Jaarverslag Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Datum 26 maart 2014 Status Vaststelling door / datum Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dd. 26 maart 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 Hoofdstuk 2 Jaarresultaten... 4 Hoofdstuk 3 Resultaten m.b.t. de medewerkers... 7 Hoofdstuk 4 Resultaten m.b.t het netwerk en de leveranciers... 9 Bijlage 1. Realisatie jaardoelstellingen Bijlage 2. Resultaten Opleiden, Trainen en Oefenen Bijlage 3. Resultaten veiligheidsadvisering evenementen Pagina 1 van 16

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Het jaar 2013 was een jaar van onverwachtse ontvlechting van het samengevoegde team GHOR Gooi en Vechtstreek en GHOR Flevoland. In de eerste helft van 2013 was voor de medewerkers van het gezamenlijke team merkbaar dat de functionele samenvoeging met Flevoland na een jaar z n vruchten begon af te werpen. Door het niet doorgaan van de fusie van de twee GGD en, stond de tweede helft van 2013 in het teken van ontvlechting van het team en het opnieuw verzelfstandigen van de afdeling GHOR Gooi en Vechtstreek. Ondanks een roerig jaar zijn er diverse resultaten gerealiseerd, die in voorliggend jaarverslag worden beschreven. 1.1 Organisatie De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de GGD onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. De directeur Publieke Gezondheid heeft zitting in de veiligheidsdirectie en rapporteert in die hoedanigheid aan het Veiligheidsbestuur. De directeur Publieke Gezondheid wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door de afdeling GHOR. In de eerste helft van 2013 werkten de afdelingen GHOR Gooi en Vechtstreek en GHOR Flevoland samen als één functioneel team, vooruitlopend op een fusie tussen de twee GGD en. De samenvoeging was reeds in januari 2012 geformaliseerd vanuit het project intensivering samenwerking. In juni 2013 is door de GGD-besturen en veiligheidsbesturen besloten dat een fusie tussen beide GGD en vooralsnog niet doorgaat. Alle samenwerkingsvormen die er waren (GHOR, RAV en meldkamer) moesten teruggebracht worden naar de oorspronkelijke situatie. Het samengevoegde team GHOR werkte met één jaarplan 2013 voor beide regio s. Na het besluit tot ontvlechting is een ontvlechtingsplan opgesteld, waarin de GHOR Gooi en Vechtstreek keuzes gemaakt heeft welke taken en doelstellingen voor 2013 nog uitgevoerd zouden worden en welke doelstellingen niet. Per 1 september 2013 was de ontvlechting van de activiteiten van de jaarplannen een feit, met uitzondering van de OTO activiteiten ten behoeve van de gezamenlijke piketten die tot 1 januari 2014 doorliepen. Pagina 2 van 16

4 Na het besluit van de ontvlechting heeft het management van de GGD gekozen om de aansturing van de afdeling GHOR in andere handen te leggen. De voormalig sr. beleidsadviseur heeft per 1 oktober 2013 de functie van sectormanager GHOR overgenomen. Continueren gezamenlijke piketpoules De ontvlechting van de GHOR organisaties betrof naast de bureaufuncties ook de samengevoegde poules voor coördinerende GHOR functies: de crisisorganisatie. Deze ontvlechting bleek echter nadelig in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en efficiency. Daarbij verhield deze ontvlechting zich slecht tot de inzet voor meer samenwerking tussen de beide veiligheidsregio s. Op verzoek van de voorzitters van de veiligheidsdirectie van Flevoland en Gooi & Vechtstreek hebben de directeur PG van Flevoland en plaatsvervangend directeur PG Gooi & Vechtstreek (gemandateerd voor GHOR) de mogelijkheden verkend voor herstel van de samenwerking binnen de crisisorganisaties. Uit deze verkenning bleek dat het herstel van de gezamenlijke crisisorganisatie mogelijk en haalbaar was. In november 2013 besloten beide besturen de gezamenlijke piketpoules te continueren. Pagina 3 van 16

5 Hoofdstuk 2 Jaarresultaten 2.1 Samenvatting Resultaten in 2013 op hoofdlijnen: De 24-uurs paraatheid van opgeleide en beoefende sleutelfunctionarissen en inzet bij GRIP zijn gerealiseerd; In 2013 vonden vier GRIP 1 en vier GRIP 2 incidenten in Gooi en Vechtstreek plaats waarbij GHOR functionarissen ingezet zijn. Op 2 november 2013 werd vanwege een groot busongeval op de A1 bij Muiden opgeschaald naar GRIP 2. Voor de GHOR betekende dit een grote inzet ten behoeve van de coördinatie van de acute gezondheidszorg. In totaal waren er twee T1, vijf T2 en negenentwintig T3 slachtoffers. Uit de monodisciplinaire evaluatie blijkt dat de triage, het gewondenvervoer, de gewondenspreiding en de registratie goed verlopen zijn. De aanbevelingen worden in 2014 opgevolgd. Acht van de zestien operationele jaardoelstellingen zijn gerealiseerd. Vijf doelstellingen zijn ten dele gerealiseerd of in de afrondende fase. Drie doelstellingen zijn niet gerealiseerd; Uit de meting van 2013 blijkt dat negen van de dertien Aristoteles prestatie-indicatoren voldoen aan de landelijk gestelde norm. Voor vier indicatoren was geen informatie beschikbaar; De advisering vanuit gezondheidsperspectief bij de vergunningverlening voor evenementen is gerealiseerd; De GHOR heeft bijgedragen aan activiteiten binnen de multidisciplinaire structuur. Hiervoor wordt verwezen naar de managementrapportages van de werkzaamheden van de multidisciplinaire expertisegroepen. Na de ontvlechting werd de GHOR tijdelijk genoodzaakt om in een aantal expertisegroepen agenda lid te zijn. In september 2013, werd de GHOR Gooi en Vechtstreek opnieuw voor drie jaar HKZ gecertificeerd. Ondanks de ontvlechting heeft de GHOR zorg kunnen dragen voor continuering van de dienstverlening. In de volgende paragraaf worden enkele resultaten uitgelicht, om een beter beeld op de hierboven genoemde punten te geven. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de realisatie van de jaardoelstellingen; in bijlage 2 de resultaten van Opleiden, trainen en oefenen en in bijlage 3 de resultaten van de veiligheidsadvisering bij evenementen. Pagina 4 van 16

6 2.2 Resultaten uitgelicht Aristoteles De GHOR meet jaarlijks de prestaties aan de hand van de landelijke set prestatie-indicatoren van Aristoteles, conform afspraak in de veiligheidsregio. Uit de meting van 2013 blijkt dat negen van de dertien prestatie-indicatoren voldoen aan de landelijk gestelde norm. Deze indicatoren betreffen: geoefendheid GHOR functionarissen; afspraken met ketenpartners; GHOR advies bij evenementen; beschikbaarheid ZIROP; profcheck SIGMA medewerkers; opkomsttijden bij GRIP; evaluaties bij GRIP; evaluaties OTO; verbeteracties uit OTO. Voor vier indicatoren was geen informatie beschikbaar vanwege resultaten die pas in 2014 verwacht worden (continuïteitsplannen en geoefendheid ketenpartners), vanwege de ontvlechting (verbeteracties uit GRIP incidenten) en vanwege het ontbreken van inzetten waarbij grootschalig materiaal is ingezet. Project kwaliteit voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crises De GHOR Gooi en Vechtstreek heeft in 2013 samen met de GHOR Flevoland een project uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mate van voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crises. Het project heeft geleid tot een normenkader en aansluitend een regiobeeld van 90% van de zorgpartners (verpleeg en verzorging, GGZ, gehandicaptenzorg). Het regiobeeld maakt inzichtelijk wat zorginstellingen goed op orde hebben (waaronder de BHV organisatie) en welke punten verdere uitwerking behoeven (de crisisorganisatie en het in kaart brengen van kritische processen). In december 2013 heeft de DPG Gooi en Vechtstreek een presentatie gehouden bij het veiligheidsbestuur over het project. In 2014 wordt gerapporteerd over de resultaten en worden zorginstellingen op specifieke punten ondersteund bij de voorbereiding op rampen en crises. Eind 2013 stelde de landelijke vereniging van publieke gezondheid en veiligheid een visie op zorgcontinuïteit vast, die aansluit bij de werkzaamheden van de GHOR op dit thema. Voor wat betreft de ketenpartners (ziekenhuizen, GGD, huisartsen, RAV en NRK) volgde de GHOR ontwikkelingen vanuit het traumacentrum om de prestaties op het gebied van crisisbeheersing meetbaar te maken. De eerste resultaten worden in 2014 verwacht. Pagina 5 van 16

7 Operationele inzetten 2013 GHOR functionarissen van GHOR Gooi en Vechtstreek werden in 2013 acht keer ingezet voor een bijdrage in de multidisciplinaire staven en voor coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening. Vier keer voor een GRIP 1 en vier keer voor een GRIP 2. Gooi en Vechtstreek GRIP Blaricum Gevaarlijke stoffen appartementencomplex GRIP Muiden A1 Verkeersongeval meerdere voertuigen GRIP Hilversum Dreiging explosieven GRIP Wijdemeren Ramkraak ING bank Nederhorst GRIP Wijdemeren Wateroverlast Horstermeerpolder GRIP Muiden A1 Ongeval bussen GRIP Muiden Illegale houseparty GRIP Muiden A1 Verkeersongeval Tabel 1. GRIP inzetten Gooi en Vechtstreek Daarnaast zijn de GHOR functionarissen van Gooi en Vechtstreek ingezet bij een GRIP 2 inzet in Flevoland op 8 juni 2013 (effectgebied brand Kampen). Pagina 6 van 16

8 Hoofdstuk 3 Resultaten m.b.t. de medewerkers 3.1 Formatie In het samengevoegde team hadden acht (van de in totaal zestien) medewerkers een aanstelling bij de GGD Gooi en Vechtstreek. De totale formatie van het bureau GHOR Gooi en Vechtstreek in het samengevoegd team was 6,84 fte. In oktober 2013 heeft de sr. beleidsadviseur de functie van sectormanager GHOR overgenomen, waardoor een vacature ontstond. GHOR Gooi en Vechtstreek Aantal fte Plv. DPG, gemandateerd met GHOR taken 0,4 Sectormanager GHOR Gooi en Vechtstreek 1 Sr. Beleidsadviseur 1 Beleidsmedewerker/beleidsadviseur 1,77 Specialist operationele voorbereiding 1.66 Managementassistent Tabel 3. Stand van zaken 1 januari Deskundigheid/opleidingen/bijscholingen 2013 De medewerkers hebben in 2013 diverse scholingen gevolgd in het kader van uitoefening van de hoofdfunctie, nevenfunctie (piketfunctie operationele GHOR organisatie) en in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Scholing vormt een vast onderdeel van het functioneringsgesprek van alle medewerkers. Realisatie 2012 Deskundigheidsbevordering hoofdfunctie Opleiding tot evaluator, Loyds Opleiding tot evaluator, Loyds Deelnemer Beleidsadviseur Sr. beleidsadviseur Opleiding in het kader van nevenfunctie ACGZ opleiding, IFV HIN opleiding, IFV Persoonlijke ontwikkeling Beleidsadviseur Specialist operationele voorbereiding Tabel 4. Realisatie deskundigheidsbevordering Pagina 7 van 16

9 3.3 Functionerings- en beoordelingsgesprekken Het jaarplan 2013 is vertaald in individuele jaarplannen van de medewerkers. De reguliere producten en diensten zijn opgenomen in de jaarplannen, evenals de jaardoelstellingen. De jaarplannen zijn begin 2013 besproken met de medewerkers. Halverwege het jaar heeft met een aantal medewerkers een functioneringsgesprek plaatsgevonden conform de systematiek van de Regio Gooi en Vechtstreek. Door de ontvlechting is er niet met alle medewerkers een functioneringsgesprek gevoerd. Eind van het jaar heeft de nieuwe sectormanager een jaargesprek gevoerd met de medewerkers, met uitzondering van een medewerker die langdurig ziek was. In oktober 2013 hebben de medewerkers een tweedaagse teambuilding gevolgd onder begeleiding van twee externe adviseurs. Doelen waren enerzijds het versterken van het team en anderzijds het bepalen van de taakverdeling voor Deze tweedaagse is een start van een teamontwikkeltraject, dat verder voortgang krijgt in Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van medewerkers bij de GHOR Gooi en Vechtstreek was in ,88 % (excl. zwangerschap). De GGD kende een ziekteverzuim van 4,29% in De norm die bij de GGD gehanteerd wordt is 4%. Bij het interpreteren van percentages moet rekening gehouden worden met het feit dat het GHOR bureau uit een klein aantal medewerkers bestaat, waardoor langdurende afwezigheid van enkele medewerkers een grote invloed kan hebben op het beeld. GHOR ziekteverzuim percentage 2013 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0% 5,6% 0% 6,79% 0% 0% 0,82% 0,91% 0,91% 0% 0,29% 11,39% Pagina 8 van 16

10 Hoofdstuk 4 Resultaten m.b.t het netwerk en de leveranciers 4.1 Netwerkpartners De Directeur PG en plaatsvervangend directeur PG sloten aan bij de directie en bestuursvergaderingen van de Veiligheidsregio en hielden met enige regelmaat de portefeuillehouder op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Twee van de GHOR medewerkers participeerden als procesmanager in het multidisciplinaire procesmanageroverleg. In 2013 vond regelmatig overleg plaats tussen de GHOR en zorg- en ketenpartners. Vanuit het project kwaliteit voorbereiding rampen en crises voerden de beleidsmedewerkers interviews met de zorginstellingen. In het voor- en najaar vond een Regionaal Overleg Opgeschaalde Ketenzorg plaats waarin stafmedewerkers en facilitair managers van zorginstellingen participeerden. In december vond voor de tweede keer het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ) plaats, een coördinatiestructuur voor bestuurders van zorginstellingen. In 2013 zijn drie externe nieuwsbrieven verschenen. Daarnaast werd regelmatig een nieuwsbrief naar de eigen GHOR functionarissen gestuurd. In 2014 zal een netwerktevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. 4.2 Leveranciers In 2013 zijn drie leveranciers beoordeeld over de prestaties van het voorafgaande jaar: het Netwerkcentrum (bureau voor externe inhuur personeel), van der Putte (leverancier van benodigdheden in de Geneeskundige Combinatie) en Moderna (kledingleverancier). Uit de drie leveranciersbeoordeling komt naar voren dat de drie leveranciers goed werk leveren en dat de contacten worden geborgd/voortgezet. Verdere acties zijn op basis van deze beoordelingen zijn niet nodig. Pagina 9 van 16

11 Bijlage 1 Realisatie jaardoelstellingen 2013 Groen: jaardoelstelling gerealiseerd Oranje: deels gerealiseerd. Rood: jaardoelstelling is niet gerealiseerd 1. April 2013 is het convenant tussen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de GGD Gooi en Vechtstreek geactualiseerd en herzien op basis van het landelijke overdrachtsdossier, de Wet veiligheidsregio s en de Wet publieke gezondheid. 2. Maart 2013 zijn de taakorganisaties (opgeschaalde) acute zorg en (opgeschaalde) publieke zorg beschreven in een coördinatieplan en bekend bij GHOR functionarissen en betrokken ketenpartners. 3. In september 2013 zijn de taakorganisaties informatiemanagement en resourcemanagement in de sectie geneeskundige zorg beschreven. 4. Eind 2013 zijn de overlegstructuren zoals beschreven in de visie ketenzorg ingebed in beide regio s. 5. December 2013 is het project kwaliteit voorbereiding witte keten op opgeschaalde zorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek uitgevoerd. 6. Eind 2013 is een format bestuursrapportage voorbereiding opgeschaalde zorg ontwikkeld en op basis hiervan een bestuursrapportage opgesteld zoals beschreven in de visie ketenzorg1. Toelichting Doelstelling is gerealiseerd. De processen van de vier taakorganisaties Acute Gezondheidszorg, Publieke Gezondheidszorg, Informatie en Ondersteuning zijn beschreven in het document procesbeschrijvingen stafsectie Geneeskundige Zorg. Het document maakt inzichtelijk wat de rol is van de verschillende ketenpartners en hoe de GHOR regie voert op de verschillende processen. In 2014 wordt dit verder geïmplementeerd. Zie doelstelling 2. Doelstelling is gerealiseerd. Project is uitgevoerd conform planning. 90% van de zorgpartners is geïnterviewd volgens een ontwikkeld normenkader. Hieruit is een regiobeeld opgesteld dat in 2014 zal worden gerapporteerd aan het bestuur. Doelstelling is gerealiseerd. Format voor de zorgpartners is gereed en wordt in 2014 geïmplementeerd. In samenwerking met regio s in Noord Holland-Flevoland wordt tevens een bestuursrapportage ontwikkeld waarmee eenduidig wordt omgegaan met de uitkomsten van het kwaliteitskader OTO voor de ketenpartners (RAV, ziekenhuizen, GGD en huisartsen) welke door de ROAZ wordt 1 Indien van toepassing aangepast aan het plan van aanpak van het project kwaliteit voorbereiding witte keten opgeschaalde zorg. Pagina 10 van 16

12 uitgevoerd. 7. Mei 2012 beschikken de gezamenlijke GHOR bureaus over een procedure GHOR functionarissen waarin afspraken over de poule vereisten, werving en selectie, de in- en exit van ondersteuningsmiddelen en de organisatie van vergoedingen zijn geregeld. 8. In maart 2013 is beschreven welke informatie GHOR functionarissen nodig hebben in de voorbereiding op, tijdens en na rampen en hoe deze eenvoudig digitaal ontsloten kan worden. In september 2013 kunnen de GHOR functionarissen de informatie digitaal ontsluiten. 9. In december 2013 zijn er voor iedere GHOR functionaris geactualiseerde werkinstructies, waarin ten minste afspraken uit de convenanten, de coördinatieplannen en het RCP worden opgenomen. 10. In april 2013 is op de meldkamer de functie centralist opgeschaalde zorg ingevoerd ten behoeve van de coördinatie van het gewondenvervoer. 11. In juni 2013 zijn de OvD-G poules van beide regio s functioneel samengevoegd, waarbij twee clusters Flevoland en Gooi en Vechtstreek blijven bestaan. 12. Eind december zijn de activiteiten uit de mono en multi kalender uitgevoerd, waarbij in 2013 extra aandacht is voor: functionarissen die betrokken zijn bij het coördineren van het gewondenvervoer (OvD-G, centralist opgeschaalde zorg, chauffeur eerste auto en HGN). 13. Eind 2013 is het kwaliteitssysteem voor wat betreft de primaire processen van Doelstelling is niet gerealiseerd vanwege de ontvlechting. Eerste deel gerealiseerd. De voorbereiding van de digitale ontsluiting is gereed. Er is een digitaal dashboard ontwikkeld waar alle relevante operationele informatie aan gekoppeld kan worden. De implementatie vindt plaats in de eerste helft van Format (jaardoelstelling 8) is gereed en vormt de basis voor procedures en werkinstructies. Doelstelling is in verband met de ontvlechting doorgeschoven naar Per 1 januari 2014 is de functie van Centralist Opgeschaalde Zorg formeel gerealiseerd binnen de meldkamer. De GHOR en RAV hebben een handboek vastgesteld waarin de werkwijze beschreven is. De training die eind 2013 is geannuleerd vanwege langdurige ziekte, waardoor de centralisten nog niet volledig vakbekwaam zijn. In juni 2013 was deze doelstelling gerealiseerd. Vanwege de ontvlechting is deze functionele samenvoeging achterhaald. In de toekomst blijft echter wel een samenwerking bestaan, zodat OvD-G en inzetbaar zijn in beide regio s. De activiteiten zijn grotendeels uitgevoerd conform de oefenkalender. De training voor de COZ is geannuleerd vanwege langdurige ziekte van een van de GHOR medewerkers. De twee procesbeschrijvingen en het kwaliteitshandboek die de basis zijn voor het Pagina 11 van 16

13 de GHOR geüniformeerd en geïmplementeerd voor beide regio s. kwaliteitssysteem zijn gerealiseerd. Deze blijven ook na de ontvlechting de basis voor het kwaliteitssysteem. In 2014 worden de teksten aangepast aan Gooi en Vechtstreek. 14. Eind 2013 is de doorontwikkeling van de functie HIN op basis van de beschrijving van de taakorganisatie Informatiemanagement binnen de sectie geneeskundige zorg geïmplementeerd. 15. In juni 2013 is de landelijke handreiking afspraken openbaar bestuur en ziekenhuizen over uitwisseling van slachtofferinformatie bij crisis geïmplementeerd. 16. Eind 2013 heeft het samengevoegd team beide GGD en ondersteund met het beoefenen en het beheer van het GROP. De taken van de GROP coördinator zijn beschreven en afgestemd met beide GGD en. Vanwege de ontvlechting doorgeschoven naar De handreiking is als onderdeel van de convenanten met de ziekenhuizen getekend in januari. De afspraken rond registratie van slachtoffers die naar ziekenhuizen worden vervoerd worden geoperationaliseerd in Doelstelling is gerealiseerd. Een inhoudelijk jaarverslag is verstuurd naar het traumanet AMC. Vanwege de ontvlechting is de beschrijving de taken van de GROP coördinator achterhaald. Pagina 12 van 16

14 Bijlage 2. Resultaten Opleiden, Trainen en Oefenen Algemeen Om de vakbekwaamheid van GHOR functionarissen te borgen is een normering opgesteld, waaraan de GHOR functionarissen per jaar moeten voldoen. Deze normering geeft aan hoeveel oefeningen en trainingen een GHOR functionaris moet volgen om in zijn functie vakbekwaam te blijven. In 2013 voldoen de GHOR functionarissen adviseur GZ, ACGZ, HIN/HON, OMAC, OvD-G en HGN van Gooi en Vechtstreek aan de normering. Dit betekent dat tweeëntwintig functionarissen het minimale aantal trainingen en oefeningen hebben gevolgd om de noodzakelijke functiegerichte competenties op peil te houden. De tien Centralisten Opgeschaalde Zorg zijn niet meegenomen in deze berekening, omdat zij nog niet vakbekwaam zijn. Ook de vier leiders kernteam PSH die in oktober 2013 zijn gestart in een piket zijn om diezelfde reden niet meegenomen. Accenten Opleiding Conform het Regionaal Crisisplan is in 2013 de functie van HS-GHOR overgegaan in die van Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ). Eén HS-GHOR heeft de nieuwe functiegerichte opleiding ACGZ gevolgd en is daarvoor geslaagd. Ook de functie van HAC is veranderd. De functie is in twee gesplitst: Hoofd Informatie (HIN) en Hoofd Ondersteuning (HON); gelet op de capaciteit van het bureau GHOR is gekozen om deze functies in één persoon te combineren. Gelet ook op de zwaarte van de functie HIN is ervoor gekozen om één HAC de opleiding tot HIN te laten volgen, ook deze opleiding is met goed resultaat afgerond. Twee medewerkers van de RAV zijn geslaagd voor de functiegerichte opleiding Hoofd Gewonden Nest (HGN) van het IFV. Door een verschuiving van de taken van de CGV naar de opgeschaalde meldkamercentralist is in het najaar 2012 gestart met een interne opleiding voor alle meldkamercentralisten van Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Dit traject zou in 2013 een vervolg krijgen maar heeft vertraging opgelopen. De functie is per 1 januari 2014 geformaliseerd. Eind 2014 moeten de centralisten vakbekwaam zijn in hun nieuwe rol. Training In 2013 is een start gemaakt met de zogenaamde Vierhoekstraining. In deze training wordt de samenwerking tussen de eerste aankomende ambulance, OvD-G, HGN en COZ getraind. Deze training is in samenwerking met de GHOR Flevoland en de RAV en van beide regio s ontwikkeld. De evaluatie, eind 2013, was positief en daarom is besloten om deze training in 2014 voort te zetten. Pagina 13 van 16

15 Oefenen In 2013 zijn de oefeningen ten behoeve van de gezamenlijke piketten van GHOR functionarissen samen met de GHOR Flevoland georganiseerd. In november 2013 heeft de GHOR bijgedragen aan de jaarlijks (verplichte) systeemoefening gehouden, met als thema ongeval gevaarlijke stoffen. De GHOR heeft in alle (G)BT, ROT en CoPI oefeningen geparticipeerd. In oktober hebben de GHOR functionarissen, de RAV en het SIGMA in de multidisciplinaire pelotonsoefening geparticipeerd. De SIGMA eenheid bestond in 2013 uit drieëntwintig leden. Veertien leden zijn geslaagd voor de tweejaarlijkse profcheck. De overige leden zijn nog gecertificeerd tot juni Voor de SIGMA leden zijn vier tent oefening georganiseerd, waaraan ook het Hoofd Gewondennest deelnam. Pagina 14 van 16

16 Bijlage 3. Resultaten veiligheidsadvisering evenementen Algemeen In 2013 zijn in Gooi en Vechtstreek vijftien adviezen uitgebracht voor evenementen met een middel groot risico (op basis van de landelijke handreiking). In 2013 waren in de regio geen evenementen met een hoog risico. In onderstaande tabel is een totaal overzicht weergegeven. Gemeente Middel risico Evenement Bussum - Spoorpop 2 - Koninginnedag Hilversum - Spieren voor spieren run - Koninginnedag - Bevrijdingsdag 7 - Charity Run - Hilversum Leeft - Hilversum on Air - Sinterklaas intocht Naarden - Matthaeus Passion 3 - Kindervakantiekamp - Sinterklaas intocht Weesp 1 - Sluis en Bruggenfeest Wijde meren - Loosdrechtse feestweek 2 - Gondelvaart Totaal 15 Accenten In 2013 heeft een van de GHOR medewerkers, in het kader van de studie integrale veiligheid, een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar geneeskundige en gezondheidskundige advisering bij evenementen. Het scriptie onderzoek laat zien dat de GHOR een regierol moet nemen vanuit de witte kolom als het gaat om de advisering bij evenementen vanuit de witte kolom. Daarbij moet een integraal advies het resultaat zijn, waarbij de belangen van verschillende zorgpartners worden meegenomen. De onderzoeksresultaten worden in 2014 meegenomen in de actualisatie van het monodisciplinaire evenementenbeleid. In 2013 participeerde de GHOR in de multidisciplinaire expertisegroep evenementenbeleid Flevoland een Gooi en Vechtstreek. Na de ontvlechting was de GHOR genoodzaakt om tijdelijk agenda lid te zijn. In 2013 is een multidisciplinair evenementenbeleid vastgesteld voor veiligheidsregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Pagina 15 van 16

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Jaarplan 2014 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Afdeling GHOR Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Status definitief Vaststelling door / datum Veiligheidsbestuur dd. 26 maart 2014 1

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Halfjaarrapportage Jaarplan 2012 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Opsteller J.A. Satijn, sectormanager afdeling GHOR Dienstonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Versie 0.1 Datum 03-09-2012

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan.

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan. Afdeling GHOR Aan: de leden van het portefeuiltehoudersoverleg Gezondheidszorg in de regio Gooi en Vechtstreek, d.d. 22 maart 2012 ticft GOOI & VECHTSTREEK WÊÊÊi Van: Joyce Satijn Datum: 14 februari 2012

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie Vereiste OTO modulen per GHOR functie Inleiding In dit document wordt beschreven welke opleiding, training en oefenmodule per GHOR functie doorlopen dient te worden om vakbekwaam te worden en te blijven.

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2016 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: Versienummer: Versie 5.0 Status: Definitief d.d. 17 oktober

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Opsteller: Ria Logtenberg Datum: 23 maart 2015 Versie: 1.1 Inleiding GHOR Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De rol van de GHOR Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), waar de GHOR deel van uit maakt, is de GHOR de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur,

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR, Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR Datum: 19 juni 2014 Betreft: Reactie op inspectierapport slachtofferregistratie Kenmerk: 14-059.WvR Contactpersoon: Will van Roessel Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Vastgesteld: Organisatieplan Bevolkingszorg

Vastgesteld: Organisatieplan Bevolkingszorg Vastgesteld: Organisatieplan Bevolkingszorg 13 november jongstleden was een belangrijke dag voor de sectie Bevolkingszorg in de regio s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Op die dag werd namelijk door de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1

Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1 Jaaroverzicht 2011 Het afgelopen jaar was voor de GHOR een jaar van beweging, verandering en vernieuwing. Nieuwe wetgeving kreeg zijn beslag (Wet Veiligheidregio s), maar ook de ontwikkelingen in het kader

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2 Visiedocument Gezond en veilig Crisisbeheersing in de publieke gezondheid Datum: 3 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Tijdgeest... 3 Missies... 4 Visie... 4 Doelen... 4 Speelveld...

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015

beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015 beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015 Chantal Smolenaers beleidsmedewerker Opleiden, Trainen & Oefenen Vastgesteld door: Ingangsdatum: Paraaf Hoofd GHOR-bureau p.o. J. Rotte Versienummer: 1.0

Nadere informatie

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014 Model opschalingsplan ambulancezorg RAV S VOORBEREID Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Omschrijving en doel... 4 1.2 Context... 4 1.3 Referenties... 4 1.4 Uniformiteit... 5 1.5 Implementatie...

Nadere informatie

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014 Titel Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening Jaarbericht 2014 Advies en besluitvorming Dagelijks Bestuur RDOG HM 5 maart 2015 Dagelijks Bestuur VRHM 12 maart 2015 Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Organisatieregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 6 december 2013 Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2013 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Regionale Overeenkomst SIGMA

Regionale Overeenkomst SIGMA Regionale Overeenkomst SIGMA Veiligheidsregio Zeeland en Het Nederlandse Rode Kruis, Noodhulpregio Zeeland Opgesteld door : W.v.d. Dorpel, GHOR Zeeland en A. Kuipers, het Nederlandse Rode Kruis Datum :

Nadere informatie

Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015

Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 Auteur: Raymond Icke Status: versie 1.0 In opdracht van: Mevr. drs. M. Somers Hoofd GHOR Onderdeel van Cluster Crisisondersteuning & Opleiding Vastgesteld door:

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Staat van de GHOR 2015

Staat van de GHOR 2015 Staat van de GHOR Bestuurlijke rapportage zorginstellingen Aan : Algemeen Bestuur VRLN Steller : L. Roelofs Versie : 1.0 Kennisname : Door AB op Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding op rampen

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015

Tevredenheidsonderzoek 2015 Titel Tevredenheidsonderzoek 2015 onder partners en operationele functionarissen van de GHOR Hollands Midden Uitvoering en redactie GHOR Ingrid van den Berg, Tineke Vuurman RDOG Nienke Terpstra, Christine

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van PG zal worden overgedragen naar de GGD. De regie en coördinatie blijft bij de GHOR.

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van PG zal worden overgedragen naar de GGD. De regie en coördinatie blijft bij de GHOR. De sector GHOR in 2012 Jaaroverzicht De rol van de GHOR De Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio, kortweg GHOR, heeft als wettelijke taak het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige

Nadere informatie

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 (actualisatie 10 januari 2014) Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Opleiden, Bijscholen en Oefenen Jaarplan 2010 Vakbekwaamheid functionarissen Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (Brandweer en Gemeente) Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 enboek veiligheidsbureau Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Procesmodel... 4 3. Besturende producten... 8 3.1 Ontwikkelen strategisch beleid... 8 3.2 Besturing en management...

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen Risicoen Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie

Nadere informatie

Kengetallen en Operationele prestaties 2013

Kengetallen en Operationele prestaties 2013 Kengetallen en Operationele prestaties 2013 (Bijlage bij Jaarverantwoording 2013 VRBN) 02 mei 2014 1 Inleiding In de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio wordt gerapporteerd over de e resultaten

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Convenant Regionale Ambulance Voorziening Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

Convenant Regionale Ambulance Voorziening Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Convenant Regionale Ambulance Voorziening Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Samenwerkingsafspraken voor de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) bij rampen en crises Versie Datum

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard

Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Eijpe / CDA Datum indiening : 21-02-2016 Betreft : GRIP 4 Vraag en beantwoording is openbaar : (hier aangeven als u dit

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie ZORGCONTINUÏTEIT In deze uitgave: Hoe werkt GGB?.. / Film 15.800 keer bekeken.. Doorontwikkeling Roadshow.. / Wist u dat?.. / Trainingen in 2017 Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart 2017 Introductie Een

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie