AIOS-begeleidingsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AIOS-begeleidingsdocument"

Transcriptie

1 AIOS-begeleidingsdocument Tbv CAT-project / Bachelor scriptie 3e jaar Geneeskunde 1

2 Coördinatoren Dr Saskia Le Cessie Afdeling Medische Statistiek en Klinische Epidemiologie Dr Arno Roest, kindercardioloog Willem Alexander Kinderziekenhuis Blokcommissie Drs Karin van der Hoorn Walaeus Bibliotheek LUMC Drs Liesbeth Adelmeijer Communication in Science John O'Sullivan Communication in Science Prof.dr Friedo W. Dekker Afdeling Klinische Epidemiologie Blokondersteuning Winney Damen Directortaat Onderwijs en Opleiding Versie 20 november

3 Voorwoord Beste AIOS, Allereerst hartelijk voor je deelname in de begeleiding van het CAT-project. We kunnen als CAT-projectgroep niet genoeg benadrukken dat jullie rol essentieel is voor het welslagen van dit voor de opleiding geneeskunde vitale project. In dit document vind je een beschrijving van de manier waarop we in de OORleiden en in de studie geneeskunde van het LUMC de Critical Appraisal of Topic (CAT) doceren, wat we van de studenten verwachten en jouw rol in de begeleiding van dit project. Alle informatie wat betreft jullie rol in dit project, waaronder dit document, het blok boek dat studenten krijgen en de opnames van de AIOS-informatiebijeenkomst zal te vinden zijn op de OORLeiden website: Een belangrijke bijdrage aan dit project wordt geleverd door KL-APP, een software systeem waar in de toekomst ook de co-schappen mee beoordeeld gaan worden. De student is hierdoor beheerder van zijn eigen project en vanuit dit systeem zullen alle koppelingen, deadlines, te uploaden verslagen en beoordelingen worden geregistreerd en krijg je vanzelf een met een unieke link wanneer er wat van je verwacht wordt. Hierdoor heef je geen papieren bij te houden, op te sturen etc. Het CAT-project gaat dit onderwijs jaar voor het eerst draaien en er zullen ongetwijfeld vragen, problemen commentaren naar voren komen. De blokcommissie staat voor jullie klaar om er met zijn allen een goed project van te maken dat uniek is in Nederland en een brug slaat tussen de studie geneeskunde en de medische vervolg opleidingen. Mede namens de blokcommissie, Saskia Le Cessie en Arno Roest Blokcoördinatoren 3

4 1. Inleiding: Critical Appraisal of a Topic (CAT ) Het huidige medisch handelen wordt bij voorkeur gebaseerd op wetenschappelijk bewijs verkregen uit goed opgezette studies. Daarnaast spelen patiëntkarakteristieken, voorkeur van de patiënt en de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de arts op de locatie waar hij/zij zich bevindt een rol in het bepalen van het medisch beleid ten aanzien van een klacht of ziekte bij de individuele patiënt. Een veel gebruikte manier om evidence based medisch handelen te bepalen naar aanleiding van een specifiek probleem bij een patiënt is de Critical Appraisal of a Topic (CAT) -benadering. De CAT is de ideale manier om de resultaten uit onderzoeken kritisch te beschouwen en ons medisch handelen in de klinische praktijk te baseren op het beste beschikbare bewijs uit onderzoek. De CAT zoals die in de OOR-Leiden wordt gepropageerd is gebaseerd op het Maastrichtse 7-stappen model en gaat uit van een patiënt uit de eigen praktijk (klinisch scenario-stap 1) en vanuit dit klinisch scenario wordt een klinische vraag geformuleerd (stap 2). Op basis van de klinische vraag wordt een literatuuronderzoek (stap 3) verricht om het beste beschikbare onderzoek met betrekking tot de klinische vraag te vinden en deze vervolgens kritisch te beoordelen (stap 4). Vervolgens worden de onderzoeken samengevat (stap 5) en hieruit volgt de beoordeling in de specifieke omstandigheden van de patiënt (stap 6) om vervolgens tot een slotconclusie te komen met betrekking tot het beste medisch handelen ten aanzien van dit specifieke klinische scenario (stap 7). Figuur 1 uit De Brouwer, C. P. M., Kant, IJ., Smits, L. J. M., & Voogd, A. C. (2009). Training Critical Appraisal of a Topic. Een onmisbare handleiding in het tijdperk van Evidence Based Medicine. Maastricht: Mediview BV. 4

5 De CAT in de bachelorfase van de studie geneeskunde LUMC Wetenschappelijke vorming is een van de speerpunten van het geneeskunde curriculum 2012 in het LUMC. In de bachelor verwerven studenten academische en wetenschappelijke vaardigheden zoals het zoeken van literatuur, kritisch lezen, onderzoeksdesigns, statistiek, formuleren van een vraagstelling, verzamelen van klinische informatie, presentatietechnieken en schriftelijke verslaglegging. De CAT integreert deze vaardigheden samen met klinisch redeneren ten behoeve van het bepalen van het beste medisch beleid ten aanzien van een individuele patiënt met een specifieke klacht/ziekte in een specifieke setting. Gezien de centrale plaats die de CAT inneemt in de medische vervolg opleidingen is het essentieel dat de student geneeskunde hier op voorbereid wordt. Het CAT-blok: januari 2015 Om de studenten de beginselen van het maken van een CAT bij te brengen zal er een 1-weeks CAT-blok worden georganiseerd om alle 7-stappen van de CAT, stap voor stap te doorlopen met behulp van hoorcolleges, werkgroepen, e-learning modules en een afsluitende toets. Dit blok geldt als voorbereiding op het maken van de CAT (het CAT-project) en het cijfer van de toets van het blok vormt dan ook een deel van het eindcijfer van het CAT-project. Zie het Blok-boek voor de studenten op de website Het CAT-project: de bachelorscriptie Uitgangspunten voor het CAT-project/Bachelorscriptie zijn: Elke student moet een individueel verslag maken van het CAT-project dat als bachelorscriptie geldt Gezien de logistiek/aantal AIOS zal 1 AIOS 2 studenten begeleiden De studenten mogen een CAT maken vanuit hetzelfde vak-/aandachts-gebied maar wel met een verschillende klinische vraag en dus uitwerking, verslag en beoordeling. Wat vragen we van jou als AIOS: Zoek een thema dat past in je belangstelling / belangrijke vragen die leven op de afdeling / passen in je onderzoeksambitie in het domein diagnostiek, therapie of prognose. Benoem 2 separate onderdelen als basis van de klinische vraag De specifieke deelonderwerpen kunnen binnen een vakgebied bij elkaar in de buurt liggen, maar moeten een eigen klinische vraag hebben, bijvoorbeeld een andere diagnostische test, een andere behandeling (A versus C en B versus C), of toegepast in een andere populatie (volwassenen versus kinderen, 1e versus 2e lijn patient, patient vroeg in het ziekteproces versus ernstiger patient), etc. Dit natuurlijk voor zover daar ook andere literatuur over lijkt te zijn. De studenten moeten ieder zelf de PICO en klinische vraag formuleren en het daarop volgende literatuur onderzoek uitvoeren. Beide klinische vragen mogen dus wel vanuit eenzelfde aandachts-gebied/klinisch scenario voortkomen. Het is de bedoeling dat de studenten 3-4 artikelen kritisch beoordelen en dat dit originele artikelen zijn, dus geen systematische reviews of meta-analyses. Ze mogen deze wel meenemen in chapter 3 van de scriptie. Eerste contact moment januari 2015: de studenten nemen contact op met de AIOS om het klinisch scenario te bespreken en vervolgens kan via contact het duo verder worden begeleid. De Walaus bibliotheek heeft spreekuren ingepland voor de studenten om hen te begeleiden in het formuleren van de klinische vraag en het opstellen van een zoekstrategie. Je kunt de studenten hier naar verwijzen. 5

6 13 februari 2015 moeten de studenten ieder hun eigen zoekverslag inleveren bij de Walaeus bibliotheek. Hierna zal de Walaeus bibliotheek deze verslagen beoordelen en bij een onvoldoende beoordeling met de studenten contact opnemen om tot een voldoende te komen. Selectie van de gevonden literatuur samen met de student om te komen tot 3-4 artikelen om te beoordelen. Alleen originele artikelen, geen systematic reviews of metanalyses. Tweede contactmoment maart-april 2015: de studenten voeren zelfstandig de beoordeling en samenvatting van de gevonden literatuur uit, waarbij vragen in de responsiecolleges van de klinische epidemiologie kunnen worden gesteld. Als de studenten dit gedaan hebben zullen zij opnieuw een afspraak maken met de AIOS om de gevonden en samengevatte literatuur in de context van het klinisch scenario te bespreken en te komen tot een bottom-line (stap 7). Inplannen van de presentaties op de afdeling. Duur van de presentaties afhankelijk van de afdelings voorkeuren. Tijdens de periode februari-april maken de studenten elk individueel een scriptie. Hoe het verslag er precies uit moet zien staat in 1 van de bijlages. Het schrijfproces wordt intensief begeleid door CiS in twee werkgroepen, een individueel gesprek met de student en door middel van peer review (door de medestudenten). Nakijken verslag en presentatie: Beide studenten leveren voor half mei een scriptie in bij de AIOS. Verder geven ze ieder een presentatie van 15 minuten op de afdeling van de AIOS. Aan de opleider van de AIOS zal in het kader van het 4-ogen principe een medebeoordeling worden gevraagd (zie bijlage) De presentatie, het verslag en de beoordeling van het CAT proces worden door de AIOS voor 31 mei beoordeeld. De CAT-begeleider van de AIOS geeft een tweede beoordeling van de scriptie. De beoordelingsformulieren worden ingevuld op KLAPP, de papieren versies zijn te vinden in de bijlagen. De studenten zullen het begeleidingsproces van de AIOS beoordelen (zie bijlage). Het formulier zal naar de opleider van de AIOS worden verstuurd. 6

7 Wat mogen jullie van de student verwachten Elke student voert een eigen CAT uit en schrijft zelf een scriptie. Voor zover de twee deelonderwerpen bij elkaar in de buurt liggen mogen studenten natuurlijk met elkaar overleggen, maar elke student maakt zijn eigen CAT en schrijft zijn eigen verslag In de praktijk kan er overlap in de literatuur zijn. Streef naar minimaal 70-80% verschil in de literatuur en dus naar max 20-30% overlap 2 aparte scripties, waarin <20% overlap mag zitten Met nadruk wordt gesteld dat CAT-verslag geheel in eigen woorden moet zijn opgemaakt. We controleren op overschrijven. Detectie van plagiaat wordt gemeld aan de examencommissie. De student maakt zelf een klinische vraag en een zoekverslag en zorgt zo nodig zelf voor begeleiding vanuit de Walaeus bibliotheek. Het zoekverslag moet voor 13 februari naar de Walaeus bibliotheek worden opgestuurd. Hierna zal de Walaeus bibliotheek dit verslag beoordelen en bij een onvoldoende beoordeling met de studenten contact opnemen om tot een voldoende te komen. De student maakt iom de AIOS een selectie in de gevonden literatuur en zal vervolgens 3-4 artikelen uit de gevonden literatuur kritisch beoordelen en samenvatten. In maart zullen enkele colleges vanuit de klinische epidemiologie worden ingepland om vragen mbt de kritische beoordeling en samenvatten van de gevonden artikelen te bespreken. Als de literatuur is beoordeeld en samengevat, is het zaak om deze in de context van het klinische scenario en klinische vraag te becommentariëren. De student zal dan weer contact opnemen om te komen tot een afspraak met de AIOS in maart of april Doel van dit moment is om een goede bottom-line (stap 7) te formuleren op basis van de samen gevatte literatuur (stap 5 ) en het commentaar hierop vanuit het klinisch scenario(stap 6). In maart en april werken de studenten aan het verslag, in het Engels, en de presentatie, in het Nederlands. Ze worden daarbij intensief begeleid door docenten van de afdeling Communication in Science. Hoe het verslag er precies uit moet zien staat in 1 van de bijlages. Het verslag leveren ze voor half mei. De presentatie dient bij voorkeur gehouden te worden op de afdeling van de AIOS met een duur van minuten in het Nederlands. De scriptie moet worden geschreven in het Engels. Beiden dienen voor 31 mei 2015 voltooid te zijn. De studenten zullen het begeleidingsproces van de AIOS beoordelen (zie bijlage). Het formulier zal naar de opleider van de AIOS worden verstuurd. 7

8 Het CAT-project in Klinische Fase Applicatie (KL-APP)-software Om het CAT-project zo soepel mogelijk te laten verlopen is het geheel ingebed in het software pakket KL-APP. De student beheert zo zijn eigen CAT-project. In dit software pakket zullen alle informatie, deadlines en beoordelingsformulieren beschikbaar zijn. De beoordelingen zullen ook via dit systeem verlopen. Als AIOS hoef je niets te registeren, dit gebeurt allemaal in KL-APP en vanuit KL-APP worden s verstuurd wanneer de student iets veranderd heeft, geupload heeft of wanneer er iets ter beoordeling aangeboden is. Dit laatste gaat per via unieke links, waarbij je automatisch in KLAPP komt en de beoordelingsformulieren kunnen worden ingevuld. Op deze manier hoef je zelf geen dossier bij te houden van de studenten. De eerste mail die je als AIOS zult krijgen is een mail met de namen van de studenten die aan je gekoppeld zijn en waarin gevraagd wordt de koppeling te bevestigen. Studenten uploaden de volgende documenten in KL- APP: Zoekverslag ter beoordeling voor de Walaeus De eind versie van de bachelorscriptie ter beoordeling van jou. Wanneer het finale verslag ge-upload is krijg je van KL-APP een mail toegestuurd. In deze mail is een link geplaatst die toegang geeft tot het verslag en de beoordelingsformulieren voor het CAT-verslag, de CATpresentatie en het CAT-proces. De opleider zal een link krijgen voor de medebeoordeling van de scriptie in het kader van het 4-ogen principe. De studenten zullen in KL-APP ook een beoordeling geven met betrekking tot de begeleiding. De beoordeling zal naar de AIOS en de opleider gestuurd worden. 8

9 Het CAT-project: de bachelorscriptie Het CAT-project in Klinische Fase Applicatie (KL-APP) Om het CAT-project zo soepel mogelijk te laten verlopen is het geheel ingebed in het software pakket KL-APP. De student beheert zo zijn eigen CAT-project. In dit software pakket zullen alle informatie, deadlines en beoordelingsformulieren beschikbaar zijn. De beoordelingen zullen ook via dit systeem verlopen. Als AIOS hoef je niets te registeren, dit gebeurt allemaal in KL-APP en vanuit KL-APP worden s verstuurd wanneer de student iets veranderd heeft, geupload heeft of wanneer er iets ter beoordeling aangeboden is. Dit laatste gaat per via unieke links, waarbij je automatisch in KLAPP komt en de beoordelingsformulieren kunnen worden ingevuld. Op deze manier hoef je zelf geen dossier bij te houden van de studenten. De eerste mail die je als AIOS zult krijgen is een mail met de namen van de studenten die aan je gekoppeld zijn en waarin gevraagd wordt de koppeling te bevestigen. Studenten uploaden de volgende documenten in KL- APP: Zoekverslag ter beoordeling voor de Walaeus De eind versie van de bachelorscriptie ter beoordeling van jou. Wanneer het finale verslag ge-upload is krijg je van KL-APP een mail toegestuurd. In deze mail is een link geplaatst die toegang geeft tot het verslag en de beoordelingsformulieren voor het CAT-verslag, de CATpresentatie en het CAT-proces. De opleider zal een link krijgen voor de medebeoordeling van de scriptie in het kader van het 4-ogen principe. De studenten zullen in KL-APP ook een beoordeling geven met betrekking tot de begeleiding. De beoordeling zal naar de AIOS en de opleider gestuurd worden. 9

10 2. Tijdspad CAT project Wanneer Wat Wie December januari 2015 Voorbereiden onderwerp(en) voor de CAT Koppeling student AIOS AIOS AIOS-student 6-10 januari CAT-blok Blok, Walaeus, Communications in Science (CIS) Januari-februari Contact AIOS student ter bespreking klinisch scenario (stap 1 en 2) AIOS-student Januari-februari Maken klinische vraag-zoekverslag (stap 2 en 3) Student deadline 13 februari Inleveren zoekverslag Walaeus Bibliotheek Walaeus Februari-maart Beoordelen en samenvatten literatuur (stap 4 en 5) Student Februari-maart Schrijven chapter 1 en deel ch 2 van scriptie Student deadline 6/13 mrt* schrijven 1 e draft-bascriptie Student Maart-april Contact AIOS-student mbt literatuur vs klinische vraag-stap 6 en 7 AIOS-student voor 15/22 april* Schrijven 2 e draft 2-scriptie Student voor 11/18 mei Schrijven eindversie Student voor 31 mei Presentatie met beoordeling AIOS voor 31 mei Beoordeling CAT-proces en scriptie AIOS *vanwege geroosterd onderwijs zijn deadlines verschillend voor groep 1-12 en groep

11 In de bijlages staan de documenten die de studenten krijgen als onderdeel van het blokboek. Met name zijn de beoordelingsformulieren die jij als AIOS moet invullen van belang. Deze formulieren worden opgenomen in KL-APP en als er beoordelingen noodzakelijk zijn zal er een link naar je worden toegestuurd die direct toegang geeft naar de beoordelingsformulieren Bijlage: beoordelingsformulieren Beoordeling CAT-project door AIOS: proces AIOS:... Afdeling... Naam student:... Collegekaartnummer:... Proces gedurende het Cat-project 1. zelfstandigheid: de student is in staat zelfstandig te werken (voor betekenis van de schaalcijfers zie Instructie: punten C en D.) zelfstandigheid kennis van de stappen van de CAT initiatief: houdt zelf het initiatief voor het verloop van de CAT snel inwerken plannen zo nodig adviezen vragen aan AIOS benoemt sterke en zwakke kanten van zichzelf / eigen werkzaamheden / resultaten 2. sociale/contactuele vaardigheden: de student is in staat adequaat te functioneren samenwerking met AIOS adviezen AIOS gebruiken staat open voor kritiek / heeft zelfreflectie rapporteert regelmatig voortgang 3. motivatie van de student enthousiasme gedrevenheid bij het uitvoeren van de CAT onv. vold. goed. zeer goed uitmunt. Oordeel in woorden (sterke punten, verbeterpunten e.d.) Eindoordeel Proces CAT project: cijfer 1-10 (op basis van bovenstaande 3 oordelen) 11

12 Concept Beoordeling CAT-project door AIOS: CAT-verslag AIOS: Afdeling: Naam student:... Collegekaartnummer:... CAT- verslag: beoordeling AIOS onv. vold. goed. zeer goed Chapter 1: Background/klinisch scenario Adequate uitleg van de ziekte, patient en patient gerelateerd factoren Goede verdieping van achtergrond ten aanzien van diagnose, behandeling of prognose Relevante uitleg van het klinisch probleem waar de CAT zijn relevantie aan ontleent ten aanzien van diagnose, behandeling of prognose Chapter 2: Critical Appraisal of a Topic 1. Klinische Vraag Sluit goed aan op het klinisch scenario Formulering van de vraag is goed Vraag bevat alle elementen nodig voor de literatuur search 2. Literatuur search Beschrijving van de zoekstrategie, termen en keuzes die gemaakt zijn om tot relevante artikelen te komen Motivering van de keus van de artikelen, bijvoorbeeld aard van de populatie, primaire bron, taal, datum 3. Beoordeling artikelen Benoemen van belangrijkste sterke en zwakke methodologische punten Zijn de resultaten goed weergegeven en beoordeeld op klinische relevantie Kwaliteit van de beschrijving (helder, kort, bondig) 4. Samenvatting van de gevonden literatuur Samenvatting van de methodologische kwaliteit van gevonden literatuur Samenvatting van de belangrijkste uitkomstmaten (evt in tabel vorm) Conclusie op basis de samenvatting tav test, behandeling, prognose 5. Commentaar mbt bruikbaarheid Kritische kijk op bruikbaarheid tav patient uit klinsch scenario Vertaling van onderzoekspopulatie naar patient, gelet op kosteneffectiviteit, juridisch en/of ethische dilemma s Kwaliteit van de formulering 6. Bottom Line Zinvol antwoord op klinische vraag obv de literatuur Kwaliteit formulering bottom line Chapter 3: future perspective Relevante schets van waar het gevonden resultaat vanuit de CAT toe moet leiden Goede argumentatie waarom het gevonden resultaat van de CAT tot dit toekomst perspectief moet leiden uitmunt. Oordeel in woorden (sterke punten, verbeterpunten e.d.) Eindoordeel CAT-verslag: cijfer 1-10 (op basis van bovenstaande 8 oordelen) 12

13 Beoordeling CAT-project door AIOS: CAT-presentatie AIOS: Afdeling Naam student:... Collegekaartnummer:... Presentatie CAT 1. inhoud/opbouw lijn in betoog, samenhangend verhaal kwaliteit van de uitleg goede beschouwing van literatuur in het kader van klinisch scenario conclusie is echt antwoord op de klinische vraag Neemt inhoudelijk deel aan de discussie Kwaliteit van de argumentatie 2. presentatievaardigheden levendigheid (houding, enthousiasme) ondersteunend mediagebruik (powerpoint, dia s helder en niet te vol) contact met publiek (oogcontact, beantwoording van vragen, discussie, interactiviteit) tijdgebruik stemgebruik, intonatie en articulatie onv. vold. goed. zeer goed uitmunt. Oordeel in woorden m.b.t. I en II (sterke punten, verbeterpunten e.d.) Eindoordeel CAT-presentatie: cijfer 1-10 (op basis van bovenstaande 2 oordelen) Eindoordeel AIOS CAT-project (scores overnemen van bovenstaand) Eindoordeel Proces (20% van het eindcijfer) Eindoordeel CAT-verslag (20% van het eindcijfer Eindoordeel CAT-presentatie (20% van het eindcijfer) Cijfer

14 Instructie A. Beoordeling Bij ieder van de beoordelingsaspecten staat met liggende streepjes een aantal kernbegrippen aangegeven. Lees alle beoordelingsaspecten door voordat u de student op één betreffend aspect beoordeelt om te voorkomen dat de beoordeling "doorzingt" naar andere aspecten. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om ieder beoordelingsaspect apart te beoordelen (dat wil zeggen: zonder te kijken naar wat u bij de andere aspecten heeft gegeven). B. Gebruik van het formulier Dit formulier dient enerzijds om de eindbeoordeling te uniformeren, anderzijds helpt het u om de student feedback te geven op zijn/haar prestaties. C. Schaalpunten Voor het geven van de schaalpunten kunt u het volgende in gedachten houden: 5: uitmuntend: behorend bij de top 2% van studenten, u ziet zo'n student wellicht niet meer dan eens in de 5 jaar. 4: zeer goed: behorend bij de top 20% van studenten, u ziet zo'n student wellicht niet meer dan eens per jaar. 3: goed: behorend bij 60% van studenten, u ziet zo'n student zeer regelmatig. 2: voldoende: 90% van de studenten hoort niet in deze categorie, Deze student komt u veel minder vaak tegen dan de goed-student. Het is de student die uitsluitend het strikt noodzakelijke doet om te slagen. 1: onvoldoende: 99% van de studenten hoort niet in deze categorie, De begeleiding zal de student in veel gevallen zodanig bijsturen dat deze voldoende leert en vaardigheden verwerft om toch (net) voldoende te scoren. D. Voorbeelden van interpretatie van de schaalpunten bij de diverse beoordelingsaspecten Beoordeling van het CAT-proces Onvoldoende voldoende goed. zeer goed uitmuntend 1. Zelfstandigheid: de student is in staat zelfstandig te werken De student werkt nauwelijks zelfstandig. De student moet sterk worden gestuurd door de begeleider, ziet eigen zwakke kanten nauwelijks. 2. Sociale en contactuele eigenschappen Iemand die geheel zijn Heeft moeite met eigen weg gaat en samenwerken. Treedt weinig adviezen van in overleg met begeleider. begeleider niet Hoort adviezen aan, maar opvolgt. gaat er selectief mee om. Reageert positief op kritiek, maar kan gedrag niet goed aanpassen. 3. Motivatie van de student Vindt het doen van een CAT niet nodig om een goede arts worden. Loopt de kantjes ervan af. Doet de CAT omdat het moet. Werkt netjes en doet de CAT in de lijn van wat in het blokboek staat. Toont geen interesse in de achtergrond van de CAT. De student kan zelfstandig werken, plannen en vraagt bijtijds adviezen. Werkt redelijk samen. Gebruikt adviezen en gebruikt kritiek bij verder handelen. Rapporteert over vorderingen. Is duidelijk geïnteresseerd in de CAT en ziet dit als een essentieel onderdeel van het (straks) arts zijn.. Ziet het kritisch beschouwen van medisch handelen als noodzakelijk om de geneeskunde verder te brengen. De student kan goed zelfstandig werken, heeft een goede planning. Is in staat te reflecteren op eigen werkzaamheden. Werkt goed samen. Vraagt adviezen alleen indien nodig en stimuleert anderen commentaar op zijn werk te geven. Weet commentaar goed te verwerken in verder handelen. Geeft regelmatig helderheid over voortgang. Werkt hard en ziet de CAT als een essentieel onderdeel van de geneeskunde. Is enthousiasmerend. Toont betrokkenheid, merkbaar aan de wens tot uitdragen van de gevonden CAT uitkomst middels presentatie en verslaglegging. De student werkt geheel zelfstandig, heeft een goede en realistische planning, reflecteert op eigen werkzaamheden en op eigen werkprocessen en vaardigheden. Werkt uitstekend samen en weet het voortouw te nemen. Vraagt aan begeleider en anderen adviezen indien nodig en stelt werk en zichzelf open voor kritiek. Weet commentaar te verwerken. Toont uitzonderlijke interesse In de achtergrond en uitkomsten van de CAT. Toont zich gedreven in het vergaren van kennis door o.a. alles te (willen) weten over het onderwerp. Gebruikt deze kennis en draagt deze uit. Kan in hoge mate mensen om zich heen enthousiasmeren. Beoordeling CAT verslag/bachelor scriptie onvoldoende voldoende goed. zeer goed uitmuntend Chapter 1: Background/klinisch scenario De student kan het De student beschrijft klinisch scenario niet oppervlakkig de achtergrond in een breder kader van het klinisch scenario en plaatsen en geeft niet geeft enig inzicht waarom dit aan waarom dit de de basis vormt voor de CAT basis vormt voor een CAT. Chapter 2: Critical Appraisal of a Topic 1. Klinische vraag De student kan niet de De student heeft de relevante relevante elementen elementen uit het klinisch van de CAT uit het scenario samengevat maar klinisch scenario in geen heldere vraag De student beschrijft op een heldere manier de achtergrond van het klinisch scenario en geeft goed aan waarom dit de basis vormt voor de CAT De student heeft de relevante elementen uit het klinisch scenario samengevat en hier acceptabele vraag De student beschrijft op een korte en heldere manier de achtergrond van het klinische scenario en toont inzicht te hebben in het mechanisme van klacht-ziekte en behandeling. Geeft goed aan waarom dit de basis vormt voor de CAT De student heeft de relevante elementen uit het klinisch scenario samengevat en een heldere vraag geformuleerd. De student beschrijft de achtergrond op review niveau in een internationaal tijdschrift en geeft uitstekend aan waarom dit de basis vormt voor de CAT. De student heeft de relevante elementen uit het klinisch scenario samengevat en een korte, bondige en heldere vraag 14

15 een korte en bondige vraag samenvatten 2. Literatuur search De student heeft niet de juiste zoekstrategie gebruikt zodat er geen of niet relevante artikelen zijn gevonden 3. Beoordeling artikelen geformuleerd. geformuleerd. geformuleerd. De student heeft zonder duidelijke kennis van PubMed een zoekstrategie geformuleerd waar wel enige relevante artikelen uit zijn gekomen De student heeft niet De student heeft aangegeven goed aangegeven wat wat de methodologische de methodologische kwaliteit van de artikelen is kwaliteit van de en geeft enig inzicht in de artikelen is en of de validiteit van de resultaten. resultaten valide of niet zijn. 4. Samenvatting van de gevonden literatuur De student is niet in staat om op overzichtelijke wijze de resultaten van de gevonden artikelen weer te geven en samen te vatten. 5. Commentaar bruikbaarheid De student is niet in staat op basis van de klinische vraag en de samenvatting van de literatuur tot een weloverwogen commentaar te komen. 6.Bottom Line De student geeft geen logisch antwoord op de klinische vraag De student heeft de resultaten op een onoverzichtelijke manier samengevat maar geeft wel een acceptabeleconclusie van de gevonden literatuur. De student is in staat op basis van de klinische vraag en de samenvatting van de literatuur tot een weloverwogen commentaar te komen. De student geeft een logisch antwoord op de klinische vraag. Chapter 3: future perspective De student kan de De student komt met een uitkomst van de CAT duidelijk en logisch vervolg niet in breder op de uitkomst van de CAT. perspectief plaatsen en niet aangeven wat er met de resultaten moet worden gedaan. De student heeft met goede kennis van PubMed een zoekstrategie geformuleerd waar wel relevante artikelen uit zijn gekomen De student geeft goed aan wat de methodologische kwaliteit aan van de gevonden artikelen en geeft goed inzicht in de validiteit van de resultaten. De student heeft de resultaten op een overzichtelijke manier samengevat en geeft een goede conclusie van de gevonden literatuur. De student is in staat de klinische vraag en de samenvatting van de literatuur goed te becommentariëren en een weloverwogen commentaar te komen in de juiste setting van het klinisch scenario. De student geeft een goed geformuleerd en logisch antwoord op de klinische vraag. De student kan de uitkomst van de CAT in breder perspectief plaatsen en goed aangeven wat eventuele vervolg stappen moeten zijn. De student heeft met heldere en uitgebreide zoekstrategie geformuleerd met gevorderde kennis van PubMed waar relevante artikelen uit zijn gekomen De student geeft uitgebreid aan wat de methodologische kwaliteit van de gevonden artikelen is en geeft uitstekend inzicht in de validiteit van de resultaten. De student heeft de resultaten op een overzichtelijke manier geanalyseerd en geeft een wel overwogen conclusie van de gevonden literatuur. De student is in staat de klinische vraag en de samenvatting van de literatuur in een breder perspectief te plaatsen en tot weloverwogen commentaar te komen in de juiste setting van het klinisch scenario. De student geeft een goed geformuleerd en bondig antwoord op de klinische vraag De student kan de uitkomst van de CAT in breder perspectief plaatsen en bespreken zodanig dat in een helder vervolgplan beschreven wordt wat de verdere stappen moeten zijn. De student heeft met heldere en uitgebreide zoekstrategie geformuleerd met professionele kennis van PubMed waar relevante artikelen uit zijn gekomen De student geeft uitmuntend aan wat de methodologische kwaliteit van de gevonden artikelen is en geeft met bijna professioneel inzicht in de validiteit van de resultaten aan. De student heeft de resultaten op meta-analyse niveau weer en geeft een weloverwogen en juiste conclusie van de gevonden literatuur. De student is in staat op editorial niveau een commentaar te geven op de klinische in relatie tot de gevonden literatuur. De student geeft een zeer scherp en helder antwoord op de klinische vraag De student kan de uitkomst van de CAT in breder perspectief plaatsen en geeft uitstekend weer wat de vervolg acties moeten zijn met bijvoorbeeld een uitgewerkt onderzoeksvoorstel, voorstel voor een richtlijn oid. Presentatie CAT onvoldoende voldoende goed. zeer goed uitmuntend 1. Inhoud en opbouw van de presentatie De presentatie heeft geen goede opening, de inhoud is niet onderbouwd, bottomline volgt niet duidelijk uit de gepresenteerde resultaten. Geen discussie. De presentatie geeft fragmentarisch beeld van de CAT. De CAT wordt wel goed gepresenteerd, maar de onderbouwing is matig. De lijn is niet altijd duidelijk en de bottom line volgt niet uit de gevonden en samengevatte literatuur. De discussie is zwak. 2. Presentatievaardigheden De student geeft een De student heeft een vlakke voorgelezen toon, veel stopwoorden, presentatie, geen dia's, matige dia's en geen contact met weinig contact met publiek, publiek, kan vragen loopt uit in tijd. Kan wel niet beantwoorden. vragen beantwoorden en de CAT toelichten. De presentatie geeft redelijk beeld van de CAT,geeft aan wat de kernpunten zijn, maar kan soms duidelijker. De samenhang kan beter. Uitleg hoe men aan de bottom line komt, is niet altijd helder en plaatsing in een groter kader ontbreekt. De student weet toehoorders wel te boeien, maar niet alert op reacties uit publiek. Nette dia's, die het publiek voor kennisgeving aanneemt. Net verstaanbaar, loopt uit in tijd. De presentatie geeft volledig beeld van de CAT heldere opbouw in inleiding resultaten en discussie. Goede en duidelijk presentatie van de verschillende stappen van de CAT in een pakkend verhaal. Weet plaats de CAT in een algemeen kader uit te leggen. Goede discussie. De student geeft een levendige en enthousiaste presentatie, heldere formulering, goed verstaanbaar, mooie dia's, goed (oog)contact met publiek, goede tijdsplanning. De presentatie heeft een zeer mooie en duidelijke opbouw, zeer goede inleiding, fraaie bespreking van verschillende CAT-stappen en uitstekende discussie met perspectief naar toekomstige implementatie. Heeft de status van "key note lecture" op een belangrijk internationaal congres. De student geeft een charismatische presentatie, prachtige audiovisuele ondersteuning, fraaie formulering, speelt in op publiek, laat ruimte voor discussie, goede tijdsplanning. 15

16 Mede Beoordeling CAT-verslag Datum: Naam student:.collegekaartnummer. Naam beoordelaar:... Afdeling: Naam AIOS. CAT- verslag: beoordeling Opleider/Opleidersgroep Oordeel in woorden (sterke punten, verbeterpunten e.d.) Eindoordeel CAT-verslag: cijfer

17 Beoordeling CAT-AIOS door Student AIOS:... Afdeling... Naam student:... Collegekaartnummer:... Bgeleiding gedurende het Cat-project 1. begeleiding: kennis van de stappen van de CAT houdt controle op het verloop van de CAT is makkelijk benaderbaar houdt zich aan afspraken reageert op vragen- s benoemt sterke en zwakke kanten van de student geeft goede feedback 2. sociale/contactuele vaardigheden: samenwerking met student staat open voor kritiek / heeft zelfreflectie vraagt regelmatig naar de voortgang onv. vold. goed. zeer goed uitmunt. 3. motivatie van de AIOS enthousiasme gedrevenheid bij het begeleiden van de CAT Oordeel in woorden (sterke punten, verbeterpunten e.d.)

18 Bijlage: Leerdoelen student CAT-project en toetsmatrijs Voor het CAT-project zijn aparte leerdoelen opgesteld. Deze betreffen nadrukkelijk het ontwikkelen van competenties, passend bij de rol van Academicus uit het CanMeds model. Competenties passend bij de rollen van Samenwerker en Communicator komen echter ook aan bod. Hiermee is het CAT-project een afsluiting van de lijn AWV aan het eind van de bachelor waarbij kennis, inzicht èn vaardigheden geïntegreerd worden toegepast en getoetst. In overeenstemming met de Regels en Richtlijnen zoals opgesteld door de Examencommissie wordt in onderstaande toetsmatrijs voor elk leerdoel afzonderlijk aan te geven in welk domein dit past: kennis en inzicht, vaardigheid, of professioneel gedrag. Opgemerkt moet worden dat dit soms wat kunstmatig overkomt voor veel leerdoelen (bijvoorbeeld: het kritisch beoordelen van literatuur) is immers zowel kennis en inzicht als vaardigheid vereist. Juist bij een toepassingsgerichte en geïntegreerde toetsing zijn deze domeinen derhalve soms lastig uit elkaar te trekken. Leerdoel Domein Toetsing Het vergaren van de (achtergrond) kennis voor het begrijpen van het klinische scenario Het bepalen van een klinische vraag vanuit een klinisch scenario Het opstellen van een zoekstrategie voor Pubmed op basis van een klinische vraag Het uitvoeren van een literatuuronderzoek op basis van een klinische vraag Het kritisch beoordelen van literatuur: diagnostisch/prognostisch/therapeutisch onderzoek afhankelijk van onderwerp CAT Het samenvatten van de kritisch beoordeelde literatuur voortvloeiend uit het literatuuronderzoek Het formuleren van een helder antwoord op de klinische vraag (stap 6 & 7) Het beschrijven van de vervolg stappen op basis van de uitkomst van de CAT Het maken van de CAT (stap 1 t/m 7) Het bespreken van de CAT in een gestructureerde presentatie binnen een gestelde tijd Het op een adequate manier kunnen beantwoorden van vragen mbt de CAT Het op een voor de toehoorders prettige en onderhoudende manier bespreken van de CAT Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht Vaardigheid Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht (en vaardigheid) Vaardigheid Vaardigheid Vaardigheid Beoordeling Chapter 1 CAT-verslag door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling Chapter 2 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling Chapter 2 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling tussentijds door Walaeus: moet voldoende - anders afspraak met Walaeus Beoordeling Chapter 2 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling Chapter 2 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling Chapter 2 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling Chapter 3 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Formatieve toetsing (feedback) van inhoud van de CAT door AIOS en opleidingsgroep obv presentatie (zie bijgevoegd formulier) Beoordeling presentatie door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling presentatie door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling presentatie door AIOS volgens bijgevoegd formulier 18

19 Leerdoel Domein Toetsing Het kunnen schrijven van een gestructureerd academisch verslag in het Engels obv de CAT Vaardigheid Beoordeling CAT-verslag door CiS volgens bijgevoegd formulier Het op een effectieve en efficiënte manier plannen van het CAT-project en de daaraan gekoppelde deadlines competentie Organisatie Het op een doelmatige manier overleggen met de AIOS competentie Samenwerking Het op een professionele en betrokken manier uitvoeren van het CAT-project competentie Professionaliteit Professioneel gedrag Professioneel gedrag Professioneel gedrag Gedurende het project door feedback AIOS, èn beoordeling CAT-proces door AIOS volgens bijgevoegd formulier Gedurende het project door feedback AIOS, èn beoordeling CAT-proces door AIOS volgens bijgevoegd formulier -Gedurende het project door feedback AIOS, èn beoordeling CATproces door AIOS volgens bijgevoegd formulier, èn beoordeling CiS volgens bijgevoegd formulier Toelichting Beoordeling verslag Het Cat-verslag/bachelorscriptie wordt door zowel AIOS (inhoudelijk) als CIS (structuur, redenering, wetenschappelijk taalgebruik Engels) beoordeeld. De beoordeling door de AIOS wordt bevestigd door zijn/haar directe begeleider (vier-ogen principe). De tweede beoordelaar vult op een apart formulier zijn/haar oordeel over de bachelorscriptie in op een formulier waarop staat: de naam van de student, het studentnummer, de datum, de naam van de tweede beoordelaar, de naam van de AIOS die de CAT begeleidt, en het cijfer. Dit formulier wordt via in KL-app ingevuld. De kwaliteit wordt verder nog geborgd omdat de uiteindelijke CAT-presentatie, ook in het kader van de opleiding van de AIOS beoordeeld wordt door de opleidingsgroep van de betreffende AIOS. Al met al zijn wij er van overtuigd dat met dit toetsprogramma in voldoende mate kan worden beoordeeld of elke student het vereiste niveau heeft bereikt en daarmee aan de eindtermen voldoet. 19

20 Bijlage: Toetsprogramma CAT-project: de Bachelorscriptie In overleg met de decaan, examencommissie en opleiders is besloten dat 1) elke student een individueel CAT-verslag moet maken dat geldt als bachelorscriptie en dat 2) gezien de beschikbaarheid van de AIOS vooralsnog is besloten dat een AIOS 2 studenten kan begeleiden, maar dat er dus separate 2 scripties geproduceerd moeten worden. Omdat het maken van de CAT verschillende vaardigheden vraagt, is een toetsprogramma opgesteld waarbij de afzonderlijke onderdelen los van elkaar worden beoordeeld. Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van de verschillende deelcijfers elk deelcijfer moet afzonderlijk voldoende zijn. Beoordeling % van het eindcijfer Kennis en inzicht 1. Toets aan het eind van het CAT-blok 25% 2. AIOS beoordeling verslag (inhoud) 20% Vaardigheid 3. AIOS beoordeling CAT-presentatie (vorm en inhoud) 20% 10% 4. CiS beoordeling verslag (structuur - redeneringwetenschappelijk taalgebruik (Engels)) Professioneel gedrag 20% 5. AIOS beoordeling proces/samenwerking 5% 6. CiS beoordeling werkgroep participatie/peer evaluatie Totaal 100% 20