Financiële tegemoetkomingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële tegemoetkomingen"

Transcriptie

1 De gemeente doet meer voor mensen met minder Financiële tegemoetkomingen (bijzondere bijstand)

2 Gebruikte afkortingen: WWB _ Wet Werk en Bijstand AOW _ Algemene Ouderdomswet WW _ Werkloosheidswet Wajong _ Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten WAO _ Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA _ Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WSF _ Wet studiefinanciering WTOS _ Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Colofon Uitgave Tekst Fotografie Vormgeving _ Gemeente Maastricht, Team Communicatie _ Sociale Dienst _ Shutterstock _ Dion Gelders Oplage: exemplaren Maastricht, januari 2012 Deze folder staat ook op waar u ook de formulieren kunt downloaden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. pagina 2

3 Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie. Soms kunt u die kosten slechts gedeeltelijk of helemaal niet betalen omdat u bijvoorbeeld een uitkering heeft, een minimuminkomen of omdat het om zeer hoge bedragen gaat. Misschien komt u dan in aanmerking voor een vergoeding op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Deze vergoeding heet bijzondere bijstand. VOOR WIE IS BIJZONDERE BIJSTAND BEDOELD? Bijzondere bijstand is vooral bedoeld voor huishoudens met een minimuminkomen. Dat kunnen huishoudens met een bijstandsuitkering zijn, maar ook huishoudens met een minimum werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, of een AOW-uitkering. De bijzondere bijstand is ook bedoeld voor ouderen met een AOW-uitkering plus een klein pensioen en voor huishoudens die van het minimumloon moeten leven. Een hoger inkomen? Is uw gezinsinkomen hoger dan de bijstandsnorm, ook dan kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Bijzondere bijstand wordt namelijk berekend naar draagkracht. Van het inkomen boven de bijstandsnorm wordt een deel op de bijzondere bijstand in mindering gebracht. U krijgt dus een lager bedrag uitgekeerd. pagina 3

4 ALGEMENE VOORWAARDEN Het toekennen van bijzondere bijstand is aan een aantal regels gebonden. De belangrijkste: u moet in Maastricht wonen; bijzondere bijstand wordt in principe niet toegekend voor kosten die al zijn gemaakt. Vraag bijzondere bijstand vooral aan voordat u de kosten maakt. Dat voorkomt teleurstellingen! In zeer bijzondere, individuele omstandigheden kan hiervan echter worden afgeweken en kan ook voor kosten waarvan de rekeningen niet ouder zijn dan 1 jaar, bijzondere bijstand worden verstrekt; wanneer u al langdurigheidstoeslag heeft ontvangen kan hiermee rekening worden gehouden bij de toekenning van bijzondere bijstand; uw omstandigheden moeten bijzonder zijn en de kosten noodzakelijk. Wat zijn bijzondere omstandigheden en noodzakelijke kosten? Bijzonder? Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden voorkomen. Door bepaalde omstandigheden kunt u echter extra kosten hebben. Wanneer deze omstandigheden bijzonder zijn, worden de kosten vergoed door de bijzondere bijstand (zie voorbeeld). Noodzakelijk? Vaak twijfelen we niet aan de noodzaak van bepaalde kosten. Maar soms kunnen dezelfde kosten voor u in uw situatie noodzakelijk zijn en voor een ander in een andere situatie niet. Voorbeeld Voor uitgaven die iedereen doet, zoals eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine, kunt u in de regel geen bijzondere bijstand aanvragen. Maar heeft u als gevolg van uw ziekte of handicap meer waskosten en meer kledingslijtage, dan zijn de omstandigheden bijzonder. Om te kunnen beoordelen of uw kosten noodzakelijk zijn, wordt uw persoonlijke situatie onderzocht. Het kan zijn dat wij daarvoor advies van een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen. pagina 4

5 HOE HOOG IS DE VERGOEDING? De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van: 1. De hoogte van uw gezinsinkomen De gemeente berekent de bijdrage naar draagkracht. Als uw gezinsinkomen (o.a. partner, kinderen, ouders) lager is dan 110 procent (voor bepaalde kosten geldt een grens van 1oo procent) van de voor u geldende bijstandsnorm*, dan is uw draagkracht nihil. Heeft u een hoger gezinsinkomen, dan is er sprake van draagkracht en moet u een deel van de kosten zelf betalen. 2. De hoogte van uw spaargeld of vermogen Wanneer u voldoende spaargeld heeft om de kosten zelf te betalen, krijgt u geen bijzondere bijstand. Een deel van het spaargeld hoeft u niet te gebruiken. Dat is voor alleenstaanden 5.685,- ** gezinnen en alleenstaande ouders ,- ** Er wordt ook gekeken naar vermogen in de vorm van bezittingen, bijvoorbeeld een eigen huis of een auto. 3. Kosten die door andere voorzieningen worden vergoed (voorliggende voorzieningen) Er zijn kosten die u via andere voorzieningen (regelingen, instanties) vergoed krijgt. Wij noemen deze voorzieningen voorliggende voorzieningen bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), huur- en zorgtoeslag, tegemoetkoming in de studiekosten. Ook de mogelijkheid om een lening (voor algemene aanschaffingen) af te sluiten bij de Kredietbank Limburg zien wij als voorliggende voorziening. Kunnen dergelijke voorzieningen uw kosten niet volledig dekken, dan kunt u alsnog een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. Hierover kunnen de medewerkers van de Sociale Dienst u informeren. pagina 5

6 Voor medische kosten wordt in het algemeen geen bijzondere bijstand verstrekt. Hier is namelijk een andere voorziening voor: de Zorgverzekeringswet (Zvw). U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering die het beste bij u past. Houdt hier rekening mee als u medische kosten moet maken. * 110 procent van de bijstandsnorm betekent, dat uw netto inkomen (zonder vakantietoeslag) moet liggen beneden: 1.396,56 als u een gezin vormt, ouder bent dan 21 jaar, maar jonger dan 65 jaar 1.256,89 als u alleenstaande ouder bent, ouder dan 21 jaar, maar jonger dan 65 jaar 977,59 als u alleenstaand bent, ouder dan 23 jaar, maar jonger dan 65 jaar 1.476,28 als u een gezin vormt waarvan een of meer leden 65 jaar of ouder zijn 1.349,72 als u alleenstaande ouder bent en 65 jaar of ouder 1.072,54 als u alleenstaand bent en 65 jaar of ouder Bij andere gezinssamenstellingen kunnen andere bedragen gelden! De op deze pagina vermelde bedragen zijn de normen per 1 januari Deze bedragen kunnen tussentijds worden gewijzigd. pagina 6

7 Let op! Vanaf 1 januari 2012 is de WWB veranderd. Als gevolg hiervan wordt uw aanvraag (bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering) volgens nieuwe criteria beoordeeld De huishoudinkomenstoets is ingevoerd. Dit betekent dat er niet alleen rekening wordt gehouden met de inkomsten en het vermogen van u en uw partner, maar ook met de inkomsten en het vermogen van andere gezinsleden ( denk aan inwonende kinderen, ouders ). Er zijn uitzonderingen op deze regel. De gemeente bekijkt voor u of die uitzonderingen van toepassing zijn. Voorbeeld: zoon van 25 jaar is inwonend bij beide ouders. Zoon heeft een inkomen van 1600,- netto. Ouders hebben daarom geen recht op bijstand en ook niet op de bijzondere bijstand.. Als meerderjarige kinderen bij hun ouders inwonen, betekent dit dat ze samen een gezin vormen. Overgangsrecht van toepassing? Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan treedt de huishoudinkomenstoets pas per 1 juli 2012 in werking. Dit betekent dat bij de beoordeling van uw aanvraag bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering voor 1 juli 2012 nog geen rekening wordt gehouden met het huishoudinkomen (tenzij in de tussentijd uw gezinssamenstelling wijzigt). Aanvragen na 1 juli 2012 worden volgens de nieuwe criteria beoordeeld. Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Uw aanvraag wordt per 1 januari 2012 beoordeeld volgens de nieuwe criteria. Wilt u meer weten over de wijzigingen van de WWB, kijk dan op pagina 7

8 HOE KAN IK BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAGEN? 1. Ontvangt u een bijstandsuitkering van de Sociale Dienst? Maak dan gebruik van het Aanvraagformulier bijzondere bijstand /langdurigheidstoeslag voor personen met een bijstandsuitkering 1 Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst? Maak dan gebruik van het Verzoek toezending aanvraagformulier bijzondere bijstand/langdurigheidstoeslag voor personen zonder bijstandsuitkering 2. Stuur het ingevulde, voor u van toepassing zijnde formulier uit deze brochure naar: Sociale Dienst Locatie Werkplein Maastricht Postbus TC Maastricht; De formulieren vindt u ook op 2. Als u géén bijstandsuitkering ontvangt, bezoek dan de Sociale Dienst locatie Werkplein Maastricht, Randwycksingel 22 of bel tussen 8.30 en uur. Wij zijn iedere werkdag geopend van 8.30 tot uur. Het maken van een afspraak is niet nodig. 3. Heeft u een bijstandsuitkering bij onze dienst, dan neemt u contact op met uw vaste contactpersoon. Wat moet ik op het formulier invullen? We hebben van onze eigen klanten (mensen met een bijstandsuitkering) veel gegevens, bijvoorbeeld over inkomen en spaargeld. Van andere mensen weten we dit soort zaken niet. Daarom maken we onderscheid tussen mensen die een uitkering via onze dienst krijgen en mensen die dat niet krijgen. Er zijn daarom ook 2 aparte formulieren voor het aanvragen van bijzondere bijstand/langdurigheidstoeslag. Één formulier voor mensen met een bijstandsuitkering en één formulier voor mensen zonder bijstandsuitkering. pagina 8

9 U heeft een bijstandsuitkering? Of u heeft niet langer dan 6 maanden geleden bijzondere bijstand aangevraagd? Dan hoeft u alleen kopieën van originele bewijsstukken te laten zien. Voorbeelden van bewijsstukken zijn giro- of bankafschriften, maar ook een originele rekening, een prijsopgave of een brief/ beschikking van uw ziektekostenverzekeraar. U krijgt van ons te horen welke bewijsstukken wij precies willen zien. U heeft geen bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld een WIA-uitkering of een minimumloon? Om te bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand hebben we nogal wat gegevens nodig. We hopen dat u hiervoor begrip heeft. Behalve rekeningen moet u gegevens overleggen over de hoogte van uw gezinsinkomen en uw vermogen. Hiervoor moet u bank- en giroafschriften van de afgelopen drie maanden laten zien. Verder moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort of een identiteitskaart. Ook moet u ons een bewijs van uw burgerservicenummer laten zien, bijvoorbeeld op uw loonspecificatie. U krijgt van ons een lijstje waarop precies staat aangegeven welke bewijsstukken u moet laten zien. U moet ook dezelfde bewijsstukken van uw man/vrouw/partner en andere gezinsleden laten zien. pagina 9

10 LANGDURIGHEIDSTOESLAG Heeft u al meer dan zesendertig maanden (drie jaar) een bijstandsuitkering of een andere uitkering op bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag bedraagt in 2012 voor gezinnen 516,-, voor alleenstaande ouders 463,- en voor alleenstaanden 362,-. U krijgt de toeslag één keer per jaar. U moet dus ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Wanneer heeft u recht op de langdurigheidstoeslag? Als u een gezin vormt, krijgt u de toeslag alleen als alle gezinsleden aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn niet volledig, iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op grond van artikel 8 WWB jo artikel 36 WWB jo Verordening Langdurigheidstoeslag Wet Werk en Bijstand gemeente Maastricht. Er bestaat geen recht op langdurigheidstoeslag indien u een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt op grond van de WSF U ontvangt een bijstandsuitkering. U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar. U heeft drie jaar of langer een uitkering. U heeft een minimuminkomen. U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar. U heeft drie jaar of langer een minimuminkomen. Uw vermogen is niet hoger dan ,- (voor een gezin of alleenstaande ouder) of 5.685,- (voor een alleenstaande). Inlichtingen Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de dienst. Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Bel dan: (van 8.30 tot uur). pagina 10

11 HOE KAN IK LANGDURIGHEIDSTOESLAG AANVRAGEN? 1. Ontvangt u een bijstandsuitkering van de Sociale Dienst? Maak dan gebruik van het Aanvraagformulier bijzondere bijstand /langdurigheidstoeslag voor personen met een bijstandsuitkering 1 Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst? Maak dan gebruik van het Verzoek toezending aanvraagformulier bijzondere bijstand/langdurigheidstoeslag voor personen zonder bijstandsuitkering 2. Stuur het ingevulde, voor u van toepassing zijnde formulier uit deze brochure naar: Sociale Dienst Locatie Werkplein Maastricht Postbus TC Maastricht; De formulieren vindt u ook op onze internetpagina 2. Als u géén bijstandsuitkering ontvangt, bezoek dan de Sociale Dienst locatie Werkplein Maastricht, Randwycksingel 22 in Maastricht of bel telefoonnummer tussen 8.30 en uur. Wij zijn iedere werkdag geopend van 8.30 tot uur. Het maken van een afspraak is niet nodig. 3. Heeft u een bijstandsuitkering bij onze dienst, dan neemt u contact op met uw vaste contactpersoon. We hebben van onze eigen klanten (mensen met een bijstandsuitkering) veel gegevens, bijvoorbeeld over inkomen en spaargeld. Van andere mensen weten we dit soort zaken niet. Daarom maken we onderscheid tussen mensen die een uitkering via onze dienst krijgen en mensen die dat niet krijgen. Er zijn daarom ook 2 aparte formulieren voor het aanvragen van bijzondere bijstand/langdurigheidstoeslag. Één formulier voor mensen met een bijstandsuitkering en één formulier voor mensen zonder bijstandsuitkering. Het is daarom van belang gebruik te maken van het juiste aanvraagformulier! pagina 11

12 DE COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING VAN IZA CURA OF VGZ Heeft u een bijstandsuitkering of een inkomen tot 110 procent van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm? Dan kunt u deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekeringen van IZA Cura of VGZ. Het zijn beide volledig integrale verzekeringen, dus een basis- en aanvullende verzekering voor 130,03 per maand. Voor meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekering van Iza Cura kunt u terecht bij Iza Cura Zuid Limburg via de site of via het gratis telefoonnummer Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van tot uur. Voor meer informatie over de collectieve Ziektekostenverzekering van VGZ kunt u terecht bij VGZ via het gratis telefoonnummer van maandag t/m donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. Op de site en staat meer informatie. pagina 12

13 TEGEMOETKOMING PREMIE AANVULLENDE ZORG- VERZEKERING Tevens kunnen inwoners van Maastricht met een minimuminkomen tot 110 procent (zie voor bedragen pagina 6) een tegemoetkoming voor de aanvullende zorgverzekering krijgen van 100,- per volwassene per kalenderjaar. Sluit u een aanvullende verzekering af die minder kost dan 100,- per jaar? Dan ontvangt u de vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten. Neemt u deel aan de collectieve zorgverzekering van IZA Cura Zuid Limburg of de collectieve zorgverzekering van VGZ en ontvangt u een uitkering van de Sociale Dienst? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de tegemoetkoming automatisch. Neemt u niet deel aan de collectieve zorgverzekering van Iza Cura Zuid Limburg of de collectieve zorgverzekering van VGZ of ontvangt u geen uitkering van de Sociale Dienst, dan kunt u een tegemoetkoming in de premie voor een aanvullende zorgverzekering aanvragen. Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2012 uit deze brochure en stuur dat naar: Sociale Dienst, Locatie Werkplein Maastricht Postbus TC Maastricht Dit formulier vindt u ook op internet: Inlichtingen Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de dienst. Wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt, kunt u bellen. Telefoonnummer: , bereikbaar tussen 8.30 en uur. pagina 13

14 pagina 14

15 DECLARATIEREGELINGEN Naast bijzondere bijstand is er voor inwoners van Maastricht met een minimuminkomen nog een mogelijkheid om extra kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen: de gemeentelijke declaratieregelingen. U kunt een bijdrage krijgen in de kosten die te maken hebben met: sociale- en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld theater, Kumulus, zwembad, stadsbibliotheek, krant, telefoon; kinderen (tot 18 jaar), peuterspeelzalen (indien de betaling niet via de Stichting Steps loopt) en indirecte schoolkosten (excursies, schooltas, sportkleding, schoolmaterialen e.d.). Aanvragen en inlichtingen Een folder over de declaratieregelingen met aanvraagformulieren krijgt u bij de Sociale Dienst locatie Werkplein Maastricht, het GemeenteLoket, de buurtloketten, het migranten-informatiecentrum en bij de Raad voor Uitkeringsgerechtigden. Adressen staan op de volgende bladzijden. De folder en de formulieren kunt downloaden van MAALTIJDVOORZIENING Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die niet in staat zijn om zelf te koken en de dagelijkse boodschappen hiervoor te doen, kunnen gebruik maken van de maaltijdvoorziening. U kunt gebruik maken van 2 soorten maaltijdvoorziening. 1. Maaltijdvoorziening thuisbezorging: het betreft hier maaltijden die aan huis worden bezorgd. 2. Maaltijdvoorziening eetpunten verzorgingstehuizen: de maaltijden worden in de verzorgingstehuizen ter plekke geserveerd en gezamenlijk genuttigd. U kunt voor beide soorten maaltijdvoorziening een beroep doen op de kortingsregeling maaltijdvoorziening. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan op pagina 16. De hoogte van de korting is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. pagina 15

16 SOCIALE ALARMERING Sociale alarmering is een voorziening waarbij de gebruiker zelf alarm slaat en hulp kan vragen door middel van een draadloze halszender, die gekoppeld is aan een alarmkastje. Dit kastje wordt aangesloten op de telefoonlijn die in verbinding staat met de meldcentrale. Met één druk op de knop van de halszender kunt u, in geval van nood, alarm slaan. U kunt kiezen uit twee varianten van vervolghulp: 1. Er wordt contact opgenomen met uw directe omgeving. 2. Er wordt contact opgenomen met professionele zorgverleners. Voorwaarden voor de kortingsregeling maaltijdvoorziening en de kortingsregeling sociale alarmering: U bent ouder dan 65 jaar of u hebt een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking of u bent chronisch ziek. U bent woonachtig in Maastricht en staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). U maakt gebruik van de maaltijdvoorziening door ofwel maaltijden te laten leveren door een leverancier waar de gemeente Maastricht een overeenkomst mee heeft gesloten, ofwel door maaltijden te nuttigen bij één van de eetpunten die aan de kortingsregeling meewerken. U maakt gebruik van sociale alarmering geleverd door een van de leveranciers waar de gemeente Maastricht een overeenkomst mee heeft gesloten. Voor informatie en het aanvragen van de kortingsregeling Maaltijdvoorziening en/of de kortingsregeling Sociale alarmering kunt u contact opnemen met het GemeenteLoket via Wilt u liever persoonlijk langskomen? Dan kunt u vrij binnenlopen bij het GemeenteLoket (Mosae Forum 10) op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: uur donderdag: uur En verder alleen op afspraak via of telefonisch via pagina 16

17 WIE KAN MIJ HELPEN BIJ HET INVULLEN VAN FORMULIEREN? Tijdens kantooruren kunt u hulp en advies krijgen bij: Buurtloket Mariaberg Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht T: (043) ; Dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend: van uur; Wyckservicepunt Wyckerpoort-Wittevrouwenveld Voltastraat 50, 6224 EM Maastricht T: (043) ; Maandag t/m donderdag: van uur en van uur Vrijdagochtend: van uur pagina 17

18 Buurtloket Heugemerveld (La Bellettsa) Kardinaal van Rossumplein 99, 6221 SZ Maastricht T: (043) ; Donderdag- en vrijdagochtend: van uur; In de loop van 2012 zal Buurtloket Heugemerveld verhuizen naar Centre Ceramique. Buurtloket Malberg Centre Magnifiek Malberg Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht T: (043) ; Maandag, woensdag- en donderdagochtend: van uur; Raad van Uitkeringsgerechtigden Bogaardenstraat 35B, 6211SN Maastricht T: (043) ; Dinsdagochtend: van uur (inloopspreekuur) Donderdagochtend: van uur (alleen op afspraak). Vrijwilligersproject OQ Bewoners en bezoekers van zorgcentra en aanleunwoningen kunnen voor hulp en advies terecht bij de vrijwilligers van OQ ( Ook U hebt recht op... ). Deze vrijwilligers hebben wekelijks spreekuur in het zorgcentrum en kunnen bij u langskomen om u op de mogelijkheden van bijzondere bijstand, declaratieregelingen en aanverwante producten te wijzen. Voor informatie over de spreekuren in de diverse zorgcentra kunt u contact opnemen met de coördinatoren van dit project: dhr. F. Nicolai, T: (043) en dhr. P. Boesten, T: (043) pagina 18

19

20 v

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Financiële tegemoetkomingen Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Nadere informatie

Declaratieregelingen 2012. Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen

Declaratieregelingen 2012. Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen De gemeente doet meer voor mensen met minder Declaratieregelingen 2012 Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen Gebruikte afkortingen: WWB _ Wet Werk

Nadere informatie

Declaratieregelingen 2013. Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen

Declaratieregelingen 2013. Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen De gemeente doet meer voor mensen met minder Declaratieregelingen 2013 Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen Gebruikte afkortingen: WWB _ Wet Werk

Nadere informatie

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Minimaregelingen 2016 In

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Lees dit eerst U vraagt de Huygenpas of het Schoolfonds aan, hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

{PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Kompas"} {PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Kompas"} Bijzondere bijstand & minimaregelingen

{PRIVATE TYPE=PICT;ALT=Kompas} {PRIVATE TYPE=PICT;ALT=Kompas} Bijzondere bijstand & minimaregelingen {PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Kompas"} {PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Kompas"} Bijzondere bijstand & minimaregelingen Deze brochure is een uitgave van Kompas, (2012) Samenwerkingsverband van de gemeenten Nuth, Simpelveld

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE april 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTAND, WAT IS DAT? 4 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 4 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele studietoeslag

Aanvraagformulier individuele studietoeslag Aanvraagformulier individuele studietoeslag Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over de individuele

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier

Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Soort en nr. legitimatiebewijs (kopie bijvoegen):

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg WELKOM AGENDA Uitgangspunten van de wijzigingen Meest ingrijpende wijzigingen IOAW Wijzigingen voor gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene informatie

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over bijzondere bijstand

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten.

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie