Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg"

Transcriptie

1 Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Ten behoeve van het Zorginkoopdocument Publicatiedatum: 1 maart 2012

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Zorginkoopbeleid AWBZ Zorginkoop vanuit eigen regie en verantwoordelijkheid van de cliënt Integrale benadering van zorg Beperking Administratieve lasten Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Verdere versterking van Eigen regie van clienten met een beperking Stimuleren van zelf- en samenredzaamheid Vraaggericht werken Preventie Integrale benadering Specifiek doelgroepenbeleid Beleidsspeerpunten sector Gehandicaptenzorg Stimuleren verdere versterking regie over eigen leven Kwaliteitskader Integrale benadering Vraaggericht werken

3 INLEIDING In 2013 zal de uitvoering van de AWBZ worden belegd bij de individuele zorgverzekeraars. Zij zullen - in aansluiting op de zorgverzekeringswet - voor hun eigen verzekerden de AWBZ gaan uitvoeren. Voor de zorginkoop is er in 2013 landelijk voor gekozen om te werken met een representatiemodel. Dat houdt in dat de zorginkoop per oude zorgkantoorregio wordt uitgevoerd door de verzekeraar die voorheen het zorgkantoor in die regio voerde. Daarbij wordt deze ondersteund door de tweede representant: de verzekeraar met het (op-een-na) grootste marktaandeel in die regio. Dit Zorginkoopbeleid is geschreven vanuit de visie van zorgverzekeraar CZ en beschrijft haar speerpunten bij de uitvoering van de AWBZ-zorg. CZ neemt dit beleid onder haar arm mee naar de regio's waar zij als tweede representant aan tafel zit. In de regio's waar CZ als eerste representant verantwoordelijk is voor het opstellen van het Zorginkoopdocument 2013 vormt het Zorginkoopbeleid bovendien een belangrijke basis. Leeswijzer Dit document is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 1 wordt binnen de externe en interne kaders geschetst welke koers CZ in 2013 wil varen ten aanzien van de AWBZ-zorg in het algemeen. Deze koers is van toepassing voor alle drie de sectoren Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang en Verpleging en Verzorging. In hoofdstuk 2 wordt meer specifiek ingegaan op het Zorginkoopbeleid voor de sector Gehandicaptenzorg. Welke onderwerpen zijn in 2013 belangrijk? Tot slot maken wij in hoofdstuk 3 een vertaalslag van Zorginkoopbeleid op hoofdlijnen, naar beleidsspeerpunten. Dit zijn SMART-doelstellingen binnen de sector Gehandicaptenzorg die wij willen behalen in Het Zorginkoopbeleid is opgesteld in het eerste kwartaal van Veel besluitvorming, rondom bijvoorbeeld de transitie van begeleiding naar gemeenten en de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden, is nog niet definitief op het moment van schrijven van dit document. Bij het opstellen van het Zorginkoopbeleid 2013 zijn wij uitgegaan van de stand van zaken die van toepassing was op 1 februari Wij wijzen de lezer erop dat dit document niet wordt aangepast aan ontwikkelingen in de besluitvorming, en derhalve soms (op moment van publicatie) achterhaalde informatie kan bevatten. 3

4 1 ZORGINKOOPBELEID AWBZ CZ werkt bij de zorginkoop in 3 sectoren: de Verpleging en Verzorging (V&V), de Gehandicaptenzorg (GZ) en de Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschapppelijke Opvang (GGZ/MO). Een aantal uitgangspunten bij het inkopen van zorg geldt echter voor de gehele AWBZ. In dit hoofdstuk wordt op die onderwerpen nader ingegaan. 1.1 Zorginkoop vanuit eigen regie en verantwoordelijkheid van de cliënt De AWBZ bevat zorg die is gericht op cliënten met een langdurende zorgvraag. Hiermee kent de AWBZ, meer dan de op genezing gerichte Zvw, een grote samenhang met andere domeinen zoals de Wmo en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Immers, zorg is bedoeld als achterwacht voor als het thuis niet meer lukt. Bij het inkopen van zorg houden we rekening met deze samenhang. Meer concreet onderscheiden wij vijf niveau's waarop het zorginkoopbeleid kan worden gericht om de beste zorg te realiseren op de meest doelmatige manier: De basis is de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun leven en participatie in de samenleving. In het geval dat mensen daarbij hulp van anderen nodig hebben is het sociale netwerk het eerst volgende aangewezen niveau (samenredzaamheid). Kunnen mensen er niet meer zelf, of samen met hun omgeving uitkomen, dan kunnen zij gebruik maken van generieke voorzieningen. Deze voorzieningen zijn veelal geloceerd in het gemeentelijk domein. Het gaat dan onder meer om dagbesteding voor eenzame ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, en vervoer. Sommige mensen kunnen ook met behulp van de generieke voorzieningen niet voor zichzelf zorgen. Zij hebben bijvooorbeeld hulp nodig bij hun persoonlijke verzorging, krijgen injecties toegediend, of wonen in een instelling zodat er altijd iemand is om op terug te vallen als dat nodig is. Dit noemen wij basiszorg. De basiszorg zit op het snijvlak van AWBZ en Wmo-zorg, waarbij de nadruk ligt op AWBZ-voorzieningen. Specialistisch aanbod is beschikbaar voor mensen met een complexe zorgvraag die vanuit de samenleving en de beschikbare basisvoorzieningen niet voldoende kunnen worden geholpen. Belangrijk is om te constateren dat hierin een bepaalde gelaagdheid is te vinden. Wanneer mensen specialistische zorg nodig hebben, wil dat niet zeggen dat zij plotseling geen eigen verantwoordelijkheid meer kennen, ofdat de basiszorg niet op een generieke manier geregeld kan worden. Het uitgangspunt is altijd de eigen regio en verantwoordelijkheid. Wanneer we dit uitdrukken in een figuur, komen we tot het volgende plaatje: 4

5 Specialistische zorg Basiszorg Generieke voorzieningen Samenredzaamheid & sociaal netwerk Eigen verantwoordelijkheid 1.2 Integrale benadering van zorg Bij de inkoop van zorg door CZ wordt gekozen voor een integrale benadering als uitgangspunt. Dat betekent dat vanuit de klant bezien er samenhangend pakket van zorg beschikbaar is. Een integrale benadering betekent niet dat er voor elke cliënt één pakket van zorg wordt ingekocht bij één aanbieder, die vervolgens verantwoordelijk is voor het regelen van alle zorg die de cliënt wenst, maar betekent vooral dat het zorgaanbod op elkaar aansluit en elkaar aanvult. Uiteindelijk streeft CZ naar een zorginkoop, waarbij de cliënt - zonder het te merken - zorg en welzijn ontvangt vanuit verschillende financieringsstromen die naadloos op elkaar aansluiten. Voor 2013 is dat nog geen haalbare kaart. De doelstelling is daarom vooral gericht op integrale benadering van de zorg die vanuit de AWBZ wordt gefinancierd. We kijken niet alleen naar de individuele sectoren Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang, maar ook naar de samenhang tussen deze sectoren onderling. Dit speelt bijvoorbeeld bij de ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking of psychische of verslavingsproblematiek. Deze doelgroepen mogen niet tussen wal en schip vallen. In de hiernavolgende hoofdstukken wordt concreet aangegeven hoe deze integrale benadering vorm krijgt. 1.3 Beperking Administratieve lasten Het verlagen van de administratieve lastendruk in de zorg, om zo te zorgen voor meer handen aan het bed, staat al jaren hoog op de politieke agenda. En ook in de beleidsvisie van CZ (Zorgkantoren) is de beperking van de administratieve lasten een speerpunt geweest de afgelopen jaren. Waar mogelijk werkt CZ volgens het principe "high trust, high penalty". In 2012 is het Ministerie van VWS gestart met een experiment "regelarme instellingen". Voor 28 (clusters van) zorgaanbieders zijn een of meer regels rondom de zorgverlening niet van toepassing zijn verklaard. CZ zal zich ook in 2013 inspannen om het experiment regelarme instellingen mogelijk te maken. Daarbij merken wij op dat de afspraken aan de voorkant, het declaratie- en informatiesysteem van de verzekeraars (back-office) niet mag verstoren. 5

6 2 ZORGINKOOPBELEID SECTOR GEHANDICAPTENZORG Voor de AWBZ sector gehandicaptenzorg betekent dit dat we het beleid in 2013 verder willen richten op de onderstaande onderwerpen. Deze thema s passen in de uitwerking van landelijke beleidsdoelstellingen: a.) vermaatschappelijking van de zorg, b.) de tendens in de zorg om mensen zelf, samen met hun directe omgeving, verantwoordelijk te laten zijn voor keuzes in zorg, wonen, welzijn en participatie, en c.) het meer betrekken van de samenleving bij het ondersteunen van mensen met een beperking. Het gaat om volwaardig burgerschap en emanicaptie, verschuiving van bescherming en verzorging naar individuele ontplooiing en zelfstandigheid en van zorgen voor naar zorgen dat. 2.1 Verdere versterking van Eigen regie van clienten met een beperking Versterking van regie over eigen leven blijft een belangrijk uitgangspunt van het zorginkoopbeleid CZ. Het gaat om het kunnen maken van keuzes die het beste passen bij het leven dat de cliënt wil leiden en dus om zeggenschap over eigen leven. Grondstof voor empowerment is de eigen ervaring. Door het bouwen aan nieuwe vaardigheden en kennis bouwen cliënten zelfvertrouwen op en daardoor verandert hun houding t.o.v. de omgeving. De persoon ervaart dat er iets te kiezen valt en dat hij/zij daar invloed op kan hebben. De eigen ervaring leidt tot begrip, tot verandering van attitude en tot nieuwe vaardigheden. Daarnaast is verdere stimulering van een goed netwerk belangrijk voor mensen met een beperking. Het voorbeeld van de inzet van partijen in een Consortium Regie over Eigen Leven is dat in 2012 een pilot wordt uitgewerkt, waarbij twaalf cliënten met een verstandelijke beperking starten met een opleiding tot ervaringsdeskundige. Deze pilot wordt mede begeleid door Tranzo, waardoor ervaringen tijdens deze opleiding worden geëvalueerd en aan de hand daarvan verbetersuggesties opleveren voor de definitieve opleidingsmodule. CZ participeert in deze pilot en wil via het zorginkoopbeleid een verdere stimulans geven aan de versterking van de positie van cliënten met een beperking. Bovengenoemde ontwikkelingen hebben impact op de organisaties waar cliënten wonen, maar ook op maatschappelijke instellingen. Zij zullen aandacht moeten geven aan de cultuurveranderingen die dit met zich meebrengt. Zorgaanbieders kunnen dit doen door betrokkenheid van de cliëntenraad te stimuleren om samen beleid te ontwikkelen. Maatschappelijke instellingen zullen geholpen moeten worden om hun medeverantwoordelijkheid waar te maken. Dat vraagt om coaching door partijen die de vereiste kennis in huis hebben (bv. de MEE organisatie, maar ook zorgaanbieders zelf). De achterliggende aannames zijn dat het gaat om bevorden van de participatie van cliënten met een verstandelijke beperking en stimuleren regie over eigen leven. CZ beleid is gericht op het verder stimuleren van deze ontwikkelingen en zal dit in haar inkoop- en contracteerbeleid opnemen. 2.2 Stimuleren van zelf- en samenredzaamheid Door het versterken van de regie over eigen leven, wordt de zelfredzaamheid van cliënten met een beperking gestimuleerd. Zoals hierboven genoemd is de betrokkenheid van de omgeving van de cliënt erg belangrijk en dat wordt breder beschouwd als alleen de familie. Verdere uitwerking van de active betrokkenheid van het netwerk naar de wijk en de buurt waar de cliënt woont, is een 6

7 volgende stap. CZ stimuleert deze ontwikkeling en wil hierover afspraken maken in het zorginkoopbeleid. Op het moment dat de signalen dat er met mensen iets aan de hand is, eerder kunnen worden opgevangen, kan ook eerder ondersteuning gegeven worden. Tevens kan voorkomen worden dat mensen onnodig een beroep doen op zwaardere zorg. Door de decentralisatie van de begeleiding naar gemeenten ligt een kans om meer samenhang in de ondersteuning te kunnen brengen. Enerzijds in de samenhang tussen de verschillende gemeentenlijke domeinen en anderzijds in de samenhang tussen zorg en ondersteuning voor cliënten in de sector gehandicaptenzorg. CZ-beleid is gericht op de samenwerking met gemeenten om te komen tot dat samenhangend aanbod, om te voorkomen dat AWBZ-cliënten tussen wal en schip vallen en te voorkomen dat duurdere zorg ingezet moet worden. 2.3 Vraaggericht werken Vraaggericht werken gaat over de samenwerking tussen cliënt en professional. De cliënt wordt gezien als een actieve zorggebruiker. Een van de instrumenten is het gebruik van de Personal Outcome Scale (POS). Aan de hand van de wetenschappelijke gevalideerde POS wordt per cliënt nagegaan of en in welke mate de ondersteuningsactiviteiten hebben bijgedragen aan het welzijn van de cliënt. Het biedt organisaties een krachtig instrument om de effectiviteit van de interventies te evalueren en de stap te maken naar een meer practice en evidence based aanpak. In het kader van de individuele Plan Do Check Act-cyclus, maar ook op geaggregeerd niveau biedt het medewerkers en organisaties de mogelijkheid om te komen tot daadwerkelijke sturing van het ondersteuningsproces en zich te richten op kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de ondersteuning. CZ zal d.m.v. de in 2012 uit te voeren pilot meer zicht krijgen op de mogelijkheden uitkomstresultaten (op ervaren Kwaliteit van Bestaan) te formuleren en wil de resultaten van deze verkenning betrekken in het toekomstige zorginkoopbeleid. 2.4 Preventie De ingezette aandacht voor meer bewegen (in combinatie met gezonde voeding) bij cliënten met een (licht) verstandelijke beperking zal ook in het inkoopbeleid voor 2013 voortgezet worden. Op het terrein van de samenwerking met gemeenten en stimuleren wijk- en buurtgericht werken wil CZ stimuleren dat zorgaanbieders met sportvereningen contacten zoeken. VWS stimuleert dat kinderen in speciaal onderwijs leren ervaren hoe leuk sport kan zijn. Er worden ook programma s voor kinderen met beperkingen (visueel, lichamelijk, verstandelijk en auditief) opgezet. Hier kan goede aansluiting gevonden worden bij zorgaanbieders die dagbesteding en dagbehandeling bieden aan deze kinderen. CZ stimuleert ook deze samenwerking. 2.5 Integrale benadering Van integrale benadering is sprake als zorg en ondersteuning voor individuele cliënten geboden wordt vanuit de visie van een afgestemd en samenhangend aanbod. In de keten Vroegvoortdurend Integraal wordt in alle CZ regio s gewerkt aan de uitwerking van de zeven bouwstenen, die in onderlinge samenhang zijn opgebouwd. CZ stimuleert in haar 7

8 inkoopbeleid dat in alle regio s in de netwerken trajectbegeleiders beschikbaar zijn voor de cliënt en dat ook gecommuniceerd is wie dat is (informatievoorziening). Vanuit haar rol als regisseur stimuleert CZ dat in alle regio s kennisverspreiding plaatsvindt van de resultaten en dat er uitwisseling is van de bestpractises. Op die manier worden cliënten voorzien van goede informatie om keuzes te maken en/of kunnen ze worden begeleid naar vervolgvoorzieningen. CZ participeert in het landelijk forum dat een interactieve website wil opzetten, om zo de komende jaren bij te dragen aan de verspreiding en borging van de kennis, informatie en expertise van de afgelopen jaren. Een belangrijke speler in de integrale benadering is de casemanager. Om meer eenduidigheid aan te brengen wil VWS uiterlijk 2012 met partijen als het CVZ, zorgverzekeraars en professionals bekijken of de te verzekeren prestatie casemanagement, inkoopbaar (d.w.z. via Zvw) en goed te omschrijven is. Daarnaast moeten er criteria ontwikkeld worden voor de beoordeling van de inzet van casemanagement. Ook wil VWS dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een uitvoeringstoets opstelt. In de praktijk gaat het vaak om casemangement dementiezorg, maar ook de levensloopbegeleider in de LVG (die b.v. zorgdraagt voor warme overdracht ) of trajectbegeleider VVI zouden hier onder kunnen worden verstaan. Nader CZ beleid kan ontwikkeld worden als op termijn duidelijk is of ook casemanagement in de GZ een prestatie wordt die ingekocht kan worden. Daarbij dienen tevens de implicaties van de voorgenomen decentralisatie van de jeugdzorg betrokken te worden. Een visie op integrale benadering vanuit een andere invalshoek is Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen, nl. gericht op een duurzame en toekomstbestendige zorg. 'Het concept van MVO biedt volop handvatten om een samenhangend beleid te ontwikkelen dat oplossingen biedt op het gebied van kostenreductie, innovatie en het imago op de arbeidsmarkt, aldus het manifest waarbij ook CZ haar handtekening heeft gezet. De vertaalslag naar specifiek beleid voor de GZ sector zal in 2012 nader onderzocht worden, waardoor resultaten van die verkenning in het zorginkoopbeleid 2013 verder geïmplementeerd kunnen worden. Door de functionaliteit van de organisatie niet alleen uit te drukken in financiën, maar ook in de toegevoegde waarde die men levert aan de mensen met wie de organisatie in aanraking komt. En daarnaast door goed om te gaan met de belasting van de aarde. Zo komt een nieuwe en evenwichtige visie tot stand. Hierbij kan ook gedacht worden aan de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties door zorgaanbieders, waardoor ook versterking van de regie over eigen leven van cliënten met een beperking, verder gestimuleerd wordt. 2.6 Specifiek doelgroepenbeleid Doelgroep LVG In 2013 zullen nieuwe cliënten met een indicatie extramurale begeleiding danwel gespecialiseerde begeleiding zich tot de gemeenten moeten wenden voor zorg en ondersteuning. Vanuit de AWBZ wordt nog wel begeleiding geboden aan huidige cliënten. Afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraar is nodig, mede met het oog op de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg naar de Wmo per 1 januari CZ zal in haar beleid stappen zetten voor de kennisoverdracht naar gemeenten. 8

9 CZ zal tevens haar beleid van kennisdeling en kennisborging voortzetten. Samen met zorgaanbieders LVG zullen goede voorbeelden gedeeld worden en zal kennis over oplossen van knelpunten voor specifieke LVG doelgroepen verspreid worden. In het zorginkoopbeleid zal meer aandacht moeten zijn voor de doorstromingsproblematiek om te stimuleren dat jongeren goed voorbereid naar een vervolgvoorziening gaan of zelfstandig gaan wonen Doelgroep ZG CZ Zorgkantoren is betrokken bij het Plan van Aanpak Typering en Bekostiging Zorgverlening en Inrichting Expertiseopdracht van de ZG-sector, genaamd Verbindend Vernieuwen. Deze betrokkenheid uit zich in deelname aan het landelijk stakeholders overleg; waarin VWS, NZa, CVZ, CIZ, ZG aanbieders participeren, en andere (regionale) overleggen om dit drie-jarig ( ) traject ( kritisch) te volgen. Het CZ zorginkoopbeleid zal worden afgestemd op deze landelijke ontwikkelingen ADL Clusters Voor de jaren 2012 en 2013 zijn specifieke afspraken gemaakt voor ADL zorg in ADL Clusters. In 2013 zullen voorbereidingen getroffen moeten worden op de zorginkoop van deze prestaties vanaf 1 januari Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met de definitie van de doelgroep en met de afbakening van prestaties. Dit zal gebeuren aan de hand van onderzoek dat in de komende jaren uitgevoerd gaat worden en in ZN bewaakt wordt Doelgroep Ouder wordende Gehandicapten Zoals al eerder in beleidsnotities van de sector GZ geformuleerd, hebben veel mensen met een verstandelijke beperking op oudere leeftijd relatief ernstige beperkingen of hebben ze meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Dit als gevolg van een combinatie van verouderingsaandoeningen en reeds op jonge leeftijd (aangeboren) aanwezige aandoeningen. Samenwerking met zorgaanbieders in de sectoren V&V (en GGZ) is nodig om de problematiek van de ouder worden cliënten met een verstandelijke beperking met verouderingsaandoeningen aan te pakken. Dit kan door kennisoverdracht, informatievoorziening, uitwisseling van personeel of ketenzorgafspraken. Maar ook in de sfeer van gecombineerde huisvesting GZ/V&V zijn wellicht mogelijkheden, danwel spefieke aandacht voor aanleunwoningen voor deze doelgroep. Tevens zal onderzocht worden welke afspraken met huisartsen gemaakt kunnen worden (afstemming sector GZ met sector Huisartsenzorg/versterking Eerstelijnszorg). 9

10 3 BELEIDSSPEERPUNTEN SECTOR GEHANDICAPTENZORG In de voorgaande hoofdstukken is beschreven welke doelen CZ met haar inkoopbeleid nastreeft voor wat betreft de sector Gehandicaptenzorg. In dit hoofdstuk wordt SMART (specifiek, maatbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) omschreven welke doelstellingen we bij de zorginkoop 2013 precies nastreven: wat mag de CZ-verzekerde van ons verwachten? Omdat CZ de AWBZ in 2013 voor haar eigen verzekerden uitvoert, gelden deze speerpunten voor alle CZ verzekerden in Nederland, en niet alleen voor de regio's waar CZ als eerste representant de zorg inkoopt. Bij de uitvoering van de beleidsspeerpunten staat de doelstelling "meer verzekerden in zorg voor hetzelfde geld, bij minimaal gelijkblijvende kwaliteit" steeds voorop. Om deze doelstelling te kunnen bereiken is het niet alleen nodig om steeds doelmatiger te gaan werken, maar moet ook gekeken worden hoe het anders kan. In de visie van CZ kan dat onder meer door een integrale benadering van zorg als uitgangspunt te kiezen. De keuze om de AWBZ te laten uitvoeren door zorgverzekeraars maakt het makkelijker om de schotten tussen Zvw en AWBZ te slechten, en biedt CZ hiervoor kansen. Daarnaast is samenwerking met andere representanten - voor de regio's waar CZ niet zelf de zorginkoop uitvoert - en met gemeenten - vanwege hun rol in de preventieve activiteiten die in de Wmo zijn belegd - van groot belang om de beleidsdoelstellingen van CZ te kunnen behalen. CZ streeft ernaar om haar beleidsspeerpunten zoveel mogelijk te laten landen in de daadwerkelijke zorginkoop in alle regio's. CZ zal hiermee starten in de regio's waar zij 1e respresentant is en daarna verder uitbouwen naar andere regio's. CZ kiest aldus voor een gefaseerde aanpak. Zorgvragers, zorgaanbieders en zorginkopers hebben bij de veldraadpleging aangegeven dat het belangrijk is de beleidsuitgangspunten over meerdere jaren te continueren. Hiermee is bij het bepalen van de beleidsspeerpunten rekening gehouden. 3.1 Stimuleren verdere versterking regie over eigen leven Beleidsspeerpunt 1: In 2013 streeft CZ naar verdere versterking van regie over eigen leven van cliënten en wil resultaten vanuit pilots die in 2012 zijn ontwikkeld een verdere impuls geven. In 2012 is een pilot opgezet door het Consortium Regie over Eigen Leven (waar o.a. CZ in participeert) en de resultaten daarvan zullen verder uitgerold worden. Naast de uitrol van de resultaten van dit experiment stimuleert CZ ook de zorgaanbieders om op zorgaanbiedersniveau tezamen met de cliëntraden afspraken te maken over de verdere versterking van de regie over eigen leven. Het is van belang dat in gezamenlijk overleg een programma wordt opgesteld voor de cliëntenpopulatie van de instelling waarbij de inzet van verschillende instrumenten mogelijk is. Een aantal instrumenten is: 1. Uitkomsten van de pilot Stimulering Regie over eigen leven verder uitrollen (opleiding van ervaringsdeskundige breder inzetbaar maken); 2. Organiseren van Eigen kracht conferenties, Moreel Beraad of Samen Sterk sessies; 3. Meer mens, instrument voor MCG. 10

11 3.2 Kwaliteitskader De realisering van doelstellingen van de zorginkoop is enerzijds gekaderd door wetgeving (bv. Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg, toekomstige Wet Cliëntenrechten Zorg en Kwaliteitswet Zorginstellingen) en anderzijds door ambities die CZ heeft voor kwaliteit van zorg en stimulering van regie over eigen leven, preventie, integrale benadering en kostenbeheersing. Beleidsspeerpunt 2: CZ streeft naar kwaliteitsverbetering over de jaren heen. Hiertoe dienen gecontracteerde zorginstellingen volledig mee te werken met de registratie van kwaliteitsindicatoren van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en gegevens aan te leveren in Jaardocument. - Zorgaanbieders tonen aan dat ze met de cliënten afspraken gemaakt hebben over zorg- en ondersteuningsplannen, zoals verwoord in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. - Zorgaanbieders hebben de cliëntervaring/cliënttevredenheid onderzocht. - Zorgaanbieders hebben de adviezen van cliëntraden meegenomen bij het evalueren en aanpassen van beleid én bij de keuze van verbeteracties. Zorgaanbieders zullen vanuit het Vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg de gegevens verzamelen en de resultaten van de kwaliteitsverbetering met cliëntenraden bespreken. Het gaat om leer- en verbeterinformatie, zicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning en op de ervaring van cliënten ermee. In de relatie tussen zorginkopers en zorgaanbieders zullen de verbeterpunten besproken worden en nadrukkelijk zal hierin de meerwaarde voor de cliënt in worden meegenomen. Het delen van kennis, borging en verspreiding daarvan komt nadrukkelijk aan de orde in dat gesprek. 3.3 Integrale benadering Beleidsspeerpunt 3: CZ stimuleert in 2013 dat zorgaanbieders die ondersteuning bieden aan cliënten die ook vanuit andere domeinen activiteiten geboden krijgen, zelf zorgdragen voor een geintegreerde klantgerichte aanpak van zorg en ondersteuning. Vanuit oogpunt van preventie en integrale benadering is het van belang dat er synerchie is tussen zorg en ondersteuning vanuit wettelijke kaders als Zvw, AWBZ en Wmo. Meerwaarde voor de cliënt is dat er een geïntegreerde aanpak komt en dat zij weten bij wie ze waar voor terecht kunnen. In 2013 zal hierbij ook aandacht zijn voor de inbedding van resultaten die zorgaanbieders in 2012 hebben geboekt op het terrein van bewegen en ontwikkelen van externe netwerken, en die relatie hebben met bovengenoemde activiteiten. 11

12 3.4 Vraaggericht werken Beleidsspeerpunt 4: In 2013 stimuleert CZ zorgaanbieders met een cliëntenpopulatie oudere cliënten (vanaf leeftijd van 50 jaar) om een specifiek beleid te ontwikkelen voor de ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. Samenwerking tussen zorgaanbieders GZ met zorgaanbieders in de sectoren V&V (en GGZ) is nodig om de problematiek van de ouder worden cliënten met een verstandelijke beperking met verouderingsaandoeningen aan te pakken. Dit kan door kennisoverdracht, informatievoorziening, uitwisseling van personeel of ketenzorgafspraken. Maar ook in de sfeer van gecombineerde huisvesting GZ/V&V zijn wellicht mogelijkheden, danwel spefieke aandacht voor aanleunwoningen voor deze doelgroep. Tevens zal door CZ onderzocht worden welke afspraken met huisartsen gemaakt kunnen worden (afstemming sector GZ met sector Huisartsenzorg/versterking Eerstelijnszorg). 12

Zorginkoopbeleid Sector Verpleging en Verzorging. Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2013

Zorginkoopbeleid Sector Verpleging en Verzorging. Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2013 Zorginkoopbeleid Sector Verpleging en Verzorging Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2013 Publicatiedatum: 1 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Zorginkoopbeleid AWBZ... 4 1.1 Zorginkoop vanuit

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang

Zorginkoopbeleid Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Zorginkoopbeleid Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2013 1 Publicatiedatum: 1 maart 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang

Omgevingsanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Omgevingsanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2014 1 Versie: 1.0 Versiedatum: 12 april 2013 Projectgroep Zorginkoopbeleid 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor Daphne Schelling Beleidsmedewerker zorginkoop zorginhoudelijk Zorgkantoor

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord

GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord m.vanderlei-brouwer@vgz.nl 06-30871235 14 juni 2014 Agenda Aanleiding Fasering VGZ en gezondheidszorg K&J Curatieve

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg: Samen de transitie in

Hervorming Langdurige Zorg: Samen de transitie in Hervorming Langdurige Zorg: Samen de transitie in Agenda 1. Waarom transitie? 2. Wat gaan we vandaag doen? 3. Waar staat HLZ? 4. Transitie-proces: een aftrap 5. Stappen na vandaag 2 Waarom transitie? 3

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

CZ Zorgkantoor. Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken

CZ Zorgkantoor. Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken CZ Zorgkantoor Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken 06-10-17 Visie 2020 - Alles voor een beter welbevinden Jezelf zijn Welbevinden wordt bepaald vanuit

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Begeleiding van AWBZ naar WMO

Begeleiding van AWBZ naar WMO Begeleiding van AWBZ naar WMO Presentatie Bijeenkomst VNG/VWS 6 juli 2011 Berend Stuiver Zorginkoper GGz, Paramedie en Geboortezorg Zorgkantoor Midden IJssel/ Salland verzekeringen Begeleiding van AWBZ

Nadere informatie

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014 Zorginkoop AWBZ Praktijkdagen Almere 22 mei 2014 1 Inhoud AWBZ-zorginkoop Doelgroepen, producten, prestaties Leestips & links 2 Kenmerken Inkoop AWBZ zorg (1) Verzekerd recht Toegang: indicatiestelling

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

De VGN heeft voor de gehandicaptenzorg in de Wlz een aantal speerpunten benoemd:

De VGN heeft voor de gehandicaptenzorg in de Wlz een aantal speerpunten benoemd: Toekomst gehandicaptenzorg in de Wlz 1. Cliënten met een beperking in de Wlz Ongeveer 200.000 mensen maken gebruik van langdurige zorg en ondersteuning vanuit de gehandicaptenzorg (cijfers 2014). Het gaat

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261).

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Trombosediensten Eno Zorgverzekeraar Trombosediensten 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ Zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale Begeleiding. Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011

Decentralisatie extramurale Begeleiding. Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011 Decentralisatie extramurale Begeleiding Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011 Huidige omvang AWBZ Lasten 2010 Verpleging en verzorging Gehandicaptenzorg GGZ Overige zorg Subsidie PGB Overige lasten

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEHANDICAPTENZORG JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio over

Nadere informatie

Notitie. Dementie in Nederland. Waarom zorgverzekeraars de handen ineenslaan. Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W.

Notitie. Dementie in Nederland. Waarom zorgverzekeraars de handen ineenslaan. Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W. Notitie Aan Van Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W. Lensink MSc Auteur Mevrouw drs. A.J.H. Bransen Doorkiesnummer (030) 698 85 67 Ons kenmerk N-17-14610lvos1 Datum 12 mei 2017 Onderwerp

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg Toelichting bij de praatplaat over het zorginkoopbeleid Wlz 2017 Uitleg Het is belangrijk dat cliënten en hun vertegenwoordigers weten wanneer en

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst cliëntenraden AWBZ, 12 april 2012

Verslag bijeenkomst cliëntenraden AWBZ, 12 april 2012 Verslag bijeenkomst cliëntenraden AWBZ, 12 april 2012 Op donderdagmiddag 12 april kwamen zo n 70 leden van cliëntenraden uit de AWBZ naar Zorg en Zekerheid om daar ervaringen met elkaar te delen en ideeën

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie