Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2."

Transcriptie

1 Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax 070 7

2

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WEELIJK KADER 2. UIGANGSPUNEN.1. Het plan.2. Geluidmetingen.. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie..1. Puntbronnen..2. Mobiele bronnen.. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie Vergunde situatie.. Maximale geluidniveaus. BEREKENINGEN EN RESULAEN.1. Akoestisch overdrachtsmodel.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,L ).. Maximaal geluidniveau L Amax 7. SAMENVAING EN CONCLUSIES laatste bladzijde bijlagen aantal bladzijden I Situering oriel 1 II Uitwerking geluidmetingen III Modelgegevens L Ar,L IV Berekeningsresultaten en geluidcontouren L Ar,L V Modelgegevens L Amax VI Berekeningsresultaten en geluidcontouren L Amax VII Modelgegevens vergunde situatie VIII Berekeningsresultaten vergunde situatie AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

4 1. INLEIDING In opdracht van gemeente Apeldoorn heeft een akoestisch onderzoek verricht in het kader van gewenste woningbouwontwikkeling aan de Kanaalzone Zuid - Kayersmolen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd te worden. Het gebied is gelegen nabij een aantal geluidbronnen welke de leefbaarheid kunnen beïnvloeden. Dit is een aantal omliggende bedrijven en wegen. Het doel van voorliggende onderzoek is de geluidbelasting te bepalen ter plaatse van de gewenste nieuwbouw ten gevolge van het bedrijf oriel BV gelegen aan de 7 te Apeldoorn. Voor de situering van dit bedrijf ten opzichte van de gewenste woningbouw wordt verwezen naar de kaart in bijlage I. De geluidbelasting ten gevolge van andere bedrijven en het wegverkeer valt buiten de scope van dit onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader van het onderzoek geschetst. Vervolgens komen in het derde hoofdstuk de uitgangspunten aan bod. In hoofdstuk staan de resultaten opgenomen. en slotte staan in hoofdstuk de conclusies van het onderzoek. AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200 1

5 2. WEELIJK KADER Voor industrielawaai wordt onderscheid gemaakt in gezoneerde terreinen en niet-gezoneerde terreinen. De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing bij gezoneerde terreinen. Hier is geen sprake van bij het plangebied. Bij realisatie van woningbouw nabij een bedrijf dient voor de woning minimaal een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd te worden. De wetgever heeft niet vastgesteld tot welk niveau hier sprake van is. Doorgaans wordt aangehouden een etmaalwaarde van 0 db(a). Dit betekent echter niet dat hogere waarden per definitie een goed woon- en leefklimaat belemmeren. In de publicatie Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden voor bepaalde typen bedrijven richtafstanden aangegeven waarbinnen geluidgevoelige bestemmingen niet wenselijk zijn. Hierbij wordt uitgegaan van db(a) etmaalwaarde voor een rustige woonwijk. Voor een gemengd gebied wordt uitgegaan van 0 db(a) etmaalwaarde. In voorliggend onderzoek worden beide contouren inzichtelijk gemaakt. Naast een goed woon- en leefklimaat dienen beide bedrijven hun activiteiten uit te kunnen voeren, ook nadat er woningbouw gerealiseerd is. Dit betekent dat het bedrijf moet kunnen voldoen aan de geluideisen ter plaatse van de gewenste woningen. Voor beide bedrijven geldt dat het huidige toetsingskader op kortere afstand is gelegen dan de gewenste woningbouw. Akoestisch gezien levert een eventuele realisatie van woningbouw op de locatie normaal gesproken dan ook geen belemmeringen op voor de bedrijven. Gezien de streefwaarde voor een goed woon- en leefklimaat wordt in voorliggend onderzoek vooralsnog uitgegaan van 0 db(a) etmaalwaarde. er informatie wordt eveneens in het kader van de VNG publicatie ook de db(a) etmaalwaarde bepaald. De etmaalwaarde is de hoogste van de volgende drie geluidniveaus: - dagperiode ( uur); - avondperiode ( uur) + db; - nachtperiode ( uur) + db. Voor de maximale geluidniveaus wordt aangesloten bij het Activiteitenbesluit. Hierin is bepaald dat deze maximaal 70//0 db(a) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode mogen bedragen. AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200 2

6 . UIGANGSPUNEN.1. Het plan Het plan voorziet in de realisatie van onder meer woningen. In de noordoosoek wordt voorzien in de realisatie van een woontoren. Dit kan een significant effect hebben op de geluidbelasting, doordat op grotere hoogten geen sprake meer is van afscherming door tussengelegen bebouwing. Op de eerstelijnsbebouwing van het plangebied zijn op de relevante hoogten, welke aangeleverd zijn door gemeente Apeldoorn, rekenpunten geplaatst. Voor de situering hiervan wordt verwezen naar bijlage I..2. Geluidmetingen Op 1 december 200 heeft geluidmetingen (emissiemetingen) verricht op het terrein van de inrichting. De metingen zijn uitgevoerd conform meode II van de Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 200. De bij de metingen gebruikte apparatuur is weergegeven in onderstaande tabel. tabel.1. Gebruikte meetapparatuur apparaat fabrikant type geluidmeter Brüel & Kjaer 220 microfoon Brüel & Kjaer akoestische calibrator Brüel & Kjaer 21 De geluidmeter is zowel voor als na het uitvoeren van de geluidmetingen met de akoestische ijkbron gekalibreerd en goed bevonden. De uitwerking van de geluidmetingen tot bronniveaus is opgenomen in bijlage II... Akoestisch representatieve bedrijfssituatie Op de meetdag is met de bedrijfsleider de akoestisch representatieve bedrijfssituatie besproken en vastgesteld. Hierbij wordt, ten behoeve van het model, onderscheid gemaakt in puntbronnen en mobiele bronnen...1. Puntbronnen De bedrijfsvoering van oriel bestaat uit het produceren, verpakken en distribueren van kleefstoffen. Hiertoe is een aantal installaties in bedrijf verdeeld over een tweetal hallen. De installaties betreffen menginstallaties voor zowel vloeibare als poedervormige producten. Via deze productieruimten vindt relevante geluidemissie plaats. Voor de vloeibare productie geldt dat de voor de geluidemissie verantwoordelijke bronnen op de representatieve dag 2 uur in gebruik zijn. De uitstraling via het dak heeft een akoestisch bronvermogen van 77 db(a) ref. -12 W. Ook vindt er enige geluiduitstraling plaats via de gevel en een aantal glaspartijen, maar dit is duidelijk minder relevant. Voor de poederruimte vindt alleen geluidemissie plaats tussen 07.0 tot 1.0 uur. De geluidemissie via het dak bedraagt 0 db(a) ref. -12 W. Het geluid dat via het glas in de gevel naar buiten uitstraalt, bedraagt 7 db(a) ref. -12 W. In een ruimte ten zuiden van de vloeibare ruimte wordt leeg fust gereinigd met een hoge druk reiniger. ijdens deze werkzaamheden staan twee overheaddeuren open. De deuren hebben een bronvermogen van 0 en 1 db(a) ref. -12 W. Het dak boven deze ruimte heeft een bronvermogen van 0 db(a) ref. -12 W. Daarnaast vindt nog enige uitstraling plaats via een glaspartij, wat een bronvermogen heeft van db(a) ref. -12 W. Naast de productieruimten zijn er opslag en kantoorruimten aanwezig. Deze hebben geen relevante geluidemissie. AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

7 Buiten wordt gebruik gemaakt van een elektrische heftruck. Het betreft het laden en lossen van goederen en opslag op het buitenterrein. Het bronvermogen bedraagt db(a) ref. -12 W. Naar verwachting worden er in de nabije toekomst in verband met de arbeidsomstandigheden twee dakventilatoren geplaatst. Beide dakventilatoren maken onderdeel uit van dit onderzoek. Vanzelfsprekend kan het bronvermogen niet bepaald worden uit metingen. Uitgegaan is van akoestische gegevens uit de door oriel opgevraagde offerte. Het bronvermogen bedraagt db(a) ref. -12 W. De akoestisch representatieve bedrijfssituatie voor puntbronnen staat weergegeven in onderstaande tabel. tabel.2. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie puntbronnen bron omschrijving bedrijfsduur in uren emissie in db(a) dag avond nacht ref. -12 W 1 t/m dak vloeibare ruimte t/m oostwand vloeibare ruimte 12 7 glas zuidgevel vloeibare ruimte 12 2 t/m 1 dak poederruimte, t/m 11 glas poederruimte, dak reiniging leeg fust, Overheaddeur oost open, Overheaddeur west open, glas reiniging leeg fust, dakventilator vloeibare ruimte, dakventilator poederruimte, t/m 12 elektrische heftruck buitenterrein 1* elektrische heftruck lossen voorzijde 0, * De totale bedrijfsduur van de verschillende deelbronnen...2. Mobiele bronnen De mobiele bronnen bestaan uit vrachtwagens en personenwagens welke de inrichting bezoeken. De personenwagens parkeren aan de voorzijde. Dit zijn in de representatieve situatie personenwagens. De vrachtwagens laden en lossen met name aan de voorzijde. Dit zijn er per dag. De vrachtwagens parkeren achterwaarts richting de overheaddeur. De vrachtwagens aan de achterzijde rijden via terrein van derden naar de buitenruimte. Dit is er 1 per dag. Alle vervoersbewegingen vinden uitsluitend plaats in de dagperiode. De akoestisch representatieve bedrijfssituatie voor mobiele bronnen staat weergegeven in onderstaande tabel. tabel.. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie mobiele bronnen bron omschrijving bewegingen emissie in db(a) dag avond nacht ref. -12 W 127 personenwagens vrachtwagens voorzijde vrachtwagens achteruitsignalering voorzijde vrachtwagens achterzijde vrachtwagens achteruitsignalering achterzijde AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

8 .. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie Vergunde situatie Gemeente Apeldoorn heeft geconstateerd dat de huidige akoestisch representatieve bedrijfssituatie op een aantal onderdelen afwijkt van de vergunde situatie. De gemeente Apeldoorn wenst ook de vergunde situatie inzichtelijk te hebben. Het eerste verschil betreft het in bedrijf zijn van de mengers in de vloeibare ruimte. Volgens de vigerende vergunning zijn deze niet in bedrijf in de avond- en nachtperiode. Een tweede verschil is het aantal laad- en losactiviteiten en de locatie hiervan. In de vergunde situatie lossen er 2 vrachtwagens aan de achterzijde en incidenteel kunnen kleine bestellingen plaatsvinden aan de voorzijde. en slotte is een verschil de nog te realiseren ventilatoren, welke geen onderdeel uitmaken van de vigerende vergunning. Voor deze vergunde situatie is een apart rekenmodel opgesteld. De akoestisch representatieve bedrijfssituatie hiervan is opgenomen in onderstaande tabellen. tabel.. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie puntbronnen bron omschrijving bedrijfsduur in uren emissie in db(a) dag avond nacht ref. -12 W 1 t/m dak vloeibare ruimte t/m oostwand vloeibare ruimte glas zuidgevel vloeibare ruimte t/m 1 dak poederruimte, t/m 11 glas poederruimte, dak reiniging leeg fust, Overheaddeur oost open, Overheaddeur west open, glas reiniging leeg fust, t/m 12 elektrische heftruck buitenterrein 1* * De totale bedrijfsduur van de verschillende deelbronnen. tabel.. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie mobiele bronnen bron omschrijving bewegingen emissie in db(a) dag avond nacht ref. -12 W 127 personenwagens vrachtwagens achterzijde vrachtwagens achteruitsignalering achterzijde Maximale geluidniveaus De stationaire bronnen hebben geen duidelijke piekemissies. Piekemissies kunnen wel verwacht worden van een bron als de achteruitrijdsignalering van vrachtwagens. Gerekend wordt met een bronvermogen van 112 db(a) ref. -12 W. De piekemissies vinden uitsluitend in de dagperiode plaats. In de huidige bedrijfsvoering vinden deze zowel aan de voor- als achterzijde plaatst. In de vergunde situatie is alleen sprake van deze emissies aan de achterzijde. AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

9 . BEREKENINGEN EN RESULAEN.1. Akoestisch overdrachtsmodel Om de geluidbelasting te bepalen ter plaatse van het plangebied, is een akoestisch overdrachtsmodel opgesteld. Hiertoe is gebruik gemaakt van Geonoise versie.. Het model schematiseert de werkelijke situatie tot bronnen, bodemgebieden en objecten. Voor de bodemfactor is voor de gehele omgeving uitgegaan van een harde bodem. er plaatse van het plangebied is een grid van rekenpunten aangebracht om zo de contouren te kunnen berekenen. Als hoogte is meter boven het plaatselijke maaiveld aangehouden. Gezien de aangeleverde hoogten zal dit de meest kritische waarneemhoogte zijn. In de bijlagen zijn ook contouren met een waarneemhoogte van meter opgenomen. Daarnaast is op de rand van het plangebied een aantal ontvangers gemodelleerd, overeenkomstig de aangeleverde hoogten..2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,L ) Met behulp van het overdrachtsmodel is de geluidbelasting bepaald in het plangebied. De resultaten staan weergegeven in onderstaande tabel en afbeeldingen. De afbeeldingen beperken zich tot het plangebied. In de bijlage zijn ruimere contouren opgenomen. tabel.1. Berekeningsresultaten L Ar,L rekenpunt omschrijving hoogte (m) huidige bedrijfsvoering vergunde bedrijfsvoering 0_C gebied 1 westgevel 7, 2 0_F gebied 1 westgevel 1, 0 0 0_C gebied 2 westgevel 7, 1 _C gebied 1 westgevel 7, 11_F gebied 1 westgevel 1, 0 afbeelding.1. Geluidcontouren Huidige bedrijfsvoering (h=m) afbeelding.2. Geluidcontouren vergunde bedrijfsvoering (h=m) Uit de afbeeldingen.1 en.2 blijkt dat de 0 db(a) contour in beide situaties het plangebied niet bereiken. De db(a) contour raakt het plangebied aan de noordzijde bij zowel de huidige als de vergunde bedrijfsvoering. AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

10 Uit de tabel blijkt dat de hoogst berekende geluidbelasting db(a) bedraagt. In de vergunde situatie is dit 2 db(a)... Maximaal geluidniveau L Amax Voor het bepalen van de maximale geluidemissie is een apart model gemaakt. De resultaten staan in onderstaande tabel en afbeeldingen. tabel.2. Berekeningsresultaten L Amax rekenpunt omschrijving hoogte (m) huidige bedrijfsvoering vergunde bedrijfsvoering 0_C gebied 1 westgevel 7, 0_F gebied 1 westgevel 1, 2 2 0_C gebied 2 westgevel 7, 0 0_C gebied 2 westgevel 7, 0 2 _C gebied 1 westgevel 7, _D gebied 1 westgevel 1, Uit tabel.2 blijkt dat het maximale geluidniveau in het plangebied voor de piekemissies db(a) bedraagt ten gevolge van zowel de huidige als vergunde situatie. Dit is lager dan de maximaal toelaatbare waarden van 70 db(a). In de avond- en nachtperiode treden geen piekemissies op. In onderstaande afbeeldingen zijn de contouren opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het aan de voorzijde en aan de achterzijde lossen. In de huidige situatie vindt dit op beide locaties plaats, in de vergunde situatie enkel aan de achterzijde. afbeelding.. Geluidcontouren voorzijde (h=m) afbeelding.. Geluidcontouren achterzijde (h=m) Uit de afbeeldingen blijkt eveneens dat de maximale waarden voor piekgeluiden niet overschreden worden in het plangebied. AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200 7

11 . SAMENVAING EN CONCLUSIES In opdracht van gemeente Apeldoorn heeft een akoestisch onderzoek verricht in het kader van gewenste woningbouwontwikkeling aan de Kanaalzone Zuid - Kayersmolen. Het doel van voorliggende onderzoek is de geluidbelasting te bepalen ter plaatse van de gewenste nieuwbouw ten gevolge van het bedrijf oriel BV. Uit de berekeningen blijkt dat de maximale geluidbelasting ten gevolge van oriel ter plaatse van de nieuwe woningen maximaal db(a) bedraagt. De 0 db(a) contour ligt buiten het plangebied. Op verzoek van gemeente Apeldoorn zijn ook berekeningen uitgevoerd voor de enigszins afwijkende vergunde bedrijfssituatie. De maximale geluidbelasting blijkt dan 2 db(a) te zijn, wat lager is dan in de huidige situatie. Voor de piekemissies bedraagt de maximale waarde in het plangebied db(a), in zowel de huidige als vergunde situatie. Uit voorliggend onderzoek blijkt dat de grenswaarde voor het realiseren van een goed woon- en leefklimaat ten gevolge van oriel bij zowel de huidige als vergunde bedrijfsvoering niet overschreden wordt. Geconcludeerd wordt dat oriel de realisatie van een goed woon- en leefklimaat in het plangebied niet verhindert. AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

12 BIJLAGE I Situering oriel AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

13 t/m t/m 1 t/m A A A A 7 A Lepelaarweg Akoestisch onderzoek - Woningbouw Kanaalzone Zuid Bijlage Situering oriel kant kant vlies vlies LEGENDA Zuid Kanaal 0 m 0 m schaal = 1 : 2000 oorsprong =, 00 Condorweg Apeldoorns Kanaal oriel 0 11 Mezenweg 0 0 Plangebied 0 Cort van der Lind... Aalscholverweg Schaperstraat Piersonstraat Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - eerste model [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V.

14 BIJLAGE II Uitwerking geluidmetingen AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

15 H.1.0 Geluidsonderzoek- Woningbouw Bijlage Uitwerking geluidsmetingen oriel II7 UISRALING GEBOUWEN Onderdeel Bronnaam MeetDatum : Opp. meetv [m²] : 1,00 Cd [db] : : oriel : Dak vloeibaar ( deelbronnen) Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] :,,,7 7,1 72, 7,7 71, 7,2, 7, log(s) [db] : 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, Isolatie [db] :,0,0 1,0 20,0 2,0 27,0 2,0 2,0 2,0 Cd [db] :,0,0,0,0,0,0,0,0, Lw [db(a)] :,, 1,,0,,, 0,1 1, 72, II7 UISRALING GEBOUWEN Onderdeel : oriel Bronnaam : Dak reiniging MeetDatum : Opp. meetv [m²] : 1,00 Cd [db] : Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 22,0 7, 2,, 72,2 0,1,7 0, 7, 7,1 log(s) [db] : 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, Isolatie [db] :,0,0 1,0 20,0 2,0 27,0 2,0 2,0 2,0 Cd [db] :,0,0,0,0,0,0,0,0, Lw [db(a)] :,,,2 1,,1 71,0 7, 7,, 7, II7 UISRALING GEBOUWEN Onderdeel Bronnaam MeetDatum : Opp. meetv [m²] : 22,00 Cd [db] : : oriel : Glas vloeibaar Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] :,,,7 7,1 72, 7,7 71, 7,2, 7, log(s) [db] : 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Isolatie [db] : 7,0 12,0,0 21,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 Cd [db] :,0,0,0,0,0,0,0,0, Lw [db(a)] :,, 1,1, 7,,1 0,,7 7,0 2,1 II7 UISRALING GEBOUWEN Onderdeel Bronnaam MeetDatum : Opp. meetv [m²] : 0,00 Cd [db] : : oriel : Dak poeder ( deelbronnen) Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 0,2 0,1 7, 7,7 0, 7, 7, 71,,,7 log(s) [db] : 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Isolatie [db] :,0,0 1,0 20,0 2,0 27,0 2,0 2,0 2,0 Cd [db] :,0,0,0,0,0,0,0,0, Lw [db(a)] : 1,2,1 7, 72,7 72,,, 2,, 7, Source Explorer V :2:2

16 H.1.0 Geluidsonderzoek- Woningbouw Bijlage Uitwerking geluidsmetingen oriel II7 UISRALING GEBOUWEN Onderdeel Bronnaam MeetDatum : Opp. meetv [m²] : 20,00 Cd [db] : : oriel : Glas poeder ( deelbronnen) Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 0,2 0,1 7, 7,7 0, 7, 7, 71,,,7 log(s) [db] : 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Isolatie [db] : 7,0 12,0,0 21,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 Cd [db] :,0,0,0,0,0,0,0,0, Lw [db(a)] : 2,2 7,1,,7, 0,,, 2, 71,0 II7 UISRALING GEBOUWEN Onderdeel Bronnaam MeetDatum : Opp. meetv [m²] :,00 Cd [db] : : oriel : Oostwand vloeibaar ( deelbronnen) Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] :,,,7 7,1 72, 7,7 71, 7,2, 7, log(s) [db] : 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Isolatie [db] :,0,0 1,0 2,0,0 0,0 2,0,0,0 Cd [db] :,0,0,0,0,0,0,0,0, Lw [db(a)] :,1,,, 0, 7,2 2,, 2,1, II7 UISRALING GEBOUWEN Onderdeel Bronnaam MeetDatum : Opp. meetv [m²] : 1,00 Cd [db] : : oriel : Glas reiniging Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 22,0 7, 2,, 72,2 0,1,7 0, 7, 7,1 log(s) [db] : 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, Isolatie [db] : 7,0 12,0,0 21,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 Cd [db] :,0,0,0,0,0,0,0,0, Lw [db(a)] : 2,,, 1,2, 0,7 1,, 2,,0 II OPENING IN WAND Onderdeel : oriel Bronnaam : OHD oost open MeetDatum : Opp. meetvlak [m²] : 1,00 Meetafstand [m] : 0,20 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] :,0 2,2 0,,, 2,,,1 2, 70,7 log(s) [db] : 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Delta Lf [db] :,0,0,0,0,0,0,0,0,0 DI [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Lw [db(a)] : 2,0,,, 7, 71, 7, 7,1 72,0 7, Source Explorer V :2:2

17 H.1.0 Geluidsonderzoek- Woningbouw Bijlage Uitwerking geluidsmetingen oriel II OPENING IN WAND Onderdeel : oriel Bronnaam : OHD west open MeetDatum : Opp. meetvlak [m²] :,00 Meetafstand [m] : 0,20 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 1, 2,1 7,0 1,2 0, 7,,,0, 7, log(s) [db] :,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Delta Lf [db] :,0,0,0,0,0,0,0,0,0 DI [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Lw [db(a)] : 2,,1,0,2 7, 7, 7, 7,0 71, 1, II2 GECONCENREERDE BRON Onderdeel : oriel Bronnaam : Elektrische heftruk MeetDatum : Alu conform : HMRI-II. Bronhoogte [m] : 1,00 Meetafstand [m] :,00 Meeoogte [m] : 1,0 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 2,1, 2,7, 7, 7,0 7,,0, 0,2 DGeo [db] : 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, DAlu*R [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DBodem [db] :,0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2, Lw [db(a)] :,7 1, 71,2 2,1, 2, 1, 7, 7,,7 Source Explorer V :2:2

18 BIJLAGE III Modelgegevens LAr,L AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

19 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Bijlage Modelgegevens LAr,L: puntbronnen oriel Model:eerste model Groep:oriel Lijst van Puntbronnen, voor rekenmeode Industrielawaai - IL Id Omschrijving X Y Maaiveld Hoogte Brontype Gevel Richt Dak vloeibaar ( deelbronnen) 2,,,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 2 Dak vloeibaar ( deelbronnen) 2,2 2,,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 Dak vloeibaar ( deelbronnen) 0,0,0,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 Oostwand vloeibaar ( deelbronnen) 2,, 0,00,0 Afstralende gevel 01 0,00 Oostwand vloeibaar ( deelbronnen) 0,0 0,7 0,00,0 Afstralende gevel 01 0,00 Oostwand vloeibaar ( deelbronnen) 0, 22,07 0,00,0 Afstralende gevel 01 0,00 7 Glas zuidgevel vloeibaar 0,1 12,7 0,00,00 Afstralende gevel 01 0,00 Dak poeder ( deelbronnen) 27, 0,77,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 Dak poeder ( deelbronnen) 21,7 0,,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 1 Dak poeder ( deelbronnen) 27, 12,7,00 0, Dak HMRI-II. 01 0, Glas poeder ( deelbronnen) 27, 01,7 0,00,00 Afstralende gevel 01 0, Glas poeder ( deelbronnen) 21, 7,2 0,00,00 Afstralende gevel 01 0,00 11 Glas poeder ( deelbronnen) 2,2 0, 0,00,00 Afstralende gevel 01 0,00 11 Dak reiniging 07, 0,71,00 0, Dak HMRI-II. 02 0,00 11 OHD oost open, 12,7 0,00 2,7 Afstralende gevel 02 0,00 11 OHD west open 01,2 0,0 0,00 2,00 Afstralende gevel 02 0,00 1 Glas reiniging 1,7 0,7 0,00 2,0 Afstralende gevel 02 0,00 11 Dakventilator vloeibaar ruimte 2, 2,7,00 1,00 Normaal -- 0,00 1 Dakventilator poederruimte 2,7 0,,00 1,00 Normaal -- 0, Elektrische heftruck 1,, 0,00 1,00 Normaal -- 0, Elektrische heftruck 1,0 2,11 0,00 1,00 Normaal -- 0, Elektrische heftruck 0,7 7,07 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 12 Elektrische heftruck 2,2 7, 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 12 Elektrische heftruck 22, 7,2 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 12 Elektrische heftruck 270,0 7, 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 12 Elektrische heftruck 2,1 02,0 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 Geonoise V :01:1

20 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Bijlage Modelgegevens LAr,L: puntbronnen oriel Model:eerste model Groep:oriel Lijst van Puntbronnen, voor rekenmeode Industrielawaai - IL Id Hoek Lwr 1 Lwr Lwr 12 Lwr 20 Lwr 00 Lwr 1k Lwr 2k Lwr k Lwr k Lwr otaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) ,00,2,7 1,2,01,1,, 0,1 1, 72, 0,00 0,00 0,00 2 0,00,2,7 1,2,01,1,, 0,1 1, 72, 0,00 0,00 0,00 0,00,2,7 1,2,01,1,, 0,1 1, 72, 0,00 0,00 0,00 0,00,0,2,2, 0, 7,1 2,,77 2,07, 0,00 0,00 0,00 0,00,0,2,2, 0, 7,1 2,,77 2,07, 0,00 0,00 0,00 0,00,0,2,2, 0, 7,1 2,,77 2,07, 0,00 0,00 0,00 7 0,00,,1 1,1, 7,,07 0,,, 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21,1 7, 72,70 72,,, 2,2,7 7, 1, ,00 1,21,1 7, 72,70 72,,, 2,2,7 7, 1, ,00 1,21,1 7, 72,70 72,,, 2,2,7 7, 1, ,00 2,22 7,1,,71,7 0,,, 2, 71,0 1, ,00 2,22 7,1,,71,7 0,,, 2, 71,0 1, ,00 2,22 7,1,,71,7 0,,, 2, 71,0 1, ,00,,2,21 1,,12 71,01 7,1 7,,2 7,7, ,00 2,02,27,,0 7, 71,1 7,0 7,1 71,7 7,7, ,00 2,,07,7,21 7,7 7, 7,0 7,0 71,7 1,2, ,00 2,,7, 1,,77 0, 1,2, 2,,, ,00,70,0 7,70 7,00 7,00 7,00 72,0 7,0 0,70,00 1, ,00,70,0 7,70 7,00 7,00 7,00 72,0 7,0 0,70,00 1, ,00, 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, ,00, 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, ,00, 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, ,00, 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, ,00, 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, ,00, 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, ,00, 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, Geonoise V :01:1

21 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Bijlage Modelgegevens LAr,L: mobiele bronnen oriel Model:eerste model Groep:oriel Lijst van Mobiele bron, voor rekenmeode Industrielawaai - IL Id Omschrijving ISO maaiveldhoogte ISO H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelhe Personenwagens voorzijde 0,00 0, vrachtwagens voorzijde 0,00 1, vrachtwagens achteruitsignalering 0,00 1, vrachtwagens achterzijde 0,00 1, vrachtwagens achteruitsignalering 0,00 1, Geonoise V :0:

22 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Bijlage Modelgegevens LAr,L: mobiele bronnen oriel Model:eerste model Groep:oriel Lijst van Mobiele bron, voor rekenmeode Industrielawaai - IL Id Lengte Lw. 1 Lw. Lw. 12 Lw. 20 Lw. 00 Lw. 1k Lw. 2k Lw. k Lw. k Lw. otaal ,, 7,20,0 7,70 2,0 7,20 2, 7,0,0,1 12,7,0 7,0,70,70,70,70,0 1,20,0 2, 12,7,0 7, 7,70 0,20,0,20 0,70 7,0 72,70 7, 7,0,0 7,0,70,70,70,70,0 1,20,0 2, 11 7,2,0 7, 7,70 0,20,0,20 0,70 7,0 72,70 7, Geonoise V :0:

23 LEGENDA 0 m 20 m schaal = 1 : 70 oorsprong = 200, 70 Akoestisch onderzoek - Woningbouw Kanaalzone Zuid oriel Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - eerste model [D:\projecten\AP-1\model\AP-1\Geonoise\], Geonoise V. Bijlage Situering bronnen oriel

24 BIJLAGE IV Berekeningsresultaten LAr,L AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

25 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Bijlage Berekeningsresultaten (LAr,L) oriel Model: eerste model - versie van Apeldoorn - Apeldoorn Bijdrage van Groep oriel op alle ontvangerpunten Rekenmeode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li _A gebied 1 westgevel 1,,2 2,1 2,1,1, 0_B gebied 1 westgevel, 0,1 0,2 0,2 0,2 0, 0_C gebied 1 westgevel 7, 2, 2, 2, 2, 1, 0_D gebied 1 westgevel 1,,7 2,1 2,1,7, 0_E gebied 1 westgevel 22, 0,2 2, 2, 0,2 7, 0_F gebied 1 westgevel 1, 0, 2, 2, 0,, 0_A gebied 2 westgevel 1,, 1, 1,, 2, 0_B gebied 2 westgevel, 7, 20,7 20,7 7, 2,2 0_C gebied 2 westgevel 7,,1 22, 22,,1 2,2 0_A gebied 2 westgevel 1,,,,,, 0_B gebied 2 westgevel, 7, 2, 2, 7, 1, 0_C gebied 2 westgevel 7,, 2,2 2,2,,2 _A gebied 1 westgevel 1, 2,1 1, 1, 2,1 7,2 _B gebied 1 westgevel,, 22,2 22,2,,7 _C gebied 1 westgevel 7,,1 2, 2,, 2,0 11_D gebied 1 westgevel 1, 7,7 27, 27, 7,7,7 11_E gebied 1 westgevel 22,, 27, 27,, 7,1 11_F gebied 1 westgevel 1,, 27, 27,, 7, Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geonoise V :7:

26 1 B A B A A Laan van de Mense t/m t/m t/m 1 t/m A A A A 7 A Aalscholverweg Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Bijlage Contouren huidige situatie h = meter LEGENDA 0 db(a) db(a) 0 db(a) db(a) 0 db(a) db(a) 70 db(a) periode: Groep: Etmaal oriel Geluidscontouren 0 m 0 m kant vlies kant kant vlies vlies schaal = 1 : 000 oorsprong = 000, Ketelboetershoek Condorweg Apeldoorns Kanaal e Wormenseweg 0 Mezenweg 0 Reigersweg 0 Lepelaarweg Cort van der Lind... roelstrastraat Piersonstraat Schaperstraat 000 Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - Geluidscontouren [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V.

27 1 B A B A A Laan van de Mense t/m t/m t/m 1 t/m A A A A 7 A Aalscholverweg Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Bijlage Contouren huidige situatie h = meter LEGENDA 0 db(a) db(a) 0 db(a) db(a) 0 db(a) db(a) 70 db(a) periode: Groep: Etmaal oriel Geluidscontouren huidig h = meter 0 m 0 m kant vlies kant kant vlies vlies schaal = 1 : 000 oorsprong = 000, Ketelboetershoek Condorweg 0 Apeldoorns Kanaal e Wormenseweg 0 Mezenweg Reigersweg 0 Lepelaarweg Cort van der Lind... roelstrastraat Piersonstraat Schaperstraat 000 Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - Geluidscontouren huidig h = meter [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V.

28 BIJLAGE V Modelgegevens LAmax AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

29 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Bijlage Modelgegevens LAmax oriel Model:Max geluidsniveau Groep:oriel Lijst van Puntbronnen, voor rekenmeode Industrielawaai - IL Id Omschrijving X Y Maaiveld Hoogte Brontype Gevel Richt Vrachtwagen achteruitsignalering 27,7 00,1 0,00 1,0 Normaal -- 0,00 0 Vrachtwagen achteruitsignalering 02, 0,7 0,00 1,0 Normaal -- 0,00 Geonoise V ::02

30 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Bijlage Modelgegevens LAmax oriel Model:Max geluidsniveau Groep:oriel Lijst van Puntbronnen, voor rekenmeode Industrielawaai - IL Id Hoek Lwr 1 Lwr Lwr 12 Lwr 20 Lwr 00 Lwr 1k Lwr 2k Lwr k Lwr k Lwr otaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) ,00,00 71, 2,0,70,70 111,0,0,0 77,0 112,2 0, ,00,00 71, 2,0,70,70 111,0,0,0 77,0 112,2 0, Geonoise V ::02

31 t/m A A A A 7 A Lepelaarweg Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Bijlage Overzicht bronnen (LAmax) oriel LEGENDA Condorweg 0 m 0 m schaal = 1 : 0 oorsprong = 20, 00 Eurocast Apeldoorns Kanaal 0 oriel Mezenweg 0 0 Nieuw plangebied 1 t/m 1 0 Cort van der Lind... Aalscholverweg Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - Max geluidsniveau [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V.

32 BIJLAGE VI Berekeningsresultaten LAmax AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

33 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn bijlage Resultaten LAmax voorzijde Model: Max geluidsniveau - versie van Apeldoorn - Apeldoorn Bijdrage van Groep voorzijde op alle ontvangerpunten Rekenmeode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li _A gebied 1 westgevel 1, 7, , 1,7 0_B gebied 1 westgevel, 0, ,,1 0_C gebied 1 westgevel 7, 1, ,,2 0_D gebied 1 westgevel 1,, ,2 0, 0_E gebied 1 westgevel 22,, -- --,, 0_F gebied 1 westgevel 1,, ,7,7 0_A gebied 2 westgevel 1, 2, ,,1 0_B gebied 2 westgevel,, -- --,, 0_C gebied 2 westgevel 7,, ,1, 0_A gebied 2 westgevel 1,, -- --,, 0_B gebied 2 westgevel, 0, ,7 1, 0_C gebied 2 westgevel 7,, -- --,, _A gebied 1 westgevel 1,, -- --,,7 _B gebied 1 westgevel,, ,1, _C gebied 1 westgevel 7,, -- --, 1,1 11_D gebied 1 westgevel 1,, ,0, 11_E gebied 1 westgevel 22,, ,2,2 11_F gebied 1 westgevel 1,, ,2,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geonoise V :21:2

34 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn bijlage Resultaten LAmax achterzijde Model: Max geluidsniveau - versie van Apeldoorn - Apeldoorn Bijdrage van Groep achterzijde op alle ontvangerpunten Rekenmeode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li _A gebied 1 westgevel 1,, ,0, 0_B gebied 1 westgevel,, -- --,,1 0_C gebied 1 westgevel 7,, -- --,,1 0_D gebied 1 westgevel 1, 2, ,2 2,2 0_E gebied 1 westgevel 22, 2, ,1 2,1 0_F gebied 1 westgevel 1, 2, ,0 2,0 0_A gebied 2 westgevel 1,, -- --,, 0_B gebied 2 westgevel,, -- --, 2,1 0_C gebied 2 westgevel 7, 0, , 2,0 0_A gebied 2 westgevel 1,, ,7 2,1 0_B gebied 2 westgevel, 2, ,2,1 0_C gebied 2 westgevel 7, 2, , 2,7 _A gebied 1 westgevel 1,, ,7 7, _B gebied 1 westgevel, 7, ,7 0,1 _C gebied 1 westgevel 7, 1, , 2, 11_D gebied 1 westgevel 1,, ,7,7 11_E gebied 1 westgevel 22,, -- --,, 11_F gebied 1 westgevel 1,, -- --,, Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geonoise V :20:2

35 1 B A B A A Laan van de Mense t/m t/m t/m 1 t/m A A A A 7 A Aalscholverweg 12 kant kant vlies vlies Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Bijlage Geluidscontouren LAmax vrachtwagen voorzijde h = m LEGENDA db(a) 0 db(a) db(a) periode: Groep: Etmaal voorzijde Max geluidsniveau geluidscontouren 0 m 0 m schaal = 1 : 000 oorsprong = 000, 00 kant vlies 000 Ketelboetershoek Condorweg 0 Apeldoorns Kanaal e Wormenseweg Mezenweg 0 Reigersweg Cort van der Lind... 0 Lepelaarweg roelstrastraat Piersonstraat Schaperstraat 000 Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - Max geluidsniveau geluidscontouren [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V.

36 1 B A B A A Laan van de Mense t/m t/m t/m 1 t/m A A A A 7 A Aalscholverweg 12 kant kant vlies vlies Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Bijlage Geluidscontouren LAmax vrachtwagen achterzijde h = meter LEGENDA db(a) 0 db(a) db(a) periode: Groep: Etmaal achterzijde Max geluidsniveau geluidscontouren 0 m 0 m schaal = 1 : 000 oorsprong = 000, 00 kant vlies 000 Ketelboetershoek Condorweg 0 Apeldoorns Kanaal 0 0 2e Wormenseweg 0 Mezenweg Reigersweg Cort van der Lind... Lepelaarweg roelstrastraat Piersonstraat Schaperstraat 000 Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - Max geluidsniveau geluidscontouren [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V.

37 1 B A B A A Laan van de Mense t/m t/m t/m 1 t/m A A A A 7 A Aalscholverweg 12 kant kant vlies vlies Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Bijlage Geluidscontouren LAmax voorzijde h = meter LEGENDA db(a) 0 db(a) db(a) periode: Groep: Etmaal voorzijde Max geluidsniveau geluidscontouren mete 0 m 0 m schaal = 1 : 000 oorsprong = 000, 00 kant vlies 000 Ketelboetershoek Condorweg 0 Apeldoorns Kanaal 02 2e Wormenseweg Mezenweg 0 Reigersweg Lepelaarweg Cort van der Lind... 0 roelstrastraat Piersonstraat Schaperstraat 000 Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - Max geluidsniveau geluidscontouren meter [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V.

38 1 B A B A A Laan van de Mense t/m t/m t/m 1 t/m A A A A 7 A Aalscholverweg 12 kant kant vlies vlies Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Bijlage Geluidscontouren LAmax achterzijde h = meter LEGENDA db(a) 0 db(a) db(a) periode: Groep: Etmaal achterzijde Max geluidsniveau geluidscontouren mete 0 m 0 m schaal = 1 : 000 oorsprong = 000, 00 kant vlies Ketelboetershoek Condorweg Apeldoorns Kanaal e Wormenseweg Mezenweg 0 Reigersweg Lepelaarweg Cort van der Lind... roelstrastraat Piersonstraat Schaperstraat 000 Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - Max geluidsniveau geluidscontouren meter [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V.

39 BIJLAGE VII Modelgegevens vergunde situatie AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

40 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn bijlage Modelgegevens vergunde situatie: puntbronnen Model:vergunningmodel Groep:oriel Lijst van Puntbronnen, voor rekenmeode Industrielawaai - IL Id Omschrijving X Y Maaiveld Hoogte Brontype Gevel Richt. Hoek Dak vloeibaar ( deelbronnen) 2,,,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 0,00 2 Dak vloeibaar ( deelbronnen) 2,2 2,,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 0,00 Dak vloeibaar ( deelbronnen) 0,0,0,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 0,00 Oostwand vloeibaar ( deelbronnen) 2,, 0,00,0 Afstralende gevel 01 0,00 0,00 Oostwand vloeibaar ( deelbronnen) 0,0 0,7 0,00,0 Afstralende gevel 01 0,00 0,00 Oostwand vloeibaar ( deelbronnen) 0, 22,07 0,00,0 Afstralende gevel 01 0,00 0,00 7 Glas zuidgevel vloeibaar 0,1 12,7 0,00,00 Afstralende gevel 01 0,00 0,00 Dak poeder ( deelbronnen) 27, 0,77,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 0,00 Dak poeder ( deelbronnen) 21,7 0,,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 0,00 1 Dak poeder ( deelbronnen) 27, 12,7,00 0, Dak HMRI-II. 01 0,00 0, Glas poeder ( deelbronnen) 27, 01,7 0,00,00 Afstralende gevel 01 0,00 0, Glas poeder ( deelbronnen) 21, 7,2 0,00,00 Afstralende gevel 01 0,00 0,00 11 Glas poeder ( deelbronnen) 2,2 0, 0,00,00 Afstralende gevel 01 0,00 0,00 11 Dak reiniging 07, 0,71,00 0, Dak HMRI-II. 02 0,00 0,00 11 OHD oost open, 12,7 0,00 2,7 Afstralende gevel 02 0,00 0,00 11 OHD west open 01,2 0,0 0,00 2,00 Afstralende gevel 02 0,00 0,00 1 Glas reiniging 1,7 0,7 0,00 2,0 Afstralende gevel 02 0,00 0, Elektrische heftruck 1,, 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 0, Elektrische heftruck 1,0 2,11 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 0, Elektrische heftruck 0,7 7,07 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 0,00 12 Elektrische heftruck 2,2 7, 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 0,00 12 Elektrische heftruck 22, 7,2 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 0,00 12 Elektrische heftruck 270,0 7, 0,00 1,00 Normaal -- 0,00 0,00 Geonoise V :2:

41 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn bijlage Modelgegevens vergunde situatie: puntbronnen Model:vergunningmodel Groep:oriel Lijst van Puntbronnen, voor rekenmeode Industrielawaai - IL Id Lwr 1 Lwr Lwr 12 Lwr 20 Lwr 00 Lwr 1k Lwr 2k Lwr k Lwr k Lwr otaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) ,2,7 1,2,01,1,, 0,1 1, 72, 0, ,2,7 1,2,01,1,, 0,1 1, 72, 0, ,2,7 1,2,01,1,, 0,1 1, 72, 0, ,0,2,2, 0, 7,1 2,,77 2,07, 0, ,0,2,2, 0, 7,1 2,,77 2,07, 0, ,0,2,2, 0, 7,1 2,,77 2,07, 0, ,,1 1,1, 7,,07 0,,, 2,0 0, ,21,1 7, 72,70 72,,, 2,2,7 7, 1, ,21,1 7, 72,70 72,,, 2,2,7 7, 1, ,21,1 7, 72,70 72,,, 2,2,7 7, 1, ,22 7,1,,71,7 0,,, 2, 71,0 1, ,22 7,1,,71,7 0,,, 2, 71,0 1, ,22 7,1,,71,7 0,,, 2, 71,0 1, ,,2,21 1,,12 71,01 7,1 7,,2 7,7, ,02,27,,0 7, 71,1 7,0 7,1 71,7 7,7, ,,07,7,21 7,7 7, 7,0 7,0 71,7 1,2, ,,7, 1,,77 0, 1,2, 2,,, , 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, , 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, , 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, , 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, , 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, , 1,2 71,2 2,1,0 2, 1,7 7,2 7,,7 1, Geonoise V :2:

42 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn bijlage Modelgegevens vergunde situatie: mobiele bronnen Model:vergunningmodel Groep:oriel Lijst van Mobiele bron, voor rekenmeode Industrielawaai - IL Id Omschrijving ISO maaiveldhoogte ISO H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelhe Lengte Personenwagens voorzijde 0,00 0, , vrachtwagens achterzijde 0,00 1, ,0 11 vrachtwagens achteruitsignalering 0,00 1, ,2 Geonoise V :0:

43 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn bijlage Modelgegevens vergunde situatie: mobiele bronnen Model:vergunningmodel Groep:oriel Lijst van Mobiele bron, voor rekenmeode Industrielawaai - IL Id Lw. 1 Lw. Lw. 12 Lw. 20 Lw. 00 Lw. 1k Lw. 2k Lw. k Lw. k Lw. otaal , 7,20,0 7,70 2,0 7,20 2, 7,0,0,1,0 7,0,70,70,70,70,0 1,20,0 2, 11,0 7, 7,70 0,20,0,20 0,70 7,0 72,70 7, Geonoise V :0:

44 LEGENDA 0 m 20 m schaal = 1 : 70 oorsprong = 200, 70 Akoestisch onderzoek - Woningbouw Kanaalzone Zuid oriel A 1 A Mezenweg A 1 A 0 Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - vergunningmodel [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V. Bijlage Situering bronnen oriel

45 BIJLAGE VIII Berekeningsresultaten vergunde situatie AP-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 2 februari 200

46 Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn bijlage Resultaten vergunde situatie Model: vergunningmodel - versie van Apeldoorn - Apeldoorn Bijdrage van Groep oriel op alle ontvangerpunten Rekenmeode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li _A gebied 1 westgevel 1, 1, ,,0 0_B gebied 1 westgevel,, ,7 0, 0_C gebied 1 westgevel 7, 1, ,7 1, 0_D gebied 1 westgevel 1, 7, ,, 0_E gebied 1 westgevel 22,, -- --, 7, 0_F gebied 1 westgevel 1,, -- --,, 0_A gebied 2 westgevel 1, 2, ,,0 0_B gebied 2 westgevel, 2, , 7,2 0_C gebied 2 westgevel 7, 0, , 7,2 0_A gebied 2 westgevel 1, 1, ,2,2 0_B gebied 2 westgevel,, -- --, 7, 0_C gebied 2 westgevel 7, 1, ,2, _A gebied 1 westgevel 1, 27, ,, _B gebied 1 westgevel, 1, ,, _C gebied 1 westgevel 7,, -- --, 1,7 11_D gebied 1 westgevel 1,, -- --,, 11_E gebied 1 westgevel 22,, -- --, 7,1 11_F gebied 1 westgevel 1,, -- --, 7, Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geonoise V ::00

47 1 B A B A A Laan van de Mense t/m t/m t/m 1 t/m A A A A 7 A Aalscholverweg Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn bijlage Contouren vergunde situatie h = meter LEGENDA 0 db(a) db(a) 0 db(a) db(a) 0 db(a) db(a) 70 db(a) periode: Groep: Etmaal oriel vergunningmodel contouren 0 m 0 m kant vlies kant kant vlies vlies schaal = 1 : 000 oorsprong = 000, Ketelboetershoek Condorweg 0 0 Apeldoorns Kanaal 2e Wormenseweg 0 Mezenweg 0 0 Reigersweg Lepelaarweg Cort van der Lind... roelstrastraat Piersonstraat Schaperstraat 000 Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - vergunningmodel contouren [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V.

48 1 B A B A A Laan van de Mense t/m t/m t/m 1 t/m A A A A 7 A Aalscholverweg Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn bijlage Contouren vergunde situatie h = meter LEGENDA 0 db(a) db(a) 0 db(a) db(a) 0 db(a) db(a) 70 db(a) periode: Groep: Etmaal oriel vergunningmodel contouren h = m 0 m 0 m kant vlies kant kant vlies vlies schaal = 1 : 000 oorsprong = 000, Ketelboetershoek Condorweg Apeldoorns Kanaal 0 2e Wormenseweg 0 Mezenweg Reigersweg Lepelaarweg Cort van der Lind... roelstrastraat Piersonstraat Schaperstraat 000 Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - vergunningmodel contouren h = m [D:\PROJEC\AP-1\AP-1\Geonoise\], Geonoise V.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 9 79 11 telefax 070 9 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

DHV B.V. bedrijfssituatie is uitgegaan van iets meer dan tweederde van de maximale capaciteit. Om het bronvermogen (Lwr) te corrigeren is gebruik gema

DHV B.V. bedrijfssituatie is uitgegaan van iets meer dan tweederde van de maximale capaciteit. Om het bronvermogen (Lwr) te corrigeren is gebruik gema DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Gemeente Leusden, Tim Idema : Barbara Brus : Karin van Dongen : A2207.01.004/005 : Geluid Valleipark te Leusden : Geluid ten gevolge van een Gasdrukmeet-

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport Projectnummer : IL.818.R01 Revisie : 5 Rapportdatum : 6 april 2009 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai)

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) Eemland Wonen Akoestisch onderzoek Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. REPRESENTATIEVE

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223 Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584

Nadere informatie

Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel

Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel Akoestisch onderzoek omliggende veehouderijen Stichting Kempenhaeghe april 2010 Verbouw woonzorgcentrum Providentia te Sterksel Akoestisch onderzoek omliggende

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. AKOESTISCHE BESCHOUWING Planontwikkeling Industrieweg ong. Baarle Nassau Opdrachtgever : De heer W. van Lanen Oordeelsestraat 7 5111 PA Baarle Nassau Projectnummer : AKO-60140267

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

7 Onderzoek Industrielawaai

7 Onderzoek Industrielawaai BIJLAGENBOEK BESTEMMINGSPLAN ALEM, HERZIENING 2010, WEIKESSTRAAT 28 BIJLAGE 7 Onderzoek Industrielawaai B01055/ZF9/153/000162 ARCADIS 10 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI PLAN WEIKESSTRAAT 28 ALEM GEMEENTE

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Centrale Directie Akoestisch onderzoek Trip van Zoudtlandtkazerne en KC de la Reijweg

Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Centrale Directie Akoestisch onderzoek Trip van Zoudtlandtkazerne en KC de la Reijweg Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Centrale Directie Akoestisch onderzoek Trip van Zoudtlandtkazerne en KC de la Reijweg Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Kurstjens Grubbenvorst BV. de heer J. van Meel. MilieuCoördinator Postbus ZH Margraten Tel ing. R.J.A.

Kurstjens Grubbenvorst BV. de heer J. van Meel. MilieuCoördinator Postbus ZH Margraten Tel ing. R.J.A. Rapportnummer: 2009.030.04-1 Akoestisch onderzoek Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst BV Opdrachtgever: Kurstjens Grubbenvorst BV Contactpersoon: de heer J. van Meel Uitgevoerd door: Contactpersoon: MilieuCoördinator

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk 245 249 Gemeente Wijdemeren 21 april 2015 Definitief rapport BC7419-106-105 HASKONINGDHV NEDERLAND

Nadere informatie

Notitie Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen

Notitie Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen Notitie 20090207-16 Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen Datum Referentie Behandeld door 14 oktober 2013 20090207-16

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Opdrachtgever Rho Adviseurs B.V. Mevrouw T. Rodenhuis Rengersweg 98 9062 EJ Oenkerk Opgesteld door Remco Bloemberg 14 januari 2015 Projectnummer:

Nadere informatie

Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus AB HEEMSTEDE

Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus AB HEEMSTEDE Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus 71 2100 AB HEEMSTEDE Datum: 10 oktober 2016 Project: Fortuinlaan Uw kenmerk: - Locatie: Krommenie Ons kenmerk: B072215aa.00001.rvw Betreft: Afstanden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1

Akoestisch Onderzoek V1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V1 Bouwplan bedrijfswoning Zorgboerderij De Eilandstal Atjehgouw 3 Broek in Waterland Adviseur: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld Zorgboerderij De Eilandstal

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Vancouver Restorations aan de Noordachteresweg 8 te Markelo Rapportnummer: 071902.5 Status: definitief Datum: 6 september 2007 Handtekening: In opdracht van: Gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Kenmerk : RV140733.1 Pagina: 1 MEMO Aan: Ijsselland Ziekenhuis Van: R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Inleiding In opdracht van IJsselland

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Stahl Europe BV te Waalwijk

Stahl Europe BV te Waalwijk Stahl Europe BV te Waalwijk Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer HL.B0123.R01 Stahl Europe BV te Waalwijk augustus 2007 definitief Stahl Europe BV te Waalwijk Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer HL.B0123.R01

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Buitenbad Aquadrome Enschede

Akoestisch onderzoek Buitenbad Aquadrome Enschede Keizerstraat 76, 7411 HH Deventer - T 0570-65 72 37 - F 0570-65 72 92 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl Rabobank 1254 26 364 - KvK 380 23 372 Akoestisch onderzoek Buitenbad Aquadrome

Nadere informatie

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau)

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Rapport: 083219-00. Akoestisch onderzoek Zandhandel & Transportbedrijf H.H. van der Velde BV. Verantwoording. Colofon. Paraaf auteur(s) :

Rapport: 083219-00. Akoestisch onderzoek Zandhandel & Transportbedrijf H.H. van der Velde BV. Verantwoording. Colofon. Paraaf auteur(s) : Rapport: 083219-00 Akoestisch onderzoek Zandhandel & Transportbedrijf H.H. van der Velde BV Verantwoording Auteur(s) : ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Status : concept Versie : 1 Aantal pagina s : 15 (exclusief

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Bestemmingsplan Soesterberg Noord

Bestemmingsplan Soesterberg Noord Bestemmingsplan Soesterberg Noord Akoestisch onderzoek Meerding Opdrachtgever Gemeente Soest afd. Milieu en Stadsbeheer Contactpersoon de heer R.C. Kalt Kenmerk R057161aa.00007.md Versie 02_005 Datum 1

Nadere informatie

Notitie Akoestisch onderzoek KGBI te Stroe. 1 Inleiding

Notitie Akoestisch onderzoek KGBI te Stroe. 1 Inleiding Europalaan 18-18a 5232 BC s-hertogenbosch Postbus 638 5216 PR s-hertogenbosch Notitie 20131544-03 Akoestisch onderzoek KGBI te Stroe T +31 (0)73 751 79 00 F +31 (0)73 751 79 01 E denbosch@chri.nl www.chri.nl

Nadere informatie

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied 2. WETTELIJKE KADER Voor de wijziging van een bestemmingsplan, waarbij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk wordt gemaakt

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray Akoestisch onderzoek industrielawaai MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray projectnummer: 1106/048/JS, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 SITUATIE

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0754.00.R001 Kinderdagverblijf aan de Henri Dunantlaan, Apeldoorn Akoestisch onderzoek naar de geluidsinvloed op de omgeving vanwege een kinderdagverblijf te Apeldoorn DEFINITIEF Adviseurs

Nadere informatie

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs M.J. (Maarten) Reinders Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI VIANEN 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Renovatiebedrijf Kranenburg 2 2a Onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: 062000.20160669 28 11 2016 projectleider: Mevr. ir.

Nadere informatie

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost V.O.F. De Beemster Compagnie Akoestisch onderzoek plan De Nieuwe Tuinderij west en oost INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 2 2.1. Wettelijk kader 2 2.1.1. Wet geluidhinder 2 2.1.2. Reken-

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer C. van der Heijden Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Referentie 20110684-19 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Royal House

Nadere informatie

Rapport : 103593-00. Versie Datum Omschrijving 1.0 11 maart 2011 Akoestisch onderzoek Cnossen Leekstermeer te Nietap (definitief)

Rapport : 103593-00. Versie Datum Omschrijving 1.0 11 maart 2011 Akoestisch onderzoek Cnossen Leekstermeer te Nietap (definitief) Rapport : 103593-00 Akoestisch onderzoek Cnossen Leekstermeer te Nietap Verantwoording Auteur(s) : ing. R.F. Smid Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 13 (excl. figuren en bijlagen) Akkoord divisiemanager

Nadere informatie