2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving"

Transcriptie

1 Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor aanbieders van zorg thuis al dan niet van belang is om te investeren in ketensamenwerking. De vraag naar een realistische bekostiging hoort daar uiteraard bij. Hoe ziet de financiering er nu uit (anno maart 2010) van verschillende onderdelen / diensten van de thuiszorg die in ketensamenwerking ondergebracht kunnen worden (waarover in het volgende hoofdstuk meer)? En hoe gaat de financiering er in de toekomst uitzien binnen de DBC structuur / functionele bekostiging Huidige financieringssystematiek (anno maart 2010) De huidige financiering in de eerste lijn kent vele verschillende financieringsstromen waardoor de bekostiging voor chronische aandoeningen versnipperd is. Onderdelen van zorg voor chronische aandoeningen vallen onder de basisverzekering (Zvw), aanvullende verzekeringen, de AWBZ maar ook de WMO en eigen betalingen. De declarabele prestaties zijn gedefinieerd als losse zorgactiviteiten. Er is, los van enkele NZa beleidsregels, geen prestatie definitie op het aggregatieniveau van meer activiteiten rond de patiënt, zoals bv samenwerking, casemanagement. De huidige bekostiging brengt, volgens onderzoek van de NZa, 1 een aantal risico s met zich mee, of werkt die in de hand, voor de zorg voor chronische aandoeningen namelijk dubbele of niet-kosteneffectieve bekostiging, verzekeringsschotten, geen vergoeding voor onderlinge dienstverlening (bv samenwerking) en suboptimale zorginhoudelijk afstemming. Specifiek voor thuiszorg geldt dat de financiering van preventie (AIV en ZonMw) onzeker is en maakt de reguliere bekostiging van de functie verpleging het moeilijk om de functie van de verpleegkundige goed inhoud te geven. Zo is de AWBZ aanspraak op Verpleging door een nieuwe interpretatie versnipperd geraakt, omdat Verpleging thuis in aanzienlijke mate onder de Zvw is komen te vallen (medisch-specialistische verpleging thuis). In toenemende mate heeft er ook een verschuiving plaats gevonden van activiteiten van de functie verpleging naar de functie persoonlijke verzorging (en daarmee ook een verminderde financiële vergoeding) De functie verpleging is hiermee teruggebracht tot in het bijzonder verpleegkundige handelingen en daarnaast worden overlappende activiteiten ondergebracht bij de functie verzorging. 2 De coördinerende, coachende en kwaliteitsverbeterende rol van de verpleging heeft in de financiering van de functie verpleging geen plaats. Thuiszorgorganisaties kiezen veelal als gevolg hiervan om minder verpleegkundigen in te zetten. Wijkverpleegkundigen zijn echter veelal de trekkers van de ketenzorg voor de thuiszorg. Zij kunnen samen met de huisarts een spilfunctie vervullen in het ontwikkelen en realiseren van een samenhangend aanbod van zorg thuis als zij daarvoor professionele (beslis)ruimte krijgen. 1 NZa, 1 visiedocument functionele bekostiging van vier niet-complexe chronische zorgvormen, april Bron: ; Grote zorgen V&VN over vernieuwde beleidsregels AWBZ indicatiestelling,

2 Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering In het kamerstuk Wijkverpleegkundige en de AWBZ-functie verpleging, november 2009, pleit staatssecretaris Bussemaker voor een versteviging van de positie van de wijkverpleegkundige en doet aanbevelingen over te nemen maatregelen op korte- en (midden)lange termijn Ketenfinanciering Ketenzorg wordt in toenemende mate gefinancierd via keten DBC s ofwel functionele bekostiging (zie ook hfdst overheidsbeleid; betere zorginkoop). Hierbij gaat de zorgverzekeraar een contracteerrelatie aan met de hoofdaannemer (een te contracteren zorggroep) en niet rechtstreeks met iedere betrokken aanbieder in die keten. Nu al lijken vooral huisartsen(groepen) zich op te werpen als hoofdaannemer en contracteren andere zorgaanbieders als onderaannemer. Dit wordt in de eerste plaats verklaard door de marktmacht van huisartsen op de inkoopmarkt van generalistische zorg 3 en daarbij zijn andere aanbieders van eerstelijnszorg en ziekenhuizen in belangrijke mate afhankelijk van verwijzingen door de regionale huisartsen. Voor de toekomst acht de NZa het uit de borging van de publieke belangen van groot belang dat ook andere aanbieders dan de huisarts de regierol op zich kunnen nemen door als hoofdaannemer op te treden. Maatregelen om dit te bereiken zijn het verlagen van toetredingsdrempels voor zorggroepen en het verhogen van transparantie waardoor kwaliteit doorslaggevend kan zijn. 4 Risico s die zich voordoen indien er sprake is van (aanzienlijke) marktmacht van geïntegreerde eerstelijnszorg aanbieders zijn dat zorgverzekeraars mogelijk excessief hoge tarieven betalen voor geïntegreerde zorg en dat een aantal individuele zorgaanbieders uit de eerste lijn het risico lopen te worden uitgesloten van de markt of excessief lage vergoedingen ontvangen voor hun diensten aan de zorggroep. Eveneens bestaat het risico dat niet alle producten die van belang zijn voor ketensamenwerking opgenomen worden in de keten dbc. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de afgesloten contracteringen voor de diabetes keten dbc vooralsnog preventie niet opgenomen te zijn. In de Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg 5 geeft de NZa antwoord op de vraag van de Minister van VWS hem te adviseren over de mogelijkheden voor verruiming en uitbreiding van de bestaande integrale bekostiging van ketenzorg. Op grond van haar analyse concludeert de NZa dat verpleging opgenomen kan worden in de keten per 1 januari 2011, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: opname in de zorgstandaard voor de betreffende vorm van ketenzorg; borging betaalbaarheid ten aanzien van de zorgzwaarte; oplossing voor de problematiek van de schotten AWBZ/Zvw; wenselijk maar geen randvoorwaarde is daarnaast de introductie van een eigen betaaltitel met bijbehorende taakomschrijving voor verpleging. 3 NZa ; Monitor huisartsenzorg NZa; Visiedocument functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen, april 2009, 5 NZa: Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg; Verruiming grenzen en soorten ketens, januari

3 Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat de schottenproblemen tussen de AWBZ en de Zvw een ingewikkeld vraagstuk is, dat moet worden opgelost door VWS en het CVZ, alvorens verpleging opgenomen kan worden in de keten. Thuiszorgorganisaties krijgen kortom steeds meer te maken met de Zvw en met de zorgverzekeraars die deze verzekering uitvoeren. Naast de ambities die zorgondernemers en ook zorgverzekeraars laten zien, zoals eerstelijnszorg en ketenzorg, werkt ook het overheidsbeleid het leveren van Zvw-zorg door klassieke AWBZ- organisaties in de hand. Een duidelijke verschuiving van AWBZ-zorg richting Zvw is waarneembaar. Daarnaast heeft het kabinet, op basis van het SER-advies Toekomst AWBZ, als uitgangspunt dat zorgverzekeraars vanaf 2012 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de AWBZ voor de eigen Zvw-verzekerden. Uiterlijk 1 juli 2010 neemt VWS de go/no go beslissing. Om ook op termijn in de Zvw zorg te kunnen leveren, is het belangrijk nu al kennis te maken met dit veld. De Handreikingen bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet en AWBZ 2010, Actiz augustus , bieden hiertoe handvatten. Voor thuiszorgorganisaties is het van belang om, het liefst gezamenlijk met andere zorgaanbieders en zorgverzekeraar, de financieringsmogelijkheden te inventariseren en zo optimaal mogelijk te benutten. Aanknopingspunten voor thuiszorgorganisaties liggen in de bevordering van kwaliteit en het transparant en zichtbaar maken van het aanbod. Onderscheidend zijn in kwaliteit biedt de thuiszorg kansen zich te profileren als hofleverancier van een integraal aanbod op het gebied van Preventie, Verpleging en Verzorging en evt. diëtetiek. Het komt er hierbij nu op aan voor andere (al dan niet contracterende) samenwerkingspartners van gemeente tot zorgverzekeraar, van zorggroep tot PGB houder- een aantrekkelijke partner te zijn Een schematisch weergave van bekostiging (regulier en vanuit dbc's) Het schema op de volgende pagina is een overzicht van ketenzorg gefinancierd vanuit huidige reguliere budgetten en financiering vanuit een keten dbc. Hierbij wordt duidelijk dat er veel verschillende financieringsstromen zijn en dat financiering vanuit de keten dbc slechts delen van ketenzorg omvat. Het schema is opgebouwd volgens de drie bouwstenen van de keten DBC namelijk: directe zorgkosten, een opslag voor de organisatie van de keten en prestatiefinanciering. Het prestatiegedeelte heeft betrekking op zaken als de medische resultaten van de zorg, te behalen gezondheidswinst, besparingen in de tweede lijn e.d. 6 Actiz, Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010, augustus 2009 Actiz, Handreiking bij het contracteerbeleid AWBZ 2010, augustus

4 KETENZORG Directe zorgkosten Zorgaanbieder Product Huidige financiering Naar verwachting opgenomen in keten dbc Thuiszorg - Individuele preventie (Advies Instructie en Voorlichting) - Groepsgerichte preventie (cursussen) - Diëtetiek - Verpleging en verzorging Huisartsen - Behandeling chronisch zieken volgens NHG standaarden door huisarts en evt POH Ziekenhuis - Behandeling complexe patiënten door specialisten en evt gespecialiseerd verpleegkundigen - Consultatie door specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen t.b.v. de eerste lijn - AWBZ (AIV) - ZonMw gelden (tot eind 2009 alleen voor thuiszorg; ook voor andere aanbieders i.s.m. thuiszorg) - 4 uur basisverzekering - Product verpleging/verzorging (indicatie CIZ, AWBZ) Basisverzekering: - Abonnementstarief - M&I verrichtingen - POH tarief (indien POH aanwezig) - 2e lijns DBC (basisverzekering) - Consulttarief - Ja - Nee, evt op termijn opgenomen in basisverzekering. - Afhankelijk van afspraken met verzekeraar - Evt op termijn als schotten AWBZ en Zvw opgeheven zijn - Ja - Nee - Ja Gemeenten - Primaire preventie - Mantelzorgondersteuning - Huishoudelijke dienstverlening - WMO - Nee Meerdere organisaties/zorggroepen - Innovatie en ontwikkeling - Ketenzorgprojecten - Beleidsregel Innovatie (NZa) - Beleidsregel geïntegreerde eerstelijnszorg (NZa) - Beleidsregel Innovatie (AWBZ) Organisatie van keten; coördinatie en onderhoud kwaliteit Benchmark; transparantie, prestatie-indicatoren

5 Kennis over Ketenzorg 1 maart 2010 Externe analyse, doelgroepen

6

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf Managementsamenvatting 3 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis 1 Auteur: () Een vervolg op de rapporten Ernstig zieke kinderen hebben

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Casemanagement: van idee naar model

Casemanagement: van idee naar model Casemanagement: van idee naar model Wat doet Frieslab? Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in zorg en dienstverlening en zoekt ook naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in ketenzorg,

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar

Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar Adviezen mede gebaseerd op de samenwerking gemeente Nijmegen en VGZ Marc Soeters Gerrold Verhoeks Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Opzetten samenwerking

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg Werken aan de Zorg 1 Voorwoord Voor u ligt de inventarisatie van kwaliteit en kosten van de Nederlandse zorg in het kader van het project Werken aan de Zorg. Onder invloed van beleid is de Nederlandse

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES

AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES 29 3 2013 29 3 2013 AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES AWBZ UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT UMC UTRECHT huishoudelijke verzorging; persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; activerende begeleiding;

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Visiedocument Kraamzorg

Visiedocument Kraamzorg Visiedocument Kraamzorg Een advies over vrije prijsvorming november 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting en advies 7 1. Inleiding 15 1.1 Doelstelling 15 1.2 Aanleiding 15 1.3 Verhouding tot het

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg

Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg Leren van bestaande multidisciplinaire samenwerking Marc Soeters Gerrold Verhoeks Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding en onderzoeksopzet 8 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie