2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Uitgangspunten omliggende bedrijven"

Transcriptie

1 Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau) Datum : Inleiding In opdracht van AROM te Helmond is onderzocht, wat de gecumuleerde geluidbelasting is van de 4 relevante bedrijven op locatie Gasten-Noord op de nieuwe ontwikkeling voor woningbouw aan de Vreelandseweg (planlocatie Vechtoevers). Verder zijn de piekniveaus bepaald en tevens de indirecte hinder. Dit is gedaan op basis van een inschatting van de bedrijfsvoering. Dit was in eerste instantie, als worst-casebenadering, gedaan op basis van kentallen voor geluidproductie, gebaseerd op de milieucategorie voor de bedrijven Nagel Demontage & Recycling, Haring Aannemersbedrijf en Sloopbedrijf P. Nagel. Deze bedrijven en de Betonfabriek Nigtevecht BV leveren een relevante geluidbelasting op de nieuwe Uitbreidingslocatie Vechtoevers. Het betreft de volgende inrichtingen: Betonfabriek Nigtevecht BV (Vreelandseweg 10) Nagel Demontage & Recycling (Vreelandseweg 4A) Haring Aannemersbedrijf (Vreelandseweg 10A) Sloopbedrijf P. Nagel (Vreelandseweg 12) Er is door ons gebruik gemaakt van onderstaande stukken: Akoestisch onderzoek met rapportnummer FE RA-001 (concept) d.d van Peutz; Ruimtelijke visie Garsten-Noord, Nigtevecht d.d van SAB / Gloudemans; Ruimtelijke onderbouwing Vreelandseweg 6 en 6a te Nigtevecht, d.d van Omgevingmanager; Notitie met nummer FE NO-001 (concept) d.d van Peutz. Notitie Geluidzonering Betonfabriek Nigtevecht - toelichting op hoofdlijnen, met nummer FE NO-001 d.d

2 Uit de notitie Geluidzonering Betonfabriek Nigtevecht - toelichting op hoofdlijnen, met nummer FE NO-001" d.d blijkt dat o.a. door het vastleggen van een geluidzone voor de betonfabriek in het kader van de Wet geluidhinder in het bestemmingsplan er duidelijkheid komt voor wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden van de Vechtoevers. Voor de exacte tekst wordt verwezen naar de betreffende notitie. 2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Betonfabriek Nigtevecht Ten behoeve van verdere stroomlijning van het productieproces en uitbreiding van de werkzaamheden is Betonfabriek Nigtevecht voornemens een vijftal wijzigingen door te voeren op het terrein van de inrichting: A) betonproductie spreiden over twee loodsen, bijplaatsen silo's; B) realisatie van een opslag voor mallen (overkapping); C) assemblagewerkzaamheden betonproductiemachines in de productiehal; D) huisvesten van arbeiders op de 1e etage van het bestaande kantoor; E) verhogen van de productiecapaciteit naar meer dan 100 ton/dag betonproduct. Er is, in verband met de voorgenomen wijzigingen binnen de Betonfabriek, een (concept) akoestisch onderzoek (rapportnr. FE RA001, d.d van Peutz) uitgevoerd ter onderbouwing van de ruimtelijke procedure en de aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu. Door middel van interpolatie van de resultaten uit dit akoestisch onderzoek van Peutz zijn de geluidbelastingen op de punten bepaald in onderhavig onderzoek. Nagel Demontage, Sloopbedrijf Nagel en Haring Reeds in 2006 zijn door Peutz, in het kader van woningbouwplannen voor de locatie van Betonfabriek Nigtevecht, berekeningen uitgevoerd aan de optredende geluidniveaus in de omgeving vanwege de bedrijven van Haring en Nagel aan de Vreelandseweg 10A en 12. Hier werd uitgegaan van een ruime bedrijfsvoering met (fors) meer vervoersbewegingen en containerhandling dan waarvan feitelijk sprake is. In afwijking van deze brongegevens (mobiele en vaste bronnen) is door ons een aanpassing gedaan, zodanig dat de bedrijven van Haring en Nagel aan de Vreelandseweg 10A en 12 op de huidige aanwezige geluidgevoelige bestemmingen (o.a. woning Vreelandseweg 12) voldoen aan de voorschriften in het Activiteitenbesluit. Hieruit volgt dat er geen zware voertuigen kunnen komen/gaan in de avond- of nachtperiode, in verband met een te hoog piekgeluid ten gevolge van het remmen en optrekken. Verder is een bron dieselheftruck toegevoegd aan het model voor P. Nagel (Vreelandseweg 12) op verzoek van de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Voor de brongegevens per inrichting wordt verwezen naar bijlage 2. Voor het bedrijf Nagel aan de Vreelandseweg 4a is uitgegaan van het akoestisch onderzoek (zie rapport R065341na md d.d. 28 februari 2012) bij de melding Activiteitenbesluit van dit bedrijf uit 2012.

3 3a. Berekening van de gecumuleerde geluidbelasting, inclusief voorgenomen wijzigingen Betonfabriek Nigtevecht In onderstaande tabel 1 staan de gecumuleerde geluidbelastingen, inclusief de voorgenomen wijzigingen bij Betonfabriek Nigtevecht. Er is voor de dagperiode een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter, met uitzondering van rekenpunt 5 waar is uitgegaan van een maximale hoogte van 8 meter (appartementen 1 e t/m 3 e bouwlaag) en rekenpunt 5a waar is uitgegaan van een maximale hoogte van 10,5 meter (appartementen 4 e bouwlaag, terugliggend). Voor de volledige invoergegevens en de resultaten wordt verwezen naar bijlage 2. Tabel 1. Gecumuleerde geluidbelastingen, inclusief voorgenomen wijzigingen Betonfabriek Nigtevecht reken punt Waarneemhoogte: 1,5 meter; dagperiode Langtijdgemiddelde geluidbelastingen in db(a) Waarneemhoogte: 5/8/10,5 meter; avond- en nachtperiode Betonfa briek* Nagel Demont age** Sloopbedrijf Nagel*** Haring Aannem er *** Gecu mule erd Betonfa briek* Nagel Demon tage** Sloopbedr ijf Nagel*** Haring Aannem er *** Gecu mulee rd a a Opmerkingen tabel 1 Waarden zijn in inclusief etmaalcorrectie (+ 5 db(a) voor de avondperiode en + 10 db(a) voor de nachtperiode) * overgenomen uit akoestisch onderzoek van Betonfabriek Nigtevecht BV, rapportnr. FE RA001, d.d van Peutz (aangevraagde, toekomstige situatie) ** overgenomen uit akoestisch onderzoek van Sloopbedrijf Nagel in Nigtevecht, rapport R065341na md d.d. 28 februari 2012 van LPB Sight *** op basis van brongegevens rapport FD RA d.d. 12 september 2006) van Peutz inclusief afwijkende bedrijfsduren i.v.m. normen uit Activiteitenbesluit 3b. Berekening van de maximale geluidbelasting (pieken), inclusief voorgenomen wijzigingen Betonfabriek Nigtevecht In onderstaande tabel 2 staan de berekende maximale geluidbelastingen (pieken), inclusief de voorgenomen wijzigingen bij Betonfabriek Nigtevecht. De piekgeluiden worden in principe veroorzaakt door optrekkende / remmende voertuigen welke de betreffende inrichtingen verlaten / bezoeken. Voor de volledige invoergegevens en de resultaten wordt verwezen naar bijlage 2.

4 Tabel 2. Maximale geluidbelastingen (pieken), inclusief voorgenomen wijzigingen Betonfabriek Nigtevecht reken punt Waarneemhoogte: 1,5 meter; dagperiode Pieken (maximale geluidniveaus) in db(a) Waarneemhoogte: 5/8 meter; avond- en nachtperiode Beton fabriek* Nagel Demontage ** Sloopbedrijf Nagel*** Haring Aannemer *** Beton fabriek* Nagel Demontage ** Sloopbedrijf Nagel*** Haring Aannemer *** (1) (1) a (1) (1) a Opmerking tabel 2 Waarden zijn in exclusief etmaalcorrectie (+ 5 db(a) voor de avondperiode en + 10 db(a) voor de nachtperiode) (1) Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening bestaat de mogelijkheid om piekniveaus (L Amax ) t.g.v. laad- en losactiviteiten (en aanverwante activiteiten) welke niet in hoge frequentie voorkomen in de dagperiode, uit te zonderen van de vergunningsvoorschriften. Buiten de laad- en losgerelateerde activiteiten zijn er in de dagperiode uitsluitend geluidbronnen, welke geen duidelijke piek veroorzaken. 3c. Berekening van de indirecte hinder, inclusief voorgenomen wijzigingen Betonfabriek Nigtevecht Op basis van de mobiele rijbewegingen, welke ook als uitgangspunt zijn gehanteerd voor de bepaling van de directe hinder (paragraaf 3a en 3b) is de indirecte hinder (voertuigbewegingen op de openbare weg) berekend en gecumuleerd. Voor de volledige invoergegevens en berekeningsresultaten wordt verwezen naar bijlage 3. Hierin zijn dus de voertuigen betrokken, welke over de Vreelandseweg rijden. Dit zijn de voertuigen van en naar alle bedrijven (tezamen) met uitzondering van de zware voertuigen van en naar de betonfabriek, want die rijden in de toekomst niet meer over de Vreelandseweg. Verder is ervan gegaan dat 50% van de voertuigen vanuit noordelijke richting komen en gaan en 50% vanuit zuidelijke richting. Hieruit blijkt dat ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw overal wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a).

5 4. Conclusies Bestemmingsplan Bij uitbreidingslocatie Vechtoevers is de cumulatieve geluidbelasting niet hoger dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 55 db(a) voor nieuwe woningen (gemengd gebied, conform de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering). Hierdoor is een acceptabel woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen bij de uitbreidingslocatie Vechtoevers gegarandeerd. Verder worden omliggende bedrijven door de realisatie van de woningbouw niet verder beperkt in hun bedrijfsvoering. Vanwege de activiteiten bij de bedrijven kunnen daarnaast maximale geluidniveaus ( pieken ) optreden tot 79 db(a) in de dagperiode en 78 db(a) in de avond- en nachtperiode, voornamelijk vanwege het wegrijden van vrachtwagens vanaf Nagel Demontage & Recycling (Vreelandseweg 4A) en Haring Aannemersbedrijf (Vreelandseweg 10A). Deze waarden zijn dusdanig hoog, dat niet meer over een goed woon- en leefklimaat kan worden gesproken. Voor Nagel Demontage & Recycling is een maatwerkvoorschrift van kracht. Deze houdt in dat er 1 bakwagen en 1 containerwagen het terrein van de inrichting mag verlaten tussen 6.00 en 7.00 uur s ochtends, waar bij de normering van de maximale geluidniveaus ( piek ) wordt overschreden. Ten gevolge van de overige bedrijven wordt de normering van de piekgeluidniveaus nergens overschreden ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw. Ten aanzien van de indirecte hinder (hinder van voertuigen op de openbare weg) het volgende: In de toekomstige situatie zullen de vrachtwagens ten behoeve van Betonfabriek Nigtevecht uitsluitend via de toegang aan de Kanaaldijk Oost komen en gaan. De toegang aan de Vreelandseweg zal in de toekomst niet meer in gebruik zijn voor vrachtwagens. De voertuigen welke over de Vreelandseweg rijden ten behoeve van de overige 3 bedrijven zijn beperkt in aantal en zorgen niet voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder. Milieu Omdat de productiecapaciteit van de betonfabriek door de voorgenomen wijzigingen toeneemt tot boven de 100 ton/dag is sprake van een inrichting, waarvoor een geluidzoneringsplicht geldt. Om de verhoging van de productiecapaciteit juridisch-planologisch te faciliteren, dient een geluidzone rondom de inrichting vastgelegd te worden in de betreffende bestemmingsplannen. Er van uitgaande dat de betonfabriek wordt gezoneerd, kunnen voor de nieuwe woningen bij de uitbreidingslocatie Vechtoevers hogere waarden worden gesteld op basis van de zone.

6 Bijlage 1: Situatieoverzicht

7

8 bestaande bebouwing bouwveld tuin - (onbebouwd laten) tuin/erf - (aan- en bijgebouwen mogelijk) haag verkavelingsplan Garsten Noord schaal : 1 : 500 datum : 04:10:2011 project nr. : tekening nr. : 0001 gemeente Loenen Amsterdam

9 Bijlage 2: Invoergegevens en resultaten directe hinder Haring en Nagel Vreelandseweg 10A en 12

10 Vreelandseweg Nigtevecht Rapport: Lijst van model eigenschappen Derde model Model eigenschap Omschrijving Derde model Verantwoordelijke Astrid Rekenmethode IL Aangemaakt door Astrid op Laatst ingezien door Astrid op Model aangemaakt met Geomilieu V2.51 Standaard maaiveldhoogte 0 Rekenhoogte contouren 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0 Standaard bodemfactor 0,5 Absorptiestandaarden HMRI-II.8 Clusteren gebouwen Ja Verwijderen binnenwanden Ja Luchtdemping [db/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 Aandachtsgebied -- Dynamische foutmarge :42:59

11 Vreelandseweg Nigtevecht Commentaar :42:59

12

13

14

15 Vreelandseweg Nigtevecht Groep: Derde model 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping 2002 Vrachtwagen stat. Haring , ,10 0,00 0,75 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee Nee V001 Binnen werkzaamheden , ,86 0,00 2,70 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee V002 Binnen werkzaamheden , ,01 0,00 2,70 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee V003 Binnen werkzaamheden , ,31 0,00 2,70 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee V004 Binnen werkzaamheden , ,79 0,00 2,70 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee V101 Binnen werkzaamheden , ,53 0,00 2,70 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee V102 Binnen werkzaamheden , ,99 0,00 2,70 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee V103 Binnen werkzaamheden , ,65 0,00 2,70 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee 3002 Vrachtwagen stat , ,99 0,00 0,75 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee Nee 3003 Vrachtwagen cont , ,20 0,00 0,75 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee Nee 3004 heftruck -diesel , ,40 0,00 0,75 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee Nee 400 Containerwissel , ,02 0,00 1,50 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee Nee 401 Containerwissel , ,10 0,00 1,50 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee Nee 402 Heftruck (gas/diesel) , ,15 0,00 1,50 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee Nee 403 Heftruck (gas/diesel) , ,54 0,00 1,50 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee Nee 404 Lasrookafzuiging , ,29 0,00 2,50 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee 410 Deur werkplaats , ,62 0,00 3,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee 411 Gevel werkplaats , ,06 0,00 3,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee 412 Gevel werkplaats , ,49 0,00 3,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee 413 Gevel werkplaats , ,87 0,00 3,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee 414 Dak werkplaats , ,69 5,00 0,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Nee :40:35

16 Vreelandseweg Nigtevecht Groep: Derde model 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(u)(D) Cb(u)(A) ,80 75,90 82,40 86,80 89,00 85,20 80,00 67,90 92,86 13,53 14,78 17,77 4,436 3,327 1,671 0,532 0,133 V ,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 4,77 3,01 0,00 33,343 50, ,000 4,001 2,000 V ,90 58,30 64,00 60,40 57,80 55,00 53,30 45,60 67,44 4,77 3,01 0,00 33,343 50, ,000 4,001 2,000 V ,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 4,77 3,01 0,00 33,343 50, ,000 4,001 2,000 V ,90 58,30 64,00 60,40 57,80 55,00 53,30 45,60 67,44 4,77 3,01 0,00 33,343 50, ,000 4,001 2,000 V ,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 4,77 3, ,343 50, ,001 2,005 V ,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 4,77 3, ,343 50, ,001 2,005 V ,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 4,77 3, ,343 50, ,001 2, ,80 75,90 82,40 86,80 89,00 85,20 80,00 67,90 92,86 13, , , ,80 80,90 85,40 94,80 95,00 92,20 95,00 80,90 100,65 17, , , ,00 66,00 80,00 85,00 90,00 95,00 93,00 90,00 0,00 98,80 10, , , ,60 85,10 88,20 97,20 99,80 99,10 95,50 85,80 104,46 21, , , ,60 85,10 88,20 97,20 99,80 99,10 95,50 85,80 104,46 21, , , ,60 78,30 85,60 91,50 90,70 91,40 89,90 84,80 97,55 16, , , ,60 78,30 85,60 91,50 90,70 91,40 89,90 84,80 97,55 16, , , ,30 69,00 76,20 81,40 88,40 86,10 76,60 64,30 91,26 13,80 9, ,169 12, ,500 0, ,00 61,00 71,00 74,00 73,00 72,00 71,00 67,00 79,66 4,77 0, , , ,001 4, ,00 58,00 61,00 60,00 57,00 57,00 59,00 50,00 66,89 4,77 0, , , ,001 4, ,00 58,00 61,00 60,00 57,00 57,00 59,00 50,00 66,89 4,77 0, , , ,001 4, ,00 58,00 61,00 60,00 57,00 57,00 59,00 50,00 66,89 4,77 0, , , ,001 4, ,00 61,00 67,00 65,00 62,00 56,00 47,00 40,00 70,72 4,77 0, , , ,001 4, :40:35

17 Vreelandseweg Nigtevecht Groep: Derde model 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Cb(u)(N) ,134 V001 8,000 V002 8,000 V003 8,000 V004 8,000 V V V :40:35

18 Vreelandseweg Nigtevecht Groep: Derde model 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 2001 Vrachtwagens Haring 76,80 86,90 90,40 94,80 100,00 97,20 90,00 76,90 103, Vrachtwagens Nagel 12 76,80 86,90 90,40 94,80 100,00 97,20 90,00 76,90 103, Zware Voertuigen Nagel 4 76,80 86,90 90,40 94,80 100,00 97,20 90,00 76,90 103, Middelzware voertuigen Nagel 4 68,00 77,00 85,00 92,00 94,00 95,00 93,00 86,00 100, Lichte voertuigen Nagel 4 63,00 72,00 80,00 87,00 89,00 90,00 88,00 81,00 95, dieselheftruck Nagel 4 72,90 80,60 87,90 93,80 93,00 93,70 92,20 87,10 99, :40:35

19 Vreelandseweg Nigtevecht Groep: Derde model 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Aant.puntbr Cb(D) Cb(A) Cb(N) ISO H Hdef Vrachtwagens Haring , , ,75 Relatief 3002 Vrachtwagens Nagel , , ,75 Relatief 301 Zware Voertuigen Nagel , , ,28 1,00 Relatief 302 Middelzware voertuigen Nagel , , ,42 1,00 Relatief 303 Lichte voertuigen Nagel , , ,75 Relatief 357 dieselheftruck Nagel , , ,75 Relatief :40:35

20 Vreelandseweg Nigtevecht Groep: Derde model 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Gem.snelheid 2001 Vrachtwagens Haring Vrachtwagens Nagel Zware Voertuigen Nagel Middelzware voertuigen Nagel Lichte voertuigen Nagel dieselheftruck Nagel :40:35

21 Vreelandseweg Nigtevecht -Haring- Rapport: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Derde model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Haring Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A 1,50 41,1 31,6 32,6 42,6 70,9 01_B 5,00 42,2 33,5 33,9 43,9 70,9 02_A 1,50 44,8 34,4 34,8 44,8 74,2 02_B 5,00 45,5 36,7 36,1 46,1 74,0 03_A 1,50 39,4 30,2 30,9 40,9 70,0 03_B 5,00 41,4 32,6 32,7 42,7 70,0 03a_A 1,50 33,0 19,6 21,8 33,0 65,1 03a_B 5,00 36,7 26,8 27,7 37,7 65,6 04_A 1,50 27,6 15,5 16,9 27,6 60,1 04_B 5,00 30,3 22,1 23,6 33,6 60,3 05_A 1,50 25,4 12,7 14,3 25,4 58,4 05_B 5,00 27,1 18,9 20,4 30,4 57,9 05_C 8,00 30,4 23,6 23,6 33,6 59,3 05a_D 10,50 31,1 24,1 23,7 33,7 59,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :41:13

22 Vreelandseweg Nigtevecht -Nagel Vreelandseweg 12- Rapport: Groep: Nagel 12 Groepsreductie: Nee Resultatentabel Derde model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A 1,50 44,9 26, ,9 70,6 01_B 5,00 47,5 28, ,5 70,7 02_A 1,50 40,0 22, ,0 70,1 02_B 5,00 42,2 25, ,2 70,0 03_A 1,50 36,2 22, ,2 67,3 03_B 5,00 39,0 25, ,0 67,4 03a_A 1,50 33,8 17, ,8 64,7 03a_B 5,00 35,3 20, ,3 64,0 04_A 1,50 32,5 10, ,5 61,4 04_B 5,00 33,2 16, ,2 60,7 05_A 1,50 30,7 10, ,7 60,0 05_B 5,00 31,2 14, ,2 59,4 05_C 8,00 32,3 17, ,3 59,5 05a_D 10,50 29,3 17, ,3 57,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :41:58

23 Vreelandseweg Nigtevecht -Nagel Vreelandseweg 4- Rapport: Groep: Nagel 4 Groepsreductie: Nee Resultatentabel Derde model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A 1,50 23,2 15,4 14,8 24,8 58,3 01_B 5,00 25,6 19,3 16,5 26,5 58,5 02_A 1,50 24,7 17,7 15,8 25,8 59,3 02_B 5,00 26,9 20,9 17,7 27,7 59,3 03_A 1,50 26,3 18,6 17,9 27,9 61,1 03_B 5,00 29,3 22,6 20,5 30,5 61,3 03a_A 1,50 31,8 21,9 23,9 33,9 66,4 03a_B 5,00 34,9 25,7 26,8 36,8 66,7 04_A 1,50 39,2 29,8 31,5 41,5 72,1 04_B 5,00 40,3 31,1 32,4 42,4 72,1 05_A 1,50 44,6 31,4 36,4 46,4 76,6 05_B 5,00 45,3 32,6 36,5 46,5 76,4 05_C 8,00 45,0 32,8 36,0 46,0 75,9 05a_D 10,50 41,6 28,3 30,9 41,6 71,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :42:24

24 Vreelandseweg Nigtevecht Rapport: Lijst van model eigenschappen Derde model -pieken- Model eigenschap Omschrijving Derde model -pieken- Verantwoordelijke Astrid Rekenmethode IL Aangemaakt door Astrid op Laatst ingezien door Astrid op Model aangemaakt met Geomilieu V2.51 Standaard maaiveldhoogte 0 Rekenhoogte contouren 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0 Standaard bodemfactor 0,5 Absorptiestandaarden HMRI-II.8 Clusteren gebouwen Ja Verwijderen binnenwanden Ja Luchtdemping [db/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 Aandachtsgebied -- Dynamische foutmarge :44:46

25 Vreelandseweg Nigtevecht Commentaar :44:46

26

27 Vreelandseweg Nigtevecht Groep: Derde model -pieken- 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(u)(D) 2002 Vrachtwagen stat. Haring 0,75 0,00 68,80 75,90 82,40 86,80 89,00 85,20 80,00 67,90 92,86 13,53 14,78 17,77 0,532 V001 Binnen werkzaamheden 2,70 0,00 56,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 4,77 3,01 0,00 4,001 V002 Binnen werkzaamheden 2,70 0,00 49,90 58,30 64,00 60,40 57,80 55,00 53,30 45,60 67,44 4,77 3,01 0,00 4,001 V003 Binnen werkzaamheden 2,70 0,00 56,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 4,77 3,01 0,00 4,001 V004 Binnen werkzaamheden 2,70 0,00 49,90 58,30 64,00 60,40 57,80 55,00 53,30 45,60 67,44 4,77 3,01 0,00 4, LAmax bakwagen 1,00 0,00 88,70 82,40 87,70 93,50 100,80 100,80 92,90 84,10 104,77 0, ,000 V101 Binnen werkzaamheden 2,70 0,00 56,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 4,77 3, ,001 V102 Binnen werkzaamheden 2,70 0,00 56,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 4,77 3, ,001 V103 Binnen werkzaamheden 2,70 0,00 56,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 4,77 3, , Vrachtwagen stat 0,75 0,00 68,80 75,90 82,40 86,80 89,00 85,20 80,00 67,90 92,86 13, , Vrachtwagen cont 0,75 0,00 70,80 80,90 85,40 94,80 95,00 92,20 95,00 80,90 100,65 17, , LAmax containerwagen 1,00 0,00 73,60 85,70 92,40 102,30 103,70 100,10 94,90 87,50 107,52 0, , Containerwissel 1,50 0,00 77,60 85,10 88,20 97,20 99,80 99,10 95,50 85,80 104,46 21, , Containerwissel 1,50 0,00 77,60 85,10 88,20 97,20 99,80 99,10 95,50 85,80 104,46 21, , Heftruck (gas/diesel) 1,50 0,00 70,60 78,30 85,60 91,50 90,70 91,40 89,90 84,80 97,55 16, , Heftruck (gas/diesel) 1,50 0,00 70,60 78,30 85,60 91,50 90,70 91,40 89,90 84,80 97,55 16, , Lasrookafzuiging 2,50 0,00 55,30 69,00 76,20 81,40 88,40 86,10 76,60 64,30 91,26 13,80 9, , Deur werkplaats 3,00 0,00 53,00 61,00 71,00 74,00 73,00 72,00 71,00 67,00 79,66 4,77 0, , Gevel werkplaats 3,00 0,00 50,00 58,00 61,00 60,00 57,00 57,00 59,00 50,00 66,89 4,77 0, , Gevel werkplaats 3,00 0,00 50,00 58,00 61,00 60,00 57,00 57,00 59,00 50,00 66,89 4,77 0, , Gevel werkplaats 3,00 0,00 50,00 58,00 61,00 60,00 57,00 57,00 59,00 50,00 66,89 4,77 0, , Dak werkplaats 0,50 5,00 55,00 61,00 67,00 65,00 62,00 56,00 47,00 40,00 70,72 4,77 0, , LAmax bakwagen 1,00 0,00 88,70 82,40 87,70 93,50 100,80 100,80 92,90 84,10 104,77 0, ,00 12, LAmax containerwagen 1,00 0,00 73,60 85,70 92,40 102,30 103,70 100,10 94,90 87,50 107,52 0, ,00 12, piek personenauto parkeren 0,75 0,00 63,00 72,00 80,00 87,00 89,00 90,00 88,00 81,00 95,01 0, , :45:50

28 Vreelandseweg Nigtevecht Groep: Derde model -pieken- 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) ,133 0,134 4,436 3,327 1,671 V001 2,000 8,000 33,343 50, ,000 V002 2,000 8,000 33,343 50, ,000 V003 2,000 8,000 33,343 50, ,000 V004 2,000 8,000 33,343 50, , , V101 2, ,343 50, V102 2, ,343 50, V103 2, ,343 50, , , , , , , , , ,169 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , :45:50

29 Vreelandseweg Nigtevecht Groep: Derde model -pieken- 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 2001 Vrachtwagens Haring 76,80 86,90 90,40 94,80 100,00 97,20 90,00 76,90 103, Vrachtwagens Nagel 12 76,80 86,90 90,40 94,80 100,00 97,20 90,00 76,90 103, Zware Voertuigen Nagel 4 76,80 86,90 90,40 94,80 100,00 97,20 90,00 76,90 103, Middelzware voertuigen Nagel 4 68,00 77,00 85,00 92,00 94,00 95,00 93,00 86,00 100, Lichte voertuigen Nagel 4 63,00 72,00 80,00 87,00 89,00 90,00 88,00 81,00 95, dieselheftruck Nagel 4 72,90 80,60 87,90 93,80 93,00 93,70 92,20 87,10 99, :45:50

30 Vreelandseweg Nigtevecht Groep: Derde model -pieken- 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Aant.puntbr Cb(D) Cb(A) Cb(N) ISO H Hdef Vrachtwagens Haring , , ,75 Relatief 3002 Vrachtwagens Nagel , , ,75 Relatief 301 Zware Voertuigen Nagel , , ,28 1,00 Relatief 302 Middelzware voertuigen Nagel , , ,42 1,00 Relatief 303 Lichte voertuigen Nagel , , ,75 Relatief 357 dieselheftruck Nagel , , ,75 Relatief :45:50

31 Vreelandseweg Nigtevecht -Haring- Rapport: Groep: Resultatentabel Derde model -pieken- LAmax totaalresultaten voor toetspunten Haring Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A 1,50 71,2 43,4 43,4 01_B 5,00 71,0 46,2 46,2 02_A 1,50 75,3 47,0 47,0 02_B 5,00 74,7 50,3 50,3 03_A 1,50 66,7 42,4 42,4 03_B 5,00 67,0 45,5 45,5 03a_A 1,50 60,8 27,6 27,6 03a_B 5,00 63,3 38,6 38,6 04_A 1,50 54,6 26,3 26,3 04_B 5,00 57,0 32,9 32,9 05_A 1,50 52,3 23,3 23,3 05_B 5,00 53,6 29,5 29,5 05_C 8,00 55,1 36,6 36,6 05a_D 10,50 54,2 37,6 37,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :46:11

32 Vreelandseweg Nigtevecht -Nagel Vreelandseweg 12- Rapport: Resultatentabel Derde model -pieken- LAmax totaalresultaten voor toetspunten Groep: Nagel 12 Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A 1,50 69,4 27, _B 5,00 69,5 29, _A 1,50 68,3 25, _B 5,00 69,2 26, _A 1,50 61,8 22, _B 5,00 64,4 25, a_A 1,50 59,0 19, a_B 5,00 60,0 22, _A 1,50 53,8 11, _B 5,00 56,2 17, _A 1,50 51,9 11, _B 5,00 53,6 15, _C 8,00 54,9 17, a_D 10,50 53,8 18,4 -- Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :46:33

33 Vreelandseweg Nigtevecht -Nagel Vreelandseweg 4- Rapport: Resultatentabel Derde model -pieken- LAmax totaalresultaten voor toetspunten Groep: Nagel 4 Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A 1,50 53,9 19,2 53,9 01_B 5,00 56,3 21,6 56,3 02_A 1,50 55,7 21,2 55,7 02_B 5,00 57,7 23,0 57,7 03_A 1,50 58,1 22,8 58,1 03_B 5,00 61,5 25,3 61,5 03a_A 1,50 63,3 25,4 63,3 03a_B 5,00 65,4 28,5 65,4 04_A 1,50 72,9 32,1 72,9 04_B 5,00 72,8 34,0 72,8 05_A 1,50 78,7 37,5 78,7 05_B 5,00 78,0 38,8 78,0 05_C 8,00 76,9 38,7 76,9 05a_D 10,50 68,4 32,5 68,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :46:58

34 Vreelandseweg Nigtevecht -Betonfabriek- februari 2015 Rapport: Groep: Resultatentabel Tweede model -pieken- LAmax totaalresultaten voor toetspunten Betonfabriek Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A 1,50 53, _B 5,00 55, _A 1,50 58, _B 5,00 59, _A 1,50 64, _B 5,00 64, _A 1,50 48, _B 5,00 51, _A 1,50 44, _B 5,00 46, _C 8,00 47, Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :13:21

35 Bijlage 3: Invoergegevens en resultaten indirecte hinder

36 Vreelandseweg Nigtevecht Rapport: Lijst van model eigenschappen Derde model - indirecte hinder- Model eigenschap Omschrijving Derde model - indirecte hinder- Verantwoordelijke Astrid Rekenmethode IL Aangemaakt door Astrid op Laatst ingezien door Astrid op Model aangemaakt met Geomilieu V2.51 Standaard maaiveldhoogte 0 Rekenhoogte contouren 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0 Standaard bodemfactor 0,5 Absorptiestandaarden HMRI-II.8 Clusteren gebouwen Ja Verwijderen binnenwanden Ja Luchtdemping [db/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 Aandachtsgebied -- Dynamische foutmarge :54:34

37 Vreelandseweg Nigtevecht Commentaar :54:34

38

39 Vreelandseweg Nigtevecht -Totaal- Groep: Derde model - indirecte hinder- 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Zv1 zware voertuigen 71,00 80,00 88,00 95,00 97,00 98,00 96,00 89,00 103,01 Lv1 lichte voertuigen 58,00 67,00 75,00 82,00 84,00 85,00 83,00 76,00 90,01 Mz2 middelzware voertuigen 68,00 77,00 85,00 92,00 94,00 95,00 93,00 86,00 100, :56:38

40 Vreelandseweg Nigtevecht -Totaal- Groep: Derde model - indirecte hinder- 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Aant.puntbr Cb(D) Cb(A) Cb(N) ISO H Hdef. Zv1 zware voertuigen , , ,84 1,00 Relatief Lv1 lichte voertuigen , , ,75 Relatief Mz2 middelzware voertuigen , , ,00 Relatief :56:38

41 Vreelandseweg Nigtevecht -Totaal- Groep: Derde model - indirecte hinder- 2e versie - Nigtevecht (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Gem.snelheid Zv1 zware voertuigen 30 Lv1 lichte voertuigen 40 Mz2 middelzware voertuigen :56:38

42 Vreelandseweg Nigtevecht -Totaal- Rapport: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Derde model - indirecte hinder- LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A 1,50 44, ,7 44,4 79,0 01_B 5,00 44, ,0 44,7 78,9 02_A 1,50 49, ,0 49,7 84,1 02_B 5,00 48, ,9 48,5 82,8 03_A 1,50 49, ,6 49,3 83,5 03_B 5,00 48, ,7 48,4 82,6 04_A 1,50 50, ,7 50,4 84,6 04_B 5,00 48, ,3 48,9 83,1 05_A 1,50 50, ,5 50,2 84,6 05_B 5,00 48, ,2 48,9 83,0 05_C 8,00 47, ,6 47,3 81,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :55:22

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg Akoestisch onderzoek Industrielawaai Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg projectnummer: 1108/054/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2 3 SITUATIE TER

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Bouwkundig buro Erwin Meinders T.a.v. Marcel Paus Schotboersweg 7 7678 VK Geesteren Ons kenmerk : 12.140b3 Betreft : nieuw zorggebouw bij Tijhuis Hardenbergerweg 190

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten datum: 11 maart 2013 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy

Nadere informatie

Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld)

Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Projectnummer : BP.1305.RO1 Revisie : 6 Rapportdatum : 14 oktober 2015 Auteur : D.

Nadere informatie

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Tritium Advies B.V. Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

BIJLAGE II. Invoergegevens wegverkeerslawaai Toelichting: De bebouwing op het industrieterrein en in de omgeving is afgeleid uit BAG. Vanwege de veelheid van gebouwen zijn deze niet als lijst aan de bijlagen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel. Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41

AKOESTISCH ONDERZOEK. River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel. Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41 AKOESTISCH ONDERZOEK River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41 Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Zaltbommel de heer A. Sybesma Documentnummer:

Nadere informatie

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Akoestisch onderzoek geluid tuin Opdrachtgever Gemeente Utrecht Ruimtelijke en Economsich Ontwikkelingen Gebieden, Projecten en Juridische Zaken RO Contactpersoon

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.01 Datum rapport : 19-03-2015 Betreft : zonetoets Hameland A. Schweitzerstraat 13 Onderwerp : Toetsing in het kader van de vergunning Bijlagen

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. AKOESTISCHE BESCHOUWING Planontwikkeling Industrieweg ong. Baarle Nassau Opdrachtgever : De heer W. van Lanen Oordeelsestraat 7 5111 PA Baarle Nassau Projectnummer : AKO-60140267

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen Rapport Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America projectnr. 200163 revisie 01 januari 2010 Auteur(s) Marcel Truijen Opdrachtgever RvR Limburg Beheer b.v. Postbus 5700 6202

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 9 79 11 telefax 070 9 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan Uden Noord 2 Hotel Van der Valk

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan Uden Noord 2 Hotel Van der Valk RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Uden Noord 2 Hotel Van der Valk Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel Van de Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door : Dhr.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv

Rapport: 991011-08. Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Neterselsedijk 19a-21 Lage Mierde

Akoestisch onderzoek industrielawaai Neterselsedijk 19a-21 Lage Mierde Akoestisch onderzoek industrielawaai Neterselsedijk 19a-21 Lage Mierde documentkenmerk:, versie 1 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van Maatschap G.J.P. Van den Borne en M.G.J. Van den Borne

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGEN VAN KRIEKENSTRAAT 15.084.01 Behandeld door: Ing. H.W. Tideman, 26 augustus 2015 Opdrachtgever : Bouwbedrijf Scharenberg b.v. St Isidorushoeve 1 Inleiding In opdracht van de

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Datum : 7 Rapportnummer : 213-ELa2a-il-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail. mena@m-en-a.nl ING 7622002 K.v.K. 17095577 Samenvatting

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Referentie 20110684-19 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Royal House

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek indirecte hinder Recreatieparadijs De Belhamel Brugdam 17, Lage Zwaluwe

Akoestisch onderzoek indirecte hinder Recreatieparadijs De Belhamel Brugdam 17, Lage Zwaluwe Akoestisch onderzoek indirecte hinder Recreatieparadijs De Belhamel Brugdam 17, Lage Zwaluwe documentkenmerk: 1411/024/JS-01, versie 1 Akoestisch onderzoek indirecte hinder in opdracht van Recreatieparadijs

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek V1.2

Akoestisch onderzoek V1.2 Akoestisch onderzoek V1.2 Industrielawaai industrieterrein De Brand II Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Akoestisch onderzoek V1.2 Industrielawaai industrieterrein De Brand II Postbus 12345 5200 GZ

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden Akoestisch onderzoek Industrielawaai Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER»

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.02.R001 Groenhorst college, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn. Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn. Akoestisch onderzoek locatie Albert Heijn

Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn. Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn. Akoestisch onderzoek locatie Albert Heijn Bijlagen bij de toelichting: Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Bijlage VIII Bijlage IX Lijst met gemeentelijke monumenten Memo bedrijven en milieuzonering locatie

Nadere informatie

Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel

Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel Akoestisch onderzoek omliggende veehouderijen Stichting Kempenhaeghe april 2010 Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel Akoestisch onderzoek omliggende

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek tuinkas als opslagruimte Enschedesestraat 368 Hengelo. opdrachtnummer 10.074 datum 26-4-2010 opdrachtgever fam. Gelink Enschedesestraat 368 7572

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R001 Stadskantoor Deventer. Akoestisch onderzoek

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R001 Stadskantoor Deventer. Akoestisch onderzoek Rapport B.2006.0407.19.R001 Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus 640 www.dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek café Voorstraat 52 te Hardenberg i.v.m. bouwplan apartementen Voorstraat 42-26. opdrachtnummer 13.174 datum 16 december 2013 opdrachtgever BJZ.nu

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek UITBREIDING MHZ VERSUS NIEUWBOUW MHZ B.V. JANNINKSWEG 1 TE HENGEVELDE RAPPORTNUMMER:13.067.02 VERSIE 1 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : MHZ Hengevelde Machinefabriek BV

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek Milieudienst Midden-Holland Akoestisch Onderzoek Bedrijfsterrein Rijnhoek Bodegraven Rapportnr. GI-08-054 Gouda, augustus 2004 Behandeld door: Mw. G.E.M. van Opstal GI-08-054 Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 AGEL adviseurs D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Verlengde Reekstraat 1 te Beuningen Hippisch Centrum La Grande

AKOESTISCH ONDERZOEK. Verlengde Reekstraat 1 te Beuningen Hippisch Centrum La Grande AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Verlengde Reekstraat 1 te Beuningen Hippisch Centrum La Grande Datum : 26 oktober 2012 Rapportnummer : 212-BVR1-il-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803

Nadere informatie

Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Centrale Directie Akoestisch onderzoek Trip van Zoudtlandtkazerne en KC de la Reijweg

Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Centrale Directie Akoestisch onderzoek Trip van Zoudtlandtkazerne en KC de la Reijweg Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Centrale Directie Akoestisch onderzoek Trip van Zoudtlandtkazerne en KC de la Reijweg Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel

Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel documentkenmerk:, versie 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van VDZ Holding BV De heer M.A.J. van der Zanden

Nadere informatie

21520165.R01. Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen. datum: 21 mei 2015

21520165.R01. Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen. datum: 21 mei 2015 21520165.R01 Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Gemeente Veghel Postbus 435 5240 AK Rosmalen T (073) 523 39 00 F (073) 523 39 99 E info@croonen.nl I www.croonenadviseurs.nl Rapport akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray Akoestisch onderzoek industrielawaai MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray projectnummer: 1106/048/JS, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 SITUATIE

Nadere informatie

27 augustus 2015 X1742-5-R. De heren. R.J. en C.J.W. Huijbers

27 augustus 2015 X1742-5-R. De heren. R.J. en C.J.W. Huijbers datum: rapportnummer: 27 augustus 2015 X1742-5-R opdrachtgever: De heren. R.J. en C.J.W. Huijbers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende het project aan het Ooyse Sluispad 2-4 te Nijmegen (horecabestemming

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo projectnummer Project MFA te Boekelo

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013 Rapport i-2 18 december 2013 Lek Sloopwerken B.V. en Francken Metaal B.V. Barwoutswaarder 89 Woerden Opdrachtgever ARCOM Partners B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Tel: 0318 645552 Adviseur ing. G. van

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel

Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel Versie 27 augustus 2015 opdrachtnummer 15-072 datum 27 augustus 2015 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 2 5831 GJ Boxmeer auteur Ad

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Projectnummer: 140326.000620.003. Opgesteld door: Luc Cartigny. Ons kenmerk: 075511993:A

Projectnummer: 140326.000620.003. Opgesteld door: Luc Cartigny. Ons kenmerk: 075511993:A MEMO NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 961 www.arcadis.nl Onderwerp: Geluidbelasting IBC weg 2 ten gevolge van wegverkeer Maastricht, 9 mei 2011

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Versie 10 maart 2014 opdrachtnummer 13201 datum 10 maart 2014 opdrachtgever PlanM Advies Prof. Regoutstr. 35A 5348 AA OSS auteur

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied 2. WETTELIJKE KADER Voor de wijziging van een bestemmingsplan, waarbij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk wordt gemaakt

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem

Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem 5 juni 2015 Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem Kenmerk R001-1231035TMM-lhl-V02-NL Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld documentkenmerk: 1505/027/JS-01, versie 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van Plangroep Heggen de heer J. van Schie

Nadere informatie

Bijlage II Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn. Bijlage III Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn

Bijlage II Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn. Bijlage III Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn Bijlagen bij de toelichting: Bijlage I Lijst met gemeentelijke monumenten Bijlage II Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn Bijlage III Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn Bijlage

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie