Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven AE ROGGEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL"

Transcriptie

1 Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven AE ROGGEL Gulberg TE NUENEN Telefoon Fax Groenstraat BA PRINSENBEEK Telefoon Fax Vestiging, datum : Nuenen, 2 maart 2011 Ons kenmerk : 1102/066/JS Uw kenmerk : - Behandeld door : Jo Smeets Doorkiesnummer : Gecontroleerd door : Robert van de Voort Betreft : Akoestische onderbouwing industrielawaai Internet ING K.v.K nr Geachte heer Schreurs, In uw opdracht is een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd betreffende uw inrichting Pallethandel Limburg gelegen aan Ophoven 34 te Roggel, gemeente Leudal. Inleiding en opzet van het onderzoek In dit onderzoek is de totale geluiduitstraling bepaald ten gevolge van de geluidrelevante activiteiten op het inrichtingsterrein en getoetst aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit (BARIM). Tevens is indirecte hinder vanwege het aan- en afvoerende verkeer naar en van de inrichting beschouwd en getoetst aan de Circulaire Indirecte Geluidhinder d.d. 29 februari Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een bestemmingsplanwijziging. In de huidige situatie heeft een inventarisatie van geluidbronnen plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van: de informatie die door het bedrijf werd verstrekt: in het bijzonder over de aantallen en tijdstippen van de verkeersbewegingen en de bedrijfstijden van de diverse geluiduitstralende bronnen; archiefgegevens en kentallen. Aan de hand van een akoestisch model in het programma Geomilieu is de geluidimmissie op de dichtstbijzijnde gevels bepaald. Het geluidonderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (1999). Situatie en randvoorwaarden In bijlage A zijn een luchtfoto, een topografische en een kadastrale kaart opgenomen met de locatie van de inrichting en haar omgeving omcirkeld. De inrichting is gelegen aan de Ophoven 34 in het buitengebied tussen de kernen Roggel en Neer. 1102/066/JS pagina 1 van 4

2 Representatieve bedrijfssituatie In de dagperiode vinden er inpandig maximaal 4 uur per dag werkzaamheden plaats in de werkplaats. De meeste van deze activiteiten zijn niet geluidbelastend voor de omgeving, echter gedurende circa 10 minuten per dag draait de compressor en gedurende circa 30 minuten wordt gebruik gemaakt van een (hand)cirkelzaag. Verder wordt gebruik gemaakt van een pneumatisch aangedreven nietmachine. Voorts wordt er twee maal per dag een retourbeweging met de eigen bestelwagen gemaakt. Dit betreft de aanvoer van te repareren pallets en de afvoer van gereed product. Om deze te laden en lossen wordt maximaal 10 minuten gebruik gemaakt van een diesel aangedreven heftruck. Geluideisen Met betrekking tot de eisen van de gemeente Leudal is uitgegaan van de eisen in het Activiteitenbesluit, waaronder de onderhavige inrichting met een meldingsplicht ressorteert. In het bijzonder is rekening gehouden met de in voorschrift 2.17 vermelde geluidgrenswaarden voor het equivalente geluiddrukniveau L Aeq ter plaatse van gevels van woningen van derden: 50 db(a) tussen en uur (dagperiode); 45 db(a) tussen en uur (avondperiode); 40 db(a) tussen en uur (nachtperiode). Voor L A;max gelden waarden die 20 db(a) hoger liggen dan de L Aeq -eisen. Piekniveaus als gevolg van laden en lossen in de dagperiode zijn uitgezonderd van toetsing. Metingen en berekeningen Ter bepaling van de geluiduitstraling van de geluidrelevante activiteiten is gebruik gemaakt van elders uitgevoerde metingen. Gedurende de metingen waren de weersomstandigheden zodanig dat geen speciale correcties noodzakelijk waren. De uitgevoerde metingen hebben plaatsgevonden binnen het meteoraam, zoals omschreven in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai uitgave De berekeningen van de geluidemissie van het bedrijf zijn uitgevoerd conform de voorschriften van de methode II in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Uitstralende gevel- en dakdelen Worst-case is in het navolgende uitgegaan van een akoestisch relevant binnenniveau van 87 db(a) gedurende 1 uur in de dagperiode (afkomstig uit archiefgegevens bij soortgelijke bedrijven c.q. werkzaamheden). In bijlage B zijn de bronvermogens bepaald van de uitstralende geveldelen. Op al deze bronvermogens is een bedrijfsduurcorrectie van C b = -11 db(a) van toepassing. De uitstralende deur aan de westzijde heeft gezien de hoge bedrijfsduurcorrectie, de richtingsindex (DI), de afstand tot de maatgevende woning en de geluidisolatiewaarde een te verwaarlozen invloed op de geluiduitstraling. Mobiele bronnen In bijlage B zijn de bronvermogens weergegeven van bestelauto s welke vergelijkbaar zijn met de bestelauto die binnen de onderhavige inrichting in gebruik is. Uit deze bijlage blijkt dat voor het bronvermogen van een wegrijdende bestelauto momenteel L w = 92 db(a) representatief is. De 1102/066/JS pagina 2 van 4

3 bedrijfsduurcorrectie is bepaald door toepassing van een mobiele bron in het akoestisch model welke twee maal per dag op en neer rijdt van de werkplaats naar de weg en vice versa. Verder wordt er 10 minuten gebruik gemaakt van een diesel aangedreven heftruck voor het in- en uitladen van de bestelwagen. Voor de heftruckbewegingen op het terrein is een bronvermogen van L w = 98 db(a) representatief (zie bijlage B). De bedrijfsduurcorrectie bedraagt hier afgerond C b = -19 db(a). Resultaten De resultaten van de berekeningen zijn bepaald met het programma Geomilieu, versie In onderstaande tabel 1 zijn de resultaten weergegeven voor de dagperiode. In de avond- en nachtperiode vinden er geen activiteiten plaats. Tabel 1: Rekenresultaten overdrachtsberekening RBS Toetspunt L Ar;LT [db(a)] L Amax [db(a)] toetspunt t (b 10) toetspunt t (b 10) toetspunt t (b 10) toetspunt t (b 10) toetspunt t (b 10) In bijlage D is verder een SRMI rekensheet opgenomen i.v.m. indirecte hinder. Het betreft slechts 2 retourbewegingen met de bestelwagen in de dagperiode. De gevelbelasting is bepaald op 36 db(a) en is daarmee ruim lager dan de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. Conclusies Uit de berekende waarden blijkt dat de inrichting ruim kan voldoen aan de eisen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit het Activiteitenbesluit. Ook van indirecte hinder is geen sprake. Pieken welke optreden bij laden en lossen in de dagperiode behoeven feitelijk niet beschouwd te worden. Ter volledigheid zijn de waarden wel berekend. Overal blijkt de heftruck maatgevend. Er is rekening gehouden met een piektoeslag van 10 db(a) op het toegepaste bronvermogen als gevolg van pieken die ontstaan bij handling. Derhalve kan geconcludeerd worden dat ook de maximale niveaus de grenswaarde van 70 db(a) niet overschrijden. Voor wat betreft het aspect geluid bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Het bevoegd gezag wordt dan ook voorgesteld de melding te publiceren. 1102/066/JS pagina 3 van 4

4 Wij vertrouwen erop u hiermee op passende wijze van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, Tritium Advies B.V. ir. J. Smeets Projectleider geluid en bouwfysica Bijlagen Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D Topografische en kadastrale kaart en luchtfoto Berekening bronvermogens Invoergegevens akoestisch model Resultaten 1102/066/JS pagina 4 van 4

5 BIJLAGE A

6 Topografische kaart van Limburg, kaartblad 58B, Roggel. Bijlage A Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie is omcirkeld.

7

8

9 BIJLAGE B

10 Tritium Advies Project JS.xls Bijlage B (II7) bron b 1 - b 3 lichtkoepel II.7 - Uitstraling door gebouwen Meetdatum : n.v.t. Wandoppervlak : 1,0 m2 Soort vlak d(ak)/g(evel): d Materiaal geveldeel: 45 lichtkoepel dubbel 2*3 mm Freq. [Hz] : 31,5 63, db(a) Lp [db(a)] : 26,0 48,5 62,2 71,5 80,0 80,6 78,4 81,0 76,4 86,7 10lg(S)[dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R [db] : Di [db] : DI wordt in Geomilieu verdisconteerd als dakvlak Cd [db] : -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Lw [db(a)] : 14,0 31,5 38,2 47,5 56,0 54,6 44,4 44,0 36,4 59,1 bron b-8 gevel II.7 - Uitstraling door gebouwen Meetdatum : n.v.t. Wandoppervlak : 13,5 m2 Soort vlak d(ak)/g(evel): g Materiaal geveldeel: 58 wand gasbeton 100mm -steenwol - 1/2 steens Freq. [Hz] : 31,5 63, db(a) Lp [db(a)] : 26,0 48,5 62,2 71,5 80,0 80,6 78,4 81,0 76,4 86,7 10lg(S)[dB] : 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 R [db] : Di [db] : DI wordt in Geomilieu verdisconteerd als geveldeel Cd [db] : -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Lw [db(a)] : 4,3 21,8 31,5 37,8 43,3 38,9 31,7 29,3 24,7 46,0 bron b 4 - b 7 dakvlak 1/4 II.7 - Uitstraling door gebouwen Meetdatum : n.v.t. Wandoppervlak : 11,3 m2 Soort vlak d(ak)/g(evel): d Materiaal geveldeel: 75 dak hout mags Freq. [Hz] : 31,5 63, db(a) Lp [db(a)] : 26,0 48,5 62,2 71,5 80,0 80,6 78,4 81,0 76,4 86,7 10lg(S)[dB] : 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 R [db] : Di [db] : DI wordt in Geomilieu verdisconteerd als dakvlak Cd [db] : -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Lw [db(a)] : 24,5 42,0 49,7 55,0 60,6 58,1 53,9 50,5 43,9 64,

11 Tritium Advies Project JS.xls Bijlage E2 Archiefdata Bronvermogens WEGRIJBEWEGING bestelbus vanaf terrein -> openbare weg k 2k 4k 8k db(a) gemiddeld 50,0 54,2 62,5 79,3 84,7 87,8 86,3 79,2 68,4 91,8 Bronvermogens piekniveaus DICHT SCHUIVEN PORTIEREN k 2k 4k 8k db(a) maximaal piekniveau 66,3 69,3 74,4 84,9 92,8 90,9 92,8 87,3 79,1 97,8 piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 6,0 Bronvermogens RIJBEWEGING heftruck op terrein k 2k 4k 8k db(a) heftruck gas (linde H15) 51,0 72,6 84,0 91,9 92,9 89,9 85,0 79,0 71,3 97,1 heftruck diesel (linde 2T) 55,0 66,4 83,5 89,2 92,7 90,5 90,3 87,6 76,5 97,6 heftruck elektrisch (Still R70-30) 62,6 65,9 74,1 77,8 82,3 82,5 79,7 73,9 69,5 87,

12 BIJLAGE C

13 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Item ID Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf 201 v01 Ophoven , ,91 0, v02 erf inrichting , ,90 0, v03 erf buren , ,53 0, v04 erf overburen , ,95 0,00 %&'(! "#!#$

14 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Item ID Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld HDef. Cp 1 7 woning overburen , ,18 7,00 0,00 Relatief 0 db 2 1 eigen woning , ,85 3,50 0,00 Relatief 0 db 3 2 woning buren , ,55 3,50 0,00 Relatief 0 db 4 3 werkplaats , ,71 3,30 0,00 Relatief 0 db 5 4 garage , ,10 5,00 0,00 Relatief 0 db 6 5 nok eigen woning , ,31 7,50 0,00 Relatief 2 db 7 6 nok buren , ,68 7,50 0,00 Relatief 2 db %&'(! "#!#"$

15 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Item ID Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E 17 t01 toetspunt , ,32 0,00 1, t02 toetspunt , ,32 0,00 1, t03 toetspunt , ,32 0,00 1, t04 toetspunt , ,57 0,00 1, t05 toetspunt , ,98 0,00 1, %&'$! "#!$#

16 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Item ID Hoogte F Gevel Ja Ja Ja Ja Ja %&'$! "#!$#

17 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Item ID Naam Omschr. Groep ISO H ISO M Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) 8 mb01 bestelwagen 0,80 0, , %&'$! "#!$#!!

18 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Item ID Gem.snelheid Max.afst. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k ,00 50,00 54,20 62,50 79,30 84,70 87,80 86,30 79,20 68,40 %&'$! "#!$#!!

19 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Item ID Lw. Totaal Lwr Totaal 8 91,77 91,77 %&'$! "#!$#!!

20 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Groep X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek b 1 lichtkoepel , ,03 0,10 3,30 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 b 2 lichtkoepel , ,14 0,10 3,30 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 b 3 lichtkoepel , ,25 0,10 3,30 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 b 4 dak 1/4e deel , ,15 0,10 3,30 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 b 5 dak 1/4e deel , ,24 0,10 3,30 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 b 6 dak 1/4e deel , ,71 0,10 3,30 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 b 7 dak 1/4e deel , ,58 0,10 3,30 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 b 8 gevel , ,11 0,00 0,00 Uitstralende gevel 0,00 360,00 b 9 heftruck , ,67 1,00 0,00 Normale puntbron 0,00 360,00 '()$! "#!$#%&

21 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k b 1 10, Nee Nee Nee 14,00 31,50 38,20 47,50 56,00 54,60 b 2 10, Nee Nee Nee 14,00 31,50 38,20 47,50 56,00 54,60 b 3 10, Nee Nee Nee 14,00 31,50 38,20 47,50 56,00 54,60 b 4 10, Nee Nee Nee 24,50 42,00 49,70 55,00 60,60 58,10 b 5 10, Nee Nee Nee 24,50 42,00 49,70 55,00 60,60 58,10 b 6 10, Nee Nee Nee 24,50 42,00 49,70 55,00 60,60 58,10 b 7 10, Nee Nee Nee 24,50 42,00 49,70 55,00 60,60 58,10 b 8 10, Ja Nee Nee 4,30 21,80 31,50 37,80 43,30 38,90 b 9 18, Nee Nee Nee 55,00 66,40 83,50 89,20 92,70 90,50 '()$! "#!$#%&

22 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lw. Totaal Lwr Totaal b 1 44,40 44,00 36,40 59,07 59,07 b 2 44,40 44,00 36,40 59,07 59,07 b 3 44,40 44,00 36,40 59,07 59,07 b 4 53,90 50,50 43,90 64,15 64,15 b 5 53,90 50,50 43,90 64,15 64,15 b 6 53,90 50,50 43,90 64,15 64,15 b 7 53,90 50,50 43,90 64,15 64,15 b 8 31,70 29,30 24,70 45,95 45,95 b 9 90,30 87,60 76,50 97,59 97,59 '()$! "#!$#%&

23 !"#"$"#%$ $& '()&"*+$,(## Bodemgebied Detail puntbron Gebouw Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 10 m schaal = 1 : 391 Industrielawaai - IL, [versie van Gebied - eerste model], Geomilieu V1.71

24

25 BIJLAGE D

26 BIJLAGE D/1

27 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li t01_a toetspunt 1,50 22, ,9 44,2 t02_a toetspunt 1,50 22, ,7 44,1 t03_a toetspunt 1,50 21, ,4 44,3 t04_a toetspunt 1,50 35, ,1 60,8 t05_a toetspunt 1,50 35, ,4 59,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen &'()!"!#$"$"%

28 BIJLAGE D/2

29 Rapport: Model: Groep: Resultatentabel eerste model LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht t01_a toetspunt 1,50 41, t02_a toetspunt 1,50 40, t03_a toetspunt 1,50 39, t04_a toetspunt 1,50 55, t05_a toetspunt 1,50 54, Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen ' ()*!"!#$"$%&

30 BIJLAGE D/3

31 Tritium Advies Project JS.xls Bijlage D Indirecte hinder Waarneempunt : adres Jaar telgegevens : STANDAARDREKENMETHODE I VOLGENS RMV 2006 Etmaalwaarde 0 : mvt. Toename per jaar : Prognosegegevens in : Etmaalwaarde 0 : 0 mvt. L Aeq (1) of L DEN (2) 1 Verdeling: dagperiode avondperiode nachtperiode uur uur uur per uur per uur per uur aantal verdeling aantal verdeling aantal verdeling type motorvoertuigen per uur dag per uur avond per uur nacht lichte motorvoertuigen 0,0 0,0 0,0 middelzware motorvoertuigen 0,3 0,0 0,0 zware motorvoertuigen 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% snelheid motorvoertuigen lichte motorvoertuigen : 60 km/uur middelzware motorvoertuigen : 60 km/uur zware motorvoertuigen : 60 km/uur Omgevingsparameters wegdektype : 1 type verharding : DAB 11/16 (referentie) delta L b delta L b 0,00 0,00 0,00 0,00 type weg : 1 (1=stedelijke weg/2=buitenstedelijke weg) afstand tot obstakel : 0,0 [m] afstand tot kruispunt : 0,0 [m] objectfractie (0-1) : 0 afstand midden weg-waarn. : 12,0 [m] afstand (r) : 12,02 [m] waarneemhoogte : 1,5 [m] weghoogte : 0,0 [m] voor aut. bodemfactor vul wegbreedte in wegbreedte : 0,0 [m] bodemfactor : 0,50 autom. bodemfactor : 0,00 zichthoek : 127 [graden] dag avond nacht Geluidbelasting : 36,1-8,6-8,6 [db(a)] correctie t.g.v. dag/avond/nachtperiode : 0,0 5,0 10,0 [db(a)] aftrek inzake artikel 110g Wgh. : 5,0 5,0 5,0 [db(a)] zichthoekcorrectie : 0,0 0,0 0,0 [db(a)] 36,1-3,6 1,5 LAeq exclusief art 110g WgH : 36,1 [db(a)]

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie BIJLAGE 1 Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie is omcirkeld. BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 1101/100/RV

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray Akoestisch onderzoek industrielawaai MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray projectnummer: 1106/048/JS, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 SITUATIE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nettorama Supermarkt hoek Heinseweg / De Limpensstraat, Sittard

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nettorama Supermarkt hoek Heinseweg / De Limpensstraat, Sittard Akoestisch onderzoek Industrielawaai Nettorama Supermarkt hoek Heinseweg / De Limpensstraat, Sittard projectnummer: 1101/100/RV, versie 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van Plangroep

Nadere informatie

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Tritium Advies B.V. Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Akoestisch onderzoek Industrielawaai Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden Akoestisch onderzoek Industrielawaai Nieuwbouw woning Vinkenstraat-Meijelseweg te Heusden Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER»

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek indirecte hinder Recreatieparadijs De Belhamel Brugdam 17, Lage Zwaluwe

Akoestisch onderzoek indirecte hinder Recreatieparadijs De Belhamel Brugdam 17, Lage Zwaluwe Akoestisch onderzoek indirecte hinder Recreatieparadijs De Belhamel Brugdam 17, Lage Zwaluwe documentkenmerk: 1411/024/JS-01, versie 1 Akoestisch onderzoek indirecte hinder in opdracht van Recreatieparadijs

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg Akoestisch onderzoek Industrielawaai Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg projectnummer: 1108/054/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2 3 SITUATIE TER

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel

Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel Akoestisch onderzoek industrielawaai Van der Zanden Zandstraat 14A, Moergestel documentkenmerk:, versie 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van VDZ Holding BV De heer M.A.J. van der Zanden

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht T.a.v. de heer R. Verkooijen Vonderweg RM EINDHOVEN. Geachte heer Verkooijen,

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht T.a.v. de heer R. Verkooijen Vonderweg RM EINDHOVEN. Geachte heer Verkooijen, Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht T.a.v. de heer R. Verkooijen Vonderweg 14 5616 RM EINDHOVEN TRITIUM NUENEN» Gulberg 35 5674 TE Nuenen T. 040.29 51 951 TRITIUM PRINSENBEEK» Groenstraat 27 4841 BA Prinsenbeek

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluiduitstraling van Timmerbedrijf Kees van Rijn Herenweg 27 2361 EB Warmond Adviseur: Opdrachtgever: Marc Steenvoorden Milieudienst West-Holland De heer G. Distelbrink

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v3 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 4 juli 2014 Van Kooten Akoestisch Advies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN BUCHT 43B

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN BUCHT 43B BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN BUCHT 43B INHOUDSOPGAVE Bijlage 1 LIR-berekening Bijlage 2 Water Waterschap De Dommel / Waterschap Aa en Maas, Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen; project

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Maastrichterweg 255 Valkenswaard

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Maastrichterweg 255 Valkenswaard Akoestisch onderzoek Industrielawaai Maastrichterweg 255 Valkenswaard Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai)

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) Eemland Wonen Akoestisch onderzoek Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. REPRESENTATIEVE

Nadere informatie

7 Onderzoek Industrielawaai

7 Onderzoek Industrielawaai BIJLAGENBOEK BESTEMMINGSPLAN ALEM, HERZIENING 2010, WEIKESSTRAAT 28 BIJLAGE 7 Onderzoek Industrielawaai B01055/ZF9/153/000162 ARCADIS 10 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI PLAN WEIKESSTRAAT 28 ALEM GEMEENTE

Nadere informatie

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI VIANEN 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Renovatiebedrijf Kranenburg 2 2a Onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: 062000.20160669 28 11 2016 projectleider: Mevr. ir.

Nadere informatie

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. BP Tankstation Churchillweg 195, Wageningen

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. BP Tankstation Churchillweg 195, Wageningen Akoestisch onderzoek Industrielawaai BP Tankstation Churchillweg 195, Wageningen Projectnummer: 1011/082/JS Versie 1: april 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 4 2 Opzet van het onderzoek... 5 3 Situatie

Nadere informatie

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis,

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis, retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen bezoekadres Reggesingel 2 Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus 583 7600 AN Almelo postbus postcode telefoon telefax e-mail 202 7460 AE Rijssen

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld documentkenmerk: 1505/027/JS-01, versie 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van Plangroep Heggen de heer J. van Schie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies BV De heer H. de Groot Postbus 6083 3002 AB Rotterdam Projectnummer: 1605J287/DBI/rap1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats 17 JUNI 2016 AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Omgeving ontwikkellocatie Belgerenseweg - Brouwhuisweg te Vlierden

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Omgeving ontwikkellocatie Belgerenseweg - Brouwhuisweg te Vlierden Akoestisch onderzoek Industrielawaai Omgeving ontwikkellocatie Belgerenseweg - Brouwhuisweg te Vlierden Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK»

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1

Akoestisch Onderzoek V1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V1 Bouwplan bedrijfswoning Zorgboerderij De Eilandstal Atjehgouw 3 Broek in Waterland Adviseur: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld Zorgboerderij De Eilandstal

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten datum: 11 maart 2013 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy

Nadere informatie

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk AKOESTISCH ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Zeewolde Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk akoestisch onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle

Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle 2011-3071-0 13 augustus 2012 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn. Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn. Akoestisch onderzoek locatie Albert Heijn

Memo bedrijven en milieuzonering locatie Albert Heijn. Verkennend bodemonderzoek locatie Albert Heijn. Akoestisch onderzoek locatie Albert Heijn Bijlagen bij de toelichting: Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Bijlage VIII Bijlage IX Lijst met gemeentelijke monumenten Memo bedrijven en milieuzonering locatie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

Uitgangspunten Rekenmodel

Uitgangspunten Rekenmodel Voor : Dhr. R. van den Oetelaar, Buro SRO bv Van : Ad Postma Onderwerp : geluidbelasting door parkeren Carolusdreef, Valkenswaard Projectnummer : 15-118 Datum : dinsdag 25 oktober 2016 Op verzoek van Buro

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie