Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus AM Alkmaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar e-mail: tblom@srz-nh.nl www.srz-nh."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Werkgebieden SRZ Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Alkmaar bij SRZ aangesloten ziekenhuis bij SRZ aangesloten verpleeghuis bij SRZ aangesloten instelling Den Burg Gemini Ziekenhuis Den Helder Den Helder Julianadorp Schagen Tuitjenhorn Bergen Bergen Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Heerhugowaard (2x) Oudorp Opmeer Wognum Westfriesgasthuis Hoorn Hoorn Hoorn Lutjebroek Castricum Heemskerk Waterlandziekenhuis Purmerend Purmerend Purmerend Driehuis Kennemer Gasthuis Haarlem Haarlem Haarlem (3x) Boven IJ ziekenhuis Amsterdam Amsterdam (2x) Heemstede (2x) Cruquius Aalsmeer

3 Inhoudsopgave de SRZ Voorwoord... 2 Algemeen... 5 Kwaliteit van zorg... 6 Samenstelling van het bestuur per 31 december Commissie van contractanten... 9 de ziekenhuizen BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam Gemini Ziekenhuis te Den Helder Kennemer Gasthuis te Haarlem Medisch Centrum Alkmaar Waterlandziekenhuis te Purmerend Westfriesgasthuis te Hoorn Technische spreekuren met orthopedisch instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker Multidisciplinaire spreekuren de revalidatieartsen Revalidatieartsen Specialisten Revalidatie Ziekenhuizen Lidmaatschappen en deelname aan werkgroepen/commissies in de ziekenhuizen Externe lidmaatschappen Na- en bijscholingsactiviteiten Voordrachten en publicaties de productie Aantal consulten in verpleeghuizen en andere instellingen BovenIJ ziekenhuis - productie en instroom Gemini Ziekenhuis - productie en instroom Kennemer Gasthuis - productie en instroom Medisch Centrum Alkmaar - productie en instroom Waterlandziekenhuis - productie en instroom Westfriesgasthuis - productie en instroom De jaarrekening Afkortingen Colofon

4 Voorwoord Het verslagjaar 2013 wordt op de eerste plaats gekenmerkt door zorgen om de financiële positie van de revalidatiegeneeskunde in de ziekenhuizen. Zowel binnen de SRZ als landelijk worden hierop acties ondernomen. de SRZ Organisatie en bestuur Het bestuur is ongewijzigd van samenstelling. Binnen het bestuur vindt een gedachtenwisseling plaats over de rol van het bestuur en de ontwikkelingen van de SRZ als organisatie. Overwegingen hierbij zijn o.a. de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de zorgelijke financiële dekking van de ziekenhuisrevalidatiegeneeskunde door wijzigingen in de DBC/DOT systematiek en de wens van het bestuur om, met behoud van de autonomie van de revalidatieartsen, dichter bij de staf te staan. Door de stafleden wordt in een notitie aangegeven welke voor- en nadelen men ziet in de huidige bestuursstructuur. Deze notitie wordt uitgebreid met een Sterkte/Zwakte analyse die als discussienota dient. De discussienota wordt ook op de beleidsdag besproken, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het bestuur. Naar aanleiding van de wijzigingen in de DBC/DOT, met vooralsnog ongunstige gevolgen voor ziekenhuisrevalidatie, en gelet op de door de revalidatieartsen aangegeven werkdruk waarbij administratieve belasting een flinke rol speelt, wordt door het bestuur gevraagd naar de mate van efficiëntie van de werkprocessen. Het wordt steeds noodzakelijker om dure artsentijd doelmatig en efficiënt te benutten. In enkele ziekenhuizen vinden doelmatigheidsprojecten plaats, zoals werken volgens de Lean systematiek. De resultaten daarvan zullen worden afgewacht. Er is besloten de systematiek van de financiële afhandeling van de bijdragen niet te wijzigen maar de aangesloten ziekenhuizen, i.c. de financiële afdelingen, halverwege het jaar inzicht te geven in de lopende begroting zodat zij op de hoogte zijn van eventuele afwijkingen hiervan. Ook wordt besloten om voortaan voor het vaststellen van de begroting het aantal FTE revalidatiearts af te stemmen met de ziekenhuizen. Het exclusiviteitsbeginsel dat conform de nieuwe overeenkomsten die in 2008 zijn afgesloten, in 2013 geëvalueerd dient te worden, is door de ziekenhuizen met 5 jaar verlengd. Uitzonderingen zijn het BovenIJziekenhuis (evaluatie en verlenging zijn pas in 2017 aan de orde) en het Kennemergasthuis (i.v.m. de voorgenomen fusie). In 2014 zal een nieuwe coördinator worden aangesteld; de 2 termijnen van de huidige coördinator zijn per 1 april 2014 verstreken. Na actualisatie van het profiel voor de functie van coördinator door de staf is het in het bestuur besproken en geaccordeerd. Najaar 2013 wordt een interne sollicitatieprocedure gestart waarbij een geschikte kandidaat wordt gevonden. Dhr. dr. J.P.J. Bakker, werkzaam in het MCA en tot 2014 ook in het Gemini ziekenhuis zal de functie van coördinator gaan vervullen. In het kader van kwaliteitsverbetering en transparantie staat voortaan bij elke vergadering van staf of bestuur het onderwerp klachten en ernstige incidenten op de agenda. Na 18 jaar besluit de bestuurssecretaresse, mevr. Marja de Bas, haar functie bij de SRZ neer te leggen om haar werkzaamheden elders uit te kunnen breiden. Er wordt een vacature gesteld die in 2014 zal worden vervuld. Contractanten In november vindt de jaarlijkse vergadering plaats. De voorzitter van het bestuur schetst de ambities van de SRZ en de stafvoorzitter en de coördinator geven een presentatie getiteld De wereld draait door over de ontwikkelingen in de maatschappij en de gezondheidszorg. Tevens worden daarbij de kansen en bedreigingen 2

5 voor de revalidatiegeneeskunde, m.n. voor de ziekenhuisrevalidatiegeneeskunde aangegeven. Voor het eerst zijn ook de organisatorisch managers van de revalidatieafdelingen voor deze vergadering uitgenodigd om betrokken te zijn in de gedachtenvorming. Tijdens deze vergadering worden ook de jaarrekening en begroting besproken. Het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis laten per brief weten de mogelijkheden voor een fusie tussen beide ziekenhuizen te gaan onderzoeken. De medische staven van de beide huizen worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen. In het kader van de fusie ontwikkelingen tussen Kennemergasthuis en Spaarneziekenhuis vindt tweemaal overleg plaats tussen de medisch manager van het Kennemergasthuis, de coördinator en de heer van Barneveld, voorzitter Raad van Bestuur van het KG. Door de raden van bestuur wordt vooralsnog geen standpunt ingenomen t.a.v. het werkgeverschap van de revalidatieartsen die bij twee verschillende organisaties in dienst zijn. De beide vakgroepen worden aangemoedigd gezamenlijk te spreken over samenwerking en over de noodzakelijke randvoorwaarden om de ziekenhuisrevalidatie in de huizen verder te ontwikkelen. de SRZ Eind december laat het Kennemergasthuis weten het contract met de SRZ op te zeggen i.v.m. de voorgenomen fusie met het Spaarneziekenhuis. Onderdeel van de fusieafspraken is het opzeggen van alle lopende contracten om de handen vrij te hebben voor nieuwe afspraken door de gezamenlijke fusiepartners. De startende functie revalidatiegeneeskunde in het BovenIJ ziekenhuis wordt gecompliceerd door problemen op gebied van de randvoorwaarden (middelen, organisatie en mensen). Na een aantal gesprekken en explicitering van de door management en revalidatieafdeling gewenste verdere ontwikkelingen kan de uitbouw van de functie revalidatiegeneeskunde voortgezet worden. Aan het eind van het jaar kan met tevredenheid worden teruggekeken op de bereikte resultaten. In 2013 zijn twee nieuwe contractanten toegetreden; verpleeghuis de Die, deel uitmakend van Cordaan en Eduard Douwes Dekker, onderdeel van Evean. Beide verpleeghuizen staan in Amsterdam-noord en hebben een nauwe samenwerking met het BovenIJ ziekenhuis. De revalidatiearts van het BovenIJ ziekenhuis vervult beide consulentschappen. In overleg wordt door Ons Tweede Thuis (OTT) en de freelance revalidatiearts mevr. Joke van der Neut afgesproken dat zij haar werkzaamheden voor OTT gaat beëindigen. Hiermee komt ook een einde aan de samenwerking tussen mevr. van der Neut en de SRZ. Eerder was al besproken dat dit grote consulentschap niet zonder meer door andere revalidatieartsen van de SRZ zou kunnen worden overgenomen. In goed overleg wordt alleen het gedeelte van het kinder-consulentschap overgenomen door de SRZ. Strategisch Beleidsplan De stappen van het jaarplan 2013 konden grotendeels worden gezet en afgerond, mede dankzij de ondersteuning van de beleidsmedewerker. Halverwege het jaar is besloten om de kwaliteitsvisitatie SRZ die voor begin 2014 staat gepland, als project in het jaarplan op te nemen. Op die manier kunnen de verschillende onderdelen van de visitatie planmatig worden uitgevoerd en is er meer zicht op de totale belasting die de uitvoering van het Jaarplan met zich meebrengt. Patiëntenzorg Er vinden 1808 klinische consulten plaats en er worden 7699 nieuwe patiënten op de polikliniek gezien. Hiervan komen 5460 patiënten in behandeling op de revalidatieafdeling. Er worden in totaal RBU (revalidatiebehandeluren) geproduceerd, een flinke stijging van bijna 13% ten opzichte van Het aantal herhalingsconsulten bedraagt en is daarmee iets gedaald t.o.v. vorig jaar. De herhaalfactor is gemiddeld 3

6 1,9; eveneens licht gedaald in vergelijking met Het aantal RBU dat gemiddeld per revalidant wordt ingezet is opnieuw 13. Aan de hand van deze getallen en de trends die we zien wordt bevestigd dat er veel korte revalidatietrajecten zijn en dat het de ziekenhuizen lukt om steeds efficiënter te werken. de SRZ Dit jaar is het thema van de beleidsdag Kwaliteit. Er is o.a. een begin gemaakt met benchmarking van de praktijken, op een aantal parameters. Vastgesteld wordt dat veel van de parameters te afhankelijk zijn van plaatselijke situaties en daardoor onvoldoende inkijk bieden in de praktijkvoering, zeker om iets te kunnen zeggen over de verschillen. Toch worden de grote lijnen van de praktijkvoering hiermee wel duidelijker en sommige parameters, zoals het gemiddeld aantal RBU per revalidant, blijken verrassend constant te zijn. Afgesproken wordt om benchmarking voort te zetten en op een gedetailleerder niveau naar de getallen en uitkomsten te gaan kijken. Dit jaar wordt onder aansturing van de beleidsmedewerker een tweetal SRZ-protocollen opgesteld; het protocol Beenamputatie en het protocol Spasticiteit. Vaststelling en implementatie zullen in 2014 gebeuren. Revalidatieartsen I.v.m. het beëindigen van het stafvoorzitterschap van mevr. Karin Kroon, wordt een procedure voor opvolging gestart. Iedere vakgroep vult gedurende 2 jaar het stafvoorzitterschap in. Mevr. Marina van Unnik-Stibbe zal vanuit de vakgroep Waterlandziekenhuis de komende 2 jaar stafvoorzitter zijn. Door het vertrek van mevr. Bowine Michel naar het BovenIJ ziekenhuis is er in het MCA al langere tijd een vacature. In 2013 wordt mevr. Esther Keijser, eerder ook werkzaam bij de SRZ, bereid gevonden om als waarnemer in het MCA te gaan werken. Zij vervangt deels ook mevr. Husson, afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof. In de loop van 2013 vindt een sollicitatieprocedure plaats en kan mevr. Evaline van Wijk aangesteld worden als revalidatiearts binnen de SRZ met als werkplekken het Gemini ziekenhuis en het MCA. Zij zal per januari 2014 starten. Dhr. Jan Bakker die al vele jaren de opengevallen plaats in het Gemini ziekenhuis heeft ingevuld, gaat per 2014 weer volledig in het MCA werken, hetgeen van belang is voor zijn functie als opleider. Externe ontwikkelingen Op veel werkplekken worden de mogelijkheden onderzocht van intensievere samenwerking met de 1e lijn voor m.n. de chronisch pijn patiënten. Er worden afspraken gemaakt met netwerken van behandelaars die zich richten op chronische (rug)pijnklachten. Zoals eerder aangestipt baart de ontwikkeling van de DBC/DOT systematiek veel zorgen. Mede als gevolg van tussentijdse wijzigingen is een financiële systematiek ontstaan waarbij de inkomsten uit de consultaire zorgproducten onvoldoende dekkend zijn. Vooral voor de algemene en academische ziekenhuizen is dit problematisch. Om die reden is vanuit het VUMC een brandbrief opgesteld, richting NZa waarna een kort geding heeft plaatsgevonden. Enige reparatie van de DBC-financiering is inmiddels voorgesteld. Zorgvuldige monitoring zal plaatsvinden door de belanghebbende partijen zoals RN, VRA (beroepsbelangencommissie), VUMC enz. In dezelfde brief zijn ook de problemen rond de financiering van botulinetoxinebehandeling (m.n. bij kinderen) benadrukt en ook op dit onderwerp zijn wijzigingen toegezegd. Botulinetoxine dreigde te verdwijnen uit de regeling dure geneesmiddelen maar dat is vooralsnog herroepen. Er zal nog veel inspanning nodig zijn om tot een verantwoorde financiele situatie te komen. H. Luik MHA Voorzitter bestuur SRZ 4

7 Algemeen De Stichting Revalidatie Ziekenhuizen (SRZ) is in 1966 opgericht om de revalidatiegeneeskunde in de ziekenhuizen in Noord-Holland te ontwikkelen en uit te breiden. De stichting heeft revalidatieartsen in dienst die onder haar leiding en toezicht de medisch specialistische revalidatiezorg in de ziekenhuizen uitvoeren. Sinds 2013 wordt het acroniem SRZ gebruikt voor de naam Specialisten Revalidatie Ziekenhuizen. Organisatie De SRZ heeft samenwerkingspartners, contractanten genoemd, zoals ziekenhuizen, (koepels van) verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, een mytylschool en een GGZ-instelling. Zie voor een overzicht blz van dit jaarverslag. Er is een meerhoofdig bestuur waarin twee of meer bestuurders zitting hebben die de belangen van de ziekenhuisrevalidatie behartigen en minimaal één bestuurder die de belangen van de verpleeghuis-sector kent en behartigt. Het bestuur kent de functies voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar. De coördinerend revalidatiearts heeft de dagelijkse leiding over de stichting en is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig. Ondersteuning vindt plaats door de bestuurssecretaresse; de financiële en personele dienstverlening gebeuren door het Medisch Centrum Alkmaar. de SRZ De contractanten ontvangen in april een informatiebulletin SRZ en in november is er de contractantenvergadering waarin het beleid en de ontwikkelingen van de SRZ en haar partners worden besproken. Revalidatiestaf In 2013 bestaat de medische staf van de SRZ uit negentien revalidatieartsen in vaste dienst en één freelance revalidatiearts. De staf vergadert negen keer per jaar over onderwerpen van inhoudelijke en organisatorische aard. De revalidatieartsen worden inhoudelijk ondersteund door een beleidsmedewerker. Op basis van het meerjarenbeleidsplan worden richtlijnen opgesteld en geimplementeerd. Binnen de staf zijn afspraken gemaakt met betrekking tot vertegenwoordiging in de belangrijkste werkgroepen van de beroepsvereniging. Dit jaar vond geen gezamenlijke vergadering met de revalidatieartsen van Heliomare plaats. In plaats daarvan werd in kleiner verband overlegd op deelgebieden. Werkwijze De revalidatieartsen zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de revalidatiegeneeskunde in de werkgebieden. Dat geldt primair voor de ziekenhuizen waar de revalidatiearts grotendeels werkzaam is en daarnaast ook voor de instellingen in het werkgebied. In deze instellingen houden de revalidatieartsen meestal (twee-)maandelijks of één keer per kwartaal een spreekuur waarbij adviezen gegeven worden op het gebied van de specialistische revalidatiezorg aan specialisten ouderengeneeskunde of artsen verstandelijk gehandicapten. De SRZ heeft een overeenkomst van opdracht met deze instellingen. De werkwijze vanuit het ziekenhuis en in het werkgebied betekent enerzijds revalidatie zo dicht mogelijk in de woonomgeving van de patiënt en anderzijds een doorgaande lijn tussen de verschillende organisaties in de zorgketen, zoals ziekenhuis en verpleeghuis. Voor klinische revalidatie worden patiënten verwezen naar de drie revalidatiecentra in Noord-Holland. In de ziekenhuizen vindt multidisciplinaire revalidatiebehandeling plaats waarbij de revalidatiearts medisch eindverantwoordelijk is. Verder worden er naast de algemene spreekuren ook spreekuren met orthopedisch technici gehouden en zijn er verschillende vormen van multidisciplinair overleg of spreekuren met andere specialisten. Bij veel klinisch opgenomen patiënten komt de revalidatiearts in consult en geeft sturing aan de klinische paramedisch behandelaars. 5

8 Kwaliteit van Zorg de SRZ In het Strategisch Beleidsplan zijn vanuit de missie van de SRZ Wij leveren professionele revalidatiegeneeskunde zo dicht mogelijk bij de patiënt vier speerpunten benoemd: Betere positionering als aanbieder van ziekenhuisrevalidatie, betere positionering in de keten, blijvende inzet op kwaliteit en uniformiteit, blijvende inzet op slagvaardige organisatie. De werkzaamheden en projecten in 2013 waren gericht op de realisatie van deze speerpunten. Betere positionering als aanbieder van ziekenhuisrevalidatie In 2012 heeft de staf benoemd welke diagnosegroepen als core business voor de SRZ gelden. In navolging daarvan is in 2013 aandacht besteed aan de (sub)diagnosegroep Botox kinderen welke niet direct tot de corebusiness behoort. De huidige stand van zaken rondom deze diagnosegroep en de (on)mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Besloten is om dit vraagstuk in 2014 op te nemen in een grotere geheel: visie kinderrevalidatie binnen de SRZ. Er is door de beleidsmedewerker een inventarisatie gedaan onder de revalidatieartsen van de zes aangesloten ziekenhuizen bij welke specifieke klinische doelgroepen de revalidatiearts het meest is betrokken. Hieruit volgt deze top drie: Cerebrovasculair Accident/Niet Aangeboren Hersenletsel (CVA/NAH), amputatie en Neuro Musculaire Aandoeningen (NMA). Om een beter beeld te krijgen van de plaats en de positie van de revalidatiearts bij deze diagnosegroepen is vervolgens per diagnosegroep geïnventariseerd: aanwezigheid van behandelprotocol, deelname aan multidisciplinaire spreekuren, plaats en positie binnen de behandelketen, kwaliteit van het behandelteam en scholing van het team, bestaan van eventuele externe kwaliteitscriteria en overige op- en aanmerkingen. In de betrokken diagnosegebonden werkgroepen wordt verder besproken hoe de revalidatiegeneeskundige zorg optimaal kan worden ingevuld. De huisstijl van de SRZ consequent gebruiken bij de interne en externe communicatie blijft een belangrijk aandachtspunt om de herkenbaarheid en positionering van de SRZ te vergroten. Betere positionering in de keten Met de samenwerkende instellingen (contractanten) worden met regelmaat gesprekken gevoerd over de samenwerking in het algemeen en worden ontwikkelingen en verbeterpunten benoemd. Dit jaar is de (door-) ontwikkeling van de SRZ een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Ook de versterking van de relaties met de 1e lijn heeft volop aandacht gehad, o.a. voor patiënten met pijn, handletsels en voor de kinderen. Blijvende inzet op kwaliteit en uniformiteit In 2013 is in de aangesloten ziekenhuizen gewerkt aan de implementatie van het in 2012 opgestelde SRZ-protocol Multiple Sclerose. Om te bepalen wat MS-patiënten in het verzorgingsgebied van de SRZ-ziekenhuizen vinden van de revalidatiezorg vanuit de SRZ is contact gelegd met de lokale afdelingen van MS vereniging Nederland. Aan hen is een vragenlijst voorgelegd over de kwaliteit van de revalidatiezorg vanuit de SRZ. Hierbij bleek dat deze lokale vertegenwoordigers geen antwoord op de vragen kunnen geven omdat het beeld te divers is. Er zal gekeken worden of inventarisatie per ziekenhuis wenselijk is. Ook is er contact geweest met landelijk werkende patiëntverenigingen (Nationaal MS fonds, MS vereniging Nederland en Stichting MS-anders) over de inzet van de revalidatiezorg bij MS. Op basis van bestaande landelijke richtlijnen en kaders zijn dit jaar de SRZ-richtlijnen Spasticiteit bij volwassen CVA-patiënten (en overige diagnosegroepen waarbij spasticiteit een rol speelt) én Amputatie en prothesiologie (onderste extremiteit) gemaakt. Hierin zijn de kwaliteitscriteria beschreven waaraan de revalidatiezorg voor deze doelgroepen binnen de SRZ-ziekenhuizen moet voldoen. Hiermee wordt een uniforme werkwijze en organisatie 6

9 van de behandeling van patiënten nagestreefd. In 2013 is een start gemaakt met het document Medisch specialistische kwaliteitsbewaking revalidatiegeneeskunde. Hierin wordt aangegeven welke prestatieindicatoren en overige kwaliteitscriteria worden aangehouden binnen de SRZ. Aangegeven wordt wie verantwoordelijk is, wanneer deze indicatoren gemeten moeten worden, en hoe de registratie en toetsing moeten worden vormgegeven. Het thema Kwaliteit stond centraal tijdens de beleidsdag op 13 september. Aan de hand van een op maat gemaakte Quickscan is het functioneren van de revalidatieartsen in de vakgroepen besproken. Aandachtspunten zijn benoemd en zullen een vervolg krijgen. Verder is uitgebreid gesproken over de SRZ als organisatie binnen het snel veranderende gezondheidszorgveld. Ontwikkelingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Hierover informatie delen is essentieel om onze organisatie strategisch te kunnen blijven positioneren. de SRZ Alle vakgroepen startten met de voorbereidingen voor de kwaliteitsvisitatie door de verschillende instrumenten af te nemen. Voortgang en bundeling van de verzamelde documenten gebeurt door de beleidsmedewerker. Blijvende inzet op slagvaardige organisatie Ook dit jaar vindt tweemaal een vergadering plaats van organisatorisch en medisch managers van de 6 ziekenhuizen. Een van de managers geeft een presentatie over planning en een van de medisch hoofden geeft toelichting op de prestatieindicatoren. Verder wordt de SRZ-richtlijn MS toegelicht en komen onderwerpen ter sprake als de pijndataset en het benoemen en ontwikkelen van kwaliteitseisen voor de leden van het revalidatieteam. Uiteraard komen ook de perikelen rond de DBC/DOT en de registratie van e.e.a ter sprake. Besloten wordt om de brief over de financiering die door het VUMC aan de NZa en de VRA is geschreven te onderschrijven, namens alle SRZ ziekenhuizen. De manager van het Gemini ziekenhuis doet verslag van de ervaringen met Facetalk, een programma dat deel uitmaakt van Telefysiek, het telerevalidatie project van RN. Dit jaar heeft geen gezamenlijke scholing plaatsgevonden. Wel werd een themamiddag kinderrevalidatie georganiseerd die goed bezocht werd en door de deelnemers positief beoordeeld werd. Ook in 2013 is de vaste beleidscyclus weer gevolgd: het jaarplan 2014 is opgesteld en voorgelegd aan de revalidatieartsen, organisatorisch hoofden en bestuur. Het jaar 2014 zal voor een groot deel in het teken staan van de externe kwaliteitsvisitatie van de SRZ (zowel van de individuele aangesloten ziekenhuizen én de SRZ als organisatie). 7

10 Complicatieregistratie Complicatieregistratie intra-articulaire injectie in het schoudergewricht Registratie overige complicaties Complicatiebespreking de SRZ BovenIJ ziekenhuis Ja Ja Geen. Meldingen lopen via VIM. Gemini Ziekenhuis Ja, i.s.m. MCA Ja, i.s.m. MCA 1x per week Medisch Centrum Alkmaar Ja Ja 1x per week Kennemer Gasthuis Ja Nee 1x per maand Waterlandziekenhuis Ja Ja 1x per week Westfriesgasthuis Ja Nee 1x per week 8

11 Samenstelling bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Adviseur: Stafvoorzitter H. Luik MHA voorzitter Raad van Bestuur MCA Gemini Groep, Alkmaar Dr. P.W.C. van Barneveld voorzitter Raad van Bestuur Kennemer Gasthuis, Haarlem V.E. van Dijk voorzitter Raad van Bestuur Omring, Hoorn M.L. de Vries voorzitter Raad van Bestuur De Zorgcirkel, Purmerend Mevrouw T. Blom-Luberti, coördinerend revalidatiearts Medisch Centrum Alkmaar Mevrouw M.A. van Unnik-Stibbe, revalidatiearts Waterlandziekenhuis, Purmerend de SRZ Commissie van Contractanten De SRZ kent een Commissie van Contractanten. De leden zijn bestuurders of hun vertegenwoordigers van de instellingen die een samenwerkingsovereenkomst met de SRZ hebben. De commissie wordt minimaal eenmaal per jaar geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen van de SRZ. Ziekenhuizen: BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam Gemini Ziekenhuis, Den Helder Kennemer Gasthuis, Haarlem Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar Waterlandziekenhuis, Purmerend Westfriesgasthuis, Hoorn Cordaan Verpleeghuis De Die, Amsterdam Esdégé Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal, Heerhugowaard ODC De Carrousel, Hoorn ODC De Klink, Opmeer ODC De Troubadour, Den Helder Evean Verzorgings- en verpleeghuis Eduard Douwes Dekker Hartekamp Groep Peuterspeelzaal / vroegbehandeling Baloe, Haarlem Orthopedagogisch Dagcentrum het Duinhuis, Haarlem De Hartekamp, Heemstede s Heeren Loo Noorderhaven, Julianadorp Helioskoop Mytylschool De Ruimte, Bergen (onderdeel van Heliomare) 9

12 Leekerweide, Wognum de SRZ MagentaZorg Omring Verpleeghuis Lauwershof, Oudorp Oudtburgh, centrum voor verpleeghuiszorg, Bergen Verpleeghuis Zuyder Waert, Heerhugowaard Verpleeghuis Lindendael, Hoorn Verpleeghuis Nicolaas, Lutjebroek Zorgcentrum Texel, Den Burg Verpleeghuis Den Koogh, Den Helder Ons Tweede Thuis Kinderdagcentrum De Wollewei, Haarlem Kinderdagcentrum Lotusbloem, Aalsmeer Kinderdagcentrum De Zevenster, Hoofddorp Dagcentrum de Vaart, Hoofddorp Dagcentrum Westwijk, Amstelveen Dag/wooncentrum Amstel-Meer, Aalsmeer Wooncentrum de Meer-heem, Hoofddorp Woonvoorziening Duinpad, Hoofddorp Parnassia Bavo Groep Dijk en Duin, Castricum Prinsenstichting, Purmerend Raphaëlstichting SEIN SHDH Woonzorggroep Samen ZorgBalans De Zorgcirkel Kinderdagcentrum Rozemarijn, Heemstede Midgard, Tuitjenhorn Cruquiushoeve, Heemstede Verpleeghuis Janskliniek, Haarlem Verpleeghuis De Rijp, Haarlem Verpleeghuis Magnushof, Schagen Verpleeghuis Velserduin, Velsen Verpleeghuis Novawhere, Purmerend Verpleeghuis Molentocht, Purmerend Zorgspectrum Westerhout, Alkmaar 10

13 de SRZ 11

14 De ziekenhuizen de ziekenhuizen 12

15 BovenIJ Ziekenhuis Medisch hoofd Organisatorisch hoofd Revalidatieartsen Afdeling Revalidatie & Herstel: Zorg goed voor elkaar! mevr. dr. B.C. Michel mevr. I. Vijfvinkel, teamhoofd dr. B.C. Michel, mevr. S.Buijsmannn (waarnemend) Kwaliteitsontwikkelingen 2013 was het eerste jaar dat de afdeling Revalidatie & Herstel in het BovenIJ ziekenhuis functioneerde. De paramedische disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek werden samengevoegd met de revalidatieafdeling. De afdeling werd verder opgebouwd, er werd gewerkt aan protocollen, het aannemen van personeel en er werd geïnvesteerd in opleidingen. De MDO verslaglegging werd gedigitaliseerd in Paranice. In februari van 2013 werd de afdeling verbouwd. In maart 2013 werd het eerste beleidsplan Zichtbaar in het ziekenhuis, meerwaarde in de tweede lijn geschreven met heldere doelen en een financiële onderbouwing. De afdeling richt zich in toenemende mate op de begeleiding van de in het BovenIJ opgenomen patiënten en op poliklinische revalidatiebehandelingen. De ketenzorgactiviteiten rondom CVA werden verder uitgebreid, in november was er een minisymposium voor therapeuten binnen de keten waarbij de overdrachten en klinimetrie beter op elkaar werden afgestemd. Eind 2013 werd het jaar afgesloten met een jaaroverzicht in de vorm van een korte presentatie door alle disciplines. de ziekenhuizen Toekomstige ontwikkelingen In 2014 zal de afdeling vanaf het najaar ook oncologische patiënten gaan revalideren. Maatschappelijk werk zal worden toegevoegd aan de afdeling Revalidatie & Herstel. Ook zal de kwaliteitsvisitatie van de VRA in 2014 plaatsvinden, voor het BovenIJziekenhuis is het voor het eerst dat de visitatie als zelfstandig ziekenhuis in SRZ-verband plaatsvindt. 13

16 Gemini Ziekenhuis de ziekenhuizen Medisch hoofd Organisatorisch hoofd Revalidatieartsen dr. J.P.J. Bakker mevr. M.A. Boer, hoofd revalidatie, fysiotherapie, logopedie en diëtetiek dr. J.P.J. Bakker; mevr. T. Blom-Luberti; mevr. E.C. Husson Verdere samenwerking met de eerste lijn werd gezocht voor de behandeling van patiënten met chronische pijn. Voorbereidingen voor verhuizing en verbouwing werden getroffen. Kwaliteitsontwikkelingen Er zijn 2 bijeenkomsten met de eerste lijn georganiseerd in het kader van de samenwerking eerste lijn met betrekking tot chronische pijnpatiënten. Dit heeft geresulteerd in een werkgroep die een sociale kaart van eerste lijn praktijken gaat maken met hun specialisaties op het gebied van chronische pijn behandeling. Er heeft een pilot met Face Talk plaatsgevonden, om ervaring op te doen met telemedicine. Er is gestart met LEAN werken. Daarnaast is gestart met de uitvraag ervaringsindicatoren via de online monitor. Toekomstige ontwikkelingen De invoering van het EPD, de samenwerking als team verbeteren, de verhuizing en het uitzetten van Arbo/Milieu Risico Inventarisatie & Evaluatie zijn ontwikkelingen die aandacht vragen. Maar ook het herzien van de visie op de te behandelen diagnosegroepen en de heroriëntatie op de missie en visie als afdeling revalidatiegeneeskunde in het ziekenhuis zijn ontwikkelingen, waarmee de afdeling aan de slag gaat. 14

17 Kennemer Gasthuis Medisch manager Organisatorisch manager Revalidatieartsen mevr. B.S. Bakker-Hatten mevr. N. Drent, organisatorisch manager neurologie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde mevr. B.S. Bakker- Hatten; mevr. dr. J.A. Haisma, mevr. C.M.M. Kroon, H. Rockx Het Kennemer Gasthuis heeft met een reorganisatie (KG kerngezond) de financiële situatie verbeterd. De organisatorisch manager beschouwende vakken is nu verantwoordelijk voor de revalidatiegeneeskunde. De Raad van Bestuur heeft een voorstel voor een locatieprofiel na de fusie van Ons Nieuwe Ziekenhuis (ONZ) gedaan. De medische staven van KG en SZ zullen hier nog op reageren. De vakgroepen revalidatiegeneeskunde van de beide ziekenhuizen hebben met de Raad van Bestuur en het stafbestuur gesproken over de toekomstige samenwerking. Het groeimodel van de RBU naar voor 2013 verloopt door de bezuiniging moeizaam. de ziekenhuizen Kwaliteitsontwikkelingen Door verbetering van de efficiëntie van de poli is de toegangstijd voor het eerste poliklinische consult afgenomen. De vakgroep Revalidatiegeneeskunde is betrokken bij verschillende activiteiten binnen het ziekenhuis, zoals bij de ontwikkelingen rondom de oncologische revalidatie volgens de richtlijnen binnen het oncologiecentrum. Het maandelijks specialisten overleg van patiënten met chronische pijn met de revalidatiegeneeskunde, psychiatrie, anesthesiologie en neurologie resulteerde in onderlinge verbetering in verwijzing en zorg. Er werd gestart met een multidisciplinaire rugstraat waarbij de patiënt na beoordeling nog dezelfde dag een revalidatieadvies krijgt. Er werd deelgenomen aan de diabetisch voeten poli (DVP) onder voorzitterschap van interne geneeskunde. Er is een ontwikkeling van een regionaal netwerk voor patiënten met multipele sclerose met eerste en derde lijn. Voor patiënten met beenamputatie werd een protocol immediate fitting prothese na operatie (ZIP prothese) gerealiseerd door revalidatiegeneeskunde, vaatchirurgie, gipsmeester en instrumentmaker OIM. Verschillende werkgroepen van het team Poliklinische Revalidatie Behandeling zijn actief geweest. Het protocol voor groepsbehandeling bij chronische pijn werd aangepast en voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) werd een protocol opgesteld. Ook het protocol Revalidatie na geopereerd longcarcinoom werd aangepast volgens de nieuwe richtlijn oncologische revalidatie. Verschillende werkgroepen startten met protocollen voor poliklinische revalidatie, i.c. voor patienten met ALS (waarbij samenwerking gezocht zal worden met andere specialisten en het centrum voor thuisbeademing Utrecht) voor patienten met Multiple sclerose en voor patienten met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Toekomstontwikkelingen Centraal staat het toewerken naar de samenwerking met de vakgroep revalidatiegeneeskunde van het Spaarne Ziekenhuis in verband met de voorgenomen fusie. In het voorjaar 2014 neemt de Raad van Bestuur een definitief besluit over de samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis. In 2014 zal de NIAZ visitatie plaatsvinden alsmede de kwaliteitsvisitatie van de VRA. Voorbereidingen voor het EPD van EPIC ( voorjaar 2015) worden getroffen. Er zal in 2014 veel aandacht zijn voor presentaties en onderwijs en er is inmiddels gestart met de begeleiding van zowel junior als mastercoassistenten. Ook zullen 2 medische studenten een Wetenschappelijke stage van 16 weken volgen. De afdeling zal deelnemen aan Wereldreumadag. 15

Jaarverslag 2014 dr. J.P.J. Bakker, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 am Alkmaar e-mail: j.p.j.bakker@mca.nl www.srz-nh.

Jaarverslag 2014 dr. J.P.J. Bakker, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 am Alkmaar e-mail: j.p.j.bakker@mca.nl www.srz-nh. Jaarverslag 2014 Werkgebieden SRZ Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Alkmaar bij SRZ aangesloten ziekenhuis bij SRZ aangesloten verpleeghuis bij SRZ aangesloten instelling Den Burg Gemini Ziekenhuis Den Helder

Nadere informatie

inhoudsopgave de productie aantal consulten in verpleeghuizen, mytylscholen e.a... 41 Gemini Ziekenhuis - productie en instroom...

inhoudsopgave de productie aantal consulten in verpleeghuizen, mytylscholen e.a... 41 Gemini Ziekenhuis - productie en instroom... inhoudsopgave de SRZ voorwoord...................................................................... 2 algemeen....................................................................... 5 kwaliteit van zorg................................................................

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Kinderrevalidatie in de regio. Saskia Houwen

Kinderrevalidatie in de regio. Saskia Houwen Kinderrevalidatie in de regio Saskia Houwen Doel van vanavond Voorstellen revalidatieartsen Vogelvlucht onze visie/ producten Wanneer kunt u wel en niet bij ons terecht en hoe? Jullie input en vragen!

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden Kinderen

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Kinderrevalidatiegeneeskunde in Amsterdam

Kinderrevalidatiegeneeskunde in Amsterdam Kinderrevalidatiegeneeskunde in Amsterdam.revalidatie-amsterdam.nl .revalidatie-amsterdam.nl Wat is Kinderrevalidatiegeneeskunde? Kinderrevalidatiegeneeskunde is een medisch specialisme dat zich richt

Nadere informatie

Niet aangeboren hersenletsel Van patiënt naar werknemer. Ageeth Bruinsma Revalidatie arts MCA

Niet aangeboren hersenletsel Van patiënt naar werknemer. Ageeth Bruinsma Revalidatie arts MCA Niet aangeboren hersenletsel Van patiënt naar werknemer Ageeth Bruinsma Revalidatie arts MCA Gemini Ziekenhuis in Den Helder Kennemer Gasthuis in Haarlem Medisch Centrum Alkmaar in Alkmaar Waterlandziekenhuis

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) De aandoening Multiple Sclerose (MS) kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijkse leven. In deze folder leest u wat het behandelprogramma

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde bij oncologische patiënten Stefanie Kerkhof, revalidatiearts

Revalidatiegeneeskunde bij oncologische patiënten Stefanie Kerkhof, revalidatiearts Revalidatiegeneeskunde bij oncologische patiënten 16-06-2016 Stefanie Kerkhof, revalidatiearts Inhoud Toelichting revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde in de oncologie Werkwijze revalidatiearts

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

17 maart 199797-000367. bouwprioriteitenprogramma 1997-2000

17 maart 199797-000367. bouwprioriteitenprogramma 1997-2000 17 maart 199797-000367 bouwprioriteitenprogramma 1997-2000 Vrijwel alle door Noord-Holland ingediende bouwinitiatieven voor zorginstellingen in de periode 1997-2000 zijn gehonoreerd door het ministerie

Nadere informatie

Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte

Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Toelichting bij de vragenlijst Doelgroep en doel van het onderzoek De VSN gaat de komende periode haar website vernieuwen. Op deze

Nadere informatie

Chronische pijn. Informatie en behandeling

Chronische pijn. Informatie en behandeling Chronische pijn Informatie en behandeling Chronische pijn Bij chronische pijn is meer aan de hand dan alleen lichamelijk letsel. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer blijven bestaan dan

Nadere informatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie? 3 Het besluit tot SiLS

Nadere informatie

Kennemer Gasthuis, Haarlem

Kennemer Gasthuis, Haarlem 10-2-2014 Kennemer Gasthuis, Haarlem SNEL ONTSLAG! EN DAN? Consequenties voor de paramedische zorg in de eerstelijn Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp TRANSMURALE ZORG speerpunt UMC St Radboud Nota Transmurale

Nadere informatie

Bronnen: Bedrijfsenquête revalidatiecentra 2014/2015 en Open DIS data

Bronnen: Bedrijfsenquête revalidatiecentra 2014/2015 en Open DIS data Van: Revalidatie Nederland Betreft: Branchegegevens revalidatie 2014 en 2015 Bronnen: Bedrijfsenquête revalidatiecentra 2014/2015 en Open DIS data 2013-2015 Datum: December 2016 1. Omzet Tabel 1.1: revalidatieproductie

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Mobiliteitspoli Nijmegen. Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening

Mobiliteitspoli Nijmegen. Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening Mobiliteitspoli Nijmegen Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening Achtergrond De Mobiliteitspoli Nijmegen is opgericht door de afdeling

Nadere informatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie Poliklinische medisch specialistische revalidatie Revalidatie verbetert uw leefsituatie Door middel van deze informatiefolder informeren wij u over de poliklinische medisch specialistische revalidatiebehandeling.

Nadere informatie

Vragenlijst Poliklinische revalidatie kinderen met een spierziekte

Vragenlijst Poliklinische revalidatie kinderen met een spierziekte Vragenlijst Poliklinische revalidatie kinderen met een spierziekte Def versie 23 januari 2012 Toelichting bij de vragenlijst Doelgroep en doel van het onderzoek De VSN gaat de komende periode haar website

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Wat is DCD? DCD is de Engelse afkorting van Developmental Coordination Disorder; vrij vertaald in het Nederlands een motorische

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen 1. Algemeen Naam: werkgroep revalidatieartsen voor neuromusculaire aandoeningen (NMA) van de VSN. De werkgroep is tevens een geaccrediteerde werkgroep

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Projectgroep. Willemijn Faber, RA Joke Boerrigter, MW Lonny Mulder, PS Arjan van den Bosch, ET Ruth Sijsma, FT Marjo Butter, VP Renate Korse, QF

Projectgroep. Willemijn Faber, RA Joke Boerrigter, MW Lonny Mulder, PS Arjan van den Bosch, ET Ruth Sijsma, FT Marjo Butter, VP Renate Korse, QF Heliomare Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 88 88 E Info-revalidatie@heliomare.nl Behandelprogramma Multiple Sclerose kliniek, team 2 Doel van dit document: Betreft de diagnosegroep(en): Richtinggevend

Nadere informatie

Dr. Marten Munneke. Afdeling Neurologie, Revalidatie. MijnZorgNet. Jaarcongres V&VN afdeling Neuro & Revalidatie 8 april Factsheet Parkinson

Dr. Marten Munneke. Afdeling Neurologie, Revalidatie. MijnZorgNet. Jaarcongres V&VN afdeling Neuro & Revalidatie 8 april Factsheet Parkinson ParkinsonNet Dr. Marten Munneke Afdeling Neurologie, Revalidatie en IQ Healthcare, UMC St Radboud MijnZorgNet Jaarcongres V&VN afdeling Neuro & Revalidatie 8 april 2010 Factsheet Parkinson Nederland: 50

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie Kinderrevalidatie Afdeling Revalidatie & Therapie Uw kind is verwezen naar de revalidatiearts van het Waterlandziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over het consult bij de revalidatiearts en over

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN Transitie van kind naar volwassene Mw.dr. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus MC Waarom aandacht voor transitie? Zowel uit de klinische praktijk als uit het wetenschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Kijk op het jonge kind. Sabina Groen

Kijk op het jonge kind. Sabina Groen Kijk op het jonge kind Sabina Groen Kijk op het jonge kind Wie ben ik? Opleiding geneeskunde Maastricht 1989-1996 Kinder-en jeugdpsychiatrie AMC Kindergeneeskunde AMC Kinderrevalidatie Heliomare Opleiding

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren. Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie

Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren. Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Poli-KBOEM-C? 4 Voor wie is het behandelprogramma? 4 Wat gaan we

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum Paramedische zorg per definitie multiprofessioneel maar hoe? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Dr. Margreet Oerlemans Dr. Ria Nijhuis-van der Sanden UITGANGSPUNTEN Leerstoel Paramedische Wetenschappen 2000

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Behandelmodules. Nieuwsbrief. Nummer 2, 10 oktober 2014

Behandelmodules. Nieuwsbrief. Nummer 2, 10 oktober 2014 Nieuwsbrief Behandelmodules Nummer 2, 10 oktober 2014 Deze nieuwsbrief informeert u over de laatste stand van zaken in de ontwikkeling van de behandelmodules voor revalidatie. Deze modules beschrijven

Nadere informatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Dr. Marten Munneke Afdeling Neurologie, Revalidatie en IQ Healthcare, UMC St Radboud MijnZorgNet Factsheet Parkinson Nederland: 50 duizend Patiënten Impact kwaliteit

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Reuma-handenspreekuur. Reuma-handenspreekuur

Patiënteninformatie. Reuma-handenspreekuur. Reuma-handenspreekuur Patiënteninformatie Reuma-handenspreekuur Reuma-handenspreekuur 1 Reuma-handenspreekuur Polikliniek Revalidatiegeneeskunde, route 0.6 Telefoon (050) 524 5885 Algemeen Neemt u bij ieder bezoek aan het

Nadere informatie

Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht

Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht Welkom op de afdeling revalidatie van het Zaans Medisch Centrum. Binnenkort komt u naar ons toe voor onderzoek of behandeling. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Over muren heen Strategisch Beleidsplan Centrum voor Revalidatie - UMCG

Over muren heen Strategisch Beleidsplan Centrum voor Revalidatie - UMCG Over muren heen Strategisch Beleidsplan 2009-2011 Centrum voor Revalidatie - UMCG Samen met u willen we de zorg voor onze patiënten blijven verbeteren. Over muren heen Strategisch Beleidsplan 2009-2011

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie Volwassenen met cerebrale parese Revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is cerebrale parese? 3 Houding en beweging 3 Denkfuncties 3 Voor wie is dit revalidatieprogramma? 3 Welke vragen kunnen aan bod

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde Dedicated schakeljaar Inleiding Ben jij geïnteresseerd in het bewegingsapparaat en zenuwstelsel en wil je samen met een team van professionals bezig zijn om patiënten weer zo zelfstandig

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen. Kinderrevalidatie

Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen. Kinderrevalidatie Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen Kinderrevalidatie 2 Reade kinderrevalidatie is gezinsgericht. Reade kinderrevalidatie Kinderrevalidatie richt zich op kinderen die blijvende gevolgen

Nadere informatie

Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ

Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ September 2016 hebben de regionale huisartsenorganisatie en de GGZ-aanbieders in de regio Arnhem een samenwerkingsovereenkomst (Raamovereenkomst)

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Uw persoonlijke Behandelplan

Uw persoonlijke Behandelplan Patiëntenbrochure Welkom bij Revacare Welkom bij Revacare. Revacare is een zelfstandig behandelcentrum dat poliklinische geneeskundige revalidatie aanbiedt. Door de krachten te bundelen tussen artsen,

Nadere informatie

Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen

Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen Deze folder is voor iedereen die meer wil weten over spierziekten en de behandelmogelijkheden bij de divisie kinder- en

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL Foto: Kees de Boer, Donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2014 Leiden Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling voor volwassenen U heeft samen met uw revalidatiearts besloten dat u gaat deelnemen aan de poliklinische revalidatiebehandeling (PRB). U komt dan één of enkele keren

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Diagnostisch traject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gericht op arbeid Informatie voor patiënten Quickscan NAH Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die (dreigen)

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Revalidatie voor CVA-patiënten

Revalidatie voor CVA-patiënten Neurologie Revalidatie voor CVA-patiënten Bijna iedere patiënt, die een beroerte (in medische termen Cerebraal Vasculair Accident - CVA) heeft gehad, heeft na ontslag uit het ziekenhuis enige vorm van

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve neurologische aandoening. Bij deze ziekte gaat

Nadere informatie

Proeftuinen in de praktijk

Proeftuinen in de praktijk Proeftuinen in de praktijk Inhoud presentatie 1. Situatieschets 2. Historie 3. Proeftuin op papier 4. Proeftuin in praktijk Situatieschets Regio West Achterhoek 1 ziekenhuis in Doetinchem 2 verpleeghuizen

Nadere informatie

Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl (ReSpAct)

Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl (ReSpAct) Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl (ReSpAct) Rolinde Alingh en Femke Hoekstra Landelijke bijeenkomst 19 juni 2015 Dr. Rienk Dekker Dr. Floor Hettinga Prof. dr. Cees van der Schans Prof. dr. Lucas

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 25 en vrijdag 26 september 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

CEREBRALE PARESE. Locatie: Nemo Amsterdam

CEREBRALE PARESE. Locatie: Nemo Amsterdam CEREBRALE PARESE Locatie: Nemo Amsterdam Donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2017 Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met Radboudumc Health Academy

Nadere informatie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie HAAL HET BESTE UIT JEZELF volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie ADELANTE WIE ZIJN WIJ Adelante is een zorggroep met revalidatie, audiologie, speciaal

Nadere informatie

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname: - naar huis (eventueel met zorg thuis, therapie, etc) -

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder Schrijven, met bestek eten, een bal vangen, een logisch verhaal vertellen of huiswerkopdrachten uitvoeren.

Nadere informatie

Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen

Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen Inhoud Inleiding 3 Het spreekuur 3 De deskundigen 3 Aanmelden en intake 5 Afspraak maken 6 De Sint Maartenskliniek 6 Colofon 7 Inleiding U en uw kind hebben een

Nadere informatie

Handtherapie. Multidisciplinaire aanpak van problemen met hand, pols en arm

Handtherapie. Multidisciplinaire aanpak van problemen met hand, pols en arm Handtherapie Multidisciplinaire aanpak van problemen met hand, pols en arm 2 De hand is ons belangrijkste werktuig en volgens sommigen zelfs ook ons belangrijkste zintuig. De hand functioneert door een

Nadere informatie

De patiënt wordt er beter van. Samenwerking MENT & Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark Utrecht, 16 februari 2017

De patiënt wordt er beter van. Samenwerking MENT & Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark Utrecht, 16 februari 2017 De patiënt wordt er beter van. Samenwerking MENT & Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark Utrecht, 16 februari 2017 Agenda Welkom en voorstellen Aanleiding Libra R & A, locatie Leijpark stelt

Nadere informatie

Bijlagen van het inventarisatierapport

Bijlagen van het inventarisatierapport Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Fysiotherapie Waterlandziekenhuis, Purmerend Ketenzorg Waterland Is de ketenzorg voor Reumatoïde Artritis patiënten zoals die nu is, de ideale ketenzorg of zijn hier

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen Wat is waar? Secretariaat B3 Röntgenafdeling A2.22 Activiteitentherapie A1.42 Fysiotherapie D2 wachtruimte

Nadere informatie

Revalidatiecentrum. De Dillenburg

Revalidatiecentrum. De Dillenburg Revalidatiecentrum Welkom bij! Revalidatiecentrum in Vlaardingen heeft jarenlange ervaring met geriatrische revalidatie. Wij zijn expert in het succesvol laten revalideren van voornamelijk kwetsbare ouderen.

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150624, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper Kinder- en jeugdrevalidatie Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder- en jeugdrevalidatie in ziekenhuislocatie Scheper 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie JAARVERSLAG 2015 Cliëntenraad Rijndam revalidatie Pagina 2 van 6 Algemeen Rijndam revalidatie Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen

Nadere informatie