Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Afdeling GHOR Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Status definitief Vaststelling door / datum Veiligheidsbestuur dd. 26 maart 2014

2 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1 Organisatie GHOR Gooi en Vechtstreek... 2 Hoofdstuk 2 Missie, visie en strategie... 5 Hoofdstuk 3 Doelstellingen GHOR Hoofdstuk 4 Diensten en producten Hoofdstuk 5 Financiële dekking... 14

3 2 Hoofdstuk 1 Organisatie GHOR Gooi en Vechtstreek 1.1 Context GHOR Gooi en Vechtstreek De GHOR Gooi en Vechtstreek valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de GGD Gooi en Vechtstreek onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheid (DPG). De DPG maakt deel uit van de veiligheidsdirectie Gooi en Vechtstreek. De DPG Gooi en Vechtstreek wordt bij de taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door de afdeling GHOR. Van 2012 t/m de zomer van 2013 was de afdeling GHOR Gooi en Vechtstreek functioneel samengevoegd met de afdeling GHOR van Flevoland, vooruitlopend op een fusie tussen de twee GGD en. Vanwege het niet doorgaan van de fusie, is per 1 januari 2014 de GHOR Gooi en Vechtstreek ontvlochten van de GHOR Flevoland conform bestuurlijke besluitvorming. De GHOR Gooi en Vechtstreek is in 2014 weer een zelfstandig opererende afdeling onder dagelijkse aansturing van de sectormanager GHOR en onder verantwoordelijkheid van de DPG Gooi en Vechtstreek. Opbouw team Gooi en Vechtstreek Na het besluit tot ontvlechting, heeft het management van de GGD ervoor gekozen om de aansturing in andere handen te leggen. De voormalig sr. beleidsadviseur heeft per 1 oktober 2013 de functie van sectormanager GHOR overgenomen. De leemte die hierdoor ontstaat, wordt in 2014 gevuld door een nieuw aan te stellen beleidsadviseur. Daarnaast wordt de afdeling tijdelijk uitgebreid met een specialist operationele voorbereiding om de nadelige gevolgen van de ontvlechting op te vangen; in het samengevoegde team was sprake van efficiency door het uitvoeren van taken voor elkaars werkgebieden. Het opbouwen van het GHOR team Gooi en Vechtstreek zal in 2014 de nodige aandacht en tijd vergen. Zowel voor de individuele medewerkers om zich inhoudelijk in te werken op nieuwe taken, maar ook om de samenhang van het team vorm te geven. Het team wordt in 2014 extern begeleid in de teamontwikkeling. De ambities van de inhoudelijke doelstellingen van 2014 zijn aangepast op de realiteit van een team in opbouw. Visie en diensten en productenboek zijn leidend Voor 2014 zijn de werkzaamheden geprioriteerd en opnieuw verdeeld onder de medewerkers. Taken die in 2013 bij medewerkers van Flevoland ondergebracht waren (waaronder kwaliteitsmanagement, logistiek beheer, evenementen advisering) zijn voor 2014 overgedragen en belegd bij de medewerkers van de GHOR Gooi en Vechtstreek. Het visiedocument, de organisatiedoelstellingen en het diensten en productenboek die in 2011 zijn opgesteld ten behoeve van het gezamenlijke team met Flevoland, zijn daarbij nog steeds leidend. Ook de inrichting van het team in twee clusters operationele voorbereiding en ketenzorg en de daarbij behorende functies, zijn ongewijzigd. Het cluster operationele voorbereiding houdt zich bezig met werkzaamheden ten behoeve van de GHOR functionarissen. Het cluster ketenzorg geeft invulling aan de wettelijke regiefunctie op opgeschaalde zorg.

4 3 Continuering van samengevoegde piketpoules van GHOR functionarissen De samengevoegde piketpoules van GHOR functionarissen Gooi en Vechtstreek en Flevoland worden in 2014 gecontinueerd 1. Het betreft de poules van Geneeskundig adviseur Beleidsteam, Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning, Administratief medewerker actiecentrum GHOR en Hoofd Gewondennest. De DPG en van beide regio s hebben een convenant inzake de gemeenschappelijke inzet piketfuncties GHOR geactualiseerd waarin afgesproken is dat beide regio s een gelijke inbreng hebben. Beide regio s voeren een gelijk beleid ten aanzien van de vakbekwaamheid van de coördinerende GHOR functies. 1.2 Diensten en producten GHOR taken In de Wet veiligheidsregio s (Wvr) zijn de taken van de GHOR als volgt weergegeven: De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De GHOR maakt daarom afspraken met zorginstellingen en aanbieders (zoals regionale ambulancevoorzieningen, ziekenhuizen, GGD en, huisartsen en traumacentra) over de inzet en de uitvoering van hun taak bij de rampenbestrijding en hun voorbereiding daarop. Zorginstellingen en zorgaanbieders zijn onder alle omstandigheden zélf verantwoordelijk voor hun voorbereiding op en de uitvoering van hun werkzaamheden bij rampen en crises. Deze verantwoordelijkheden worden tevens beschreven in de Wet Ambulancezorg, Wet Publieke Gezondheid, de Wet toelating zorginstellingen, de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet BIG. In het Visiedocument GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek, vastgesteld op 22 juni 2011, zijn organisatiedoelstellingen tot en met 2014 beschreven. De missie, visie, strategie en de meerjaren organisatiedoelstellingen zijn verder uitgewerkt in een diensten- en productenboek van de GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek. 2 De organisatiedoelstellingen zijn gegroepeerd naar Sterke witte keten, Deskundig partner in veiligheid, Betrouwbaar verlengd lokaal bestuur, Leren en Ontwikkelen, Samenwerken en Informatieknooppunt. De organisatiedoelstellingen worden in dit jaarplan vertaald naar concrete, smart geformuleerde monodisciplinaire jaardoelstellingen. Multidisciplinaire werkzaamheden In Gooi en Vechtstreek is in 2011 het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing vastgesteld. In dit beleidsdocument zijn keuzes gemaakt voor de komende jaren in wat de veiligheidsregio wil gaan doen (beleidsprioriteiten) en hoe ze dat wil gaan doen (versterking van multidisciplinaire samenwerking). In 2011 is de multidisciplinaire samenwerking in een organisatieplan beschreven. De GHOR Gooi en Vechtstreek levert, conform het organisatieplan Gooi en Vechtstreek, in 2014 een bijdrage bij aan de multidisciplinaire samenwerking. De DPG is binnen de veiligheidsdirectie verantwoordelijk voor de portefeuilles multidisciplinaire planvorming en 1 Besluit veiligheidsbestuur Gooi en Vechtstreek en veiligheidsbestuur Flevoland dd.13 november Diensten en productenboek GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek, versie 1.0, vastgesteld door besturen Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

5 4 multidisciplinaire vakbekwaamheid. De GHOR levert de procesmanagers vakbekwaamheid en planvorming en leden voor de verschillende expertisegroepen. Vanwege de ontvlechting kon de GHOR de tweede helft van 2013 niet volledig de toegezegde capaciteit leveren. Het procesmanagerschap planvorming is om diezelfde reden tijdelijk overgenomen door de brandweer. Als de GHOR in het eerste kwartaal van 2014 versterkt is met nieuwe medewerkers, kan de GHOR weer participeren in iedere expertisegroep. In 2014 zal duidelijk worden hoe het samengevoegde veiligheidsbureau met de veiligheidsregio Flevoland wordt vormgegeven en hoe de GHOR Gooi en Vechtstreek haar bijdrage gaat leveren.

6 5 Hoofdstuk 2 Missie, visie en strategie GHOR 2.1 Missie De GHOR voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief. 2.2 Kernwaarden Samen met andere organisaties werkt de GHOR aan een veilige en gezonde regio. Als netwerkorganisatie is de GHOR een betrouwbare partner voor het openbaar bestuur, zorginstellingen en veiligheidspartners. De GHOR is transparant over het beleid en de activiteiten en legt rekenschap af over de resultaten. In de dagelijkse praktijk kenmerkt de GHOR zich door deskundigheid en betrokkenheid. 2.3 Visie De regionale zorginstellingen zijn adequaat voorbereid op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. Vanuit het perspectief van de volksgezondheid is de GHOR een deskundig veiligheidspartner voor brandweer, politie en gemeenten. Bekwame GHOR functionarissen dragen bij aan de multidisciplinaire coördinatie van de hulpverlening tijdens rampen en crises en zorgen voor de coördinatie en aansturing van de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. 2.4 Strategie Tijdens crises wordt de daadwerkelijke hulp door afzonderlijke zelfstandige zorginstellingen verleend. Deze zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen preparatie op crises. De GHOR regisseert De GHOR voert regie over de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. Regie is een vorm van sturen, gericht op afstemming. Het beoogd resultaat van de regiefunctie van de GHOR is dat zorginstellingen hun processen in een opgeschaalde situatie zodanig op elkaar hebben afgestemd en geoefend dat slachtoffers van een ramp of crisis net als in de reguliere of dagelijkse situatie kunnen rekenen op verantwoorde zorg. Bij de regierol van de GHOR speelt een viertal aspecten: o o o o Verantwoordelijkheid De directeur PG heeft onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio als taak die zaken te organiseren die nodig zijn ter voorbereiding op, dan wel afhandeling van de geneeskundige hulpverlening 3. Samenwerking De GHOR initieert en bevordert samenwerking tussen zorginstellingen op het terrein van opgeschaalde zorg. Beleidsfunctie De GHOR zet samen met en voor het geheel van zelfstandige organisaties beleidslijnen uit ter voorbereiding op opgeschaalde zorg. Totaaloverzicht De GHOR monitort de voortgang en heeft als enige partij het totaaloverzicht over de preparatie op opgeschaalde zorg door de regionale zorginstellingen. De GHOR heeft 3 Memorie van toelichting, wet veiligheidsregio s.

7 6 daarnaast het totaaloverzicht op de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio. De GHOR is daarmee een (informatie)knooppunt en bevordert vanuit die positie onderlinge afstemming. Effectief regisseren stelt eisen aan relaties en relatiemanagement. Een goed regisseur verstaat de kunst van het verleiden en gebruikt passerende kansen. De GHOR opereert in diverse netwerken die naast zorginstellingen bestaan uit bestuur, overheden en veiligheidspartners. Het doel van dat netwerk is de veiligheid in de regio te bevorderen door pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. De GHOR is de schakel tussen de verschillende netwerken. De GHOR verbindt De GHOR is de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur, de sector veiligheid en de gezondheidszorg. Deze verbinding heeft aaneensluiting van plannen, procedures, innovatie en implementatie tot doel. De GHOR heeft de afgelopen jaren expertise opgedaan op terreinen als OTO en (operationele) planvorming. Op dit moment, waarin binnen zorginstellingen veel aandacht is voor OTO, is deze expertise in een zich op rampen en crises preparerende zorgsector van waarde. De GHOR ondersteunt. De GHOR ondersteunt binnen de mogelijkheden van het bureau- zorginstellingen in hun voorbereiding op crises door advies op het terrein van planvorming en opleiden, trainen en oefenen.

8 7 Hoofdstuk 3 Doelstellingen GHOR 2014 De meerjaren organisatiedoelstellingen zijn zoveel mogelijk gehandhaafd na de ontvlechting van Flevoland. Waar deze niet meer van toepassing zijn, wordt dit aangegeven in de tekst. De organisatiedoelstellingen zijn vertaald naar concrete monodisciplinaire jaardoelstellingen Deze zijn zichtbaar in de gearceerde blokken. A. Organisatiedoelstelling Sterke witte keten Zorginstellingen en zorgaanbieders bereiden zich vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor op rampenopvang en opgeschaalde zorg. De GHOR zorgt vanuit de regierol voor een op rampen en crises voorbereide geneeskundige kolom. I. De Veiligheidsregio beschikt over actuele schriftelijke afspraken met de GGD, ziekenhuizen, RAV en, huisartsen en het Nederlandse Rode Kruis over preparatie, alarmering en opschaling, leiding en coördinatie, informatiemanagement, afschaling, nazorg en evaluatie. Operationele doelstellingen 2014: 1. Eind 2014 zijn de volgende convenanten geëvalueerd en waar nodig herzien: a. Convenant tussen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en het Nederlands Rode Kruis. b. Convenant tussen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Tergooi. c. Convenant tussen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de RAV Gooi en Vechtstreek. II. Eind 2014 beschikken de zorginstellingen in de regio Gooi en Vechtstreek over samenhangende planvorming op het terrein van zorgcontinuïteit. III. Eind 2014 hebben de zorginstellingen en zorgaanbieders in Gooi en Vechtstreek hun planvorming op het terrein van rampenopvang en/of zorgcontinuïteit aan de oefenpraktijk getest, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Operationele doelstellingen 2014: 2. In juni 2014 heeft de GHOR de aandachtspunten uit het in 2013 uitgevoerde onderzoek kwaliteit van de voorbereiding op de gevolgen van rampen en crises door de zorgpartners opgevolgd door het ontwikkelen van concrete producten die gericht zijn op de training van crisisteams en op het inzichtelijk maken van de kritische processen

9 8 binnen de instellingen. 3. Eind 2014 heeft de GHOR een ketenoefening georganiseerd waarbij de focus ligt op de samenhang en samenwerking tussen de verschillende ketenpartners 4 die een rol hebben bij rampen en crises. B. Organisatiedoelstelling Deskundig partner in veiligheid De GHOR levert een deskundige bijdrage aan de ontwikkeling van de Veiligheidsregio. De GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek beschikken samen over één vakbekwame operationele organisatie 5. IV. Eind 2014 voldoen alle individuele operationele GHOR functionarissen aantoonbaar aan de (bij voorkeur landelijk) vastgestelde kwaliteitsnormen voor initiële en blijvende vakbekwaamheid. Operationele doelstellingen 2014: 4. In juni 2014 is de informatie die GHOR functionarissen nodig hebben in de voorbereiding op, tijdens en na rampen, digitaal toegankelijk. 5. In december 2014 zijn voor de adviseur geneeskundige zorg, de ACGZ, de Ovd-G, de HIN/HON en de OMAC geactualiseerde werkinstructies beschikbaar, waarin ten minste afspraken uit de convenanten, de coördinatieplannen en het RCP zijn opgenomen. 6. Eind 2014 is een monodisciplinaire bijeenkomst georganiseerd voor alle GHOR functionarissen om meer inzicht te krijgen in elkaars taken en verantwoordelijkheden. 7. Eind 2014 zijn de activiteiten uit de mono- en multidisciplinaire oefenkalender uitgevoerd, waarbij in 2014 extra aandacht is voor: informatievoorziening binnen de stafsectie geneeskundige zorg; de coördinatie van het gewondenvervoer en de rol van de Centralist Opgeschaalde Zorg; implementatie van de landelijke Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS). 8. Eind 2014 is een basis gelegd voor een portfoliosysteem vakbekwaamheid voor GHOR functionarissen. Eind 2014 zijn afspraken gemaakt met GHOR functionarissen en de leidinggevenden hoe een jaarlijkse terugkoppeling over het functioneren, kan worden vormgegeven. 9. In juni 2014 is onderzocht wat de huidige stand van zaken is inzake de kwaliteit van vakbekwaamheid, welke veranderingen er zijn ten opzichte van hetzelfde onderzoek 4 RAV, GGD, Huisartsen, ziekenhuizen en NRK 5 Bedoeld worden de operationele functies zoals bedoeld in het deelplan Geneeskundige Zorg uit het Regionaal Crisisplan: adviseur Geneeskundige Zorg, ACGZ, HIN/HON, OmAc, OvD-G, HGN, CGV.

10 9 in 2011 en welke verbeteringen nog doorgevoerd moeren worden. 10. Eind 2014 heeft de GHOR het monodisciplinaire evenementenbeleid geactualiseerd, waarbij het uitgangspunt is dat de GHOR integraal vanuit de witte kolom adviseert op evenementen. V. De GHOR levert een deskundige bijdrage aan multidisciplinaire planvorming, evenementenbeleid, multidisciplinair OTO beleid en aan met ketenpartners afgestemde implementatie van crisisplan en netcentrische informatie-uitwisseling. C. Organisatiedoelstelling Verlengd lokaal bestuur De GHOR organiseert onder verantwoordelijkheid van een betrokken openbaar bestuur de voorbereiding op en uitvoering van grootschalige geneeskundige hulpverlening. VI. Jaarlijks voert de GHOR Gooi & Vechtstreek in opdracht van het veiligheidsbestuur de in de (meerjaren) plannen vastgestelde activiteiten uit en legt achteraf rekenschap af over de resultaten. Jaarlijks informeert de GHOR het Veiligheidsbestuur Gooi & Vechtstreek over de voorbereiding op en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening door de regionale zorginstellingen, als basis voor de toezichthoudende taak 6 van de veiligheidsregio. Operationele doelstellingen 2014: 11. In februari 2014 wordt aan het bestuur van de Veiligheidsregio gerapporteerd over de mate van voorbereiding op rampen en crises van de zorgpartners (o.a. verpleeg & Verzorging, GGZ, gehandicaptenzorg) in de regio. 12. Eind 2014 heeft de GHOR een rapportage beschikbaar over de mate van voorbereiding van de partners die een rol hebben bij de rampenbestrijding (de zogenaamde ketenpartners; ziekenhuizen, huisartsen, NRK, RAV, GGD). D. Organisatiedoelstelling Leren en ontwikkelen De GHOR werkt aan voortdurende verbetering van producten en diensten om de rol van de GHOR effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren in de zich ontwikkelende omgeving. VII. De GHOR stuurt doelgericht op voortdurende verbetering van producten en diensten en op competentieontwikkeling van medewerkers. VIII. De GHOR voldoet aan de in de branche geldende HKZ norm. Operationele doelstellingen 2014: 6 Wet op de veiligheidsregio s, artikel 34, lid 1 t/m 3

11 Voor de opvolgingsaudit van 2014 zijn de kwaliteitsprocedures en registraties aangepast aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de GGD Gooi en Vechtstreek. 14. Eind 2014 heeft de GHOR Gooi en Vechtstreek een netwerktevredenheidsonderzoek uitgevoerd; op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd om de organisatie te verbeteren. E. Organisatiedoelstelling Samenwerken Deze organisatiedoelstelling was specifiek gericht op de samenvoeging tussen de afdelingen GHOR van Flevoland en Gooi en Vechtstreek en is daarom niet meer van toepassing. F. Organisatiedoelstelling Informatieknooppunt De GHOR ontwikkelt zich tot informatieknooppunt voor partners 7 over de benodigde (operationele) informatie ten behoeve van de (voorbereiding op) opgeschaalde zorg. IX. De GHOR beschikt over de regionale en landelijke planvorming en informatie die voorwaardelijk of ondersteunend is aan (de voorbereiding op) opgeschaalde zorg en maakt deze toegankelijk voor partners. Operationele doelstellingen 2014: 15. Eind 2014 is onderzocht hoe de informatiepositie van de GHOR binnen de witte keten kan worden versterkt tijdens rampen en crisis. 7 Bedoeld worden zowel het openbaar bestuur, de partners van de witte kolom en de veiligheidspartners.

12 11 Hoofdstuk 4 Diensten en producten Naast de jaardoelstellingen voeren de medewerkers van de GHOR werkzaamheden uit zoals beschreven in het diensten- & productenboek GHOR. Een aantal werkzaamheden wordt hierbij belicht voor De GHOR zorgt voor de operationele voorbereiding van de GHOR functionarissen die 24/7 beschikbaar zijn om binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing een coördinerende en sturende rol te vervullen. In 2014 blijft een vijftal piketpoules samengevoegd met Flevoland: Geneeskundig adviseur Beleidsteam, Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning, Administratief medewerker actiecentrum GHOR en Hoofd Gewondennest. Ten behoeve van de operationele voorbereiding levert de GHOR een programma vakbekwaamheid, de (logistieke) randvoorwaarden en relevante planvorming. De GHOR ondersteunt de ketenpartners (RAV, ziekenhuizen, huisartsen, GGD en NRK) bij de voorbereiding op hun rol bij rampen en crises. Die voorbereiding bestaat uit het ondersteunen bij oefeningen en bij het opstellen en actualiseren van opschalingsplannen als een GGD Rampenopvangplan, Huisartsen Rampenopvangplan, Ziekenhuis Rampenopvangplan. De GHOR heeft een rol bij de ondersteuning van zorginstellingen in de regio als het gaat om het voorbereiden van de zorgcontinuïteit. De GHOR voert hiertoe regelmatig overleg met de zorginstellingen. Daarnaast organiseert de GHOR jaarlijks een bijeenkomst voor alle bestuurders van zorginstellingen. De GHOR borduurt in 2014 voort op de uitkomsten van het project kwaliteit van voorbereiding dat in 2013 is uitgevoerd. De GHOR is in 2014 betrokken bij het onderzoek naar de integratie van de meldkamer Naarden in Utrecht, vanuit het belang van de opgeschaalde meldkamerkamerzorg. De GHOR adviseert over gezondheidskundige aspecten bij risicovolle evenementen. De GHOR informeert haar netwerk regelmatig via digitale nieuwsbrieven. In 2014 is extra aandacht voor het actualiseren van de informatie op de verschillende websites. De GHOR levert een bijdrage aan de multidisciplinaire organisatie en de producten die in de multidisciplinaire samenwerking worden ontwikkeld. Hiervoor wordt verwezen naar het jaarplan van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

13 12 Hoofdstuk 5 Planningen m.b.t medewerkers 5.1 Formatie GHOR 2014 peildatum Functie Fte Directeur Publieke Gezondheid 0,4 Sectormanager 1.00 Managementassistent Beleidsadviseurs 1.78 Vacature beleidsadviseur 0,89 Specialisten operationele voorbereiding 1.67 Vacature specialist 0.89 Totaal 7.63 fte 5.2 Deskundigheid/opleidingen/bijscholingen De medewerkers van de afdeling GHOR volgen in 2014 scholing volgens het scholingsschema van de afdeling. Het gaat om deskundigheidsbevordering welke betrekking heeft op de uitoefening van de hoofdfunctie, persoonlijke ontwikkelwensen en scholing in het kader van de nevenfunctie (piketfuncties operationele GHOR organisatie). Het scholingsschema komt tot stand op basis van gesprekken van alle medewerkers. De voortgang aangaande scholing en de scholingswensen komen ter sprake in de functioneringsgesprekken. Deskundigheidsbevordering hoofdfunctie Master of management and organisation, TiasNimbas Opleiding tot evaluator Sectormanager Beleidsadviseur vacature Opleiding in het kader van nevenfunctie Opleiding operationeel DPG Opleiding Hoofd Informatie, IFV. Opleiding Medewerker actiecentrum, IFV. Sectormanager Specialist Specialist vacature Persoonlijke ontwikkeling 8 De management assistent voert voor 0,4 fte taken uit op het gebied van communicatie en evenementen advisering.

14 Functionerings- en beoordelingsgesprekken De medewerkers van de afdeling GHOR hebben in 2014 een jaargesprek in juni en een beoordelingsgesprek in december, conform de hiervoor geldende afspraken binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. De afspraken die in de gesprekken worden gemaakt worden vastgelegd in een verslag en de voortgang wordt bewaakt door de sectormanager. Iedere medewerker heeft een individueel jaarplan. De jaardoelstellingen zijn ondergebracht bij de medewerkers. Op deze wijze wordt op systematische wijze gewerkt aan het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden per medewerker.

15 14 Hoofdstuk 6 Financiële dekking De kosten van de GHOR Gooi en Vechtstreek worden volledig gefinancierd door het Rijk vanuit de BDUR gelden (Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen). De financiële verantwoordelijkheid voor de taken van de GHOR ligt bij het veiligheidsbestuur. Voor de begroting 2014 wordt verwezen naar de begroting van de veiligheidsregio, vastgesteld op 26 juni 2013 door het veiligheidsbestuur.

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Halfjaarrapportage Jaarplan 2012 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Opsteller J.A. Satijn, sectormanager afdeling GHOR Dienstonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Versie 0.1 Datum 03-09-2012

Nadere informatie

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan.

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan. Afdeling GHOR Aan: de leden van het portefeuiltehoudersoverleg Gezondheidszorg in de regio Gooi en Vechtstreek, d.d. 22 maart 2012 ticft GOOI & VECHTSTREEK WÊÊÊi Van: Joyce Satijn Datum: 14 februari 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Jaarverslag 2013 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Datum 26 maart 2014 Status Vaststelling door / datum Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2016 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: Versienummer: Versie 5.0 Status: Definitief d.d. 17 oktober

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De rol van de GHOR Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), waar de GHOR deel van uit maakt, is de GHOR de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur,

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Concept Beleidsplan GHORHM I. van Steensel van Hage, Manager GHORHM Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum 1 december 2016

Concept Beleidsplan GHORHM I. van Steensel van Hage, Manager GHORHM Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum 1 december 2016 B.1 1. Samenvatting voorstel Het Beleidsplan GHORHM 2017 2020 is gebaseerd op de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, zijnde Strategie en doelen voor de komende beleidsperiode zijn:

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur Kennispublicatie 2 De GHOR als partner voor het openbaar bestuur 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor burgemeesters. Daarnaast is deze publicatie informatief voor wethouders 1. GHOR staat

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Profiel Teamleider Finance, Planning & Control 13 september 2016 Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Organisatieregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 6 december 2013 Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2013 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Informatiebeleid: moetje of kans?

Informatiebeleid: moetje of kans? Informatiebeleid: moetje of kans? Guus Zijlstra m.m.v. Arend de Jong 25 november 2009 Jullie workshopleiders Guus Zijlstra: Programmacoordinator NVBR (v.a. 1 maart) Beleid en advieswerk op het grensvlak

Nadere informatie

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Nr Bevoegdheid Grondslag MULTIDISCIPLINAIR 1 Vaststelling risicoprofiel 2 Vaststelling beleidsplan veiligheidsregio 3 Vaststelling crisisplan

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van PG zal worden overgedragen naar de GGD. De regie en coördinatie blijft bij de GHOR.

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van PG zal worden overgedragen naar de GGD. De regie en coördinatie blijft bij de GHOR. De sector GHOR in 2012 Jaaroverzicht De rol van de GHOR De Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio, kortweg GHOR, heeft als wettelijke taak het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsregio IJsselland i.o. Beleidsplan GHOR

Veiligheidsregio IJsselland i.o. Beleidsplan GHOR Veiligheidsregio IJsselland i.o. Beleidsplan GHOR 2008 2011 Versie Versienr Auteur Opmerkingen 0.1 N. Bosman 0.2 N. Bosman 0.3 N. Bosman 0.4 N. Bosman 0.5 N. Bosman 0.6 N. Bosman 0.7 N. Bosman Opmerkingen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement r. Functie medewerker opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub r Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Een goed netwerk is cruciaal

Een goed netwerk is cruciaal Programma Veiligheidsbureau Peter Kessels, hoofd Veiligheidsbureau Een goed netwerk is cruciaal Elkaar kennen. Samenwerking stimuleren. Zorgvuldige besluitvorming. Dat zijn de termen waarmee Peter Kessels

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Staat van de GHOR 2015

Staat van de GHOR 2015 Staat van de GHOR Bestuurlijke rapportage zorginstellingen Aan : Algemeen Bestuur VRLN Steller : L. Roelofs Versie : 1.0 Kennisname : Door AB op Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding op rampen

Nadere informatie

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 enboek veiligheidsbureau Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Procesmodel... 4 3. Besturende producten... 8 3.1 Ontwikkelen strategisch beleid... 8 3.2 Besturing en management...

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

AB 2015/004 bijlage. Competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid

AB 2015/004 bijlage. Competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid AB 2015/004 bijlage Competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden Januari 2015 Inleiding Op 1 januari 2012 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (WPG) en de

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6 Voorstel AGP 6 Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 10 juni 2015 Bijlage : 1 Steller : Willeke Tengnagel Onderwerp : Regionaal bestrijdingsplan grootschalige uitbraak infectieziekten Algemene toelichting De

Nadere informatie

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Deze samenvatting is een verkorte en bewerkte versie van de conceptversie van de Wet op de Veiligheidsregio s (werktitel). Het betreft geen interpretatie of

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 (actualisatie 10 januari 2014) Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Jaardocument 2008 van de GGD Zuid-Limburg afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Jaardocument 2008 van de GGD Zuid-Limburg afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Betreft Jaarrekening 2008 en begroting 2010 ev GHOR Vergaderdatum 3 juni 2009 Gemeenteblad 2008 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - Instemmen met de jaarrekening 2008

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Ondersteuning GZ (HON)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Ondersteuning GZ (HON) Kwalificatieprofiel Hoofd Ondersteuning GZ (HON) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting

Bestuurssamenvatting Bestuurssamenvatting Onderwerp Steller Portefeuillehouder Veiligheidsdirectie Portefeuillehouder Dagelijks / Algemeen Bestuur Samenvatting Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Programmabureau (CH)

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2 Visiedocument Gezond en veilig Crisisbeheersing in de publieke gezondheid Datum: 3 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Tijdgeest... 3 Missies... 4 Visie... 4 Doelen... 4 Speelveld...

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie