmax scherm 6 meter Rapport: Model: Groep: Resultatentabel Scherm 50 db(a) LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A genummerd op raamsteeg 4,30 55,3 55,3 55,3 01_B genummerd op raamsteeg 6,80 54,7 54,7 54,7 02_A genummerd op raamsteeg 4,30 52,4 52,4 52,4 02_B genummerd op raamsteeg 6,80 51,7 51,7 51,7 03_A Korevaarstraat ,30 54,2 54,2 54,2 03_B Korevaarstraat ,80 57,2 57,2 57,2 03_C Korevaarstraat ,30 57,9 57,9 57,9 04_A Korevaarstraat ,30 54,7 54,7 54,7 04_B Korevaarstraat ,80 54,3 54,3 54,3 04_C Korevaarstraat ,30 58,0 58,0 58,0 05_A Korevaarstraat ,30 52,6 52,6 52,6 05_B Korevaarstraat ,80 52,0 52,0 52,0 06_A Korevaarstraat ,30 53,1 53,1 53,1 06_B Korevaarstraat ,80 53,7 53,7 53,7 07_A Korevaarstraat 35 4,30 56,1 56,1 56,1 07_B Korevaarstraat 35 6,80 56,8 56,8 56,8 08_A Korevaarstraat 37 4,30 69,8 69,8 69,8 08_B Korevaarstraat 37 6,80 68,9 68,9 68,9 09_A Korevaarstraat 39 1,50 68,0 68,0 68,0 09_B Korevaarstraat 39 6,80 66,7 66,7 66,7 10_A korevaarstraat 41 1,50 66,4 66,4 66,4 10_B korevaarstraat 41 6,80 65,5 65,5 65,5 11_A Korevaarstraat ,30 53,1 53,1 53,1 11_B Korevaarstraat ,80 53,1 53,1 53,1 11_C Korevaarstraat ,30 52,8 52,8 52,8 11_D Korevaarstraat ,80 55,4 55,4 55,4 12_A Korevaarstraat 14 1,50 51,3 51,3 51,3 13_A Korevaarstraat 14A 4,30 51,3 51,3 51,3 13_B Korevaarstraat 14A 6,80 52,1 52,1 52,1 14_A Korevaarstraat 16A 4,30 53,9 53,9 53,9 14_B Korevaarstraat 16A 6,80 53,7 53,7 53,7 15_A Korevaarstraat 18 4,30 58,1 58,1 58,1 15_B Korevaarstraat 18 6,80 57,8 57,8 57,8 16_A Korevaarstraat 20 4,30 53,8 53,8 53,8 16_B Korevaarstraat 20 6,80 54,1 54,1 54,1 17_A Korevaarstraat 22A 4,30 53,2 53,2 53,2 17_B Korevaarstraat 22A 6,80 53,3 53,3 53,3 18_A Korevaarstraat 24A 4,30 53,3 53,3 53,3 18_B Korevaarstraat 24A 6,80 53,0 53,0 53,0 19_A Korevaarstraat 26 1,50 50,6 50,6 50,6 19_B Korevaarstraat 26 6,80 51,5 51,5 51,5 20_A Korevaarstraat 28 1,50 53,5 53,5 53,5 20_B Korevaarstraat 28 6,80 55,0 55,0 55,0 21_A Korevaarstraat 43 4,50 63,6 63,6 63,6 21_B Korevaarstraat 43 7,00 63,2 63,2 63,2 22_A Korevaarstraat 45 4,50 61,3 61,3 61,3 22_B Korevaarstraat 45 7,00 61,1 61,1 61,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :51:01

49 Toetsing variant scherm 6 meter - LAr,LT Berekend Toets Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 01_A genummerd op raamsteeg 4, _B genummerd op raamsteeg 6, _A genummerd op raamsteeg 4, _B genummerd op raamsteeg 6, _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _A Korevaarstraat 35 4, _B Korevaarstraat 35 6, _A Korevaarstraat 37 4, _B Korevaarstraat 37 6, _A Korevaarstraat 39 1, _B Korevaarstraat 39 6, _A korevaarstraat 41 1, _B korevaarstraat 41 6, _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _D Korevaarstraat , _A Korevaarstraat 14 1, _A Korevaarstraat 14A 4, _B Korevaarstraat 14A 6, _A Korevaarstraat 16A 4, _B Korevaarstraat 16A 6, _A Korevaarstraat 18 4, _B Korevaarstraat 18 6, _A Korevaarstraat 20 4, _B Korevaarstraat 20 6, _A Korevaarstraat 22A 4, _B Korevaarstraat 22A 6, _A Korevaarstraat 24A 4, _B Korevaarstraat 24A 6, _A Korevaarstraat 26 1, _B Korevaarstraat 26 6, _A Korevaarstraat 28 1, _B Korevaarstraat 28 6, _A Korevaarstraat 43 4, _B Korevaarstraat _A Korevaarstraat 45 4, _B Korevaarstraat max ->

50 Toetsing variant scherm 6 meter - LAmax Berekend Toets Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 01_A genummerd op raamsteeg 4, _B genummerd op raamsteeg 6, _A genummerd op raamsteeg 4, _B genummerd op raamsteeg 6, _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _A Korevaarstraat 35 4, _B Korevaarstraat 35 6, _A Korevaarstraat 37 4, _B Korevaarstraat 37 6, _A Korevaarstraat 39 1, _B Korevaarstraat 39 6, _A korevaarstraat 41 1, _B korevaarstraat 41 6, _A Korevaarstraat , _B Korevaarstraat , _C Korevaarstraat , _D Korevaarstraat , _A Korevaarstraat 14 1, _A Korevaarstraat 14A 4, _B Korevaarstraat 14A 6, _A Korevaarstraat 16A 4, _B Korevaarstraat 16A 6, _A Korevaarstraat 18 4, _B Korevaarstraat 18 6, _A Korevaarstraat 20 4, _B Korevaarstraat 20 6, _A Korevaarstraat 22A 4, _B Korevaarstraat 22A 6, _A Korevaarstraat 24A 4, _B Korevaarstraat 24A 6, _A Korevaarstraat 26 1, _B Korevaarstraat 26 6, _A Korevaarstraat 28 1, _B Korevaarstraat 28 6, _A Korevaarstraat 43 4, _B Korevaarstraat _A Korevaarstraat 45 4, _B Korevaarstraat max ->

51 BIJLAGE VI RESULTATEN SCHERM 2 METER Witteveen+Bos, bijlage VI behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

52 Witteveen+Bos, bijlage VI behorende bij rapport LEDN228-9/ d.d. 13 januari 2015

53 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Resultaten LAr,LT scherm 2 meter Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Scherm 55 db(a) LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A genummerd op raamsteeg 4,30 48,4 40,8 34,1 01_B genummerd op raamsteeg 6,80 50,2 42,6 35,6 02_A genummerd op raamsteeg 4,30 51,6 44,0 37,5 02_B genummerd op raamsteeg 6,80 52,7 44,9 37,8 03_A Korevaarstraat ,30 52,4 44,8 38,2 03_B Korevaarstraat ,80 53,6 45,9 38,8 03_C Korevaarstraat ,30 54,2 46,6 39,7 04_A Korevaarstraat ,30 53,1 45,5 38,9 04_B Korevaarstraat ,80 54,5 46,8 39,6 04_C Korevaarstraat ,30 55,0 47,3 40,4 05_A Korevaarstraat ,30 53,3 45,7 39,1 05_B Korevaarstraat ,80 54,7 47,0 39,8 06_A Korevaarstraat ,30 53,7 46,1 39,4 06_B Korevaarstraat ,80 55,3 47,6 40,5 07_A Korevaarstraat 35 4,30 53,5 45,9 39,1 07_B Korevaarstraat 35 6,80 55,0 47,4 40,5 08_A Korevaarstraat 37 4,30 52,9 45,3 38,5 08_B Korevaarstraat 37 6,80 54,3 46,6 39,8 09_A Korevaarstraat 39 1,50 50,9 43,3 36,6 09_B Korevaarstraat 39 6,80 53,0 45,3 38,5 10_A korevaarstraat 41 1,50 50,1 42,5 35,9 10_B korevaarstraat 41 6,80 52,0 44,3 37,5 11_A Korevaarstraat ,30 47,3 39,8 33,5 11_B Korevaarstraat ,80 49,1 41,6 35,5 11_C Korevaarstraat ,30 50,0 42,5 36,3 11_D Korevaarstraat ,80 50,0 42,5 36,3 12_A Korevaarstraat 14 1,50 43,6 36,1 29,6 13_A Korevaarstraat 14A 4,30 50,6 43,1 36,7 13_B Korevaarstraat 14A 6,80 53,1 45,6 39,6 14_A Korevaarstraat 16A 4,30 51,7 44,2 37,8 14_B Korevaarstraat 16A 6,80 54,3 46,9 40,8 15_A Korevaarstraat 18 4,30 51,9 44,4 38,1 15_B Korevaarstraat 18 6,80 54,5 47,0 41,0 16_A Korevaarstraat 20 4,30 52,4 44,9 38,6 16_B Korevaarstraat 20 6,80 55,1 47,6 41,5 17_A Korevaarstraat 22A 4,30 52,9 45,3 39,1 17_B Korevaarstraat 22A 6,80 55,5 48,0 42,0 18_A Korevaarstraat 24A 4,30 53,7 46,2 40,0 18_B Korevaarstraat 24A 6,80 56,2 48,7 42,7 19_A Korevaarstraat 26 1,50 46,5 39,0 32,6 19_B Korevaarstraat 26 6,80 56,3 48,9 42,8 20_A Korevaarstraat 28 1,50 46,1 38,6 32,2 20_B Korevaarstraat 28 6,80 55,9 48,4 42,3 21_A Korevaarstraat 43 4,50 50,2 42,6 35,9 21_B Korevaarstraat 43 7,00 50,8 43,2 36,4 22_A Korevaarstraat 45 4,50 49,0 41,3 34,7 22_B Korevaarstraat 45 7,00 49,3 41,7 34,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :55:28

54 Witteveen+Bos Akoestisch onderzoek Parkeergarage Garenmarkt bijlage Resultaten LAmax scherm 2 meter Rapport: Model: Groep: Resultatentabel Scherm 55 db(a) LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A genummerd op raamsteeg 4,30 57,8 57,8 57,8 01_B genummerd op raamsteeg 6,80 60,0 60,0 60,0 02_A genummerd op raamsteeg 4,30 62,0 62,0 62,0 02_B genummerd op raamsteeg 6,80 64,0 64,0 64,0 03_A Korevaarstraat ,30 62,7 62,7 62,7 03_B Korevaarstraat ,80 64,0 64,0 64,0 03_C Korevaarstraat ,30 64,4 64,4 64,4 04_A Korevaarstraat ,30 63,0 63,0 63,0 04_B Korevaarstraat ,80 64,2 64,2 64,2 04_C Korevaarstraat ,30 65,8 65,8 65,8 05_A Korevaarstraat ,30 62,8 62,8 62,8 05_B Korevaarstraat ,80 64,3 64,3 64,3 06_A Korevaarstraat ,30 62,9 62,9 62,9 06_B Korevaarstraat ,80 65,1 65,1 65,1 07_A Korevaarstraat 35 4,30 66,5 66,5 66,5 07_B Korevaarstraat 35 6,80 67,7 67,7 67,7 08_A Korevaarstraat 37 4,30 69,8 69,8 69,8 08_B Korevaarstraat 37 6,80 67,9 67,9 67,9 09_A Korevaarstraat 39 1,50 68,0 68,0 68,0 09_B Korevaarstraat 39 6,80 66,7 66,7 66,7 10_A korevaarstraat 41 1,50 66,4 66,4 66,4 10_B korevaarstraat 41 6,80 65,5 65,5 65,5 11_A Korevaarstraat ,30 57,5 57,5 57,5 11_B Korevaarstraat ,80 59,8 59,8 59,8 11_C Korevaarstraat ,30 60,4 60,4 60,4 11_D Korevaarstraat ,80 60,7 60,7 60,7 12_A Korevaarstraat 14 1,50 54,5 54,5 54,5 13_A Korevaarstraat 14A 4,30 59,9 59,9 59,9 13_B Korevaarstraat 14A 6,80 63,4 63,4 63,4 14_A Korevaarstraat 16A 4,30 61,2 61,2 61,2 14_B Korevaarstraat 16A 6,80 64,3 64,3 64,3 15_A Korevaarstraat 18 4,30 61,6 61,6 61,6 15_B Korevaarstraat 18 6,80 64,8 64,8 64,8 16_A Korevaarstraat 20 4,30 62,0 62,0 62,0 16_B Korevaarstraat 20 6,80 64,8 64,8 64,8 17_A Korevaarstraat 22A 4,30 62,6 62,6 62,6 17_B Korevaarstraat 22A 6,80 64,7 64,7 64,7 18_A Korevaarstraat 24A 4,30 63,4 63,4 63,4 18_B Korevaarstraat 24A 6,80 66,5 66,5 66,5 19_A Korevaarstraat 26 1,50 56,3 56,3 56,3 19_B Korevaarstraat 26 6,80 67,3 67,3 67,3 20_A Korevaarstraat 28 1,50 59,1 59,1 59,1 20_B Korevaarstraat 28 6,80 67,6 67,6 67,6 21_A Korevaarstraat 43 4,50 63,5 63,5 63,5 21_B Korevaarstraat 43 7,00 63,2 63,2 63,2 22_A Korevaarstraat 45 4,50 61,2 61,2 61,2 22_B Korevaarstraat 45 7,00 61,0 61,0 61,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :55:58

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost V.O.F. De Beemster Compagnie Akoestisch onderzoek plan De Nieuwe Tuinderij west en oost INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 2 2.1. Wettelijk kader 2 2.1.1. Wet geluidhinder 2 2.1.2. Reken-

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Gasthuishofje Doesburg. R15699, versie 2.1 RAPPORT

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Gasthuishofje Doesburg. R15699, versie 2.1 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Gasthuishofje Doesburg R15699, versie 2.1 RAPPORT Akoestisch onderzoek parkeergarage projectlocatie Gasthuisstraat 21 t/m 29 (Gasthuishofje) Doesburg opdrachtgever

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v3 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 4 juli 2014 Van Kooten Akoestisch Advies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeersaantrekking evenementen. Geluidseffecten verkeersaantrekkende werking evenementen

Akoestisch onderzoek verkeersaantrekking evenementen. Geluidseffecten verkeersaantrekkende werking evenementen datum 17 november 2015 project Advisering Strandpark Slijk-Ewijk vestiging Arnhem betreft Notitie uw kenmerk - versie 001 ons kenmerk M.2015.0549.01.N003 contactpersoon drs. C.L.B. (Clif) op den Camp verwerkt

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0754.00.R001 Kinderdagverblijf aan de Henri Dunantlaan, Apeldoorn Akoestisch onderzoek naar de geluidsinvloed op de omgeving vanwege een kinderdagverblijf te Apeldoorn DEFINITIEF Adviseurs

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan Uden Noord 2 Hotel Van der Valk

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan Uden Noord 2 Hotel Van der Valk RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Uden Noord 2 Hotel Van der Valk Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel Van de Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door : Dhr.

Nadere informatie

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN telefoon : 071 572 5845 fax : 071 572 5847 email : info@ardea.nl notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland G G : ] AAPR Ü- Gemeente Teylingen Afdeling Ruimte, Team Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. Richard Rietveld Postbus 9 ZJ Voorhout Contactpersoon: Uw referentie: Betreft: Rob

Nadere informatie

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20144593.R01.V02 Document: 10302 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.01 Datum rapport : 19-03-2015 Betreft : zonetoets Hameland A. Schweitzerstraat 13 Onderwerp : Toetsing in het kader van de vergunning Bijlagen

Nadere informatie

Flevoziekenhuis De heer A. Lemmers Postbus EG ALMERE. cc

Flevoziekenhuis De heer A. Lemmers Postbus EG ALMERE.  cc m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Flevoziekenhuis De heer A. Lemmers Postbus 3005 1300 EG ALMERE

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.01.R001 Groenhorst College, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R001 Stadskantoor Deventer. Akoestisch onderzoek

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R001 Stadskantoor Deventer. Akoestisch onderzoek Rapport B.2006.0407.19.R001 Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus 640 www.dgmr.nl

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 9 79 11 telefax 070 9 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

In de volgende figuur is een bovenaanzicht weergegeven met de ligging van camping De Cuynder en het toekomstige tracé van de N381.

In de volgende figuur is een bovenaanzicht weergegeven met de ligging van camping De Cuynder en het toekomstige tracé van de N381. Notitie Project Provincie Fryslân/Akoestisch onderzoek N381 Betreft Resultaten Camping De Cuynder, Donkerbroek Ons kenmerk V.2010.1601.04.N002 Versie 001 Datum 8 september 2011 Verwerkt door GKE AWO Contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden De Stijll bv t.a.v. dhr. G. Reitsema Van Limburg Stirumstraat 19 7901 AM Hoogeveen Betreft : Notitie akoestisch onderzoek Hoogeveenseweg 13 te Zuidwolde Projectnr. : 20130724 Datum : 15 april 2013 Behandeld

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis,

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis, retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen bezoekadres Reggesingel 2 Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus 583 7600 AN Almelo postbus postcode telefoon telefax e-mail 202 7460 AE Rijssen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo projectnummer Project MFA te Boekelo

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Alphen aan den Rijn

Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Alphen aan den Rijn Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Inhoud Inhoud...3 1 Aanleiding...4 2 Situatiebeschrijving...4 3 Wet- en regelgeving...5 4 Uitgangspunten akoestisch onderzoek...6 5 Rekenresultaten...8

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013 Rapport i-2 18 december 2013 Lek Sloopwerken B.V. en Francken Metaal B.V. Barwoutswaarder 89 Woerden Opdrachtgever ARCOM Partners B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Tel: 0318 645552 Adviseur ing. G. van

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

M+P MBBM groep Mensen met oplossingen. Rapport industrielawaai. Akoestisch onderzoek bouwplan Middelblok te Gouderak

M+P MBBM groep Mensen met oplossingen. Rapport industrielawaai. Akoestisch onderzoek bouwplan Middelblok te Gouderak M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapport industrielawaai Akoestisch onderzoek bouwplan Middelblok te Gouderak M+P.VERG.15.01.1 27 november 2015 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs BV

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Kinderopvang op de locatie van de bestaande Egelantier te Hilversum. Auteur Maarten Reinders Jeroen Haan.

Rapport. Akoestisch onderzoek Kinderopvang op de locatie van de bestaande Egelantier te Hilversum. Auteur Maarten Reinders Jeroen Haan. Rapport Akoestisch onderzoek Kinderopvang op de locatie van de bestaande Egelantier te Hilversum projectnr. revisie 04 5 maart 2010 Auteur Maarten Reinders Jeroen Haan Opdrachtgever Dudok Wonen Postbus

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk 245 249 Gemeente Wijdemeren 21 april 2015 Definitief rapport BC7419-106-105 HASKONINGDHV NEDERLAND

Nadere informatie

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau)

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten datum: 11 maart 2013 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek geluid en luchtkwaliteit ten behoeve van

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Nieuwbouw Engelenhof te Sittard

Nieuwbouw Engelenhof te Sittard Nieuwbouw Engelenhof te Sittard Akoestisch onderzoek Definitief Opdrachtgever: Jongen / Maas Bilt B.V. Postbus 203 3730 AE DE BILT Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, 12 juli 2013 GM-0106744, revisie 0

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Kemperbergerweg 221

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Kemperbergerweg 221 Geluidbelasting wegverkeer op woning Kemperbergerweg 221 te Arnhem versie 9 oktober 2012 opdrachtnummer 12-125 datum 9 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Opdrachtgever Rho Adviseurs B.V. Mevrouw T. Rodenhuis Rengersweg 98 9062 EJ Oenkerk Opgesteld door Remco Bloemberg 14 januari 2015 Projectnummer:

Nadere informatie