Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg LD Borne (T )

2 Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen projectnummer Project Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen versie 1.0 datum 3 september 2013 Voor akkoord auteur Ing. R.P.M. Munsterhuis Ing. R.P.M. Munsterhuis Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Akoestische uitgangspunten Gehanteerde onderzoeksgegevens Bedrijfsomschrijving Normen Geluidbronnen Uitpandige installaties en activiteiten Mobiele bronnen Verkeer van en naar de inrichting Resultaten Gehanteerde rekenmethode Representatieve bedrijfssituatie Resultaten maximale geluidniveaus Circulaire verkeersaantrekkende werking Conclusie Bijlagen... 12

4 1 Inleiding In opdracht van Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf heeft Munsterhuis Geluidsadvies B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidssituatie bij Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf gelegen aan de Grote Bavenkelsweg 15 te Zenderen. Aanleiding van het onderzoek is een melding Activiteitenbesluit als gevolg van een toekomstige uitbreiding en verandering van het transportbedrijf. Het onderzoek kan worden gebruikt ten behoeve van een melding voor het Activiteitenbesluit voor de gehele inrichting. Het doel van het onderzoek is de vaststelling van de geluidbelasting in de omgeving veroorzaakt door de activiteiten bij Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf. Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering en geluidmetingen ter plekke, literatuurgegevens en Munsterhuis Geluidsadvies B.V. -expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend. De geluidniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai Het inrichtingsgebonden verkeer (indirecte hinder) is beoordeeld conform de circulaire Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer van 29 februari In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is een bedrijfsomschrijving opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de aanwezige geluidbronnen. Hoofdstuk 4 bevat de berekeningsresultaten en in hoofdstuk 5 is de conclusie gegeven. Projectnummer Pagina 3 van 12

5 2 Akoestische uitgangspunten 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: - tekeningen die per mail zijn aangeleverd door Architenbureau Ronald de Baas; - inventarisatie en metingen ter plaatse; - aangeleverde digitale ondergrond van de gemeente Almelo en Borne; - gevoerd overleg met de opdrachtgever en gemeente Almelo. De bronvermogens van de geluidbronnen zijn bepaald aan de hand van metingen ter plaatse en aangeleverde gegevens. De gegevens voor de berekeningen zijn ontleend aan Munsterhuis Geluidsadvies B.V.-expertise, literatuurgegevens en materiaalgegevens. 2.2 Bedrijfsomschrijving Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf is gelegen aan de Grote Bavenkelsweg 15 te Zenderen. In de omgeving van de inrichting zijn enkele woningen gelegen en nog een transportbedrijf (Kolenbrander). De meest nabijgelegen woningen zijn gesitueerd aan de Grote Bavenkelsweg en de Zeilkerweg. In bijlage 1, figuur 1 is de situering en 3D overzicht van Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf en de nabije omgeving weergegeven. De inrichting bestaat uit een open terrein waar vrachtwagens geparkeerd kunnen worden, een bedrijfshal waar onder andere lichte herstelwerkzaamheden en klein onderhoud plaatsvindt en een wasplaats voor het schoonspuiten van vrachtwagens. Het transportbedrijf beschikt over een 14 tal eigen vrachtwagens. De vrachtwagens rijden zowel in de dag, avond als nachtperiode. Daarnaast komt één keer per week een vrachtwagen voor dieselaanvoer. Personenauto s van personeel en bezoekers worden aan de oostzijde van de inrichting geparkeerd. Vanuit de toekomstige bedrijfshal vindt er geen relevante geluiduitstraling plaats omdat de werkzaamheden en activiteiten die er plaatsvinden geen relevante geluidemissie veroorzaken. Een heftruck wordt maximaal 2 uur in de dagperiode ingezet, meestal op zaterdag. Uitgegaan is van een bedrijfstijd van circa 2 uur op het buitenterrein. Aan de achterzijde (westzijde) van de bedrijfshal worden ter plaatse van de wasplaats de vrachtwagens afgespoten gedurende circa 6 uur in de dagperiode. Projectnummer Pagina 4 van 12

6 2.3 Normen Voor de geluidnormen is naast het van toepassing zijnde Gebiedsgericht Geluidbeleid van de gemeente Almelo, aansluiting gezocht met de normen uit het Activiteitenbesluit. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het piekniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag ter plaatse van de woningen van derden in het buitengebied niet meer bedragen dan: De ambitiewaarde 45, 40 en 35 db(a) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De bovengrenswaarde 50, 45 en 40 db(a) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De bovengrenswaarden komen overeen met de normen uit het activiteitenbesluit. Voor het maximale geluidniveau is aansluiting gezocht bij de normen uit het Activiteitenbesluit 70, 65 en 60 db(a) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Indirecte geluidhinder Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, wordt beoordeeld volgens de circulaire Beoordeling geluidshinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer. Conform deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting separaat van de geluidniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van LAeq=50 db(a) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 65 db(a) etmaalwaarde ter plaatse voor de geluidgevoelige bestemmingen rond de inrichting. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 db(a) etmaalwaarde. Projectnummer Pagina 5 van 12

7 3 Geluidbronnen In de navolgende paragraven is een overzicht van de geluidbronnen gegeven. 3.1 Uitpandige installaties en activiteiten Een zevental vrachtwagens worden aan de zuidwestzijde van het terrein opgesteld die gekoeld worden op elektriciteit. Het bronvermogen is vastgesteld door middel van metingen ter plaatse en bedraagt 83 db(a) zie bijlage 2. De bedrijfsduur van de koeling is erg variërend en sterk afhankelijk welk tijdstip dat er gereden gaat worden. Een vijftal rijden in de nachtperiode weg en staan dus maximaal 2, 4 en 6 uur gekoeld en een tweetal staan circa 2,4 en 8 uur gekoeld. De overige wagens worden ongekoeld gestald. 3.2 Mobiele bronnen De mobiele geluidbronnen binnen de inrichting betreffen eigen vrachtwagens, een vrachtwagen voor de aanvoer van diesel en personenauto s. Bij de berekeningen is uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie. De opgaven van de hoeveelheden bewegingen zijn volgens de opdrachtgever. De eigen vrachtwagens rijden zonder de koeling het terrein op en af. Het aantal transportbewegingen voor Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf is gegeven in tabel 3.1. Het bronvermogen tijdens rijden bij lage snelheden is sterk afhankelijk van het type voertuig en het rijgedrag van de chauffeur. De gehanteerde bronvermogens zijn ter plaatse gemeten (zie bijlage 2) of berekend aan de hand van geluidmetingen aan soortgelijke voertuigen. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een bronvermogen van 97 db(a) voor de eigen vrachtwagens, 102 db(a) voor de externe vrachtwagen (aanvoer diesel) die stapvoets rijdt en 89 db(a) voor de personenauto s op basis van binnen Munsterhuis Geluidsadvies BV aanwezige expertise. Het bronvermogen van de heftruck is aangehouden op 103 db(a). De berekening van de gemeten bronvermogens zijn gegeven in bijlage 2. De rijsnelheid op het terrein van de inrichting bedraagt 10 km/uur. De feitelijke lijnbron van de voertuigen is voor de berekening ingevoerd als een serie puntbronnen (zie bijlage 3, invoergegevens). In de overdrachtsberekeningen is voor de mobiele bronnen binnen de inrichting uitgegaan van de in tabel 3.1 vermelde gegevens. Projectnummer Pagina 6 van 12

8 Tabel 3.1 Mobiele bronnen binnen de inrichting met vaste rijroute of locatie. Type bron Periode Aantal Cb Lbron Mobiele bewegingen [db(a)] [db(a)] bronnrs. Dag 8 28,3 Vrachtwagens eigen aankomst Avond 4 26, Nacht 2 32,5 Vrachtwagens eigen rijden naar parkeerplaats noord Dag Avond Nacht ,4 29,6 35, Vrachtwagens eigen rijden naar parkeerplaats zuid Dag Avond Nacht ,0 29,2 35, Vrachtwagens eigen wegrijden vanaf zuid Dag Nacht ,8 28, Vrachtwagens eigen wegrijden vanaf noord Dag Nacht ,0 28, Dag 16 25,9 Personenauto s personeel+ bezoekers Avond 4 27, Nacht 12 25,4 Middelzware vrachtwagen, aanvoer diesel Dag 2 37, Heftruck Dag 1 uur per bron (totaal 2 uur) 10, Verkeer van en naar de inrichting Met behulp van het rekenmodel wegverkeerslawaai van Geomilieu is de geluidbelasting als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting bepaald. In de berekening is rekening gehouden met middelzware voertuigen omdat het bronvermogen van de eigen vrachtwagens vergelijkbaar of zelfs lager is dan het bronvermogen waar standaard mee wordt gerekend voor middelzware vrachtwagens. Daarnaast hebben de chauffeurs allen instructies gekregen over de Grote Bavenkelsweg langzaam te rijden en pas ter plaatse van de provinciale wegen normaal te rijden en tevens de koeling in werking te zetten. In bijlage 5 is een uitgebreid overzicht gegeven van de voertuigen met betrekking tot het indirecte geluid. Projectnummer Pagina 7 van 12

9 4 Resultaten 4.1 Gehanteerde rekenmethode Door middel van een overdrachtsberekening zijn de equivalente en maximale geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Hiertoe zijn gebouwen, geluidbronnen met bijbehorende bedrijfstijden en beoordelingspunten als coördinaten in een rekenmodel ingevoerd. De invoergegevens die zijn gebruikt bij de geluidoverdrachtsberekening zijn gegeven in bijlage 3. De bijbehorende schematische ligging van objecten, bronnen en beoordelingspunten zijn weergegeven in bijlage 3, figuur 2 tot en met 6. De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van woningen van derden en liggen op een hoogte van 1,5 meter in de dagperiode en 5,0 meter in de avond en nachtperiode. De geluidniveaus zijn invallend berekend. Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding, door luchtabsorptie en door bodemabsorptie. De bodemfactor welke is gehanteerd in het model is 1 (akoestisch zacht, buitengebied). Bij de berekening is rekening gehouden met reflecties binnen het bedrijfsterrein en de nabije omgeving. De bedrijfstijden van de verschillende immissierelevante geluidbronnen zijn in de berekening verdisconteerd. 4.2 Representatieve bedrijfssituatie In bijlage 4 zijn de rekenresultaten opgenomen. In tabel 4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de beoordelingspunten samengevat. Tabel 4.1 Berekende geluidniveaus Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT) [db(a)] Nr. Omschrijving Dagperiode Avondperiode Nachtperiode ( ) ( ) ( ) 01 Grote Bavenkelsweg Grote Bavenkelsweg 16, zijgevel Zeilkerweg 7, achtergevel Zeilkerweg Grote Bavenkelsweg 13, achtergevel 08 Grote Bavenkelsweg 11, achtergevel Grote Bavenkelsweg 17, zijgevel Projectnummer Pagina 8 van 12

10 Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de nabijgelegen woningen maximaal 44 db(a) bedraagt in de dagperiode, 40 db(a) in de avondperiode en 39 db(a) in de nachtperiode. De geluidnormen uit het activiteitenbesluit worden niet overschreden. In het geluidbeleid van de gemeente Almelo en Borne worden ambitiewaarden en bovengrenswaarden opgenomen. Het blijkt dat de ambitiewaarden worden overschreden maar dat de bovengrenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde niet wordt overschreden. 4.3 Resultaten maximale geluidniveaus Voor de bepaling van de maximale geluidniveaus is voor de mobiele bronnen rekening gehouden met: - mobiele bronnen 1 6, 10 + een verhoging van 5 db(a), een verhoging van 10 db(a) en bron stationaire geluidbronnen, L Amax= Li, maatgevende bron C m. Met behulp van het Geomilieu model kan direct de hoogste waarde worden afgelezen. Deze is in bijlage 4.2 uitgebreid gegeven. In tabel 4.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus op de beoordelingspunten samengevat. Tabel 4.2 Berekende maximale geluidniveaus. Beoordelingspunt Maximale geluidniveaus (L Amax) [db(a)] Dagperiode ( ) Avondperiode ( ) Nachtperiode ( ) Nr. Omschrijving Berekend Berekend Berekend 01 Grote Bavenkelsweg Grote Bavenkelsweg 16, zijgevel Zeilkerweg 7, achtergevel Zeilkerweg Grote Bavenkelsweg 13, achtergevel Grote Bavenkelsweg 11, achtergevel Grote Bavenkelsweg 17, zijgevel Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de maximale geluidniveaus ter plaatse van de woningen van derden maximaal 63 db(a) bedraagt in de dagperiode en 59 in zowel de avond als nachtperiode. De maximale geluidniveaus wordt veroorzaakt door een rijdende heftruck in de dagperiode en een rijdende vrachtwagen in de avond en nachtperiode. De geluidnormen uit het activiteitenbesluit worden niet overschreden. Voor een uitgebreider overzicht van de immissieniveaus op basis waarvan de maximale geluidniveaus zijn bepaald wordt verwezen naar bijlage 4.2. Projectnummer Pagina 9 van 12

11 4.4 Circulaire verkeersaantrekkende werking De geluidemissie van de door de inrichting veroorzaakte indirecte hinder is eveneens voor de ontvangerpunten berekend. De invoergegevens en de rekenresultaten van de berekeningen zijn in bijlage 5 opgenomen en samengevat in tabel 4.3 gegeven. Tabel 4.3: Rekenresultaten indirecte geluidhinder Beoordelingspositie L Aeq [db(a)] dag avond nacht Voorkeursgrenswaarden Woning Grote Bavenkelsweg Woning Zeilkerweg Woning Grote Bavenkelsweg Uit berekeningsresultaten blijkt dat de voorkeurswaarde voor het equivalente geluidniveau L Aeq niet wordt overschreden. Projectnummer Pagina 10 van 12

12 5 Conclusie Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidssituatie bij Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf gelegen aan de Grote Bavenkelsweg 15 te Zenderen. Aanleiding van het onderzoek is een melding Activiteitenbesluit als gevolg van een toekomstige uitbreiding en verandering van het transportbedrijf. Het onderzoek kan worden gebruikt ten behoeve van een melding voor het Activiteitenbesluit voor de gehele inrichting. Het doel van het onderzoek is de vaststelling van de geluidbelasting in de omgeving veroorzaakt door de activiteiten bij Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf. Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering en geluidmetingen ter plekke, literatuurgegevens en Munsterhuis Geluidsadvies B.V. -expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend. De geluidniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van het Besluit en de Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting (1996). Op basis van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: - Het blijkt uit berekeningsresultaten dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de nabijgelegen woningen maximaal 44 db(a) bedraagt in de dagperiode, 40 db(a) in de avondperiode en 39 db(a) in de nachtperiode. - De maximale geluidniveaus als gevolg van Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf bedragen ter plaatse van beoordelingspunten maximaal 63 db(a) bedraagt in de dagperiode en 59 in zowel de avond als nachtperiode. De maximale geluidniveaus wordt veroorzaakt door een rijdende heftruck in de dagperiode en een rijdende vrachtwagen in de avond en nachtperiode. - De geluidnormen uit het activiteitenbesluit worden niet overschreden. - Er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden vanwege verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg. Projectnummer Pagina 11 van 12

13 6 Bijlagen Bijlage 1 Figuur 1, Situatie Bijlage 2 Berekening bronvermogens Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel Bijlage 4 Rekenresultaten Bijlage 5 Invoergegevens en rekenresultaten indirecte geluidhinder Projectnummer Pagina 12 van 12

14 Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht

15

16 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf 3D overzicht Bijlage 1 3

17 Bijlage 2 Berekening bronvermogens

18 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Berekening bronvermogen Bijlage 2 II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : Koeling vrachtwagen stroom MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform Bronhoogte [m] : 3,50 Meetafstand [m] : 1,50 Meethoogte [m] : 3,80 : HMRI-II.8 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 29,0 41,0 55,3 61,6 65,3 65,4 60,8 57,3 51,1 70,2 Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 DAlu*R [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DBodem [db] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Lw [db(a)] : 37,5 49,5 67,8 74,1 77,8 77,9 73,3 69,8 63,6 82,7 II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : Spuitlans MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform Bronhoogte [m] : 2,00 Meetafstand [m] : 2,00 Meethoogte [m] : 2,20 : HMRI-II.8 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 30,6 44,3 56,5 65,5 73,3 74,2 74,4 75,5 75,0 81,7 Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 DAlu*R [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DBodem [db] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Lw [db(a)] : 41,6 55,3 71,5 80,5 88,3 89,2 89,4 90,5 90,0 96,7 II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : vrachtwagen rijden 1e MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform Bronhoogte [m] : 1,00 Meetafstand [m] : 7,00 Meethoogte [m] : 1,50 : HMRI-II.8 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 32,9 48,7 48,6 54,8 62,6 66,5 64,3 57,9 46,5 70,0 Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 DAlu*R [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DBodem [db] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Lw [db(a)] : 54,8 70,6 74,5 80,7 88,5 92,4 90,2 83,8 72,4 95,9 Source Explorer V :46:31

19 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Berekening bronvermogen Bijlage 2 II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : vrachtwagen rijden 2e MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform Bronhoogte [m] : 1,00 Meetafstand [m] : 7,00 Meethoogte [m] : 1,50 : HMRI-II.8 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 37,2 47,9 52,8 56,9 62,8 66,3 63,8 57,2 47,1 70,0 Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 DAlu*R [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DBodem [db] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Lw [db(a)] : 59,1 69,8 78,7 82,8 88,7 92,2 89,7 83,1 73,0 95,8 II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : vrachtwagen rijden 3e MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform Bronhoogte [m] : 1,00 Meetafstand [m] : 7,00 Meethoogte [m] : 1,50 : HMRI-II.8 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 32,8 39,8 51,0 58,4 60,2 69,1 64,2 59,0 44,1 71,3 Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 DAlu*R [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DBodem [db] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Lw [db(a)] : 54,7 61,7 76,9 84,3 86,1 95,0 90,1 84,9 70,0 97,2 Source Explorer V :46:31

20 Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel

21

22

23

24

25

26 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Invoergegevens gebouwen Bijlage 3 Model: Groep: LA,rt model (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k 01 Bedrijfshal Elzinga 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 02 Bedrijfshal Elzinga 7,75 0,00 Relatief 0 db 0,80 03 Bedrijfshal Elzinga 9,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 04 Bedrijfswoning Elzinga 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 05 Bedrijfswoning Elzinga 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 06 Bedrijfswoning Elzinga 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 07 Bedrijfswoning Elzinga 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 08 Zijlkerweg 7 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 09 Zeilkerweg 7 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 10 Zeilkerweg 7 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 11 Woning Grote Bavinkelsweg 16 2,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 12 Woning Grote Bavenkelsweg 17 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 13 Woning Grote Bavenkelsweg 17 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 14 bijgebouw Grote Bavenkelsweg 17 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 15 bijgebouw Grote Bavenkelsweg 17 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 16 bijgebouw Zeilkerweg 7 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 17 bijgebouw Zeilkerweg 7 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 18 bijgebouw Grote Bavenkelsweg 16 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 19 bijgebouw Grote Bavenkelsweg 12 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 20 Woning Grote Bavenkelsweg 13 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 21 Woning Grote Bavenkelsweg 13 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 22 Woning Grote Bavenkelsweg 13 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 23 Bijgebouw Grote Bavenkelsweg 13 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 24 Bijgebouw Grote Bavenkelsweg 13 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 25 Bijgebouw Grote Bavenkelsweg 13 2,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 26 Bijgebouw Grote Bavenkelsweg 11 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 27 Woning Grote Bavenkelsweg 11 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 28 Woning Grote Bavenkelsweg 11 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 29 Woning Grote Bavenkelsweg 11 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 30 Woning Grote Bavenkelsweg 11 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 31 Grote Bavinkelsweg 17 9,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 32 Zeilkerweg 7 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 33 Zeilkerweg 7 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 34 Zeilkerweg 7 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 35 Woning Grote Bavinkelsweg 16 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 36 Woning Grote Bavinkelsweg 16 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 37 Bijgebouw woning Grote Bavinkelsweg 16 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 38 Bijgebouw woning Grote Bavinkelsweg 16 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 39 Woning Grote Bavinkelsweg 13 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 40 oplegger vrachtwagen 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 41 truck vrachtwagen 3,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 42 oplegger vrachtwagen 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 43 truck vrachtwagen 3,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 44 oplegger vrachtwagen 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 45 truck vrachtwagen 3,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 46 oplegger vrachtwagen 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 47 truck vrachtwagen 3,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 48 oplegger vrachtwagen 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 Geomilieu V :47:27

27 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Invoergegevens gebouwen Bijlage 3 Model: Groep: LA,rt model (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k 49 truck vrachtwagen 3,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 50 oplegger vrachtwagen 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 51 truck vrachtwagen 3,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 52 oplegger vrachtwagen 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 53 truck vrachtwagen 3,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 Geomilieu V :47:27

28 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Invoergegevens bodem Bijlage 3 Model: Groep: LA,rt model (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf 01 Terrein Elzinga 0,00 02 Terrein Elzinga, parkeren vrachtwagens 0,00 03 Terrein Elzinga, parkeren vrachtwagens 0,00 04 Terrein Elzinga, parkeren personenwagens 0,00 05 Terrein Elzinga, wasplaats 0,00 06 Spoorlijn Almelo - Hengelo 0,00 07 groen 1,00 08 Grote Bavelkesweg 1,00 09 Zeilkerweg 0,00 Geomilieu V :48:22

29 Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal 10 Spuitlans 1,50 0,00 360,00 3, Nee 41,61 55,31 71,51 80,51 88,31 89,21 89,41 90,51 90,01 96,66 96,66 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 0,00 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 1,25 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 1,25 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 1,25 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 1,25 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 1,25 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 0,00 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 18 Heftruck 1,00 0,00 360,00 10, Nee 72,30 86,00 85,70 88,60 97,70 98,20 96,10 90,80 82,20 102,89 102,89 19 Heftruck 1,00 0,00 360,00 10, Nee 72,30 86,00 85,70 88,60 97,70 98,20 96,10 90,80 82,20 102,89 102,89 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Invoergegevens bronnen Bijlage 3 Model: LA,rt model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Geomilieu V :48:51

30 Naam Omschr. ISO H Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 134, ,27 26,51 32,53 54,69 61,69 76,89 84,29 86,09 94,99 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 108, ,41 29,65 35,67 54,69 61,69 76,89 84,29 86,09 94,99 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 96, ,96 29,20 35,22 54,69 61,69 76,89 84,29 86,09 94,99 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 99, , ,10 54,69 61,69 76,89 84,29 86,09 94,99 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 95, , ,27 54,69 61,69 76,89 84,29 86,09 94,99 6 Personenauto's 1,00 57, ,91 27,16 25, ,40 74,10 78,40 81,20 83,80 7 Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 68, , ,00 81,00 90,00 91,00 94,00 97,00 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Invoergegevens mobiele bronnen Bijlage 3 Model: LA,rt model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Geomilieu V :49:16

31 :49:16 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Invoergegevens mobiele bronnen Bijlage 3 Model: LA,rt model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal Gem.snelheid 1 90,09 84,89 69,99 97,18 97, ,09 84,89 69,99 97,18 97, ,09 84,89 69,99 97,18 97, ,09 84,89 69,99 97,18 97, ,09 84,89 69,99 97,18 97, ,20 79,10 74,80 88,98 88, ,00 89,00 81,00 102,00 102,00 10 Geomilieu V2.30

32 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Invoergegevens ontvangers Bijlage 3 Model: Groep: LA,rt model (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel 01 Grote Bavenkelsweg 16 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja 02 Grote Bavenkelsweg 16, zg 0,00 Relatief -- 5,00 -- Ja 02 Grote Bavenkelsweg 16, zg 0,00 Relatief 1, Ja 03 Zeilkerweg 7, ag 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja 04 Zeilkerweg 7 0,00 Relatief -- 5,00 -- Ja 04 Zeilkerweg 7 0,00 Relatief 1, Ja 05 Grote Bavenkelsweg 13 zg 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja 06 Grote Bavenkelsweg 13 ag 0,00 Relatief 1, Ja 06 Grote Bavenkelsweg 13 ag 0,00 Relatief -- 5,00 -- Ja 07 Grote Bavenkelsweg 11zg 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja 08 Grote Bavenkelsweg 11 ag 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja 09 Grote Bavenkelsweg 17 zg 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja 10 Grote Bavenkelsweg 17 vg 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja Geomilieu V :49:53

33 Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal 10 Spuitlans 1,50 0,00 360,00 3, Nee 41,61 55,31 71,51 80,51 88,31 89,21 89,41 90,51 90,01 96,66 101,66 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 0,00 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 1,25 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 1,25 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 1,25 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 1,25 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 1,25 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 0,00 360,00 7,78 0,00 0,00 Nee 34,31 53,31 70,71 77,41 78,91 78,61 74,91 72,11 64,41 84,27 82,97 18 Heftruck 1,00 0,00 360,00 10, Nee 72,30 86,00 85,70 88,60 97,70 98,20 96,10 90,80 82,20 102,89 112,89 19 Heftruck 1,00 0,00 360,00 10, Nee 72,30 86,00 85,70 88,60 97,70 98,20 96,10 90,80 82,20 102,89 112,89 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Invoergegevens Lamax bronnen Bijlage 3.1 Model: LA,max model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Geomilieu V :51:45

34 Naam Omschr. ISO H Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 134, ,27 26,51 32,53 54,69 61,69 76,89 84,29 86,09 94,99 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 108, ,41 29,65 35,67 54,69 61,69 76,89 84,29 86,09 94,99 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 96, ,96 29,20 35,22 54,69 61,69 76,89 84,29 86,09 94,99 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 99, , ,10 54,69 61,69 76,89 84,29 86,09 94,99 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 95, , ,27 54,69 61,69 76,89 84,29 86,09 94,99 6 Personenauto's 1,00 57, ,91 27,16 25, ,40 74,10 78,40 81,20 83,80 7 Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 68, , ,00 81,00 90,00 91,00 94,00 97,00 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Invoergegevens Lamax mobiele bronnen Bijlage 3.1 Model: LA,max model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Geomilieu V :51:12

35 :51:12 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Invoergegevens Lamax mobiele bronnen Bijlage 3.1 Model: LA,max model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal Gem.snelheid 1 90,09 84,89 69,99 97,18 102, ,09 84,89 69,99 97,18 102, ,09 84,89 69,99 97,18 102, ,09 84,89 69,99 97,18 102, ,09 84,89 69,99 97,18 102, ,20 79,10 74,80 88,98 93, ,00 89,00 81,00 102,00 107,00 10 Geomilieu V2.30

36 Bijlage 4 Berekeningsresultaten

37 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten Bijlage 4 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel LA,rt model LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Grote Bavenkelsweg 16 1,50 41,3 29,1 28,2 41,3 01_B Grote Bavenkelsweg 16 5,00 46,8 34,7 33,9 46,8 02_A Grote Bavenkelsweg 16, zg 1,50 42,5 29,7 28,7 42,5 02_B Grote Bavenkelsweg 16, zg 5,00 43,9 32,7 31,9 43,9 03_A Zeilkerweg 7, ag 1,50 44,3 36,3 35,6 45,6 03_B Zeilkerweg 7, ag 5,00 46,7 39,8 39,1 49,1 04_A Zeilkerweg 7 1,50 43,5 35,4 34,7 44,7 04_B Zeilkerweg 7 5,00 44,0 37,3 36,6 46,6 05_A Grote Bavenkelsweg 13 zg 1,50 30,7 17,0 16,8 30,7 05_B Grote Bavenkelsweg 13 zg 5,00 31,5 20,2 19,5 31,5 06_A Grote Bavenkelsweg 13 ag 1,50 41,9 27,6 26,9 41,9 06_B Grote Bavenkelsweg 13 ag 5,00 44,3 32,8 32,0 44,3 07_A Grote Bavenkelsweg 11zg 1,50 27,4 15,3 15,6 27,4 07_B Grote Bavenkelsweg 11zg 5,00 29,2 18,4 18,8 29,2 08_A Grote Bavenkelsweg 11 ag 1,50 38,1 18,6 18,1 38,1 08_B Grote Bavenkelsweg 11 ag 5,00 40,2 25,1 24,5 40,2 09_A Grote Bavenkelsweg 17 zg 1,50 40,2 31,7 30,8 40,8 09_B Grote Bavenkelsweg 17 zg 5,00 44,0 35,2 34,3 44,3 10_A Grote Bavenkelsweg 17 vg 1,50 29,2 22,8 22,2 32,2 10_B Grote Bavenkelsweg 17 vg 5,00 34,7 27,4 26,8 36,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :52:27

38 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, details Bijlage 4.1 Rapport: Resultatentabel Model: LA,rt model LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Grote Bavenkelsweg 16 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Grote Bavenkelsweg 16 1,50 41,3 29,1 28,2 41,3 18 Heftruck 1,00 39, ,0 19 Heftruck 1,00 36, ,7 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 16, ,0 32,0 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 15, ,5 31,5 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 24,0 25,8 19,8 30,8 6 Personenauto's 1,00 15,9 14,6 16,4 26,4 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 18,2 20,0 13,9 25,0 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 7,0 14,8 14,8 24,8 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 17,5 19,2 13,2 24,2 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 6,4 14,2 14,2 24,2 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 7,4 15,2 14,0 24,0 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 7,4 15,2 13,9 23,9 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 7,3 15,1 13,9 23,9 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 7,3 15,0 13,8 23,8 10 Spuitlans 1,50 23, ,8 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 7,1 14,9 13,7 23,7 7 Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 17, ,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :53:14

39 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, details Bijlage 4.1 Rapport: Resultatentabel Model: LA,rt model LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Grote Bavenkelsweg 16 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_B Grote Bavenkelsweg 16 5,00 46,8 34,7 33,9 46,8 18 Heftruck 1,00 44, ,8 19 Heftruck 1,00 41, ,7 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 21, ,3 37,3 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 21, ,8 36,8 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 29,3 31,0 25,0 36,0 6 Personenauto's 1,00 21,6 20,4 22,1 32,1 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 13,8 21,6 21,6 31,6 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 13,6 21,4 21,4 31,4 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 13,9 21,7 20,4 30,4 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 13,9 21,7 20,4 30,4 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 13,9 21,6 20,4 30,4 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 13,8 21,6 20,4 30,4 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 13,8 21,6 20,3 30,3 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 23,3 25,0 19,0 30,0 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 22,5 24,2 18,2 29,2 10 Spuitlans 1,50 27, ,7 7 Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 22, ,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :53:14

40 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, details Bijlage 4.1 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel LA,rt model 02_A - Grote Bavenkelsweg 16, zg (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 02_A Grote Bavenkelsweg 16, zg 1,50 42,5 29,7 28,7 42,5 18 Heftruck 1,00 40, ,4 19 Heftruck 1,00 37, ,7 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 16, ,6 32,6 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 16, ,1 32,1 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 24,9 26,7 20,6 31,7 6 Personenauto's 1,00 16,9 15,7 17,4 27,4 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 19,3 21,0 15,0 26,0 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 18,7 20,4 14,4 25,4 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 7,1 14,9 14,9 24,9 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 6,1 13,9 13,9 23,9 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 7,4 15,2 13,9 23,9 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 7,2 15,0 13,8 23,8 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 6,3 14,1 12,8 22,8 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 6,3 14,0 12,8 22,8 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 6,2 14,0 12,7 22,7 10 Spuitlans 1,50 22, ,0 7 Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 18, ,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :53:14

41 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, details Bijlage 4.1 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel LA,rt model 02_B - Grote Bavenkelsweg 16, zg (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 02_B Grote Bavenkelsweg 16, zg 5,00 43,9 32,7 31,9 43,9 18 Heftruck 1,00 41, ,9 19 Heftruck 1,00 38, ,8 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 18, ,7 34,7 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 18, ,2 34,2 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 26,8 28,5 22,5 33,5 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 15,2 22,9 21,7 31,7 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 11,9 19,6 19,6 29,6 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 11,8 19,6 19,6 29,6 6 Personenauto's 1,00 18,9 17,6 19,4 29,4 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 12,6 20,4 19,2 29,2 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 12,5 20,2 19,0 29,0 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 12,3 20,1 18,8 28,8 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 11,8 19,6 18,3 28,3 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 20,4 22,2 16,2 27,2 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 19,5 21,3 15,3 26,3 10 Spuitlans 1,50 25, ,6 7 Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 20, ,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :53:14

42 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, details Bijlage 4.1 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel LA,rt model 03_A - Zeilkerweg 7, ag (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 03_A Zeilkerweg 7, ag 1,50 44,3 36,3 35,6 45,6 18 Heftruck 1,00 42, ,1 19 Heftruck 1,00 39, ,5 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 19,7 27,5 27,5 37,5 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 20, ,0 36,0 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 20, ,9 35,9 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 17,6 25,4 25,4 35,4 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 18,7 26,5 25,3 35,3 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 18,7 26,5 25,3 35,3 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 18,3 26,1 24,9 34,9 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 18,2 26,0 24,7 34,7 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 17,9 25,7 24,5 34,5 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 27,4 29,1 23,1 34,1 6 Personenauto's 1,00 19,7 18,4 20,2 30,2 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 21,6 23,4 17,4 28,4 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 21,1 22,8 16,8 27,8 10 Spuitlans 1,50 21, ,8 7 Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 21, ,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :53:14

43 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, details Bijlage 4.1 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel LA,rt model 03_B - Zeilkerweg 7, ag (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 03_B Zeilkerweg 7, ag 5,00 46,7 39,8 39,1 49,1 18 Heftruck 1,00 44, ,6 19 Heftruck 1,00 41, ,6 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 23,6 31,3 31,3 41,3 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 21,5 29,3 29,3 39,3 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 22,6 30,4 29,1 39,1 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 22,5 30,3 29,0 39,0 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 23, ,9 38,9 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 23, ,7 38,7 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 22,2 30,0 28,7 38,7 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 22,0 29,8 28,6 38,6 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 21,7 29,5 28,3 38,3 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 30,0 31,8 25,7 36,8 6 Personenauto's 1,00 22,4 21,2 22,9 32,9 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 23,7 25,4 19,4 30,4 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 23,1 24,8 18,8 29,8 10 Spuitlans 1,50 24, ,3 7 Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 23, ,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :53:14

44 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, details Bijlage 4.1 Rapport: Resultatentabel Model: LA,rt model LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Zeilkerweg 7 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 04_A Zeilkerweg 7 1,50 43,5 35,4 34,7 44,7 18 Heftruck 1,00 41, ,5 19 Heftruck 1,00 38, ,4 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 19,0 26,7 26,7 36,7 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 19, ,8 34,8 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 18, ,7 34,7 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 16,8 24,6 24,6 34,6 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 17,9 25,7 24,4 34,4 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 17,9 25,6 24,4 34,4 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 17,4 25,2 23,9 33,9 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 17,3 25,0 23,8 33,8 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 17,0 24,8 23,5 33,5 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 26,4 28,2 22,1 33,2 6 Personenauto's 1,00 18,5 17,2 19,0 29,0 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 20,5 22,3 16,3 27,3 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 20,0 21,7 15,7 26,7 10 Spuitlans 1,50 20, ,5 7 Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 20, ,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :53:14

45 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, details Bijlage 4.1 Rapport: Resultatentabel Model: LA,rt model LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Zeilkerweg 7 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 04_B Zeilkerweg 7 5,00 44,0 37,3 36,6 46,6 18 Heftruck 1,00 42, ,3 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 21,7 29,5 29,5 39,5 19 Heftruck 1,00 38, ,0 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 19,0 26,8 26,8 36,8 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 20,3 28,1 26,8 36,8 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 20,2 28,0 26,7 36,7 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 19,7 27,4 26,2 36,2 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 19,6 27,3 26,1 36,1 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 19,2 27,0 25,8 35,8 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 19, ,4 35,4 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 19, ,2 35,2 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 26,9 28,7 22,6 33,7 6 Personenauto's 1,00 19,0 17,7 19,5 29,5 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 20,8 22,5 16,5 27,5 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 20,1 21,9 15,9 26,9 10 Spuitlans 1,50 20, ,6 7 Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 20, ,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :53:14

46 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, Lamax Bijlage 4.2 Rapport: Model: Groep: Resultatentabel LA,max model LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A Grote Bavenkelsweg 16 1,50 59,8 51,0 51,0 01_B Grote Bavenkelsweg 16 5,00 65,6 56,9 56,9 02_A Grote Bavenkelsweg 16, zg 1,50 61,1 52,6 52,6 02_B Grote Bavenkelsweg 16, zg 5,00 62,7 54,8 54,8 03_A Zeilkerweg 7, ag 1,50 62,9 55,5 55,7 03_B Zeilkerweg 7, ag 5,00 65,4 58,6 59,0 04_A Zeilkerweg 7 1,50 62,3 54,3 54,3 04_B Zeilkerweg 7 5,00 63,1 54,8 55,0 05_A Grote Bavenkelsweg 13 zg 1,50 49,8 40,3 40,3 05_B Grote Bavenkelsweg 13 zg 5,00 50,1 36,1 36,1 06_A Grote Bavenkelsweg 13 ag 1,50 59,0 47,8 47,8 06_B Grote Bavenkelsweg 13 ag 5,00 61,5 50,1 50,1 07_A Grote Bavenkelsweg 11zg 1,50 46,3 41,0 41,0 07_B Grote Bavenkelsweg 11zg 5,00 48,9 44,7 44,7 08_A Grote Bavenkelsweg 11 ag 1,50 55,2 44,0 44,0 08_B Grote Bavenkelsweg 11 ag 5,00 57,5 46,0 46,0 09_A Grote Bavenkelsweg 17 zg 1,50 56,7 48,2 48,2 09_B Grote Bavenkelsweg 17 zg 5,00 61,8 51,1 51,1 10_A Grote Bavenkelsweg 17 vg 1,50 51,8 47,3 47,3 10_B Grote Bavenkelsweg 17 vg 5,00 54,1 49,7 49,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :53:51

47 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, Lamax, details Bijlage Rapport: Model: LAmax bij Bron voor toetspunt: Groep: Resultatentabel LA,max model 03_A - Zeilkerweg 7, ag (hoofdgroep) Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 03_A Zeilkerweg 7, ag 1,50 62,9 55,5 55,7 18 Heftruck 1,00 62, Heftruck 1,00 60, Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 60, vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 55, ,7 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 55, ,6 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 55,5 55,5 55,5 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 52,8 52,8 52,8 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 52,8 52,8 52,8 6 Personenauto's 1,00 47,5 47,5 47,5 10 Spuitlans 1,50 29, Koeling vrachtwagen stroom 3,50 27,5 27,5 27,5 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 26,5 26,5 26,5 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 26,5 26,5 26,5 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 26,1 26,1 26,1 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 26,0 26,0 26,0 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 25,7 25,7 25,7 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 25,4 25,4 25,4 LAmax (hoofdgroep) 62,9 55,5 55,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :54:55

48 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Rekenresultaten, Lamax, details Bijlage Rapport: Model: LAmax bij Bron voor toetspunt: Groep: Resultatentabel LA,max model 03_B - Zeilkerweg 7, ag (hoofdgroep) Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 03_B Zeilkerweg 7, ag 5,00 65,4 58,6 59,0 5 vrachtwagen wegrijden vanaf noord 1,00 59, ,0 4 vrachtwagen wegrijden vanaf zuid 1,00 59, ,0 1 vrachtwagen rijden aankomst 1,00 58,6 58,6 58,6 3 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats zuid 1,00 55,1 55,1 55,1 2 vrachtwagen rijden naar parkeerplaats noord 1,00 55,0 55,0 55,0 6 Personenauto's 1,00 50,4 50,4 50,4 17 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 31,3 31,3 31,3 15 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 30,4 30,4 30,4 16 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 30,3 30,3 30,3 14 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 30,0 30,0 30,0 13 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 29,8 29,8 29,8 12 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 29,5 29,5 29,5 11 Koeling vrachtwagen stroom 3,50 29,3 29,3 29,3 10 Spuitlans 1,50 32, Heftruck 1,00 65, Heftruck 1,00 62, Middelzware vrachtwagen aanvoer diesel 0,75 63, LAmax (hoofdgroep) 65,4 58,6 59,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :55:20

49 Bijlage 5 Indirecte geluidhinder

50

51 Naam Omschr. Hdef. Type Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) 01 Grote Bavenkelsweg Relatief Intensiteit 0,75 W ,33 1,00 1,50 1,17 1,00 1,50 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Indirecte geluidhinder Bijlage 5 Model: Indirecte hinder Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Geomilieu V :51:59

52 Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf Indirecte geluidhinder, Rekenresultaten Bijlage 5.1 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Indirecte hinder LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Grote Bavenkelsweg 16 1,50 35,3 34,4 36,2 46,2 01_B Grote Bavenkelsweg 16 5,00 37,0 36,1 37,9 47,9 02_A Grote Bavenkelsweg 16, zg 1,50 31,8 30,9 32,7 42,7 02_B Grote Bavenkelsweg 16, zg 5,00 33,3 32,4 34,2 44,2 03_A Zeilkerweg 7, ag 1,50 34,1 33,2 35,0 45,0 03_B Zeilkerweg 7, ag 5,00 34,9 34,0 35,8 45,8 04_A Zeilkerweg 7 1,50 35,9 35,0 36,8 46,8 04_B Zeilkerweg 7 5,00 37,1 36,2 37,9 47,9 05_A Grote Bavenkelsweg 13 zg 1,50 33,5 32,7 34,4 44,4 05_B Grote Bavenkelsweg 13 zg 5,00 35,5 34,6 36,4 46,4 06_A Grote Bavenkelsweg 13 ag 1,50 32,0 31,1 32,9 42,9 06_B Grote Bavenkelsweg 13 ag 5,00 33,9 33,0 34,7 44,7 07_A Grote Bavenkelsweg 11zg 1,50 37,6 36,7 38,5 48,5 07_B Grote Bavenkelsweg 11zg 5,00 38,5 37,6 39,4 49,4 08_A Grote Bavenkelsweg 11 ag 1,50 35,4 34,5 36,3 46,3 08_B Grote Bavenkelsweg 11 ag 5,00 36,4 35,5 37,3 47,3 09_A Grote Bavenkelsweg 17 zg 1,50 31,6 30,7 32,4 42,4 09_B Grote Bavenkelsweg 17 zg 5,00 33,3 32,4 34,2 44,2 10_A Grote Bavenkelsweg 17 vg 1,50 34,6 33,7 35,4 45,4 10_B Grote Bavenkelsweg 17 vg 5,00 36,2 35,3 37,1 47,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :52:45

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo projectnummer Project MFA te Boekelo

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

7 Onderzoek Industrielawaai

7 Onderzoek Industrielawaai BIJLAGENBOEK BESTEMMINGSPLAN ALEM, HERZIENING 2010, WEIKESSTRAAT 28 BIJLAGE 7 Onderzoek Industrielawaai B01055/ZF9/153/000162 ARCADIS 10 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI PLAN WEIKESSTRAAT 28 ALEM GEMEENTE

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1

Akoestisch Onderzoek V1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V1 Bouwplan bedrijfswoning Zorgboerderij De Eilandstal Atjehgouw 3 Broek in Waterland Adviseur: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld Zorgboerderij De Eilandstal

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Opdrachtgever Rho Adviseurs B.V. Mevrouw T. Rodenhuis Rengersweg 98 9062 EJ Oenkerk Opgesteld door Remco Bloemberg 14 januari 2015 Projectnummer:

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20144593.R01.V02 Document: 10302 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Koraal Vastgoed De heer E. Kuijpers Postbus 29 8280 AA GENEMUIDEN telefoon 074 7676007 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Kurstjens Grubbenvorst BV. de heer J. van Meel. MilieuCoördinator Postbus ZH Margraten Tel ing. R.J.A.

Kurstjens Grubbenvorst BV. de heer J. van Meel. MilieuCoördinator Postbus ZH Margraten Tel ing. R.J.A. Rapportnummer: 2009.030.04-1 Akoestisch onderzoek Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst BV Opdrachtgever: Kurstjens Grubbenvorst BV Contactpersoon: de heer J. van Meel Uitgevoerd door: Contactpersoon: MilieuCoördinator

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. AKOESTISCHE BESCHOUWING Planontwikkeling Industrieweg ong. Baarle Nassau Opdrachtgever : De heer W. van Lanen Oordeelsestraat 7 5111 PA Baarle Nassau Projectnummer : AKO-60140267

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 9 79 11 telefax 070 9 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Bijlagen toelichting 3

Bijlagen toelichting 3 Aardvletterweg1 bestemmingsplan Aardvletterweg1 Inhoudsopgave Bijlagen toelichting 3 Bijlage 1 Akoestisch onderzoek 4 Bijlage 2 Bodemonderzoek 84 Bijlage 3 Quick-scan Flora en Fauna 151 Bijlage 4 Nader

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg Akoestisch onderzoek Industrielawaai Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg projectnummer: 1108/054/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2 3 SITUATIE TER

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Vancouver Restorations aan de Noordachteresweg 8 te Markelo Rapportnummer: 071902.5 Status: definitief Datum: 6 september 2007 Handtekening: In opdracht van: Gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Kenmerk : RV140733.1 Pagina: 1 MEMO Aan: Ijsselland Ziekenhuis Van: R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Inleiding In opdracht van IJsselland

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.02.R001 Groenhorst college, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Appartement bij Koninkrijkszaal Stadsbrink. Geluidsbelasting door restaurant Alexandros

Akoestisch Onderzoek Appartement bij Koninkrijkszaal Stadsbrink. Geluidsbelasting door restaurant Alexandros Akoestisch Onderzoek Appartement bij Koninkrijkszaal Stadsbrink Geluidsbelasting door restaurant Alexandros 2013-3086-1 18 november 2013 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 KvK 082

Nadere informatie

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper,

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper, Aanslagsweg 22 Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg 105 6816 SM ARNHEM 7622 LD Borne telefoon 074 7676 007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek 1 oktober 2012 Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Kenmerk R001-1210454HDI-evp-V02-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie BIJLAGE 1 Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie is omcirkeld. BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 1101/100/RV

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden

Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Datum 1 september 2016 Projectgegevens Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Opdrachtgever Contactpersoon Haven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

BIJLAGE II. Invoergegevens wegverkeerslawaai Toelichting: De bebouwing op het industrieterrein en in de omgeving is afgeleid uit BAG. Vanwege de veelheid van gebouwen zijn deze niet als lijst aan de bijlagen

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK A.H. DE KOCKSTRAAT 2 TE WAARDENBURG PROJECT: 15414

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK A.H. DE KOCKSTRAAT 2 TE WAARDENBURG PROJECT: 15414 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK A.H. DE KOCKSTRAAT 2 TE WAARDENBURG PROJECT: 15414 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK A.H. DE KOCKSTRAAT 2 TE WAARDENBURG Opdrachtgever Interpomp A.H. de Kockstraat

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie 20110272-02 Referentie 20110272-02 Rapporttitel Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Geluidonderzoek in het kader van de ruimtelijke onderbouwing vanwege nieuwbouw aan de Hyacintenstraat 18 te Volendam t.b.v. Klaas Puul B.V.

Geluidonderzoek in het kader van de ruimtelijke onderbouwing vanwege nieuwbouw aan de Hyacintenstraat 18 te Volendam t.b.v. Klaas Puul B.V. Geluidonderzoek in het kader van de ruimtelijke onderbouwing vanwege nieuwbouw aan de Hyacintenstraat 18 te Volendam t.b.v. Klaas Puul B.V. 3610141DR03 VOLENDAM - 27 januari 2017 Rapportnummer 3610141DR03

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk 245 249 Gemeente Wijdemeren 21 april 2015 Definitief rapport BC7419-106-105 HASKONINGDHV NEDERLAND

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING Project: Herbestemming apotheek t.b.v. HGK Vastgoed te Apeldoorn Projectnummer: 11067 Rapportnummer: 11067 RAP AK 120314 Datum: 14 maart 2012 De Adviseurs tel 055

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies BV De heer H. de Groot Postbus 6083 3002 AB Rotterdam Projectnummer: 1605J287/DBI/rap1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Akoestisch onderzoek Industrielawaai Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport Projectnummer : IL.818.R01 Revisie : 5 Rapportdatum : 6 april 2009 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223 Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584

Nadere informatie

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Akoestisch onderzoek stemgeluid Opdrachtgever Zein Childcare Contactpersoon J. van der Meijden Kenmerk R072260aa.00002.dv Versie 02_001 Datum 23 mei

Nadere informatie

Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle

Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle 10 Akoestisch onderzoek Expertisecentrum Zwolle ECL Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 44 82 Fax (038) 498 27 41 h.van.drongelen@zwolle.nl www.zwolle.nl Project

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie