Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte"

Transcriptie

1 Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Toelichting bij de vragenlijst Doelgroep en doel van het onderzoek De VSN gaat de komende periode haar website vernieuwen. Op deze website staat momenteel summiere informatie over onze revalidatieadviescentra voor spierziekten. Deze informatie willen we graag uitbreiden tot een 'keuzewijzer' die patiënten met een spierziekte en hun naasten helpt om een revalidatiecentrum of afdeling te kiezen die past bij hun hulpvraag. Deze vragenlijst heeft betrekking op de poliklinische revalidatiezorg voor volwassenen met een neuromusculaire aandoening (NMA). Voor de kinderen is er een aparte vragenlijst. De uitkomsten van deze vragenlijsten vormen de input voor de keuzewijzer. De volgende onderwerpen komen aan bod: behandelteam, kennis en ervaring, begeleiding, ketenzorg, logistiek, faciliteiten en informatievoorziening. Invullen van de vragenlijst Deze vragenlijst kunt u tot en met 19 februari digitaal invullen. Het is de bedoeling dat patiënten in de keuzewijzer per locatie kunnen zien hoe de revalidatiezorg is geregeld. Wij vragen u deze vragenlijst in te vullen voor de locatie van uw organisatie waar relatief veel volwassenen met een spierziekte poliklinisch revalideren. Indien volwassenen met een spierziekte over het algemeen op meerdere locaties van uw organisatie poliklinisch revalideren vragen wij u voor deze locaties een aparte vragenlijst in te vullen. Neem hiervoor contact op met de VSN (zie onder contact ). Het is mogelijk om tussentijds te stoppen, uw gegevens worden opgeslagen. Let op dat de gegevens per pagina worden onthouden. Klik daarom voor het afsluiten van de vragenlijst op de knop volgende. Totstandkoming van de vragenlijst De ontwikkeling van een keuzewijzer is besproken in de neuromusculaire werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) die er positief op reageerde. In deze keuzewijzer komen thema s aan bod waarvan spierziektepatiënten hebben aangegeven deze belangrijk te vinden in de revalidatiezorg. Deze vragenlijst heeft de VSN ontwikkeld met een werkgroep bestaande uit een aantal revalidatieartsen van de VRA-werkgroep neuromusculaire aandoeningen, een fysiotherapeut uit de kerngroep netwerkconsulenten van de VSN en een adviseur van MediQuest die ons ondersteunt in dit traject. Wat gebeurt er met de resultaten? De resultaten van deze vragenlijst worden eerst besproken door de werkgroep die deze vragenlijst heeft ontwikkeld. Daarna worden de resultaten gepresenteerd, besproken en bediscussieerd bij de VRA werkgroep neuromusculaire aandoeningen (in maart). Uw afdeling of revalidatiecentrum krijgt bovendien een preview te zien van de resultaten, voordat de resultaten openbaar op de VSN-website worden getoond. Dan kunt u nagaan of de gegevens juist worden weergegeven. We verwachten voor de zomer de keuzewijzer te lanceren. Contact Heeft u vragen of opmerkingen over deze vragenlijst of dit onderzoek? Neemt u dan contact op met Anke Groenen, projectmedewerker Kwaliteit van Zorg, Vereniging Spierziekten Nederland, tel: , e- mail: of Anja Horemans, hoofd Kwaliteit van Zorg, Vereniging Spierziekten Nederland, tel: , Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 1

2 Noot: Deze vragenlijst heeft betrekking op de poliklinische revalidatiezorg voor volwassenen met een neuromusculaire aandoening (spierziekte), in deze vragenlijst ook wel NMA-patiënt genoemd. Omwille van de leesbaarheid van de vragenlijst wordt neuromusculaire aandoeningen afgekort tot NMA. De vragenlijst zal digitaal uitgezet worden, deze papieren vragenlijst is puur bedoeld voor interne afstemming. De nummering in de digitale vragenlijst komt niet overeen met de nummering in deze versie. Dit komt onder andere omdat er doorverwijzingen plaatsvinden in de digitale versie waar de nummering automatisch op aangepast wordt. Echter is de volgorde van de vragenlijst wel gelijk in beide versies. 2

3 Algemeen Naam van het revalidatiecentrum of het van het ziekenhuis met revalidatieafdeling waarvoor u deze vragenlijst invult: Locatie / Plaats waar dit ziekenhuis of revalidatiecentrum gevestigd is: Het is de bedoeling dat patiënten in de keuzewijzer per locatie kunnen zien hoe de revalidatiezorg is geregeld. Wij vragen u deze vragenlijst in te vullen voor de locatie van uw organisatie waar relatief veel volwassenen met een spierziekte poliklinisch revalideren. Indien volwassenen met een spierziekte over het algemeen op meerdere locaties van uw organisatie poliklinisch revalideren vragen wij u voor deze locaties een aparte vragenlijst in te vullen. Behandelteam 1 A) Hoe is de poliklinische revalidatie voor volwassenen met een spierziekte op uw locatie georganiseerd? (keuzevraag, 1 antwoord mogelijk) Behandeling van NMA-patiënten kan plaatsvinden in elk willekeurig behandelteam Er is enige vorm van concentratie; NMA-patiënten worden behandeld door bepaalde behandelteams. Deze teams hebben in vergelijking met andere teams meer ervaring met spierziekten; Alle NMA-patiënten worden behandeld door een vast NMA-behandelteam: dat wil zeggen een multidisciplinair behandelteam waarvan alle leden zich gespecialiseerd hebben in NMA en voornamelijk NMA-patiënten behandelen; Er is geen behandelteam beschikbaar (alleen revalidatiearts) door naar vraag 2 Ruimte voor toelichting: B) Hoe vaak heeft het behandelteam een reguliere multidisciplinaire patiëntbespreking waarin (onder andere) NMA-patiënten worden besproken? Aantal keer: per.. 3

4 2 A) Kunt u voor onderstaande disciplines aangeven of deze standaard onderdeel uitmaken van een behandelteam voor poliklinische revalidatiebehandeling van volwassen NMA-patiënten en zo nee of zij wel op uw locatie beschikbaar zijn? (keuzevraag, 1 antwoord per discipline mogelijk) Discipline Revalidatiearts Fysiotherapeut Ergotherapeut Logopedist Maatschappelijk werker (Neuro)psycholoog Diëtist Standaard in behandelteam Beschikbaar op locatie, niet standaard in behandelteam Niet beschikbaar op locatie B) Welke van onderstaande disciplines zijn eventueel aanvullend nog beschikbaar voor de poliklinische revalidatiebehandeling van volwassenen met een spierziekte? (keuzevraag, 1 antwoord per discipline mogelijk) Discipline Werkzaam op Vaste Niet beschikbaar locatie, Verwijsadressen beschikbaar Bewegingsagoog Verpleegkundige Orthopedisch instrumentmaker Orthopedisch schoenmaker Activiteitenbegeleider Vrijetijdsdeskundige Creatief therapeut Arbeidsdeskundige Seksuoloog Anders, namelijk:.. 4

5 3 A) Welke revalidatiearts / -artsen behandelt / behandelen op uw locatie de meeste volwassen NMA-patiënten? De arts die de meeste NMA-patiënten behandelt graag als eerste noemen. Toelichting: Graag per revalidatiearts ook aangeven of deze arts binnen het NMA-werkveld één of meerdere subspecialisatie(s) heeft, bijvoorbeeld een subspecialisatie in ALS. 1. Voornaam Achternaam Subspecialisatie(s) 2. B) Heeft / hebben de revalidatiearts / -artsen genoemd onder 3A een vaste vervanger voor de revalidatiezorg voor patiënten met NMA? Nee Ja, namelijk: 3. Voornaam Achternaam Ruimte voor toelichting: 4 A) Zijn er op uw locatie naast de revalidatiearts nog andere zorgverleners (bijvoorbeeld leden van eerder genoemde behandelteams) die zich specifiek in NMA hebben gespecialiseerd en zo ja wie zijn dit? Toelichting: Specialisatie op basis van kennis en / of ervaring. De VSN houdt een lijst van deze in NMA gespecialiseerde zorgverleners bij, zodat zij andere zorgverleners met minder NMA-specifieke kennis voor consult / advies hiernaar kan doorverwijzen. Indien de betreffende zorgverlener nog subspecialisaties heeft (bijvoorbeeld gespecialiseerd in ALS) dan vragen wij u deze ook aan te geven. Voornaam Achternaam Functie Evt. Subspecialisatie(s) 5

6 B) Stemmen de in NMA gespecialiseerde zorgverleners (genoemd bij vraag 3a en 4a) onderling nieuw opgedane kennis en ervaring m.b.t. NMA af? Ja Nee (door naar vraag 5) C) Zo ja, graag toelichten op welke wijze zij nieuw opgedane kennis onderling afstemmen en overdragen en zo nodig verder verspreiden in de organisatie: Kennis en ervaring 5 A) Heeft de revalidatiearts genoemd bij vraag 3A met het hoogste aantal NMA-patiënten het afgelopen jaar een of meer keer deelgenomen aan vergaderingen van de werkgroep revalidatieartsen voor spierziekten van de VSN? Toelichting: er zijn jaarlijks drie vergaderingen Ja Nee B) Kunt u voor deze revalidatiearts en eventueel de 2 e revalidatiearts, genoemd bij vraag 3A, aangeven in welk jaar / jaren zij de afgelopen 3 jaar onderstaande cursussen / symposia over neuromusculaire aandoeningen hebben bijgewoond? Naam cursus Revalidatie-arts 1 jaar / jaren Paog cursus neuromusculaire ziekten voor revalidatieartsen in opleiding Boerhaave/ISNO symposium over een specifiek thema m.b.t. neuromusculaire aandoeningen VSN-symposium/themamiddag over een specifiek thema m.b.t. neuromusculaire aandoeningen Revalidatie-arts 2 jaar / jaren Symposium over ALS Andere neuromusculaire themabijeenkomsten (bv VRA workshop over neuromusculaire aandoeningen, cursus Long Volume Recrutering), namelijk:.... Internationale symposia over neuromusculaire aandoeningen, namelijk:... Ruimte voor toelichting: 6

7 6 A) Hoeveel volwassen NMA-patiënten zijn in 2011 voor een poliklinisch consult (in ieder geval bij de revalidatiearts) op uw locatie geweest? Toelichting: Voor een indruk van de diagnosen die tot een NMA worden gerekend zie: Nota bene: Het gaat hier om zowel nieuwe patienten als patienten die voor een controle zijn geweest. Patiënten die in 2011 meerdere keren op consult zijn geweest, slechts eenmaal meetellen. Geen 1 tot 5 5 tot tot tot tot tot tot tot B) Hoeveel volwassen NMA-patiënten zijn in 2011 op uw locatie gestart met een behandeling door een multidisciplinair behandelteam? Toelichting: Voor een indruk van de diagnosen die tot een NMA worden gerekend zie: geen 1 tot 5 5 tot tot tot tot tot A) Hoeveel patiënten van onderstaande NMA-diagnoses/-doelgroepen zijn in 2011 naar schatting op uw locatie voor consult en / of behandeling gezien? Toelichting: Het gaat hier om zowel nieuwe patiënten als patiënten die voor een controle zijn geweest. Patiënten die in 2011 meerdere keren op consult zijn geweest slechts eenmaal meetellen. Diagnoses Aantal (categorieën): HMSN geen / 1 tot 5 / 5 tot 10 / 10 tot 15 / 15 Postpolio-syndroom geen / 1 tot 5 / 5 tot 10 / 10 tot 15 / 15 Myotone dystrofie (MD) geen / 1 tot 5 / 5 tot 10 / 10 tot 15 / 15 CIAP geen / 1 tot 5 / 5 tot 10 / 10 tot 15 / 15 ALS geen / 1 tot 5 / 5 tot 10 / 10 tot 15 / 15 SMA geen / 1 tot 5 / 5 tot 10 / 10 tot 15 / 15 Hereditaire Spastische geen / 1 tot 5 / 5 tot 10 / 10 tot 15 / 15 Paraparese (HSP) Limb-girdle spierdystrofie geen / 1 tot 5 / 5 tot 10 / 10 tot 15 / 15 (LGD) Duchenne spierdystrofie geen / 1 tot 5 / 5 tot 10 / 10 tot 15 / 15 7

8 B: Is er nog een andere NMA-diagnose / doelgroep die hierboven niet genoemd is, maar waarvan u in het afgelopen jaar wel 10 patiënten op uw locatie gezien heeft? 8 A) Voor welke NMA-diagnosen of doelgroepen is een behandelprotocol / -programma op uw locatie geïmplementeerd? Meerdere antwoorden mogelijk Diagnoses NMA algemeen HMSN Postpolio-syndroom Myotone dystrofie (MD) CIAP ALS / snel progressief SMA Hereditaire Spastische Paraparese (HSP) Limb-girdle spierdystrofie (LGD) Duchenne spierdystrofie B) Andere NMA-diagnoses / doelgroepen waarvoor een behandelprotocol / -programma is geïmplementeerd: 9 Heeft uw revalidatiecentrum / -afdeling voldoende NMA-specifieke expertise in huis om andere revalidatiecentra / -afdelingen desgevraagd te adviseren? Ja Nee 10 Behoort de NMA-doelgroep voor de komende drie jaar tot de primaire aandachtsgebieden van uw revalidatiecentrum / ziekenhuis in vergelijking met andere doelgroepen? Zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet (de focus ligt bij andere doelgroepen) 8

9 Begeleiding 11 A) Hebben NMA-patiënten die onder controle zijn op uw locatie een vast aanspreekpunt binnen uw afdeling of centrum die goed bereikbaar is voor vragen van de patiënt of naasten en die waar nodig vragen bij een collega uitzet? Toelichting: met onder controle wordt bedoeld bijvoorbeeld jaarlijks een consult bij de revalidatiearts. Altijd Meestal Soms Nooit (door naar vraag 12) B) Wie (welke discipline?) is over het algemeen dit aanspreekpunt? Keuze-vraag: één antwoord mogelijk Revalidatiearts Fysiotherapeut Ergotherapeut Anders, namelijk: 12 De VSN wil op haar website een telefoonnummer en / of adres vermelden voor het eerste contact en informatie om in behandeling te komen. Kunt u aangeven welke contactgegevens hiervoor genoemd kunnen worden? Naam afdeling (bijv. medisch secretariaat) telefoonnummer adres 13 A) Kunnen NMA-patiënten t.b.v. de aanvragen voor hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen van de ergotherapeut of ander teamlid een schriftelijke motivatie ontvangen? Altijd (door naar vraag 14) Meestal Soms Nooit B) Indien dit niet altijd het geval is, kunt u toelichten wanneer / waarom niet? 14 A) Zijn er bepaalde gemeenten met wie uw revalidatiecentrum / revalidatieafdeling een structureel contact of samenwerking heeft ( in het kader van de WMO)? [In de webbased vragenlijst worden deze gemeenten weergegeven] 9

10 B) Houdt u als team de afhandeling van aanvraagprocedures in de gaten? Altijd Meestal Soms Nooit 15 Is het voor zorgverleners van uw locatie mogelijk om huisbezoeken af te leggen bij NMApatiënten? Ja, bij alle NMA doelgroepen Alleen bij ALS-patiënten Nee 16 Blijft er directe betrokkenheid vanuit het behandelteam wanneer de patiënt terminaal is? (bijvoorbeeld bij ALS-patiënten)? Ja, bij alle NMA doelgroepen Alleen bij ALS-patiënten Nee Ketenzorg 17 Heeft de revalidatiearts telefonisch (of tijdens huisbezoek) overleg met de huisarts van de patiënt wanneer interventies spelen die de huisartsenzorg raken. Toelichting: interventies zoals: het plaatsen van een PEG-sonde, euthanasie, chronische beademing, voorschrijven / veranderen van medicatie. Altijd Meestal Soms Nooit 10

11 18 Kunt u aangeven met welke in NMA gespecialiseerde medisch specialisten u regelmatig (meerdere keren per jaar) te maken heeft? Dat wil zeggen medisch specialisten die patiënten naar u doorverwijzen of naar wie u patiënten verwijst. Toelichting: De VSN hoort graag welke medisch specialisten naar uw mening goede kennis en ervaring hebben m.b.t. NMA. De namen van deze specialisten worden niet getoond op de website van de VSN zonder verificatie en toestemming van de desbetreffende arts. U kunt per specialisme meerdere namen noemen. Specialisme Ziekenhuis Plaats Naam specialist Dhr / Mw achternaam Neuroloog Cardioloog CTB-arts / longarts Orthopedisch chirurg Logistiek en faciliteiten 19 Binnen welke termijn na aanmelding vindt gemiddeld genomen voor NMA-patiënten het eerste gesprek plaats met de revalidatiearts? (met uitzondering van spoedpatiënten) Binnen 1-2 weken Binnen 2-4 weken Binnen 4-6 weken Binnen 6-8 weken Binnen 3 maanden Binnen 6 maanden 20 Binnen welke termijn na aanmelding vindt normaliter met nieuwe ALS-patiënten het eerste gesprek met de revalidatiearts plaats? Binnen 1 week Binnen 2-3 weken Binnen 3-4 weken Anders, namelijk: 21 Zijn voor poliklinische NMA-patiënten de volgende faciliteiten beschikbaar? (meerdere antwoorden mogelijk) Een tillift in de behandelruimte Een rustruimte 11

12 Informatievoorziening 22 Kunt u aangeven of en zo ja welk informatiemateriaal van de VSN u actief aan NMApatiënten verstrekt? (meerdere antwoorden mogelijk) Algemene informatie over de VSN (visitekaartje, algemene folder) Diagnose-specifieke folders / brochures Folder / brochure voor de huisarts Wijzen op website: Anders: namelijk: 23 A) Heeft u voor NMA eigen informatiemateriaal ontwikkeld? Ja Nee (door naar vraag 24) B) Zo ja kunt u een toelichting geven wat voor informatiemateriaal u heeft ontwikkeld? Tot slot 24 Zijn er nog zaken/ bijzonderheden met betrekking tot de revalidatiezorg voor volwassen patiënten met een NMA die niet aan de orde zijn gekomen in deze vragenlijst, maar die u toch graag wilt vermelden? Nee Ja, namelijk: Het kan zijn dat wij naar aanleiding van uw antwoorden nog vragen hebben. Wilt u daarom aangeven door wie de vragenlijst is ingevuld en op welke wijze wij contact kunnen opnemen? Contactpersoon 1 Naam: Voorletters: Titel: Functie: Telefoonnummer: adres: Contactpersoon 2 (eventueel) Naam: Voorletters: Titel: Functie: Telefoonnummer: adres: 12

13 Datum van invullen / wijziging: NB: * De papieren versie van de vragenlijst is alleen voor eventuele interne afstemming. Wij vragen u voor 19 februari uw gegevens digitaal in te vullen via de link in de die u heeft ontvangen. 13

Vragenlijst Poliklinische revalidatie kinderen met een spierziekte

Vragenlijst Poliklinische revalidatie kinderen met een spierziekte Vragenlijst Poliklinische revalidatie kinderen met een spierziekte Def versie 23 januari 2012 Toelichting bij de vragenlijst Doelgroep en doel van het onderzoek De VSN gaat de komende periode haar website

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen

Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen Deze folder is voor iedereen die meer wil weten over spierziekten en de behandelmogelijkheden bij de divisie kinder- en

Nadere informatie

Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen

Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen Inhoud Inleiding 3 Het spreekuur 3 De deskundigen 3 Aanmelden en intake 5 Afspraak maken 6 De Sint Maartenskliniek 6 Colofon 7 Inleiding U en uw kind hebben een

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) De aandoening Multiple Sclerose (MS) kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijkse leven. In deze folder leest u wat het behandelprogramma

Nadere informatie

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen 1. Algemeen Naam: werkgroep revalidatieartsen voor neuromusculaire aandoeningen (NMA) van de VSN. De werkgroep is tevens een geaccrediteerde werkgroep

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 25 en vrijdag 26 september 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Vragenlijst Enquête nieuwe leden Spierziekten Nederland

Vragenlijst Enquête nieuwe leden Spierziekten Nederland Vragenlijst Enquête nieuwe leden Spierziekten Nederland Lidmaatschap 1 Hoe bent u in contact gekomen met Spierziekten Nederland? Meerdere antwoorden mogelijk via de neuroloog via de revalidatiearts via

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor mensen met een spierziekte. Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor mensen met een spierziekte. Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor mensen met een spierziekte Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief Inhoud INLEIDING 3 Gebruik van de set kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief 3 Leeswijzer

Nadere informatie

Behandeling longrevalidatie Lindenhof

Behandeling longrevalidatie Lindenhof Behandeling longrevalidatie Lindenhof Behandeling longrevalidatie bij Lindenhof Lindenhof biedt aan patiënten met een chronische longaandoening de mogelijkheid tot poliklinische longrevalidatie. De huisarts

Nadere informatie

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper Kinder- en jeugdrevalidatie Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder- en jeugdrevalidatie in ziekenhuislocatie Scheper 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Locatie Arnhem - Doetinchem - Ede Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson en Parkinsonisme kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen voor

Nadere informatie

Neuromusculaire Aandoeningen. Locatie: Radboudumc Nijmegen

Neuromusculaire Aandoeningen. Locatie: Radboudumc Nijmegen Neuromusculaire Aandoeningen Locatie: Radboudumc Nijmegen Donderdag 28 en vrijdag 29 september 2017 De Nederlandse Vereniging van en (VRA) organiseert in samenwerking met de Radboudumc Health Academy op

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Algemene informatie 1 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder en jeugdrevalidatie in het Scheper Ziekenhuis 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van het kinder en jeugdrevalidateam 5 Uw

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiemogelijkheden voor patiënten met Neuro-Musculaire Aandoeningen (NMA)

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiemogelijkheden voor patiënten met Neuro-Musculaire Aandoeningen (NMA) UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiemogelijkheden voor patiënten met Neuro-Musculaire Aandoeningen (NMA) UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Inleiding In het Centrum

Nadere informatie

Neurologie. Het ALS team

Neurologie. Het ALS team Neurologie Het ALS team Neurologie Inleiding In deze folder staat informatie over het ALS team van het UMCG. Dit team ziet patiënten met de ziekte Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) of de daarop gelijkende

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor kinderen met een spierziekte. Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor kinderen met een spierziekte. Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor kinderen met een spierziekte Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief Inhoud INLEIDING 3 Gebruik van de set kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief 3 Leeswijzer

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve neurologische aandoening. Bij deze ziekte gaat

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Belangrijk. Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is:

Belangrijk. Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is: MS-Centrum Belangrijk Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is: 1 Inleiding Heeft u onlangs de diagnose Multiple Sclerose (MS) gekregen? Of bent

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. met longkanker

Poliklinische revalidatiebehandeling. met longkanker Poliklinische revalidatiebehandeling in verband met longkanker POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA OPERATIE IN VERBAND MET LONGKANKER Bij u is de diagnose longkanker vastgesteld. De longarts heeft

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie Kinderrevalidatie Afdeling Revalidatie & Therapie Uw kind is verwezen naar de revalidatiearts van het Waterlandziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over het consult bij de revalidatiearts en over

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie Volwassenen met cerebrale parese Revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is cerebrale parese? 3 Houding en beweging 3 Denkfuncties 3 Voor wie is dit revalidatieprogramma? 3 Welke vragen kunnen aan bod

Nadere informatie

Revalideren in Bornholm

Revalideren in Bornholm Revalideren in Bornholm Revalidatie speciaal voor oudere mensen Revalideren kan moeilijker zijn als u op leeftijd bent. Woonzorgcentrum Bornholm heeft de kennis in huis om u te helpen bij uw herstel. Deze

Nadere informatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie Multiple Sclerose Poliklinische revalidatie Voor wie is deze folder? Bij u is de diagnose Multiple Sclerose (MS) gesteld. De aandoening Multiple Sclerose kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijks

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden Kinderen

Nadere informatie

Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof

Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof Wat is een beroerte? De medische benaming voor een beroerte is Cerebro Vasculair Accident, meestal

Nadere informatie

Uw persoonlijke Behandelplan

Uw persoonlijke Behandelplan Patiëntenbrochure Welkom bij Revacare Welkom bij Revacare. Revacare is een zelfstandig behandelcentrum dat poliklinische geneeskundige revalidatie aanbiedt. Door de krachten te bundelen tussen artsen,

Nadere informatie

NEUROLOGIE. Opname op de Stroke Unit

NEUROLOGIE. Opname op de Stroke Unit NEUROLOGIE Opname op de Stroke Unit Opname op de Stroke Unit U bent opgenomen op de Stroke Unit, een onderdeel van de afdeling Neurologie. De Stroke Unit is bedoeld voor mensen die speciale neurologische

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling voor volwassenen U heeft samen met uw revalidatiearts besloten dat u gaat deelnemen aan de poliklinische revalidatiebehandeling (PRB). U komt dan één of enkele keren

Nadere informatie

ALS Centrum Nederland

ALS Centrum Nederland ALS Centrum Nederland In deze brochure vertellen wij over ALS (amyotrofische laterale sclerose) en over ALS Centrum Nederland. Wij spreken over ALS maar bedoelen dan ook PSMA (progressieve spinale musculaire

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht

Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht Welkom op de afdeling revalidatie van het Zaans Medisch Centrum. Binnenkort komt u naar ons toe voor onderzoek of behandeling. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Groepsrevalidatie voor patiënten met de ziekte van Parkinson

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Groepsrevalidatie voor patiënten met de ziekte van Parkinson UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Groepsrevalidatie voor patiënten met de ziekte van Parkinson UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Groepsrevalidatie voor patiënten met de

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA. Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie

Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA. Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie U heeft de diagnose Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) of Progressieve Spinale Musculaire

Nadere informatie

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Inleiding U bent naar de revalidatiearts van Revant Revalidatiecentrum Breda doorverwezen, omdat u onlangs een letsel of een operatieve behandeling heeft

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Diagnostisch traject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gericht op arbeid Informatie voor patiënten Quickscan NAH Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die (dreigen)

Nadere informatie

Spierziekten en arbeid

Spierziekten en arbeid Spierziekten en arbeid Samenwerking patiënt - bedrijfsarts werkt! Raymond van Boven, bedrijfsarts Anja Horemans, patiëntenvereniging Spierziekten Nederland Disclosure belangen Raymond van Boven en Anja

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revalidatie. Werken aan herstel. Evean helpt u te revalideren. Evean. Midden in het leven.

Revalidatie. Werken aan herstel. Evean helpt u te revalideren. Evean. Midden in het leven. Revalidatie Werken aan herstel Evean helpt u te revalideren Evean. Midden in het leven. Alle behandeling en begeleiding voor uw herstel Heeft u een operatie of ongeval achter de rug en wilt u werken aan

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Longrevalidatie. in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis

Libra R&A locatie Leijpark. Longrevalidatie. in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis Libra R&A locatie Leijpark Longrevalidatie in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Is longrevalidatie iets voor u?

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Is longrevalidatie iets voor u? UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Is longrevalidatie iets voor u? UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Een chronische longaandoening is een ziekte van de longen of de luchtwegen

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen Wat is waar? Secretariaat B3 Röntgenafdeling A2.22 Activiteitentherapie A1.42 Fysiotherapie D2 wachtruimte

Nadere informatie

Revalidatie bij beenamputatie Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij beenamputatie Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij beenamputatie Revalidatiecentrum Breda Informatie over de behandeling van revalidanten met een beenamputatie bij Revalidatiecentrum Breda. Elk jaar zijn er in Nederland rond de drieduizend

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie

Poliklinische revalidatie Poliklinische revalidatie Inleiding U bent aangemeld voor een poliklinische revalidatiebehandeling in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. Wij willen u met deze brochure informeren over de afdeling Revalidatie

Nadere informatie

Mobiliteitspoli Nijmegen. Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening

Mobiliteitspoli Nijmegen. Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening Mobiliteitspoli Nijmegen Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening Achtergrond De Mobiliteitspoli Nijmegen is opgericht door de afdeling

Nadere informatie

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Parkinson Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Wat is DCD? DCD is de Engelse afkorting van Developmental Coordination Disorder; vrij vertaald in het Nederlands een motorische

Nadere informatie

Klinische revalidatie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda

Klinische revalidatie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Klinische revalidatie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Het behandelprogramma is bestemd voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, die nog niet in staat

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie

Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie Binnenkort komt u naar Ziekenhuis Rivierenland voor revalidatiedagbehandeling (PRB). In deze brochure geven we u informatie over deze behandeling

Nadere informatie

POLI KLINISCHE REVALI DA TIE BE HANDELING

POLI KLINISCHE REVALI DA TIE BE HANDELING POLI KLINISCHE REVALI DA TIE BE HANDELING VOOR VOLWASSENEN Deze folder geeft u algemene informatie over poliklinische revalidatie. De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverleners.

Nadere informatie

ALS-team Radboud universitair medisch centrum

ALS-team Radboud universitair medisch centrum ALS-team Intake Behandeling door het ALS-team begint na de diagnose met een intakegesprek met de revalidatiearts en/of zorgcoordinatorzorgcoördinator. De revalidatiearts verzamelt met u gegevens over

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Transmurale CVA-zorg. Slingeland Ziekenhuis

Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Transmurale CVA-zorg. Slingeland Ziekenhuis Transmurale zorg Transmurale CVA-zorg i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding Per jaar krijgen in Nederland ruim 39.500 mensen een beroerte. In de medische wereld wordt dit een cerebro vasculair

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda

Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Informatie voor ouders/verzorgers Uw kind wordt aangereden door een auto, valt hard van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

KETENZORG CVA 181-011112

KETENZORG CVA 181-011112 KETENZORG CVA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie met betrekking tot de ketenzorg na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan

Nadere informatie

Indicatorenset Hartfalen

Indicatorenset Hartfalen Indicatorenset Hartfalen 1 Inhoudsopgave Overzicht indicatoren Hartfalen en invulformulier 3 Deel 1: Zorginhoudelijke indicatoren 7 Deel 2: Klantpreferentievragen 8 1: Klantpreferentievragen Hartfalen

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder Schrijven, met bestek eten, een bal vangen, een logisch verhaal vertellen of huiswerkopdrachten uitvoeren.

Nadere informatie

Voor mensen met het Guillain-Barré syndroom (GBS) en hun naasten

Voor mensen met het Guillain-Barré syndroom (GBS) en hun naasten VOOR UZELF Voor mensen met het Guillain-Barré syndroom (GBS) en hun naasten behandeling en begeleiding op weg naar herstel Informatie op basis van de Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling Poliklinische revalidatiebehandeling bij Amyotrofische Lateraal Sclerose Poliklinische revalidatie bij Amyotrofische Lateraal Sclerose (a.l.s.) Bij u is de diagnose Amyotrofische Lateraal Sclerose (A.L.S.)

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda

Poliklinische revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Poliklinische revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Het behandelprogramma bij Revant Revalidatiecentrum Breda is bestemd voor mensen met een Niet- Aangeboren

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson. Revalidatie. J.Hofstede Revalidatiearts. 26 sept 2014. Revalidatiecentrum Blixembosch maakt deel uit van de Libra Zorggroep

Ziekte van Parkinson. Revalidatie. J.Hofstede Revalidatiearts. 26 sept 2014. Revalidatiecentrum Blixembosch maakt deel uit van de Libra Zorggroep Ziekte van Parkinson & Revalidatie J.Hofstede Revalidatiearts 26 sept 2014 Inhoud Wat doet een revalidatiearts Wat is revalidatie ParkinsonNet Blixembosch Parkinson revalidatie Ontwikkelingen Revalidatiearts

Nadere informatie

Behandeling bij ALS en PSMA

Behandeling bij ALS en PSMA Behandeling bij ALS en PSMA Afdeling revalidatie mca.nl Inhoudsopgave Wat is ALS en PMSA? 3 Wat kunt u verwachten van het ALS/PSMA-team? 3 Uw vragen 6 Notities 7 Colofon Redactie: polikliniek revalidatie

Nadere informatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie Poliklinische medisch specialistische revalidatie Revalidatie verbetert uw leefsituatie Door middel van deze informatiefolder informeren wij u over de poliklinische medisch specialistische revalidatiebehandeling.

Nadere informatie

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl.

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl. Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Visie Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. Het doel van revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Is longrevalidatie iets voor u?

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Is longrevalidatie iets voor u? UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Is longrevalidatie iets voor u? Stap 1 van het longrevalidatietraject UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Een chronische longaandoening

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders Kinderrevalidatie Informatie voor ouders Kinderrevalidatie ViaReva is het centrum voor revalidatie voor volwassenen en jeugd in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Wanneer uw kind een handicap of

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in De Die werkt u aan een verantwoorde terugkeer naar huis.

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. de longverpleegkundige. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. de longverpleegkundige. rkz.nl Patiënteninformatie de longverpleegkundige rkz.nl In deze folder vindt u informatie over de longverpleegkundige en wat deze voor u kan betekenen. Op de polikliniek longgeneeskunde werken longverpleegkundigen

Nadere informatie

Polikliniek Reumatologie

Polikliniek Reumatologie Patiënteninformatie Polikliniek Reumatologie Informatie over uw onderzoek op de polikliniek Reumatologie 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Reumatologie 4 Op de polikliniek Reumatologie 5 Waar moet

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident Maatschap Neurologie : Cerebro Vasculair Accident Inleiding Deze folder geeft u informatie over de zorg en de behandeling na een ook wel een beroerte genoemd. Onverwacht gebeurde het: een. En de mensen

Nadere informatie

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren. Ik werd eindelijk serieus genomen. Revalidatiecentrum voor kinderen en jeugd Reigerbos,

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Berkenstede werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte NEUROLOGISCHE LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte Het centrum

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA Revalidatie en therapie Poliklinische revalidatie na CVA Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is een CVA?...4 Wat kunt u verwachten?...5 Het behandelproces...5 Observatiefase...5 Behandelfase...6 Nazorgfase...6

Nadere informatie

.IET!ANGEBOREN (ERSENLETSEL.!( )NFORMATIE EN BEHANDELING

.IET!ANGEBOREN (ERSENLETSEL.!( )NFORMATIE EN BEHANDELING .IET!ANGEBOREN (ERSENLETSEL.!( )NFORMATIE EN BEHANDELING .IET!ANGEBOREN (ERSENLETSEL /NDER.IET!ANGEBOREN (ERSENLETSEL.!( VERSTAAN WE ALLE HERSENBESCHADIGINGEN DIE NIET TIJDENS OF ROND DE GEBOORTE PLAATSVINDEN

Nadere informatie

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset IBD Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl. Meer

Nadere informatie

Kinderrevalidatiegeneeskunde in Amsterdam

Kinderrevalidatiegeneeskunde in Amsterdam Kinderrevalidatiegeneeskunde in Amsterdam.revalidatie-amsterdam.nl .revalidatie-amsterdam.nl Wat is Kinderrevalidatiegeneeskunde? Kinderrevalidatiegeneeskunde is een medisch specialisme dat zich richt

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark

Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in In het Zomerpark werkt u aan een verantwoorde

Nadere informatie

Chronische pijn. Informatie en behandeling

Chronische pijn. Informatie en behandeling Chronische pijn Informatie en behandeling Chronische pijn Bij chronische pijn is meer aan de hand dan alleen lichamelijk letsel. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer blijven bestaan dan

Nadere informatie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson Neurologie Inleiding U bent in behandeling bij de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis in verband met de ziekte van Parkinson.

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Slotervaart werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

DE ROL VAN DE LOGOPEDIST BIJ NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN (NMA)

DE ROL VAN DE LOGOPEDIST BIJ NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN (NMA) DE ROL VAN DE LOGOPEDIST BIJ NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN (NMA) Donderdag 13 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de sectie logopedie van de afdeling Revalidatie op 13

Nadere informatie