Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus AM Alkmaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar e-mail: tblom@srz-nh.nl www.srz-nh."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Werkgebieden SRZ Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Alkmaar bij SRZ aangesloten ziekenhuis bij SRZ aangesloten verpleeghuis bij SRZ aangesloten instelling Den Burg Gemini Ziekenhuis Den Helder Den Helder Julianadorp Schagen Tuitjenhorn Bergen Bergen Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Heerhugowaard (2x) Oudorp Opmeer Wognum Westfriesgasthuis Hoorn Hoorn Hoorn Lutjebroek Castricum Heemskerk Waterlandziekenhuis Purmerend Purmerend Purmerend Driehuis Kennemer Gasthuis Haarlem Haarlem Haarlem (3x) Boven IJ ziekenhuis Amsterdam Amsterdam (2x) Heemstede (2x) Cruquius Aalsmeer

3 Inhoudsopgave de SRZ Voorwoord... 2 Algemeen... 5 Kwaliteit van zorg... 6 Samenstelling van het bestuur per 31 december Commissie van contractanten... 9 de ziekenhuizen BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam Gemini Ziekenhuis te Den Helder Kennemer Gasthuis te Haarlem Medisch Centrum Alkmaar Waterlandziekenhuis te Purmerend Westfriesgasthuis te Hoorn Technische spreekuren met orthopedisch instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker Multidisciplinaire spreekuren de revalidatieartsen Revalidatieartsen Specialisten Revalidatie Ziekenhuizen Lidmaatschappen en deelname aan werkgroepen/commissies in de ziekenhuizen Externe lidmaatschappen Na- en bijscholingsactiviteiten Voordrachten en publicaties de productie Aantal consulten in verpleeghuizen en andere instellingen BovenIJ ziekenhuis - productie en instroom Gemini Ziekenhuis - productie en instroom Kennemer Gasthuis - productie en instroom Medisch Centrum Alkmaar - productie en instroom Waterlandziekenhuis - productie en instroom Westfriesgasthuis - productie en instroom De jaarrekening Afkortingen Colofon

4 Voorwoord Het verslagjaar 2013 wordt op de eerste plaats gekenmerkt door zorgen om de financiële positie van de revalidatiegeneeskunde in de ziekenhuizen. Zowel binnen de SRZ als landelijk worden hierop acties ondernomen. de SRZ Organisatie en bestuur Het bestuur is ongewijzigd van samenstelling. Binnen het bestuur vindt een gedachtenwisseling plaats over de rol van het bestuur en de ontwikkelingen van de SRZ als organisatie. Overwegingen hierbij zijn o.a. de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de zorgelijke financiële dekking van de ziekenhuisrevalidatiegeneeskunde door wijzigingen in de DBC/DOT systematiek en de wens van het bestuur om, met behoud van de autonomie van de revalidatieartsen, dichter bij de staf te staan. Door de stafleden wordt in een notitie aangegeven welke voor- en nadelen men ziet in de huidige bestuursstructuur. Deze notitie wordt uitgebreid met een Sterkte/Zwakte analyse die als discussienota dient. De discussienota wordt ook op de beleidsdag besproken, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het bestuur. Naar aanleiding van de wijzigingen in de DBC/DOT, met vooralsnog ongunstige gevolgen voor ziekenhuisrevalidatie, en gelet op de door de revalidatieartsen aangegeven werkdruk waarbij administratieve belasting een flinke rol speelt, wordt door het bestuur gevraagd naar de mate van efficiëntie van de werkprocessen. Het wordt steeds noodzakelijker om dure artsentijd doelmatig en efficiënt te benutten. In enkele ziekenhuizen vinden doelmatigheidsprojecten plaats, zoals werken volgens de Lean systematiek. De resultaten daarvan zullen worden afgewacht. Er is besloten de systematiek van de financiële afhandeling van de bijdragen niet te wijzigen maar de aangesloten ziekenhuizen, i.c. de financiële afdelingen, halverwege het jaar inzicht te geven in de lopende begroting zodat zij op de hoogte zijn van eventuele afwijkingen hiervan. Ook wordt besloten om voortaan voor het vaststellen van de begroting het aantal FTE revalidatiearts af te stemmen met de ziekenhuizen. Het exclusiviteitsbeginsel dat conform de nieuwe overeenkomsten die in 2008 zijn afgesloten, in 2013 geëvalueerd dient te worden, is door de ziekenhuizen met 5 jaar verlengd. Uitzonderingen zijn het BovenIJziekenhuis (evaluatie en verlenging zijn pas in 2017 aan de orde) en het Kennemergasthuis (i.v.m. de voorgenomen fusie). In 2014 zal een nieuwe coördinator worden aangesteld; de 2 termijnen van de huidige coördinator zijn per 1 april 2014 verstreken. Na actualisatie van het profiel voor de functie van coördinator door de staf is het in het bestuur besproken en geaccordeerd. Najaar 2013 wordt een interne sollicitatieprocedure gestart waarbij een geschikte kandidaat wordt gevonden. Dhr. dr. J.P.J. Bakker, werkzaam in het MCA en tot 2014 ook in het Gemini ziekenhuis zal de functie van coördinator gaan vervullen. In het kader van kwaliteitsverbetering en transparantie staat voortaan bij elke vergadering van staf of bestuur het onderwerp klachten en ernstige incidenten op de agenda. Na 18 jaar besluit de bestuurssecretaresse, mevr. Marja de Bas, haar functie bij de SRZ neer te leggen om haar werkzaamheden elders uit te kunnen breiden. Er wordt een vacature gesteld die in 2014 zal worden vervuld. Contractanten In november vindt de jaarlijkse vergadering plaats. De voorzitter van het bestuur schetst de ambities van de SRZ en de stafvoorzitter en de coördinator geven een presentatie getiteld De wereld draait door over de ontwikkelingen in de maatschappij en de gezondheidszorg. Tevens worden daarbij de kansen en bedreigingen 2

5 voor de revalidatiegeneeskunde, m.n. voor de ziekenhuisrevalidatiegeneeskunde aangegeven. Voor het eerst zijn ook de organisatorisch managers van de revalidatieafdelingen voor deze vergadering uitgenodigd om betrokken te zijn in de gedachtenvorming. Tijdens deze vergadering worden ook de jaarrekening en begroting besproken. Het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis laten per brief weten de mogelijkheden voor een fusie tussen beide ziekenhuizen te gaan onderzoeken. De medische staven van de beide huizen worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen. In het kader van de fusie ontwikkelingen tussen Kennemergasthuis en Spaarneziekenhuis vindt tweemaal overleg plaats tussen de medisch manager van het Kennemergasthuis, de coördinator en de heer van Barneveld, voorzitter Raad van Bestuur van het KG. Door de raden van bestuur wordt vooralsnog geen standpunt ingenomen t.a.v. het werkgeverschap van de revalidatieartsen die bij twee verschillende organisaties in dienst zijn. De beide vakgroepen worden aangemoedigd gezamenlijk te spreken over samenwerking en over de noodzakelijke randvoorwaarden om de ziekenhuisrevalidatie in de huizen verder te ontwikkelen. de SRZ Eind december laat het Kennemergasthuis weten het contract met de SRZ op te zeggen i.v.m. de voorgenomen fusie met het Spaarneziekenhuis. Onderdeel van de fusieafspraken is het opzeggen van alle lopende contracten om de handen vrij te hebben voor nieuwe afspraken door de gezamenlijke fusiepartners. De startende functie revalidatiegeneeskunde in het BovenIJ ziekenhuis wordt gecompliceerd door problemen op gebied van de randvoorwaarden (middelen, organisatie en mensen). Na een aantal gesprekken en explicitering van de door management en revalidatieafdeling gewenste verdere ontwikkelingen kan de uitbouw van de functie revalidatiegeneeskunde voortgezet worden. Aan het eind van het jaar kan met tevredenheid worden teruggekeken op de bereikte resultaten. In 2013 zijn twee nieuwe contractanten toegetreden; verpleeghuis de Die, deel uitmakend van Cordaan en Eduard Douwes Dekker, onderdeel van Evean. Beide verpleeghuizen staan in Amsterdam-noord en hebben een nauwe samenwerking met het BovenIJ ziekenhuis. De revalidatiearts van het BovenIJ ziekenhuis vervult beide consulentschappen. In overleg wordt door Ons Tweede Thuis (OTT) en de freelance revalidatiearts mevr. Joke van der Neut afgesproken dat zij haar werkzaamheden voor OTT gaat beëindigen. Hiermee komt ook een einde aan de samenwerking tussen mevr. van der Neut en de SRZ. Eerder was al besproken dat dit grote consulentschap niet zonder meer door andere revalidatieartsen van de SRZ zou kunnen worden overgenomen. In goed overleg wordt alleen het gedeelte van het kinder-consulentschap overgenomen door de SRZ. Strategisch Beleidsplan De stappen van het jaarplan 2013 konden grotendeels worden gezet en afgerond, mede dankzij de ondersteuning van de beleidsmedewerker. Halverwege het jaar is besloten om de kwaliteitsvisitatie SRZ die voor begin 2014 staat gepland, als project in het jaarplan op te nemen. Op die manier kunnen de verschillende onderdelen van de visitatie planmatig worden uitgevoerd en is er meer zicht op de totale belasting die de uitvoering van het Jaarplan met zich meebrengt. Patiëntenzorg Er vinden 1808 klinische consulten plaats en er worden 7699 nieuwe patiënten op de polikliniek gezien. Hiervan komen 5460 patiënten in behandeling op de revalidatieafdeling. Er worden in totaal RBU (revalidatiebehandeluren) geproduceerd, een flinke stijging van bijna 13% ten opzichte van Het aantal herhalingsconsulten bedraagt en is daarmee iets gedaald t.o.v. vorig jaar. De herhaalfactor is gemiddeld 3

6 1,9; eveneens licht gedaald in vergelijking met Het aantal RBU dat gemiddeld per revalidant wordt ingezet is opnieuw 13. Aan de hand van deze getallen en de trends die we zien wordt bevestigd dat er veel korte revalidatietrajecten zijn en dat het de ziekenhuizen lukt om steeds efficiënter te werken. de SRZ Dit jaar is het thema van de beleidsdag Kwaliteit. Er is o.a. een begin gemaakt met benchmarking van de praktijken, op een aantal parameters. Vastgesteld wordt dat veel van de parameters te afhankelijk zijn van plaatselijke situaties en daardoor onvoldoende inkijk bieden in de praktijkvoering, zeker om iets te kunnen zeggen over de verschillen. Toch worden de grote lijnen van de praktijkvoering hiermee wel duidelijker en sommige parameters, zoals het gemiddeld aantal RBU per revalidant, blijken verrassend constant te zijn. Afgesproken wordt om benchmarking voort te zetten en op een gedetailleerder niveau naar de getallen en uitkomsten te gaan kijken. Dit jaar wordt onder aansturing van de beleidsmedewerker een tweetal SRZ-protocollen opgesteld; het protocol Beenamputatie en het protocol Spasticiteit. Vaststelling en implementatie zullen in 2014 gebeuren. Revalidatieartsen I.v.m. het beëindigen van het stafvoorzitterschap van mevr. Karin Kroon, wordt een procedure voor opvolging gestart. Iedere vakgroep vult gedurende 2 jaar het stafvoorzitterschap in. Mevr. Marina van Unnik-Stibbe zal vanuit de vakgroep Waterlandziekenhuis de komende 2 jaar stafvoorzitter zijn. Door het vertrek van mevr. Bowine Michel naar het BovenIJ ziekenhuis is er in het MCA al langere tijd een vacature. In 2013 wordt mevr. Esther Keijser, eerder ook werkzaam bij de SRZ, bereid gevonden om als waarnemer in het MCA te gaan werken. Zij vervangt deels ook mevr. Husson, afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof. In de loop van 2013 vindt een sollicitatieprocedure plaats en kan mevr. Evaline van Wijk aangesteld worden als revalidatiearts binnen de SRZ met als werkplekken het Gemini ziekenhuis en het MCA. Zij zal per januari 2014 starten. Dhr. Jan Bakker die al vele jaren de opengevallen plaats in het Gemini ziekenhuis heeft ingevuld, gaat per 2014 weer volledig in het MCA werken, hetgeen van belang is voor zijn functie als opleider. Externe ontwikkelingen Op veel werkplekken worden de mogelijkheden onderzocht van intensievere samenwerking met de 1e lijn voor m.n. de chronisch pijn patiënten. Er worden afspraken gemaakt met netwerken van behandelaars die zich richten op chronische (rug)pijnklachten. Zoals eerder aangestipt baart de ontwikkeling van de DBC/DOT systematiek veel zorgen. Mede als gevolg van tussentijdse wijzigingen is een financiële systematiek ontstaan waarbij de inkomsten uit de consultaire zorgproducten onvoldoende dekkend zijn. Vooral voor de algemene en academische ziekenhuizen is dit problematisch. Om die reden is vanuit het VUMC een brandbrief opgesteld, richting NZa waarna een kort geding heeft plaatsgevonden. Enige reparatie van de DBC-financiering is inmiddels voorgesteld. Zorgvuldige monitoring zal plaatsvinden door de belanghebbende partijen zoals RN, VRA (beroepsbelangencommissie), VUMC enz. In dezelfde brief zijn ook de problemen rond de financiering van botulinetoxinebehandeling (m.n. bij kinderen) benadrukt en ook op dit onderwerp zijn wijzigingen toegezegd. Botulinetoxine dreigde te verdwijnen uit de regeling dure geneesmiddelen maar dat is vooralsnog herroepen. Er zal nog veel inspanning nodig zijn om tot een verantwoorde financiele situatie te komen. H. Luik MHA Voorzitter bestuur SRZ 4

7 Algemeen De Stichting Revalidatie Ziekenhuizen (SRZ) is in 1966 opgericht om de revalidatiegeneeskunde in de ziekenhuizen in Noord-Holland te ontwikkelen en uit te breiden. De stichting heeft revalidatieartsen in dienst die onder haar leiding en toezicht de medisch specialistische revalidatiezorg in de ziekenhuizen uitvoeren. Sinds 2013 wordt het acroniem SRZ gebruikt voor de naam Specialisten Revalidatie Ziekenhuizen. Organisatie De SRZ heeft samenwerkingspartners, contractanten genoemd, zoals ziekenhuizen, (koepels van) verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, een mytylschool en een GGZ-instelling. Zie voor een overzicht blz van dit jaarverslag. Er is een meerhoofdig bestuur waarin twee of meer bestuurders zitting hebben die de belangen van de ziekenhuisrevalidatie behartigen en minimaal één bestuurder die de belangen van de verpleeghuis-sector kent en behartigt. Het bestuur kent de functies voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar. De coördinerend revalidatiearts heeft de dagelijkse leiding over de stichting en is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig. Ondersteuning vindt plaats door de bestuurssecretaresse; de financiële en personele dienstverlening gebeuren door het Medisch Centrum Alkmaar. de SRZ De contractanten ontvangen in april een informatiebulletin SRZ en in november is er de contractantenvergadering waarin het beleid en de ontwikkelingen van de SRZ en haar partners worden besproken. Revalidatiestaf In 2013 bestaat de medische staf van de SRZ uit negentien revalidatieartsen in vaste dienst en één freelance revalidatiearts. De staf vergadert negen keer per jaar over onderwerpen van inhoudelijke en organisatorische aard. De revalidatieartsen worden inhoudelijk ondersteund door een beleidsmedewerker. Op basis van het meerjarenbeleidsplan worden richtlijnen opgesteld en geimplementeerd. Binnen de staf zijn afspraken gemaakt met betrekking tot vertegenwoordiging in de belangrijkste werkgroepen van de beroepsvereniging. Dit jaar vond geen gezamenlijke vergadering met de revalidatieartsen van Heliomare plaats. In plaats daarvan werd in kleiner verband overlegd op deelgebieden. Werkwijze De revalidatieartsen zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de revalidatiegeneeskunde in de werkgebieden. Dat geldt primair voor de ziekenhuizen waar de revalidatiearts grotendeels werkzaam is en daarnaast ook voor de instellingen in het werkgebied. In deze instellingen houden de revalidatieartsen meestal (twee-)maandelijks of één keer per kwartaal een spreekuur waarbij adviezen gegeven worden op het gebied van de specialistische revalidatiezorg aan specialisten ouderengeneeskunde of artsen verstandelijk gehandicapten. De SRZ heeft een overeenkomst van opdracht met deze instellingen. De werkwijze vanuit het ziekenhuis en in het werkgebied betekent enerzijds revalidatie zo dicht mogelijk in de woonomgeving van de patiënt en anderzijds een doorgaande lijn tussen de verschillende organisaties in de zorgketen, zoals ziekenhuis en verpleeghuis. Voor klinische revalidatie worden patiënten verwezen naar de drie revalidatiecentra in Noord-Holland. In de ziekenhuizen vindt multidisciplinaire revalidatiebehandeling plaats waarbij de revalidatiearts medisch eindverantwoordelijk is. Verder worden er naast de algemene spreekuren ook spreekuren met orthopedisch technici gehouden en zijn er verschillende vormen van multidisciplinair overleg of spreekuren met andere specialisten. Bij veel klinisch opgenomen patiënten komt de revalidatiearts in consult en geeft sturing aan de klinische paramedisch behandelaars. 5

8 Kwaliteit van Zorg de SRZ In het Strategisch Beleidsplan zijn vanuit de missie van de SRZ Wij leveren professionele revalidatiegeneeskunde zo dicht mogelijk bij de patiënt vier speerpunten benoemd: Betere positionering als aanbieder van ziekenhuisrevalidatie, betere positionering in de keten, blijvende inzet op kwaliteit en uniformiteit, blijvende inzet op slagvaardige organisatie. De werkzaamheden en projecten in 2013 waren gericht op de realisatie van deze speerpunten. Betere positionering als aanbieder van ziekenhuisrevalidatie In 2012 heeft de staf benoemd welke diagnosegroepen als core business voor de SRZ gelden. In navolging daarvan is in 2013 aandacht besteed aan de (sub)diagnosegroep Botox kinderen welke niet direct tot de corebusiness behoort. De huidige stand van zaken rondom deze diagnosegroep en de (on)mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Besloten is om dit vraagstuk in 2014 op te nemen in een grotere geheel: visie kinderrevalidatie binnen de SRZ. Er is door de beleidsmedewerker een inventarisatie gedaan onder de revalidatieartsen van de zes aangesloten ziekenhuizen bij welke specifieke klinische doelgroepen de revalidatiearts het meest is betrokken. Hieruit volgt deze top drie: Cerebrovasculair Accident/Niet Aangeboren Hersenletsel (CVA/NAH), amputatie en Neuro Musculaire Aandoeningen (NMA). Om een beter beeld te krijgen van de plaats en de positie van de revalidatiearts bij deze diagnosegroepen is vervolgens per diagnosegroep geïnventariseerd: aanwezigheid van behandelprotocol, deelname aan multidisciplinaire spreekuren, plaats en positie binnen de behandelketen, kwaliteit van het behandelteam en scholing van het team, bestaan van eventuele externe kwaliteitscriteria en overige op- en aanmerkingen. In de betrokken diagnosegebonden werkgroepen wordt verder besproken hoe de revalidatiegeneeskundige zorg optimaal kan worden ingevuld. De huisstijl van de SRZ consequent gebruiken bij de interne en externe communicatie blijft een belangrijk aandachtspunt om de herkenbaarheid en positionering van de SRZ te vergroten. Betere positionering in de keten Met de samenwerkende instellingen (contractanten) worden met regelmaat gesprekken gevoerd over de samenwerking in het algemeen en worden ontwikkelingen en verbeterpunten benoemd. Dit jaar is de (door-) ontwikkeling van de SRZ een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Ook de versterking van de relaties met de 1e lijn heeft volop aandacht gehad, o.a. voor patiënten met pijn, handletsels en voor de kinderen. Blijvende inzet op kwaliteit en uniformiteit In 2013 is in de aangesloten ziekenhuizen gewerkt aan de implementatie van het in 2012 opgestelde SRZ-protocol Multiple Sclerose. Om te bepalen wat MS-patiënten in het verzorgingsgebied van de SRZ-ziekenhuizen vinden van de revalidatiezorg vanuit de SRZ is contact gelegd met de lokale afdelingen van MS vereniging Nederland. Aan hen is een vragenlijst voorgelegd over de kwaliteit van de revalidatiezorg vanuit de SRZ. Hierbij bleek dat deze lokale vertegenwoordigers geen antwoord op de vragen kunnen geven omdat het beeld te divers is. Er zal gekeken worden of inventarisatie per ziekenhuis wenselijk is. Ook is er contact geweest met landelijk werkende patiëntverenigingen (Nationaal MS fonds, MS vereniging Nederland en Stichting MS-anders) over de inzet van de revalidatiezorg bij MS. Op basis van bestaande landelijke richtlijnen en kaders zijn dit jaar de SRZ-richtlijnen Spasticiteit bij volwassen CVA-patiënten (en overige diagnosegroepen waarbij spasticiteit een rol speelt) én Amputatie en prothesiologie (onderste extremiteit) gemaakt. Hierin zijn de kwaliteitscriteria beschreven waaraan de revalidatiezorg voor deze doelgroepen binnen de SRZ-ziekenhuizen moet voldoen. Hiermee wordt een uniforme werkwijze en organisatie 6

9 van de behandeling van patiënten nagestreefd. In 2013 is een start gemaakt met het document Medisch specialistische kwaliteitsbewaking revalidatiegeneeskunde. Hierin wordt aangegeven welke prestatieindicatoren en overige kwaliteitscriteria worden aangehouden binnen de SRZ. Aangegeven wordt wie verantwoordelijk is, wanneer deze indicatoren gemeten moeten worden, en hoe de registratie en toetsing moeten worden vormgegeven. Het thema Kwaliteit stond centraal tijdens de beleidsdag op 13 september. Aan de hand van een op maat gemaakte Quickscan is het functioneren van de revalidatieartsen in de vakgroepen besproken. Aandachtspunten zijn benoemd en zullen een vervolg krijgen. Verder is uitgebreid gesproken over de SRZ als organisatie binnen het snel veranderende gezondheidszorgveld. Ontwikkelingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Hierover informatie delen is essentieel om onze organisatie strategisch te kunnen blijven positioneren. de SRZ Alle vakgroepen startten met de voorbereidingen voor de kwaliteitsvisitatie door de verschillende instrumenten af te nemen. Voortgang en bundeling van de verzamelde documenten gebeurt door de beleidsmedewerker. Blijvende inzet op slagvaardige organisatie Ook dit jaar vindt tweemaal een vergadering plaats van organisatorisch en medisch managers van de 6 ziekenhuizen. Een van de managers geeft een presentatie over planning en een van de medisch hoofden geeft toelichting op de prestatieindicatoren. Verder wordt de SRZ-richtlijn MS toegelicht en komen onderwerpen ter sprake als de pijndataset en het benoemen en ontwikkelen van kwaliteitseisen voor de leden van het revalidatieteam. Uiteraard komen ook de perikelen rond de DBC/DOT en de registratie van e.e.a ter sprake. Besloten wordt om de brief over de financiering die door het VUMC aan de NZa en de VRA is geschreven te onderschrijven, namens alle SRZ ziekenhuizen. De manager van het Gemini ziekenhuis doet verslag van de ervaringen met Facetalk, een programma dat deel uitmaakt van Telefysiek, het telerevalidatie project van RN. Dit jaar heeft geen gezamenlijke scholing plaatsgevonden. Wel werd een themamiddag kinderrevalidatie georganiseerd die goed bezocht werd en door de deelnemers positief beoordeeld werd. Ook in 2013 is de vaste beleidscyclus weer gevolgd: het jaarplan 2014 is opgesteld en voorgelegd aan de revalidatieartsen, organisatorisch hoofden en bestuur. Het jaar 2014 zal voor een groot deel in het teken staan van de externe kwaliteitsvisitatie van de SRZ (zowel van de individuele aangesloten ziekenhuizen én de SRZ als organisatie). 7

10 Complicatieregistratie Complicatieregistratie intra-articulaire injectie in het schoudergewricht Registratie overige complicaties Complicatiebespreking de SRZ BovenIJ ziekenhuis Ja Ja Geen. Meldingen lopen via VIM. Gemini Ziekenhuis Ja, i.s.m. MCA Ja, i.s.m. MCA 1x per week Medisch Centrum Alkmaar Ja Ja 1x per week Kennemer Gasthuis Ja Nee 1x per maand Waterlandziekenhuis Ja Ja 1x per week Westfriesgasthuis Ja Nee 1x per week 8

11 Samenstelling bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Adviseur: Stafvoorzitter H. Luik MHA voorzitter Raad van Bestuur MCA Gemini Groep, Alkmaar Dr. P.W.C. van Barneveld voorzitter Raad van Bestuur Kennemer Gasthuis, Haarlem V.E. van Dijk voorzitter Raad van Bestuur Omring, Hoorn M.L. de Vries voorzitter Raad van Bestuur De Zorgcirkel, Purmerend Mevrouw T. Blom-Luberti, coördinerend revalidatiearts Medisch Centrum Alkmaar Mevrouw M.A. van Unnik-Stibbe, revalidatiearts Waterlandziekenhuis, Purmerend de SRZ Commissie van Contractanten De SRZ kent een Commissie van Contractanten. De leden zijn bestuurders of hun vertegenwoordigers van de instellingen die een samenwerkingsovereenkomst met de SRZ hebben. De commissie wordt minimaal eenmaal per jaar geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen van de SRZ. Ziekenhuizen: BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam Gemini Ziekenhuis, Den Helder Kennemer Gasthuis, Haarlem Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar Waterlandziekenhuis, Purmerend Westfriesgasthuis, Hoorn Cordaan Verpleeghuis De Die, Amsterdam Esdégé Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal, Heerhugowaard ODC De Carrousel, Hoorn ODC De Klink, Opmeer ODC De Troubadour, Den Helder Evean Verzorgings- en verpleeghuis Eduard Douwes Dekker Hartekamp Groep Peuterspeelzaal / vroegbehandeling Baloe, Haarlem Orthopedagogisch Dagcentrum het Duinhuis, Haarlem De Hartekamp, Heemstede s Heeren Loo Noorderhaven, Julianadorp Helioskoop Mytylschool De Ruimte, Bergen (onderdeel van Heliomare) 9

12 Leekerweide, Wognum de SRZ MagentaZorg Omring Verpleeghuis Lauwershof, Oudorp Oudtburgh, centrum voor verpleeghuiszorg, Bergen Verpleeghuis Zuyder Waert, Heerhugowaard Verpleeghuis Lindendael, Hoorn Verpleeghuis Nicolaas, Lutjebroek Zorgcentrum Texel, Den Burg Verpleeghuis Den Koogh, Den Helder Ons Tweede Thuis Kinderdagcentrum De Wollewei, Haarlem Kinderdagcentrum Lotusbloem, Aalsmeer Kinderdagcentrum De Zevenster, Hoofddorp Dagcentrum de Vaart, Hoofddorp Dagcentrum Westwijk, Amstelveen Dag/wooncentrum Amstel-Meer, Aalsmeer Wooncentrum de Meer-heem, Hoofddorp Woonvoorziening Duinpad, Hoofddorp Parnassia Bavo Groep Dijk en Duin, Castricum Prinsenstichting, Purmerend Raphaëlstichting SEIN SHDH Woonzorggroep Samen ZorgBalans De Zorgcirkel Kinderdagcentrum Rozemarijn, Heemstede Midgard, Tuitjenhorn Cruquiushoeve, Heemstede Verpleeghuis Janskliniek, Haarlem Verpleeghuis De Rijp, Haarlem Verpleeghuis Magnushof, Schagen Verpleeghuis Velserduin, Velsen Verpleeghuis Novawhere, Purmerend Verpleeghuis Molentocht, Purmerend Zorgspectrum Westerhout, Alkmaar 10

13 de SRZ 11

14 De ziekenhuizen de ziekenhuizen 12

15 BovenIJ Ziekenhuis Medisch hoofd Organisatorisch hoofd Revalidatieartsen Afdeling Revalidatie & Herstel: Zorg goed voor elkaar! mevr. dr. B.C. Michel mevr. I. Vijfvinkel, teamhoofd dr. B.C. Michel, mevr. S.Buijsmannn (waarnemend) Kwaliteitsontwikkelingen 2013 was het eerste jaar dat de afdeling Revalidatie & Herstel in het BovenIJ ziekenhuis functioneerde. De paramedische disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek werden samengevoegd met de revalidatieafdeling. De afdeling werd verder opgebouwd, er werd gewerkt aan protocollen, het aannemen van personeel en er werd geïnvesteerd in opleidingen. De MDO verslaglegging werd gedigitaliseerd in Paranice. In februari van 2013 werd de afdeling verbouwd. In maart 2013 werd het eerste beleidsplan Zichtbaar in het ziekenhuis, meerwaarde in de tweede lijn geschreven met heldere doelen en een financiële onderbouwing. De afdeling richt zich in toenemende mate op de begeleiding van de in het BovenIJ opgenomen patiënten en op poliklinische revalidatiebehandelingen. De ketenzorgactiviteiten rondom CVA werden verder uitgebreid, in november was er een minisymposium voor therapeuten binnen de keten waarbij de overdrachten en klinimetrie beter op elkaar werden afgestemd. Eind 2013 werd het jaar afgesloten met een jaaroverzicht in de vorm van een korte presentatie door alle disciplines. de ziekenhuizen Toekomstige ontwikkelingen In 2014 zal de afdeling vanaf het najaar ook oncologische patiënten gaan revalideren. Maatschappelijk werk zal worden toegevoegd aan de afdeling Revalidatie & Herstel. Ook zal de kwaliteitsvisitatie van de VRA in 2014 plaatsvinden, voor het BovenIJziekenhuis is het voor het eerst dat de visitatie als zelfstandig ziekenhuis in SRZ-verband plaatsvindt. 13

16 Gemini Ziekenhuis de ziekenhuizen Medisch hoofd Organisatorisch hoofd Revalidatieartsen dr. J.P.J. Bakker mevr. M.A. Boer, hoofd revalidatie, fysiotherapie, logopedie en diëtetiek dr. J.P.J. Bakker; mevr. T. Blom-Luberti; mevr. E.C. Husson Verdere samenwerking met de eerste lijn werd gezocht voor de behandeling van patiënten met chronische pijn. Voorbereidingen voor verhuizing en verbouwing werden getroffen. Kwaliteitsontwikkelingen Er zijn 2 bijeenkomsten met de eerste lijn georganiseerd in het kader van de samenwerking eerste lijn met betrekking tot chronische pijnpatiënten. Dit heeft geresulteerd in een werkgroep die een sociale kaart van eerste lijn praktijken gaat maken met hun specialisaties op het gebied van chronische pijn behandeling. Er heeft een pilot met Face Talk plaatsgevonden, om ervaring op te doen met telemedicine. Er is gestart met LEAN werken. Daarnaast is gestart met de uitvraag ervaringsindicatoren via de online monitor. Toekomstige ontwikkelingen De invoering van het EPD, de samenwerking als team verbeteren, de verhuizing en het uitzetten van Arbo/Milieu Risico Inventarisatie & Evaluatie zijn ontwikkelingen die aandacht vragen. Maar ook het herzien van de visie op de te behandelen diagnosegroepen en de heroriëntatie op de missie en visie als afdeling revalidatiegeneeskunde in het ziekenhuis zijn ontwikkelingen, waarmee de afdeling aan de slag gaat. 14

17 Kennemer Gasthuis Medisch manager Organisatorisch manager Revalidatieartsen mevr. B.S. Bakker-Hatten mevr. N. Drent, organisatorisch manager neurologie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde mevr. B.S. Bakker- Hatten; mevr. dr. J.A. Haisma, mevr. C.M.M. Kroon, H. Rockx Het Kennemer Gasthuis heeft met een reorganisatie (KG kerngezond) de financiële situatie verbeterd. De organisatorisch manager beschouwende vakken is nu verantwoordelijk voor de revalidatiegeneeskunde. De Raad van Bestuur heeft een voorstel voor een locatieprofiel na de fusie van Ons Nieuwe Ziekenhuis (ONZ) gedaan. De medische staven van KG en SZ zullen hier nog op reageren. De vakgroepen revalidatiegeneeskunde van de beide ziekenhuizen hebben met de Raad van Bestuur en het stafbestuur gesproken over de toekomstige samenwerking. Het groeimodel van de RBU naar voor 2013 verloopt door de bezuiniging moeizaam. de ziekenhuizen Kwaliteitsontwikkelingen Door verbetering van de efficiëntie van de poli is de toegangstijd voor het eerste poliklinische consult afgenomen. De vakgroep Revalidatiegeneeskunde is betrokken bij verschillende activiteiten binnen het ziekenhuis, zoals bij de ontwikkelingen rondom de oncologische revalidatie volgens de richtlijnen binnen het oncologiecentrum. Het maandelijks specialisten overleg van patiënten met chronische pijn met de revalidatiegeneeskunde, psychiatrie, anesthesiologie en neurologie resulteerde in onderlinge verbetering in verwijzing en zorg. Er werd gestart met een multidisciplinaire rugstraat waarbij de patiënt na beoordeling nog dezelfde dag een revalidatieadvies krijgt. Er werd deelgenomen aan de diabetisch voeten poli (DVP) onder voorzitterschap van interne geneeskunde. Er is een ontwikkeling van een regionaal netwerk voor patiënten met multipele sclerose met eerste en derde lijn. Voor patiënten met beenamputatie werd een protocol immediate fitting prothese na operatie (ZIP prothese) gerealiseerd door revalidatiegeneeskunde, vaatchirurgie, gipsmeester en instrumentmaker OIM. Verschillende werkgroepen van het team Poliklinische Revalidatie Behandeling zijn actief geweest. Het protocol voor groepsbehandeling bij chronische pijn werd aangepast en voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) werd een protocol opgesteld. Ook het protocol Revalidatie na geopereerd longcarcinoom werd aangepast volgens de nieuwe richtlijn oncologische revalidatie. Verschillende werkgroepen startten met protocollen voor poliklinische revalidatie, i.c. voor patienten met ALS (waarbij samenwerking gezocht zal worden met andere specialisten en het centrum voor thuisbeademing Utrecht) voor patienten met Multiple sclerose en voor patienten met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Toekomstontwikkelingen Centraal staat het toewerken naar de samenwerking met de vakgroep revalidatiegeneeskunde van het Spaarne Ziekenhuis in verband met de voorgenomen fusie. In het voorjaar 2014 neemt de Raad van Bestuur een definitief besluit over de samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis. In 2014 zal de NIAZ visitatie plaatsvinden alsmede de kwaliteitsvisitatie van de VRA. Voorbereidingen voor het EPD van EPIC ( voorjaar 2015) worden getroffen. Er zal in 2014 veel aandacht zijn voor presentaties en onderwijs en er is inmiddels gestart met de begeleiding van zowel junior als mastercoassistenten. Ook zullen 2 medische studenten een Wetenschappelijke stage van 16 weken volgen. De afdeling zal deelnemen aan Wereldreumadag. 15

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsbeleid Tolbrug Lokaal Opleidingsplan revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug Colofon

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2014 Linnaeusinstituut Conceptjaarverslag 2014.17-02-2015 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomst met AMC en VUmc 1.2 Lidmaatschap vereniging STZ 1.3 De Opleidings-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie Alm Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet hetzelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren. Alle rechten van deze uitgave berusten bij Top Health Partners.

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie