Jaarverslag 2014 dr. J.P.J. Bakker, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus am Alkmaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 dr. J.P.J. Bakker, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 am Alkmaar e-mail: j.p.j.bakker@mca.nl www.srz-nh."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Werkgebieden SRZ Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Alkmaar bij SRZ aangesloten ziekenhuis bij SRZ aangesloten verpleeghuis bij SRZ aangesloten instelling Den Burg Gemini Ziekenhuis Den Helder Den Helder Julianadorp Schagen Tuitjenhorn Bergen Bergen Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Alkmaar Heerhugowaard (2x) Oudorp Opmeer Wognum Westfriesgasthuis Hoorn Hoorn Hoorn Lutjebroek Castricum Heemskerk Waterlandziekenhuis Purmerend Purmerend Purmerend Driehuis Kennemer Gasthuis Haarlem Haarlem Haarlem (3x) Boven IJ ziekenhuis Amsterdam Amsterdam (2x) Amsterdam Heemstede (2x) Cruquius Hoofddorp Aalsmeer

3 Inhoudsopgave De SRZ Voorwoord... 2 Algemeen... 5 Kwaliteit van Zorg... 6 Samenstelling bestuur... 9 Commissie van Contractanten... 9 De ziekenhuizen BovenIJ ziekenhuis Kennemer Gasthuis MGG, locatie Gemini Ziekenhuis MGG, locatie Medisch Centrum Alkmaar Waterlandziekenhuis Westfriesgasthuis Technische spreekuren met orthopedisch instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker Multidisciplinaire spreekuren De revalidatieartsen Revalidatieartsen van de SRZ Lidmaatschappen en deelname aan werkgroepen/commissies in de ziekenhuizen Externe lidmaatschappen Na- en bijscholingsactiviteiten Voordrachten en publicaties In gesprek met Evaline van Wijk De produktie Consulentschappen BovenIJ ziekenhuis - productie en instroom Kennemer Gasthuis - productie en instroom MGG - Gemini Ziekenhuis - productie en instroom MGG - Medisch Centrum Alkmaar - productie en instroom Waterlandziekenhuis - productie en instroom Westfriesgasthuis - productie en instroom De jaarrekening Afkortingen Colofon

4 Voorwoord Het verslagjaar 2014 wordt gekenmerkt door zorgen om de financiële positie van de revalidatiegeneeskunde in het algemeen en in het bijzonder in de ziekenhuizen. de SRZ Organisatie en bestuur Het bestuur is ongewijzigd van samenstelling. Binnen het bestuur vindt een verdere gedachtenwisseling plaats over de rol van het bestuur en de ontwikkelingen van de SRZ als organisatie. Overwegingen hierbij zijn onder andere de ontwikkelingen in de gezondheidszorg met een andere plaats en positie van de ziekenhuizen en de zorg die daar geleverd wordt, de financiële veranderingen die op ons af komen met nog immer voortdurende wijzigingen in de DBC/DOT systematiek waarbij onduidelijk is hoe de financiële dekking van de ziekenhuisrevalidatiegeneeskunde is. Dit heeft onder andere geleid tot een bestuursnotitie welke door het bestuur gedeeld werd met de revalidatieartsen in de voorbereiding van het opstellen van een nieuw beleidsplan In 2014 werd een nieuwe coördinator aangesteld. De heer dr. J.P.J. Bakker, werkzaam als revalidatiearts en opleider in het MCA en tot januari 2014 langere tijd tevens werkzaam geweest in het Gemini ziekenhuis, is per 1 april in functie getreden als coördinator. Daarnaast werd er een vacature gesteld voor een nieuwe bestuurssecretaresse, ook te beginnen per 1 april Marja de Bas heeft deze functie gedurende 18 jaar vervuld. Mevrouw mr. S.L Goei (Grace), jurist in de gezondheidszorg met ruime ervaring als secretaris voor besturen van verschillende organisaties, is inmiddels met veel enthousiasme aan de slag gegaan in deze functie. Contractanten In november vindt de jaarlijkse vergadering plaats. De voorzitter van het bestuur geeft een korte toelichting ten aanzien van de hoofdlijnen van de bestuursvisie op het beleid van de SRZ, wat onder andere neergelegd is in een discussiestuk opgesteld door het bestuurslid, de heer de Vries. Er wordt een stuurgroep van revalidatieartsen ingesteld om, samen met het bestuur en met externe ondersteuning, te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan De coördinator geeft een presentatie getiteld Revalidatiearts in een netwerk waarbij duidelijk wordt dat, afhankelijk van de aard, complexiteit en problematiek, het netwerk van samenwerking een andere invulling krijgt. De revalidatiearts is verankerd in het ziekenhuis, zichtbaar in de regio met een daarmee samenhangend netwerk van samenwerking. Tijdens deze vergadering worden ook de jaarrekening en begroting besproken. Het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis gaan verder op de ingeslagen weg om tot een fusieziekenhuis te komen, in nauwe samenwerking met de medische staven. In het kader van de fusieontwikkelingen tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne ziekenhuis tot het Spaarne Gasthuis vinden er gesprekken plaats met de beide vakgroepen en de coördinator en stafvoorzitter, alsmede tussen de coördinator, de beide medisch managers en de Raad van Bestuur. De beide vakgroepen spreken gezamenlijk hun voorkeur uit om verder te gaan onder het werkgeverschap van de SRZ. Een en ander resulteert in een nieuwe overeenkomst met het Spaarne Gasthuis per 1 januari De functie revalidatiegeneeskunde in het BovenIJ ziekenhuis groeit sinds de start in Inmiddels staat er een enthousiaste afdeling die kwalitatief goede zorg levert. De afdeling is innovatief en richt zich op nieuwe ontwikkelingen in de regio. Hierdoor heeft de afdeling in Amsterdam Noord nu een duidelijke plaats in het ziekenhuis en in de ketenzorg verworven. 2

5 In 2014 is het aantal instellingen waar consultaties worden verricht uitgebreid. De Werf (woon- en zorgcentrum), deel uitmakend van Cordaan, wordt ingevuld vanuit het BovenIJ ziekenhuis door mevr. B. Michel, de Zilvermeeuw (centrum voor dagactiviteiten, arbeid en arbeidstraining), deel uitmakend van Esdegé Reigersdaal wordt ingevuld vanuit het MCA door mevr. A. Bruinsma en verpleeghuis Zuiderhout, onderdeel van Zorgbalans, wordt vanuit het Spaarne Gasthuis ingevuld door mevr. J. Haisma. Het consulentschap voor Ons Tweede Thuis (OTT) werd opgezegd: alleen de kinder-consulentschapppen werden ingevuld door collegae Bakker-Hatten en Haisma. Strategisch beleidsplan Het vigerende beleidsplan werd aangepast om voldoende tijd te kunnen vrijmaken voor de kwaliteitsvisitatie van de SRZ en de bij de SRZ aangesloten ziekenhuizen. De verdere uitwerking van het beleidsplan staat beschreven in het hoofdstuk Kwaliteit van Zorg. de SRZ Patiëntenzorg Er vinden 1791 klinische consulten plaats en er worden 7163 nieuwe patiënten op de polikliniek gezien. Hiervan komen 5645 patiënten (79%) in behandeling op de revalidatieafdeling, wat een stijging is t.o.v (71%). Er worden in totaal RBU (revalidatiebehandeluren) geproduceerd, een stijging van 5% ten opzichte van Het aantal herhalingsconsulten bedraagt en is daarmee gedaald ten opzichte van vorig jaar. De herhaalfactor bedraagt gemiddeld 1,7 en is daarmee ook gedaald vergeleken met 2013 (1,9). Het aantal RBU dat gemiddeld per revalidant wordt in gezet is opnieuw 13. Uit deze cijfers lijkt het er op dat er meer patiënten in behandeling komen welke verwezen worden naar de revalidatie, mogelijk doordat er bij de aanmelding voor een consult al beoordeeld wordt of dit een terechte verwijzing is of niet dan wel dat de verwijzers de revalidatieafdelingen voor hun patiënten terecht beter weten te vinden. De beleidsdag staat in het teken van de positie van de SRZ in de veranderende wereld. Deels onder leiding van gespreksleider Hans Oosterkamp werd, met de input van het verslag van de beleidsdag van 2013, een SWOT analyse gemaakt. Herbezinning op onze strategische positie is aan de orde om succesvol te kunnen zijn in de toekomst. Aan het einde van de dag werd een werkgroep van revalidatieartsen geformeerd welke de hernieuwde missie en visie gaan voorbereiden. Revalidatieartsen Aan het einde van 2014 heeft mevr. Marina van Unnik-Stibbe het stafvoorzitterschap beëindigd na een zittingsperiode van 2 jaar. Per 1 januari 2015 zal mevr. Jolanda Zondervan vanuit de vakgroep Westfries gasthuis deze functie gaan vervullen. In 2014 verlengt mevr. Esther Keijser haar werkzaamheden als waarnemer in het MCA. De periode van waarnemen kan per 1 januari 2015 worden omgezet in een vast dienstverband. Deze aanstelling is mede mogelijk omdat de heer René Oosterwijk zijn aanstelling in het MCA verminderd om deels te gaan werken in een ZBC dat zich bezighoudt met revalidatie van chronisch pijnpatiënten. Aan het einde van 2014 geeft mevr. Jessica Schnieders, werkzaam in het Waterlandziekenhuis, aan de SRZ te willen verlaten. Ze vertrekt per 1 januari Externe ontwikkelingen In verband met grote patiëntenstromen met name van patiënten met chronische pijnklachten en in mindere mate ook patiënten met handproblematiek, wordt een intensieve samenwerking opgezet met eerstelijns praktijken. Er heeft zich een landelijk Netwerk Chronische Pijn ontwikkeld waar ook therapeuten bij aangesloten zijn in onze regio. Daarnaast is er een regionaal Netwerk Handtherapie Noord-West ontstaan van fysiotherapie en ergotherapiepraktijken welke zich verder hebben gespecialiseerd in handtherapie. Er vindt regelmatig 3

6 afstemming en overleg plaats met de praktijken uit deze netwerken. Behandelmodules en bekostiging de SRZ Op 1 januari 2013 is voor de bekostiging van de medisch specialistische revalidatie een nieuwe productstructuur ingevoerd. Het was de bedoeling deze productstructuur verder door te ontwikkelen. De NZa kwam echter in dezelfde periode met het voorstel om, op basis van een beschrijving van de kenmerkende zorgactiviteiten, een nieuwe productstructuur te gaan ontwikkelen. Daarom werd besloten de doorontwikkeling van de productstructuur opnieuw te bekijken. De conclusie was dat de opbrengst van het vakgebied tot uitdrukking zou moeten komen in de bekostiging. Dit zal een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van het belang van de medisch specialistische revalidatiesector. Revalidatie Nederland en de VRA hebben de ontwikkeling van landelijke behandelmodules vervolgens voortvarend opgepakt. Het doel van de ontwikkeling van de landelijke modules is om op termijn een modulaire productstructuur in te voeren. Hiermee wordt de relatie tussen de bekostiging (hoe worden revalidatie-aanbieders betaald?) en de praktijkvoering (welke vorm van revalidatie wordt geleverd?) inzichtelijk gemaakt en neemt de hanteerbaarheid van het systeem toe. In 2014 worden de behandelmodules beschreven, waar onder andere revalidatieartsen van de SRZ bij betrokken zijn. Wat dit uiteindelijk voor gevolgen heeft voor de bekostiging van de revalidatiegeneeskundige inzet in de ziekenhuizen is nog niet te overzien. H. Luik MHA voorzitter bestuur SRZ 4

7 Algemeen De Stichting Revalidatie Ziekenhuizen (SRZ) is in 1966 opgericht om de revalidatiegeneeskunde in de ziekenhuizen in Noord-Holland te ontwikkelen en uit te breiden. De stichting heeft revalidatieartsen in dienst die onder haar leiding en toezicht de medisch specialistische revalidatiezorg in de ziekenhuizen uitvoeren. Organisatie De SRZ heeft samenwerkingspartners, contractanten genoemd, zoals ziekenhuizen, (koepels van) verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, een mytylschool en een GGZ-instelling. Zie voor een overzicht blz. 9 van dit jaarverslag. Er is een meerhoofdig bestuur waarin twee of meer bestuurders zitting hebben die de belangen van de ziekenhuisrevalidatie behartigen en minimaal één bestuurder die de belangen van de verpleeghuis-sector kent en behartigt. Het bestuur kent de functies voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert ongeveer vier maal per jaar, zo nodig vaker. De coördinerend revalidatiearts heeft de dagelijkse leiding over de stichting en is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig. Ondersteuning vindt plaats door de bestuurssecretaresse; de financiële en personele dienstverlening gebeurt door het Medisch Centrum Alkmaar. de SRZ De contractanten worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor een vergadering waarbij de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens van de SRZ worden geschetst en waarbij ruimte is voor inbreng van de partners. Daarnaast wordt een bulletin uitgegeven. Revalidatiestaf In 2014 bestaat de medische staf van de SRZ uit twintig revalidatieartsen in vaste dienst en één waarnemend revalidatiearts. De staf vergadert ongeveer negen keer per jaar over onderwerpen van inhoudelijke en organisatorische aard. De revalidatieartsen houden presentaties over capita selecta en voorts worden cursussen en congressen besproken. Structureel worden de ontwikkelingen op het gebied van richtlijnen en behandelkaders besproken en wordt er beleid gemaakt voor de implementatie. De staf heeft onderling afspraken gemaakt met betrekking tot vertegenwoordiging in de belangrijkste werkgroepen van de beroepsvereniging. Dit jaar vond geen gezamenlijke vergadering met de revalidatieartsen van Heliomare plaats. In plaats daarvan werd in kleiner verband overlegd op deelgebieden. Werkwijze De revalidatieartsen zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de revalidatiegeneeskunde in de werkgebieden. Dat geldt primair voor de ziekenhuizen waar de revalidatiearts grotendeels werkzaam is en daarnaast ook voor de instellingen in het werkgebied. In deze instellingen houden de revalidatieartsen meestal (twee-)maandelijks of één keer per kwartaal een spreekuur waarbij adviezen gegeven worden op het gebied van de specialistische revalidatiezorg aan specialisten ouderengeneeskunde of artsen verstandelijk gehandicapten. De SRZ heeft een overeenkomst van opdracht met deze instellingen. De werkwijze vanuit het ziekenhuis en in het werkgebied betekent enerzijds revalidatie zo dicht mogelijk in de woonomgeving van de patiënt en anderzijds een doorgaande lijn tussen de verschillende organisaties in de zorgketen, zoals ziekenhuis en verpleeghuis. Voor klinische revalidatie worden patiënten verwezen naar de drie revalidatiecentra in Noord-Holland. In de ziekenhuizen vindt multidisciplinaire revalidatiebehandeling plaats waarbij de revalidatiearts medisch eindverantwoordelijk is. Verder worden er naast de algemene spreekuren ook spreekuren met orthopedisch technici gehouden en zijn er verschillende vormen van multidisciplinair overleg of spreekuren met andere specialisten. Bij veel klinisch opgenomen patiënten komt de revalidatiearts in consult en geeft sturing aan de klinische paramedisch behandelaars. 5

8 Kwaliteit van Zorg de SRZ In het Strategisch Beleidsplan zijn vanuit de missie van de SRZ Wij leveren professionele revalidatiegeneeskunde zo dicht mogelijk bij de patiënt vier speerpunten benoemd: Betere positionering als aanbieder van ziekenhuisrevalidatie, betere positionering in de keten, blijvende inzet op kwaliteit en uniformiteit, blijvende inzet op slagvaardige organisatie. Ook de werkzaamheden en projecten in 2014 waren gericht op de realisatie van de benoemde speerpunten. Er is gestart met het formuleren van het Strategisch Beleidsplan De (zorg)wereld verandert in een hoog tempo. Ontwikkelingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Verzekeraars, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties gaan in toenemende mate volume- en kwaliteitseisen stellen aan de geleverde zorg. Als SRZ is het belangrijk om deze ontwikkelingen te volgen en hier op tijd op in te springen (actief/reactief). In 2014 is er op bestuursniveau en stafniveau gesproken over de (on)mogelijkheden die de SRZ hiervoor in de toekomst heeft. Eind 2014 is besloten om hiervoor externe ondersteuning vanuit een organisatie-adviesbureau in te schakelen. In toenemende mate krijgen de revalidatieartsen het verzoek om deel te nemen in een ZBC of aan andersoortig (commercieel) initiatief. Om deze verzoeken niet elke keer ad hoc op te hoeven pakken, is een Werkgroep gestart om de voor- en nadelen van deelname aan dit soort initiatieven te benoemen. Kwaliteitsvisitatie In de eerste helft van 2014 is gewerkt aan de voorbereiding van de Kwaliteitsvisitatie van de VRA welke op 23 en 24 juni plaatsvond. Deze Kwaliteitsvisitatie was gericht op zowel de verschillende vakgroepen als de SRZ in zijn geheel. De visitatiecommissie concludeerde dat de visitatie goed was voorbereid. In de gesprekken kwam daarbij de visie over de plek van de revalidatiegeneeskunde in de ziekenhuizen als belangrijk item aan de orde. Het advies van de visitatiecommissie om de visie hierop (zowel op SRZ-niveau als op ziekenhuis-niveau) snel en duidelijk te formuleren is al geëffectueerd door samen met een extern adviesbureau een beeld te vormen over de (on) mogelijkheden die de SRZ heeft op dit gebied. Qua evaluatie van zorg, protocollering, vakgroep functioneren en professionele ontwikkeling was de conclusie dat deze voldoen aan alle criteria. Betere positionering als aanbieder van ziekenhuisrevalidatie Eén van de groepen waar aan toenemende volume- en kwaliteitscriteria wordt gewerkt is de Kinderrevalidatie. Om binnen de aangesloten ziekenhuizen aan deze criteria te voldoen heeft de werkgroep Kinderrevalidatie gewerkt aan de Visie Kinderrevalidatie SRZ. In beeld is gebracht hoe de Kinderrevalidatie op dit moment is ingericht en er zijn scenario s beschreven hoe in de toekomst aan de eisen te kunnen blijven voldoen. Hierbij is ook de input van de kinderartsen meegenomen. De Visie Kinderrevalidatie SRZ zal begin 2015 worden vastgesteld. De huisstijl van de SRZ consequent gebruiken bij de interne en externe communicatie blijft een belangrijk aandachtspunt om de herkenbaarheid en positionering van de SRZ te vergroten. Zo gebruiken de revalidatieartsen bij de presentaties die zij geven het logo van het eigen ziekenhuis én het SRZ-logo. Er is gestart met het opnieuw vormgeven van de website SRZ. Vormgeving/layout, inhoud en aanpassen aan het gebruik van internet op tablets/mobiele telefoons zijn als belangrijke aspecten daarbij benoemd. 6

9 Betere positionering in de keten Met de samenwerkende instellingen (contractanten) worden met regelmaat gesprekken gevoerd over de samenwerking in het algemeen en worden ontwikkelingen en verbeterpunten benoemd. De contractanten ontvangen in april een informatiebulletin SRZ en in november is er de contractantenvergadering waarin het beleid en de ontwikkelingen van de SRZ en haar partners worden besproken. Dit jaar is bijzondere aandacht besteed aan de revalidatiearts in een netwerk. De revalidatiearts is terug te vinden in verschillende netwerken. Afhankelijk van de aard en mate van complexiteit krijgt het netwerk een andere invulling: verankerd in het ziekenhuis en zichtbaar in de regio. de SRZ Blijvende inzet op kwaliteit en uniformiteit In 2014 is in de aangesloten ziekenhuizen gewerkt aan de implementatie van het in 2013 opgestelde SRZ-protocol Amputatie en prothesiologie (onderste extremiteit). Ook het protocol Spasticiteit bij volwassen CVA-patiënten (en overige diagnosegroepen waarbij spasticiteit een rol speelt) is in 2014 geïmplementeerd in de aangesloten ziekenhuizen. Op basis van bestaande landelijke richtlijnen en kaders is dit jaar de SRZ-richtlijnen Polyneuropathie gemaakt. Hierin zijn de kwaliteitscriteria beschreven waaraan de revalidatiezorg voor deze doelgroep binnen de SRZziekenhuizen moet voldoen. Hiermee wordt een uniforme werkwijze en organisatie van de behandeling van patiënten nagestreefd. In 2014 is ook gestart met de implementatie van deze SRZ-richtlijn. De Werkgroep Wetenschap heeft in 2014 zijn bevindingen gepresenteerd. Binnen de SRZ wordt geen zelfstandig onderzoek opgezet. Aansluiting bij ander onderzoek zou mogelijk plaats kunnen vinden vanuit de SRZ, maar zal verder moeten worden besproken. De Werkgroep Wetenschap stelt dat klinimetrie belangrijk is voor effectmeting van de behandeling van een patiënt, effectmeting van zorg binnen de afdeling én verantwoording naar externe partijen. Het advies is om een klinimetrie-commissie SRZ op te stellen teneinde de landelijke ontwikkelingen m.b.t. het aggregeren van klinimetrie te volgen en een werkmethode te ontwikkelen hoe de SRZ in de toekomst Klinimetrie goed kan verzamelen. Het opzetten van de Klinimetrie-commissie is opgenomen in het Jaarplan In 2014 is het document Medisch specialistische kwaliteitsbewaking revalidatiegeneeskunde opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke prestatie-indicatoren en overige kwaliteitscriteria worden aangehouden binnen de SRZ. Aangegeven wordt wie verantwoordelijk is, wanneer deze indicatoren gemeten moeten worden, en hoe de registratie en toetsing moeten worden vormgegeven. In het document Kwaliteitscriteria Teamleden Revalidatie is in 2014 antwoord gegeven op de vraag of er (en zo ja welke) specifieke kwaliteitscriteria voor behandelaars in de revalidatie zijn. Moeten fysiotherapeuten lid zijn van het KNGF, registratie als revalidatiefysiotherapeut hebben, bestaat zoiets voor behandelaars in de revalidatie in het algemeen? De zoektocht naar het antwoord op deze vraag is begonnen bij Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatie Artsen (VRA) en vervolgd bij de individuele beroepsorganisaties. Het document geldt als overzicht en leidraad bij de organisatie en van de revalidatieteams in brede zin. Het thema Missie en visie SRZ stond centraal tijdens de beleidsdag op 12 september. Het actief betrokken zijn van de hele Staf SRZ bij de vorming van de missie en visie voor de komende jaren (Strategisch Beleidsplan) is belangrijk, iedereen is zich hier van bewust na deze beleidsdag. Gesproken is over hoe de revalidatiearts zich zelf en de functie revalidatiegeneeskunde ziet én de (zorg)wereld om ons heen. Blijvende inzet op slagvaardige organisatie Ook dit jaar vindt tweemaal een vergadering plaats van organisatorisch en medisch managers van de 6 ziekenhuizen. Tijdens deze vergaderingen wordt er informatie uitgewisseld tussen de verschillende afdelingen, landelijke ontwikkelingen besproken (DBC-DOT, inbedding ziekenhuisrevalidatie bij RN, behandelmodules) en de 7

10 ontwikkelingen binnen de SRZ. Aangezien eind 2014 de zittingstermijn (2 jaar) voor de huidige Stafvoorzitter SRZ mevr. Marina van Unnik-Stibbe verstrijkt, is eind 2014 mevr.jolanda Zondervan aangesteld om per 1 januari 2015 als stafvoorzitter SRZ op te treden. de SRZ In 2014 is afgeweken van de vaste beleidscyclus: het jaarplan 2015 is opgesteld, maar kan zodra het Strategisch Beleidsplan is vastgesteld nog wijzigen. Optimale ruimte om snel te anticiperen is hierbij essentieel. Complicatieregistratie Complicatieregistratie na botuline toxine behandeling *) Registratie overige complicaties Complicatiebespreking BovenIJ ziekenhuis nee Ja Geen. Meldingen lopen via VIM. Gemini Ziekenhuis Ja, i.s.m. MCA Ja, i.s.m. MCA 1x per week Medisch Centrum Alkmaar Ja Ja 1x per week Kennemer Gasthuis Ja Ja 1x per week Waterlandziekenhuis Ja Ja 1x per week Westfriesgasthuis Ja Ja 1x per week *) Wat betreft de complicatie registratie is de indicator na schouder injectie afgeschaft door de VRA. Dit is veranderd in complicatieregistratie na botuline toxine behandeling. 8

11 Samenstelling bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Adviseur: Stafvoorzitter H. Luik MHA voorzitter Raad van Bestuur MCA Gemini Groep, Alkmaar Dr. P.W.C. van Barneveld voorzitter Raad van Bestuur Kennemer Gasthuis, Haarlem V.E. van Dijk voorzitter Raad van Bestuur Omring, Hoorn M.L. de Vries voorzitter Raad van Bestuur De Zorgcirkel, Purmerend Dr. J.P.J. Bakker, coördinerend revalidatiearts Medisch Centrum Alkmaar Mevrouw M.A. van Unnik-Stibbe, revalidatiearts Waterlandziekenhuis, Purmerend de SRZ Commissie van Contractanten De SRZ kent een Commissie van Contractanten. De leden zijn bestuurders of hun vertegenwoordigers van de instellingen die een samenwerkingsovereenkomst met de SRZ hebben. De commissie wordt minimaal eenmaal per jaar geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen van de SRZ. Ziekenhuizen: BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam MCA Gemini Groep (Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar, Gemini Ziekenhuis, Den Helder) Kennemer Gasthuis, Haarlem Waterlandziekenhuis, Purmerend Westfriesgasthuis, Hoorn Verpleeghuizen en andere instellingen: Cordaan Verpleeghuis De Die, Amsterdam Verpleeghuis De Werf, Amsterdam Esdégé Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal, Heerhugowaard ODC De Carrousel, Hoorn ODC De Klink, Opmeer ODC De Troubadour, Den Helder Evean Verzorgings- en verpleeghuis Eduard Douwes Dekker Hartekamp Groep Peuterspeelzaal / vroegbehandeling Baloe, Haarlem Orthopedagogisch Dagcentrum het Duinhuis, Haarlem De Hartekamp, Heemstede s Heeren Loo Noorderhaven, Julianadorp 9

12 Heliomare Onderwijs (onderdeel van Heliomare) De Ruimte, school voor speciaal onderwijs, Bergen Leekerweide, Wognum de SRZ MagentaZorg Omring Verpleeghuis Lauwershof, Alkmaar Oudtburgh, centrum voor verpleeghuiszorg, Bergen Verpleeghuis Zuyder Waert, Heerhugowaard Verpleeghuis Lindendael, Hoorn Verpleeghuis Nicolaas, Lutjebroek Zorgcentrum Texel, Den Burg Verpleeghuis Den Koogh, Den Helder Ons Tweede Thuis Kinderdagcentrum De Wollewei, Haarlem Kinderdagcentrum Lotusbloem, Aalsmeer Kinderdagcentrum De Zevenster, Hoofddorp Dagcentrum de Vaart, Hoofddorp Dagcentrum Westwijk, Amstelveen Dag/wooncentrum Amstel-Meer, Aalsmeer Wooncentrum de Meerheem, Hoofddorp Woonvoorziening Duinpad, Hoofddorp Parnassia Bavo Groep Dijk en Duin, Castricum Prinsenstichting, Purmerend Raphaëlstichting Kinderdagcentrum Rozemarijn, Heemstede Midgard, Tuitjenhorn SEIN Cruquiushoeve, Heemstede SHDH Verpleeghuis Janskliniek, Haarlem Verpleeghuis De Rijp, Haarlem Woonzorggroep Samen Verpleeghuis Magnushof, Schagen ZorgBalans Verpleeghuis Velserduin, Velsen De Zorgcirkel Verpleeghuis Novawhere, Purmerend Verpleeghuis Molentocht, Purmerend Zorgspectrum Westerhout, Alkmaar 10

13 de SRZ 11

14 de ziekenhuizen 12

15 BovenIJ ziekenhuis Medisch hoofd Organisatorisch hoofd Revalidatieartsen Samen voor kwaliteit Mevr. dr. B.C. Michel Mevr. I. Vijfvinkel Mevr. dr. B.C. Michel, mevr. dr. S. Buijsmann (waarnemend) Kwaliteitsontwikkelingen In 2014 heeft de groei in het BovenIJ ziekenhuis zich voortgezet. Er is flink geïnvesteerd in nascholing. Het revalidatieteam bevat nu twee leden met een Master studie, drie leden volgen nog een Master studie. De contacten met de omliggende instellingen en praktijken werden verbeterd. Een consulentschap bij Cordaan de Werf, een instelling voor verstandelijk gehandicapten, werd gestart. De handrevalidatie werd uitgebouwd. de ziekenhuizen De protocollen, die in 2012 waren opgesteld, zijn gereviseerd. Ook zijn de procedures die op de afdeling worden gehanteerd verder beschreven en ingevoerd in het ziekenhuissysteem. In januari 2014 werd een patiëntenquete gehouden bij de patiënten die niet in poliklinische revalidatiebehandeling zijn. Ook werd de patiëntenquete voor de patiënten aan het eind van de revalidatiebehandeling ingevoerd. In juni 2014 werd deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de SRZ. Eind 2014 is gestart met het verkennen van de mogelijkheden om te starten met oncologische revalidatie. Toekomstige ontwikkelingen Oncologische revalidatie zal plaatsvinden in de tweede helft van Intervisie voor de gehele afdeling (ook kijkend buiten het eigen vakgebied en de zorg) zal uitgevoerd worden. Scholingsmiddagen voor medewerkers van het ziekenhuis (wat doen onze disciplines?, wat doet revalidatie?) worden georganiseerd. Er komt in 2015 een EPD waarmee wellicht ook de revalidatie moet gaan werken. Hiervoor moet gekeken worden naar onze wensen en eisen Het registeren van de revalidatiebehandeling in modules en het voldoen aan de kwaliteitseisen van de verschillende beroepsverenigingen zal centraal staan. 13

16 Kennemer Gasthuis de ziekenhuizen Medisch hoofd Organisatorisch hoofd Revalidatieartsen Mevr. B.S. Bakker-Hatten Mevr. N Drent Mevr. B.S. Bakker-Hatten, mevr. C.M.M. Kroon, J.H. Haisma en H.W.J. Rockx Het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis hebben verdere stappen gezet in het fusietraject. Bestuurlijke fusie vond plaats in De Raad van Bestuur en medische staf hebben een nieuw voorstel gedaan voor een locatieprofiel van het fusie ziekenhuis Spaarne Gasthuis. De Raad van Bestuur had de contracten met beide werkgevers van de vakgroepen revalidatiegeneeskunde opgezegd om per 1 januari 2015 een nieuw contract aan te kunnen gaan met 1 werkgever voor de fusie vakgroep revalidatiegeneeskunde. De vakgroepen revalidatiegeneeskunde KG en SZ hebben gezamenlijk op verzoek van de Raad van Bestuur een advies gegeven wat betreft de toekomstige werkgever. Kwaliteitsontwikkelingen Er was verbetering van toegangstijd voor het eerste poliklinische consult. De vakgroep Revalidatiegeneeskunde is betrokken bij verschillende activiteiten binnen het ziekenhuis zoals ontwikkelingen oncologische revalidatie en chronische pijn. De multidisciplinaire rugstraat en de diabetische voetenpoli (DVP) werden gecontinueerd. Voor patiënten met beenamputatie werd een protocol postoperatieve fittingsprothese na operatie (ZIP prothese) gerealiseerd met revalidatiegeneeskunde, vaatchirurgie, gipsmeester en instrumentmaker OIM. Met het team van de Poliklinische Revalidatie Behandeling zijn verschillende werkgroepen actief geweest. De werkgroep pijnrevalidatie heeft het groeps- en individueel programma pijnrevalidatie aangepast. De werkgroep Multiple sclerose heeft een protocol poliklinische revalidatie bij MS gerealiseerd. De werkgroep Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft het protocol poliklinische revalidatie bij ALS gerealiseerd. Hierbij is er ook een intensieve samenwerking met andere specialismen (longarts, MDL- arts, intensivist en radioloog binnen het Kennemer Gasthuis, maar ook met het Centrum voor thuisbeademing Utrecht en ALS centrum AMC) waardoor PEG sonde plaatsing mogelijk is in het Kennemer Gasthuis voor de regio. De werkgroep niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft het protocol poliklinische revalidatie bij NAH gerealiseerd. Toekomstige ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2015 zijn alle revalidatieartsen in dienst van één werkgever namelijk de SRZ. In 2015 is de samenwerking binnen de fusie vakgroep revalidatiegeneeskunde van het Spaarne Gasthuis erg belangrijk. Afstemming binnen de fusie vakgroep ten aanzien van werkwijze en behandeling. Dit zal plaatsvinden in samenwerking met de poliklinisch revalidatieafdelingen op beide locaties. Binnen het fusie Ziekenhuis zal er verdere ontwikkeling plaatsvinden binnen de locaties met onder andere de diagnose gerichte thema s conform het beleid van het Spaarne Gasthuis. Op 22 maart 2015 vindt de definitieve juridische fusie plaats waarna EPIC ook start in het Kennemer Gasthuis. De groei van poliklinische revalidatiebehandeling realiseren en de poli productie voor 2015 in het Spaarne Gasthuis zal met de fusie vakgroep worden afgestemd. EPIC zal scholing vereisen en tijdelijke productie daling veroorzaken. NIAZ verbeterpunten worden geïmplementeerd. Kwaliteitsvisitatie van juni 2014 rapport zal leiden tot verbeteracties. 14

17 MGG, locatie Gemini Ziekenhuis Medisch hoofd Organisatorisch hoofd Revalidatieartsen Mevr E.C. Husson Mevr. M.A. Boer, hoofd revalidatie, fysiotherapie, logopedie en diëtetiek Mevr. T. Blom-Luberti, mevr. E.C. Husson, mevr. E. van Wijk In het Gemini ziekenhuis is in 2014 een nieuwe collega gestart: mevr. E. van Wijk, die met haar enthousiasme en ervaringen van haar vorige werkplekken een nieuwe impuls geeft aan de afdeling. Dhr. J. Bakker nam per 1 januari 2014 afscheid om zich weer volledig op zijn taken in het MCA te richten. Het medisch management is overgenomen door mevr. E. Husson. de ziekenhuizen Meeste aandacht werd dit jaar gevraagd voor grote veranderingen in de werkwijze: het hele ziekenhuis, waaronder de revalidatie, schakelde over op het EPD. Daarnaast vond in juli een interne verhuizing plaats van de revalidatieafdeling en polikliniek, om ruimte te maken voor de nieuwe geïntegreerde huisartsenpost. De nieuwe afdeling wordt door medewerkers en patiënten positief ontvangen. Voorbereidingen zijn eind 2014 verricht voor een feestelijke opening met het openingssymposium begin Kwaliteitsontwikkelingen Inhoudelijk is de richtlijn chronische pijn herzien op basis van het SRZ protocol. Er heeft een succesvolle pilot plaatsgevonden met screening van pijnpatiënten door de psycholoog. Daarnaast heeft scholing plaatsgevonden volgens ParkinsonNet, en is er een protocol opgezet voor multidisciplinaire screening van Parkinsonpatiënten. In het najaar werd een een teamdag gehouden, met als onderwerp teamcommunicatie, waarin de verschillende communicatiestijlen en behoeftes van de teamleden aan bod zijn gekomen teneinde de samenwerking verder te optimaliseren. Tevens werd een middag besteed aan visievorming en strategiebepaling. Keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de te behandelen patiëntengroepen en het inzetten op verdergaande samenwerking met onder andere het MCA. Verdere verdieping heeft plaatsgevonden van de samenwerking met de 1e lijn. Zo zijn er opnieuw bijeenkomsten georganiseerd samen met behandelaars van chronische pijn. Teamleden hebben deelgenomen aan een werkgroep welke het aanbod in de regio verder in kaart heeft gebracht. Ook vonden contacten plaats met het Netwerk Chronische Pijn van de Mensendiecktherapeuten, en het in oprichting zijnde Rugnetwerk in de 1e lijn. Toekomstige ontwikkelingen Na een jaar met veel organisatorische veranderingen zoals EPD en verhuizing, komt er hopelijk in 2015 weer meer ruimte voor verdere ontwikkeling van de inhoudelijke kwaliteit. Er volgt een pilot implementatie Parkinsonscreening, inclusief een nascholingsmiddag voor de huisartsen. Tevens worden verschillende protocollen herzien. Overleg over doorontwikkeling van de oncologische revalidatie vindt plaats, waarbij informatie uitwisseling plaatsvindt. Er worden plannen ontwikkeld voor het verder vormgeven van de samenwerking met het MCA, onder andere in het kader van neuromusculaire aandoeningen. Aandacht zal uitgaan naar het stroomlijnen van het behandeltraject chronische pijn. Ook het intensiever betrekken van de patiënt bij zijn behandelplan is een aandachtspunt, mede vanuit de ervarings-indicatorenverzameling. Daarnaast zal veel aandacht uitgaan naar het registreren/implementeren van de behandelmodules. 15

18 MGG, locatie Medisch Centrum Alkmaar de ziekenhuizen Medisch hoofd Organisatorisch hoofd Revalidatieartsen R.F.A. Oosterwijk H. Röling, organisatorisch hoofd revalidatie en herstel Dr. J.P.J. Bakker, mevr. T. Blom-Luberti, mevr. A.J.K. Bruinsma, mevr. Dr. S. Buijsmann, mevr. E. Husson, R.F.A. Oosterwijk, mevr. E. van Wijk. Kwaliteitsontwikkelingen Een belangrijke gebeurtenis was de implementatie van het EPD, waar de artsen in mei en de paramedici in oktober mee van start zijn gegaan. Er is veel werk verricht om dit goed te stroomlijnen. Voordeel is dat de paramedische gegevens en MDO informatie nu direct in het EPD te raadplegen zijn. Traagheid van het systeem is evenwel een ziekenhuis breed probleem. Door een noodzakelijke verplaatsing van de dialyse afdeling, werd de polikliniek van de revalidatieartsen na de zomer tijdelijk elders in het MCA gehuisvest. Streven is dat voor de zomer periode 2015 de artsenkamers weer belendend aan de afdeling gepositioneerd zijn, zodat een intensief contact tussen de afdeling en artsen weer mogelijk is. De bezuinigingsslag van het MCA, de marsroute, waar ook de zorggroep een steentje aan bij heeft gedragen, had tot ongewenst gevolg dat het dienstverband van twee van de drie maatschappelijk werkenden van de revalidatieafdeling onder druk kwam te staan. Door een creatieve oplossing binnen de zorggroep revalidatie en herstel kon dit voorkomen worden. Wel werd de formatie ergotherapie en fysiotherapie kleiner. De klinische ergotherapeuten hebben dit opgevangen door duidelijke afspraken te maken ten aanzien van verwijsindicaties. Anderzijds zijn ze nu ook eerder in het traject bij de klinische consultaties betrokken, doordat zij zonder tussenkomst van de revalidatiearts bij de zorg ingeroepen kunnen worden. Evaluatie liet zien dat dit de kwaliteit en de snelheid van de processen ten goede komt. In 2014 is mevr. E. van Wijk tot de vakgroep toegetreden, waarbij het zwaartepunt van haar activiteiten ligt in het Gemini ziekenhuis, tezamen met mevr. E. Husson. Mevr. E. Horstmann-Keijser nam waar in verband met niet ingevulde vacatureruimte. Complicaties werden wekelijks besproken tijdens het artsenoverleg en waren slechts beperkt. Er werd een lean traject gestart op de afdeling, waarbij vooral het secretariaat slagen heeft gemaakt in de optimalisatie van processen. Het lean traject voor de artsen kwam niet echt van de grond. Helaas kreeg de teamleider van het secretariaat te maken met gezondheidsproblemen, waarbij de hoop is dat ze in de loop van 2015 weer zal terugkeren. Het traject planning op orde werd voortgezet om de planning zo goed mogelijk te laten werken. Dit resulteerde in een hoge productie van de revalidatieafdeling, ondanks formatievermindering van de paramedici. Wel lijkt duidelijk dat het optimale rendement nu uit de afdeling is gehaald en dat verdere productiestijging ten koste zal gaan van de kwaliteit en innovatiemogelijkheid van de afdeling. Zichtbaarheid binnen het ziekenhuis werd verder vergroot, door o.a. wekelijkse deelname aan het MDO van de traumatologie door mevr. S. Buijsmann. Tevens werd het zorgpad handfracturen verder vormgegeven onder leiding van een ergotherapeut van de Revalidatieafdeling, waarbij in samenwerking met orthopeden, plastisch chirurgen, EHBO artsen, radiologen en traumatologen ziekenhuisbrede afspraken gemaakt worden over de behandeling van patiënten met handfracturen. Nauwere samenwerking binnen de zorggroep Revalidatie & Herstel kwam steeds beter van de grond. Kennismaking tussen behandelaren vond plaats middels afdelingslunches. Op 8 oktober werd wederom een goed ontvangen afdelingsbrede teamdag georganiseerd rondom het thema omdenken. Daarnaast vond een gemeenschappelijke nascholing plaats voor de pijntherapeuten op het gebied van ACT, hetgeen in 2015 verder op de afdeling geïmplementeerd moet worden. 16

19 Toekomstige ontwikkelingen In 2015 zal de missie/visie van de revalidatieafdeling herijkt worden en een missie/visie van de zorggroep Revalidatie & Herstel geformuleerd worden, waardoor de kracht en de zichtbaarheid van de zorggroep verder vergroot kan worden. Het thema herstel lijkt hierbij een prima aanknopingspunt. Ondanks dat de gemiddelde wachttijd voor het eerste polikliniekbezoek ruim binnen de wachttijd is, blijft de lange wachttijd voor patiënten met chronische (pijn)klachten van het bewegingsapparaat een probleem. Door samenwerking met een ZBC in gang te zetten is de hoop hier in 2015 een oplossing voor te vinden. Dit moet passen binnen een bredere visie voor SOLK patiënten, waarbij zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn dient plaats te vinden. In dit kader werd ook - ondersteund door zonh- een traject gestart vanuit de afdeling revalidatie in samenwerking met huisartsen, psychosomatisch therapeuten en een psycholoog in de eerste lijn. Opleiding van een physician assistant om de logistiek en ervaren werkdruk te verbeteren zal worden aangevraagd. In 2015 zal implementatie van landelijke revalidatie modules veel aandacht vragen. de ziekenhuizen 17

20 Waterlandziekenhuis de ziekenhuizen Medisch manager: Organisatorisch manager: Revalidatieartsen: mevr. L. Corporaal M. Kraima, afdelingshoofd Revalidatie & Therapie mevr. L. Corporaal; mevr. A.M. Knottnerus; mevr. J.H.M. Schnieders; mevr. M.A. van Unnik-Stibbe 2014 stond in het teken van de implementatie van het softwareprogramma HIX van de firma Chipsoft, daarnaast is de afdeling revalidatie en therapie overgegaan van papieren dossiers naar het electronisch patiëntendossier. Kwaliteitsontwikkelingen Eind 2014 is het Waterlandziekenhuis overgestapt op het softwareprogramma HIX van de firma Chipsoft. De afdeling revalidatie en therapie is ten tijde van de overstap ook overgegaan van een papieren dossier naar het nieuwe EPD. De voorbereidingen hebben veel tijd en energie gevraagd, maar de eerste indrukken van het werken met dit nieuwe systeem zijn goed. Door verbetering van de efficiëntie en het uniformeren van de behandelduur, zijn de wachtlijsten voor de revalidatiebehandeling in belangrijke mate afgenomen. Voor de revalidatie na CVA is een zorgpad opgestart. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 geïmplementeerd worden. Toekomstige ontwikkelingen In 2015 zal een beslissing worden genomen over de samenwerking tussen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis in Hoorn. In dit traject zullen de vakgroepen van het WLZ en WFG toewerken naar een verregaande samenwerking. 18

21 Westfriesgasthuis Medisch hoofd: Organisatorisch hoofd: Revalidatieartsen: H. Honing mevr. A.H.J. van der Meiden, senior unithoofd H. Honing, mevr. W.L. Roelofsen, W.M. Scheepstra, mevr. J.A. Zondervan Het jaar 2014 stond in het teken van de kosten-baten analyse met daaraan gekoppeld de toekomst van de behandelafdeling revalidatiegeneeskunde in het Westfriesgasthuis. Lange tijd was onduidelijk waar de revalidatieafdeling gehuisvest zou worden in het ziekenhuis. de ziekenhuizen De in het Westfriesgasthuis gehanteerde methode van kostentoerekening (ruim 20 euro per 5 minuten therapie) maakt het tot op heden onmogelijk dat de revalidatiegeneeskunde rendabel kan opereren in het Westfriesgasthuis. In 2014 moest een kostenreductie worden doorgevoerd (reductie niet-behandelende formatie) en konden alle medewerkers gebruik maken van een uittrede regeling met een bonus. Hier heeft in april een ergotherapeut gebruik van gemaakt waardoor tot oktober haar hele formatie (en daarna een gedeelte) niet beschikbaar was hetgeen terug te zien is in de RBU productie. Aan de poort was er ook sprake van minder capaciteit, doordat er voor 2 maanden zwangerschapsverlof van mevr. B. Roelofsen geen vervanging gerealiseerd kon worden en omdat mevr. B. Roelofsen vanaf 1 juni 2014 voor 0,1 fte ouderschapsverlof op heeft genomen. Desondanks is het gelukt om het aantal nieuwe patiënten aan de poort stabiel te houden. Aangaande de organisatorische toekomst van de revalidatiegeneeskunde en de mogelijke scenario s daarvoor werd door de vakgroep een visienota geschreven die op 1 september 2014 aan de Raad van Bestuur (RvB) en het stafbestuur (SB) werd aangeboden. Deze nota kwam tot stand met medewerking van alle medische hoofden van de ziekenhuizen binnen de SRZ waarvoor de vakgroep hen hier nogmaals wil bedanken. In december heeft de vakgroep nog gereageerd op vragen van de RvB naar aanleiding van de visienota en daarbij aangegeven dat de volgende stap naar de mening van de vakgroep een gesprek moest zijn tussen RvB, SB, SRZ, werkeenheid en vakgroep. Dit heeft tot op heden niet plaatsgevonden, maar inmiddels is er wel voor de revalidatieafdeling tijdelijk een nieuwe plek in de oudbouw gevonden. 19

22 de ziekenhuizen Technische spreekuren met orthopedisch instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker 2014 Spreekuren BovenIJ ziekenhuis Gemini Ziekenhuis Medisch Centrum Alkmaar Kennemer Gasthuis Waterlandziekenhuis 1 Westfriesgasthuis 2 Schoenmaker Fa. Hansen Footcare 1x per week Instrumentmaker 1x per week met OIM tot Vanaf x per week met Hoofddorp Orthopedie Fa. Oosterbaan 3x per maand Fa. orthopedietechniek Heiloo orthesiologie 2x per maand Fa. Hanssen Footcare 2 x per week Fa. Oosterbaan 1x per week Fa. Orthopedietechniek Heiloo 1x per week prothesiologie 1xper week orthesiologie Fa. Livit 1x per twee weken Fa. Hanssen Footcare 1x per twee weken Fa. Orthopedietechniek Heiloo 1x per twee weken Fa OIM 1x per twee weken Fa. Veld 1x per week Fa J. de Boer 1x per twee weken. Fa. Kamer 1x per week Fa. Veld 2x per maand door alle artsen. Totaal 2,5 dag per maand voor de hele praktijk. Frank Jol Orthopedie 2x per maand door alle artsen. Totaal 2,5 dag per maand voor de hele praktijk. Fa.Orthopedietechniek Heiloo prothesiologie 1x per maand Fa. Frank Jol Orthopedie 1x per maand Fa. Orthopedietechniek Noppe 1x per twee weken 1 In de verpleeghuizen vinden ook spreekuren met orthopedische schoenmaker en instrumentmaker plaats 2 In de verpleeghuizen vinden ook spreekuren met orthopedische schoenmaker en instrumentmaker plaats 20

23 Multidisciplinaire spreekuren 2014 Gezamenlijke spreekuren met andere specialisten BovenIJ ziekenhuis Gemini Ziekenhuis Anesthesist (chronische pijn) Patiëntenoverleg, in loop van 2014 tijdelijk gestopt Medisch Centrum Alkmaar Kennemer Gasthuis Waterlandziekenhuis Patiëntenoverleg met anesthesist, psychiater en revalidatiearts 1x per maand Kinderarts Patiënten overleg 1x per maand Kinderartsen en kinder neuroloog 1x per maand vanaf herstart Neuroloog Participatie in het MDO van de afdeling neurologie 1 x per week Orthopeed Maandelijks spreekuur met orthopeed en orthopedisch schoenmaker MS- spreekuur 1x mnd (met urologie en msverpleegkundige) Reumatoloog op indicatie Patiëntenoverleg met ergotherapeut en fysiotherapeut 1x per maand Diabetische voetenpoli bijv. met chirurg, internist, chirurg, podotherapeut Dystrofiespreekuur Gipsverbandmeester (loopgips, redressiegips, gips na amputatie) Handenspreekuur met orthopeed, reumatoloog en plastisch chirurg (en eventueel ergo- of fysiotherapeut) Kinderdiagnosestraat met kinderarts/ klinisch geneticus/ revalidatiearts/ft/ LP/OP Op oproepbasis participatie in wondenexpertiscentrum Westfries-gasthuis 1x per week 4xper jaar/ orthopeed op afroep erbij Op indicatie-dan ook met fysiotherapeut 1x per twee weken 1x per week op indicatie In regio via DZS met - volgens protocol - inschakeling chirurg of revalidatie arts Op indicatie op indicatie 1 x per week 1 x per week voor gips met immediate prothese (ZIP) na beenamputatie 1x per maand 1x per 2 maanden patiëntenoverleg 1x per maand herstart op indicatie 1x per week 1x per maand K(N)ORF-team; locomotor-spreekuur 1x per maand Psychiater GGZ, psycholoog en 1x per maand 1x per maand maatschappelijk werk (complexe revalidanten) Wervelkolomoverleg met neuroloog, neurochirurg, reumatoloog, orthopeed, manueel therapeut 1x per maand de ziekenhuizen 21

24 de revalidatieartsen 22 Bestuur en revalidatiestaf, Beleidsdag september 2013

25 Revalidatieartsen van de SRZ Mevrouw B.S. Bakker-Hatten Kennemer Gasthuis Dr. J.P.J. Bakker Medisch Centrum Alkmaar Mevrouw T. Blom-Luberti Medisch Centrum Alkmaar / Gemini Ziekenhuis Mevrouw A.J.K. Bruinsma Medisch Centrum Alkmaar Mevrouw dr. S. Buijsmann Medisch Centrum Alkmaar / BovenIJ ziekenhuis Mevrouw L.J. Corporaal Waterlandziekenhuis Mevrouw dr. J.A. Haisma Kennemer Gasthuis Mevrouw E.C. Husson Gemini Ziekenhuis / Medisch Centrum Alkmaar H. Honing Westfriesgasthuis Mevrouw A.M. Knottnerus Waterlandziekenhuis Mevrouw C.M.M. Kroon Kennemer Gasthuis Mevrouw dr. B.C. Michel BovenIJ ziekenhuis R.F.A. Oosterwijk Medisch Centrum Alkmaar H.J.W. Rockx Kennemer Gasthuis Mevrouw W.L. Roelofsen Westfriesgasthuis W.M. Scheepstra Westfriesgasthuis Mevrouw J.H.M. Schnieders Waterlandziekenhuis Mevrouw M.A. van Unnik-Stibbe Waterlandziekenhuis Mevrouw E. van Wijk Gemini ziekenhuis / Medisch Centrum Alkmaar Mevrouw J.A. Zondervan Westfriesgasthuis de revalidatieartsen Opleiding revalidatiegeneeskunde Dr. J.P.J. Bakker, opleider R.F.A. Oosterwijk, plaatsvervangend opleider Medisch specialisten in opleiding (in het Medisch Centrum Alkmaar) K. Schenkeveld tot 1 maart 2014 W. ten Kate tot 1 maart 2014 M. Garretsen tot 1 juli 2014 R. Kattenbusch tot 1 juli 2014 J. de Bruin-Bolle vanaf 1 juli

26 Lidmaatschappen en deelname aan werkgroepen/commissies in de ziekenhuizen de revalidatieartsen Alle revalidatieartsen zijn gewoon lid van de medische staf in het ziekenhuis waar men hoofdzakelijk werkzaam is. Dr. J.P.J. Bakker Mevrouw B.S. Bakker-Hatten Lid centrale opleidingscommissie Lid diverse toelatingscommissies MGG Lid kwaliteitscommissie van de centrale opleidingscommissie Lid kernstaf Kennemer Gasthuis Lid commissie IFMS Voorzitter projectgroep oncologische revalidatie Mevrouw T. Blom-Luberti Mevrouw A.J.K. Bruinsma Mevrouw dr. S. Buijsmann Mevrouw L. Corporaal Mevrouw dr. J.A. Haisma Lid werkgroep kinderrevalidatie MCA Lid werkgroep Zorgpad cva Lid Projectgroep transmurale keten CVA Lid Werkgroep centraal neurologische aandoeningen (cognitie, cva, ms) Lid werkgroep consult CVA patiënt nieuwe stijl Lid VIM commissie Lid Decubitus commissie Lid Kernstaf MCA Lid werkgroep Arbeid Lid werkgroep Patiëntbespreking Lid kernstaf Waterlandziekenhuis Lid werkgroep MS Lid werkgroep handrevalidatie Lid werkgroep kinderrevalidatie Lid werkgroep CVA-zorgpad Lid werkgroep DCD, kinderrevalidatiegeneeskunde. Lid werkgroep NAH H. Honing Voorzitter werkgroep kinderrevalidatie Voorzitter werkgroep ALS Mevrouw E.C. Husson Mevrouw A.M. Knottnerus Lid pijnwerkgroep Geminiziekenhuis Lid decubituscommissie WLZ Lid A&A commissie WLZ Lid werkgroep Zorgpad CVA Lid VIM commissie Lid CVA werkgroep Lid Handenwerkgroep Lid werkgroep WPN3 Lid werkgroep amputatie/orthesiologie Lid werkgroep Patiënt Centraal 24

27 Mevrouw C.M.M. Kroon Lid werkgroep CVA Lid werkgroep MS Lid werkroep Reuma Lid werkgroep Chronische Lage Rugklachten Auditor IFMS Kennemer Gasthuis Mevrouw B.C. Michel Voorzitter Centrale Meldingscommissie (vanaf 1 november 2014) R.F.A. Oosterwijk H.W.J. Rockx Lid centrale opleidingscommissie Lid stuurgroep nieuwbouw MCA Lid decubituscommissie Lid werkgroep bekkenbodemproblematiek de revalidatieartsen W.M. Scheepstra Mevr. M.A. van Unnik-Stibbe Mevr. J. Zondervan Voorzitter werkgroep CVA Lid stafcommissie Appraisal & Assessment Voorzitter werkgroep Chronische Pijn Lid VIM-commissie WDP revalidatie / WZO fysiotherapie Voorzitter handenwerkgroep 25

28 Externe lidmaatschappen de revalidatieartsen Alle revalidatieartsen zijn lid van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en veelal van beroeps (belangen) verenigingen zoals KNMG, Orde van Medisch Specialisten of LAD. Dr. J.P.J. Bakker Mevrouw B.S. Bakker-Hatten Lid Concilium van opleiders VRA Lid Plenaire visitatie commissie VRA Lid Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie Lid sectie kinderrevalidatie VRA Lid werkgroep oncologierevalidatie VRA Lid werkgroep NMA VRA Mevrouw T. Blom-Luberti Mevr. A.J.K. Bruinsma Mevrouw dr. S. Buijsmann Mevrouw L. Corporaal Mevrouw dr. J.A. Haisma Lid Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) Lid sectie kinderrevalidatie VRA Lid werkgroep Spasticiteit bij kinderen VRA Lid werkgroep revalidatieartsen op mytylscholen VRA Lid Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie Lid dagelijks bestuur VRA (secretaris) Lid Werkgroep MS VRA Lid Werkgroep CVA Nederland VRA Lid lustrumcommissie VRA Lid Werkgroep Neuromusculaire aandoeningen (Spierziekten Nederland) Lid Werkgroep Parkinson en aanverwante Bewegingsstoornissen (WPB) VRA Lid sectie kinderrevalidatie VRA Lid werkgroep voor Bewegen en Sport VRA Begeleidingscommissie promotie longfunctie na dwarslaesie Erasmus MC/Rijndam RC H. Honing Lid kerngroep spierziekten VRA Lid Beroepsbelangencommissie (BBC) VRA Lid werkgroep amputatie (WAP) VRA Lid stuurgroep transmuraal Diabetes Zorg Systeem (DZS) Consulent revalidatiegeneeskunde Herstel en Balans, een reactiveringsprogramma voor oncologische patiënten in de regio samen met het IKA Lid International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) Mevrouw A.M. Knottnerus Mevrouw C.M.M. Kroon Lid WTH VRA Lid werkgroep CVA Nederland (VRA) Lid NERASS 26

Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar e-mail: tblom@srz-nh.nl www.srz-nh.

Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar e-mail: tblom@srz-nh.nl www.srz-nh. Jaarverslag 2013 Werkgebieden SRZ Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Alkmaar bij SRZ aangesloten ziekenhuis bij SRZ aangesloten verpleeghuis bij SRZ aangesloten instelling Den Burg Gemini Ziekenhuis Den Helder

Nadere informatie

inhoudsopgave de productie aantal consulten in verpleeghuizen, mytylscholen e.a... 41 Gemini Ziekenhuis - productie en instroom...

inhoudsopgave de productie aantal consulten in verpleeghuizen, mytylscholen e.a... 41 Gemini Ziekenhuis - productie en instroom... inhoudsopgave de SRZ voorwoord...................................................................... 2 algemeen....................................................................... 5 kwaliteit van zorg................................................................

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte

Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Toelichting bij de vragenlijst Doelgroep en doel van het onderzoek De VSN gaat de komende periode haar website vernieuwen. Op deze

Nadere informatie

Behandelmodules. Nieuwsbrief. Nummer 2, 10 oktober 2014

Behandelmodules. Nieuwsbrief. Nummer 2, 10 oktober 2014 Nieuwsbrief Behandelmodules Nummer 2, 10 oktober 2014 Deze nieuwsbrief informeert u over de laatste stand van zaken in de ontwikkeling van de behandelmodules voor revalidatie. Deze modules beschrijven

Nadere informatie

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN Transitie van kind naar volwassene Mw.dr. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus MC Waarom aandacht voor transitie? Zowel uit de klinische praktijk als uit het wetenschappelijk

Nadere informatie

Kinderrevalidatie in de regio. Saskia Houwen

Kinderrevalidatie in de regio. Saskia Houwen Kinderrevalidatie in de regio Saskia Houwen Doel van vanavond Voorstellen revalidatieartsen Vogelvlucht onze visie/ producten Wanneer kunt u wel en niet bij ons terecht en hoe? Jullie input en vragen!

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Vragenlijst Poliklinische revalidatie kinderen met een spierziekte

Vragenlijst Poliklinische revalidatie kinderen met een spierziekte Vragenlijst Poliklinische revalidatie kinderen met een spierziekte Def versie 23 januari 2012 Toelichting bij de vragenlijst Doelgroep en doel van het onderzoek De VSN gaat de komende periode haar website

Nadere informatie

Niet aangeboren hersenletsel Van patiënt naar werknemer. Ageeth Bruinsma Revalidatie arts MCA

Niet aangeboren hersenletsel Van patiënt naar werknemer. Ageeth Bruinsma Revalidatie arts MCA Niet aangeboren hersenletsel Van patiënt naar werknemer Ageeth Bruinsma Revalidatie arts MCA Gemini Ziekenhuis in Den Helder Kennemer Gasthuis in Haarlem Medisch Centrum Alkmaar in Alkmaar Waterlandziekenhuis

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden Kinderen

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

17 maart 199797-000367. bouwprioriteitenprogramma 1997-2000

17 maart 199797-000367. bouwprioriteitenprogramma 1997-2000 17 maart 199797-000367 bouwprioriteitenprogramma 1997-2000 Vrijwel alle door Noord-Holland ingediende bouwinitiatieven voor zorginstellingen in de periode 1997-2000 zijn gehonoreerd door het ministerie

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde bij oncologische patiënten Stefanie Kerkhof, revalidatiearts

Revalidatiegeneeskunde bij oncologische patiënten Stefanie Kerkhof, revalidatiearts Revalidatiegeneeskunde bij oncologische patiënten 16-06-2016 Stefanie Kerkhof, revalidatiearts Inhoud Toelichting revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde in de oncologie Werkwijze revalidatiearts

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Over muren heen Strategisch Beleidsplan Centrum voor Revalidatie - UMCG

Over muren heen Strategisch Beleidsplan Centrum voor Revalidatie - UMCG Over muren heen Strategisch Beleidsplan 2009-2011 Centrum voor Revalidatie - UMCG Samen met u willen we de zorg voor onze patiënten blijven verbeteren. Over muren heen Strategisch Beleidsplan 2009-2011

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Kinderrevalidatiegeneeskunde in Amsterdam

Kinderrevalidatiegeneeskunde in Amsterdam Kinderrevalidatiegeneeskunde in Amsterdam.revalidatie-amsterdam.nl .revalidatie-amsterdam.nl Wat is Kinderrevalidatiegeneeskunde? Kinderrevalidatiegeneeskunde is een medisch specialisme dat zich richt

Nadere informatie

Opbouw. Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn. Aanleiding. Geschiedenis. Visie: Missie: 18-6-2015

Opbouw. Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn. Aanleiding. Geschiedenis. Visie: Missie: 18-6-2015 Opbouw Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn Jetty van Lieshout ergotherapie CPCRT Mariolein Boerrigter, ergotherapie CPCRT Aanleiding samenwerkingsverband Geschiedenis EENW Casuïstiek

Nadere informatie

Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren. Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie

Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren. Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Poli-KBOEM-C? 4 Voor wie is het behandelprogramma? 4 Wat gaan we

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie Kinderrevalidatie Afdeling Revalidatie & Therapie Uw kind is verwezen naar de revalidatiearts van het Waterlandziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over het consult bij de revalidatiearts en over

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie? 3 Het besluit tot SiLS

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum Paramedische zorg per definitie multiprofessioneel maar hoe? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Dr. Margreet Oerlemans Dr. Ria Nijhuis-van der Sanden UITGANGSPUNTEN Leerstoel Paramedische Wetenschappen 2000

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink

Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink Inleiding Tijdens mijn stage revalidatiegeneeskunde in het Meander MC (Amersfoort) heb ik meerdere keren mee gelopen met het botuline-spreekuur.

Nadere informatie

Behandelmodules. Nieuwsbrief. Nummer 1, 26 juni 2014

Behandelmodules. Nieuwsbrief. Nummer 1, 26 juni 2014 Nieuwsbrief Behandelmodules Nummer 1, 26 juni 2014 Deze nieuwsbrief informeert u over de laatste stand van zaken in de ontwikkeling van de behandelmodules voor revalidatie. Deze modules beschrijven de

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht

Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht Welkom op de afdeling revalidatie van het Zaans Medisch Centrum. Binnenkort komt u naar ons toe voor onderzoek of behandeling. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Dr. Marten Munneke Afdeling Neurologie, Revalidatie en IQ Healthcare, UMC St Radboud MijnZorgNet Factsheet Parkinson Nederland: 50 duizend Patiënten Impact kwaliteit

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150624, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Revalidatie bij beenamputatie Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij beenamputatie Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij beenamputatie Revalidatiecentrum Breda Informatie over de behandeling van revalidanten met een beenamputatie bij Revalidatiecentrum Breda. Elk jaar zijn er in Nederland rond de drieduizend

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c / algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) Zorginstituut Nederland FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde Dedicated schakeljaar Inleiding Ben jij geïnteresseerd in het bewegingsapparaat en zenuwstelsel en wil je samen met een team van professionals bezig zijn om patiënten weer zo zelfstandig

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper Kinder- en jeugdrevalidatie Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder- en jeugdrevalidatie in ziekenhuislocatie Scheper 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Mobiliteitspoli Nijmegen. Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening

Mobiliteitspoli Nijmegen. Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening Mobiliteitspoli Nijmegen Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening Achtergrond De Mobiliteitspoli Nijmegen is opgericht door de afdeling

Nadere informatie

Proeftuinen in de praktijk

Proeftuinen in de praktijk Proeftuinen in de praktijk Inhoud presentatie 1. Situatieschets 2. Historie 3. Proeftuin op papier 4. Proeftuin in praktijk Situatieschets Regio West Achterhoek 1 ziekenhuis in Doetinchem 2 verpleeghuizen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

De patiënt wordt er beter van. Samenwerking MENT & Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark Utrecht, 16 februari 2017

De patiënt wordt er beter van. Samenwerking MENT & Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark Utrecht, 16 februari 2017 De patiënt wordt er beter van. Samenwerking MENT & Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark Utrecht, 16 februari 2017 Agenda Welkom en voorstellen Aanleiding Libra R & A, locatie Leijpark stelt

Nadere informatie

Folder voor verwijzers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten

Folder voor verwijzers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten Folder voor verwijzers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten 1 2 Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is bedoeld voor potentiële verwijzers van jongeren voor de revalidatiebehandeling

Nadere informatie

Kennemer Gasthuis, Haarlem

Kennemer Gasthuis, Haarlem 10-2-2014 Kennemer Gasthuis, Haarlem SNEL ONTSLAG! EN DAN? Consequenties voor de paramedische zorg in de eerstelijn Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp TRANSMURALE ZORG speerpunt UMC St Radboud Nota Transmurale

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten.

Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten. Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten. Met name in de geriatrische revalidatie worden activiteiten begeleiders in een therapeutisch kader ingezet. De welzijnsactiviteiten worden

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Handtherapie. Multidisciplinaire aanpak van problemen met hand, pols en arm

Handtherapie. Multidisciplinaire aanpak van problemen met hand, pols en arm Handtherapie Multidisciplinaire aanpak van problemen met hand, pols en arm 2 De hand is ons belangrijkste werktuig en volgens sommigen zelfs ook ons belangrijkste zintuig. De hand functioneert door een

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Talant locatie Drachten Rixt Huls, 2013

Nadere informatie

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl.

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl. Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers Libra R&A locatie Blixembosch Specialistische Cognitieve Revalidatie Informatie voor verwijzers Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch heeft voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Nadere informatie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie HAAL HET BESTE UIT JEZELF volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie ADELANTE WIE ZIJN WIJ Adelante is een zorggroep met revalidatie, audiologie, speciaal

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

De Kleine Prins. Creërt mogelijkheden. Expertisecentrum. Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins

De Kleine Prins. Creërt mogelijkheden. Expertisecentrum. Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins Expertisecentrum Creërt mogelijkheden Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins 1 Arrangement Revalidatie en school gaan hand in hand Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Inleiding U bent naar de revalidatiearts van Revant Revalidatiecentrum Breda doorverwezen, omdat u onlangs een letsel of een operatieve behandeling heeft

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in De Die werkt u aan een verantwoorde terugkeer naar huis.

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Uw persoonlijke Behandelplan

Uw persoonlijke Behandelplan Patiëntenbrochure Welkom bij Revacare Welkom bij Revacare. Revacare is een zelfstandig behandelcentrum dat poliklinische geneeskundige revalidatie aanbiedt. Door de krachten te bundelen tussen artsen,

Nadere informatie

Projectgroep. Willemijn Faber, RA Joke Boerrigter, MW Lonny Mulder, PS Arjan van den Bosch, ET Ruth Sijsma, FT Marjo Butter, VP Renate Korse, QF

Projectgroep. Willemijn Faber, RA Joke Boerrigter, MW Lonny Mulder, PS Arjan van den Bosch, ET Ruth Sijsma, FT Marjo Butter, VP Renate Korse, QF Heliomare Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 88 88 E Info-revalidatie@heliomare.nl Behandelprogramma Multiple Sclerose kliniek, team 2 Doel van dit document: Betreft de diagnosegroep(en): Richtinggevend

Nadere informatie

Richtlijnen voor uw behandeling. Afdeling Revalidatie & Therapie

Richtlijnen voor uw behandeling. Afdeling Revalidatie & Therapie Richtlijnen voor uw behandeling Afdeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Afdeling revalidatie

Afdeling revalidatie Afdeling revalidatie Inleiding Als u op de revalidatie-afdeling komt, krijgt u te maken met één of meerdere medewerkers. Dit hangt vooral af van de reden van uw verwijzing naar de revalidatie-afdeling.

Nadere informatie

Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie

Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie Binnenkort komt u naar Ziekenhuis Rivierenland voor revalidatiedagbehandeling (PRB). In deze brochure geven we u informatie over deze behandeling

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Parkinson Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie