1. Inleiding. 2. Aanvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding. 2. Aanvang"

Transcriptie

1 Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays Aanvang... 2 Introductiecollege... 2 Aanmelding... 2 Vóór inschrijving via Osiris: bekijk de data van de groepsbesprekingen... 3 Gevolgen van afwezigheid... 3 Literatuur Begeleiding, aanwezigheid... 3 Doel van de groepsbegeleiding... 3 Het globale verloop van de begeleiding... 3 Individuele begeleiding Inleveren van stukken Groepsbespreking... 5 Eerste groepsbespreking... 5 Feedback bij de eerste groepsbespreking... 5 Tweede groepsbespreking... 6 Feedback bij de tweede groepsbespreking Definitieve versie Beoordeling... 6 Vereisten omvang, taal en afwerking... 7 Vereisten inhoud... 7 Minimumvereisten literatuur Herkansing... 7

2 1. Inleiding Doel bachelorscriptie Aan het einde van de bacheloropleiding moet een student in staat zijn om zelfstandig een juridisch probleem in kaart te brengen en hiervan schriftelijk verslag te doen, hetgeen mede omvat het formuleren van een onderzoeksvraag, structuur aanbrengen in de zoektocht, beargumenteren van keuzes die worden gemaakt om tot een antwoord te komen en het geven van een eindoordeel. Dit moet blijken uit een bachelorthesis. De bachelorthesis (hierna: ba-thesis) is de afsluiting van het (schrijf)vaardigheden onderwijs in de bachelor en dient tevens als voorbereiding op de masterscriptie. Aansluiting bij eerder geschreven essays Bij het schrijven van de ba-thesis wordt verwacht dat alles wat geleerd is bij het vak Inleiding tot de rechtswetenschap II: Academische vaardigheden en de essays in het tweede bachelorjaar in de praktijk wordt gebracht. Bij het schrijven van de ba-thesis worden de vaardigheden opgebouwd in de eerste twee jaar van de bachelor bekend verondersteld. Bij de begeleiding van de ba-thesis ligt de nadruk dan ook op het formuleren van een goede probleemstelling met daarop toegesneden deelvragen, en de vertaalslag naar een gestructureerd betoog. Hierdoor is er meer dan in de eerste twee jaar de gelegenheid om het aangereikte onderwerp zelf in te vullen. 2. Aanvang Er zijn drie startmomenten per jaar waarop het schrijven van de ba-thesis begint. Deze momenten zijn afgestemd op de vakken Burgerlijk recht I en II, zodat relevante informatie voor de ba-thesis steeds voor aanvang van het schrijfproces in het onderwijs aan de orde is geweest. Over goederenrechtelijke onderwerpen kan worden geschreven vanaf oktober en februari, het schrijven van ba-thesiss met verbintenisrechtelijke onderwerpen start in maart. Tevens starten in het eerste blok twee rondes met verbintenisrechtelijke onderwerpen. Hier kunnen alleen de studenten aan deelnemen die in B3 zitten, en het vak Burgerlijk Recht II met een voldoende hebben afgesloten. Studenten kunnen vanaf het begin van het collegejaar kiezen uit een ruim aantal onderwerpen. Deze onderwerpen worden voordat de inschrijving wordt geopend gepubliceerd via de website, met de bijbehorende inleverdata. Het schrijven van de ba-thesis gaat via een vaste planning. Het schrijftraject van begin tot einde duur ongeveer drie maanden inclusief eventuele herkansing (zie bijlage 1). Het is de bedoeling dat elke student een weloverwogen keuze maakt voor een bepaald onderwerp én de bijbehorende deadlines. Inschrijven betekent namelijk meedoen. Introductiecollege In september wordt een algemeen introductiecollege gegeven, waarin wordt aangegeven aan welke vereisten een wetenschappelijke bijdrage, en dus een ba-thesis, moet voldoen. Ook organisatorische aspecten rond de ba-thesis worden belicht. Aanmelding Aanmelding voor de ba-thesis kan vanaf het begin van het collegejaar door studenten die de B1- vakken Foutloos Nederlands en Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden, alsmede de essays uit het B2-jaar met een voldoende hebben afgerond. Studenten die gedurende het collegejaar aan de geldende voorkennisvereisten voldoen kunnen zich op dat moment inschrijven voor de dan nog beschikbare onderwerpen. De inschrijving van een ronde (oktober, februari of maart) sluit twee weken voordat de opzet in die ronde moet worden ingeleverd. Studenten kunnen zich dus tot uiterlijk 14 maart 2016 aanmelden voor de ba-thesis, die in de periode maart - mei worden geschreven. Daarna kan pas weer in oktober aan een ba-thesis worden begonnen. Zolang de inschrijving via Osiris nog niet is gesloten kunnen

3 studenten zich indien gewenst uitschrijven voor een aanvankelijk gekozen onderwerp en daarna een ander onderwerp kiezen. Voor een optimale werking van de begeleiding is het nodig dat iedereen bij de groepsbesprekingen aanwezig is en meedoet. Daarom is aanwezigheid hierbij verplicht. Vóór inschrijving via Osiris: bekijk de data van de groepsbesprekingen Voordat u zich inschrijft voor een onderwerp, wordt van u verwacht dat u kijkt of u de data voor de bijeenkomsten aanwezig kunt zijn. Deelname daaraan is immers verplicht en afwezigheid leidt tot uitsluiting. De data waarop de besprekingen per onderwerp zullen plaatsvinden is te raadplegen via de site ( Inschrijving gaat via Osiris, waarbij per onderwerp maximaal vijf studenten zich kunnen aanmelden. Indien een onderwerp vol is, moet voor een ander onderwerp worden gekozen. Een onderwerp moet daarnaast minimaal drie deelnemers hebben. Als er bij sluiting van de inschrijving minder dan drie studenten voor een onderwerp staan ingeschreven, zal de coördinator contact met u opnemen. Gevolgen van afwezigheid Het missen van een bespreking leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de betreffende bachelorscriptie-ronde. Inschrijving voor een andere ronde dat jaar is niet mogelijk. Alleen onder zeer gewichtige omstandigheden kan door de studieadviseur dispensatie worden verleend. Indien de besprekingen samenvallen met verplicht werkgroeponderwijs dient het werkgroeponderwijs die week in overleg met de betreffende werkgroepdocent op een ander tijdstip te worden gevolgd. Literatuur Aangezien er per onderwerp drie tot vijf studenten tegelijk over een onderwerp schrijven, kan het voorkomen dat bepaalde literatuur reeds is uitgeleend. Dit betreft echter slechts een beperkt aantal bronnen, aangezien handboeken en monografieën niet mogen worden uitgeleend. Tijdschriftartikelen en de parlementaire geschiedenis zijn online te raadplegen, waardoor dit probleem zich daarbij ook niet voordoet. Mocht een boek dat u wenst te gebruiken zijn uitgeleend, dan is het raadzaam om eerst de overige studenten uit uw groep via Blackboard te benaderen. U kunt daar de overige groepsleden en sturen via Blackboard met de vraag of zij het boek hebben geleend. 3. Begeleiding, aanwezigheid Doel van de groepsbegeleiding Van fouten van anderen valt veel te leren. Daarom is gekozen om de begeleiding bij het schrijven van de ba-thesis in groepsverband te organiseren, waarbij studenten elkaars stukken van commentaar voorzien. De (maximaal vijf) studenten die over hetzelfde onderwerp een ba-thesis schrijven komen tweemaal bijeen onder leiding van de begeleidende docent. Daarnaast krijgen studenten eenmaal schriftelijk (digitaal) feedback van de docent op de aangepaste opzet, geven studenten elkaar onderling nog een keer feedback en kunnen studenten met elkaar overleggen via de discussiefunctie op Blackboard. Voorafgaand aan een groepsbijeenkomst levert iedere deelnemer zijn stuk in via Blackboard. Daar kunnen alle stukken van medestudenten met dezelfde opdracht worden bekeken. Per bijeenkomst wordt van elke student verwacht dat hij een van deze stukken van opmerkingen voorziet. Welk stuk dat is, wordt door de docent via Blackboard bekendgemaakt. Tijdens de bijeenkomst mag steeds de student die het stuk heeft bekeken eerst het woord voeren. De docent daarna het gegeven commentaar aan. Daarbij wordt bijvoorbeeld gezegd wat goed was aan het gelezen stuk, wat je zelf ander zou doen, waarom je dit anders zou doen en hoe je dit zelf zou aanpakken. Wat er precies van het onderlinge commentaar wordt verwacht, staat beschreven in paragraaf 5. Het globale verloop van de begeleiding 1) Nadat de student de opzet heeft ingeleverd, zal deze door een medestudent uit die groep worden becommentarieerd. Zelf kijkt de student ook naar een opzet van een andere student

4 uit die groep en voorziet die van commentaar. Dit commentaar zal tijdens de eerste groepsbijeenkomst worden besproken. Daarbij kan het commentaar op andere stukken ook relevant zijn voor uw eigen stuk. 2) Tijdens de eerste groepsbijeenkomst worden deze opzetten besproken. Het uitgangspunt is dat het commentaar van de medestudent komt, en dat de docent bijstuurt. De ziet erop toe dat de studenten een (binnen het kader van de bachelor-thesis) haalbare probleemstelling hebben geformuleerd. Ook let de docent erop of de deelvragen bijdragen aan de beantwoording van die probleemstelling. Ook zal de docent de kwaliteit van het gegeven commentaar meenemen in de beoordeling van die student. 3) In de week na afloop van deze groepsbijeenkomst kan de student de aangepaste opzet aan de docent per voorleggen. 4) Tijdens de tweede groepsbijeenkomst staat de vertaalslag van de opzet naar tekst centraal: hoe gebruik je de opzet om jezelf op het rechte pad te houden tijdens het schrijven? Studenten lezen voorafgaand aan die bijenkomst het eerste deel van de ba-thesis van een medestudent en voorzien het stuk van de medestudent van commentaar tijdens die bijeenkomst. Het gedeelte dat voor deze bijeenkomst moet worden ingeleverd dient een aanzienlijk stuk van de ba-thesis te zijn (minimaal 5 pagina s lang te zijn), zodat de docent kan inschatten of de student op de goede weg zit. Tussen dit moment en het inleveren van het definitieve stuk zit immers geen contact meer met de docent. Zie voor alle data waarop de deadlines zijn het overzicht daarvan op de site ( Individuele begeleiding Afgezien van de hierboven onder 3 beschreven stap kunnen studenten slechts concrete vragen aan de begeleidende docent mailen, maar wordt er niet individueel begeleid. De definitieve versie wordt na beoordeling verplicht individueel besproken indien het resultaat onvoldoende is. Definitieve versies die met een zes of hoger zijn beoordeeld kunnen op verzoek van de student met de docent worden besproken. 4. Inleveren van stukken Stukken die worden besproken in de groepsbijeenkomsten moeten steeds uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de bijeenkomt vóór uur zijn ingeleverd. Inleveren moet dubbel, op twee manieren, namelijk door plaatsing op Blackboard voor medestudenten en door de opzet op papier of per mail in te leveren bij de docent. De versie voor de eerste bijeenkomst bevat voor de docent ook een overzicht van gebruikte literatuur en heeft als eerste pagina een gedeeltelijk (bovenste stuk) ingevuld beoordelingsformulier. Dit overzicht hoeft niet op Blackboard te worden geplaatst. Het eerste deel van de ba-thesis mag wel een literatuurlijst bevatten, ook voor de versie die op Blackboard komt. Samengevat: Voor de eerste bijeenkomst: op Blackboard plaatsen van de opzet bestaande uit de probleemstelling, (sub)vragen, een paragraafindeling en een inleiding zonder literatuurlijst, EN bij docent inleveren van de opzet bestaande uit de probleemstelling, (sub)vragen, een paragraafindeling en een inleiding met literatuurlijst en beoordelingsformulier 1. Dit formulier is te downloaden via de site (

5 Na de eerste bijeenkomst: Aangepaste opzet per voorleggen aan de docent. Voor de tweede bijeenkomst: op Blackboard plaatsen van de uiteindelijke opzet (bestaande uit de probleemstelling, (sub)vragen, een paragraafindeling), het eerste deel van de ba-thesis (minimaal 5 pagina s), EN bij docent inleveren van de aangepast opzet (bestaande uit de probleemstelling, (sub)vragen, een paragraafindeling en een literatuurlijst), het eerste deel van de ba-thesis (minimaal 5 pagina s) PLUS beoordelingsformulier 2. Dit formulier is te downloaden via de site ( Voor de onderlinge feedback-ronde: Via Blackboard het concept van de ba-thesis en aan de hiervoor aangewezen medestudent. Deze versie wordt niet op Blackboard geplaatst en wordt niet aan de docent gestuurd. De scriptie met feedback wordt naar de auteur en de docent gestuurd. Definitieve versie: Inleveren bij de docent met beoordelingsformulier 3 PLUS het stuk als bijlage en naar Urkund. Dit formulier is te downloaden via de site ( Voor het Urkund-adres waar het stuk naartoe gestuurd kan worden kunt u de docent benaderen. Deze versie wordt niet op Blackboard geplaatst. 5. Groepsbespreking Ter voorbereiding van de groepsbesprekingen beoordeelt elke student daarom het stuk van een ander. De opmerkingen dienen opbouwend kritisch te zijn: wat is goed en wat kan beter? Daarbij wordt waar mogelijk ook een alternatief aangereikt ( ik zou het zo doen ). Door kritisch naar een stuk van een ander te kijken, wordt het gemakkelijker ook kritisch naar je eigen stuk te kijken. Eerste groepsbespreking De bespreking van de ingeleverde opzetten vindt plaats in de eerste groepsbijeenkomst. Bij de bespreking van de opzet wordt stilgestaan bij de helderheid van de probleemstelling, de afbakening van het onderwerp, de aansluiting van de deelvragen bij de probleemstelling en de vertaling van de deelvragen en probleemstelling naar de paragraafindeling. Per stuk komt de student die het stuk heeft bekeken eerst aan het woord. De docent vult het gegeven commentaar aan. De opzet die is ingeleverd door andere studenten is ook zichtbaar voor medestudenten via Blackboard, zodat deze de bespreking goed kunnen volgen en actief deel kunnen nemen aan de discussie. Aan het eind van de bespreking ontvangt de student de opzet voorzien van commentaar en het ingevulde beoordelingsformulier van de docent. Feedback bij de eerste groepsbespreking Bij de feedback kan worden ingegaan op de volgende vragen: Is de probleemstelling duidelijk? Snap je waar de thesis over moet gaan? Is de vraag juridisch van aard? Sluiten deelvragen aan bij de probleemstelling? Als alle deelvragen zijn beantwoord, heb je dan alle informatie die nodig is om de centrale vraag te beantwoorden? Is de opbouw van de hoofdstukken/paragrafen logisch?

6 Kunnen alle vragen binnen de maximale lengte van de thesis worden beantwoord of moet de afbakening worden aangepast? Tweede groepsbespreking De tweede bespreking verloopt op een vergelijkbare wijze. Steeds komt eerst de student aan het woord die een stuk heeft bekeken en daarna de docent. Deze keer wordt niet meer stilgestaan bij de herziene opzet. De focus ligt op de nieuwe stukken, waarbij wordt gelet op de manier waarop de probleemstelling wordt ingeleid, de opbouw van de volgende paragraaf en de wijze waarop de tekst aansluiting bij de opzet en bijdraagt aan beantwoording van centrale vraag. Na afloop van de bespreking krijgt de student wederom het exemplaar van de docent met commentaar en ingevuld beoordelingsformulier. Bij deze bijeenkomst staat de vertaling van de opzet naar de thesis centraal. Feedback bij de tweede groepsbespreking Bij de feedback kan worden ingegaan op de volgende vragen: Is na het lezen van de inleiding duidelijk waar de thesis over gaat? Is de overgang van het ene inhoudelijke onderdeel naar het andere duidelijk? Is de volgorde waarin deelonderwerpen besproken worden logisch? Sluiten de paragrafen aan bij de centrale vraag, wordt de opzet gevolgd? Word je als lezer genoeg bij de hand genomen of moet je wel heel veel weten om het verhaal te kunnen volgen? Hoe is het taalgebruik? 6. Definitieve versie Na de tweede bespreking maakt de student de ba-thesis individueel af. Hoewel overleg en discussie met medestudenten wordt aangeraden, dienen de ba-thesis individueel te worden geschreven. Een sterke (tekstuele) gelijkenis tussen twee of meer ba-thesis geldt als fraude. Iedere student stuurt zijn concept ba-thesis een week voordat deze bij de docent moet worden ingeleverd aan een medestudent. De docent laat via Blackboard weten naar welke student het stuk moet worden g d. Deze versie gaat niet naar de docent. De medestudent die het stuk ontvangt voorziet dit van commentaar en stuurt het binnen drie dagen terug aan de auteur en de docent. Na kennisname van dit commentaar, en waar relevant verwerking daarvan, wordt de definitieve versie van de ba-thesis ingeleverd bij de docent. Deze versie is in beginsel tevens de laatste versie. Het niet opsturen van het stuk naar een medestudent heeft geen consequenties. Het missen van de kans het eigen stuk te verbeteren aan de hand van de gekregen opmerkingen is voor eigen risico. Het niet (tijdig) geven van commentaar op een ontvangen stuk wordt door de docent bij de beoordeling betrokken. 7. Beoordeling De ba-thesis wordt nagekeken en beoordeeld door de docent. Een voldoende ba-thesis moet juridisch inhoudelijk van voldoende kwaliteit zijn, eruit moet blijken dat de student zelfstandig relevante literatuur en overige bronnen kan raadplegen en de schrijfvaardigheid moet van voldoende niveau zijn. De ba-thesis wordt voorzien van een schriftelijke beoordeling in de vorm van concreet commentaar op het geleverde werkstuk en een korte algemene beoordeling door middel van het derde beoordelingsformulier. De docent bekijkt de Urkund uitslag en geeft een cijfer (hele en halve cijfers, met uitzondering van 5,5). Een voldoende ba-thesis leidt tot toekenning van 3 EC. Studenten die een voldoende hebben kunnen op verzoek het commentaar bespreken met de docent.

7 Vereisten omvang, taal en afwerking - De ba-thesis is minimaal en maximaal woorden lang, inclusief voetnoten, exclusief literatuurlijst. - De ba-thesis is voorzien van een beoordelingsformulier met alle relevante informatie (naam, studentnummer, docent, onderwerp van de ba-thesis), paginanummering en een literatuurlijst. - De ba-thesis heeft een titel en een goede optische structuur bestaande uit paragrafen, eventueel subparagrafen en alinea s. - Gemiddeld is één grammaticale of typefout per pagina (ongeveer 400 woorden) acceptabel. Bij meer fouten wordt het stuk voor correctie teruggestuurd of wordt dit in het cijfer verdisconteerd (-1 punt). - De ba-thesis is door de student ingediend bij Urkund en er is geen plagiaat geconstateerd. Vereisten inhoud - In de ba-thesis bevat minimaal a) een antwoord op de centrale vraag, b) een behoorlijke opbouw (kop-romp-staart), c) een correcte weergave van juridische literatuur en d) een logische argumentatie. - De auteur maakt goed onderscheid tussen eigen inzichten en de inzichten van anderen. - Een voldoende ba-thesis (6.0) schetst het probleem correct en geeft de in de literatuur geuite opvattingen over een bepaald onderwerp correct weer, waarbij de eigen mening overeenkomt met een van de beschreven standpunten uit de literatuur. Voor een cijfer 8 of hoger dient een ba-thesis een goed onderbouwde eigen analyse te bevatten. Minimumvereisten literatuur - Een ba-thesis bevat ten minste relevante verwijzingen naar twee handboeken, vier tijdschriftartikelen en twee arresten van de Hoge Raad. Indien bij een onderwerp geen arresten relevant zijn worden in plaats hiervan ten minste twee andere bronnen gebruikt. - Verwijzingen naar bronnen vindt plaats in voetnoten en een literatuurlijst, waarbij verplicht gebruik wordt gemaakt van een systeem met verkorte verwijzingen. De Leidraad voor juridische auteurs dient te worden gevolgd. - Ba-thesiss die niet aan de basiseisen van voldoende onderzoek en bronnengebruik voldoen, worden zonder inhoudelijke beoordeling aan de student geretourneerd voor een herkansing. Dit geldt niet alleen indien onvoldoende bronnen zijn gebruikt, maar ook indien de bronverwijzingen niet aan de gestelde eisen voldoen. Herkansingen worden altijd inhoudelijk beoordeeld. 8. Herkansing Uitsluitend bij een onvoldoende is een herkansing mogelijk. Studenten die een onvoldoende hebben gekregen worden door de docent uitgenodigd voor een verplichte bespreking. Daarbij wordt aangegeven wat de student moet verbeteren om in de herkansing een voldoende te krijgen. Daarna passen zij hun ba-thesis aan en leveren deze opnieuw in. De docent beoordeelt de herkansing op gelijke wijze als de eerste kans. Het te behalen cijfer is in beginsel echter maximaal een 7,0, omdat de student bij het schrijven van deze versie zijn voordeel heeft kunnen doen met (uitgebreid) commentaar van de docent. Dit voordeel ten opzichte van studenten die zonder herkansing een voldoende hebben gehaald, rechtvaardigt een beperking van het hoogst haalbare cijfer bij de herkansing.

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 1. Inleiding Doel bachelorthesis Aan het einde van de bacheloropleiding moeten studenten in staat zijn om zelfstandig een internationaal-

Nadere informatie

Handleiding notariële bachelorscriptie

Handleiding notariële bachelorscriptie Handleiding notariële bachelorscriptie 2016-2017 1. Algemene Handleiding bachelorscriptie; contactinformatie Deze Handleiding bevat informatie over het schrijven van een bachelorscriptie Notarieel recht.

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Studiepunten prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens

Studiepunten prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens Bachelorthesis (notarieel recht) Studiepunten Docenten 3 ec prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens Algemeen en voorkennis De verplichting om een bachelorthesis te schrijven, geldt in beginsel voor

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

- mr C. de Groot (c.degroot@law.leidenuniv.nl) voor onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht;

- mr C. de Groot (c.degroot@law.leidenuniv.nl) voor onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht; Scriptieleidraad Ondernemingsrecht 1 Procedurevoorschriften De afdeling Ondernemingsrecht heeft voor studenten die op het gebied van het ondernemingsrecht of het intellectueel eigendomsrecht een masterscriptie

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

BACHELOR-SCRIPTIEHANDLEIDING GLTC 1

BACHELOR-SCRIPTIEHANDLEIDING GLTC 1 BACHELOR-SCRIPTIEHANDLEIDING GLTC 1 1. Studiepunten scriptie De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 ECTS (=336 uur, is circa 8½ weken fulltime). 2. Plaats in het studieprogramma De bachelor-scriptie

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie juli 2015. Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere vorm

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I

Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I Deze leidraad heeft tot doel om studenten uitleg te geven bij het opmaken van hun onderzoeksvoorstel voor de masterscriptie. Er wordt

Nadere informatie

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6).

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). PTA PROFIELWERKSTUK 2016 2017 Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde

Nadere informatie

Masterscriptie arbeidsrecht 2014-2015 (versie 2 december 2014) Gang van zaken

Masterscriptie arbeidsrecht 2014-2015 (versie 2 december 2014) Gang van zaken Masterscriptie arbeidsrecht 2014-2015 (versie 2 december 2014) Gang van zaken I. Inleiding Ter afsluiting van de master recht en onderneming, maar ook ter afsluiting van de master privaatrecht kun je een

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting Bachelor Stage en Thesis Medische Informatiekunde Regels en Richtlijnen Samenvatting Deze handleiding is een samenvatting van het document: Bachelor Stage & Thesis: Regels en Richtlijnen. De student wordt

Nadere informatie

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van een digitaal portfolio. Ook bij

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Afdeling Midden-Oosten Studies September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Definitie en kenmerken van de scriptie 1 3 Keuze van het onderwerp van de scriptie

Nadere informatie

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Inhoud Specificaties Essay + format bronvermelding 2 Beoordelingsmatrix Essay 3 Specificaties Infomatiedienst 4 Specificaties Dashboard / Appstore

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Geesteswetenschappen Faculteit der Geesteswetenschappen Studiehandleiding Seminar Nieuwgriekse Taal en Cultuur (2015) Vak-code 130211266 (6 ECTS). Admin.code HTLK Onderdeel van bachelor Nieuwgriekse Taal en Cultuur (derde

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015

Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015 Dit zijn de richtlijnen voor het schrijven van de BA-scriptie bij de opleiding Arabisch aan

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Aanvullende informatie Eindopdracht Dé opleider voor werkend Nederland 2008 Postbus 447 1200 AK Hilversum Tel. (035) 6400 411 Fax. (035) 6400 477 www.ncoi.nl 1 e druk 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT

SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT Versie 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Voorwoord De scriptie vormt het sluitstuk van uw master Bedrijfsrecht. De sectie Handels- en Ondernemingsrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2016-2017 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2016-2017

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Masterthesisreglement Rechtsgeleerdheid

Masterthesisreglement Rechtsgeleerdheid (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op alle studenten die vanaf 1 september 2014 voor het eerst staan ingeschreven

Nadere informatie

1 Oriëntatie op de opdracht: wat verwachten ze van me? 21

1 Oriëntatie op de opdracht: wat verwachten ze van me? 21 Inhoudsopgave Inleiding 13 FASE 1 Oriënteren op de opdracht 19 1 Oriëntatie op de opdracht: wat verwachten ze van me? 21 1.1 Inleiding 21 1.1.1 Een essay is een essay? 21 1.1.2 En toch: kenmerken van academisch

Nadere informatie

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Bachelorscriptie bijeenkomst Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Welkom Jeroen van Pelt Studieadviseur Masters SGPL Coördinator Scriptie Bachelor SGPL studieadviseur-sgpl@uva.nl 2 Inhoud bijeenkomst

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336 uur).

De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336 uur). Faculteit der Geesteswetenschappen Bachelor Scriptiereglement Hebreeuws, deel 1 studiejaar 2013-2014 1. Studiepunten scriptie De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Studiehandleiding Afstudeerproject Criminologie 2011-2012 (RS107-11)

Studiehandleiding Afstudeerproject Criminologie 2011-2012 (RS107-11) Studiehandleiding Afstudeerproject Criminologie 2011-2012 (RS107-11) Contactpersoon: Judith van Erp (vanerp@frg.eur.nl) 1. Voorwaarden voor het afstudeerproject Deelname aan het Afstudeerproject kan uitsluitend

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Masterthesisreglement Rechtsgeleerdheid

Masterthesisreglement Rechtsgeleerdheid (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op alle studenten die vanaf 1 september 2014 voor het eerst staan ingeschreven

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/153

Zaaknummer : 2014/153 Zaaknummer : 2014/153 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 10 december 2014 Partijen : Appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : Begeleiding, (tussentijdse) beoordeling, evenredigheidsbeginsel,

Nadere informatie

!!!!!!!!!!! !!! !!! Werkboek! !!Drs.!Ruud!H.C.!Meij! Dr.!R.!van!Boeschoten! !!!!!!! 13 e!herziene! druk,!juli!2017!

!!!!!!!!!!! !!! !!! Werkboek! !!Drs.!Ruud!H.C.!Meij! Dr.!R.!van!Boeschoten! !!!!!!! 13 e!herziene! druk,!juli!2017! Humanisering+3:+Humanisering+en+organisaties+I++ + + Een+oriëntatie+op+professionaliteit,+beleid+en+adviesgericht+ veldonderzoek+in+de+publieke+sector Examinator: Werkboek Dr.T.Kampen Auteur(s): Dr.T.Kampen

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO 201-201 Begeleider: Naam: Examennummer: Profielvak: Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier en wordt beoordeeld met een cijfer. Het is een

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Trefwoorden : fraude, onregelmatigheid, strafverzwaring Datum uitspraak : 12 april 2006

Trefwoorden : fraude, onregelmatigheid, strafverzwaring Datum uitspraak : 12 april 2006 Trefwoorden : fraude, onregelmatigheid, strafverzwaring Datum uitspraak : 12 april 2006 Hoofdoverwegingen : Het College is dan ook van oordeel dat het voor studenten duidelijk moet zijn geweest dat het

Nadere informatie

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe de aanmeldings- en toelatingsprocedure tot de verschillende onderdelen van

Nadere informatie

JOB AID: Feedback & toetsing van schrijfopdrachten

JOB AID: Feedback & toetsing van schrijfopdrachten JOB AID: Feedback & toetsing van schrijfopdrachten Inleiding Deze job aid is vooral bedoeld voor de vakken met een schrijfopdracht uit de schrijfvaardighedenlijn. Het betreft de vakken: I. SMW, II. Organisatiewetenschappen,

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Scriptieleidraad Master Civiel Recht

Scriptieleidraad Master Civiel Recht Scriptieleidraad Master Civiel Recht 1. Inleiding Het schrijven van een scriptie vormt veelal de afsluiting van de studie. Voor veel studenten die de civielrechtelijke masterrichting hebben gekozen is

Nadere informatie

Scriptieleidraad Master Civiel Recht

Scriptieleidraad Master Civiel Recht Scriptieleidraad Master Civiel Recht 1. Inleiding Het schrijven van een scriptie vormt veelal de afsluiting van de studie. Voor veel studenten die de civielrechtelijke masterrichting hebben gekozen is

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding MASTERSCRIPTIE CENTRUM VOOR MIDDEN-OOSTEN STUDIES

Informatiebrochure / Handleiding MASTERSCRIPTIE CENTRUM VOOR MIDDEN-OOSTEN STUDIES Informatiebrochure / Handleiding MASTERSCRIPTIE CENTRUM VOOR MIDDEN-OOSTEN STUDIES Vastgesteld en goedgekeurd OC September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Definitie en kenmerken van de Masterscriptie

Nadere informatie

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Toepassing van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES. Scriptiehandleiding 2013-2014

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES. Scriptiehandleiding 2013-2014 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES Scriptiehandleiding 2013-2014 Universiteit van Amsterdam Graduate School of Social Sciences Master Politicologie (richtingen B&B, IB, PT&PG)

Nadere informatie