Dienst uitvoering en toezicht Energie Project DCO / Nummer maart 2004 Postbus BH den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst uitvoering en toezicht Energie Project DCO / Nummer 101701 18 maart 2004 Postbus 16326 2500 BH den Haag"

Transcriptie

1 Dienst uitvoering en toezicht Energie Driebergen, Project DCO / Nummer maart 2004 Postbus BH den Haag Per Post en Per Dames, Mijne Heren, Wij zijn teleurgesteld in het informatie- en consultatiedocument omtrent decentrale opwekking van elektriciteit (DCO), dat u voor reactie 26 februari 2004 toezond. Ons inziens toont het document een te gering feitelijk inzicht in de huidige situatie van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening, met name ten aanzien van de ontwikkeling van het productievermogen, de rol en betekenis van WarmteKrachtKoppeling (WKK) daarbinnen, en van de netten. Door deze onscherpe analyse van de huidige situatie en haar historische achtergrond ontstaat het gevaar dat uw daarop gebaseerde aanbevelingen of besluiten de toekomstkansen voor WKK en andere vormen van DCO verminderen. Wij spreken daarover onze ernstige zorg uit, vanuit de overtuiging dat juist DCO, en daarbinnen WKK, een belangrijke verdere bijdrage kan geven aan de verdere ontwikkeling van een betrouwbare, duurzame en economische energievoorziening in Nederland. Cogen Nederland behartigt de belangen van hen die bij WKK betrokken zijn. WKK vermogen wordt gebruikt om meer dan de helft van de Nederlandse elektriciteit op te wekken op een betrouwbare, duurzame, en relatief schone wijze. De leden van Cogen Nederland vertegenwoordigen meer dan 85% van het in Nederland opgesteld WKK vermogen. Cogen Nederland werkt met andere bedrijven en instanties samen om gezamenlijk belangen te behartigen het WarmteKrachtPlatform - en in werkgroepen om ontwikkelingen te bevorderen, bijvoorbeeld ten aanzien van micro- en kleinschalige WKK en gasmotoren. Voordat wij de door u in het consultatiedocument gestelde vragen beantwoorden geven wij onderstaand eerst een beeld van de Nederlandse elektriciteit voorziening, de opstelling van productievermogen, de rol van WKK daarbij en de invloed daarvan op de Nederlandse elektriciteitsnetten. Zo ontstaat het beeld van een Nederlandse voorziening die haar goede prestaties in hoge mate te danken heeft aan haar relatief sterk decentraal karakter, dat mede door de grote rol van WKK in Nederland ontstaan is. Wij zullen ons in dit deel van onze reactie sterk baseren op publicaties van TenneT en EU maar wijzen erop dat dezelfde, objectieve waarnemingen omtrent Nederland op vele andere plaatsen goed gedocumenteerd zijn. Na de beantwoording van de door u gestelde vragen zullen wij conclusies trekken en aanbevelingen doen om tot goed afgewogen beeld- en besluitvorming te komen.

2 De Nederlandse energie voorziening heeft nu reeds een sterk decentraal karakter. Het productievermogen om elektriciteit op te wekken uit kolen, gas en uranium zoals dat nu in Nederland is opgesteld, komt voort uit een structuur van gemeentelijke en provinciale energie bedrijven. Dat zorgde voor een sterke geografische spreiding van dat vermogen over Nederland en een navenante gunstige invloed op de structuur van de elektriciteitsnetten. De elektriciteitsvoorziening had een volledig decentraal karakter. De laatste jaren zijn deze factoren bij de locatiekeuze voor nieuw vermogen verminderd, maar nog altijd weerspiegelt het huidige productiepark deze invloeden. TenneT schrijft in haar capaciteitsplan : Invoeding is allang niet meer goed gespreid over het land. Er zijn 5 locaties in Nederland waarop meer dan 1000 MW productievermogen staat opgesteld. De toplocatie hierbij is Eemshaven met een opgesteld vermogen van 2300 MW. Verder is er een beperkt aantal locaties met een omvang tussen 200 MW en 1000MW. De rest, zo n 30% van het vermogen, is verspreid over kleine vestigingsplaatsen, vaak dicht bij industrieën. Er is dus, vanuit een historisch goede spreiding over het land, een tendens tot concentratie van de invoeding, waarbij we opmerken dat TenneT impliciet haar waardering voor een goede spreiding van productie vermogen aangeeft. Onder invloed van het Nederlands energiebeleid ( subsidies warmtekrachtkoppeling) is de totale hoeveelheid warmtekrachtvermogen in Nederland in de afgelopen decennia enorm toegenomen. Meer dan de helft van de in Nederland opgewekte elektriciteit komt uit klein- en grootschalig warmtekrachtvermogen. Het Nederlands productiepark bestaat momenteel voor 40% uit warmtekrachtvermogen. Met deze penetratiegraad behoort Nederland samen met Denemarken(50%) en Finland (35%) tot de koplopers in West-Europa aldus TenneT. Uit uw consultatiedocument blijkt dat WKK meer dan 90% van de opgewekte elektriciteit van de in de figuren 1 en 2 genoemde bronnen (wind, water, afval, biomassa, WKK) verzorgt. Beide bovengenoemde factoren geografisch goed gespreid klassiek productie vermogen en een zeer hoge penetratiegraad van zeer goed in het net verspreid opgesteld WKK vermogen hebben de structuur van het huidige elektriciteitsnet in Nederland bepaald. Ontstaan uit provinciale netten, met een koppelnet in de hoogste netvlakken, is een fijn vermaasde, stabiele en economische structuur van gekoppelde regionetten ontstaan, met een ringstructuur in de hoogste netvlakken en een overwegend stervormige structuur in de lagere netvlakken.

3 De samenhangende ontwikkelingen van productievermogen en netstructuren in Nederland hebben een gemengd centraal/decentraal beeld doen ontstaan. Met kracht bestrijden we de opmerkingen als dat DCO een nieuwe ontwikkeling is die recent in Nederland een toenemende invloed heeft op (distributie)netwerken. Dat geldt alleen voor nieuwere vormen van elektriciteit productie zoals bijvoorbeeld wind- of zonvermogen die nu slechts een zeer klein deel van de invoeding verzorgen en sterk afwijkende invloeden op het net hebben vergeleken met WKK. Ten aanzien van het WKK vermogen merken wij op dat dit vermogen invoedt op allerlei ook hogere netvlakken en daardoor op verschillende wijzen structuur, kosten en verliezen van de netten beïnvloedt. Het gemengde karakter van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening toont zich ook in de verdeling van de afname en invoeding over de netvlakken zoals door TenneT wordt gepubliceerd. In Nederland wordt het grootste deel van de elektriciteit ingevoed op het 110/150 kv netvlak. De grote invoeding op 50kV of lagere netvlakken is ongeveer gelijk aan de invoeding door Nederlandse productie op het hoogste 220/380kV netvlak, zoals uit bovenstaande TenneT figuur blijkt. Voor een goede beeldvorming over centraal/decentraal moet bedacht worden dat wanneer er in Nederland hypothetisch een strikt centrale elektriciteit voorziening zou zijn, deze waarschijnlijk uit 4 centrales van MW zou bestaan, opgesteld in de hoeken van ons land, van waaruit door uitsluitende invoeding op het hoogste netvlak en door middel van stervormige netten elektriciteit getransporteerd en gedistribueerd zou worden. Zulke kwetsbare structuren van productie, transport en distributie zijn in de Verenigde Staten, Polen, Rusland en vele andere geografisch grote landen te vinden. Nederland dankt haar goede prestatie qua betrouwbaarheid, milieu en T&D kosten van haar elektriciteitsvoorziening in belangrijke mate aan haar gemengd centraal/decentraal karakter en de rol van WKK daarbij. TenneT maakt in haar Capaciteitsplan ook een gedegen analyse van de toekomstige ontwikkelingen van vraag, productie en transport en distributie van elektriciteit. Wij verwijzen naar haar publicaties daaromtrent en vatten onderstaand alleen de belangrijkste conclusies daarvan samen. Gebaseerd op 4 lange termijn scenario s concludeert TenneT voor de voorziene aanpassingen in het net voor de periode : Binnen het totale pakket van ontwikkelingen uit de scenario s zullen nieuwe koleneenheden, offshore windpunten en vergroting van import/export de grootste consequenties voor het transportnet hebben. Nieuwe verbindingen en vervanging van bestaande verbindingen door verbindingen met een hogere capaciteit kunnen noodzakelijk worden. Waar de uitbreidingen noodzakelijk zijn, is afhankelijk van de lokalisering van het nieuwe vermogen. Voor koleneenheden wordt aangenomen dat de vier zeelocaties uit het vigerende SEV aantrekkelijke vestigingslocaties zullen zijn. Hierdoor kunnen in de toekomst beperkingen ontstaan voor de afvoer van vermogens vanaf deze locaties Warmtekrachtvermogen met gas als brandstof zal vermoedelijk gerealiseerd worden dicht bij de belastingcentra en daardoor minder consequenties voor het hoogspanningsnet hebben.

4 De 4 TenneT scenario s laten grote verschillen zien in de gevolgen die variaties van het productievermogen hebben op de structuren en kosten van de netten. TenneT schrijft: In de scenario s Groen Europa en Regionale Duurzaamheid zal de nieuwbouw van grootschalig vermogen gedomineerd worden door gasgestookte (warmtekracht) eenheden. Deze eenheden zullen naar alle waarschijnlijkheid vrij homogeen verspreid door het land gebouwd gaan worden. Alle locaties voor grootschalig gasgestookt productievermogen, zoals beschreven in het tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV), komen hiervoor in principe in aanmerking. In het scenario Groen Europa zou mogelijk wel een deel van de voorziene uitbreiding aan grootschalig vermogen verdrongen kunnen worden door microwarmtekrachteenheden. In de scenario s Onbegrensd Europa en Zelfvoorzienende Regio zal de nieuwbouw voor een aanzienlijk deel bestaan uit kolenvermogen. Nieuwbouw van dit type vermogen zal voornamelijk plaatsvinden op locaties met goede aanvoermogelijkheden voor de brandstof, zoals het viertal zeelocaties uit het tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Binnen het scenario Groen Europa wordt door TenneT helder de verschillende invloed van de dan dominante technologieën microwarmtekracht en offshore windvermogen geschetst. Dit scenario zal mogelijk kunnen leiden tot een trendbreuk in de transportfunctie van het hoogspanningsnet, tengevolge van de groei van microwarmtekracht- en met name offshore windvermogen. De groei van microwarmtekracht kan resulteren in een verminderde benutting van de transformatorcapaciteit met de regionale netten, doordat een deel van de vraag lokaal gecompenseerd wordt door de productie van de microwarmtekrachteenheden. De toename in windenergie zal, vanwege het grillige aanbod aan windvermogen, de ontwikkeling van een robuust netwerk met hoge transportcapaciteiten noodzakelijk maken om sterk fluctuerende vermogensstromen te kunnen accommoderen. Wij wijzen op de tegengestelde invloeden van twee verschillende technologieën: vermindering van transport en transformatie kosten en verliezen door (micro) warmtekracht en toename van netten en capaciteiten en samenhangende kosten ten gevolge van wind. TenneT neemt van een aantal effecten van de lange termijn scenario s voor de komende zeven jaar aan, dat deze nog geen significante bijdragen aan de elektriciteitsvoorziening zullen leveren, maar erkent helder hun ook nu reeds bestaand effect.

5 WKK leidt tot verminderde kosten van netten en verliezen WKK is een brandstof onafhankelijk principe, het werkt met kolen, gas, biomassa of uranium als grondstof voor elektriciteitsconversie. Het nuttig gebruik van de bij elektriciteit conversie vrijkomende warmte leidt tot een superieure energetische efficiency en een relatief lage uitstoot van CO2 per geproduceerde kwh. WKK superieure energie efficiëntie WKK superieure koolstof efficiëntie Source: Alstom at WEC congress 2001 Source: Cogen Europe at Cogen Europe conference 2003 Naast bovenstaande bijdragen door WKK aan brandstof besparing en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen draagt gespreide WKK gemiddeld ook bij aan het vermijden van kosten van netten en verliezen bij transport en transformatie. Ook de Europese Unie onderschrijft het belang van DCO en WKK daarbinnen. In haar publicatie: New ERA for electricity in Europe; Distributed Generation: key issues, challenges and proposed solutions schrijft zij onder andere: In general distributed generation reduces transmission losses estimates of power lost in long-range transmission and distribution systems is of the order of 7% in OECD countries and helps to bypass congestion in existing grids. It enables the use of waste heat (via CHP) improving overall system efficiency. Power quality and reliability can also be enhanced. From an investment point of view it is generally easier to find sites for RES and other DG than for large central powerplant and such units can be brought on-line more quickly. Capital exposure and risk is reduced and unnecessary capital exposure avoided by matching capacity increase with local demand growth. Duidelijk is dat WKK in de ogen van de E.U. in de toekomst een centrale rol speelt in de opbouw van een goede, robuuste, duurzame en economisch energievoorziening. Zij schrijft: Distributed generation (DG) will play a key role in this novel concept. It covers a broad range of technologies, including many renewable technologies supplying small-scale power at sites close to users. Highly efficient combined heat and power (CHP) plants, back-up and peak load systems are providing increasing capacity. Together with renewable energy, these technologies offer new market opportunities and enhanced industrial competiveness. To pave the way to a sustainable energy future based on large-scale share of DG, there is a clear need to prepare the European power system for a large-scale integration of both renewable and other distributed energy sources, including fuel cells. The greatest potential market for DG is displacing power supplied through the grid. On-site production minimises transmission and distribution losses as well as transmission and distribution costs, a significant part ( above 30%) of the total electricity cost.

6 As the demand for more and better quality electrical power increases, DG can offer alternatives for reliable, cost-effective, premium power for homes and business. Bovenstaande visie wordt thans door de E.U. geïmplementeerd. Onderdeel daarvan is het recent aangenomen CHP directive, wat de komende jaren in de nationale wetgevingen ingevoerd gaat worden. Duidelijk is dat vanuit deze visie een geheel andere kijk op netwerken voor T&D van elektriciteit gevraagd wordt. Een belangrijke verschuiving van centrale productie en topdown, passieve netwerken naar decentrale productie met geïntegreerde, actieve netwerken zal optreden. Wkk als kern van decentrale systemen Source: EU DG Research; M.Sanchez at C E C 2002 Bedacht moet worden dat Nederland relatief ten opzichte van Europa reeds grote stappen op dit pad heeft gezet, zoals overstaand aangetoond. De verdere ontwikkeling van DCO zal de architectuur van de toekomstige netwerken sterk veranderen. De E.U. schrijft: The models for the architecture of future electricity systems recognise the fundamental fact that with increased levels of DG penetrating the distribution network can no longer be considered as a passive appendage to the transmission network. The entire system must be designed and used as an integrated unit. Dat hiermee ook belangrijke besparingen van kapitaalskosten te bereiken zijn wordt geïndiceerd door simulaties van de mogelijke ontwikkelingen van het Europees T&D netwerk. In zulke studies, onder andere van WADE en Cogen Europe, blijkt dat voor het Europese net een besparing tot 30% op de additionele kosten voor nieuw aan te leggen T&D mogelijk is bij een toenemende penetratie van DCO, waarvan een groot deel WKK.

7 WKK ontwikkeling stokt Installed CHP-capacity (MWe Gas Engines District Heating Industrial CHP e De sterke toename van WKK vermogen in Nederland heeft vanwege haar goede geografische spreiding en de nabijheid van grote vraag naar elektriciteit op of rond haar vestigingsplaats onweerlegbaar grote invloed op de ontwikkeling van het Nederlands T&D net gehad. De locatie prikkel voor WKK is de nabijheid van warmtevraag. Vaak is op locaties met veel warmtevraag ook veel elektrisch vermogen gevraagd voor industriële processen of voor ruimteverlichting en dergelijke. Dientengevolge komt WKK vaak terecht op locaties met veel vraag naar vermogen en voorkomt de installatie van WKK de aanleg en kosten van additionele netten. Eenmaal daar geïnstalleerd voorkomt WKK gemiddeld verliezen in transport en transformatie. Mede daarom heeft Nederland volgens uitspraken van DTE in Europese vergelijking lage tarieven voor Transport en Distributie. De afname in de groei van WKK in Nederland bedreigt naast de leveringszekerheid en de milieu prestatie van de Nederlandse energievoorziening ook op de langere duur de gunstige positie die Nederland nu inneemt ten aanzien van de kosten van T&D. Samenvattend: de grote hoeveelheid, spreiding, gemengde invoeding en diversiteit aan WKK vermogen geeft in Nederland een belangrijke bijdrage aan een robuuste en milieuvriendelijke energievoorziening, onder andere door het vermijden van T&D kosten en verliezen.

8 Commentaar op uw document toont diepgaande bezwaren Tegen de hierboven geschetste achtergrond zullen we nu commentaar geven op uw informatie en consultatie document, nummer Hierbij maken we korte opmerkingen over de randnummers van uw document en zullen de daarin gestelde vragen kort beantwoord worden. Alle hierna gegeven commentaar geldt alleen voor WKK. Uitgangspunt is de gemiddelde bijdrage van WKK, indien nodig worden opmerkingen gemaakt over de bijdragen van speciale WKK installaties, bijvoorbeeld grote industriële WKK of micro WKK. Samenvatting 1-9. Wij hebben grote bedenkingen en bezwaren tegen de in randnummers 1 9 gepresenteerde samenvatting, op grond van ons hieronder gegeven commentaar op de onderliggende details. Aanleiding en doel van dit informatie en consultatiedocument 10. De gedane beweringen over ontwerpcriteria van de huidige Nederlandse netwerken en hun niet berekend zijn op veel decentrale invoeding zijn niet met onderbouwd en worden door eerder genoemde feiten en bronnen weerlegd. 11. Bij de mogelijke actoren waarover de kosten en besparingen verdeeld worden ontbreekt het grootschalig productie vermogen. Indien het kostenveroorzakers principe leidend is voor de verdeling van kosten en baten van D&T over invoeders en afnemers dienen daarbij alle partijen ook import en export betrokken te worden. In randnummer 14 wijst u terecht op het verbod in de E-wet om tussen afnemers te discrimineren. Ook alle kosten soorten en methoden van verrekening dienen in zo n afweging betrokken te worden. Naast het LUP bijvoorbeeld ook het deel van de kosten van het transportnet dat via de systeemdiensten doorbelast wordt. 12. Op zich wordt het principe dat DTE geen beleid voert op het net onderschreven. Op het net dient alleen het kostenveroorzakers / kosten vermijdersprincipe een zo goed mogelijke verdeling van kosten en baten tot stand te brengen. Daarnaast moet DTE zich vanzelfsprekend voegen naar de door de E.U. daarvoor gegeven richtlijnen omtrent die verdeling. DTE of wellicht EZ dient zich echter niet te onttrekken aan het voeren van een beleid ten aanzien van het net. Zoals aangetoond noopt de grote samenhang tussen productie en T&D, nu en in de toekomst, tot een integrale afweging. De omvang van DCO volgens uw eigen definitie invoedend onder 110 kv en daarmee een derde van de Nederlandse invoeding op het net veroorzakend in Nederland is zo groot dat het moeilijk voorstelbaar is dat u DCO volgens deze definitie als een exogene factor beschouwd. 14. Bezwaar wordt gemaakt tegen het steeds alleen noemen van door afnemers veroorzaakte kosten. Dit doet zich in het gehele document voor. Wij wensen ook aandacht voor door DCO met name WKK gemiddeld vermeden kosten en verliezen.

9 2.1 Definitie DCO In dit consultatie document is onderzocht wat de effecten zijn van de toename van DCO zijn op de inrichting van het elektriciteitsnetwerk zo schrijft u in uw aanbiedingsbrief d.d. 26 februari. De invloed van DCO op netwerken is dus het onderwerp van uw onderzoek. In dat licht moet u voor DCO dan een definitie kiezen die die invloed goed in beeld brengt. En die daarbij recht doet aan de sterk verschillende invloeden die verschillende vormen van DCO op netwerken hebben. Daarbij is een onderscheid naar technologie onmisbaar. Daarnaast moet bij beschouwingen over invloeden op het net alle vormen van invoedende productie in ogenschouw genomen worden vanwege de onderlinge samenhang. Zoals voorgaand reeds betoogd zijn de invloeden van verschillende vormen van elektriciteit conversie op de structuren, kosten van en verliezen in T&D netwerken zeer groot en onderling sterk verschillend. Van belang is de locatie prikkel die de geografische locatie van dat productie middel ten opzichte van het bestaande netwerk drijft, de mate waarin het productie middel bij kan dragen aan de stabiliteit van de voorziening vanwege haar stuurbaarheid (waaronder begrepen de voorspelbaarheid, gelijktijdigheid van het optreden van externe effecten en de mate van regelbaarheid van de productie van de eenheid) en de consequenties die dit heeft op de toename of vermindering van netkosten en verliezen. In onderstaande tabel zijn kwalitatief en illustratief de gemiddelde effecten van enkele verschillende technologieën op T&D aangegeven, bij een hypothetische nieuwe toepassing van die technologie om in Nederland 4000 MW nieuw elektrisch vermogen te realiseren. Technologie Locatie prikkel Locatie keuze Stuurbaarheid Net effect Kolen Goede aanvoer Diepzee Goed, veel Extra T&D Vermogen Kolen Havens Baseload Kosten en verliezen Wind Windvang Perifeer on- of Niet: onvoorspel- Zeer veel Vermogen Inpassing in offshore baar, zeer gelijktijdig extra T&D landschap en niet te regelen Kosten en Verliezen WKK Warmtevraag Industrieterrein, Goed, met variaties Minder Vermogen Tuinbouw, Stad Rekening houden T&D kosten waar ook E vraag met warmte en verliezen Mede gegeven de huidige omvang van WKK in Nederland en haar toekomstige potentie maken wij groot bezwaar tegen de door u gekozen definitie van DCO waarin u alle technologieën tezamen neemt en voorbij gaat aan de grote verschillen van de invloed op de netten van windvermogen en WKK. Wij wensen de voordelen van de grote WKK positie in Nederland niet te zien worden weggemiddeld tegen de grote nadelen van de kleine bijdrage van wind en andere vormen van DCO. De verschillen tussen windenergie en WKK zijn zo groot dat een goede beantwoording van de gestelde vragen voor beide technologieën tezamen niet mogelijk is. Het is van belang (nieuw) beleid voor beide en andere DCO technologieën afzonderlijk te formuleren.

10 Door de ons inziens foutieve keuze van de definitie van DCO wordt het gehele verdere document voor ons moeilijk hanteerbaar. Door uw definitie ontstaat bij iedere verdere vraag de noodzaak die per technologie apart te beantwoorden, en gaat in de mix die u van DCO gemaakt heeft de onderscheidenlijke invloed van iedere technologie op het net verloren. De vergelijking met een fruitpuree dringt zich op, waarin de aparte smaken van appels, peren en druiven verloren gaan en waarvan de consumptie alleen aan zure druiven doet denken. Indien u toch, of mede, een op netvlakken gebaseerde indeling wilt hanteren dan wijzen wij u erop dat alleen het hoogste netvlak qua functie en structuur als nationale transport net te beschouwen is en de overige netvlakken inclusief 110/150 kv- een overwegend (regionale, dan wel locale) distributiefunctie vervullen. Tot slot wijzen wij op de willekeur die door uw keuze van definitie ontstaat. Veel aansluitingen zijn in het verleden soms op verzoek van netbeheerders - gedaan op meest nabije netvlakken of weerspiegelen een grote mate van andere historische, lokale of regelgeving invloeden. Zo is een WKK eenheid bekend waarvan de gasturbine op 150kV en de stoom turbine op 50kV aangesloten is. DCO? Vraag 1: Nee. Voor een onderzoek naar de invloed van DCO op netten dient een definitie gekozen te worden die de grote verschillen van DCO technologieën op de kosten en verliezen in de netten weerspiegelt. Daarbij vormt WKK een aparte categorie, waarvoor afhankelijk van het netvlak waarop ingevoed wordt een forfaitaire vergoeding van door WKK vermeden kosten en verliezen gegeven dient te worden. 2.2 Oorzaken toename DCO 30. Het tweede deel van deze tekst illustreert de verwarring die mede door uw definitie keuze ontstaat. De genoemde doelstelling betreft DE. Alhoewel DE grotendeels DCO betreft, is het maar een klein deel van DCO (beide malen volgens uw DCO definitie). Alleen de eerste genoemde richtlijn draagt bij aan genoemde doelstelling. De tweede richtlijn inmiddels aangenomen beoogt WKK te stimuleren, maar heeft geen kwantitatieve doelstelling. De MEP regeling stimuleert niet alleen elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, maar ook - zij het beperkt - WKK. 32. Inmiddels is bedoelde CHP-Directive op 21 februari 2004 gepubliceerd en van kracht. Wij citeren uit de eerste overweging van het CHP-directive : De bevordering van hoogrendabele warmtekrachtkoppeling op basis van vraag naar nuttige warmte is een communautaire prioriteit, gegeven de potentiële voordelen van warmtekrachtkoppeling op het punt van besparing van primaire energie, het voorkomen van netwerkverliezen en de vermindering van emissies, in het bijzonder broeikasgasemissies. Naast allerlei andere maatregelen ter bevordering van WKK bepaald Artikel 8 onder andere dat: Onder voorbehoud van kennisgeving aan de Commissie kunnen lidstaten de toegang tot het net in het bijzonder vergemakkelijken voor elektriciteit geproduceerd door hoogrenderende kleinschalige en micro-warmtekrachtkoppelingseenheden. 33. Wij wijzen op de onvolledige weergave van de werking van de MEP regeling. Het WKK regime onder de MEP wijkt sterk af van het DE regime onder de MEP. Zo wordt bijvoorbeeld voor de onzekerheid voor potentiële investeerders niet weggenomen.

11 2.3 Rol directeur DTe Zie voor ons standpunt omtrent het voeren van beleid op en ten aanzien van het net onze opmerkingen bij randnummer Feitelijke ontwikkeling DCO 41. De door u genoemde cijfers illustreren het belang van WKK: Meer dan 90% van het door u genoemde vermogen en meer dan 90% van de door u genoemde productie wordt door WKK geleverd. 42. De door u genoemde ontwikkeling van decentrale WKK tot maximaal 6000 MW in 2010 wordt door ons niet herkend. Naar wij aannemen bedoelt u daarmee WKK vermogen dat invoedt onder het 110 kv netvlak. Wat is precies uw bron voor deze verwachting? Welke definities worden daar gebruikt? Wat wordt voor centraal WKK vermogen verwacht in 2010? Worden deze voorspellingen ook nu nog onderschreven? 44. Hoe verhoudt de verwachting van totaal 9000 MW WKK vermogen in 2010 en de opmerking dat daarvan 40% decentraal zal zijn, dus 3600 MW., zich met de bij randnummer 42 verwachte maximaal 6000 MW decentraal WKK vermogen? Vraag 2. DCO zal toenemen. Gedeeltelijk door de door u genoemde factoren en invloeden. Ook door andere factoren of om iets andere redenen dan door u genoemd. Voor een precieze beoordeling van de door u verwachte toename van DCO dient de gevraagde nadere informatie gegeven te worden. In het algemeen verwachten wij wel een toename van WKK en DCO, alhoewel de verwachtingen nu minder positief zijn dan enige jaren geleden. Voor een deel is de mogelijke verdere ontwikkeling afhankelijk van door U en door de Ministeries van EZ, VROM en Financiën te voeren beleid ter zake. 2.5 Invloed DCO op elektriciteitsnetwerken 49. Zie eerdere opmerkingen over opbouw Nederlandse netten en over de door u gekozen definitie. In dit deel van uw document wordt ons inziens met name duidelijk dat voor de hier bestudeerde problematiek de door u gekozen definitie niet onderscheidend werkt. 50. Ook al worden in Nederland in het spraakgebruik netten met een spanningsniveau beneden 110 kv soms distributienetten genoemd en netten met spanning op of boven 110 kv soms transportnet genoemd betekent dit niet dat deze netten deze functie nu uitsluitend of overwegend vervullen. Naast spanningsniveau is vooral de structuur van de netten (ring, ster, mengvorm), de punten van invoer en afname, de load die op betrokken punten op een bepaald moment ingevoed of afgenomen wordt en een aantal systeem eigenschappen bepalend voor de vraag welke functie welk deel van een net op welk moment vervuld. 51. De genoemde gevolgen voor netkosten-netbesparingen in distributienetten gelden gemiddeld niet voor WKK. Door WKK vermeden netkosten worden voor distributie- en transportnetten niet genoemd, terwijl WKK op beide soorten netten tot grote vermeden netkosten kan leiden en dat in Nederland ons inziens al in belangrijke mate doet.

12 2.6 Criteria beoordeling opties Wij merken op dat discussies over vermeden kosten en besparingen altijd moeilijker te voeren zijn dan discussies over extra kosten, zeker in groei situaties. De bewijslast van het vermijden is namelijk zwaarder dan die van het aantonen van de extra kosten. Om die redenen pleiten wij ervoor bij de toepassing van genoemde criteria uit te gaan van algemene trends en het voordeel van de twijfel te geven aan diegenen die vermeden kosten en verliezen claimen Vanwege de samenhang van netten, hun kosten en de erin optredende verliezen, bestaat er een grote samenhang tussen het gedrag van DCO-exploitanten en van netbeheerders. Hun handelen moet in onderlinge samenhang efficiënt zijn. Dit lukt het best door ieder die kosten of besparingen te doen toekomen die zijn eigen gedrag veroorzaakt, ook indien die kosten of besparingen bij de andere partij liggen. Voor (bestaande)wkk exploitanten is dat vaak niet of onvoldoende aan de orde. De door hun WKK vermeden kosten van netten en daarin optredende verliezen worden aan hen niet of onvoldoende uitgekeerd, maar verlagen de kosten van de netbeheerder. Dit leidt tot niet afgestemd gedrag, hetgeen tot integrale kosten verhoging aanleiding kan geven. Vraag 3: Nee, zie bovenstaand commentaar. Bovendien dienen de criteria per technologie toegepast te worden. 3.1 Inleiding netkosten 64. We merken op dat op veel plaatsen in uw document als voorbeelden of soms zonder directe reden steeds over extra kosten van DCO gesproken wordt. In veel gevallen betreft dit andere technologie dan WKK, die soms gelukkig benoemd wordt. Dat geeft een negatief beeld. Wij hechten eraan met nadruk te stellen dat dat niet opgaat voor WKK vermogen, dat gemiddeld tot vermijding van kosten van netten en verliezen op netten leidt. Een voorbeeld van dit algemene beeld is de nutteloze laatste zin van randnummer 64. Het omgekeerde van de bewering is juist voor WKK. 3.2 Huidig reguleringsregime We merken op dat het criterium < of > 10 MVA niet samenvalt met de door u gekozen definitie van invoeding onder of op/boven 110 kv netvlakken. Uw bij randpunt 70 gegeven omschrijving van decentraal wijkt van uw eigen definitie af, hetgeen bijdraagt tot verwarring. 3.3 Knelpunt 1 distributienet Zie eerder gemaakte opmerkingen over negatieve toon en het niet benoemen van door WKK vermeden kosten en verliezen. Ook hier is noch de opmerking over de rol van het distributie net (73) noch de over veroorzaakte kosten (74,75) voor WKK in het algemeen - juist.