Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Opdrachtgever: A.C. van der Knijff

2

3 Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Zuidweg MP Naaldwijk telefoon fax Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Datum : 17 september 2013 Rapportnummer : Status : 1 e rapportage

4 Colofon Titel: Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Projectteam Projectmanager Auteur : ing. A.P. Wubben (Aqua-Terra Nova B.V.) : ir. H.J.M. Schipperen (AV-Consulting B.V.) Projectnummer : Aqua-Terra Nova B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Blad 1. INLEIDING EN SAMENVATTING 6 2. BEDRIJFSGEGEVENS 7 3. GELUIDBRONNEN Algemeen Geconcentreerde geluidbronnen / mobiele bronnen IMMISSIEPOSITIES GELUIDNORMSTELLING Wettelijke normwaarden Verkeersaantrekkende werking BEREKENINGEN REKENRESULTATEN Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Maximale geluidniveaus Equivalente geluidniveaus ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking CONCLUSIE EN EVALUATIE Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Maximale geluidniveaus Equivalente geluidniveaus ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking OVERZICHT FIGUUR EN BIJLAGEN 17 Figuur 1 Locatie bedrijfsterrein Van der Knijff + directe omgeving met immissieposities Bijlage 1 Berekeningen van geluidvermogens Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Bijlage 3 Resultaten van berekeningen ten gevolge van de inrichting; langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Bijlage 4 Resultaten van berekeningen ten gevolge van de inrichting; maximale geluidniveaus Bijlage 5 Resultaten van berekeningen ten gevolge van de indirekte hinder

6 -6-1. INLEIDING EN SAMENVATTING In opdracht van Van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland (afgekort Vd Knijff) is door Aqua-Terra Nova BV in samenwerking met adviesbureau AV Consulting BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd inzake de huidige inrichting met toekomstige bedrijfshal van Vd Knijff. In figuur 1 is een situatieschets weergegeven van de locatie van het bedrijfsterrein van Vd Knijff alsmede de directe omgeving met de beschouwde immissieposities. Doel van het onderzoek is het bepalen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ter hoogte van de gevels van de dichtstbijzijnde woningen van derden. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Door de gemeente Hoek van Holland is gevraagd bij de aanvraag van een (oprichtings) omgevingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer een akoestisch rapport te overleggen. De optredende geluidniveaus op 4 posities zijn bepaald door middel van overdrachtsberekeningen met methode II.8 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai uit De optredende geluidniveaus vanwege de inrichting van Vd Knijff zijn te bepalen uit de berekeningsresultaten zoals opgenomen in hoofdstuk 7 en in bijlage 3 t/m 5. Uitgaande van de in de onderhavige rapportage omschreven langtijdgemiddelde geluidnormstelling treedt geen overschrijding op ten gevolge van de inrichting. Uitgaande van de in de onderhavige rapportage omschreven maximale geluidnormstelling treedt eveneens geen overschrijding op ten gevolge van de inrichting rekening houdend met de in hoofdstuk 8 omschreven evaluatie. Uitgaande van de omschreven geluidnormstelling relaterend aan de verkeersaantrekkende werking c.q. indirekte hinder is overschrijding eveneens niet opportuun.

7 -7-2. BEDRIJFSGEGEVENS De inrichting van Vd Knijff betreft een handelsonderneming in hergebruik van bouwmaterialen voor de glastuinbouw. De materialen worden opgeslagen en zo nodig gereviseerd en schoongemaakt ten behoeve van herbouw op een andere locatie. Op de inrichting betreffen de activiteiten hoofdzakelijk transportbewegingen door een eigen vrachtwagen, een diesel heftruck en bestelbusjes. Verder vinden in de bestaande bedrijfshal de- en montage-activiteiten plaats alsmede opslagactiviteiten. Hiertoe is een klein werkplaatsje aanwezig. De nieuwe bedrijfshal zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor de opslag van de bouwmaterialen. De inrichting is hoofdzakelijk in de dagperiode in bedrijf tussen 7:30 uur en 18:00 uur. Incidenteel (minder dan 12 keer per jaar) kan voor 07:00 uur de eigen vrachtwagen vertrekken. In de avond kunnen soms busjes arriveren en vertrekken van aannemers om materialen op te halen. Voor het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de akoestisch meest ongunstige situatie van Vd Knijff, dat wil zeggen representatief met maximaal mogelijke aantallen voertuigbewegingen en bedrijfstijden per etmaal van de inrichting. Het navolgende is hierbij van belang: dagperiode: van 07:00 uur tot 19:00 uur; avondperiode: van 19:00 uur tot 23:00 uur; nachtperiode: van 23:00 uur tot 07:00 uur. Indien in de onderhavige rapportage geen nadere activiteiten/geluidbronnen zijn omschreven, zijn deze voor geluid naar de omgeving niet relevant. Geluidbronnen/puntbronnen Een en ander is conform opgave opdrachtgever in de onderhavige rapportage omschreven. De snelheid van de voertuigen bedraagt gemiddeld circa 5 km/uur op het bedrijfsterrein (= rustig manoeuvreren vanwege de beperkte ruimte). Verder is een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving gegeven van de situatie. Eigen vrachtwagen In de dagperiode kan de eigen vrachtwagen circa 3 keer arriveren en vertrekken (= circa 6 vrachtwagenbewegingen) ten behoeve van de aanvoer van bouwmaterialen afkomstig van een sloopwerk elders. De vrachtwagen kan verder circa 15 minuten stationair draaien. In figuur 1 van bijlage 2 is de gemiddelde route weergegeven alsmede de gemiddelde locatie van het stationair draaien (bron 01). In de nachtperiode kan de vrachtwagen incidenteel (minder dan 12 keer per jaar) vertrekken om dan weer in de dagperiode terug te keren. De vrachtwagen kan circa 5 minuten stationair draaien. In figuur 2 van bijlage 2 is de gemiddelde route weergegeven alsmede de locatie van het stationair draaien (bron 02). Busjes In de dagperiode respectievelijk avondperiode arriveren en vertrekken circa 6 busjes respectievelijk 2 busjes van aannemers om bouwmaterialen op te halen. In de avond gebeurt dit evenwel niet vaak. In figuur 3 van bijlage 2 is de gemiddelde route weergegeven.

8 -8- Diesel heftruck Op de inrichting kan de diesel heftruck ca. 2 uur in de dagperiode in bedrijf zijn. In figuur 4 van bijlage 2 zijn de gemiddelde locaties weergegeven (verdeeld over 6 posities). Bestaande bedrijfshal In de bestaande bedrijfshal vinden de- en montage activiteiten plaats en opslag van bouwmaterialen alsmede is de diesel heftruck hierin gestald. De (demontage-)activiteiten kunnen plaatsvinden met een electrische haakse slijper en/of een afkortzaag welke in de dagperiode even in bedrijf kunnen zijn, zeg 5 minuten. Verder kan de dieselheftruck hier actief zijn gedurende circa 15 minuten. In de oostgevel zijn 2 overheaddeuren gesitueerd waarbij de middenstijl verwijderd kan worden waardoor een grote opening ontstaat. Deze deur is in principe te allen tijde gesloten en wordt alleen geopend voor het doorlaten van materialen/goederen. De deur is ca. 10% van de dagperiode geopend. De bedrijfshal heeft vloerverwarming waardoor geen heater oid aanwezig is. De geveldelen van de bedrijfshal bestaan uit sandwichplaten met isolatie. De dakconstructie is ook als zodanig opgebouwd. In de oostgevel is dubbele beglazing gesitueerd. De lichtstraten bestaan uit dubbelwandig (thermisch isolerend) kunststof. Rekening houdend met het lage nagalmniveau is alleen de geopende en gesloten overheaddeur en de dakconstructie voor geluid naar de omgeving beschouwd. In bijlage 1 zijn de gebruikte isolatiespectra gegeven onder R, vlak inzake de geluidvermogensberekeningen van de relevante geluiduitstralende geveldelen van de bedrijfshal. Het nagalmniveau is beschreven in hoofdstuk 3. In figuur 5 van bijlage 2 zijn de stationaire gevel- en dakgeluidbronnen weergegeven van de bestaande bedrijfshal. Nieuwe bedrijfshal In de nieuwe bedrijfshal zal alleen opslag van bouwmaterialen plaatsvinden. Als worst case uitgangspunt zijn dezelfde werkzaamheden als in de bestaande hal beschouwd. In de zuid-westgevel is een overheaddeur gesitueerd. Deze deur is in principe te allen tijde gesloten en wordt alleen geopend voor het doorlaten van materialen/goederen. De deur is ca. 10% van de dagperiode geopend. De bedrijfshal heeft naar alle waarschijnlijkheid vloerverwarming waardoor geen heater oid aanwezig zal zijn. De geveldelen van de bedrijfshal bestaan uit sandwichplaten met isolatie. De dakconstructie is ook als zodanig opgebouwd. In de westgevel is dubbele beglazing gesitueerd. De lichtstraten bestaan uit dubbelwandig (thermisch isolerend) kunststof. Rekening houdend met het lage nagalmniveau is alleen de gesloten en geopende overheaddeur en de dakconstructie voor geluid naar de omgeving beschouwd. In bijlage 1 zijn de gebruikte isolatiespectra gegeven onder R, vlak inzake de geluidvermogensberekeningen van de relevante geluiduitstralende geveldelen van de bedrijfshal. Het nagalmniveau is beschreven in hoofdstuk 3. In figuur 6 van bijlage 2 zijn de stationaire gevel- en dakgeluidbronnen weergegeven van de nieuw te plaatsen bedrijfshal.

9 -9- Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) Ten behoeve van het akoestisch rekenmodel voor de verkeersaantrekkende werking ten gevolge van Vd Knijff is het volgende met betrekking tot de voertuigen op de openbare weg (Haakweg) aangehouden: - 100% draait rechtsaf (van en naar het noorden) bezien vanuit de inrichting; - Als relevante geluidbronnen zijn de eigen vrachtwagen en de busjes beschouwd; - De snelheid bedraagt circa 35 km/uur; - Op basis van het voorgaande zijn de aantallen voertuigbewegingen gecumuleerd en zijn gegeven in bijlage 2. In figuur 7 van bijlage 2 is voornoemde route op de openbare weg (Haakweg) weergegeven.

10 GELUIDBRONNEN 3.1. Algemeen Ten behoeve van het akoestisch onderzoek zijn representatieve geluidmetingen verricht op Dinsdag 3 september 2013 op de inrichting aan de Haakweg 40. De verschillende werkzaamheden en installaties zijn apart ingemeten. De geluidmetingen zijn verricht conform de voorschriften zoals gesteld in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai uit mei Voor de metingen en de uitwerking hiervan is de volgende apparatuur gebruikt: - Precision Sound Level Meter van Brüel & Kjær, klasse 1, type 2250; - Microfoon van Brüel & Kjær, type 4189; - Calibrator CEL, type 5117, klasse 1. De geluidmeter is voor en na de geluidmetingen geijkt met de externe calibrator. In het onderhavige geval is het meteoraam niet relevant omdat op korte afstand van geluidbronnen is gemeten, een en ander conform de Handleiding. In de bedrijfshal is het nagalmniveau bepaald tijdens representatieve bedrijfsactiviteiten in de dagperiode zoals omschreven in hoofdstuk 2 en bijlage 1. Conform de berekeningen in bijlage 1 bedraagt het bedrijfstijdgecorrigeerde nagalmniveau in de bedrijfshal circa 67 db(a) in de dagperiode. Dit (lage) nagalmniveau wordt eveneens als worst case uitgangspunt gehanteerd voor de nieuwe hal. In bijlage 1 zijn de geluidbronvermogens van de relevante geveldelen berekend uitgaande van de nagalmniveaus Geconcentreerde geluidbronnen / mobiele bronnen Middels de methode II.2 Geconcentreerde bronmethode en II.7 Uitstraling gebouwen uit de Handleiding zijn op basis van de geluidmetingen en kengetallen/gegevens uit het meetbestand van ons bureau de immissierelevante bronvermogens bepaald zoals gegeven in bijlage 1. Deze bronnen zijn in bijlage 2 verdisconteerd in het rekenmodel. Ten behoeve van de bepaling van de maximale geluidniveaus in de omgeving van de inrichting zijn bovenvermelde geluidvermogens van de betreffende geluidbronnen opgehoogd volgens de meetgegevens en kengetallen. De gehanteerde maximale geluidvermogens zijn gegeven in bijlage 4. Inzake de voertuigen verdisconteren deze geluidvermogens de maximaal geconstateerde vermogens ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren, het afblazen van remlucht, het optrekken en remmen, de activiteiten met de heftruck (laad- en losactiviteiten), de werkzaamheden in de bedrijfshal, etc. In de bedrijfshal kunnen tot 30 db(a) hogere piekniveaus optreden ten opzichte van het gemiddelde nagalmniveau in de dagperiode; dit is circa 97 db(a).

11 IMMISSIEPOSITIES De geluidimmissieniveaus zijn bepaald op immissiepositie 01 t/m 04 volgens figuur 1 ter hoogte van de gevel van de dichtstbijzijnde woningen van derden. Conform de Handreiking uit oktober 1998 is de immissiepositie in principe in de dagperiode gelegen op 1,5 meter hoogte ten opzichte van het maaiveld, exclusief gevelreflectie. De Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening geeft aan dat gevelreflectie bij de beoordeling betrokken kan worden indien er sprake is van de enige buitenruimte aan de geluidbelaste zijde van de woning. In de onderhavige situatie blijkt dat dit voor de betreffende woningen niet het geval is; de betreffende woningen hebben namelijk ook aan de niet geluidbelaste zijde een buitenruimte. Extra bescherming van de buitenruimten is daarom niet noodzakelijk. Derhalve wordt uitgegaan van invallende geluidniveaus. Dit geldt voor genoemde immissieposities. Ter hoogte van genoemde immissieposities wordt in de avond- en nachtperiode getoetst op 5 meter hoogte boven maaiveld, exclusief gevelreflectie. In bijlage 2 figuur 8 t/m 10 is het akoestisch rekenmodel met de bodemgebieden, objecten/gebouwen en posities weergegeven. Ter hoogte van genoemde posities is tevens de geluidbelasting bepaald ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van Vd Knijff, conform de Circulaire Ministerie VROM.

12 GELUIDNORMSTELLING 5.1. Wettelijke normwaarden In het kader van de geluidvoorschriften voor vergunningplichtige bedrijven conform de Wet milieubeheer gelden de richt- en grenswaarden conform hoofdstuk 4 uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening van oktober Indien nog geen nota Industrielawaai door het bevoegd gezag is opgesteld is genoemd hoofdstuk onverminderd van kracht. Voor dergelijke bedrijven geldt dat in overleg met de vergunningverlener op basis van milieuhygiënische en technisch/financiële argumenten tot een normstelling gekomen kan worden binnen de richtlijnen uit deze Handreiking. De Handreiking hanteert in dit kader richt- en grenswaarden. De streefwaarden zijn gerelateerd aan de omgeving waarin de inrichting is gesitueerd. Deze streefwaarden zijn gegeven in tabel 2 en dienen bij iedere nieuwe vergunningaanvraag steeds opnieuw getoetst te worden. Omgeving Dag Avond Nacht 1. Landelijke omgeving (stiltegebied) Rustige woonwijk, weinig verkeer Woonwijk in stad Tabel 2: Streefwaarden in db(a) op grond van de Circulaire Industrielawaai. In de onderhavige situatie kan 45 db(a) etmaalwaarde als streefwaarde ter hoogte van de woningen gehanteerd worden daar Vd Knijff is gelegen aan de rand van een lichte categorie bedrijventerrein en een doorgaande weg. Verder grenst het bedrijf aan weilanden. Zie onderstaande luchtfoto. Vd Knijff Voor de geluidnormstelling voor de maximale geluidniveaus wordt normaliter een etmaalwaarde van L max = 70 db(a) gehanteerd. In de dag- en nachtperiode kunnen 5 db(a) hogere waarden toelaatbaar worden geacht mits goed gemotiveerd.

13 Verkeersaantrekkende werking Uitgaande van de Circulaire van het Ministerie VROM dienen tevens de equivalente geluidniveaus ten gevolge van de verkeersbewegingen op de openbare weg (Haakweg) ten gevolge van Vd Knijff bepaald te worden. De beoordelingswijze houdt in dat aan de geluidbelasting, veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen buiten het terrein van de inrichting, uitsluitend een maximum wordt gesteld in de vorm van een gemiddelde geluidbelasting in een etmaal, en niet meer tevens een maximum aan de geluidbelasting op een bepaald moment (piekniveau). Voorts is het acceptabel wanneer bij vergunningverlening gebruik gemaakt wordt van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) en de maximale grenswaarde van 65 db(a) op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen. In de onderhavige situatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde gehanteerd.

14 BEREKENINGEN Voor het berekenen van de immissieniveaus in de omgeving van de inrichting is de methode II.8 uit de Handleiding toegepast. Deze methode gaat uit van de bronvermogens van de relevante geluidbronnen. Deze methode verdient in dit geval de voorkeur omdat de geluidniveaubijdrage van de diverse bronnen op de posities in de omgeving bepaald kunnen worden alsmede om de eventuele geluidbeperkende maatregelen aan de bronnen of in het overdrachtsgebied te kunnen bepalen. De activiteiten op het terrein waaronder het rijden van de voertuigen zijn gemodelleerd middels puntbronnen. Ten behoeve van het model zijn de gemiddelde routes ingevoerd die in de praktijk gebruikt worden. Het bepalen van de bedrijfsduurcorrectie voor het verdisconteren van een beperkte verblijfstijd van de voertuigen op een bronpositie kan door middel van onderstaande formule worden bepaald. C b = -10 * log (l * n / v * To * N) C b = bedrijfsduurcorrectie in db To = etmaalperiode duur in uren N = aantal bronnen op equidistante afstand over de route verdeeld n = aantal bewegingen v = snelheid in km/h (m/s) l = lengte van de rijroute in km (m) In bijlage 2 zijn de berekeningen gegeven van de bedrijfstijdcorrecties in db. In het akoestisch rekenmodel is een reflectiefactor van 1,0 als volledig reflecterend te interpreteren (bij geluidschermen/geluidwallen) en een bodemfactor van 1,0 als volledig absorberend ( reflecterend) bij bodemgebieden. In bijlage 2 is het akoestisch rekenmodel gegeven. Als luchtdemping zijn de waarden volgens HMRI-II.8 aangehouden. Als bodemfactor voor de totale situatie is 0,8 aangehouden (akoestisch zacht). Het maaiveld is op 0,0 meter gehouden.

15 REKENRESULTATEN 7.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, L Ar, LT in db(a), op de 4 immissieposities is gegeven in tabel 3 voor de dag-, avond- en nachtperiode. Tevens is de (voorgestelde) normstelling en de eventuele overschrijding gegeven. De berekenbladen met daarop aangegeven de individuele bijdragen van de bronnen op de beschouwde posities zijn opgenomen in bijlage 3. Positie LAr,LT in db(a) Normstelling in db(a) Overschrijding in db(a) Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Tabel 3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in db(a) vanwege Vd Knijff Maximale geluidniveaus Een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L max in db(a)) op de 4 immissieposities is gegeven in tabel 4, inclusief aftrek van de meteo correctieterm C m. De oorzakelijke geluidbronnen van de maximale geluidniveaus zijn in bijlage 4 aangegeven met de gehanteerde bronvermogens. Tevens is in tabel 4 de voorgestelde normstelling en de eventuele overschrijding gegeven. De berekenbladen met daarop aangegeven de individuele bijdragen van de bronnen op de beschouwde posities zijn opgenomen in bijlage 4. Positie LA,max in db(a) Normstelling in db(a) Overschrijding in db(a) Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Tabel 4: Maximale geluidniveaus in db(a) ten gevolge van Vd Knijff. In hoofdstuk 8 volgt een evaluatie inzake de geconstateerde overschrijding Equivalente geluidniveaus ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking Een overzicht van de berekende equivalente geluidniveaus (L Aeq in db(a)) op de relevante posities 1 t/m 4 zijn gegeven in tabel 5 voor de dag-, avond- en nachtperiode. Tevens is de normstelling en eventuele overschrijding gegeven. De berekenbladen met daarop aangegeven de individuele bijdragen van de bronnen op de beschouwde immissiepositie zijn opgenomen in bijlage 5. Positie LAeq in db(a) Normstelling in db(a) Overschrijding in db(a) Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Tabel 5: Geluidbelasting in db(a) tgv de verkeersaantrekkende werking.

16 CONCLUSIE EN EVALUATIE 8.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Uitgaande van hoofdstuk 7 treedt geen overschrijding op van de voorgestelde langtijdgemiddelde geluidnormstelling Maximale geluidniveaus Uitgaande van hoofdstuk 7 treedt geen overschrijding op van de omschreven maximale geluidnormstelling op, behoudens op 2 posities. De overschrijding wordt veroorzaakt door het incidenteel nachtelijk vertrek van de eigen vrachtwagen. Aangezien dit minder dan 12 keer per jaar voorkomt, is deze situatie niet als representatief te kenmerken. Deze situatie behoeft dan ook niet getoetst te worden. Daarbij blijft de overschrijding beperkt tot 5 db(a) Equivalente geluidniveaus ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking Uitgaande van hoofdstuk 7 treedt geen overschrijding op van de geluidnormstelling van 50 db(a) etmaalwaarde.

17 OVERZICHT FIGUUR EN BIJLAGEN Figuur nummer Omschrijving 1 Locatie bedrijfsterrein Van der Knijff + directe omgeving met immissieposities Bijlagen Omschrijving 1 Berekeningen van geluidvermogens 2 Akoestisch rekenmodel van de inrichting 3 Resultaten van berekeningen ten gevolge van de inrichting; langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 4 Resultaten van berekeningen ten gevolge van de inrichting; maximale geluidniveaus 5 Resultaten van berekeningen ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking

18 -18- Figuur 1 Locatie bedrijfsterrein Van der Knijff + directe omgeving met immissieposities

19

20 Bijlage 1 Berekeningen van geluidvermogens

21 Bedrijfshal Van der Knijff te Hoek van Holland Project nr. Bepaling meetniveau in hal Dagperiode Frequentie: 31, K 2K 4K 8K Totaal Lp in db(a); diesel heftruck 46,3 51,6 57,1 61,0 67,0 68,5 71,9 72,9 57,0 76,9 db(a) BT-corr. in minuten per dag: 15 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 Gecorr. niveau: 29,5 34,8 40,3 44,2 50,2 51,7 55,1 56,1 40,2 60,1 db(a) Lp in db(a); afkortzaag 21,8 46,1 54,9 60,0 72,3 76,2 75,8 74,6 64,9 81,1 db(a) BT-corr. in minuten per dag: 5 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 Gecorr. niveau: 0,3 24,5 33,3 38,4 50,7 54,6 54,2 53,0 43,3 59,5 db(a) Lp in db(a); haakse slijper 25,8 43,8 46,7 53,0 61,8 72,4 79,5 83,4 81,5 86,7 db(a) BT-corr. in minuten per dag: 5 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 Gecorr. niveau: 4,2 22,2 25,1 31,4 40,2 50,8 57,9 61,8 59,9 65,1 db(a) Totaal: Lp in db(a) 29,5 35,4 41,2 45,4 53,6 57,5 60,8 63,2 60,0 67,1 db(a)

22 AV Consulting B.V. Project Van der Knijff Dagperiode Projectnummer Datum 11 september 2013 Bron Wandoppervlak (S) 93,33 m² Dak bedrijfshal bestaand; GC9 Constructie Afm. 35 x 16 = 560 m2 Gemiddeld niveau 67 db(a) Verdeeld over 6 bronnen: 93,33 m2 in het vlak Units Octaafbanden 31, Hz Totaal Lp nagalm 29,5 35,4 41,2 45,4 53,6 57,5 60,8 63, ,1 Cd, corr.diffusiteit 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 db R,vlak; 10,0 16,0 22,0 26,0 30,0 31,0 26,0 31,0 31,0 db 10*log(S_vlak) 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 db DI: 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 db Totaal vermogen 37,2 37,1 36,9 37,1 41,3 44,2 52,5 49,9 46,7 db Totaal: 55,8 db(a) Vermogen

23 AV Consulting B.V. Project Van der Knijff Dagperiode Projectnummer Datum 11 september 2013 Bron Wandoppervlak (S) 120 m² Dak bedrijfshal nieuw; GC9 Constructie Afm. 45 x 16 = 720 m2 Gemiddeld niveau 67 db(a) Verdeeld over 6 bronnen: 120 m2 in het vlak Units Octaafbanden 31, Hz Totaal Lp nagalm 29,5 35,4 41,2 45,4 53,6 57,5 60,8 63, ,1 Cd, corr.diffusiteit 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 db R,vlak; 10,0 16,0 22,0 26,0 30,0 31,0 26,0 31,0 31,0 db 10*log(S_vlak) 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 db DI: 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 db Totaal vermogen 38,3 38,2 38,0 38,2 42,4 45,3 53,6 51,0 47,8 db Totaal: 56,9 db(a) Vermogen

24 AV Consulting B.V. Project Van der Knijff Dagperiode Projectnummer Datum 11 september 2013 Bron 21 Wandoppervlak (S) 60 m² Gesloten overheaddeur bedrijfshal bestaand Constructie Afm. 6 x 10 = 60 m2 Gemiddeld niveau 67 db(a) Verdeeld over 1 bronnen: 60 m2 in het vlak Units Octaafbanden 31, Hz Totaal Lp nagalm 29,5 35,4 41,2 45,4 53,6 57,5 60,8 63, ,1 Cd, corr.diffusiteit 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 db R,vlak; 0,0 8,0 15,0 24,0 33,0 32,0 28,0 26,0 24,0 db 10*log(S_vlak) 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 db DI: 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 db Totaal vermogen 45,3 43,2 42,0 37,2 36,4 41,3 48,6 53,0 51,8 db Totaal: 57,1 db(a) Vermogen

25 AV Consulting B.V. Project Van der Knijff Dagperiode Projectnummer Datum 11 september 2013 Bron 23 Wandoppervlak (S) 18,48 m² Gesloten overheaddeur bedrijfshal nieuw Constructie Afm. 4,2 x 4,4 = 18,48 m2 Gemiddeld niveau 67 db(a) Verdeeld over 1 bronnen: 18,48 m2 in het vlak Units Octaafbanden 31, Hz Totaal Lp nagalm 29,5 35,4 41,2 45,4 53,6 57,5 60,8 63, ,1 Cd, corr.diffusiteit 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 db R,vlak; 0,0 8,0 15,0 24,0 33,0 32,0 28,0 26,0 24,0 db 10*log(S_vlak) 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 db DI: 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 db Totaal vermogen 40,2 38,1 36,9 32,1 31,3 36,2 43,5 47,9 46,7 db Totaal: 52,0 db(a) Vermogen

26 AV Consulting B.V. Project Van der Knijff Dagperiode Projectnummer Datum 11 september 2013 Bron 22 Wandoppervlak (S) 60 m² Open overheaddeur bedrijfshal bestaand Constructie Afm. 6 x 10 = 60 m2 Gemiddeld niveau 67 db(a) Verdeeld over 1 bronnen: 60 m2 in het vlak Units Octaafbanden 31, Hz Totaal Lp nagalm 29,5 35,4 41,2 45,4 53,6 57,5 60,8 63, ,1 Cd, corr.diffusiteit 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 db R,vlak; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db 10*log(S_vlak) 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 db DI: 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 db Totaal vermogen 48,3 54,2 60,0 64,2 72,4 76,3 79,6 82,0 78,8 db Totaal: 85,9 db(a) Vermogen

27 AV Consulting B.V. Project Van der Knijff Dagperiode Projectnummer Datum 11 september 2013 Bron 24 Wandoppervlak (S) 18,48 m² Open overheaddeur bedrijfshal nieuw Constructie Afm. 4,2 x 4,4 = 18,48 m2 Gemiddeld niveau 67 db(a) Verdeeld over 1 bronnen: 18,48 m2 in het vlak Units Octaafbanden 31, Hz Totaal Lp nagalm 29,5 35,4 41,2 45,4 53,6 57,5 60,8 63, ,1 Cd, corr.diffusiteit 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 db R,vlak; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db 10*log(S_vlak) 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 db DI: 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 db Totaal vermogen 43,2 49,1 54,9 59,1 67,3 71,2 74,5 76,9 73,7 db Totaal: 80,8 db(a) Vermogen

28 Van der Knijff Bijlage 1 II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : Heftruck Bronnaam : Manoeuvreren MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform Bronhoogte [m] : 1,00 Meetafstand [m] : 7,50 Meethoogte [m] : 1,80 : HMRI-II.8 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 42,3 47,6 53,1 57,0 63,0 64,5 67,9 68,9 53,0 72,9 Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 DAlu*R [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DBodem [db] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Lw [db(a)] : 64,8 70,1 79,6 83,5 89,5 91,0 94,4 95,4 79,5 99,4 II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : Vrachtwagen Bronnaam : Stationair MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform Bronhoogte [m] : 1,50 Meetafstand [m] : 7,50 Meethoogte [m] : 2,00 : HMRI-II.8 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 32,3 42,3 48,0 52,9 60,8 67,6 66,0 61,6 48,0 71,0 Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 DAlu*R [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DBodem [db] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Lw [db(a)] : 54,8 64,8 74,5 79,4 87,3 94,1 92,5 88,1 74,5 97,5 II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : Vrachtwagen Bronnaam : Manoeuvreren MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform Bronhoogte [m] : 1,50 Meetafstand [m] : 7,50 Meethoogte [m] : 2,00 : HMRI-II.8 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 35,4 52,7 52,4 58,8 65,5 71,4 69,4 67,8 61,9 75,4 Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 DAlu*R [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DBodem [db] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Lw [db(a)] : 57,9 75,2 78,9 85,3 92,0 97,9 95,9 94,3 88,4 101,9 Source Explorer V :16:33

29 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 AV Consulting B.V. Bijlage 2 Bronnen en voertuigen op de inrichting van Van der Knijff Bedrijfstijdcorrectie Cb in db Bron Tbv Lmax = Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht nummers: Lwr + Bestaande bedrijfshal Bedrijfshal; dak Aantal uren: ,0 99,0 99, Overheaddeur open Aantal uren: 1, ,0 99,0 99, Overheaddeur dicht Aantal uren: 10, ,5 99,0 99, Nieuwe bedrijfshal Bedrijfshal; dak Aantal uren: ,0 99,0 99, Overheaddeur open Aantal uren: 1, ,0 99,0 99, Overheaddeur dicht Aantal uren: 10, ,5 99,0 99, Bedrijfstijdcorrectie Snelheid: Aantal voertuigen Aantal Cb in db Bron Tbv Lmax = km/uur m/s Dag Avond Nacht bewegingen Dag Avond Nacht nummers: Lwr + Voertuigen op inrichting rijden Vrachtwagen; eigen 5 1, Zie bijlage 2 Mob Vrachtwagen stationair Aantal minuten: aantal bronnen: 1 16,8 99,0 99, Vrachtwagen; eigen 5 1, Zie bijlage 2 Mob Vrachtwagen stationair Aantal minuten: ,6 99,0 19, Busjes 5 1, Zie bijlage 2 Mob Voertuigen op inrichting Diesel heftruck aantal uren: aantal bronnen: 6 15,6 99,0 99, Voertuigen op openbare weg rijden Vrachtwagen; eigen 35 9, Zie bijlage 2 Mob. 04 Busjes 35 9, Zie bijlage 2 Mob. 05

41 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel tbv LAr,LT Model: LAr,LT Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) 01 Vrachtwagen manoeuvreren 1,50 0,00 Relatief , Busjes manoeuvreren 0,80 0,00 Relatief ,14 30, Vrachtwagen vertrek en terug 1,50 0,00 Relatief , ,76 04 Vrachtwagen openbare weg 1,50 0,00 Relatief , ,57 05 Busjes openbare weg 0,80 0,00 Relatief ,52 38,52 -- Geomilieu V :02:04

42 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel tbv LAr,LT Model: LAr,LT Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Gem.snelheid Max.afst. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaal ,00 57,90 75,20 78,90 85,30 92,00 97,90 95,90 94,30 88,40 101, ,00 57,90 75,20 78,90 85,30 92,00 97,90 95,90 94,30 88,40 93, ,00 57,90 75,20 78,90 85,30 92,00 97,90 95,90 94,30 88,40 101, ,00 57,90 75,20 78,90 85,30 92,00 97,90 95,90 94,30 88,40 105, ,00 57,90 75,20 78,90 85,30 92,00 97,90 95,90 94,30 88,40 95,90 Geomilieu V :02:04

43 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: LAr,LT Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek GeenRefl. 01 Vrachtwagen stationair 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 02 Vrachtwagen stationair 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 03 Heftruck diesel 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 04 Heftruck diesel 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 05 Heftruck diesel 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 06 Heftruck diesel 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 07 Heftruck diesel 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 08 Heftruck diesel 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 09 Dak bestaande hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 10 Dak bestaande hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 11 Dak bestaande hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 12 Dak bestaande hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 13 Dak bestaande hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 14 Dak bestaande hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 15 Dak nieuwe hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 16 Dak nieuwe hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 17 Dak nieuwe hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 18 Dak nieuwe hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 19 Dak nieuwe hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 20 Dak nieuwe hal 0,10 5,15 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 Nee 21 Deur dicht bestaand 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja 22 Deur open bestaand 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja 23 Deur dicht nieuw 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja 24 Deur open nieuw 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 Ja Geomilieu V :51:53

44 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: LAr,LT Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam GeenDemping GeenProces Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N) Pb(%)(D) Pb(%)(A) Pb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) X 01 Nee Nee 0, , , ,15 02 Nee Nee 0, ,083 0, ,038 21, , ,68 03 Nee Nee 0, , , ,24 04 Nee Nee 0, , , ,05 05 Nee Nee 0, , , ,31 06 Nee Nee 0, , , ,08 07 Nee Nee 0, , , ,07 08 Nee Nee 0, , , ,25 09 Nee Nee 12, , , ,92 10 Nee Nee 12, , , ,04 11 Nee Nee 12, , , ,09 12 Nee Nee 12, , , ,39 13 Nee Nee 12, , , ,26 14 Nee Nee 12, , , ,38 15 Nee Nee 12, , , ,56 16 Nee Nee 12, , , ,31 17 Nee Nee 12, , , ,36 18 Nee Nee 12, , , ,67 19 Nee Nee 12, , , ,72 20 Nee Nee 12, , , ,65 21 Nee Nee 10, , , ,80 22 Nee Nee 1, , , ,52 23 Nee Nee 10, , , ,90 24 Nee Nee 1, , , ,14 Geomilieu V :51:53

45 Model: LAr,LT Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Y Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal ,76 54,80 64,80 74,50 79,40 87,30 94,10 92,50 88,10 74,50 97, ,41 54,80 64,80 74,50 79,40 87,30 94,10 92,50 88,10 74,50 97, ,02 64,80 70,10 79,60 83,50 89,50 91,00 94,40 95,40 79,50 99, ,81 64,80 70,10 79,60 83,50 89,50 91,00 94,40 95,40 79,50 99, ,87 64,80 70,10 79,60 83,50 89,50 91,00 94,40 95,40 79,50 99, ,36 64,80 70,10 79,60 83,50 89,50 91,00 94,40 95,40 79,50 99, ,97 64,80 70,10 79,60 83,50 89,50 91,00 94,40 95,40 79,50 99, ,13 64,80 70,10 79,60 83,50 89,50 91,00 94,40 95,40 79,50 99, ,37 37,20 37,10 36,90 37,10 41,30 44,20 52,50 49,90 46,70 55, ,82 37,20 37,10 36,90 37,10 41,30 44,20 52,50 49,90 46,70 55, ,15 37,20 37,10 36,90 37,10 41,30 44,20 52,50 49,90 46,70 55, ,96 37,20 37,10 36,90 37,10 41,30 44,20 52,50 49,90 46,70 55, ,76 37,20 37,10 36,90 37,10 41,30 44,20 52,50 49,90 46,70 55, ,39 37,20 37,10 36,90 37,10 41,30 44,20 52,50 49,90 46,70 55, ,79 38,30 38,20 38,00 38,20 42,40 45,30 53,60 51,00 47,80 56, ,33 38,30 38,20 38,00 38,20 42,40 45,30 53,60 51,00 47,80 56, ,47 38,30 38,20 38,00 38,20 42,40 45,30 53,60 51,00 47,80 56, ,92 38,30 38,20 38,00 38,20 42,40 45,30 53,60 51,00 47,80 56, ,97 38,30 38,20 38,00 38,20 42,40 45,30 53,60 51,00 47,80 56, ,15 38,30 38,20 38,00 38,20 42,40 45,30 53,60 51,00 47,80 56, ,80 45,30 43,20 42,00 37,20 36,40 41,30 48,60 53,00 51,80 57, ,93 48,30 54,20 60,00 64,20 72,40 76,30 79,60 82,00 78,80 85, ,71 40,20 38,10 36,90 32,10 31,30 36,20 43,50 47,90 46,70 52, ,56 43,20 49,10 54,90 59,10 67,30 71,20 74,50 76,90 73,70 80,81 Geomilieu V1.90 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel :51:53

46 Model: LAr,LT Groep: (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel X Y 01 Woning van derden 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja 70296, ,62 02 Woning van derden 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja 70169, ,22 03 Woning van derden 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja 70200, ,63 04 Woning van derden 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- Ja 70215, ,82 Geomilieu V1.90 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel :52:33

47 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: LAr,LT Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 500 X-1 Y-1 01 Bestaande bedrijfshal 5,15 0,00 Relatief 0 db 0, , ,18 02 Nieuwe bedrijfshal 5,15 0,00 Relatief 0 db 0, , ,46 03 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 db 0, , ,45 04 Gebouw 10,00 0,00 Relatief 0 db 0, , ,79 05 Kassen 5,00 0,00 Relatief 0 db 0, , ,49 06 Kassen 3,00 0,00 Relatief 0 db 0, , ,96 07 Woning 6,00 0,00 Relatief 0 db 0, , ,92 08 Kassen 5,00 0,00 Relatief 0 db 0, , ,02 09 Woning 6,00 0,00 Relatief 0 db 0, , ,50 10 Kassen 2,50 0,00 Relatief 0 db 0, , ,06 11 Woning 6,00 0,00 Relatief 0 db 0, , ,03 12 Woning 6,00 0,00 Relatief 0 db 0, , ,37 13 Nok bestaande hal 5,80 0,00 Relatief 2 db 0, , ,67 14 Nok nieuwe hal 5,80 0,00 Relatief 2 db 0, , ,22 Geomilieu V :48:22

48 Model: LAr,LT Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Vormpunten Omtrek Oppervlak ,78 570, ,89 733, ,85 259, ,24 107, , , , , ,89 112, , , ,03 151, , , ,59 31, ,96 131, ,50 36, ,67 60,08 Geomilieu V1.90 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel :48:22

49 Rapport: Controleer koppelingen Model: LAr,LT Itemtype Naam - Omschrijving Bericht Afstand Max. afstand Koppelnaam - Omschrijving Toetspunt 04 - Woning van derden 0, Woning Toetspunt 03 - Woning van derden 0, Woning Toetspunt 02 - Woning van derden 0, Woning Toetspunt 01 - Woning van derden 0, Woning Puntbron 24 - Deur open nieuw 0, Nieuwe bedrijfshal Puntbron 23 - Deur dicht nieuw 0, Nieuwe bedrijfshal Puntbron 22 - Deur open bestaand 0, Bestaande bedrijfshal Puntbron 21 - Deur dicht bestaand 0, Bestaande bedrijfshal Geomilieu V1.90 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel :53:23

50 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: LAr,LT Groep: (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak 01 Bedrijfsterrein 0, , , , ,01 02 Water 0, , , ,67 338,19 03 Water 0, , , ,12 889,75 04 Water 0, , , ,02 228,03 05 Water 0, , , ,64 195,11 06 Weg 0, , , , ,79 07 Weg 0, , , ,34 685,03 08 Fietspad 0, , , ,79 669,57 09 Weg 0, , , , ,75 Geomilieu V :47:34

51 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Rapport: Model: Lijst van model eigenschappen LAr,LT Model eigenschap Omschrijving LAr,LT Verantwoordelijke eric Rekenmethode IL Modelgrenzen (70068,00, ,00) - (70613,00, ,00) Aangemaakt door eric op Laatst ingezien door Eric op Model aangemaakt met Geomilieu V1.90 Origineel project Niet van toepassing Originele omschrijving Geïmporteerd door Definitief Definitief verklaard door Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Standaard maaiveldhoogte 0 Rekenhoogte contouren 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0 Standaard bodemfactor 0,8 Absorptie standaarden HMRI-II.8 Clusteren gebouwen Ja Verwijderen binnenwanden Ja Luchtdemping [db/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 Aandachtsgebied -- Dynamische foutmarge [db] -- Geomilieu V :53:47

52 Commentaar Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Geomilieu V :53:47

53 Bijlage 3 Rekenresultaten tbv LAr,LT

54 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Bijlage 3 Rekenresultaten tbv LAr,LT Resultatentabel LAr,LT LAeq totaalresultaten voor toetspunten Inrichting Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Woning van derden 1,50 40,3 23,7 31,0 41,0 01_B Woning van derden 5,00 43,4 26,6 33,6 43,6 02_A Woning van derden 1,50 36,2 21,3 28,3 38,3 02_B Woning van derden 5,00 38,5 23,7 31,1 41,1 03_A Woning van derden 1,50 33,5 15,7 11,8 33,5 03_B Woning van derden 5,00 35,3 17,5 14,2 35,3 04_A Woning van derden 1,50 34,0 16,5 10,3 34,0 04_B Woning van derden 5,00 35,7 18,3 12,3 35,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :39:54

55 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Bijlage 3 Rekenresultaten tbv LAr,LT Resultatentabel LAr,LT 01_A - Woning van derden Inrichting Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Woning van derden 1,50 40,3 23,7 31,0 41,0 05 Heftruck diesel 1,00 37, ,3 04 Heftruck diesel 1,00 33, ,3 03 Heftruck diesel 1,00 30, ,8 02 Vrachtwagen stationair 1,50 29, ,7 40,7 01 Vrachtwagen manoeuvreren 1,50 28, ,1 02 Busjes manoeuvreren 0,80 23,7 23, ,7 08 Heftruck diesel 1,00 20, ,2 01 Vrachtwagen stationair 1,50 19, ,7 07 Heftruck diesel 1,00 18, ,0 03 Vrachtwagen vertrek en terug 1,50 17, ,9 28,9 06 Heftruck diesel 1,00 16, ,9 22 Deur open bestaand 4,00 16, ,7 24 Deur open nieuw 4,00 9, ,1 20 Dak nieuwe hal 0,10 5, ,5 14 Dak bestaande hal 0,10 5, ,0 18 Dak nieuwe hal 0,10 4, ,5 16 Dak nieuwe hal 0,10 4, ,1 19 Dak nieuwe hal 0,10 2, ,0 21 Deur dicht bestaand 4,00 2, ,0 12 Dak bestaande hal 0,10 1, ,2 23 Deur dicht nieuw 4,00-0, ,2 13 Dak bestaande hal 0,10-1, ,2 17 Dak nieuwe hal 0,10-2, ,0 15 Dak nieuwe hal 0,10-2, ,6 10 Dak bestaande hal 0,10-3, ,4 11 Dak bestaande hal 0,10-3, ,8 09 Dak bestaande hal 0,10-6, ,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :41:34

56 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Bijlage 3 Rekenresultaten tbv LAr,LT Resultatentabel LAr,LT 01_B - Woning van derden Inrichting Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_B Woning van derden 5,00 43,4 26,6 33,6 43,6 05 Heftruck diesel 1,00 40, ,3 04 Heftruck diesel 1,00 36, ,3 03 Heftruck diesel 1,00 33, ,4 02 Vrachtwagen stationair 1,50 31, ,3 43,3 01 Vrachtwagen manoeuvreren 1,50 30, ,9 22 Deur open bestaand 4,00 27, ,7 02 Busjes manoeuvreren 0,80 26,5 26, ,5 08 Heftruck diesel 1,00 23, ,9 01 Vrachtwagen stationair 1,50 23, ,8 07 Heftruck diesel 1,00 22, ,0 06 Heftruck diesel 1,00 21, ,0 03 Vrachtwagen vertrek en terug 1,50 19, ,5 31,5 20 Dak nieuwe hal 0,10 13, ,2 18 Dak nieuwe hal 0,10 10, ,4 24 Deur open nieuw 4,00 9, ,5 21 Deur dicht bestaand 4,00 8, ,8 16 Dak nieuwe hal 0,10 7, ,7 12 Dak bestaande hal 0,10 6, ,9 19 Dak nieuwe hal 0,10 6, ,9 14 Dak bestaande hal 0,10 5, ,6 17 Dak nieuwe hal 0,10 4, ,3 10 Dak bestaande hal 0,10 3, ,8 15 Dak nieuwe hal 0,10 2, ,6 23 Deur dicht nieuw 4,00-0, ,1 09 Dak bestaande hal 0,10-0, ,5 13 Dak bestaande hal 0,10-1, ,2 11 Dak bestaande hal 0,10-1, ,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :41:34

57 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Bijlage 3 Rekenresultaten tbv LAr,LT Resultatentabel LAr,LT 02_A - Woning van derden Inrichting Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 02_A Woning van derden 1,50 36,2 21,3 28,3 38,3 04 Heftruck diesel 1,00 32, ,2 05 Heftruck diesel 1,00 30, ,7 01 Vrachtwagen manoeuvreren 1,50 26, ,5 02 Vrachtwagen stationair 1,50 26, ,8 37,8 02 Busjes manoeuvreren 0,80 21,3 21, ,3 03 Heftruck diesel 1,00 17, ,8 24 Deur open nieuw 4,00 16, ,8 03 Vrachtwagen vertrek en terug 1,50 16, ,5 28,5 07 Heftruck diesel 1,00 15, ,8 06 Heftruck diesel 1,00 15, ,6 08 Heftruck diesel 1,00 15, ,2 01 Vrachtwagen stationair 1,50 14, ,0 22 Deur open bestaand 4,00 12, ,0 09 Dak bestaande hal 0,10 4, ,7 13 Dak bestaande hal 0,10 3, ,6 11 Dak bestaande hal 0,10 3, ,3 19 Dak nieuwe hal 0,10 1, ,9 21 Deur dicht bestaand 4,00-0, ,7 23 Deur dicht nieuw 4,00-1, ,2 17 Dak nieuwe hal 0,10-1, ,6 15 Dak nieuwe hal 0,10-1, ,8 10 Dak bestaande hal 0,10-3, ,2 14 Dak bestaande hal 0,10-3, ,6 12 Dak bestaande hal 0,10-4, ,2 20 Dak nieuwe hal 0,10-4, ,8 18 Dak nieuwe hal 0,10-7, ,8 16 Dak nieuwe hal 0,10-8, ,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :41:34

58 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Bijlage 3 Rekenresultaten tbv LAr,LT Resultatentabel LAr,LT 02_B - Woning van derden Inrichting Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 02_B Woning van derden 5,00 38,5 23,7 31,1 41,1 04 Heftruck diesel 1,00 34, ,2 05 Heftruck diesel 1,00 32, ,8 01 Vrachtwagen manoeuvreren 1,50 29, ,2 02 Vrachtwagen stationair 1,50 28, ,6 40,6 02 Busjes manoeuvreren 0,80 23,7 23, ,7 22 Deur open bestaand 4,00 22, ,0 03 Heftruck diesel 1,00 20, ,3 03 Vrachtwagen vertrek en terug 1,50 19, ,5 31,5 24 Deur open nieuw 4,00 19, ,0 08 Heftruck diesel 1,00 18, ,1 07 Heftruck diesel 1,00 17, ,6 01 Vrachtwagen stationair 1,50 17, ,4 06 Heftruck diesel 1,00 17, ,3 09 Dak bestaande hal 0,10 6, ,6 13 Dak bestaande hal 0,10 6, ,2 11 Dak bestaande hal 0,10 5, ,5 21 Deur dicht bestaand 4,00 4, ,7 19 Dak nieuwe hal 0,10 2, ,9 17 Dak nieuwe hal 0,10 2, ,4 15 Dak nieuwe hal 0,10 2, ,0 23 Deur dicht nieuw 4,00 0, ,8 10 Dak bestaande hal 0,10-0, ,9 14 Dak bestaande hal 0,10-1, ,1 12 Dak bestaande hal 0,10-1, ,9 20 Dak nieuwe hal 0,10-3, ,5 18 Dak nieuwe hal 0,10-4, ,1 16 Dak nieuwe hal 0,10-4, ,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :41:34

59 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Bijlage 3 Rekenresultaten tbv LAr,LT Resultatentabel LAr,LT 03_A - Woning van derden Inrichting Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 03_A Woning van derden 1,50 33,5 15,7 11,8 33,5 06 Heftruck diesel 1,00 31, ,4 07 Heftruck diesel 1,00 27, ,4 01 Vrachtwagen manoeuvreren 1,50 19, ,0 08 Heftruck diesel 1,00 15, ,9 02 Busjes manoeuvreren 0,80 15,7 15, ,7 04 Heftruck diesel 1,00 15, ,4 05 Heftruck diesel 1,00 15, ,3 03 Heftruck diesel 1,00 14, ,9 01 Vrachtwagen stationair 1,50 13, ,5 03 Vrachtwagen vertrek en terug 1,50 8, ,5 20,5 22 Deur open bestaand 4,00 5, ,2 02 Vrachtwagen stationair 1,50 4,2 -- 6,0 16,0 24 Deur open nieuw 4,00 3, ,9 09 Dak bestaande hal 0,10 3, ,3 11 Dak bestaande hal 0,10 2, ,6 13 Dak bestaande hal 0,10 2, ,1 15 Dak nieuwe hal 0,10 1, ,3 17 Dak nieuwe hal 0,10-1, ,4 19 Dak nieuwe hal 0,10-1, ,8 10 Dak bestaande hal 0,10-3, ,4 12 Dak bestaande hal 0,10-4, ,6 14 Dak bestaande hal 0,10-5, ,0 16 Dak nieuwe hal 0,10-5, ,3 21 Deur dicht bestaand 4,00-6, ,9 23 Deur dicht nieuw 4,00-7, ,8 18 Dak nieuwe hal 0,10-7, ,9 20 Dak nieuwe hal 0,10-8, ,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :41:34

60 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Bijlage 3 Rekenresultaten tbv LAr,LT Resultatentabel LAr,LT 03_B - Woning van derden Inrichting Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 03_B Woning van derden 5,00 35,3 17,5 14,2 35,3 06 Heftruck diesel 1,00 33, ,1 07 Heftruck diesel 1,00 29, ,2 01 Vrachtwagen manoeuvreren 1,50 21, ,4 08 Heftruck diesel 1,00 18, ,4 05 Heftruck diesel 1,00 18, ,1 02 Busjes manoeuvreren 0,80 17,5 17, ,5 03 Heftruck diesel 1,00 17, ,5 04 Heftruck diesel 1,00 17, ,0 01 Vrachtwagen stationair 1,50 16, ,8 24 Deur open nieuw 4,00 12, ,3 03 Vrachtwagen vertrek en terug 1,50 11, ,9 22,9 22 Deur open bestaand 4,00 10, ,7 02 Vrachtwagen stationair 1,50 6,7 -- 8,4 18,4 09 Dak bestaande hal 0,10 5, ,7 11 Dak bestaande hal 0,10 4, ,6 13 Dak bestaande hal 0,10 3, ,9 15 Dak nieuwe hal 0,10 2, ,5 17 Dak nieuwe hal 0,10 1, ,8 19 Dak nieuwe hal 0,10 1, ,4 10 Dak bestaande hal 0,10-1, ,2 21 Deur dicht bestaand 4,00-1, ,3 12 Dak bestaande hal 0,10-2, ,4 14 Dak bestaande hal 0,10-2, ,9 16 Dak nieuwe hal 0,10-4, ,0 23 Deur dicht nieuw 4,00-4, ,3 18 Dak nieuwe hal 0,10-4, ,4 20 Dak nieuwe hal 0,10-4, ,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :41:34

61 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Bijlage 3 Rekenresultaten tbv LAr,LT Resultatentabel LAr,LT 04_A - Woning van derden Inrichting Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 04_A Woning van derden 1,50 34,0 16,5 10,3 34,0 06 Heftruck diesel 1,00 28, ,9 07 Heftruck diesel 1,00 27, ,1 08 Heftruck diesel 1,00 26, ,8 05 Heftruck diesel 1,00 24, ,1 01 Vrachtwagen stationair 1,50 23, ,9 01 Vrachtwagen manoeuvreren 1,50 19, ,1 03 Heftruck diesel 1,00 16, ,6 02 Busjes manoeuvreren 0,80 16,5 16, ,5 04 Heftruck diesel 1,00 14, ,8 03 Vrachtwagen vertrek en terug 1,50 6,0 -- 7,8 17,8 02 Vrachtwagen stationair 1,50 4,9 -- 6,6 16,6 24 Deur open nieuw 4,00 3, ,9 09 Dak bestaande hal 0,10 2, ,8 11 Dak bestaande hal 0,10 2, ,1 13 Dak bestaande hal 0,10 1, ,8 22 Deur open bestaand 4,00 1, ,6 15 Dak nieuwe hal 0,10 1, ,2 17 Dak nieuwe hal 0,10 0, ,7 19 Dak nieuwe hal 0,10-1, ,4 10 Dak bestaande hal 0,10-2, ,7 12 Dak bestaande hal 0,10-4, ,7 16 Dak nieuwe hal 0,10-5, ,1 14 Dak bestaande hal 0,10-5, ,3 18 Dak nieuwe hal 0,10-5, ,8 23 Deur dicht nieuw 4,00-8, ,1 20 Dak nieuwe hal 0,10-8, ,3 21 Deur dicht bestaand 4,00-9, ,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :41:34

62 Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Bijlage 3 Rekenresultaten tbv LAr,LT Resultatentabel LAr,LT 04_B - Woning van derden Inrichting Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 04_B Woning van derden 5,00 35,7 18,3 12,3 35,7 06 Heftruck diesel 1,00 30, ,6 07 Heftruck diesel 1,00 28, ,9 08 Heftruck diesel 1,00 28, ,5 01 Vrachtwagen stationair 1,50 25, ,7 05 Heftruck diesel 1,00 25, ,4 01 Vrachtwagen manoeuvreren 1,50 21, ,4 03 Heftruck diesel 1,00 19, ,0 02 Busjes manoeuvreren 0,80 18,3 18, ,3 04 Heftruck diesel 1,00 17, ,6 24 Deur open nieuw 4,00 15, ,0 03 Vrachtwagen vertrek en terug 1,50 8,0 -- 9,8 19,8 02 Vrachtwagen stationair 1,50 7,0 -- 8,7 18,7 09 Dak bestaande hal 0,10 5, ,2 22 Deur open bestaand 4,00 4, ,6 11 Dak bestaande hal 0,10 3, ,9 13 Dak bestaande hal 0,10 2, ,8 15 Dak nieuwe hal 0,10 2, ,5 17 Dak nieuwe hal 0,10 1, ,6 19 Dak nieuwe hal 0,10 1, ,0 10 Dak bestaande hal 0,10-0, ,5 12 Dak bestaande hal 0,10-2, ,5 21 Deur dicht bestaand 4,00-2, ,9 14 Dak bestaande hal 0,10-3, ,1 23 Deur dicht nieuw 4,00-3, ,2 16 Dak nieuwe hal 0,10-3, ,7 18 Dak nieuwe hal 0,10-4, ,3 20 Dak nieuwe hal 0,10-4, ,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :41:34

63 Bijlage 4 Rekenresultaten tbv LA,max

64

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1

Akoestisch Onderzoek V1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V1 Bouwplan bedrijfswoning Zorgboerderij De Eilandstal Atjehgouw 3 Broek in Waterland Adviseur: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld Zorgboerderij De Eilandstal

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies BV De heer H. de Groot Postbus 6083 3002 AB Rotterdam Projectnummer: 1605J287/DBI/rap1.1

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

7 Onderzoek Industrielawaai

7 Onderzoek Industrielawaai BIJLAGENBOEK BESTEMMINGSPLAN ALEM, HERZIENING 2010, WEIKESSTRAAT 28 BIJLAGE 7 Onderzoek Industrielawaai B01055/ZF9/153/000162 ARCADIS 10 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI PLAN WEIKESSTRAAT 28 ALEM GEMEENTE

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray Akoestisch onderzoek industrielawaai MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray projectnummer: 1106/048/JS, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 SITUATIE

Nadere informatie

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Rapportnummer ML 465-28-RA d.d. 22 november 2017 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.02.R001 Groenhorst college, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. AKOESTISCHE BESCHOUWING Planontwikkeling Industrieweg ong. Baarle Nassau Opdrachtgever : De heer W. van Lanen Oordeelsestraat 7 5111 PA Baarle Nassau Projectnummer : AKO-60140267

Nadere informatie

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau)

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie BIJLAGE 1 Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie is omcirkeld. BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 1101/100/RV

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus AB HEEMSTEDE

Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus AB HEEMSTEDE Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus 71 2100 AB HEEMSTEDE Datum: 10 oktober 2016 Project: Fortuinlaan Uw kenmerk: - Locatie: Krommenie Ons kenmerk: B072215aa.00001.rvw Betreft: Afstanden

Nadere informatie

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013 Rapport i-2 18 december 2013 Lek Sloopwerken B.V. en Francken Metaal B.V. Barwoutswaarder 89 Woerden Opdrachtgever ARCOM Partners B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Tel: 0318 645552 Adviseur ing. G. van

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Opdrachtgever Rho Adviseurs B.V. Mevrouw T. Rodenhuis Rengersweg 98 9062 EJ Oenkerk Opgesteld door Remco Bloemberg 14 januari 2015 Projectnummer:

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden Akoestisch onderzoek Industrielawaai Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER»

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Akoestisch onderzoek Industrielawaai Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM

Nadere informatie

AV,c, ONSULTING B.V. AKOESTISCH RAPPORT AV Asscheman, Metselaar en Van Vliet aan de Onderweg te Waddinxveen in relatie tot een nieuwbouwplan

AV,c, ONSULTING B.V. AKOESTISCH RAPPORT AV Asscheman, Metselaar en Van Vliet aan de Onderweg te Waddinxveen in relatie tot een nieuwbouwplan AV,c, ONSULTING B.V. r KvK IBAN NL15 RABO 0307 33 99 20 Gouda 29037057 1 Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv www.av-consulting.ni NL - 8033.00.591.B.01 AKOESTISCH RAPPORT AV.0804-1 6 juli 2011 Asscheman, Metselaar

Nadere informatie

Kurstjens Grubbenvorst BV. de heer J. van Meel. MilieuCoördinator Postbus ZH Margraten Tel ing. R.J.A.

Kurstjens Grubbenvorst BV. de heer J. van Meel. MilieuCoördinator Postbus ZH Margraten Tel ing. R.J.A. Rapportnummer: 2009.030.04-1 Akoestisch onderzoek Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst BV Opdrachtgever: Kurstjens Grubbenvorst BV Contactpersoon: de heer J. van Meel Uitgevoerd door: Contactpersoon: MilieuCoördinator

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek 1 oktober 2012 Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Kenmerk R001-1210454HDI-evp-V02-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Akoestisch onderzoek stemgeluid Opdrachtgever Zein Childcare Contactpersoon J. van der Meijden Kenmerk R072260aa.00002.dv Versie 02_001 Datum 23 mei

Nadere informatie

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Kenmerk : RV140733.1 Pagina: 1 MEMO Aan: Ijsselland Ziekenhuis Van: R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Inleiding In opdracht van IJsselland

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport Projectnummer : IL.818.R01 Revisie : 5 Rapportdatum : 6 april 2009 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

CONSULTING B.V. AKOESTISCH ONDERZOEK. Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014. Dierenpension Gouderakse Tiendweg 30 Gouda

CONSULTING B.V. AKOESTISCH ONDERZOEK. Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014. Dierenpension Gouderakse Tiendweg 30 Gouda AV. CONSULTING B.V., '..".1i ' i i iii: ( ) 1,: ) L.:, Li 1 i 'n _:,-.._.., r_ IBAN NL15 RABO 0307 33 99 20 KvK Gouda 29037057 th -1111 Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014 AKOESTISCH

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk. Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk. Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie Akoestisch onderzoek Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk 245 249 Gemeente Wijdemeren 21 april 2015 Definitief rapport BC7419-106-105 HASKONINGDHV NEDERLAND

Nadere informatie

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Tritium Advies B.V. Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Appartement bij Koninkrijkszaal Stadsbrink. Geluidsbelasting door restaurant Alexandros

Akoestisch Onderzoek Appartement bij Koninkrijkszaal Stadsbrink. Geluidsbelasting door restaurant Alexandros Akoestisch Onderzoek Appartement bij Koninkrijkszaal Stadsbrink Geluidsbelasting door restaurant Alexandros 2013-3086-1 18 november 2013 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 KvK 082

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 9 79 11 telefax 070 9 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg Akoestisch onderzoek Industrielawaai Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg projectnummer: 1108/054/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2 3 SITUATIE TER

Nadere informatie

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Akoestisch onderzoek geluid tuin Opdrachtgever Gemeente Utrecht Ruimtelijke en Economsich Ontwikkelingen Gebieden, Projecten en Juridische Zaken RO Contactpersoon

Nadere informatie

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk AKOESTISCH ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Zeewolde Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk akoestisch onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

DHV B.V. bedrijfssituatie is uitgegaan van iets meer dan tweederde van de maximale capaciteit. Om het bronvermogen (Lwr) te corrigeren is gebruik gema

DHV B.V. bedrijfssituatie is uitgegaan van iets meer dan tweederde van de maximale capaciteit. Om het bronvermogen (Lwr) te corrigeren is gebruik gema DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Gemeente Leusden, Tim Idema : Barbara Brus : Karin van Dongen : A2207.01.004/005 : Geluid Valleipark te Leusden : Geluid ten gevolge van een Gasdrukmeet-

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

BIJLAGE II. Invoergegevens wegverkeerslawaai Toelichting: De bebouwing op het industrieterrein en in de omgeving is afgeleid uit BAG. Vanwege de veelheid van gebouwen zijn deze niet als lijst aan de bijlagen

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Geluidonderzoek in het kader van de ruimtelijke onderbouwing vanwege nieuwbouw aan de Hyacintenstraat 18 te Volendam t.b.v. Klaas Puul B.V.

Geluidonderzoek in het kader van de ruimtelijke onderbouwing vanwege nieuwbouw aan de Hyacintenstraat 18 te Volendam t.b.v. Klaas Puul B.V. Geluidonderzoek in het kader van de ruimtelijke onderbouwing vanwege nieuwbouw aan de Hyacintenstraat 18 te Volendam t.b.v. Klaas Puul B.V. 3610141DR03 VOLENDAM - 27 januari 2017 Rapportnummer 3610141DR03

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten datum: 11 maart 2013 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Vancouver Restorations aan de Noordachteresweg 8 te Markelo Rapportnummer: 071902.5 Status: definitief Datum: 6 september 2007 Handtekening: In opdracht van: Gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie