(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Landelijk Model) Regionale overeenkomst"

Transcriptie

1 (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie :

2 Toelichting Aanleiding In Nederland is de rampenbestrijding en crisisbeheersing opgedragen aan de kolommen die ook verantwoordelijk zijn voor de reguliere, dagelijkse veiligheidszorg: gemeente, brandweer, politie en geneeskundige keten. De coördinatie van de geneeskundige keten is opgedragen aan de GHOR, hetgeen samen met de brandweerzorg en meldkamer een verantwoordelijkheid is van de besturen van de 25 veiligheidsregio s. De coördinatierol van de GHOR omvat zowel het afstemmen van de voorbereidingen op rampen en crises van de betrokken geneeskundige organisaties als het aansturen van het daadwerkelijke optreden onder het opperbevel van de burgemeester. Het uiteindelijke doel van de GHOR is om te realiseren dat de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden, zodat de slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden. Daarbij is als belangrijk uitgangspunt meegegeven, dat de zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het verlenen van verantwoorde zorg onder opgeschaalde omstandigheden, alsmede de wijze, waarop ze zich daarop voorbereiden. Zorgwetgeving is daarop van toepassing. De ambulancezorg is een van de kernpartners binnen de geneeskundige hulpverlening. De Regionale AmbulanceVoorzieningen (RAV) leveren bij rampen de eerste operationele slagkracht om slachtoffers pre-hospitaal (op het rampterrein) te triëren, te stabiliseren en zo nodig voor verdere behandeling naar het ziekenhuis te transporteren. De meldkamer ambulancezorg, onderdeel van de RAV, is daarbij verantwoordelijk voor het alarmeren en informeren van eenheden, het aanvragen van bijstand en het spreiden van gewonden over de ziekenhuizen. Naast deze taken vanuit de reguliere zorg is de RAV in veel veiligheidsregio s leverancier van aanvullende producten, die tot de verantwoordelijkheid van de GHOR gerekend kunnen worden. Dit betreft bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van medewerkers ten behoeve van coördinerende GHOR-functies en het beheer van GHOR-piketvoertuigen. Over deze aanvullende diensten, die niet direct steunen op wet- en regelgeving en die op vrijwillige basis overeengekomen kunnen worden, is ook de wenselijkheid uitgesproken om een afsprakenkader uit te werken. De GHOR en de RAV en maken regionaal afspraken over de samenwerking en de levering van producten. Met de invoering van de Wet veiligheidsregio s zijn deze afspraken wettelijk verplicht geworden. In het bijbehorende Besluit veiligheidsregio s is uitgewerkt waarop deze afspraken minimaal betrekking moeten hebben. Op 1 januari 2013 is ook de Tijdelijke Wet ambulancezorg van kracht geworden. Op basis van deze wet stelt de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met advies van de besturen van de veiligheidsregio s, eisen vast waaraan de RAV en moeten voldoen. Dit betreft onder andere eisen aan de samenwerking van de meldkamer ambulancezorg met brandweer en politie en eisen aan het grootschalig ambulanceoptreden. De wijze waarop aan deze eisen invulling wordt gegeven, wordt vastgelegd in de regionale afspraken tussen GHOR en RAV. Om de 25 veiligheidsregio s en RAV en maximaal te faciliteren bij het sluiten van de wettelijk verplichte schriftelijke afspraken, hebben GGD GHOR Nederland en Ambulancezorg Nederland (AZN) reeds in 2010 besloten een landelijke modelovereenkomst op te stellen, met model-productbeschrijvingen voor de regionale schriftelijke afspraken tussen de GHOR en de RAV. Deze producten zijn inmiddels toe aan actualisatie, vanwege o.a. de invoering van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) en het project RAV s voorbereid. Een belangrijk kernpunt van deze herziening is de verantwoordelijkheidsverdeling. In het convenant van 2010 (p.20) is reeds aangekondigd dat de verantwoordelijkheid voor Pagina 2 van 27

3 een aantal producten kan gaan veranderen, vanwege de steeds scherper wordende consequenties van de wet- en regelgeving voor de concrete taakinvulling van GHOR en RAV. Doel Met dit voorliggende modelovereenkomst wordt een handreiking geboden voor het maken van regionale afspraken tussen GHOR en RAV, zodat deze invulling kunnen geven aan de wettelijke verplichtingen. Daartoe zijn producten beschreven die GHOR en RAV over en weer leveren. Doel van de modelovereenkomst is tweeledig: er wordt inzichtelijk gemaakt wat van de RAV en en de GHOR verwacht wordt onder opgeschaalde omstandigheden in het kader van hun wettelijke taak, en er wordt inzicht geboden in taken die over en weer op vrijwillige basis kunnen worden aangeboden en afgenomen. Met name de wettelijke taken zijn van belang in het kader van de procedure van de Wet ambulancezorg. In de modelovereenkomst is het vernieuwende concept voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand verwerkt, zoals dit op 1 januari 2016 landelijk in werking treedt. De modelovereenkomst legt de verantwoordelijkheden vast zoals deze op dit moment wettelijk zijn vastgelegd en/of landelijk zijn afgesproken en loopt nog niet vooruit op de eventuele toekomstige ontwikkelingen hierin. Status Door de vaststelling van de modelovereenkomst wordt aan de leden van GGD GHOR Nederland en Ambulancezorg Nederland een handreiking gedaan om hun regionale afspraken in te kunnen gaan richten op de beschreven producten. De modelovereenkomst biedt een common understanding van verantwoordelijkheden, die een verdergaande convergentie van de regionale afspraken bewerkstelligd. De landelijke modelovereenkomst laat de verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid van de regionale besturen van GHOR en RAV echter onverlet. Zij zijn juridisch niet direct gebonden aan de modelovereenkomst, al zullen zij afwijkingen wel moeten kunnen verantwoorden. Er is ruimte voor regionaal maatwerk. Zo kunnen GHOR en RAV in goed overleg bijvoorbeeld overeenkomen dat de RAV nog meer aanvullende producten levert dan in het model zijn opgenomen, of dat de RAV gemandateerd door de GHOR afspraken maakt met het Rode Kruis over het noodhulpteam. De regionale overeenkomst wordt dan aangevuld met deze regionale afspraken. Ook is er nadrukkelijk ruimte voor specifieke overgangsbepalingen om de bestaande regionale kostenverdeling aan te passen aan de nieuwe inzichten over verantwoordelijkheidsverdeling en om de implementatie van GGB zo soepel mogelijk te laten verlopen. De kern van de wetgevingsinterpretatie moet echter wel landelijk hetzelfde zijn. AZN en GGD GHOR Nederland hebben daarom als opgave op zich genomen om alle regio s op een minimaal niveau van unité de doctrine te binden. De voorliggende modelovereenkomst vervangt het convenant tussen AZN en GGD GHOR Nederland van september Pagina 3 van 27

4 Wet- en regelgeving Op basis van de Wet veiligheidsregio s is de GHOR verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises 1 en de voorbereiding daarop. De uitvoering van de primaire zorgprocessen is en blijft echter altijd een verantwoordelijkheid van de geneeskundige ketenpartners zelf, zoals ziekenhuizen, GGD, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg en ook de ambulancezorg. In de Wet veiligheidsregio s (en tevens volgend uit de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi), Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn zij zelf verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden. De geneeskundige keten zal zich dus ook zelf moeten voorbereiden op bijzondere situaties die gevolgen kunnen hebben voor de zorgverlening. De zorgverzekering maakt daarbij geen onderscheid tussen dagelijkse hulpverlening en grootschalige hulpverlening bij rampen en crises. De burger is verzekerd voor het totaal, en de zorgsector moet haar eigen voorbereidingen daarop dus in beginsel uit de zorgpremies betalen, tenzij anders gefinancierd, zoals het door de LNAZ, NVZ, NFUMC, AZN en GGD GHOR Nederland met het ministerie van VWS afgesloten Convenant inzake opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises (OTO-convenant). De verantwoordelijkheden van ambulancezorg en GHOR worden nader geduid in de Tijdelijke Wet ambulancezorg en Wet veiligheidsregio s. Tijdelijke Wet ambulancezorg (TWaz) Het doel van de Tijdelijke Wet ambulancezorg (TWaz van kracht tot eind 2018) is om de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de ambulancezorg te verhogen en betere afstemming te realiseren met het openbaar bestuur. Daartoe wordt door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor elk van de 25 RAV-regio's één vergunning verleend. In de TWaz zijn de volgende bepalingen opgenomen over de relatie tussen de RAV en 1. TWaz, artikel 7: regionale eisen aan de meldkamer ambulancezorg De Minister van VWS stelt bij ministeriële regeling eisen vast waaraan de ambulancezorg moet voldoen. De Minister van VWS stelt de landelijke eisen vast overeenkomstig de eisen die het bestuur van de Veiligheidsregio (GHOR) op grond van de WVR artikel 35, vierde lid, aan de RAV stelt ten aanzien van de meldkamer ambulancezorg. 2. TWaz, artikel 8, vierde lid: advies vergunningverlening Het bestuur van de Veiligheidsregio (GHOR) wordt door de Minister van VWS in de gelegenheid gesteld een advies te geven, alvorens de Minister over de vergunningaanvraag beslist. Dit advies gaat primair in op de eisen aan de meldkamer ambulancezorg en de taakuitvoering in het kader van de GHOR, maar hoeft in principe niet daartoe beperkt te blijven. 1 In de Wet veiligheidsregio s wordt de term geneeskundige hulpverlening gebezigd, gedefinieerd als geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer. Daar waar in dit stuk wordt gesproken over geneeskundige hulpverlening wordt dus gedoeld op de inzet bij rampen, crises en bijzondere omstandigheden en niet op de reguliere geneeskundige hulpverlening of reguliere ambulancezorg. Pagina 4 van 27

5 Wet veiligheidsregio s (Wvr) Het doel van de Wet veiligheidsregio s is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. 1. In de Wvr, artikel 33, tweede lid, is opgenomen dat het bestuur van de Veiligheidsregio en de RAV schriftelijke afspraken moeten maken over het optreden van de RAV, inclusief de meldkamer ambulancezorg, onder GHOR-omstandigheden 2 In de Regeling Ambulancezorg wordt verwezen naar deze regionale afspraken. Onder de Wvr hangt het Besluit Veiligheidsregio s. Hierin worden concrete onderwerpen genoemd waarover de GHOR en RAV regionaal schriftelijke afspraken moeten maken. Verder is in het besluit een aantal eisen opgenomen over alarmering, opschaling, en informatiemanagement, die ook van toepassing zijn op de meldkamer ambulancezorg. 2. In de Wet veiligheidsregio s, artikel 35, vierde lid wordt verder het bestuur van de Veiligheidsregio de gelegenheid geboden om, in aanvulling op de regionale eisen in het kader van de Wet ambulancezorg, nadere eisen te stellen aan de meldkamer ambulancezorg die betrekking hebben op de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties en de ondersteunende systemen, alsmede de voorbereiding op rampen en crises en de samenwerking met de meldkamers van brandweer en politie. 3. Voorts hangt onder de Wvr ook nog het Besluit Personeel Veiligheidsregio s met bijbehorende ministeriële regeling(en). Hierin worden specifieke eisen gesteld aan de operationele GHORfunctionarissen. De veiligheidsregio heeft hiervoor een specifieke klantrelatie met de RAV. Voor de paraatstelling van coördinerende GHOR-functionarissen kan de veiligheidsregio namelijk gebruik maken van de diensten van de RAV. Een vergelijkbare klantrelatie geldt voor het optionele beheer van piketvoertuigen van de GHOR. Actuele wetgevingsinterpretatie De concretisering van verantwoordelijkheden op grond van de wetgeving kan als volgt worden omschreven. De GHOR is verantwoordelijk voor: - het bieden van inzicht in de risico s binnen de regio; - operationele leiding en coördinatie bij rampen en crises, binnen de crisisorganisatie van het openbaar bestuur zoals beschreven in de Wet en het Besluit Veiligheidsregio s (en het daartoe in stand houden van bereikbaarheids-/beschikbaarheidsregelingen voor GHOR-rollen); - het maken van schriftelijke afspraken met de zorgketen over hun voorbereiding; - advies aan de geneeskundige/zorgketen over hun voorbereiding; - coördinatie van en advies aan de (geneeskundige/zorg-) ketenpartners en het ROAZ over de onderlinge afstemming van hun voorbereiding; - afstemming ten behoeve van keten- en multidisciplinaire oefeningen; - afstemming van de voorbereidingsactiviteiten van de keten met die van de multidisciplinaire partners; - aanvullende voorzieningen voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand, voor zover deze (nog) niet binnen de reguliere zorg zijn gefinancierd (d.w.z. in de huidige situatie de NRK-noodhulpteams en eerste beschikbaarstelling van de calamiteitenvoertuigen aan de RAV via het IFV); 2 Deze verplichting geldt ook als de RAV onderdeel is van dezelfde rechtspersoon als de GHOR. Pagina 5 van 27

6 - het verkrijgen van inzicht in het operationeel presterend vermogen van de keten en hoe dit zich verhoudt tot de aanwezige risico s (risicoprofiel) en op basis daarvan advisering over de noodzaak tot aanvullend beleid voor risicobeheersing en specifieke aanvullende voorzieningen binnen de zorgketen; - toezicht op de uitvoering van gemaakte afspraken en waar nodig het geven van een aanwijzing bij het in gebreke blijven. De RAV is verantwoordelijk voor: - het verkrijgen van inzicht in de risico s die de RAV bedreigen en de consequenties die dit zou moeten hebben voor eigen voorbereidingsactiviteiten; - de eigen voorbereiding op rampen, crises en incidenten, waaronder: o planvorming, d.w.z het crisisplan RAV, inclusief ABP (ambulancebijstandsplan) en GSP (gewondenspreidingsplan) en gewondenregistratie o waar nodig paraatstelling/beschikbaarheid van eigen functionarissen o opleiden, trainen en oefenen van eigen functionarissen o materieelvoorziening (voor zover niet door het openbaar bestuur ter beschikking gesteld). - de eigen interne RAV crisisorganisatie; - de inrichting en kwaliteit van de opgeschaalde ambulancezorg; - de inrichting en kwaliteit van de interne crisis- en continuïteitsprocessen. De RAV kan op verzoek van de GHOR personeel leveren voor de invulling van GHOR-rollen. Pagina 6 van 27

7 Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. ONDERGETEKENDEN: de GHOR.., gevestigd te.., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Directeur Publieke Gezondheid, hierna te noemen de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR), en de Regionale Ambulancevoorziening., gevestigd te.., hierna te noemen de RAV, hierna individueel ook te noemen Partij en gezamenlijk ook te noemen Partijen, OVERWEGENDE DAT: - de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) ingevolge de Wet veiligheidsregio s verantwoordelijk is voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied; - de RAV ingevolge de Tijdelijke Wet ambulancezorg verantwoordelijk is voor het in stand houden van de meldkamer ambulancezorg en het verlenen van verantwoorde ambulancezorg onder alle omstandigheden, alsmede ingevolge de Wet veiligheidsregio s verantwoordelijk is voor het treffen van de nodige maatregelen met het oog op haar taak bij de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding daar; - het bestuur van de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) en de RAV ingevolge de Wet veiligheidsregio s schriftelijke afspraken dienen te maken over hun samenwerking; - in het Besluit Veiligheidsregio s nadere eisen aan deze afspraken worden gesteld; - het principe van het leveren van verantwoorde ambulancezorg tijdens rampen- en crisissituaties door de RAV als vertrekpunt gezien wordt om tot een nadere uitwerking te komen van de producten, die in dat kader geleverd moeten worden door de RAV; - de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) in het kader van haar coördinatietaak t.b.v. de zorg onder rampen- en crisisomstandigheden een aantal producten moet leveren, die zij kan afnemen bij de RAV; - de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid, het Veiligheidsberaad en de Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ermee hebben ingestemd om per 1 januari 2016 de Geneeskundige Combinatie te vervangen door een vernieuwend concept van Grootschalige Geneeskundige Bijstand, als overgangsmodel voor de komende vijf jaar of zoveel eerder als bijstelling van het model op basis van nieuwe wetgeving vraagt; - de eerder gemaakte schriftelijke afspraken actualisatie behoeven vanwege de landelijke invoering van Grootschalige Geneeskundige Bijstand en de landelijke afspraken van het project RAV s voorbereid ; - daar waar de wet- en regelgeving nog onvoldoende aansluiting heeft op de professionele praktijk, er behoefte is aan aanvullende afspraken; - GGD GHOR Nederland en Ambulancezorg Nederland landelijk overeen zijn gekomen dat de rollen Coördinator Gewondenvervoer (CGV) en Hoofd Gewondennest (HGN) ingevolge de wettelijke verantwoordelijkheidsverdeling, die volgt uit de Wet veiligheidsregio s en de Tijdelijke Wet ambulancezorg, ten onrechte in het Besluit personeel veiligheidsregio s worden aangemerkt als GHOR-functies en vooruitlopend op de in 2017/2018 verwachte wijziging van de Pagina 7 van 27

8 regelgeving in praktische zin al opgedragen moeten worden aan de ambulancezorg in de vorm van de nieuwe rollen taakverantwoordelijke coördinatie treatment en taakverantwoordelijke coördinatie transport en gewondenspreiding; VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen Artikel 1. Doel van deze overeenkomst Deze overeenkomst heeft tot doel om afspraken vast te leggen over: a. de voorbereiding van de RAV op rampen en crises; b. de producten en diensten die de RAV op verzoek van de GHOR kan leveren; c. de onderlinge kostenverdeling tussen Partijen; en d. de wijze van overleg en advisering tussen Partijen. Artikel 2. Begrippen Bijlage 1 bevat een lijst met uitleg van begrippen die in deze overeenkomst worden gebruikt. Artikel 3. Wettelijk kader Deze overeenkomst wordt uitgevoerd binnen het wettelijk kader van: a. de Wet veiligheidsregio s, het Besluit Veiligheidsregio s en het Besluit Personeel Veiligheidsregio s; b. de Tijdelijke Wet ambulancezorg; c. de Kwaliteitswet zorginstellingen; d. de Wet toelating zorginstellingen; e. de Wet bescherming persoonsgegevens; f. de Wet geneeskundige behandelovereenkomst; en g. de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg. Hoofdstuk II. Artikel 4. Producten Productbeschrijvingen 4.1. De RAV draagt ingevolge de Wet veiligheidsregio s en Tijdelijke Wet ambulancezorg verantwoordelijkheid voor de eigen voorbereiding op rampen, crises en incidenten, hetgeen tot uitdrukking komt in het organiseren en leveren van de volgende producten: 1. Risicoprofiel RAV en beleidskeuzes 2. Crisisplan RAV (inclusief ambulancebijstandsplan en gewondenspreidingsplan) 3. Eerste ambulance 4. Taakverantwoordelijke primaire triage 5. Taakverantwoordelijke coördinatie treatment/hgn 6. Taakverantwoordelijke coördinatie transport en gewondenspreiding/cgv 7. Dienstdoend leidinggevende/crisiscoördinator RAV Pagina 8 van 27

9 8. Vakbekwaamheid RAV-personeel bij opgeschaalde ambulancezorg 9. Gewondenregistratie en slachtofferinformatie 10. Informatiemanagement 4.2. De VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening (bij rampen) en de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Voor de volgende producten is de GHOR/ VEI- LIGHEIDSREGIO verantwoordelijk en maakt hierover afspraken met de 11. Taakverantwoordelijke secundaire triage verzorglocatie 12. Calamiteitenvoertuig 4.3. De RAV kan voorts optioneel gecontracteerd worden voor onder andere 3 de volgende producten, die voor verantwoordelijkheid van de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) zijn: 13. Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) 14. Beheer piketvoertuigen GHOR 4.4. De onder 4.1, 4.2 en 4.3 genoemde producten worden als volgt gedefinieerd in termen van op te leveren output, te ondernemen activiteiten en daaraan gestelde prestatie-indicatoren. Producten voor verantwoordelijkheid van de RAV 1. Risicoprofiel RAV en beleidskeuzes Output De RAV beschikt over een risicoanalyse van de waarschijnlijkheid van externe en interne rampen, crises en incidenten, de impact daarvan op de (bedrijfsgevoelige) processen, alsmede een prioritering van risico s en maakt op basis daarvan een keuze van preparatiebeleid. - In de risicoanalyse zijn de relevante scenario s uit het regionaal risicoprofiel van de veiligheidsregio meegenomen. - De RAV heeft als onderdeel van de risicoanalyse een inventarisatie van bedrijfsgevoelige processen. - De beleidskeuzes zijn vastgelegd in de relevante planvorming van de RAV. 2. Crisisplan RAV Output Planmatige voorbereiding van de RAV op externe en interne rampen, crises en incidenten. 3 De RAV en GHOR kunnen aanvullende producten afspreken, bijvoorbeeld op basis van specifieke wensen op grond van het regionale risicoprofiel, die in dat geval ook op output worden gedefinieerd. Een voorbeeld hiervan is de bijdrage van de RAV aan een regeling voor Commandant van Dienst Geneeskundig, een rol die niet in elke regio wordt gehanteerd. Een of meerdere van de optionele producten kunnen in de regio desgewenst ook worden weggelaten. Pagina 9 van 27

10 - De RAV beschikt als onderdeel van het crisisplan over een actueel Ambulancebijstandsplan (ABP) 4 waarvan de relevante onderdelen door de centralisten van de meldkamer ambulancezorg worden toegepast. Het ABP beschrijft: o het aantal ambulances dat de RAV kan vrijmaken ten behoeve van de opschaling, onderscheiden naar de verschillende tijdvakken in de dienstrooster; o de interne alarmering, de bereikbaarheid en beschikbaarheid van extra ambulance- en meldkamerpersoneel, de opkomstlocatie(s) met inachtneming van de stallingslocatie van het calamiteitenvoertuig en de mate waarin personeel en materieel worden ingezet; o hoe bijstand wordt aangevraagd bij en verleend aan andere regio s; o de inzetcriteria en bijstandsaanvraag voor calamiteitenvoertuigen en noodhulpteams; - In een bijlage bij het crisisplan wordt inzicht gegeven in het operationeel presterend vermogen dat de RAV op grond van het ABP zelf en met bijstand kan leveren, beschreven volgens de landelijk door GGD GHOR Nederland in samenspraak met AZN vast te stellen systematiek. - De RAV beschikt als onderdeel van het crisisplan over een actueel gewondenspreidingsplan (GSP) dat door de centralisten van de meldkamer ambulancezorg wordt toegepast. - De RAV beschikt als onderdeel van het crisisplan over een actueel bedrijfsnoodplan, continuïteitsplan en herstelplan. - In het crisisplan is voorts opgenomen: o hoe de ambulancedienst(en) en de MKA bij opgeschaalde zorg de continuïteit van de (dagdagelijkse) zorg waarborgen; o hoe de overdracht en samenwerking met de stafsectie GHOR verloopt; o een inventarisatie en uitwerking van de verantwoordelijkheden van de dienstdoend leidinggevende/ crisiscoördinator RAV; o een loodspostenplan; o hoe de samenwerking tussen ambulancezorg en de noodhulpteams van het Rode Kruis verloopt, inclusief de werkwijze voor secundaire triage, conform de landelijke Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand. - Het crisisplan omvat een beheerparagraaf over onderhoud en actualisatie van het document. - De Directeur Publieke Gezondheid en de directeur gemeenschappelijke meldkamer worden in staat gesteld hun 4 In het Kwaliteitskader OTO en crisisbeheersing wordt nog gesproken over het ambulancebijstandsplan. In de praktijk is dit echter niet zozeer een apart plan, als wel een bijstandsmodule die is geïmplementeerd in relevante protocollen, die op hun beurt onderdeel zijn van het integrale crisisplan. Pagina 10 van 27

11 zienswijze te geven op specifiek het onderdeel ambulancebijstandsplan van het crisisplan, alvorens dit wordt vastgesteld. - De RAV biedt het onderdeel gewondenspreiding van het crisisplan aan het ROAZ aan om hierop de zienswijze van de acute zorgpartners te vernemen. - Het onderdeel gewondenspreiding van het crisisplan is afgestemd met de aangrenzende RAV s. - Het crisisplan van de RAV is, voor de relevante onderdelen, afgestemd op het crisisplan van de veiligheidsregio. 3. Eerste ambulance Output Coördinatie van opgeschaalde ambulancezorg door de eerst arriverende ambulancebemanning, tot het moment dat de OvD-G de coördinatie overneemt, conform het Landelijk Ambulanceprotocol. - Alle ambulancebemanningen zijn vakbekwaam om de rol van eerste ambulance te vervullen. 4. Taakverantwoordelijke primaire triage Output Het uitvoeren van primaire triage grootschalig incident, conform het Landelijk Ambulanceprotocol. - Alle ambulancebemanningen zijn vakbekwaam om de primaire triage uit te voeren. 5. Taakverantwoordelijke coördinatie treatment 5 Output Leiding over treatment in gewondenverzamelplaatsen door ambulanceverpleegkundigen of -chauffeurs. - De RAV kan aantonen dat de procedure voor coördinatie treatment in een gewondenverzamelplaats effectief kan worden toegepast. 6. Taakverantwoordelijke coördinatie transport en gewondenspreiding Output Uitvoering van de procedure voor gewondenspreiding door de meldkamercentralisten MKA. - Alle meldkamercentralisten MKA zijn door middelen van opleiding, training en oefening aantoonbaar in staat de procedure voor de coördinatie van transport/gewondenspreiding toe te passen. 5 In plaats van behandeling of stabilisering wordt hier de Engelse term treatment gebruikt, omdat binnen de ambulancezorg de drie T s als begrip worden gehanteerd: Triage, Treatment, Transport. Pagina 11 van 27

12 - Onderdeel van de procedure zijn afspraken over de wijze van registratie en ontsluiting van slachtoffergegevens ten behoeve van de slachtofferinformatiesystematiek. - Bij een grootschalig incident draagt de MKA, ter ontlasting van het eigen proces van gewondenspreiding, in beginsel de taakverantwoordelijkheid voor inventarisatie van de medische behandelcapaciteit (MBC) op aan een buur-meldkamer. Voor gewondenregistratie en slachtofferinformatie: zie apart product. 7. Dienstdoend leidinggevende/crisiscoördinator RAV Output Leiding over interne crisis- en continuïteitsprocessen door een dienstdoend leidinggevende c.q. crisiscoördinator RAV. - De dienstdoend leidinggevende c.q. crisiscoördinator RAV is vakbekwaam en voldoende gemandateerd om leiding te geven aan de interne crisis- en continuïteitsprocessen. - De taakafbakening tussen en/of eventuele gezamenlijke invulling van de rollen dienstdoend leidinggevende RAV en Hoofd Acute Zorg is/zijn door RAV en GHOR vastgesteld. 8. Vakbekwaamheid RAV-personeel bij opgeschaalde ambulancezorg Output De ambulanceverpleegkundigen- en chauffeurs, de centralisten van de meldkamer ambulancezorg en de coördinerende functionarissen binnen de RAV-crisisorganisatie zijn vakbekwaam om bij opgeschaalde omstandigheden te functioneren. - In de GHOR-paragraaf van het RAV OTO-plan wordt aangetoond dat het personeel van de RAV de voor hen relevante delen van het crisisplan veiligheidsregio en crisisplan RAV kennen en kunnen toepassen. - De GHOR-paragraaf wordt afgestemd op het opleidings- en oefenplan van de GHOR. - De OTO paragraaf is mede gebaseerd op het regionale OTO jaarplan van het ROAZ en het meerjarig beleidsplan crisisbeheersing en OTO van het ROAZ. - MKA centralisten zijn vaardig in het toepassen van: o grootschalige alarmering o de processen bijstand en ritlogging o de verbindingsschema s, zoals deze gelden bij opgeschaalde ambulancezorg o het proces gewondenspreiding o het proces informatiemanagement/lcms o het proces slachtofferinformatiesystematiek. - Ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs zijn bekwaam in het uitvoeren van: Pagina 12 van 27

13 o het protocol eerste ambulance o het protocol grootschalig incident o het protocol grootschalig incident primaire triage o het protocol leiding gewondennest o het protocol grootschalig incident secundaire triag o de samenwerking met een of meerdere MMT s o de samenwerking met noodhulpteams NRK. - Alle leden van het crisisteam van de RAV hebben hun rol en taak bij een in- of externe crisis beoefend. - De RAV stemt met de GHOR af over eventuele aanvullende OTO-doelstellingen gerelateerd aan regiospecifieke risico s of risicolocaties. 9. Gewondenregistratie en slachtofferinformatie Output Door de RAV getrieerde, behandelde en/of vervoerde slachtoffers worden binnen de geldende kaders geregistreerd en de RAV verstrekt op verzoek van de DPG informatie over deze geregistreerde slachtoffers. - De registratie vindt plaats conform de landelijke procedures van de GHOR (gewondenkaart) en ambulancezorg (LPA8). 6 - De beschikbaarstelling van slachtofferinformatie aan de GHOR ten behoeve van het regionaal slachtofferbeeld en de landelijke verwanteninformatie geschiedt conform de landelijke Slachtofferinformatiesystematiek en de geldende privacyregelgeving. - De RAV en GHOR sluiten een specifieke overeenkomst over de verstrekking van slachtofferinformatie, in overeenstemming met de doelen en voorwaarden die zijn beschreven in de landelijke Handreiking afspraken tussen de DPG en de RAV over slachtofferinformatie. - De uitwisseling van slachtofferinformatie vindt plaats conform de informatiestandaard NEN Het RAV-personeel is bekend met de werkwijze voor slachtofferregistratie en past deze toe. - Het MKA-personeel en de crisisfunctionarissen van de RAV zijn bekend met de werkwijze voor slachtofferinformatie en passen deze toe. 10. Informatiemanagement 6 De gewondenkaart wordt momenteel landelijk doorontwikkeld. Slachtofferregistratie van vervoerde gewonden vindt binnen de ambulancezorg in beginsel plaats middels de reguliere (digitale) ritregistratie conform het geldende Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Er is evenwel hiernaast ook noodzaak om de uitkomsten van triage apart vast te leggen, omdat bij een ramp slachtoffers door een andere ambulancebemanning kunnen worden vervoerd dan waardoor ze zijn getrieerd en gestabiliseerd. Deze registratie is uitsluitend bedoeld ten behoeve van het medisch handelen en dient niet voor de slachtofferinformatiesystematiek. Voor dit laatste worden door de MKA gegevens beschikbaar gesteld aan de GHOR op basis van de reguliere ritregistratie. Waar hier nu de term gewondenkaart staat, wordt in de toekomst gedoeld op de dan geldende landelijke systematiek voor registratie van triage op het rampterrein. Pagina 13 van 27

14 Output De bijdrage van de meldkamer ambulancezorg en de interne crisisorganisatie van de RAV aan het invoeren van informatie in het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). - De meldkamercentralisten leveren input ten behoeve van de invoer van LCMS, conform de eisen uit het Besluit veiligheidsregio s. - De RAV, VEILIGHEIDSREGIO (GHOR), directeur gemeenschappelijke meldkamer en eenheidsleiding van politie stellen gezamenlijk een procedure vast met bijbehorende werkinstructies voor het meldkamerpersoneel betreffende het informatiemanagement tijdens een ramp of crisis en hun samenwerking met het Hoofd Informatie (HIN) van de GHOR en het leveren van informatie ten behoeve van Geneeskundig gedeeld beeld. - Informatie over de opgeschaalde ambulancezorg in het veld wordt verstrekt via de lijn van de OvD-G en de informatiemanager van het CoPI. - Indien de RAV intern opschaalt, dan verstrekt de dienstdoend leidinggevende van de RAV (of een eventueel door deze aangewezen informatiecoördinator van de RAV) de relevante informatie die voortkomt uit de interne crisisprocessen (personele zorg, continuïteitszorg, PR en BHV) aan de GHOR. - De GHOR en RAV komen in een protocol nader overeen welke informatie door de dienstdoend leidinggevende RAV met de GHOR wordt gedeeld en op welke wijze. Producten waarvoor de GHOR/ VEILIGHEIDSREGIO verantwoordelijkheid heeft om vooraf afspraken te maken met de RAV Taakverantwoordelijke secundaire triage op de verzorglocatie Output Uitvoering van de taak secundaire triage op de verzorglocatie, grootschalig incident door ambulancepersoneel door de OvD-G, namens de GHOR, daartoe aangewezen, - Ambulanceverpleegkundigen zijn bekend met de specifieke aandachtspunten voor secundaire triage. 12. Calamiteitenvoertuig Output Onderhoud en 24/7 beschikbaarstelling van het calamiteitenvoertuig. - De RAV stelt de standplaats van het calamiteitenvoertuig en de ontwerpnorm voor de opkomsttijd vast met inachtneming van het landelijke dekkingsplan (onderdeel van de Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand). 7 Voor de secundaire triage maakt de GHOR tevens afspraken met de traumacentra (MMT) en eventueel (huis)artsen. Pagina 14 van 27

15 Pagina 15 van 27

16 Producten onder verantwoordelijkheid van de GHOR/ VEILIGHEIDSREGIO waarvoor de RAV optioneel gecontracteerd kan worden 8 OPTIONEEL 12. Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) Output De 24/7 instandhouding van een OvD-G-piket (per door de GHOR aangewezen werkgebied). - De OvD-G s voldoen aan de eisen volgend uit het Besluit personeel veiligheidsregio s, hetgeen wordt aangetoond in individuele vakbekwaamheidsportfolio s. - De RAV wordt in de gelegenheid gesteld om te adviseren over de tijdsbelasting van het opleiden, trainen en oefenen, in relatie tot de werkroosters van de RAV. - De GHOR stelt, op advies van de RAV, een programma van eisen vast voor de persoonlijke standaarduitrusting, met inachtneming van het beleid eigen veiligheid. - De opkomsttijd van de OvD-G is 30 minuten, conform het Besluit veiligheidsregio s. - De OvD-G s worden ingezet conform de door de GHOR en RAVovereengekomen inzetcriteria, zowel voor GHOR-inzetten, RAV-inzetten als bij evenementen. - Indien de OvD-G van de GHOR ook wordt ingezet voor het aansturen van opgeschaalde ambulancezorg (RAV opschalingsniveau geel ), dan komen de GHOR en RAV overeen hoe de werving en selectie plaatsvindt en wat de aanvullende inzetcriteria zijn. De directeur RAV mandateert de OvD-G voor het leiding geven aan opgeschaalde ambulancezorg. OPTIONEEL 13. Beheer piketvoertuigen GHOR Output Onderhouden, inzetbare en beschikbare piketvoertuigen voor de aangewezen GHOR-functionarissen. Geen prestatie-indicatoren 4.5. De producten worden, waar nodig, nader uitgewerkt en vastgelegd in de documenten zoals genoemd in bijlage 2 van deze overeenkomst In bijlage 3 van deze overeenkomst is opgenomen middels welke regionale documenten invulling wordt gegeven aan de eisen die in het Besluit Veiligheidsregio s worden gesteld aan deze overeenkomst. 8 De GHOR en het Rode Kruis maken in een separate overeenkomst afspraken over de stalling van het voertuig voor het Rode Kruis noodhulpteam. In voorkomende gevallen kunnen GHOR en NRK de RAV verzoeken om deze stalling te leveren. Omdat de praktische invulling hiervan sterk per regio kan verschillen, is dit niet als optioneel product in dit model opgenomen. Het kan wel naar wens regionaal worden opgenomen. Pagina 16 van 27

17 Artikel 5. Regionale eisen aan de meldkamerfunctie De regionale eisen die het bestuur van de veiligheidsregio op grond van de Wet ambulancezorg kan stellen aan de uitvoering van de meldkamerfunctie ambulancezorg door de RAV, zijn opgenomen in bijlage 4 van deze overeenkomst. Hoofdstuk III. Financiële bepalingen Artikel 6. Kosten 6.1. De kostenposten voor de beschreven producten zijn als volgt verdeeld. Product Kostenposten RAV Kostenposten GHOR 1. Risicoprofiel RAV Ontwikkel- en beheerkosten - en beleidskeuzes 2. Crisisplan RAV Ontwikkel- en beheerkosten - 3. Eerste ambulance Eigen OTO-kosten Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de GHOR. 4. Taakverantwoordelijke primaire triage 5. Taakverantwoordelijke coördinatie transport en gewondenspreiding/cgv Eigen OTO-kosten Ontwikkel- en beheerkosten planvorming Eigen OTO-kosten Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de GHOR. Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de GHOR. 6. Taakverantwoordelijke coördinatie treatment/hgn Ontwikkel- en beheerkosten planvorming Eigen OTO-kosten Voor de kosten geldt een overgangsregeling als beschreven in artikel 6.2. Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de GHOR. Voor de kosten geldt een overgangsregeling als beschreven in artikel 6.2. Pagina 17 van 27

18 7. Dienstdoend leidinggevende/crisiscoördinator RAV 8. Vakbekwaamheid RAV-personeel bij opgeschaalde ambulancezorg 9. Gewondenregistratie en slachtofferinformatie 10. Informatiemanagement 11. Taakverantwoordelijke secundaire triage verzorglocatie 12. Calamiteitenvoertuig 13. Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) Ontwikkel- en beheerkosten planvorming Eigen OTO-kosten Initiële vakbekwaamheid (reguliere opleiding) voor rekening van de RAV. Dat geldt ook voor bijscholing, training en monodisciplinaire beoefening onder opgeschaalde omstandigheden. Via het ROAZ kan bekostiging worden aangevraagd conform artikel 6 en 7 van het landelijke OTO-convenant. Alle kosten voor eigen RAV-registratie voor de RAV Tijdsbesteding uitvoering door centralisten meldkamer ambulancezorg Bijdrage bekostiging LCMS conform landelijke verdeelsleutel IFV Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de GHOR. Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de GHOR. De kosten voor de systemen voor multidisciplinair informatiemanagement komen voor rekening van de Veiligheidsregio (brandweer en GHOR), in afstemming met de Politie. Aan dit product zijn geen kosten verbonden. IFV: beschikbaar stellen voertuig (inclusief inventaris (medische uitrusting en verbruiksmiddelen, verbindings- en andere communicatiemiddelen) 9 GHOR/VEILIGHEIDSREGIO: verzekering, stalling en onderhoud Piketkosten De GHOR vergoedt aan de RAV de piketkosten, conform de voor de deelnemende piketfunctionarissen vigerende rechtspositieregeling/landelijke cao ambulancezorg. Inzet OvD-G voor opgeschaalde ambulancezorg RAV GEEL Inzet 9 Over toekomstige vervanging van de calamiteitenvoertuigen zullen nog landelijke afspraken moeten worden gemaakt. De ambulancezorg is (momenteel nog) niet gefinancierd voor dergelijke aanvullende voorzieningen. Pagina 18 van 27

19 PM 10 De GHOR vergoedt aan de RAV de daadwerkelijk gemaakte personeelskosten van operationele inzetten bij opschaling. OTO De GHOR neemt voor eigen rekening de kosten van opleidingen, trainingen en oefeningen die direct samenhangen met de betreffende GHOR-functie, waaronder multidisciplinaire oefeningen. De GHOR geeft een vergoeding aan de RAV voor het volgen/bijwonen van opleidingen, trainingen en oefeningen ten behoeve van de opgeschaalde GHOR-taak als OvD-G. De GHOR en RAV maken nadere afspraken over de vergoedingen. Alarmeringsmiddelen De GHOR neemt voor eigen rekening de decentrale kosten van alarmerings- (P2000), verbindingsmiddelen (C2000) en pagers, voor zover deze niet in de reguliere activiteiten van de RAV worden gebruikt. Persoonlijke standaard uitrusting De GHOR neemt voor eigen rekening de kosten van aanschaf en beheer van de persoonlijke standaard uitrusting. De GHOR kan aanschaf en/of beheer uitbesteden aan de RAV. 14. Beheer piketvoertuigen GHOR Verzekering De GHOR neemt voor eigen rekening de kosten van aanvullende letselschade- en aansprakelijkheidsverzekeringen, voor zover deze nodig zijn. - Alle kosten voor rekening GHOR 10 Over de kosten voor inzet van de OvDG voor opgeschaalde ambulancezorg RAV GEEL zullen in de toekomst nog landelijke afspraken gemaakt moeten worden. Pagina 19 van 27

20 6.2. Als overgangsregeling betaalt de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) gedurende drie jaar na ingang van deze overeenkomst, maar uiterlijk tot het moment waarop de rollen Hoofd Gewondennest (HGN) en Coördinator Gewondenvervoer (CGV) uit het Besluit Personeel Veiligheidsregio s worden geschrapt, de vacatiekosten van de RAV voor het doen volgen door de ambulancebemanningen en meldkamercentralisten van de landelijke e-learnings voor respectievelijk de rollen taakverantwoordelijke coördinatie treatment en taakverantwoordelijke coördinatie transport en gewondenspreiding, omdat deze rollen in de plaats komen van de rollen Hoofd Gewondennest (HGN) en Coördinator Gewondenvervoer (CGV) die voorheen voor rekening van de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) waren. Deze vacatiekosten worden afgerekend op basis van een verantwoording van daadwerkelijke kosten en zijn gemaximeerd op de in 2015 door de GHOR begrote kosten voor respectievelijk HGN en CGV. Na deze periode komen de kosten voor rekening van de RAV Voor alle kostenposten geldt dat BTW, die eventueel in rekening moet worden gebracht, voor rekening komt van de inhuurder. Hoofdstuk IV. Overige bepalingen Artikel 7. Overleg 7.1. Jaarlijks vindt, ten minste eenmaal, op strategisch overleg plaats tussen de Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur van de RAV, over de uitvoering van deze overeenkomst en daarvoor relevante beleidsontwikkelingen De RAV neemt deel aan het door de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) geïnitieerde structurele beleidsmatig overleg tussen de partijen binnen de geneeskundige keten Jaarlijks vindt ten minste tweemaal werkoverleg plaats tussen de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) en de RAV over de praktische uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het opleiden, trainen en oefenen De GHOR betrekt het RAV tijdig bij de voor de uitvoering van deze overeenkomst relevante regionale beleidsontwikkelingen, zoals het beleidsplan van de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR). Artikel 8. Evaluatie 8.1. Om de effectiviteit van deze overeenkomst te waarborgen wordt deze overeenkomst onderworpen aan een systematische tweejaarlijkse evaluatie, die in ieder geval betrekking heeft op: a. een overzicht van uitkomsten van de rapportages en inzetevaluaties van ten minste elk GRIP-incident met opgeschaalde ambulancezorg; b. evaluatie en rapportage van de geplande en uitgevoerde trainingen en oefeningen; c. de uitkomsten van landelijke evaluatie van de Leidraad GGB De bevindingen van de in lid 1 genoemde evaluaties kunnen leiden tot eventuele bijstellingen en veranderingen van deze overeenkomst, en de daarmee samenhangende levering van producten en diensten. Deze bijstellingen treden in werking nadat zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend. Artikel 9. Wijziging Pagina 20 van 27

21 Indien zich na inwerkingtreding van deze overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de inhoud van deze overeenkomst, treden partijen in overleg, om een regeling te treffen. Deze regeling treedt vervolgens in de plaats van de betreffende bepalingen in deze overeenkomst, dan wel vult deze aan, en wordt bij de tekst van deze overeenkomst gevoegd. Deze bijstellingen treden in werking nadat zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend. Artikel 10. Aansprakelijkheid De VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) vrijwaart de RAV tegen alle aanspraken in en buiten rechte van derden met betrekking tot de inzet van RAV-personeel in GHOR-functies of - rollen onder verantwoordelijkheid van de GHOR zoals omschreven in deze overeenkomst Indien een RAV-medewerker bij de uitvoering van deze overeenkomst schade toebrengt aan de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) of aan een derde, is de RAV hiervoor jegens de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) noch jegens de derde aansprakelijk, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Artikel 11. Overdraagbaarheid rechten Partijen dragen hun rechten en verplichtingen in het kader van deze overeenkomst niet aan derden over zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Artikel 12. Duur van de samenwerking Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en geldt voor een periode van X jaar Deze overeenkomst wordt daarna stilzwijgend verlengd, telkens met een periode van één (1) jaar Beide Partijen hebben het recht deze overeenkomst tussentijds, per einde van een kalenderjaar te beëindigen, door schriftelijke opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één (1) jaar, of door beëindiging in onderling overleg. Op de vereenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen In alle gevallen waarin een geschil over de uitleg en de toepassing van deze overeenkomst ontstaat, waaronder begrepen geschillen die slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, wordt door Partijen om een advies gevraagd aan een door Partijen aan te wijzen commissie van deskundigen. Iedere partij zal afzonderlijk een deskundige aanwijzen, die vervolgens gezamenlijk een derde deskundige aanwijzen. Deze commissie beslist binnen twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de commissie de benoeming heeft aanvaard De kosten van de deskundigen komen gelijkelijk voor rekening van de Partijen. Artikel 14. Ontbinding Pagina 21 van 27

22 14.1. Elk der Partijen heeft het recht deze overeenkomst onmiddellijk, bij aangetekende brief te ontbinden indien: a. een Partij bij uitvoering van deze overeenkomst in strijd handelt met de grondbeginselen of doelstellingen van de andere Partij; b. een Partij schade toebrengt aan naam, integriteit of faam van de andere Partij; c. een wijziging van de Wet veiligheidsregio s en/of Tijdelijke Wet ambulancezorg van kracht wordt waardoor de verantwoordelijkheden van VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) en/of RAV veranderen Ontbinding laat de overige rechtsmiddelen, waaronder een uitspraak over schadevergoeding, onverlet. Artikel 15. Contactpersonen Artikel 16. Citeertitel Elk der Partijen wijst contactpersonen aan die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van contacten in het kader van deze overeenkomst. Voor de RAV is eerstaangewezen functionaris:. Voor de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) is eerstaangewezen functionaris: Deze overeenkomst wordt aangehaald als: Overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) en RAV (regio). Artikel 17. Vervanging eerdere afspraken Deze overeenkomst vervangt de overeenkomst d.d.. tussen Partijen. (zelf aanvullen: eventuele bepalingen uit eerdere afspraken die blijven doorlopen) Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te (plaats) op (datum). Namens de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) Namens de RAV De heer/ mevrouw (naam) (Directeur Publieke Gezondheid) De heer/ mevrouw (naam) Pagina 22 van 27

23 Bijlage 1. Begripsbepalingen a. Crisis: een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio s; b. Geneeskundige hulpverlening: geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer. c. Geneeskundige keten: het geheel van organisaties die betrokken zijn bij de opgeschaalde acute zorg, de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en de preventieve openbare gezondheidszorg. d. de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. e. GHOR-functionarissen: de medewerkers van de veiligheidsregio die zijn aangesteld in de functies zoals genoemd in het Besluit Personeel Veiligheidsregio s artikel 2, tweede lid. f. Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB): een landelijk dekkend netwerk, zoals gedefinieerd in het landelijke Leidraad GGB, in ieder geval bestaande uit calamiteitenvoertuigen RAV, noodhulpteams NRK en aanvullende logistieke voorzieningen van het Instituut Fysieke Veiligheid. g. Noodhulpteam: een team van 4 tot 8 (afhankelijk van de hulpvraag) NRK-vrijwilligers (waaronder een leider en chauffeur) met vaardigheden op het niveau Basic Life Support, die uitvoering geven aan het verzamelen en verzorgen van T3-slachtoffers. h. Ramp: een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio s. i. Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ): de door de elf als traumacentrum aangewezen ziekenhuizen geïnitieerde overleggen tussen partijen binnen de acute zorg. j. Regionale ambulancevoorziening (RAV): de rechtspersoon, op grond van de Tijdelijke Wetambulancezorg (TWAZ) door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen, verantwoordelijk voor het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg en het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg binnen het gebied van de veiligheidsregio. k. Veiligheidsregio: het openbaar lichaam, op grond van de Wet veiligheidsregio s (WVR) bij gemeenschappelijke regeling ingesteld door de colleges van Burgemeester en Wethouders binnen de daartoe bij wet aangewezen regio, verantwoordelijk voor o.a. het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en het instellen en in stand houden van een GHOR. Pagina 23 van 27

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Regionale Overeenkomst SIGMA

Regionale Overeenkomst SIGMA Regionale Overeenkomst SIGMA Veiligheidsregio Zeeland en Het Nederlandse Rode Kruis, Noodhulpregio Zeeland Opgesteld door : W.v.d. Dorpel, GHOR Zeeland en A. Kuipers, het Nederlandse Rode Kruis Datum :

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014 Model opschalingsplan ambulancezorg RAV S VOORBEREID Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Omschrijving en doel... 4 1.2 Context... 4 1.3 Referenties... 4 1.4 Uniformiteit... 5 1.5 Implementatie...

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Convenant Regionale Ambulance Voorziening Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

Convenant Regionale Ambulance Voorziening Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Convenant Regionale Ambulance Voorziening Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Samenwerkingsafspraken voor de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) bij rampen en crises Versie Datum

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Grootschalige Geneeskundige Bijstand Eindrapport ontwikkelfase GGB model 14 november 2014 GGD GHOR Nederland Ambulance Zorg Nederland Het Rode Kruis Landelijk Netwerk Acute Zorg Instituut Fysieke Veiligheid

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 (actualisatie 10 januari 2014) Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Jaarverslag 2013 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Datum 26 maart 2014 Status Vaststelling door / datum Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan. Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond RAV Zuid-Holland Zuid

Gewondenspreidingsplan. Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond RAV Zuid-Holland Zuid Gewondenspreidingsplan Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond RAV Zuid-Holland Zuid Conceptversie 0.9, februari 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Nut en noodzaak gewondenspreiding... 3 1.2 Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Noodopvanglocatie voor vluchtelingen Ede adres kazernelaan 2, panden 85 en 86 gemeente Ede Bestuursovereenkomst inzake

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Definitief 24-10-2012. De ondergetekenden, zijnde:

Definitief 24-10-2012. De ondergetekenden, zijnde: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Veiligheidsregio Zeeland en Connexxion Ambulanceservices betreffende de onderlinge samenwerking met betrekking tot beheer en gebruik van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken

Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken Gemeente Heerhugowaard & Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 131128 Ovk b&o roerende zaken versie 1.0 1 De ondergetekenden, Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland

Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland Op 1 januari 2011 treedt de Wet ambulancezorg (WAZ) in werking. De wet is op 2 december

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Rapportage oriëntatiefase RAV s voorbereid

Rapportage oriëntatiefase RAV s voorbereid Rapportage oriëntatiefase RAV s voorbereid 4 april 2014 Inleiding Het project RAV s voorbereid is gestart met een oriëntatiefase (januari-maart). Deze fase was bedoeld om een scan te maken van bestaande

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur Kennispublicatie 2 De GHOR als partner voor het openbaar bestuur 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor burgemeesters. Daarnaast is deze publicatie informatief voor wethouders 1. GHOR staat

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014 Titel Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening Jaarbericht 2014 Advies en besluitvorming Dagelijks Bestuur RDOG HM 5 maart 2015 Dagelijks Bestuur VRHM 12 maart 2015 Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De rol van de GHOR Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), waar de GHOR deel van uit maakt, is de GHOR de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur,

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Proces overdracht. Directoraat-Generaal Politie MKC2000. Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.

Proces overdracht. Directoraat-Generaal Politie MKC2000. Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid. DirectoraatGeneraal Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon S.W. Geerdes Beleidsmedewerker Proces overdracht T 06 18 30 80 74 M 06 18 30 80

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie