Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V."

Transcriptie

1 Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg MP Naaldwijk telefoon fax Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Datum : 23 december 2009 Rapportnummer : Status : eindrapportage 2009 Aqua-Terra Nova B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2 Colofon Titel Opdrachtgever : Akoestischonderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. : Maasdelta B.V. Projectteam Projectmanager Contactpersoon Auteur : ing. A.P. Wubben (Aqua-Terra Nova B.V.) : mw. ing. M.C.A. Vollebregt (Aqua-Terra Nova B.V.) : J. Lauf (AV-Consulting B.V.) Projectnummer : 29153

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Blad 1. Inleiding 1 2. Situatie Geluidgevoelige omgeving Exploitatie 2 3. Geluidnormstelling Wettelijke normwaarden Toeslag voor muziekgeluid Bedrijfsduurcorrectie Indirecte hinder ten gevolge van verkeersbewegingen op de parkeerplaats 4 4. Geluidmetingen en -berekeningen Meetvoorwaarden Metingen Resultaten ten gevolge van MACH Resultaten ten gevolge van de verkeersbewegingen op de parkeerplaats 7 5. Conslusies Geluidniveau ten gevolge van MACH Verkeersbewegingen Geluidbelasting op het nieuwbouwplan Overzicht figuren en bijlagen 9 Figuur 1 Luchtfoto van de huidige situatie Bijlage 1 Geluidmetingen Bijlage 2 Geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer Bijlage 3 Rekenresultaten uitgaande van 86 db(a) popmuziek Bijlage 4 Rekenresultaten ten gevolge van de motorvoertuigen op de parkeerplaats

4 Rapport Bladzijde 1 1. Inleiding In opdracht van Maasdelta B.V. is door Aqua-Terra Nova B.V. in samenwerking met AV- Consulting B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de geluidisolatie van Muziek en Theatercafé MACH aan het Plein Fort Haerlem 21 te Hellevoetsluis. In dit rapport is bepaald wat het maximale muziekgeluidniveau mag bedragen zonder dat overschrijding optreedt ter plaatse van de nieuw te bouwen appartementen. Hiervoor zijn op 14 december 2009 geluidreductiemetingen verricht. In de berekeningen wordt uitgegaan van een geluidnormstelling van L ar,lt = 50 db(a) etmaalwaarde conform het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Activiteitenbesluit) en er wordt gerekend met het (standaard) popmuziekspectrum. In figuur 1 is een luchtfoto weergegeven met de huidige situatie; hierop is zowel het nieuwbouwplan als het muziek/theatercafé weergegeven.

5 Rapport Bladzijde 2 2. Situatie 2.1. Geluidgevoelige omgeving Het muziek/theatercafé van MACH bevindt zich aan het plein Fort Haerlem 21 te Hellevoetsluis. Het nieuwbouwplan bevind zich aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. De afstand van muziek/theatercafé MACH tot aan het nieuwbouwplan is ongeveer 45 meter Exploitatie In onderstaande tabel is aangegeven welke muziekgeluidniveaus verwacht kunnen worden bij verschillende exploitatieformules. Soort inrichting Activiteit Muziekgeluidniveau Café/Bistro Praten/achtergrondmuziek db(a) Café Bruin café db(a) Druk café db(a) Dans café db(a) Feestzaal Bruiloften en partijen db(a) Disco Jongerendisco db(a) Met levende muziek db(a) Tabel 1: Exploitatieformules met bijbehorend muziekgeluidniveau Voor de berekeningen zal het popmuziekspectrum worden gehanteerd. Octaafbanden Hz 2000 Hz 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Popmuziekspectrum Housespectrum Tabel 2: Pop- en housemuziekspectrum

6 Rapport Bladzijde 3 3. Geluidnormstelling 3.1. Wettelijke normwaarden Per 1 januari 2008 is het Aciviteitenbesluit (Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer) in werking getreden. Dit besluit vervangt (onder andere) het Besluit Horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen, waarin de geluideisen voor horeca-inrichtingen voorheen waren neergelegd. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) veroorzaakt door: de in de inrichting aanwezige (geluid)installaties en toestellen; de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten; laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting; geldt dat de niveaus op de in tabel 3 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer mogen bedragen dan de in de tabel aangegeven waarden. 07:00 19:00 uur 19:00 23:00 uur 23:00 07:00 uur L Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen L Ar,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen Tabel 3: Geluidnormen 50 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 30 db(a) 25 db(a) 3.2. Toeslag voor muziekgeluid Voor het omgaan met muziekgeluid geldt dat, indien dit waarneembaar is ter plaatse van de ontvanger, dit zwaarder beoordeeld wordt dan omgevingseigen en geaccepteerde geluiden. Voor geluiden veroorzaakt door muziek (al dan niet vervormd) wordt ingevolge de Handleiding meten en rekenen industrielawaai bij hoorbaarheid bij de ontvanger een toeslag op de gemeten waarde gerekend van 10 db Bedrijfsduurcorrectie De toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid is in tegenstelling tot wat de Handleiding meten en rekenen industrielawaai aangeeft niet toegestaan. In de Handleiding is de correctie geïntroduceerd met het oog op met name continu bedrijven. Bij toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid bij bijvoorbeeld horecabedrijven die een gedeelte van de nachtperiode geopend zijn, kan dit met zich mee brengen dat in dit gedeelte het geluidsniveau hoger mag zijn dan in de periode voor uur. Omdat dit niet wenselijk is, wordt toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid niet toegestaan.

7 Rapport Bladzijde Indirecte hinder ten gevolge van verkeersbewegingen op de parkeerplaats Op verzoek van DCMR is de indirecte geluidhinder ten gevolge van de verkeersbewegingen op de parkeerplaats bepaald. Deze indirecte geluidhinder dient getoetst te worden aan de Circulaire van het Ministerie VROM de datum 29 februari 1996 (ook wel schrikkelcirculaire genoemd). De beoordelingswijze houdt in dat aan de geluidbelasting, veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen buiten het terrein van de inrichting, uitsluitend een maximum wordt gesteld in de vorm van een gemiddelde geluidbelasting in een etmaal en niet meer tevens een maximum aan de geluidbelasting op een bepaald moment (piekniveau). Voorts is het acceptabel wanneer bij vergunningverlening gebruik gemaakt wordt van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) en de maximale grenswaarde van 65 db(a) op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen. In de onderhavige situatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) gehanteerd en is gerekend met een worst-case scenario daar uitgegaan is van 40 lichte motorvoertuigbewegingen in de avondperiode en 40 lichte motorvoertuigbewegingen in de nachtperiode.

8 Rapport Bladzijde 5 4. Geluidmetingen en -berekeningen 4.1. Meetvoorwaarden De geluidmetingen zijn zoveel mogelijk verricht conform de meet- en rekenvoorschriften van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. De geluidmetingen zijn verricht binnen de meteocondities volgens de handleiding met klasse I geluidmeetapparatuur. Omschrijving Fabrikaat Type Precision Sound Level Meter Brüel & Kjaer Klasse 1, type 2250 Microfoon Brüel & Kjaer Type 4189 Calibrator CEL Type 5117 Tabel 4: Geluidmeetapparatuur 4.2. Metingen In bijlage 1 zijn de berekeningen gegeven van het resterend muziekgeluidniveau, zoals bepaald met het geluidsysteem van MACH. Met dit geluidsysteem is roze ruis uitgezonden. De geluidreductiemeting vond plaats aan de enige gevel van MACH op 2 meter hoogte boven het aanliggende dijkje, waarbij uitgegaan is van een muziekgeluidniveau van 86 db(a) in het muziek/theatercafe. Op basis van dit resterend muziekgeluidniveau is in een rekenmodel conform de methode II.8 uit de Handleiding het immissie relevante geluidbronvermogen bepaald. De geluidbronnen zijn gelegen op de enige gevel van het muziek/theatercafé op een hoogte van circa 2,0 meter boven maaiveld alwaar het muziekgeluidniveau naar buiten kan treden. Overige gevels bestaan uit aardenwallen en het uitstralende geluid via deze wegen is derhalve te verwaarlozen. In bijlage 2 figuur 1 zijn de locaties van de geluidbronnen weergegeven. Dit geluidvermogen straalt immissierelevant geluid af waarbij het berekend muziekgeluidniveau op de meetpositie op de dijk (spectraal) in overeenstemming met de meetresultaten zijn. Inzake de oefenruimtes van wordt MACH het volgende opgemerkt; de oefenruimten zijn in de bunker gelegen en beschikken niet over een buitengevel. Door in de oefenruimte welke het dichtst bij de buitengevel ( via een gemeenschappelijke verkeersruimte) is gelegen is roze ruis te produceren d.m.v. het geluidsysteem van MACH waardoor een afstralende gevel ontstaat, het geluidniveau in deze oefenruimte is geproduceerd met de maximale capaciteit van de versterker aldaar. Op deze wijze ontstaat een worst-case scenario waarbij het geluidniveau van de overige oefenruimten te verwaarlozen is. Het absolute niveau vanuit het café is identiek inzake de metingen en berekeningen, afgezien van een eventuele meteocorrectieterm. In dit akoestisch rekenmodel zijn vervolgens immissieposities ingevoerd ter hoogte van de gevel van de nieuw te bouwen appartementen. In bijlage 2 is het akoestisch rekenmodel met de invoergegevens opgenomen. In tabel 5 worden de rekenresultaten weergegeven. Deze zijn tevens opgenomen in bijlage 3. In bijlage 4 zijn de rekenresultaten opgenomen ten gevolge van de indirecte hinder, een overzicht is opgenomen in tabel 6.

9 Rapport Bladzijde Resultaten ten gevolge van MACH In onderstaande tabel 5 zijn de rekenresultaten ten gevolge van een muziekgeluidniveau van 86 db(a) weergegeven ten gevolge van zowel de oefenruimten als het muziek/theatercafé MACH. Zie hiervoor ook bijlage 3. Identificatie Omschrijving Hoogte [m] Dag [db(a)] Avond [db(a)] Nacht [db(a)] 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, _B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, _C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, _A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, _B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, _C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, _A Toetspunt noordgevel bouwplan 1, _B Toetspunt noordgevel bouwplan 5, _C Toetspunt noordgevel bouwplan 7, _A ontvanger thv meting 2, Tabel 5: Resultaten uitgaande van een muziekgeluidniveau van 86 db(a)

10 Rapport Bladzijde Resultaten ten gevolge van de verkeersbewegingen op de parkeerplaats In onderstaande tabel 6 zijn rekenresultaten weergegeven ten gevolge de verkeersbewegingen op het parkeerterrein op ongeveer 45 meter van de inrichting. Identificatie Omschrijving Hoogte [m] Dag [db(a)] Avond [db(a)] Nacht [db(a)] 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, _B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, _C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, _A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, _B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, _C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, _A Toetspunt noordgevel bouwplan 1, _B Toetspunt noordgevel bouwplan 5, _C Toetspunt noordgevel bouwplan 7, _A ontvanger thv meting 2, Tabel 6: Resultaten ten gevolge van de verkeersbewegingen op de parkeerplaats.

11 Rapport Bladzijde 8 5. Conslusies 5.1. Geluidniveau ten gevolge van MACH Uit de geluidmetingen blijkt dat in het muziek/theatercafé in de toekomstige situatie (als het bouwplan gerealiseerd is) een maximaal muziekgeluidniveau toelaatbaar is van circa L ar,lt = 86 db(a) in de nachtperiode (tussen uur en uur). In de avondperiode (tussen uur en uur) is een muziekgeluidniveau toelaatbaar van L ar,lt = 91 db(a), in de dagperiode (tussen uur en uur) een muziekgeluidniveau van L ar,lt = 96 db(a). Deze maximale muziekgeluidniveaus zijn ten gevolge van het muziek/theatercafé. Ten gevolge van het muziekgeluidniveau van de oefenruimtes wordt geen maximum gesteld daar de bijdrage van de oefenruimten verwaarloosbaar klein is Verkeersbewegingen. In het model is uitgegaan van een worst-case scenario waarbij 40 lichte motorvoertuigbewegingen in de avondperiode en 40 motorvoertuigbewegingen in de nachtperiode plaatsvinden. Zelfs in deze worst-case scenario wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. Derhalve is er geen overschrijding ten gevolge van de verkeersbewegingen op de parkeerplaats Geluidbelasting op het nieuwbouwplan. Bij de in alinea 5.1 genoemde waardes is er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a). Echter is hier uitgegaan van een maximaal geluidniveau van 86 db(a) in de nachtperiode omdat geen voorschriften bekend zijn noch bij DCMR noch bij de gemeente Hellevoetsluis. Indien deze geluidniveaus in het muziek/theatercafe meer bedragen dan hierboven vermeld zal een overschrijding optreden ten gevolge van het muzie/theatercafe MACH.

12 Rapport Bladzijde 9 6. Overzicht figuren en bijlagen Figuur Omschrijving 1 Luchtfoto van de huidige situatie Bijlage Omschrijving 1 Geluidmetingen 2 Berekeningen maximaal toelaatbaar geluidniveau 3 Resultaten uitgaande van 86 db(a) popmuziek 4 Resultaten ten gevolge van de motorvoertuigen op de parkeerplaats.

13 Figuur 1 Luchtfoto van de huidige situatie

14 Figuur 1 Luchtfoto van de huidige situatie Locatie nieuwbouwplan Locatie MACH

15 Bijlage 1 Geluidmetingen

16 BEREKENBLAD NUMMER: 1 Project Muziekcafe MACH Projectnummer AV.0670 Meetdatum Zendruimte Cafe Ontvangstpositie Ontvanger op de dijk Muziekgeluidniveau binnen 86 db(a) Puntbron 102 Units Octaafbanden 31, Tot. Hz Gem. Zendniveau 46,6 75,2 87,7 89,3 90,1 90,0 86,6 85,9 96,4 Ontvangstniveau 18,5 36,5 45,4 47,1 45,3 44,0 38,2 33,4 52,0 Gem. reductie 28,0 38,7 42,3 42,2 44,8 46,0 48,5 52,6 44,4 Lp db Cp,muziekgeluid db LpA,muziek binnen db(a) Gem. reductie 0,0 38,7 42,3 42,2 44,8 46,0 48,5 52,6 45,5 db(a) Restniveau 0,0 20,3 29,7 34,8 35,2 35,0 31,6 23,5 40,9 db(a)

17 Bijlage 2 Berekeningen maximaal toelaatbaar geluidniveau

18 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Rapport: Model: Lijst van model eigenschappen Horeca Model eigenschap Omschrijving Horeca Verantwoordelijke jelle Rekenmethode IL Modelgrenzen (68047,24, ,26) - (68227,03, ,42) Aangemaakt door jelle op Laatst ingezien door jelle op Model aangemaakt met Geomilieu V1.31 Origineel project Niet van toepassing Originele omschrijving Geïmporteerd door Definitief Definitief verklaard door Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Standaard maaiveldhoogte 0 Berekeningshoogte 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0 Standaard bodemfactor 0,5 Absorptie standaarden HMRI-II.8 Luchtdemping [db/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 Aandachtsgebied -- Dynamische foutmarge -- Geomilieu V :43:09

19 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf 04 Verharding 0,20 05 Pad 0,20 06 Steegje 0,20 03 Parkeerplaats 0,20 01 Parkeerplaats 0,20 02 Parkeerplaats 0,20 07 Parkeerplaats 0,20 Geomilieu V :42:11

20 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl Bouwplan 9,80 0,00 Relatief 0 db 0,80 02 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 03 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 04 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 05 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 06 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 07 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 08 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 09 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 10 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 11 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 12 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 13 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 14 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 15 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 16 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 17 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 18 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 19 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 20 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 21 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 22 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 23 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 24 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 25 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 26 Woningen 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 27 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 28 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 29 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 30 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 31 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 32 Woningen 10,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 33 Woningen 10,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 34 Woningen 10,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 35 Woningen 10,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 36 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 37 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 Geomilieu V :42:11

21 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 39 Huizen 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 41 Voorgevel Mach 7,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 40 Voorgevel bunker 8,00 7,54 Absoluut 0 db 0,80 42 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 Geomilieu V :42:11

22 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H 01 Bovenkant Mach 7,50 02 Onderkant Mach 0,00 03 Onderkant bunker 0,00 06 Bovenkant bunker 8,00 05 Onderkant talud 0,00 04 Bovenkant talud 2,20 Geomilieu V :42:11

23 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr Personenauto's op inrichting 1,00 0,00 Relatief ,95 27, ,00 52,15 66,45 70,35 Geomilieu V :42:11

24 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal ,35 81,45 85,75 83,65 80,65 73,85 89,69 Geomilieu V :42:11

25 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr Cafe MACH 2,00 0,84 Absoluut Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee 0,00 61,50 75,90 84, Uitstralende gevel t.g.v. oefenruimtes 2,00 0,00 Relatief Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja 0,00 42,40 51,70 53,20 Geomilieu V :42:11

26 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal ,00 87,40 84,00 76,20 0,00 92, ,40 48,40 42,40 37,10 0,00 57,81 Geomilieu V :42:11

27 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 01 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 02 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 03 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 04 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 05 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 06 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 07 Toetspunt zuidgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 08 Toetspunt zuidgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 09 Toetspunt noordgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 10 ontvanger thv meting 2,20 Relatief 2, Nee Geomilieu V :42:11

28 Bijlage 2 Figuur 1 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 50 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht puntbronnen

29 Bijlage 2 Figuur 2 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 50 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht mobiele bron

30 Bijlage 2 Figuur 3 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 50 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht ontvangers

31 Bijlage 2 Figuur 4 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 50 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht bodemgebieden

32 Bijlage 2 Figuur 5 33 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 34 0 m 50 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht gebouwen

33 Bijlage 2 Figuur 6 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 50 m 06 schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht hoogtelijnen

34 Bijlage 3 Resultaten uitgaande van 86 db(a) popmuziek

35 Bijlage 3 Rekenresultaten tgv de gehele inrichting Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Horeca LAeq totaalresultaten voor toetspunten Equivalent Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 26,4 26,4 26,4 36,4 28,8 01_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 29,3 29,3 29,3 39,3 29,3 01_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 29,4 29,4 29,4 39,4 29,4 02_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 25,4 25,4 25,4 35,4 28,0 02_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 28,6 28,6 28,6 38,6 28,6 02_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 28,7 28,7 28,7 38,7 28,7 03_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 24,3 24,3 24,3 34,3 27,1 03_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 27,8 27,8 27,8 37,8 27,8 03_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 27,9 27,9 27,9 37,9 27,9 04_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 23,6 23,6 23,6 33,6 26,5 04_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 27,0 27,0 27,0 37,0 27,2 04_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 27,3 27,3 27,3 37,3 27,3 05_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 22,7 22,7 22,7 32,7 25,8 05_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 26,0 26,0 26,0 36,0 26,6 05_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 26,7 26,7 26,7 36,7 26,7 06_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 23,4 23,4 23,4 33,4 26,6 06_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 25,8 25,8 25,8 35,8 26,7 06_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 26,8 26,8 26,8 36,8 26,8 07_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 27,3 27,3 27,3 37,3 29,7 07_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 30,3 30,3 30,3 40,3 30,3 07_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 30,4 30,4 30,4 40,4 30,4 08_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 20,4 20,4 20,4 30,4 23,0 08_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 29,1 29,1 29,1 39,1 29,1 08_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 29,1 29,1 29,1 39,1 29,1 09_A Toetspunt noordgevel bouwplan 1,50 19,7 19,7 19,7 29,7 23,0 09_B Toetspunt noordgevel bouwplan 5,00 22,2 22,2 22,2 32,2 23,4 09_C Toetspunt noordgevel bouwplan 7,50 24,0 24,0 24,0 34,0 24,0 10_A ontvanger thv meting 2,00 41,0 41,0 41,0 51,0 41,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :44:07

36 Bijlage 3 Rekenresultaten tgv het muziek/theatercafé Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Horeca LAeq totaalresultaten voor toetspunten cafe Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 26,4 26,4 26,4 36,4 28,8 01_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 29,3 29,3 29,3 39,3 29,3 01_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 29,4 29,4 29,4 39,4 29,4 02_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 25,4 25,4 25,4 35,4 28,0 02_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 28,6 28,6 28,6 38,6 28,6 02_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 28,7 28,7 28,7 38,7 28,7 03_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 24,3 24,3 24,3 34,3 27,1 03_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 27,8 27,8 27,8 37,8 27,8 03_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 27,9 27,9 27,9 37,9 27,9 04_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 23,6 23,6 23,6 33,6 26,5 04_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 27,0 27,0 27,0 37,0 27,2 04_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 27,3 27,3 27,3 37,3 27,3 05_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 22,7 22,7 22,7 32,7 25,8 05_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 26,0 26,0 26,0 36,0 26,6 05_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 26,7 26,7 26,7 36,7 26,7 06_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 23,4 23,4 23,4 33,4 26,6 06_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 25,8 25,8 25,8 35,8 26,7 06_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 26,8 26,8 26,8 36,8 26,8 07_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 27,2 27,2 27,2 37,2 29,6 07_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 30,2 30,2 30,2 40,2 30,2 07_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 30,3 30,3 30,3 40,3 30,3 08_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 20,2 20,2 20,2 30,2 22,8 08_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 28,9 28,9 28,9 38,9 28,9 08_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 29,0 29,0 29,0 39,0 29,0 09_A Toetspunt noordgevel bouwplan 1,50 19,7 19,7 19,7 29,7 23,0 09_B Toetspunt noordgevel bouwplan 5,00 22,2 22,2 22,2 32,2 23,4 09_C Toetspunt noordgevel bouwplan 7,50 24,0 24,0 24,0 34,0 24,0 10_A ontvanger thv meting 2,00 40,8 40,8 40,8 50,8 40,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :44:43

37 Bijlage 3 Rekenresultaten tgv de oefenruimten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Horeca LAeq totaalresultaten voor toetspunten oefenruimte Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-1,5-1,5-1,5 8,5-0,2 01_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 0,1 0,1 0,1 10,1 0,1 01_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 0,5 0,5 0,5 10,5 0,5 02_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-3,4-3,4-3,4 6,6-1,8 02_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00-1,5-1,5-1,5 8,6-1,5 02_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50-1,0-1,0-1,0 9,0-1,0 03_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-5,1-5,1-5,1 4,9-3,2 03_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00-2,6-2,6-2,6 7,4-2,6 03_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50-2,0-2,0-2,0 8,0-2,0 04_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-6,3-6,3-6,3 3,7-4,1 04_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00-3,7-3,7-3,7 6,4-3,7 04_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50-3,0-3,0-3,0 7,0-3,0 05_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-6,7-6,7-6,7 3,3-4,3 05_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00-4,5-4,5-4,5 5,6-4,5 05_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50-3,8-3,8-3,8 6,2-3,8 06_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-7,5-7,5-7,5 2,5-5,0 06_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00-4,8-4,8-4,8 5,2-4,7 06_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50-5,1-5,1-5,1 4,9-5,1 07_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 10,5 10,5 10,5 20,5 12,0 07_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 14,2 14,2 14,2 24,2 14,2 07_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 14,3 14,3 14,3 24,3 14,3 08_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 6,8 6,8 6,8 16,8 8,5 08_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 13,5 13,5 13,5 23,5 13,5 08_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 13,6 13,6 13,6 23,6 13,6 09_A Toetspunt noordgevel bouwplan 1,50-10,1-10,1-10,1-0,1-7,4 09_B Toetspunt noordgevel bouwplan 5,00-8,0-8,0-8,0 2,0-7,6 09_C Toetspunt noordgevel bouwplan 7,50-6,1-6,1-6,1 3,9-6,1 10_A ontvanger thv meting 2,00 25,6 25,6 25,6 35,6 25,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :45:06

38 Bijlage 4 Resultaten ten gevolge van de motorvoertuigen op de parkeerplaats.

39 Bijlage 4 Rekenresultaten tgv verkeersbewegingen (indirecte hinder) Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Horeca LAeq totaalresultaten voor toetspunten verkeer parkeerplaats (indirecte hinder) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,4 30,4 40,4 60,5 01_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,7 32,7 42,7 60,8 01_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,8 32,8 42,8 60,7 02_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,4 32,3 42,3 62,0 02_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,1 34,1 44,1 62,1 02_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,1 34,1 44,1 62,0 03_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,6 34,6 44,6 63,5 03_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,6 35,6 45,6 63,6 03_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,5 35,5 45,5 63,4 04_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,4 36,4 46,4 65,0 04_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,0 37,0 47,0 65,0 04_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,8 36,8 46,8 64,8 05_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,2 38,2 48,2 66,6 05_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,5 38,5 48,5 66,4 05_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,2 38,2 48,2 66,1 06_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,0 40,0 50,0 68,2 06_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,0 40,0 50,0 67,9 06_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,5 39,5 49,5 67,5 07_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, ,3 18,3 28,3 48,4 07_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, ,9 13,9 23,9 42,0 07_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, ,4 14,4 24,4 42,4 08_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, ,7 11,7 21,7 42,0 08_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, ,6 12,6 22,6 40,7 08_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, ,8 12,8 22,8 40,7 09_A Toetspunt noordgevel bouwplan 1, ,1 38,1 48,1 66,4 09_B Toetspunt noordgevel bouwplan 5, ,3 38,3 48,3 66,3 09_C Toetspunt noordgevel bouwplan 7, ,0 38,0 48,0 66,0 10_A ontvanger thv meting 2, ,3 26,3 36,3 57,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :45:31

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Tritium Advies B.V. Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande. Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V.

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande. Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V. Akoestisch onderzoek Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Rapportnummer ML 465-28-RA d.d. 22 november 2017 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk. Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk. Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie Akoestisch onderzoek Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra

Nadere informatie

BIJLAGE II. Invoergegevens wegverkeerslawaai Toelichting: De bebouwing op het industrieterrein en in de omgeving is afgeleid uit BAG. Vanwege de veelheid van gebouwen zijn deze niet als lijst aan de bijlagen

Nadere informatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie BIJLAGE 1 Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie is omcirkeld. BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 1101/100/RV

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies BV De heer H. de Groot Postbus 6083 3002 AB Rotterdam Projectnummer: 1605J287/DBI/rap1.1

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 AGEL adviseurs D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Akoestisch onderzoek stemgeluid Opdrachtgever Zein Childcare Contactpersoon J. van der Meijden Kenmerk R072260aa.00002.dv Versie 02_001 Datum 23 mei

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg Akoestisch onderzoek Industrielawaai Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg projectnummer: 1108/054/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2 3 SITUATIE TER

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeersaantrekking evenementen. Geluidseffecten verkeersaantrekkende werking evenementen

Akoestisch onderzoek verkeersaantrekking evenementen. Geluidseffecten verkeersaantrekkende werking evenementen datum 17 november 2015 project Advisering Strandpark Slijk-Ewijk vestiging Arnhem betreft Notitie uw kenmerk - versie 001 ons kenmerk M.2015.0549.01.N003 contactpersoon drs. C.L.B. (Clif) op den Camp verwerkt

Nadere informatie

Ons kenmerk : Onderwerp : Plan Geenhovensedreef 20-22, schermlengte ivm terrasgeluid

Ons kenmerk : Onderwerp : Plan Geenhovensedreef 20-22, schermlengte ivm terrasgeluid Schijndel, 24 september 2012 t.a.v. M.J.J.M. Verhoeven Postbus 10 6000 AA Weert Ons kenmerk : 20121333 Onderwerp : Plan Geenhovensedreef 20-22, schermlengte ivm terrasgeluid Beste heer Verhoeven, U verzocht

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Alphen aan den Rijn

Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Alphen aan den Rijn Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Inhoud Inhoud...3 1 Aanleiding...4 2 Situatiebeschrijving...4 3 Wet- en regelgeving...5 4 Uitgangspunten akoestisch onderzoek...6 5 Rekenresultaten...8

Nadere informatie

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Akoestisch onderzoek geluid tuin Opdrachtgever Gemeente Utrecht Ruimtelijke en Economsich Ontwikkelingen Gebieden, Projecten en Juridische Zaken RO Contactpersoon

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek café Voorstraat 52 te Hardenberg i.v.m. bouwplan apartementen Voorstraat 42-26. opdrachtnummer 13.174 datum 16 december 2013 opdrachtgever BJZ.nu

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

7 Onderzoek Industrielawaai

7 Onderzoek Industrielawaai BIJLAGENBOEK BESTEMMINGSPLAN ALEM, HERZIENING 2010, WEIKESSTRAAT 28 BIJLAGE 7 Onderzoek Industrielawaai B01055/ZF9/153/000162 ARCADIS 10 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI PLAN WEIKESSTRAAT 28 ALEM GEMEENTE

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluiduitstraling van Timmerbedrijf Kees van Rijn Herenweg 27 2361 EB Warmond Adviseur: Opdrachtgever: Marc Steenvoorden Milieudienst West-Holland De heer G. Distelbrink

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Opdrachtgever Rho Adviseurs B.V. Mevrouw T. Rodenhuis Rengersweg 98 9062 EJ Oenkerk Opgesteld door Remco Bloemberg 14 januari 2015 Projectnummer:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie De Bloemerd

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie De Bloemerd Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Bloemerd te Gemert versie 27 mei 2014 opdrachtnummer 14-077 datum 27 mei 2014 opdrachtgever Bouwbedrijf Raaijmakers Molenstraat 43 5421 KD Gemert auteur A.D. Postma

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v3 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 4 juli 2014 Van Kooten Akoestisch Advies

Nadere informatie

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134142.R01.V01 Document:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai)

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) Eemland Wonen Akoestisch onderzoek Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. REPRESENTATIEVE

Nadere informatie

Evenemententerrein Lingezegen

Evenemententerrein Lingezegen Evenemententerrein Lingezegen Akoestisch onderzoek Projectbureau Park Lingezegen april 2014 Evenemententerrein Lingezegen Akoestisch onderzoek dossier : BC8294 registratienummer : HL.BC8294.R01 versie

Nadere informatie

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk AKOESTISCH ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Zeewolde Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk akoestisch onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus

Nadere informatie

Uitgangspunten Rekenmodel

Uitgangspunten Rekenmodel Voor : Dhr. R. van den Oetelaar, Buro SRO bv Van : Ad Postma Onderwerp : geluidbelasting door parkeren Carolusdreef, Valkenswaard Projectnummer : 15-118 Datum : dinsdag 25 oktober 2016 Op verzoek van Buro

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel BIJLAGE 3 Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Gemeente: T.J.M. van Diepen Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Akoestisch onderzoek geluidemissie restaurant Opdrachtgever Trojaanse Markt b.v. Contactpersoon Kenmerk R046141aa.00007.eg Versie 02_002

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld)

Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Projectnummer : BP.1305.RO1 Revisie : 6 Rapportdatum : 14 oktober 2015 Auteur : D.

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie