Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V."

Transcriptie

1 Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg MP Naaldwijk telefoon fax Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Datum : 23 december 2009 Rapportnummer : Status : eindrapportage 2009 Aqua-Terra Nova B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2 Colofon Titel Opdrachtgever : Akoestischonderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. : Maasdelta B.V. Projectteam Projectmanager Contactpersoon Auteur : ing. A.P. Wubben (Aqua-Terra Nova B.V.) : mw. ing. M.C.A. Vollebregt (Aqua-Terra Nova B.V.) : J. Lauf (AV-Consulting B.V.) Projectnummer : 29153

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Blad 1. Inleiding 1 2. Situatie Geluidgevoelige omgeving Exploitatie 2 3. Geluidnormstelling Wettelijke normwaarden Toeslag voor muziekgeluid Bedrijfsduurcorrectie Indirecte hinder ten gevolge van verkeersbewegingen op de parkeerplaats 4 4. Geluidmetingen en -berekeningen Meetvoorwaarden Metingen Resultaten ten gevolge van MACH Resultaten ten gevolge van de verkeersbewegingen op de parkeerplaats 7 5. Conslusies Geluidniveau ten gevolge van MACH Verkeersbewegingen Geluidbelasting op het nieuwbouwplan Overzicht figuren en bijlagen 9 Figuur 1 Luchtfoto van de huidige situatie Bijlage 1 Geluidmetingen Bijlage 2 Geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer Bijlage 3 Rekenresultaten uitgaande van 86 db(a) popmuziek Bijlage 4 Rekenresultaten ten gevolge van de motorvoertuigen op de parkeerplaats

4 Rapport Bladzijde 1 1. Inleiding In opdracht van Maasdelta B.V. is door Aqua-Terra Nova B.V. in samenwerking met AV- Consulting B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de geluidisolatie van Muziek en Theatercafé MACH aan het Plein Fort Haerlem 21 te Hellevoetsluis. In dit rapport is bepaald wat het maximale muziekgeluidniveau mag bedragen zonder dat overschrijding optreedt ter plaatse van de nieuw te bouwen appartementen. Hiervoor zijn op 14 december 2009 geluidreductiemetingen verricht. In de berekeningen wordt uitgegaan van een geluidnormstelling van L ar,lt = 50 db(a) etmaalwaarde conform het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Activiteitenbesluit) en er wordt gerekend met het (standaard) popmuziekspectrum. In figuur 1 is een luchtfoto weergegeven met de huidige situatie; hierop is zowel het nieuwbouwplan als het muziek/theatercafé weergegeven.

5 Rapport Bladzijde 2 2. Situatie 2.1. Geluidgevoelige omgeving Het muziek/theatercafé van MACH bevindt zich aan het plein Fort Haerlem 21 te Hellevoetsluis. Het nieuwbouwplan bevind zich aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. De afstand van muziek/theatercafé MACH tot aan het nieuwbouwplan is ongeveer 45 meter Exploitatie In onderstaande tabel is aangegeven welke muziekgeluidniveaus verwacht kunnen worden bij verschillende exploitatieformules. Soort inrichting Activiteit Muziekgeluidniveau Café/Bistro Praten/achtergrondmuziek db(a) Café Bruin café db(a) Druk café db(a) Dans café db(a) Feestzaal Bruiloften en partijen db(a) Disco Jongerendisco db(a) Met levende muziek db(a) Tabel 1: Exploitatieformules met bijbehorend muziekgeluidniveau Voor de berekeningen zal het popmuziekspectrum worden gehanteerd. Octaafbanden Hz 2000 Hz 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Popmuziekspectrum Housespectrum Tabel 2: Pop- en housemuziekspectrum

6 Rapport Bladzijde 3 3. Geluidnormstelling 3.1. Wettelijke normwaarden Per 1 januari 2008 is het Aciviteitenbesluit (Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer) in werking getreden. Dit besluit vervangt (onder andere) het Besluit Horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen, waarin de geluideisen voor horeca-inrichtingen voorheen waren neergelegd. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) veroorzaakt door: de in de inrichting aanwezige (geluid)installaties en toestellen; de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten; laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting; geldt dat de niveaus op de in tabel 3 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer mogen bedragen dan de in de tabel aangegeven waarden. 07:00 19:00 uur 19:00 23:00 uur 23:00 07:00 uur L Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen L Ar,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen Tabel 3: Geluidnormen 50 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 30 db(a) 25 db(a) 3.2. Toeslag voor muziekgeluid Voor het omgaan met muziekgeluid geldt dat, indien dit waarneembaar is ter plaatse van de ontvanger, dit zwaarder beoordeeld wordt dan omgevingseigen en geaccepteerde geluiden. Voor geluiden veroorzaakt door muziek (al dan niet vervormd) wordt ingevolge de Handleiding meten en rekenen industrielawaai bij hoorbaarheid bij de ontvanger een toeslag op de gemeten waarde gerekend van 10 db Bedrijfsduurcorrectie De toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid is in tegenstelling tot wat de Handleiding meten en rekenen industrielawaai aangeeft niet toegestaan. In de Handleiding is de correctie geïntroduceerd met het oog op met name continu bedrijven. Bij toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid bij bijvoorbeeld horecabedrijven die een gedeelte van de nachtperiode geopend zijn, kan dit met zich mee brengen dat in dit gedeelte het geluidsniveau hoger mag zijn dan in de periode voor uur. Omdat dit niet wenselijk is, wordt toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid niet toegestaan.

