Datum: 4 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 4 februari 2015"

Transcriptie

1 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax ing. D. van der Moere Datum: 4 februari 2015 Rapportnummer: Akoestisch onderzoek ten behoeve van het project nieuwbouw Gerretsonlaan te Eindhoven

2 / 4 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding Uitgangspunten Situatiebeschrijving Algemene gebruikte gegevens Toetsingskader VNG Activiteitenbesluit milieubeheer Representatieve bedrijfssituatie Rekenmodel Objecten en bodemgebieden Rekenpunten Geluidbronnen Bronvermogens en bedrijfsduren Bijzondere geluiden en trillingen Rekenresultaten Toets aan Activiteitenbesluit milieubeheer Goede ruimtelijke ordening Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) Maximale geluidniveaus (LAmax) Verkeersaantrekkende werking Samenvatting en conclusie Bijlagen I II III IV Figuren Rekenresultaten - LAr,LT Rekenresultaten - LAmax 2

3 / 4 februari Inleiding In opdracht van Plan ROS is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de Mgr. Bekkersschool gelegen aan de Monseigneur Witloxweg 14 te Eindhoven. Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de nieuwbouw van woningen aan de Gerretsonlaan in de directe nabijheid van de school. Door het bevoegd gezag is een akoestisch onderzoek verlangd teneinde aan te tonen dat ter plaatse van de te realiseren woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast dient te worden aangetoond dat de school in haar functioneren niet wordt belemmerd door deze geluidgevoelige bestemming. Het doel van dit akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie vanwege de spelende kinderen op het buitenterrein en vaste bronnen binnen de school naar de nieuw te realiseren gevoelige bestemmingen. Hiertoe is de geluiduitstraling van de school berekend op basis van de representatieve- en incidentele bedrijfssituatie en (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van De beoordeling van de rekenresultaten heeft plaatsgevonden conform het gestelde in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ten behoeve van de ruimtelijke procedure dient te worden aangetoond dat er een akoestisch voldoende leefklimaat gegarandeerd is ter plaatse van de nieuwe gevoelige bestemmingen. Hiertoe is aansluiting gezocht bij de publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): Bedrijven en milieuzonering. In voorliggende rapportage is een overzicht gegeven van de gehanteerde uitgangspunten, het vigerende toetsingskader, de rekenresultaten en de bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten en het vigerend wettelijk kader beschreven. Op basis van de uitgangspunten is een akoestisch rekenmodel opgesteld. Het rekenmodel is beschreven in hoofdstuk 3. De met het opgestelde rekenmodel bepaalde rekenresultaten inclusief een beschouwing is opgenomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en een samenvatting van het uitgevoerde onderzoek opgenomen. 3

4 / 4 februari Uitgangspunten 2.1 Situatiebeschrijving De planlocatie is gelegen aan de Gerretsonlaan te Eindhoven. In de nabije omgeving van de te realiseren woningen is de bestaande Mgr. Bekkersschool gesitueerd. De ligging van het plangebied en de school is weergegeven in figuur 2.1. Figuur 2.1: ligging onderzoeklocatie (geel; plangebied, blauw; Mgr. Bekkersschool) 2.2 Algemene gebruikte gegevens Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens: - kadastrale gegevens van de omgeving van de planlocatie ( - tekeningen beschikbaar gesteld door de opdrachtgever; - top10nl gegevens beschikbaar via 4

5 / 4 februari Toetsingskader VNG De publicatie Bedrijven en milieuzonering uit 2009 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een stappenplan dat gebruikt kan worden om de ruimtelijke inpasbaarheid van nieuwe ontwikkelingen te toetsen. Stap 1 bestaat uit het toetsen aan de richtafstand die in de VNG-publicatie voor iedere bedrijfscategorie is opgenomen. Voor het aspect geluid geeft de VNG-publicatie een richtafstand van 30 meter tussen de grens van het terrein van een basisschool (categorie 2, SBI 852) en de gevels van woningen in een rustige woonwijk. De VNGpublicatie merkt bij stap 1 op dat overwogen kan worden om de richtafstanden met één afstandstap te verlagen (30 meter wordt dan 10 meter) in het geval dat de omgeving van de woningen als een gemengd gebied kan worden beschouwd. De nieuwe wooneenheden zijn gelegen op een kleinere afstand dan de richtafstand van 30 meter. Nu niet aan de richtafstand uit de VNG-publicatie wordt voldaan, is verder onderzoek noodzakelijk. Aan de hand van de volgende stap uit de VNG-publicatie is onderzocht of de woningen op deze locatie ruimtelijk inpasbaar zijn. Vanaf stap 2 is het nodig om door middel van een rekenmodel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en de maximale geluidniveaus (LAmax) te bepalen op de gevels van de woningen en te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie. Per stap worden de richtwaarden (in de vorm van maximaal toelaatbare geluidbelastingen) hoger, maar daarmee ook de omvang van het onderzoek en de noodzakelijke motivatie. In stap 2 bedragen de richtwaarden voor woningen in een rustige woonwijk: - 45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT (etmaalwaarde); - 65 db(a) maximaal geluidniveau LAmax (etmaalwaarde); - 50 db(a) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde). Overeenkomstig de systematiek onder stap 1 geldt ook in stap 2 voor het omgevingstype gemengd gebied een ruimere richtwaarde: 50 en 70 db(a) etmaalwaarde voor respectievelijk het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidniveau (LAmax). Indien niet aan de normstelling uit stap 2 voldaan kan worden, dient stap 3 beschouwd te worden. In stap 3 bedragen de richtwaarden voor woningen in een rustige woonwijk: - 50 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT (etmaalwaarde); - 70 db(a) maximaal geluidniveau LAmax (etmaalwaarde); - 50 db(a) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde). In stap 3 bedragen de richtwaarden voor woningen in een gemengd gebied: - 55 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT (etmaalwaarde); - 70 db(a) maximaal geluidniveau LAmax (etmaalwaarde); - 65 db(a) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde). Wanneer voldaan wordt aan deze richtwaarden moet het bevoegd gezag bovendien motiveren waarom deze geluidbelastingen acceptabel worden geacht. Voor stap 4 zijn geen richtwaarden opgenomen maar wordt geadviseerd de situatie grondig te onderzoeken, te onderbouwen en te motiveren waarom een hogere geluidbelasting in de betreffende situatie aanvaard kan worden. In ieder geval moet de inrichting zich houden aan de geluidvoorschriften die gelden vanuit de Wet milieubeheer dan wel het Activiteitenbesluit milieubeheer. In voorliggend geval valt de Mgr. 5

6 / 4 februari 2015 Bekkersschool onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer (zie paragraaf 2.2.2) Activiteitenbesluit milieubeheer De Mgr. Bekkersschool valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Geluidvoorschriften zijn opgenomen in de artikelen 2.17 tot en met In tabel 2.17 a van het artikel 2.17 van dit Besluit zijn de geldende geluidvoorschriften voor inrichtingen opgenomen. Navolgende tabel 2.1 geeft een overzicht van de relevante geluidvoorschriften. Tabel 2.1: Overzicht relevante geluidvoorschriften Activiteitenbesluit Beoordelingslocatie Dagperiode uur Avondperiode uur Nachtperiode uur Op gevels van geluidgevoelige bestemmingen L Ar,LT [db(a)] L Amax [db(a)] L Ar,LT [db(a)] L Amax [db(a)] L Ar,LT [db(a)] L Amax [db(a)] In artikel 2.18 lid 1 onder h is verder aangegeven dat de in de tabel opgenomen geluidniveaus niet van toepassing zijn op het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd en onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs. 2.4 Representatieve bedrijfssituatie De representatieve bedrijfssituatie omvat de situatie / activiteiten die minstens twaalf maal per jaar voorkomen. Binnen Mgr. Bekkersschool worden lessen verzorgd voor circa 100 kinderen. Voor aanvang en na afloop van de lessen en tijdens de pauzes spelen kinderen buiten op het speelplein: - voor aanvang ochtend lessen: 50% kinderen gedurende 15 minuten; - korte pauze ochtend: 100% kinderen gedurende 15 minuten; - middag pauze; 100% kinderen gedurende 30 minuten - korte pauze middag: 100% kinderen gedurende 15 minuten; - einde schooldag: 50% kinderen gedurende 15 minuten. De kinderen worden gebracht/gehaald door busjes en/of personenauto s. s Morgens tussen 8:30 en 9:00 uur komen er ca. 15 busjes en ca. 10 personenauto s leerlingen brengen. s Middags worden de leerlingen tussen 14:45 en 15:15 opgehaald door ca. 15 busjes en ca. 10 personenauto s. Op woensdag worden de leerlingen eerder opgehaald (12:30-13:00 uur). In de avond- ( uur) en nachtperiode ( uur) bevinden zich geen kinderen binnen de school. 6

7 / 4 februari 2015 Stemgeluid Op enig moment zijn maximaal 100 kinderen buiten aanwezig op de speelplaats. De kinderen zullen gedurende de gehele dagperiode maximaal 1 uur en 15 minuten buiten aanwezig zijn. In het akoestisch onderzoek is er vanuit gegaan dat alle 100 kinderen effectief gedurende 1 uur en 15 minuten continu stemgeluid produceren (worst-case). Installaties Ten behoeve van de afzuiging van de keuken is een technische installaties aanwezig op het dak van het gebouw die gedurende de gehele dagperiode in werking kan zijn. In de avond- en nachtperiode is de aanwezige installatie niet in werking. Verkeersbewegingen Er is op het eigen terrein geen eigen weg of parkeermogelijkheid. Parkeren van de voertuigen van het personeel en het halen en brengen van kinderen gebeurt buiten de grenzen van het inrichtingsterrein. Het parkeren en het halen en brengen van de kinderen wordt toegerekend aan de indirecte hinder. Op een maatgevende dag vinden 30 voertuigbewegingen middels busjes en 20 middels personenauto s plaats. 7

8 / 4 februari Rekenmodel Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie van de inrichting in de rekenpunten is een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie In het rekenmodel zijn alle relevante objecten, bodemgebieden, rekenpunten en geluidbronnen meegenomen. 3.1 Objecten en bodemgebieden De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en kadastrale ondergronden ( Buiten de gemodelleerde bodemgebieden (terreinverharding en wegen) wordt gerekend met een bodemfactor 0 vanwege de aanwezige akoestisch harde bodemgebieden. Het terrein van de inrichting is gemodelleerd met een bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). 3.2 Rekenpunten De geluidimmissie vanwege de Mgr. Bekkersschool is bepaald ter plaatse van het plangebied. Voor de bouwblokken is per verdieping een beoordelingspunt voor de gevel gesitueerd. De geluidniveaus zijn invallend berekend (reflecties in de achterliggende gevel zijn buiten beschouwing gelaten. Conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai is een beoordelingshoogte gehanteerd van 1,5 meter in de dag- en 5 meter in de avond- en nachtperiode. Omdat de activiteiten binnen de school enkel in de dagperiode plaatsvinden, is de geluidbelasting op 1,5 meter hoogte berekend. 3.3 Geluidbronnen Bronvermogens en bedrijfsduren Als akoestisch relevante geluidbronnen zijn het stemgeluid van de kinderen en de afzuiginstallatie op het dak van de school aan te merken. Uit onderzoek 1 door verschillende akoestisch adviesbureaus is uit metingen een gemiddelde bronsterkte bepaald (per kind): db(a) voor speelplaats kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar); db(a) voor kinderen op schoolpleinen (4 tot 12 jaar). In onderhavig akoestisch onderzoek is uitgegaan van een gemiddeld bronvermogen (Lwr,Aeq) van 85 db(a) per spelend kind op de speelplaats van een school (worst case). In dezelfde publicatie is ook op basis van metingen de maximale bronsterkte per kind bepaald: db(a) voor speelplaats kinderdagverblijf; db(a) voor kinderen op schoolpleinen. 1 Zie Journaal Geluid december 2009, nr 10, Sdu Uitgevers. 8

9 / 4 februari 2015 Voor de maximale geluidniveaus is uitgegaan van een bronvermogen van (LWr,Amax) van 108 db(a) voor een spelend kind op de speelplaats van de school (worst case). De effectieve bedrijfsduur (tijd dat de kinderen buiten stemgeluid produceren) bedraagt 1,25 uur per kind waarbij wordt uitgegaan dat maximaal 100 kinderen op enig moment op de buitenspeelplaats aanwezig kunnen zijn. In het rekenmodel is het stemgeluid gemodelleerd met één puntbron per 10 kinderen. Het bronvermogen van de afzuiginstallatie is gebaseerd op bureau-ervaringscijfers. Er zijn binnen de inrichting verder geen installaties die akoestisch relevant zijn ten opzichte van de totale geluidimmissie vanwege de inrichting. Tabel 3.1: Gehanteerde bronvermogens en bedrijfsduren Bron- L WR [db(a)] Bedrijfsduur per bron [uren] omschrijving Gemiddeld Maximaal Dagperiode u. Avondperiode u. Nachtperiode u. Spelend kind , Afzuiginstallatie Een volledig overzicht van de gehanteerde (spectrale) invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de geluidbronnen wordt gegeven in bijlage II Bijzondere geluiden en trillingen Gezien de relevante bronnen binnen de school zal de geluidimmissie vanwege de inrichting geen tonaal, impuls- of muziekachtig karakter hebben. Van laagfrequente geluiden zal evenmin sprake zijn. Gezien de afstand tot de woonbebouwing en de aard van de activiteiten zullen deze ter plaatse van woningen binnen alle redelijkheid geen trillinghinder veroorzaken. 9

10 / 4 februari Rekenresultaten 4.1 Activiteitenbesluit milieubeheer Tabel 4.1 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de immissiepunten voor de dag-, avond- en nachtperiode gedurende de representatieve bedrijfssituatie. Zoals reeds aangegeven wordt bij de toetsing aan het Activiteitenbesluit het stemgeluid van spelende kinderen buiten beschouwing gelaten. De geluidimmissie wordt derhalve alleen bepaald door de afzuiginstallatie op het dak van de school. Bijlage III geeft een totaaloverzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT). Tabel 4.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) Id Omschrijving Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT) [db(a)] Dagperiode Avondperiode Nachtperiode u u u. 01_A Bouwblok (zuidwest) noordgevel _A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel _A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel _A Bouwblok (oost) - westgevel < _A Bouwblok (oost) - westgevel < Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse van immissiepunten bedraagt ten hoogste 25 db(a) in de dagperiode (25 db(a) etmaalwaarde). Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Gezien het feit dat de relevante geluidbronnen binnen de inrichting die in het kader van het Activiteitenbesluit getoetst dienen te worden bronnen zijn met een continu karakter worden geen relevante maximale geluidniveaus veroorzaakt. Hiermee wordt derhalve ook voldaan aan de normstelling aangaande de maximale geluidniveaus (LAmax). 4.2 Goede ruimtelijke ordening In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidniveaus ten gevolge van alle activiteiten binnen de school getoetst aan de VNG-publicatie: bedrijven en milieuzonering (zie paragraaf 2.3.1). Hierbij is het stemgeluid van de kinderen wel meegenomen in de berekeningen Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT) Tabel 4.2 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de immissiepunten voor de dag-, avond- en nachtperiode gedurende de representatieve bedrijfssituatie waarbij is rekening gehouden met het stemgeluid van de spelende kinderen op het buitenterrein van de school. Bijlage III geeft een totaaloverzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT). 10

11 / 4 februari 2015 Tabel 4.2: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) Id Omschrijving Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT) [db(a)] Dagperiode Avondperiode Nachtperiode u u u. 01_A Bouwblok (zuidwest) noordgevel _A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel _A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel _A Bouwblok (oost) - westgevel _A Bouwblok (oost) - westgevel Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse van immissiepunten bedraagt ten hoogste 37 db(a) in de dagperiode. Hiermee wordt voldaan aan stap 2 van de VNG-publicatie (45 db(a) etmaalwaarde in een rustige woonwijk) Maximale geluidniveaus (L Amax) Tabel 4.3 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (LAmax) in de immissiepunten voor de dag-, avond- en nachtperiode gedurende de representatieve bedrijfssituatie waarbij is rekening gehouden met het stemgeluid van de spelende kinderen op het buitenterrein van de school. Bijlage IV geeft een totaaloverzicht van de berekende maximale geluidniveaus (LAmax). Tabel 4.3: Berekende maximale geluidniveaus (LAmax) Id Omschrijving Maximale geluidniveaus (L Amax) [db(a)] Dagperiode Avondperiode Nachtperiode u u u. 01_A Bouwblok (zuidwest) noordgevel _A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel _A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel _A Bouwblok (oost) - westgevel _A Bouwblok (oost) - westgevel Het maximale geluidniveau (LAmax) bedraagt ter plaatse van immissiepunten ten hoogste 58 db(a) in de dagperiode. Hiermee wordt voldaan aan stap 2 van de VNG-publicatie (65 db(a) etmaalwaarde rustige woonwijk) Verkeersaantrekkende werking Ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking) ondervinden de woningen gelegen aan de toegangsweg tot de inrichting een geluidbelasting (indirecte hinder). Als toetsingskader met betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking is aangesloten bij de voorkeursgrenswaarde uit de Schrikkelcirculaire van 29 februari 1996 (Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.). In de circulaire wordt naast de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) met betrekking tot het LAeq tevens een maximale grenswaarde geadviseerd van 65 db(a). De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden indien maatregelen aan de bron of in de overdracht niet mogelijk zijn. De richtwaarden uit de VNG-publicatie komen overeen met deze normstelling. 11

12 / 4 februari 2015 Voor indirecte hinder ten gevolge van mobiele geluidsbronnen geldt een beperkte reikwijdte. De reikwijdte is op verschillende manieren vast te stellen: - De afstand waarbinnen sprake is van indirecte hinder veroorzaakt door een bedrijf blijft beperkt tot die afstand, waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van het bedrijf in kwestie. Toepassing van dit criterium houdt voor transportverkeer van en naar inrichtingen in dat de reikwijdte beperkt blijft tot die afstand, waarbinnen voertuigen (met in acht name van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende snelheid hebben bereikt. - De reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting voor het gehoor nog herkenbaar zijn ten opzichte van andere voertuigen op de openbare transportroutes. - De reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising. - De reikwijdte blijft beperkt tot de akoestische herkenbaarheid (2 db criterium zoals ook bij de reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast). - De reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Is dat wel het geval dan zou de afweging ter zake van de met die ontsluitingsroute gepaard gaande geluidsbelasting niet op het microniveau van de individuele inrichtinghouder moeten worden gemaakt maar op macroniveau in een structuur of bestemmingsplan. De verkeersaantrekkende werking (reikwijdte) beperkt zich tot het moment dat het verkeer van en naar de inrichting zich in of uit het heersende verkeersbeeld voegt. Voor de reikwijdte is aangehouden de Monseigneur Witloxweg tot aan het kruispunt Liviuslaan en het kruispunt Bakhuizen van den Brinklaan. De voertuigen zijn vanaf deze kruispunten opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Het aandachtsgebied (Monseigneur Witloxweg) van deze indirecte hinder wordt in de richting van het plangebied volledig afgeschermd door bestaande gebouwen. Vooraleer de voertuigen over de Gerretsonlaan ter hoogte van het plangebied zijn, zijn ze geacht opgenomen te zijn in het heersende verkeersbeeld. Derhalve zal naar het plangebied geen indirecte hinder optreden van voertuigbewegingen. 12

13 / 4 februari Samenvatting en conclusie In opdracht van Plan ROS is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de Mgr. Bekkersschool gelegen aan Monseigneur Witloxweg 14 te Eindhoven. Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de nieuwbouw van woningen aan de Gerretsonlaan. Door het bevoegd gezag is een akoestisch onderzoek verlangd teneinde aan te tonen dat ter plaatse van de te realiseren woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast dient te worden aangetoond dat de school in haar functioneren niet wordt belemmerd door deze geluidgevoelige bestemming. Het doel van dit akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie vanwege de spelende kinderen op het buitenterrein en de vaste bronnen binnen de school naar de nieuw te realiseren gevoelige bestemmingen. Hiertoe is de geluiduitstraling van de school berekend op basis van de representatieve bedrijfssituatie en (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van De beoordeling van de rekenresultaten heeft plaatsgevonden conform het gestelde in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ten behoeve van de ruimtelijke procedure dient te worden aangetoond dat er een akoestisch voldoende leefklimaat gegarandeerd is na de ingebruikname van de inrichting. Hiertoe is aansluiting gezocht bij de publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): Bedrijven en milieuzonering. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse van immissiepunten bedraagt ten gevolge van alleen de vast opgestelde bronnen binnen de inrichting (stemgeluid uitgesloten van toetsing) ten hoogste 25 db(a) etmaalwaarde. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Gezien het feit dat de relevante geluidbronnen binnen de inrichting die in het kader van het Activiteitenbesluit getoetst dienen te worden bronnen zijn met een continu karakter, worden geen relevante maximale geluidniveaus veroorzaakt. Hiermee wordt derhalve ook voldaan aan de normstelling aangaande de maximale geluidniveaus (LAmax). Door de realisatie van de geluidgevoelige bestemmingen wordt de school derhalve niet belemmerd in haar functioneren. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse van immissiepunten bedraagt ten hoogste 37 db(a) etmaalwaarde (inclusief stemgeluid). Hiermee wordt voldaan aan stap 2 van de VNG-publicatie (45 db(a) etmaalwaarde in een rustige woonwijk. Het maximale geluidniveau (LAmax) bedraagt ter plaatse van immissiepunten ten hoogste 58 db(a) in de dagperiode. Hiermee wordt voldaan aan stap 2 van de VNG-publicatie (65 db(a) etmaalwaarde) in een rustige woonwijk. 13

14 / 4 februari 2015 Voor de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) is voor de reikwijdte de Monseigneur Witloxweg tot aan het kruispunt Liviuslaan en het kruispunt Bakhuizen van den Brinklaan aangehouden. Het aandachtsgebied (Monseigneur Witloxweg) van deze indirecte hinder wordt in de richting van het plangebied volledig afgeschermd door bestaande gebouwen. Vooraleer de voertuigen over de Gerretsonlaan ter hoogte van het plangebied zijn, zijn ze geacht opgenomen te zijn in het heersende verkeersbeeld. Derhalve zal naar het plangebied geen indirecte hinder optreden van voertuigbewegingen. Op basis van het voorgaande is derhalve sprake van een goede ruimtelijke ordening. WINDMILL MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES Ing. D. van der Moere 14

15 I. BIJLAGE Figuren

16 Gar Cp Gar c 11 2b 2a d c a b a a 45a Trafo Speelterrein Gar Gar 1n01 4n AAP AAP AAP AAP AAP AAP AAP AAP AAP AAP AAP AAP AAP AAP AAP AAP 1N01 WSL01P 02875G0000 WSL01P 00947G0000 Alle invoergegevens 4 feb 2015, 10:33 Windmill Milieu & Management - locatie Cadier en Keer Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel Industrielawaai - IL, [Akoestisch onderzoek IL - ], Gebouw Bodemgebied Toetspunt Puntbron 0 m 100 m schaal = 1 : 2500

17

18

19

20 II. BIJLAGE

21 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf :04:01

22 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf :04:01

23 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf bos: naaldbos 1, :04:01

24 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf dodenakker 1,00 bos: gemengd bos 1, :04:01

25 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf bos: gemengd bos 1, :04:01

26 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf bos: naaldbos 1,00 bos: gemengd bos 1,00 bos: gemengd bos 1, :04:01

27 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf bos: gemengd bos 1,00 bos: gemengd bos 1,00 bos: gemengd bos 1, :04:01

28 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf :04:01

29 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf :04:01

30 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf bos: naaldbos 1,00 overig 0, :04:01

31 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf :04:01

32 Bodemgebieden Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf :04:01

33 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

34 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k onderwijsfunctie 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, :04:26

35 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k bijeenkomstfunctie 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 onderwijsfunctie 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, :04:26

36 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k bijeenkomstfunctie 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 bijeenkomstfunctie 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, :04:26

37 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k kantoorfunctie 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, :04:26

38 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

39 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

40 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

41 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

42 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

43 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

44 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k gezondheidszorgfunctie 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, :04:26

45 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

46 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

47 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

48 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k onderwijsfunctie 8,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 bijeenkomstfunctie 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 woonfunctie 14,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, :04:26

49 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

50 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

51 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

52 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

53 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

54 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

55 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

56 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

57 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k woonfunctie 14,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 woonfunctie 14,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, :04:26

58 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

59 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

60 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

61 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

62 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

63 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

64 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

65 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

66 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

67 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k :04:26

68 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k woonfunctie 14,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, :04:26

69 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k 01 Bouwblok 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 02 Bouwblok 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 03 Bouwblok 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 04 Bouwblok 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 05 Bouwblok 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, :04:26

70 Gebouwen Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k 06 Bouwblok 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 07 Bouwblok 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 08 Bouwblok 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 09 Bouwblok 7,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0, :04:26

71 Toetspunten Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 01 Bouwblok (zuidwest) - noordgevel 0,00 Relatief 1, Ja 02 Bouwblok (zuidwest) - oostgevel 0,00 Relatief 1, Ja 03 Bouwblok (zuidwest) - oostgevel 0,00 Relatief 1, Ja 04 Bouwblok (oost) - westgevel 0,00 Relatief 1, Ja 05 Bouwblok (oost) - westgevel 0,00 Relatief 1, Ja :03:01

72 LAr,LT - puntbronnen LAr,LT Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 011 Afzuiginstallatie keuken 1,00 8,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron 0,00 360,00 0, Nee Nee Nee :59:00

73 LAr,LT - puntbronnen LAr,LT Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k ,00 62,00 66,00 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10, ,00 62,00 66,00 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10, ,00 62,00 66,00 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10, ,00 62,00 66,00 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10, ,00 62,00 66,00 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10, ,00 62,00 66,00 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10, ,00 62,00 66,00 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10, ,00 62,00 66,00 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10, ,00 62,00 66,00 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10, ,00 62,00 66,00 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10,00-10, ,00 40,00 62,00 67,00 73,00 65,00 60,00 53,00 49,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, :59:00

74 LAmax - puntbronnen LAmax Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 LAmax_ kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 51,00 62,00 66,00 LAmax_ kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 51,00 62,00 66,00 LAmax_ kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 51,00 62,00 66,00 LAmax_ kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 51,00 62,00 66,00 LAmax_ kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 51,00 62,00 66,00 LAmax_ kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 51,00 62,00 66,00 LAmax_ kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 51,00 62,00 66,00 LAmax_ kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 51,00 62,00 66,00 LAmax_ kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 51,00 62,00 66,00 LAmax_ kinderen 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9, Nee Nee Nee 51,00 62,00 66, :05:06

75 LAmax - puntbronnen LAmax Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k LAmax_001 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00 LAmax_002 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00 LAmax_003 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00 LAmax_004 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00 LAmax_005 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00 LAmax_006 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00 LAmax_007 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00 LAmax_008 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00 LAmax_009 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00 LAmax_010 65,00 72,00 81,00 82,00 74,00 62,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23,00-23, :05:06

76 III. BIJLAGE Rekenresultaten LAr,LT

77 I Rekenresultaten Toets Activiteitenbesluit Rapport: Groepsreductie: Resultatentabel LAeq totaalresultaten voor toetspunten Installaties Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Bouwblok (zuidwest) - noordgevel 1,50 25, ,0 02_A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel 1,50 24, ,5 03_A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel 1,50 22, ,6 04_A Bouwblok (oost) - westgevel 1,50-7, ,5 05_A Bouwblok (oost) - westgevel 1,50 3, ,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :08:10

78 I Rekenresultaten Toets Goede ruimtelijke ordening Rapport: Groepsreductie: Resultatentabel LAeq totaalresultaten voor toetspunten LAr,LT Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_A Bouwblok (zuidwest) - noordgevel 1,50 36, ,6 02_A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel 1,50 37, ,4 03_A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel 1,50 35, ,0 04_A Bouwblok (oost) - westgevel 1,50 24, ,4 05_A Bouwblok (oost) - westgevel 1,50 23, ,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :09:34

79 IV. BIJLAGE Rekenresultaten - LAmax

80 Bijlage IV Rekenresultaten (LAmax) Toets Goede ruimtelijke ordening Rapport: Resultatentabel LAmax totaalresultaten voor toetspunten LAmax Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A Bouwblok (zuidwest) - noordgevel 1,50 54, _A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel 1,50 58, _A Bouwblok (zuidwest) - oostgevel 1,50 55, _A Bouwblok (oost) - westgevel 1,50 39, _A Bouwblok (oost) - westgevel 1,50 38, Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:22

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Opdrachtgever: Aeres Milieu Contactpersoon: de heer G. Reuver Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Akoestisch onderzoek stemgeluid Opdrachtgever Zein Childcare Contactpersoon J. van der Meijden Kenmerk R072260aa.00002.dv Versie 02_001 Datum 23 mei

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN- EN MILIEUZONERING PLANGEBIED DE BRUG TE WASPIK GEMEENTE WAALWIJK

NOTITIE BEDRIJVEN- EN MILIEUZONERING PLANGEBIED DE BRUG TE WASPIK GEMEENTE WAALWIJK NOTITIE BEDRIJVEN- EN MILIEUZONERING PLANGEBIED DE BRUG TE WASPIK GEMEENTE WAALWIJK Notitie bedrijven- en milieuzonering plangebied De Brug te Waspik in de gemeente Waalwijk Opdrachtgever Gemeente Waalwijk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies BV De heer H. de Groot Postbus 6083 3002 AB Rotterdam Projectnummer: 1605J287/DBI/rap1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie 20110272-02 Referentie 20110272-02 Rapporttitel Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle

Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Projectnummer : BP.1309.R01 Revisie : Rapportdatum : 4 juni 2013 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen

Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer IBAN NL66ABNA0578909146 BTW NL1291.06.823.B01

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht BV. Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax.

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht BV. Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax. Opdrachtgever: Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht BV Contactpersoon: Dhr. Ir. J. van Kempen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichting en activiteiten Recreatiepark Cavelot. Datum 4 augustus 2009 Referentie

Akoestisch onderzoek inrichting en activiteiten Recreatiepark Cavelot. Datum 4 augustus 2009 Referentie Akoestisch onderzoek inrichting en activiteiten Recreatiepark Cavelot Datum Referentie 20091107-08 Referentie 20091107-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inrichting en activiteiten Recreatiepark Cavelot

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223 Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v3 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 4 juli 2014 Van Kooten Akoestisch Advies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk AKOESTISCH ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Zeewolde Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk akoestisch onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Alphen aan den Rijn

Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Alphen aan den Rijn Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Inhoud Inhoud...3 1 Aanleiding...4 2 Situatiebeschrijving...4 3 Wet- en regelgeving...5 4 Uitgangspunten akoestisch onderzoek...6 5 Rekenresultaten...8

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 AGEL adviseurs D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

V&V. Planontwikkeling Baronielaan 14, Breda

V&V. Planontwikkeling Baronielaan 14, Breda V&V Wematech Milieu Adviseurs B.V. Bijlage 29 bij besluit 2016/1875-V1 AKOESTISCHE BESCHOUWING Planontwikkeling Baronielaan 14, 22-24 Breda Opdrachtgever : Aannemersbedrijf Van Agtmaal Postbus 1 4730 AA

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tbv sportpark

Akoestisch onderzoek tbv sportpark BESTEMMINGSPLAN SPORTPARK BUITENHOUT ALMERE BUITEN Akoestisch onderzoek tbv sportpark Gemeente Almere Cluster Milieu & Brandveiligheid Concept December 2012 Gemeente Almere Cluster Milieu & Brandveiligheid

Nadere informatie

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Akoestisch onderzoek geluidemissie restaurant Opdrachtgever Trojaanse Markt b.v. Contactpersoon Kenmerk R046141aa.00007.eg Versie 02_002

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI VIANEN 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Renovatiebedrijf Kranenburg 2 2a Onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: 062000.20160669 28 11 2016 projectleider: Mevr. ir.

Nadere informatie

Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-06 Referentie 20101867-06 Rapporttitel

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Kurstjens Grubbenvorst BV. de heer J. van Meel. MilieuCoördinator Postbus ZH Margraten Tel ing. R.J.A.

Kurstjens Grubbenvorst BV. de heer J. van Meel. MilieuCoördinator Postbus ZH Margraten Tel ing. R.J.A. Rapportnummer: 2009.030.04-1 Akoestisch onderzoek Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst BV Opdrachtgever: Kurstjens Grubbenvorst BV Contactpersoon: de heer J. van Meel Uitgevoerd door: Contactpersoon: MilieuCoördinator

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Opdrachtgever Rho Adviseurs B.V. Mevrouw T. Rodenhuis Rengersweg 98 9062 EJ Oenkerk Opgesteld door Remco Bloemberg 14 januari 2015 Projectnummer:

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit

Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit datum: 20 maart 2014 milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland G G : ] AAPR Ü- Gemeente Teylingen Afdeling Ruimte, Team Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. Richard Rietveld Postbus 9 ZJ Voorhout Contactpersoon: Uw referentie: Betreft: Rob

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem 19 februari 2013 Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Toetsing aan het Activiteitenbesluit en beschouwing stemgeluid

Nadere informatie

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven.

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven. Notitie Datum: 17 oktober 2014 Project: Akoestisch onderzoek Bezoekerscentrum Fort aan de Buurststeeg Uw kenmerk: - Locatie: Renswoude Ons kenmerk: V030581aa.00002.eg Betreft: resultaten berekening naar

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Referentie

Datum 8 juni 2011 Referentie Kinderdagverblijf SKW Kinderopvang Kraaipanschool Amsterdam Akoestisch onderzoek in relatie tot de woonomgeving. Dit rapport vervangt ons rapport 20100281-03 d.d. 20 april 2011 Datum 8 juni 2011 Referentie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brandweerkazerne Beatrixstraat Akoestisch onderzoek. Datum 26 april 2012 Referentie

Bestemmingsplan Brandweerkazerne Beatrixstraat Akoestisch onderzoek. Datum 26 april 2012 Referentie Bestemmingsplan Brandweerkazerne Beatrixstraat Akoestisch onderzoek Datum 26 april 2012 Referentie 20120010-02 Referentie 20120010-02 Rapporttitel Bestemmingsplan Brandweerkazerne Beatrixstraat Akoestisch

Nadere informatie

7 Onderzoek Industrielawaai

7 Onderzoek Industrielawaai BIJLAGENBOEK BESTEMMINGSPLAN ALEM, HERZIENING 2010, WEIKESSTRAAT 28 BIJLAGE 7 Onderzoek Industrielawaai B01055/ZF9/153/000162 ARCADIS 10 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI PLAN WEIKESSTRAAT 28 ALEM GEMEENTE

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Contactpersonen: Dhr. R. Schlepers gemeente Hardenberg Dhr. J. Spijkerman gemeente Ommen

Contactpersonen: Dhr. R. Schlepers gemeente Hardenberg Dhr. J. Spijkerman gemeente Ommen Adviesbureau VOBRU Sterk in akoestiek en ruimte Verkeerslawaai Industrielawaai Bouwakoestiek Planologische akoestiek Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg Contactpersonen: Dhr. R. Schlepers gemeente Hardenberg

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2 Rapportnummer FA 19723-3-RA-001 d.d. 4 maart 2013 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden

Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Datum 1 september 2016 Projectgegevens Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Opdrachtgever Contactpersoon Haven

Nadere informatie