Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie"

Transcriptie

1 Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Opdrachtgever Contactpersoon Dura Vermeer B.V. Postbus AD LEIDSCHENDAM De heer J.C. Tuk Behandeld door mevrouw ir. M.E. Koek Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Boterdiep AW ROTTERDAM Postbus AE ROTTERDAM Telefoon Fax Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten Beoordelingskader Relevante bedrijven 5 3 Akoestisch model Algemeen 8 4 Geluidbelasting van de bestaande inrichtingen op het plan Resultaten 9 5 Conclusie 11 Bijlagen Bijlage I Bijlage II Bijlage III Overzicht milieucategorieën Invoergegevens Resultaten Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 2

4 1 Inleiding Ten behoeve van de besluitvorming over het akoestische klimaat van het project Churchilllaan te Rijswijk is in onderliggend rapport aangegeven wat de invloed van geluid ten gevolge van bedrijfsvoering van omliggende bedrijven is. Uitgangspunt is dat de huidige bedrijven niet in hun huidige geluidruimte worden beperkt. Op basis van de rapportage van Tauw Bestemmingsplan Plaspoelpolder te Rijswijk d.d. 8 april 2011 is bepaald welke omliggende bedrijven aanwezig zijn. In de rapportage van Tauw is uitgegaan van één milieucategorie per deel van het bedrijventerrein. In de bijlage van de rapportage van Tauw komen de afzonderlijke bedrijven aan bod. In onderliggend rapport is gekeken naar de nu aanwezige relevante bedrijven. Per bedrijf is gekeken naar de maximale geluidruimte die nu aanwezig is en indien noodzakelijk berekend wat de gecumuleerde geluidbelasting is ten gevolge van alle relevante bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 3

5 2 Uitgangspunten 2.1 Beoordelingskader In overleg met gemeente Rijswijk is besproken dat ten behoeve van de beoordeling van de invloed van het project op de geluidruimte van omliggende bedrijven als uitgangspunt moet worden genomen dat de huidige maximale geluidruimte niet mag worden beperkt. De maximale geluidruimte die de bedrijven nu hebben is ingegeven door de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit. In afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit zijn voorschriften met betrekking tot geluidhinder opgenomen. In artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen gevoelige gebouwen (woningen) buiten het bedrijventerrein en gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein 1. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het bevoegd gezag op basis van artikel 2.20 onder voorwaarden bij maatwerkvoorschrift andere (hogere) waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximaal geluidsniveau (L Amax ) kan vaststellen. In overleg met de gemeente Rijswijk is vastgesteld dat voor de nabijgelegen bedrijven geen maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld. De belangrijkste voorschriften uit artikel 2.17 luiden: Artikel Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximaal geluidsniveau (L Amax ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; Tabel 2.17a. 07:00 19:00 uur 19:00 23:00 uur 23:00 07:00 uur L Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 db(a) 45 db(a) 40 db(a) L Ar,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 db(a) 30 db(a) 25 db(a) L Amax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 db(a) 65 db(a) 60 db(a) L Amax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 db(a) 50 db(a) 45 db(a) 1 Een bedrijventerrein is in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit gedefinieerd als een cluster aaneengesloten percelen met overwegend bedrijfsbestemmingen, binnen een in een bestemmingsplan als bedrijventerrein aangewezen gebied, daaronder niet begrepen een gezoneerd industrieterrein Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 4

6 b. de in de periode tussen en uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (L Amax ) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein; 2. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, bedragen in afwijking van het eerste lid, het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L AR,LT ) en het maximaal geluidsniveau (L Amax ) op de in tabel 2.17b genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer dan de in die tabel aangegeven waarden. De in artikel 2.17b aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen zijn niet van toepassing indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen. De in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel zijn ook van toepassing bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein. De waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten. Tabel 2.17b. 07:00 19:00 uur 19:00 23:00 uur 23:00 07:00 uur L Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein L Ar,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein L Amax op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein L Amax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein 55 db(a) 50 db(a) 45 db(a) 35 db(a) 30 db(a) 25 db(a) 75 db(a) 70 db(a) 65 db(a) 55 db(a) 50 db(a) 45 db(a) 2.2 Relevante bedrijven Om te bepalen of omliggende bedrijven akoestisch relevant zijn, is net als in het rapport van Tauw uitgegaan van richtafstanden zoals deze zijn gepubliceerd in het VNG handboek Bedrijven en milieuzonering; Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk, editie De richtafstanden geven de minimale afstand die geadviseerd wordt aan te houden tussen milieubelastende en milieugevoelige activiteiten. Wanneer een geluidgevoelig object buiten deze afstand ligt kan worden aangenomen dat het bedrijf akoestisch niet relevant is ter plaatse van dit geluidgevoelige object. De richtafstanden zoals opgenomen in het VNG handboek zijn in de onderstaande tabel 1 opgenomen. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 5

7 Tabel 1. Richtafstanden voor geluid. Categorie Afstand voor geluid ten opzichte van geluidgevoelige objecten Afstand voor geluid ten opzichte van gemengd gebied Voor de afstand tot gemengd gebied mag rekening gehouden worden met de vermindering van één afstandstap. Bijvoorbeeld mag de richtafstand tot gemengd gebied voor een categorie 3.2 bedrijf 50 meter zijn in plaats van 100 meter. Onder gemengd gebied wordt een gebied verstaan met een matige tot sterke functiemenging. Naast woningen komen ook andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Het project Churchilllaan omvat meerder functies en kan derhalve aangemerkt worden als gemengd gebied. De omliggende bedrijven zijn aan de hand van gegevens uit het rapport van Tauw geïnventariseerd. Aan de hand van de bijlage 1 van het rapport van Tauw is gekeken naar de betreffende milieucategorieën. In overleg met de gemeente is, in afwijking van het rapport van Tauw, voor de bestaande bedrijven aan de Treubstraat 17 uitgegaan van een maximale milieucategorie 2. In bijlage I is een plattegrond opgenomen met de omliggende bedrijven en de bijbehorende categorieën. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 6

8 Bedrijven tot en met categorie 2 zijn verder buiten beschouwing gelaten omdat geen van de bedrijven dichter bij ligt dan 10 meter tot de nieuwe ontwikkeling. De nieuwe ontwikkeling ligt binnen de richtafstand van slechts één bedrijf. De gegevens van dit bedrijf inclusief de milieucategorie en bijbehorende richtafstand tot gemengd gebied zijn in onderstaande tabel 2 weergegeven. Tabel 2. Gegevens relevante bedrijf. Naam bedrijf Adres Activiteiten Categorie Richtafstand [m] Topstone Natuursteen B.V. Diepenhorstlaan 2 Natuursteenbewerking Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 7

9 3 Akoestisch model 3.1 Algemeen Om de geluidniveaus in de omgeving te bepalen wordt gebruik gemaakt van een akoestisch rekenmodel. In dit model worden geluidbronnen, berekeningspunten en objecten ingevoerd. De relevante geluidbron wordt ingevoerd als oppervlaktebron met een bepaald akoestisch vermogen (bronvermogenniveau), maaiveldhoogte, bronhoogte en bedrijfsduurcorrectie. Het geluidvermogen van het relevante bedrijf is bepaald aan de hand van het huidige dichtstbijzijnde geluidgevoelige object. Ervan uitgaande dat het bedrijf gelijkmatig uitstraalt is gekozen voor een oppervlaktebron ter grote van het perceel van het betreffende bedrijf. Het geluidvermogen van de vervangingsbron is bepaald aan de hand van de maximale geluidbelasting op het meest nabij gelegen geluidgevoelig object. Het meest nabijgelegen geluidgevoelig object is het onderwijsgebouw aan de Diepenhorstlaan 3. Door het geluidvermogen van de vervangingsbron zo te kiezen dat de geluidbelasting (L Ar,LT ) op de onderwijsfunctie maximaal 50 db(a) is in de dagperiode kan worden bepaald wat de geluidbelasting ten gevolge van deze bron is op de voorgenomen ontwikkeling. Op basis van de maximale geluidbelasting ten gevolge van het bedrijf is een bedrijfsduurcorrectie in de avond en nacht toegepast. In het model is gerekend met een bedrijfsduurcorrectie van 5 db(a) voor de avondperiode en 10 db(a) voor de nachtperiode. De oppervlaktebron is op 5 meter hoogte gemodelleerd en wordt het object (gebouw) waarin het ligt genegeerd. Bij de modellering is gebruik gemaakt van een industrielawaaispectrum zoals dat gehanteerd wordt door de milieudienst Zuid-Holland Zuid. Zie bijlage 2 voor de invoergegevens van de geonoiseberekening. Tabel 3. Correctiewaarde voor het gehanteerde spectrum. Spectrum Correctiewaarden voor het geluidspectrum [db(a)] Per octaafbandmiddenfrequentie [Hz] 31, Totaal Industrielawaai -37,2-17,2-7,2-6,7-6,0-6,4-12,0-17,8-22,6 0 Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 8

10 4 Geluidbelasting van de bestaande inrichtingen op het plan 4.1 Resultaten In tabel 4 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de beoordelingspunten voor de representatieve bedrijfssituatie samengevat. In deze tabel zijn de geluidsbelastingen ter hoogte van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object (onderwijsgebouw) en de maatgevende ontvangerpunten op de beoogde woningen weergegeven. Per ontvangerpunt is de hoogst berekende waarde weergegeven. Zie bijlage 3 voor alle resultaten. Tabel 4. Rekenresultaten. Beoordelingspunt Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT [db(a)] 1 Onderwijsgebouw Diepenhorstlaan Onderwijsgebouw Diepenhorstlaan Onderwijsgebouw Diepenhorstlaan 3 49 I-03 Bouwdeel 1 43 I-04 Bouwdeel 1 44 I-05 Bouwdeel 1 32 I-06 Bouwdeel 1 40 I-07 Bouwdeel 1 40 I-08 Bouwdeel 1 44 I-09 Bouwdeel 1 40 I-19 Bouwdeel 1 41 I-20 Bouwdeel 1 41 I-21 Bouwdeel 1 44 II-06 Bouwdeel II 42 II-07 Bouwdeel II 43 II-08 Bouwdeel II 44 II-09 Bouwdeel II 44 II-10 Bouwdeel II 42 II-17 Bouwdeel II 41 II-18 Bouwdeel II 40 IV-01 Bouwdeel IV 40 IV-02 Bouwdeel IV 41 Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 9

11 Beoordelingspunt Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT [db(a)] IV-03 Bouwdeel IV 41 IV-04 Bouwdeel IV 41 IV-05 Bouwdeel IV 42 IV-06 Bouwdeel IV 41 IV-07 Bouwdeel IV 41 IV-08 Bouwdeel IV 41 IV-09 Bouwdeel IV 40 IV-10 Bouwdeel IV 40 IV-11 Bouwdeel IV 32 IV-21 Bouwdeel IV 40 IV-22 Bouwdeel IV 41 IV-23 Bouwdeel IV 41 IV-24 Bouwdeel IV 41 IV-25 Bouwdeel IV 42 IV-26 Bouwdeel IV 41 IV-27 Bouwdeel IV 41 IV-28 Bouwdeel IV 41 IV-29 Bouwdeel IV 40 Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 10

12 5 Conclusie In opdracht van Dura Vermeer is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Churchilllaan te Rijswijk. Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan Plaspoelpolder. Het plan voorziet in de realisatie van met name woningen. Deze ontwikkeling is in strijd met de vigerende bestemming ter plaatse, zodat deze bestemming moet worden aangepast om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. Bij het bewerkstelligen van deze aanpassing dient onder meer gemotiveerd te worden dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening, gelet op het akoestische woon- en leefklimaat binnen de projectlocatie. Daarbij is onder meer de geluidsbelasting van belang die optreedt door het in werking zijn van een aantal inrichtingen die in de directe omgeving van de projectlocatie liggen. In dit geval ligt het plan alleen binnen de richtafstand van het bedrijf aan de Diepenhorstlaan 2 (natuursteenverwerker). In de voorliggende notitie is nagegaan of het bestaande bedrijf gelegen aan de Diepenhorstlaan 2 vanwege de nieuw te bouwen woningen beperkt wordt in zijn huidige geluidruimte. Daarnaast is bekeken of de geluidsbelasting op de woningen ten gevolge van het in werking zijn van deze inrichting, sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat binnen de projectlocatie. Middels een berekening is de geluidbelasting ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting ter hoogte van de binnen de projectlocatie geprojecteerde woningen vastgesteld. Vervolgens is beoordeeld in hoeverre gelet op deze verwachte geluidsbelasting, kan worden voldaan op de daarop van toepassing zijnde geluidgrenswaarden. Daarbij is er van uitgegaan dat als aan deze grenswaarden wordt voldaan, eveneens sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat binnen het plangebied. Uit de berekening volgt dat bij een geluidbelasting ten gevolge van de inrichting van maximaal 50 db(a) op het dichtstbijzijnde geluidgevoelig object, de maximale geluidbelasting op de woningen binnen het plangebied maximaal 44 db(a) is. Op basis van deze uitkomst kan geconcludeerd worden dat het betreffende bedrijf door de nieuwe ontwikkeling van de woningen niet in zijn geluidruimte wordt beperkt. Tevens kan uit deze uitkomst geconcludeerd worden dat de geluidbelasting ten gevolge van het bedrijf ter hoogte van de woningen niet tot overschrijding van de grenswaarden leidt. Daarmee is in dit kader sprake van een goede ruimtelijke ordening. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV mevrouw ir. M.E. Koek, senior projectleider Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. 6 oktober 2011 Bladzijde 11

13 Bijlage I Overzicht milieucategorieën Project ''Churchilllaan te Rijswijk''

14

15 Bijlage II Invoergegevens Project ''Churchilllaan te Rijswijk''

16 II_01 II_14 II_15 II_13 II_02 II_03 II_16 II_04 Bouwdeel II II_12 II_11 II_05 II_18 II_09 II_10 II_06 II_07 II_17 II_08 IV_11 IV_10 IV_12 IV_29 IV_09 IV_13 IV_28 IV_08 IV_14 IV_27 IV_07 I_16 I_01 IV_15 IV_26 IV_06 I_17 I_15 Bouwdeel IV_16 IV_25 IV_05 I_02 IV_17 Bouwdeel IV_24 IV_04 IV I_14 IV_18 IV_23 I_03 IV_03 I_18 I_13 IV_19 IV_22 IV_02 IV_20 IV_21 I_12 Bouwdeel I I_04I_05 IV_01 I_19 I_06 I_11 I_21 Bouwdeel I_07I I_10 I_20 I_08 I_ Industrielawaai - IL, [bedrijven - Geluid natuursteenbewerker (planinvulling 29 sept. 2011)], Geomilieu V Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Oppervlakte bron Oppervlakte bronpunt Toetspunt 0 m 40 m schaal = 1 : Omliggende bedrijven Cauberg-Huygen

17 Invoergegevens Oppervlaktebron Model: Groep: Geluid natuursteenbewerker (hoofdgroep) Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaX DeltaY Negeer obj. Lw.M2 31 Lw.M2 63 Lw.M2 125 natuurstee 5,00 0,39 Relatief 0,00 5,00 10, Ja 23,00 23,00 23,00 Geomilieu V :49:29

18 Invoergegevens Oppervlaktebron Model: Groep: Geluid natuursteenbewerker (hoofdgroep) Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw.M2 250 Lw.M2 500 Lw.M2 1k Lw.M2 2k Lw.M2 4k Lw.M2 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k natuurstee 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00-37,20-17,20-7,20-6,70-6,00-6,40-12,00-17,80 Geomilieu V :49:29

19 Invoergegevens Oppervlaktebron Model: Groep: Geluid natuursteenbewerker (hoofdgroep) Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam D 8k natuurstee -22,60 Geomilieu V :49:29

20 Invoergegevens Ontvangerpunten Model: Geluid natuursteenbewerker (planinvulling 29 sept. 2011) Groep: (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel II_01 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 47,00 Ja II_02 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 47,00 Ja II_03 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 47,00 Ja II_04 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 50,00 Ja II_05 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 50,00 Ja II_06 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 50,00 Ja II_07 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 47,00 Ja II_08 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 47,00 Ja II_09 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 47,00 Ja II_10 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 47,00 Ja II_11 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 50,00 Ja II_12 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 50,00 Ja I_01 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 41,00 Ja I_02 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 44,00 Ja I_03 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 44,00 Ja I_04 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 41,00 Ja I_05 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8, Ja I_06 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8, Ja I_07 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8, Ja I_08 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 41,00 Ja I_09 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 41,00 Ja I_10 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 44,00 Ja I_11 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 44,00 Ja I_12 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 44,00 Ja IV_01 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8, Ja IV_02 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8, Ja IV_03 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8, Ja IV_04 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8, Ja IV_05 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8, Ja IV_06 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8, Ja IV_07 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8, Ja IV_08 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8, Ja IV_09 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8, Ja IV_10 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja IV_11 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja IV_12 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja IV_13 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja IV_14 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja IV_15 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja IV_16 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja IV_17 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja IV_18 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja IV_19 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja IV_20 Bouwdeel IV 0,39 Relatief 8,00 11,00 14, Ja 2 0,39 Relatief 5, Ja 1 0,39 Relatief 5, Ja 1 0,39 Relatief 5, Ja 3 0,38 Relatief 5, Ja IV_21 Bouwdeel IV 0,39 Relatief -- 11,00 14, Ja IV_22 Bouwdeel IV 0,39 Relatief -- 11,00 14, Ja IV_23 Bouwdeel IV 0,39 Relatief -- 11,00 14, Ja IV_24 Bouwdeel IV 0,39 Relatief -- 11,00 14, Ja IV_25 Bouwdeel IV 0,39 Relatief -- 11,00 14, Ja IV_26 Bouwdeel IV 0,39 Relatief -- 11,00 14, Ja IV_27 Bouwdeel IV 0,39 Relatief -- 11,00 14, Ja IV_28 Bouwdeel IV 0,39 Relatief -- 11,00 14, Ja IV_29 Bouwdeel IV 0,39 Relatief -- 11,00 14, Ja I_13 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 41,00 Ja I_14 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 41,00 Ja I_15 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 41,00 Ja I_16 Bouwdeel I 0,39 Relatief 8,00 14,00 20,00 29,00 35,00 41,00 Ja I_17 Bouwdeel I 0,39 Relatief ,00 Ja I_18 Bouwdeel I 0,39 Relatief ,00 Ja I_19 Bouwdeel I 0,39 Relatief ,00 Ja I_20 Bouwdeel I 0,39 Relatief ,00 Ja II_13 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 50,00 Ja II_14 Bouwdeel II 0,39 Relatief 8,00 17,00 26,00 29,00 38,00 47,00 Ja II_15 Bouwdeel II 0,39 Relatief ,00 Ja II_16 Bouwdeel II 0,39 Relatief ,00 Ja II_17 Bouwdeel II 0,39 Relatief ,00 Ja II_18 Bouwdeel II 0,39 Relatief ,00 Ja I_21 Bouwdeel I 0,39 Relatief -- 14,00 20,00 29,00 35,00 41,00 Ja Geomilieu V :41:57

21 Bijlage III Resultaten Project ''Churchilllaan te Rijswijk''

22 34 Industrielawaai - IL, [bedrijven - Geluid natuursteenbewerker (planinvulling 29 sept. 2011)], Geomilieu V /36/37/37/37/38 25/27/28/28/28/30 26/27/27/27/28/29../../../../../33 35/36/38/38/38/40../../../../../30 33/35/36/36/37/37 33/36/37/38/38/40 34/37/38/38/39/41 36/37/39/39/39/41 35/38/39/39/40/42../../../../../40 37/38/39/40/40/42 37/40/41/41/42/44 36/39/40/40/41/42 30/31/33../41/ /39/40/41/42/42 29/32/32/32/33/36 31/32/34../42/ /../../../../36 31/32/35../42/42 29/30/30/31/31/ /40/41/42/42/42 31/33/36../42/ /28/28/28/29/33 31/33/36../42/42 37/41/41/43/43/ /../../../../34 26/27/27/28/28/32 31/35/37../41/ /38/39../41/42 36/41/42/44/44/ /32/32/32/33/36../../../../../ /33/33/33/34/37../41/42/44/44/ /34/34/34/35/38../../../../../41 40/42/43/44/44/44 33/38/38/38/38/40 37/39/40/41/41/43../../../../../41 30/31/32../41/ /40/41/41/43/44 30/31/32 39/39/40 30/31/32../41/41 40 periode: Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Oppervlakte bron Oppervlakte bronpunt Toetspunt Dagperiode 0 m 30 m schaal = 1 : 750 Omliggende bedrijven Cauberg-Huygen

23 29 Industrielawaai - IL, [bedrijven - Geluid natuursteenbewerker (planinvulling 29 sept. 2011)], Geomilieu V /31/32/32/32/33 20/22/23/23/23/25 21/22/22/22/23/24../../../../../28 30/31/33/33/33/35../../../../../25 28/30/31/31/32/32 28/31/32/33/33/35 29/32/33/33/34/36 31/32/34/34/34/36 30/33/34/34/35/37../../../../../35 32/33/34/35/35/37 32/35/36/36/37/39 31/34/35/35/36/37 25/26/28../36/ /34/35/36/37/37 24/27/27/27/28/31 26/27/29../37/ /../../../../31 26/27/30../37/37 24/25/25/26/26/ /35/36/37/37/37 26/28/31../37/ /23/23/23/24/28 26/28/31../37/37 32/36/36/38/38/ /../../../../29 21/22/22/23/23/27 26/30/32../36/ /33/34../36/37 31/36/37/39/39/ /27/27/27/28/31../../../../../ /28/28/28/29/32../36/37/39/39/ /29/29/29/30/33../../../../../36 35/37/38/39/39/39 28/33/33/33/33/35 32/34/35/36/36/38../../../../../36 25/26/27../36/ /35/36/36/38/39 25/26/27 34/34/35 25/26/27../36/36 35 periode: Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Oppervlakte bron Oppervlakte bronpunt Toetspunt Avondperiode 0 m 30 m schaal = 1 : 750 Omliggende bedrijven Cauberg-Huygen

24 24 Industrielawaai - IL, [bedrijven - Geluid natuursteenbewerker (planinvulling 29 sept. 2011)], Geomilieu V /26/27/27/27/28 15/17/18/18/18/20 16/17/17/17/18/19../../../../../23 25/26/28/28/28/30../../../../../20 23/25/26/26/27/27 23/26/27/28/28/30 24/27/28/28/29/31 26/27/29/29/29/31 25/28/29/29/30/32../../../../../30 27/28/29/30/30/32 27/30/31/31/32/34 26/29/30/30/31/32 20/21/23../31/ /29/30/31/32/32 19/22/22/22/23/26 21/22/24../32/ /../../../../26 21/22/25../32/32 19/20/20/21/21/ /30/31/32/32/32 21/23/26../32/ /18/18/18/19/23 21/23/26../32/32 27/31/31/33/33/ /../../../../24 16/17/17/18/18/22 21/25/27../31/ /28/29../31/32 26/31/32/34/34/ /22/22/22/23/26../../../../../ /23/23/23/24/27../31/32/34/34/ /24/24/24/25/28../../../../../31 30/32/33/34/34/34 23/28/28/28/28/30 27/29/30/31/31/33../../../../../31 20/21/22../31/ /30/31/31/33/34 20/21/22 29/29/30 20/21/22../31/31 30 periode: Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Oppervlakte bron Oppervlakte bronpunt Toetspunt Nachtperiode 0 m 30 m schaal = 1 : 750 Omliggende bedrijven Cauberg-Huygen

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel BIJLAGE 3 Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Gemeente: T.J.M. van Diepen Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle

Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Projectnummer : BP.1309.R01 Revisie : Rapportdatum : 4 juni 2013 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek stemgeluid terras voormalige Watermeterfabriek in Haarlem

Akoestisch onderzoek stemgeluid terras voormalige Watermeterfabriek in Haarlem Notitie Contactpersoon Jean-Pierre van Mulken Datum 18 november 2016 Kenmerk N001-1245063JEA-rlk-V01-NL Akoestisch onderzoek stemgeluid terras voormalige Watermeterfabriek in Haarlem 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Terras Jongerius, Utrecht Vervolg onderzoek akoestische inpassing. Datum 14 juli 2017 Referentie

Terras Jongerius, Utrecht Vervolg onderzoek akoestische inpassing. Datum 14 juli 2017 Referentie Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 E amsterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Terras Jongerius, Utrecht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr Boterdiep 48 3077 AW ROTTERDAM Postbus 9222 3007 AE ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E Rotterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20141114-01 Akoestisch onderzoek Dierenuitvaartcentrum Stompwijk

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-06 Referentie 20101867-06 Rapporttitel

Nadere informatie

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Tritium Advies B.V. Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN- EN MILIEUZONERING PLANGEBIED DE BRUG TE WASPIK GEMEENTE WAALWIJK

NOTITIE BEDRIJVEN- EN MILIEUZONERING PLANGEBIED DE BRUG TE WASPIK GEMEENTE WAALWIJK NOTITIE BEDRIJVEN- EN MILIEUZONERING PLANGEBIED DE BRUG TE WASPIK GEMEENTE WAALWIJK Notitie bedrijven- en milieuzonering plangebied De Brug te Waspik in de gemeente Waalwijk Opdrachtgever Gemeente Waalwijk

Nadere informatie

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Provinciaal inpassingsplan Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Wanssum regels Provincie Limburg 3 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: bestaand kavel gronden behorend bij een ten tijde

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tbv sportpark

Akoestisch onderzoek tbv sportpark BESTEMMINGSPLAN SPORTPARK BUITENHOUT ALMERE BUITEN Akoestisch onderzoek tbv sportpark Gemeente Almere Cluster Milieu & Brandveiligheid Concept December 2012 Gemeente Almere Cluster Milieu & Brandveiligheid

Nadere informatie

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan BE LEIDEN telefoon : fax :

ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan BE LEIDEN telefoon : fax : acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN telefoon : 071 572 5845 fax : 071 572 5847 email : info@ardea.nl notitie Eerste bevindingen akoestisch onderzoek project

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Referentie 20110684-19 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Royal House

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Autobedrijf Westerhof VOF Activiteiten van de inrichting : Autodemontagebedrijf Locatie : Zwaferinksweg 5 te Losser Datum beschikking

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Rapportnummer ML 465-28-RA d.d. 22 november 2017 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol

Nadere informatie

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven.

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven. Notitie Datum: 17 oktober 2014 Project: Akoestisch onderzoek Bezoekerscentrum Fort aan de Buurststeeg Uw kenmerk: - Locatie: Renswoude Ons kenmerk: V030581aa.00002.eg Betreft: resultaten berekening naar

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Toetsing aan VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering.

Notitie. Inleiding. Toetsing aan VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Notitie Datum: 20 oktober 2014 Project: Klokkenberg Ubbergseveldweg Uw kenmerk: - Locatie: Nijmegen Ons kenmerk: V074207aa.00001.tc Betreft: Geluid rond school, bso en kd Versie: 02_001 Inleiding In deze

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland G G : ] AAPR Ü- Gemeente Teylingen Afdeling Ruimte, Team Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. Richard Rietveld Postbus 9 ZJ Voorhout Contactpersoon: Uw referentie: Betreft: Rob

Nadere informatie

Milieuhinderonderzoek Jacob Poelsweg America Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling

Milieuhinderonderzoek Jacob Poelsweg America Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling projectnr. 200163 revisie 00 december 2011 auteur Frank Kriellaars Opdrachtgever Gemeente Horst aan de Maas Postbus 6005 5960 AA Horst datum vrijgave

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat):

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat): Figuur 2.1: Richtafstand 30m vanaf inrichtingsgrens 2.2.2 Toetsingskader - stappenplan De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat): 1.

Nadere informatie

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888 Aan E. Douma Van P. van der Sande & T. Breugel Projectnummer RM000888 Kenmerk EGD-190613 Onderwerp impact inpassing herontw. prov. weg 24 vwbt lucht en geluid Datum 1 oktober 2013 Inleiding In onderhavige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden

Nadere informatie

Akoestisch woon- en leefklimaat locatie Nijverheidsweg 6 te Soest

Akoestisch woon- en leefklimaat locatie Nijverheidsweg 6 te Soest Gemeente Soest Afdeling Afdeling Ruimte T.a.v. mevrouw S.G.T. Koekoek Postbus 2000 3760 CA SOEST Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014 Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker 10 6641 SZ BEUNINGEN Boxmeer, 25 april 2014 Betreft: Notitie bedrijven en milieuzonering Locatie: Jonkerstraat 30 Weurt Project: BEU.BWB.MZN 14033195 Geachte

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek Rapportnummer F 20469-2-RA-002 d.d. 20 december 2013 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek o p d r a c h t g e v e r Reddyn

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding Notitie 00988-12528-03 Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Activiteitenbesluit milieubeheer, Afdeling 8 (Tekst geldend op: ) Afdeling 8. Geluidhinder Artikel 16b Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 AGEL adviseurs D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Opdrachtgever: Aeres Milieu Contactpersoon: de heer G. Reuver Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs M.J. (Maarten) Reinders Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

27 augustus 2015 X1742-5-R. De heren. R.J. en C.J.W. Huijbers

27 augustus 2015 X1742-5-R. De heren. R.J. en C.J.W. Huijbers datum: rapportnummer: 27 augustus 2015 X1742-5-R opdrachtgever: De heren. R.J. en C.J.W. Huijbers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende het project aan het Ooyse Sluispad 2-4 te Nijmegen (horecabestemming

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Jeugdland Almere Haven

AKOESTISCH ONDERZOEK. Jeugdland Almere Haven AKOESTISCH ONDERZOEK Jeugdland Almere Haven Auteur: Opdrachtgever: A.J.M. Theunissen Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Postbus 2341 8203 AH LELYSTAD Gemeente Almere E. Weijnen - DSO/College

Nadere informatie

Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014

Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014 Betreft: Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Locatie: Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014 Auteur: C. Rodoe Projectnummer: 14021229 Projectcode: GRA.CGM.MIL Inleiding

Nadere informatie

Evenemententerrein Lingezegen

Evenemententerrein Lingezegen Evenemententerrein Lingezegen Akoestisch onderzoek Projectbureau Park Lingezegen april 2014 Evenemententerrein Lingezegen Akoestisch onderzoek dossier : BC8294 registratienummer : HL.BC8294.R01 versie

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Algemeen Situatie GELUIDSVOORSCHRIFTEN Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit Indire

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Algemeen Situatie GELUIDSVOORSCHRIFTEN Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit Indire Rapport: 20130759 Akoestisch onderzoek Centrumplan Gorredijk Datum: 16 september 2013 Opdrachtgever: Gemeente Opsterland Postbus 10.000 9244 ZP Beetsterzwaag Contactpersoon : mevr. J. de Booij Uitgevoerd

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Notitie Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen

Notitie Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen Notitie 20090207-16 Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen Datum Referentie Behandeld door 14 oktober 2013 20090207-16

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeersaantrekking evenementen. Geluidseffecten verkeersaantrekkende werking evenementen

Akoestisch onderzoek verkeersaantrekking evenementen. Geluidseffecten verkeersaantrekkende werking evenementen datum 17 november 2015 project Advisering Strandpark Slijk-Ewijk vestiging Arnhem betreft Notitie uw kenmerk - versie 001 ons kenmerk M.2015.0549.01.N003 contactpersoon drs. C.L.B. (Clif) op den Camp verwerkt

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0754.00.R001 Kinderdagverblijf aan de Henri Dunantlaan, Apeldoorn Akoestisch onderzoek naar de geluidsinvloed op de omgeving vanwege een kinderdagverblijf te Apeldoorn DEFINITIEF Adviseurs

Nadere informatie

Datum: Versie: 1. Dhr. Marcel Beek Nautilusstraat 7b 7821 AG Emmen

Datum: Versie: 1. Dhr. Marcel Beek Nautilusstraat 7b 7821 AG Emmen Titel: Kenmerk: Akoestisch onderzoek Winkels Vaart ZZ (11-19) Nieuw Amsterdam 0009-I-16-C Datum: 06-04-2016 Versie: 1 Adviseur: Opdrachtgever: Dhr. Sietze Boonstra en dhr. ing. Aljan Gal RooBeek Advies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen

Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer IBAN NL66ABNA0578909146 BTW NL1291.06.823.B01

Nadere informatie