7 Rapport Bladzijde Indirecte hinder ten gevolge van verkeersbewegingen op de parkeerplaats Op verzoek van DCMR is de indirecte geluidhinder ten gevolge van de verkeersbewegingen op de parkeerplaats bepaald. Deze indirecte geluidhinder dient getoetst te worden aan de Circulaire van het Ministerie VROM de datum 29 februari 1996 (ook wel schrikkelcirculaire genoemd). De beoordelingswijze houdt in dat aan de geluidbelasting, veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen buiten het terrein van de inrichting, uitsluitend een maximum wordt gesteld in de vorm van een gemiddelde geluidbelasting in een etmaal en niet meer tevens een maximum aan de geluidbelasting op een bepaald moment (piekniveau). Voorts is het acceptabel wanneer bij vergunningverlening gebruik gemaakt wordt van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) en de maximale grenswaarde van 65 db(a) op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen. In de onderhavige situatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) gehanteerd en is gerekend met een worst-case scenario daar uitgegaan is van 40 lichte motorvoertuigbewegingen in de avondperiode en 40 lichte motorvoertuigbewegingen in de nachtperiode.

8 Rapport Bladzijde 5 4. Geluidmetingen en -berekeningen 4.1. Meetvoorwaarden De geluidmetingen zijn zoveel mogelijk verricht conform de meet- en rekenvoorschriften van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. De geluidmetingen zijn verricht binnen de meteocondities volgens de handleiding met klasse I geluidmeetapparatuur. Omschrijving Fabrikaat Type Precision Sound Level Meter Brüel & Kjaer Klasse 1, type 2250 Microfoon Brüel & Kjaer Type 4189 Calibrator CEL Type 5117 Tabel 4: Geluidmeetapparatuur 4.2. Metingen In bijlage 1 zijn de berekeningen gegeven van het resterend muziekgeluidniveau, zoals bepaald met het geluidsysteem van MACH. Met dit geluidsysteem is roze ruis uitgezonden. De geluidreductiemeting vond plaats aan de enige gevel van MACH op 2 meter hoogte boven het aanliggende dijkje, waarbij uitgegaan is van een muziekgeluidniveau van 86 db(a) in het muziek/theatercafe. Op basis van dit resterend muziekgeluidniveau is in een rekenmodel conform de methode II.8 uit de Handleiding het immissie relevante geluidbronvermogen bepaald. De geluidbronnen zijn gelegen op de enige gevel van het muziek/theatercafé op een hoogte van circa 2,0 meter boven maaiveld alwaar het muziekgeluidniveau naar buiten kan treden. Overige gevels bestaan uit aardenwallen en het uitstralende geluid via deze wegen is derhalve te verwaarlozen. In bijlage 2 figuur 1 zijn de locaties van de geluidbronnen weergegeven. Dit geluidvermogen straalt immissierelevant geluid af waarbij het berekend muziekgeluidniveau op de meetpositie op de dijk (spectraal) in overeenstemming met de meetresultaten zijn. Inzake de oefenruimtes van wordt MACH het volgende opgemerkt; de oefenruimten zijn in de bunker gelegen en beschikken niet over een buitengevel. Door in de oefenruimte welke het dichtst bij de buitengevel ( via een gemeenschappelijke verkeersruimte) is gelegen is roze ruis te produceren d.m.v. het geluidsysteem van MACH waardoor een afstralende gevel ontstaat, het geluidniveau in deze oefenruimte is geproduceerd met de maximale capaciteit van de versterker aldaar. Op deze wijze ontstaat een worst-case scenario waarbij het geluidniveau van de overige oefenruimten te verwaarlozen is. Het absolute niveau vanuit het café is identiek inzake de metingen en berekeningen, afgezien van een eventuele meteocorrectieterm. In dit akoestisch rekenmodel zijn vervolgens immissieposities ingevoerd ter hoogte van de gevel van de nieuw te bouwen appartementen. In bijlage 2 is het akoestisch rekenmodel met de invoergegevens opgenomen. In tabel 5 worden de rekenresultaten weergegeven. Deze zijn tevens opgenomen in bijlage 3. In bijlage 4 zijn de rekenresultaten opgenomen ten gevolge van de indirecte hinder, een overzicht is opgenomen in tabel 6.

9 Rapport Bladzijde Resultaten ten gevolge van MACH In onderstaande tabel 5 zijn de rekenresultaten ten gevolge van een muziekgeluidniveau van 86 db(a) weergegeven ten gevolge van zowel de oefenruimten als het muziek/theatercafé MACH. Zie hiervoor ook bijlage 3. Identificatie Omschrijving Hoogte [m] Dag [db(a)] Avond [db(a)] Nacht [db(a)] 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, _B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, _C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, _A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, _B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, _C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, _A Toetspunt noordgevel bouwplan 1, _B Toetspunt noordgevel bouwplan 5, _C Toetspunt noordgevel bouwplan 7, _A ontvanger thv meting 2, Tabel 5: Resultaten uitgaande van een muziekgeluidniveau van 86 db(a)

10 Rapport Bladzijde Resultaten ten gevolge van de verkeersbewegingen op de parkeerplaats In onderstaande tabel 6 zijn rekenresultaten weergegeven ten gevolge de verkeersbewegingen op het parkeerterrein op ongeveer 45 meter van de inrichting. Identificatie Omschrijving Hoogte [m] Dag [db(a)] Avond [db(a)] Nacht [db(a)] 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt westgevel bouwplan 1, _B Toetspunt westgevel bouwplan 5, _C Toetspunt westgevel bouwplan 7, _A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, _B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, _C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, _A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, _B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, _C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, _A Toetspunt noordgevel bouwplan 1, _B Toetspunt noordgevel bouwplan 5, _C Toetspunt noordgevel bouwplan 7, _A ontvanger thv meting 2, Tabel 6: Resultaten ten gevolge van de verkeersbewegingen op de parkeerplaats.

11 Rapport Bladzijde 8 5. Conslusies 5.1. Geluidniveau ten gevolge van MACH Uit de geluidmetingen blijkt dat in het muziek/theatercafé in de toekomstige situatie (als het bouwplan gerealiseerd is) een maximaal muziekgeluidniveau toelaatbaar is van circa L ar,lt = 86 db(a) in de nachtperiode (tussen uur en uur). In de avondperiode (tussen uur en uur) is een muziekgeluidniveau toelaatbaar van L ar,lt = 91 db(a), in de dagperiode (tussen uur en uur) een muziekgeluidniveau van L ar,lt = 96 db(a). Deze maximale muziekgeluidniveaus zijn ten gevolge van het muziek/theatercafé. Ten gevolge van het muziekgeluidniveau van de oefenruimtes wordt geen maximum gesteld daar de bijdrage van de oefenruimten verwaarloosbaar klein is Verkeersbewegingen. In het model is uitgegaan van een worst-case scenario waarbij 40 lichte motorvoertuigbewegingen in de avondperiode en 40 motorvoertuigbewegingen in de nachtperiode plaatsvinden. Zelfs in deze worst-case scenario wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. Derhalve is er geen overschrijding ten gevolge van de verkeersbewegingen op de parkeerplaats Geluidbelasting op het nieuwbouwplan. Bij de in alinea 5.1 genoemde waardes is er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a). Echter is hier uitgegaan van een maximaal geluidniveau van 86 db(a) in de nachtperiode omdat geen voorschriften bekend zijn noch bij DCMR noch bij de gemeente Hellevoetsluis. Indien deze geluidniveaus in het muziek/theatercafe meer bedragen dan hierboven vermeld zal een overschrijding optreden ten gevolge van het muzie/theatercafe MACH.

12 Rapport Bladzijde 9 6. Overzicht figuren en bijlagen Figuur Omschrijving 1 Luchtfoto van de huidige situatie Bijlage Omschrijving 1 Geluidmetingen 2 Berekeningen maximaal toelaatbaar geluidniveau 3 Resultaten uitgaande van 86 db(a) popmuziek 4 Resultaten ten gevolge van de motorvoertuigen op de parkeerplaats.

13 Figuur 1 Luchtfoto van de huidige situatie

14 Figuur 1 Luchtfoto van de huidige situatie Locatie nieuwbouwplan Locatie MACH

15 Bijlage 1 Geluidmetingen

16 BEREKENBLAD NUMMER: 1 Project Muziekcafe MACH Projectnummer AV.0670 Meetdatum Zendruimte Cafe Ontvangstpositie Ontvanger op de dijk Muziekgeluidniveau binnen 86 db(a) Puntbron 102 Units Octaafbanden 31, Tot. Hz Gem. Zendniveau 46,6 75,2 87,7 89,3 90,1 90,0 86,6 85,9 96,4 Ontvangstniveau 18,5 36,5 45,4 47,1 45,3 44,0 38,2 33,4 52,0 Gem. reductie 28,0 38,7 42,3 42,2 44,8 46,0 48,5 52,6 44,4 Lp db Cp,muziekgeluid db LpA,muziek binnen db(a) Gem. reductie 0,0 38,7 42,3 42,2 44,8 46,0 48,5 52,6 45,5 db(a) Restniveau 0,0 20,3 29,7 34,8 35,2 35,0 31,6 23,5 40,9 db(a)

17 Bijlage 2 Berekeningen maximaal toelaatbaar geluidniveau

18 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Rapport: Model: Lijst van model eigenschappen Horeca Model eigenschap Omschrijving Horeca Verantwoordelijke jelle Rekenmethode IL Modelgrenzen (68047,24, ,26) - (68227,03, ,42) Aangemaakt door jelle op Laatst ingezien door jelle op Model aangemaakt met Geomilieu V1.31 Origineel project Niet van toepassing Originele omschrijving Geïmporteerd door Definitief Definitief verklaard door Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Standaard maaiveldhoogte 0 Berekeningshoogte 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0 Standaard bodemfactor 0,5 Absorptie standaarden HMRI-II.8 Luchtdemping [db/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 Aandachtsgebied -- Dynamische foutmarge -- Geomilieu V :43:09

19 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf 04 Verharding 0,20 05 Pad 0,20 06 Steegje 0,20 03 Parkeerplaats 0,20 01 Parkeerplaats 0,20 02 Parkeerplaats 0,20 07 Parkeerplaats 0,20 Geomilieu V :42:11

20 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl Bouwplan 9,80 0,00 Relatief 0 db 0,80 02 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 03 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 04 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 05 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 06 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 07 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 08 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 09 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 10 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 11 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 12 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 13 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 14 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 15 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 16 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 17 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 18 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 19 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 20 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 21 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 22 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 23 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 24 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 25 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 26 Woningen 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 27 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 28 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 29 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 30 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 31 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 32 Woningen 10,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 33 Woningen 10,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 34 Woningen 10,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 35 Woningen 10,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 36 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 37 Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 Geomilieu V :42:11

21 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl Huis 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 39 Huizen 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 41 Voorgevel Mach 7,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 40 Voorgevel bunker 8,00 7,54 Absoluut 0 db 0,80 42 Schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 Geomilieu V :42:11

22 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H 01 Bovenkant Mach 7,50 02 Onderkant Mach 0,00 03 Onderkant bunker 0,00 06 Bovenkant bunker 8,00 05 Onderkant talud 0,00 04 Bovenkant talud 2,20 Geomilieu V :42:11

23 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr Personenauto's op inrichting 1,00 0,00 Relatief ,95 27, ,00 52,15 66,45 70,35 Geomilieu V :42:11

24 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal ,35 81,45 85,75 83,65 80,65 73,85 89,69 Geomilieu V :42:11

25 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr Cafe MACH 2,00 0,84 Absoluut Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee 0,00 61,50 75,90 84, Uitstralende gevel t.g.v. oefenruimtes 2,00 0,00 Relatief Normaal 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja 0,00 42,40 51,70 53,20 Geomilieu V :42:11

26 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal ,00 87,40 84,00 76,20 0,00 92, ,40 48,40 42,40 37,10 0,00 57,81 Geomilieu V :42:11

27 Bijlage 2 Akoestisch rekenmodel Model: Groep: Horeca AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - AV.0670 (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 01 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 02 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 03 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 04 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 05 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 06 Toetspunt westgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 07 Toetspunt zuidgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 08 Toetspunt zuidgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 09 Toetspunt noordgevel bouwplan 0,00 Relatief 1,50 5,00 7, Ja 10 ontvanger thv meting 2,20 Relatief 2, Nee Geomilieu V :42:11

28 Bijlage 2 Figuur 1 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 50 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht puntbronnen

29 Bijlage 2 Figuur 2 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 50 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht mobiele bron

30 Bijlage 2 Figuur 3 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 50 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht ontvangers

31 Bijlage 2 Figuur 4 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 50 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht bodemgebieden

32 Bijlage 2 Figuur 5 33 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 34 0 m 50 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht gebouwen

33 Bijlage 2 Figuur 6 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijn/mobiele bronpunt Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 50 m 06 schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [AV.0670 Molenstraat Hellevoetsluis - Horeca], Geomilieu V1.31 Overzicht hoogtelijnen

34 Bijlage 3 Resultaten uitgaande van 86 db(a) popmuziek

35 Bijlage 3 Rekenresultaten tgv de gehele inrichting Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Horeca LAeq totaalresultaten voor toetspunten Equivalent Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 26,4 26,4 26,4 36,4 28,8 01_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 29,3 29,3 29,3 39,3 29,3 01_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 29,4 29,4 29,4 39,4 29,4 02_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 25,4 25,4 25,4 35,4 28,0 02_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 28,6 28,6 28,6 38,6 28,6 02_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 28,7 28,7 28,7 38,7 28,7 03_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 24,3 24,3 24,3 34,3 27,1 03_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 27,8 27,8 27,8 37,8 27,8 03_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 27,9 27,9 27,9 37,9 27,9 04_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 23,6 23,6 23,6 33,6 26,5 04_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 27,0 27,0 27,0 37,0 27,2 04_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 27,3 27,3 27,3 37,3 27,3 05_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 22,7 22,7 22,7 32,7 25,8 05_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 26,0 26,0 26,0 36,0 26,6 05_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 26,7 26,7 26,7 36,7 26,7 06_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 23,4 23,4 23,4 33,4 26,6 06_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 25,8 25,8 25,8 35,8 26,7 06_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 26,8 26,8 26,8 36,8 26,8 07_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 27,3 27,3 27,3 37,3 29,7 07_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 30,3 30,3 30,3 40,3 30,3 07_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 30,4 30,4 30,4 40,4 30,4 08_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 20,4 20,4 20,4 30,4 23,0 08_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 29,1 29,1 29,1 39,1 29,1 08_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 29,1 29,1 29,1 39,1 29,1 09_A Toetspunt noordgevel bouwplan 1,50 19,7 19,7 19,7 29,7 23,0 09_B Toetspunt noordgevel bouwplan 5,00 22,2 22,2 22,2 32,2 23,4 09_C Toetspunt noordgevel bouwplan 7,50 24,0 24,0 24,0 34,0 24,0 10_A ontvanger thv meting 2,00 41,0 41,0 41,0 51,0 41,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :44:07

36 Bijlage 3 Rekenresultaten tgv het muziek/theatercafé Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Horeca LAeq totaalresultaten voor toetspunten cafe Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 26,4 26,4 26,4 36,4 28,8 01_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 29,3 29,3 29,3 39,3 29,3 01_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 29,4 29,4 29,4 39,4 29,4 02_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 25,4 25,4 25,4 35,4 28,0 02_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 28,6 28,6 28,6 38,6 28,6 02_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 28,7 28,7 28,7 38,7 28,7 03_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 24,3 24,3 24,3 34,3 27,1 03_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 27,8 27,8 27,8 37,8 27,8 03_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 27,9 27,9 27,9 37,9 27,9 04_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 23,6 23,6 23,6 33,6 26,5 04_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 27,0 27,0 27,0 37,0 27,2 04_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 27,3 27,3 27,3 37,3 27,3 05_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 22,7 22,7 22,7 32,7 25,8 05_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 26,0 26,0 26,0 36,0 26,6 05_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 26,7 26,7 26,7 36,7 26,7 06_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50 23,4 23,4 23,4 33,4 26,6 06_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 25,8 25,8 25,8 35,8 26,7 06_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 26,8 26,8 26,8 36,8 26,8 07_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 27,2 27,2 27,2 37,2 29,6 07_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 30,2 30,2 30,2 40,2 30,2 07_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 30,3 30,3 30,3 40,3 30,3 08_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 20,2 20,2 20,2 30,2 22,8 08_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 28,9 28,9 28,9 38,9 28,9 08_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 29,0 29,0 29,0 39,0 29,0 09_A Toetspunt noordgevel bouwplan 1,50 19,7 19,7 19,7 29,7 23,0 09_B Toetspunt noordgevel bouwplan 5,00 22,2 22,2 22,2 32,2 23,4 09_C Toetspunt noordgevel bouwplan 7,50 24,0 24,0 24,0 34,0 24,0 10_A ontvanger thv meting 2,00 40,8 40,8 40,8 50,8 40,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :44:43

37 Bijlage 3 Rekenresultaten tgv de oefenruimten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Horeca LAeq totaalresultaten voor toetspunten oefenruimte Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-1,5-1,5-1,5 8,5-0,2 01_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00 0,1 0,1 0,1 10,1 0,1 01_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50 0,5 0,5 0,5 10,5 0,5 02_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-3,4-3,4-3,4 6,6-1,8 02_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00-1,5-1,5-1,5 8,6-1,5 02_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50-1,0-1,0-1,0 9,0-1,0 03_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-5,1-5,1-5,1 4,9-3,2 03_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00-2,6-2,6-2,6 7,4-2,6 03_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50-2,0-2,0-2,0 8,0-2,0 04_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-6,3-6,3-6,3 3,7-4,1 04_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00-3,7-3,7-3,7 6,4-3,7 04_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50-3,0-3,0-3,0 7,0-3,0 05_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-6,7-6,7-6,7 3,3-4,3 05_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00-4,5-4,5-4,5 5,6-4,5 05_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50-3,8-3,8-3,8 6,2-3,8 06_A Toetspunt westgevel bouwplan 1,50-7,5-7,5-7,5 2,5-5,0 06_B Toetspunt westgevel bouwplan 5,00-4,8-4,8-4,8 5,2-4,7 06_C Toetspunt westgevel bouwplan 7,50-5,1-5,1-5,1 4,9-5,1 07_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 10,5 10,5 10,5 20,5 12,0 07_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 14,2 14,2 14,2 24,2 14,2 07_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 14,3 14,3 14,3 24,3 14,3 08_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1,50 6,8 6,8 6,8 16,8 8,5 08_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5,00 13,5 13,5 13,5 23,5 13,5 08_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7,50 13,6 13,6 13,6 23,6 13,6 09_A Toetspunt noordgevel bouwplan 1,50-10,1-10,1-10,1-0,1-7,4 09_B Toetspunt noordgevel bouwplan 5,00-8,0-8,0-8,0 2,0-7,6 09_C Toetspunt noordgevel bouwplan 7,50-6,1-6,1-6,1 3,9-6,1 10_A ontvanger thv meting 2,00 25,6 25,6 25,6 35,6 25,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :45:06

38 Bijlage 4 Resultaten ten gevolge van de motorvoertuigen op de parkeerplaats.

39 Bijlage 4 Rekenresultaten tgv verkeersbewegingen (indirecte hinder) Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Horeca LAeq totaalresultaten voor toetspunten verkeer parkeerplaats (indirecte hinder) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,4 30,4 40,4 60,5 01_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,7 32,7 42,7 60,8 01_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,8 32,8 42,8 60,7 02_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,4 32,3 42,3 62,0 02_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,1 34,1 44,1 62,1 02_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,1 34,1 44,1 62,0 03_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,6 34,6 44,6 63,5 03_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,6 35,6 45,6 63,6 03_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,5 35,5 45,5 63,4 04_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,4 36,4 46,4 65,0 04_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,0 37,0 47,0 65,0 04_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,8 36,8 46,8 64,8 05_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,2 38,2 48,2 66,6 05_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,5 38,5 48,5 66,4 05_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,2 38,2 48,2 66,1 06_A Toetspunt westgevel bouwplan 1, ,0 40,0 50,0 68,2 06_B Toetspunt westgevel bouwplan 5, ,0 40,0 50,0 67,9 06_C Toetspunt westgevel bouwplan 7, ,5 39,5 49,5 67,5 07_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, ,3 18,3 28,3 48,4 07_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, ,9 13,9 23,9 42,0 07_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, ,4 14,4 24,4 42,4 08_A Toetspunt zuidgevel bouwplan 1, ,7 11,7 21,7 42,0 08_B Toetspunt zuidgevel bouwplan 5, ,6 12,6 22,6 40,7 08_C Toetspunt zuidgevel bouwplan 7, ,8 12,8 22,8 40,7 09_A Toetspunt noordgevel bouwplan 1, ,1 38,1 48,1 66,4 09_B Toetspunt noordgevel bouwplan 5, ,3 38,3 48,3 66,3 09_C Toetspunt noordgevel bouwplan 7, ,0 38,0 48,0 66,0 10_A ontvanger thv meting 2, ,3 26,3 36,3 57,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :45:31

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Tritium Advies B.V. Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau)

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg Akoestisch onderzoek Industrielawaai Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg projectnummer: 1108/054/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2 3 SITUATIE TER

Nadere informatie

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 AGEL adviseurs D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek café Voorstraat 52 te Hardenberg i.v.m. bouwplan apartementen Voorstraat 42-26. opdrachtnummer 13.174 datum 16 december 2013 opdrachtgever BJZ.nu

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek Milieudienst Midden-Holland Akoestisch Onderzoek Bedrijfsterrein Rijnhoek Bodegraven Rapportnr. GI-08-054 Gouda, augustus 2004 Behandeld door: Mw. G.E.M. van Opstal GI-08-054 Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Bouwkundig buro Erwin Meinders T.a.v. Marcel Paus Schotboersweg 7 7678 VK Geesteren Ons kenmerk : 12.140b3 Betreft : nieuw zorggebouw bij Tijhuis Hardenbergerweg 190

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray Akoestisch onderzoek industrielawaai MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray projectnummer: 1106/048/JS, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 SITUATIE

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 9 79 11 telefax 070 9 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland G G : ] AAPR Ü- Gemeente Teylingen Afdeling Ruimte, Team Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. Richard Rietveld Postbus 9 ZJ Voorhout Contactpersoon: Uw referentie: Betreft: Rob

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten datum: 11 maart 2013 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V2.0

Akoestisch Onderzoek V2.0 Akoestisch Onderzoek V2. naar de geluidbelasting van de omgeving vanwege de activiteiten binnen Jongerencentrum @Hok Jacoba van Beierenweg 118 2215 KZ Voorhout Akoestisch Onderzoek V2. naar de geluidbelasting

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn. Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn. Akoestisch onderzoek locatie Albert Heijn

Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn. Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn. Akoestisch onderzoek locatie Albert Heijn Bijlagen bij de toelichting: Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Bijlage VIII Bijlage IX Lijst met gemeentelijke monumenten Memo bedrijven en milieuzonering locatie

Nadere informatie

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013 Rapport i-2 18 december 2013 Lek Sloopwerken B.V. en Francken Metaal B.V. Barwoutswaarder 89 Woerden Opdrachtgever ARCOM Partners B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Tel: 0318 645552 Adviseur ing. G. van

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Projectnummer: 140326.000620.003. Opgesteld door: Luc Cartigny. Ons kenmerk: 075511993:A

Projectnummer: 140326.000620.003. Opgesteld door: Luc Cartigny. Ons kenmerk: 075511993:A MEMO NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 961 www.arcadis.nl Onderwerp: Geluidbelasting IBC weg 2 ten gevolge van wegverkeer Maastricht, 9 mei 2011

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Referentie 20110684-19 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Royal House

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. AKOESTISCHE BESCHOUWING Planontwikkeling Industrieweg ong. Baarle Nassau Opdrachtgever : De heer W. van Lanen Oordeelsestraat 7 5111 PA Baarle Nassau Projectnummer : AKO-60140267

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel. Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41

AKOESTISCH ONDERZOEK. River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel. Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41 AKOESTISCH ONDERZOEK River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41 Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Zaltbommel de heer A. Sybesma Documentnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport Projectnummer : IL.818.R01 Revisie : 5 Rapportdatum : 6 april 2009 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

Rapport IL.13146, januari 2013

Rapport IL.13146, januari 2013 Rapport IL.13146, januari 2013 Akoestisch onderzoek met betrekking tot transportbedrijf J. Deckers jr BV aan de Uilecotenweg 20, Ammerzoden advisering architectuur ruimtelijke ontwikkeling milieu Rapport

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel

Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel documentkenmerk:, versie 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van VDZ Holding BV De heer M.A.J. van der Zanden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden Akoestisch onderzoek Industrielawaai Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER»

Nadere informatie

Rapport: 083219-00. Akoestisch onderzoek Zandhandel & Transportbedrijf H.H. van der Velde BV. Verantwoording. Colofon. Paraaf auteur(s) :

Rapport: 083219-00. Akoestisch onderzoek Zandhandel & Transportbedrijf H.H. van der Velde BV. Verantwoording. Colofon. Paraaf auteur(s) : Rapport: 083219-00 Akoestisch onderzoek Zandhandel & Transportbedrijf H.H. van der Velde BV Verantwoording Auteur(s) : ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Status : concept Versie : 1 Aantal pagina s : 15 (exclusief

Nadere informatie

Bijlage II Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn. Bijlage III Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn

Bijlage II Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn. Bijlage III Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn Bijlagen bij de toelichting: Bijlage I Lijst met gemeentelijke monumenten Bijlage II Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn Bijlage III Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn Bijlage

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.01 Datum rapport : 19-03-2015 Betreft : zonetoets Hameland A. Schweitzerstraat 13 Onderwerp : Toetsing in het kader van de vergunning Bijlagen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem 19 februari 2013 Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Toetsing aan het Activiteitenbesluit en beschouwing stemgeluid

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Versie 10 maart 2014 opdrachtnummer 13201 datum 10 maart 2014 opdrachtgever PlanM Advies Prof. Regoutstr. 35A 5348 AA OSS auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Vancouver Restorations aan de Noordachteresweg 8 te Markelo Rapportnummer: 071902.5 Status: definitief Datum: 6 september 2007 Handtekening: In opdracht van: Gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan Uden Noord 2 Hotel Van der Valk

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan Uden Noord 2 Hotel Van der Valk RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Uden Noord 2 Hotel Van der Valk Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel Van de Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door : Dhr.

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen Rapport Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America projectnr. 200163 revisie 01 januari 2010 Auteur(s) Marcel Truijen Opdrachtgever RvR Limburg Beheer b.v. Postbus 5700 6202

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R001 Stadskantoor Deventer. Akoestisch onderzoek

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R001 Stadskantoor Deventer. Akoestisch onderzoek Rapport B.2006.0407.19.R001 Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus 640 www.dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. sportpark Jaspers fase 3

Akoestisch onderzoek. sportpark Jaspers fase 3 Akoestisch onderzoek sportpark Jaspers fase 3 te Winterswijk Versie 1 juli 2011 opdrachtnummer 10-302r1 geluid datum 1 juli 2011 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK 0543-543

Nadere informatie

27 augustus 2015 X1742-5-R. De heren. R.J. en C.J.W. Huijbers

27 augustus 2015 X1742-5-R. De heren. R.J. en C.J.W. Huijbers datum: rapportnummer: 27 augustus 2015 X1742-5-R opdrachtgever: De heren. R.J. en C.J.W. Huijbers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende het project aan het Ooyse Sluispad 2-4 te Nijmegen (horecabestemming

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek UITBREIDING MHZ VERSUS NIEUWBOUW MHZ B.V. JANNINKSWEG 1 TE HENGEVELDE RAPPORTNUMMER:13.067.02 VERSIE 1 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : MHZ Hengevelde Machinefabriek BV

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek zwembad de Kwakel ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Mesos Overvecht te Utrecht

Akoestisch onderzoek zwembad de Kwakel ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Mesos Overvecht te Utrecht Akoestisch onderzoek zwembad de Kwakel ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Mesos Overvecht te Utrecht projectnummer 130917 Opdrachtgever: Timpaan Versienummer: 9.0 Datum: 2 mei 2014 Auteur: D.J.R.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Verlengde Reekstraat 1 te Beuningen Hippisch Centrum La Grande

AKOESTISCH ONDERZOEK. Verlengde Reekstraat 1 te Beuningen Hippisch Centrum La Grande AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Verlengde Reekstraat 1 te Beuningen Hippisch Centrum La Grande Datum : 26 oktober 2012 Rapportnummer : 212-BVR1-il-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag. Resultaten van verificatiemetingen

Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag. Resultaten van verificatiemetingen Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag Resultaten van verificatiemetingen Rapportnummer FB 15648-2-RA d.d. 22 juli 2014 Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag Resultaten van verificatiemetingen

Nadere informatie

Dierenbeschermingscentrum Limburg

Dierenbeschermingscentrum Limburg Dierenbeschermingscentrum Limburg Akoestisch onderzoek Definitief Opdrachtgever: Dierenbescherming Limburg Stationsstraat 41a 6131 AX Sittard Grontmij Nederland B.V. Roosendaal, 20 april 2012 GM-0050655,

Nadere informatie

21520165.R01. Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen. datum: 21 mei 2015

21520165.R01. Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen. datum: 21 mei 2015 21520165.R01 Het Nijkerkse Kippeboertje B.V. Akoestisch onderzoek Dijkhuizenstraat 58 Nijkerkerveen datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m

Nadere informatie

Zuid - Holland Noord-Brabant 111.19.1111. Postbus 705 Postbus 120

Zuid - Holland Noord-Brabant 111.19.1111. Postbus 705 Postbus 120 AV CONSULTING B.V. NL15 RABO 0307 33 99 20. KvK Gouda 29037057 L Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv www.av-consulting.n1 NL - 8033.00.591.B.01 Rapport AV.0958 10 november 2011 AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013.

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013. Akoestisch onderzoek Wegverkeer Westfriesedijk 14a te Schoorldam projectnummer 132576 Opdrachtgever: Familie De Wit Versienummer: 3.0 Datum: 27 november 2013 Auteur: I. Avontuur Controle: D.C. Blokland

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest

Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest Janninksweg 3 Hengevelde 13.084.01 versie 1 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Ter Doest BV. Janninksweg 3 7496 PT Hengevelde Enschede 6 november

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Akoestisch onderzoek Industrielawaai Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM

Nadere informatie

Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel

Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel Akoestisch onderzoek omliggende veehouderijen Stichting Kempenhaeghe april 2010 Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel Akoestisch onderzoek omliggende

Nadere informatie

Rapport. Rapportnummer: BA 85-2. Datum: 3 september 2009 RJ/YV/CJ/BA 85-2-RA. Rapportnummer BA 85-2 d.d. 3 september 2009

Rapport. Rapportnummer: BA 85-2. Datum: 3 september 2009 RJ/YV/CJ/BA 85-2-RA. Rapportnummer BA 85-2 d.d. 3 september 2009 Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Geluidaspecten met betrekking tot zwembad De Krommerijn aan de Weg tot de Wetenschap te Utrecht Onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo Akoestisch onderzoek schildersbedrijf nabij locatie Paalbergweg te Hoenderloo Versie 15 juni 2011 opdrachtnummer 11-136 datum 17 juni 2011 opdrachtgever Saltos Tingietersdonk 105 7326 NE APELDOORN 06-20300562

Nadere informatie

CONSULTING B.V. AKOESTISCH ONDERZOEK. Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014. Dierenpension Gouderakse Tiendweg 30 Gouda

CONSULTING B.V. AKOESTISCH ONDERZOEK. Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014. Dierenpension Gouderakse Tiendweg 30 Gouda AV. CONSULTING B.V., '..".1i ' i i iii: ( ) 1,: ) L.:, Li 1 i 'n _:,-.._.., r_ IBAN NL15 RABO 0307 33 99 20 KvK Gouda 29037057 th -1111 Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014 AKOESTISCH

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Akoestisch onderzoek industrielawaai Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA5.ac Datum : 8 maart 2010 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone dhr. ir. D.A. van Valkenburg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Norit Nederland B.V. te Klazienaveen In de nachtperiode van 11 op 12 december

Nadere informatie