2 Producenten grijze stroom laten betalen voor transport?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Producenten grijze stroom laten betalen voor transport?"

Transcriptie

1 ECN Beleidsstudies ECN-BS april 2010 Producenten van grijze stroom laten betalen voor transport? Notitie aan : Werkgroep Heroverweging Energie en Klimaat Kopie aan : A.W.N. van Dril Van : F.D.J. Nieuwenhout Projectnr Inleiding Deze notitie is opgesteld op verzoek van de Werkgroep Heroverweging Energie en Klimaat. De werkgroep heeft als opdracht beleidsvarianten te ontwikkelen die structureel besparen op de rijksbegroting. De beschouwing in deze notitie heeft als doel gegevens aan te dragen voor de beleidsvorming over het aangegeven onderwerp. Waar het een concreet beleidsvoorstel betreft wordt ook een beoordeling gegeven op basis van door de Werkgroep gekozen criteria. 2 Producenten grijze stroom laten betalen voor transport? In de huidige situatie betalen eindverbruikers van elektriciteit het grootste deel van de kosten van transport en distributie in Nederland en aangrenzende landen. Deze notitie is een eerste onderbouwing bij het voorstel voor het herinvoeren van een producententarief voor elektriciteitstransport en distributie, uitsluitend voor productie van grijze elektriciteit. Vermoedelijk is daar geen wetswijziging voor nodig. In het tarievenbesluit is een landelijk uniform producenten tarief (LUP) vastgelegd. De facto is dit echter afwezig omdat het percentage op nul gezet is. Herinvoeren van de LUP zal heel wat discussies rondom concurrentienadelen los maken. Door substantiële locatievoordelen van grootschalige productie in Nederland zou het misschien denkbaar zijn dat alleen Nederland een producententarief zou gaan invoeren. De maatschappelijke acceptatie zal naar verwachting het grootst zijn indien dit in bepaalde mate geharmoniseerd wordt binnen Europa. De kosten van het gebruik van zowel de distributie- als de transportnetten worden nu vrijwel geheel doorberekend aan de afnemers. Echter een groeiend deel van nieuwe investeringen in netten dient vooral om extra productie te faciliteren. Nederland is recentelijk netto exporteur van elektriciteit geworden en deze trend zal zich naar verwachting verder voortzetten. Een deel van de benodigde netverzwaringen zijn nodig voor elektriciteitstransport naar het buitenland. In tegenstelling tot binnenlandse afnemers dragen buitenlandse afnemers niet bij aan deze kosten. Verder neemt in distributienetten het aandeel decentrale opwekking soms sterk toe. Geringe percentages decentrale opwekking dragen soms bij aan een beperkte verlaging van de netwerkkosten, bijvoorbeeld door een reductie van netwerkverliezen. Hogere percentages decentrale opwekking leiden in het algemeen echter tot verdere netwerkverzwaringen in distributienetwerken welke in het verleden vrijwel geheel voor het accommoderen van de vraag werden ontworpen. Zowel voor het creëren van de juiste prikkels bij de gebruikers van de netwerken, en om grote verschillen in de inkomsten van regionale netbeheerders te vermijden, kan een bijdrage geleverd worden door het invoeren van een

2 producententarief. Vanwege het gelijke speelveld tussen grootschalige en decentrale opwekking ligt het voor de hand om te overwegen om een producententarief ook voor aangeslotenen in het distributienet in te voeren. 3 Effect op de rijksbegroting Deze maatregel heeft geen substantiële directe effecten op de rijksbegroting. Op de langere termijn, zullen de consumenten (inclusief grote afnemers) hun elektriciteitstransporttarieven minder sterk zien stijgen dan in de situatie dat (grijze) producenten niet voor transport hoeven te betalen. Dit wordt veroorzaakt doordat de transportnetten versterkt zullen moeten worden om substantiële export te kunnen faciliteren. Het indirecte effect op de begroting is echter substantieel. De grijze producenten zullen de gestegen netkosten naar verwachting grotendeels kunnen doorberekenen in hun prijzen. Hierdoor zullen de SDE bijdragen voor de onrendabele top van duurzame energiebronnen navenant kunnen dalen. Als alle aansluit+transport+systeemdiensten van TenneT uitsluitend door grijze producenten gedragen zouden moeten worden dan zou dat voor 2008 tot een kostprijsverhoging voor grijze producenten geleid hebben van 0,4 c/kwh. Voor 2020, indien TenneT beheerder wordt van de transportnetten op zee, zou dit neerkomen op naar schatting ongeveer 0,7 c/kwh 1. Deze bedragen zijn indicatieve bedragen van de maximale 2 te verwachten elektriciteitsprijsstijging die het gevolg zou zijn van het volledig afwentelen van de transportkosten in het transportnet op de grijze producenten. 4 Effect op kosten elektriciteit voor afnemers Afnemers zullen een lagere rekening voor hun netwerkkosten gaan betalen. Door het in rekening brengen van (een deel van) de netwerkkosten aan grijze productenten zullen de kosten van grijze elektriciteitsproductie stijgen. Naar verwachting kunnen producenten dit grotendeels in hun prijzen doorberekenen. Door de gestegen elektriciteitsmarktprijzen zullen leveranciers meer voor duurzaam geproduceerde elektriciteit moeten gaan betalen. Ook hiervan wordt aangenomen dat dit grotendeels aan de afnemers kan worden doorberekend. Indien producenten en leveranciers hun gestegen kosten geheel zouden kunnen doorberekenen aan de afnemers, dan zal voor afnemers het netto-effect van de hogere elektriciteitsprijzen en de lagere netwerktarieven tot een toename van de elektriciteitskosten leiden. De totale toename van de elektriciteitskosten voor afnemers komt dan overeen met de besparingen van de overheid op de SDE uitgaven. Het effect van de maatregel om een producententarief in te voeren zal er toe leiden dat afnemers van elektriciteit meer gaan bijdragen aan het halen van duurzame energiedoelstellingen ten gunste van belastingbetalers. Indien doorberekening niet voor 100% mogelijk is zullen de lasten gedeeld gaan worden over producenten en leveranciers enerzijds en afnemers anderzijds. 1 2 Over 2008 was het totaal van aansluit+transport+systeemdienst van TenneT 461 M (Jaarverslag TenneT over 2008), over een rekenvolume van 110 TWh (0,42 c/kwh). In het kader van het project Financiering Net op Zee heeft TenneT berekend dat additionele investeringen voor netten op zee van 2,4 G zouden leiden tot een stijging van de jaarlijks toegestane inkomsten van 280 M /jaar (in totaal: 0,67 c/kwh). De aansluitdienst is in principe kostendekkend wat betreft de ondiepe (of directe) aansluitkosten, producenten betalen reeds de directe aansluitkosten (maar niet de hierdoor veroorzaakte verdere versterkingen dieper in het net. 2

3 Door het invoeren van een producententarief zal de stijging van netwerkkosten om export te faciliteren deels ook door exporteurs betaald gaan worden. Hierdoor zullen de netwerktarieven voor de afnemers minder hoeven te stijgen. Het netto-effect voor afnemers van deze relatieve reductie in netwerktarieven vanwege export en de stijging doordat een deel van de SDE uiteindelijk door afnemers betaald gaat kan zowel positief als negatief uitpakken. Indien de extra netwerkkosten voor export erg hoog uitvallen kan de invoering van een producenten tarief leiden tot een relatieve kostendaling 3 voor de afnemers. 5 Exportpositie elektriciteitsproducenten Mogelijk kan de invloed op de CO 2 -emissie in Nederland groot zijn. Zeker indien een LUP van 100% haalbaar zou zijn, in combinatie met de effecten van Voorrang Duurzaam op de bedrijfsvoering van kolencentrales, is het denkbaar dat de lokatievoordelen van nieuwe centrales aan de Nederlandse kust boven het Duitse binnenland teniet gedaan worden. Dit verdient een nadere uitwerking. 6 Uitvoerbaarheid Wettelijk is er een landelijk uniform producenten tarief (LUP) mogelijk. Deze is de laatste jaren op 0% gezet (dwz de afnemers betalen 100% van de transport en systeemdiensten). Er lijkt geen fundamenteel bezwaar te zijn dat de LUP naar 100% verhoogd zou kunnen worden. Maar waarschijnlijk is een verhoging naar bijvoorbeeld 50% maatschappelijk acceptabeler. De vraag blijft wel of er juridische bezwaren kunnen worden aangevoerd tegen het onderscheid in netwerktarieven tussen groene en grijze productie. 7 Overzicht toetsing criteria In onderstaande tabel is de toetsing opgenomen aan de criteria van de Werkgroep Heroverweging. Tabel 1 Overzicht toetsing criteria Producenten van grijze stroom laten betalen voor transport en aansluiting. Aangenomen dat de LUP op 50% c.q. 100% wordt gezet, en dat groene producenten uitgezonderd zullen worden. Effect op de (rijks)begroting: hoeveel besparing c.q. hoeveel extra inkomsten genereert de maatregel op korte en/of lange termijn? Effect op de CO 2 -doelstelling: wat is het effect van de maatregel op de emissies van broeikasgassen. Effect wordt waar mogelijk gekwantificeerd. besparing via minder SDE oplopend van 125 c.q. 250 mln. Mogelijk concurrentienadeel Nederlandse kolencentrales. Onder het ETS echter geen effect op Europese emissie. 3 Een daling van de totale kosten van elektriciteit voor afnemers in vergelijking tot een situatie zonder producententarief. 3

4 Effect op de doelstelling voor duurzame energie: hoeveel meer/minder duurzame energie levert de maatregel op, gedifferentieerd naar Europese en nationale definitie? Zo mogelijk gekwantificeerd (in procenten duurzame energie en in MW). Effect op de doelstelling voor energiebesparing. Zo mogelijk gekwantificeerd. Kosteneffectiviteit: wat kost de maatregel per vermeden ton CO 2 en/of %-punt energiebesparing en/of %-punt duurzame energie? Wat is de verwachting ten aanzien van toekomstige kosten om eenzelfde effect te bereiken (wat is de leercurve?). Effect op maatschappelijke kosten. Effect op lastendruk/koopkrachteffect: wat is het effect van de maatregel op lastendruk voor huishoudens en bedrijven? Uitvoerbaarheid en bijdrage aan institutionele vereenvoudiging: is de maatregel uitvoerbaar en tegen welke (administratieve) kosten? Handhaafbaarheid: Is de maatregel handhaafbaar en tegen welke (administratieve) kosten? Economische effecten: wat is het effect van de maatregel op NL concurrentiepositie, werkgelegenheid, innovatiekracht. Effect op voorzieningzekerheid. (Indien relevant door raakvlak met Heroverweging Leefomgeving en Natuur: effect op luchtkwaliteit en geluidshinder). in eerste instantie wordt kostenbesparing voor duurzaam vertaald in minder SDE, dus per saldo weinig effect. Afhankelijk van uitwerking mogelijk een kostenverhogend effect op WKK, en wat minder besparing. Het lijkt wenselijk dat WKK ook onder het producententarief gaan vallen. Met name geconcentreerde WKKs van tuinders kunnen hoge additionele netwerkkosten opleveren waar nu maar een minimale bijdrage van de zijde van de producent tegenover staat. Geen kosten. Geen effecten. Naar verwachting zullen de producenten de extra netwerkkosten gaan doorberekenen in de commodity prijs voor elektriciteit. De totale elektriciteitskosten voor afnemers zullen hier in eerste instantie heel weinig van merken omdat de gestegen commodity prijs gecompenseerd zal worden door een afname van de netwerktarieven. Op de wat langere termijn zal de lastendruk van huishoudens en bedrijven wat lager kunnen liggen dan in de situatie zonder producententarief. Eenvoudig. Eenvoudig. Harmonisatie in EU wenselijk. Geen. Mogelijk concurrentienadeel Nederlandse kolencentrales, verplaatsingseffect. 4

5 Hoe gevoelig zijn de uitkomsten voor wijzigingen in de aannames elektriciteitsprijs; CO 2 -prijs; olieprijs; $/eurokoers; discontovoet. Is de maatregel robuust en toekomstbestendig, mede met het oog op internationale ontwikkelingen? Wat betekent de maatregel voor de investeringszekerheid voor investeerders in duurzame energie of energiebesparing? Weinig gevoelig. Onduidelijk wat internationale ontwikkelingen worden. Gunstig, maakt duurzaam iets minder afhankelijk van subsidie. 5

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Notitie Delft, juni 2014 Opgesteld door: Sebastiaan Hers Frans Rooijers Arno Schroten 1 Inleiding In de voorgaande notitie die op 21 mei jl. is besproken,

Nadere informatie

ECN Beleidsstudies. Samenvatting van de kosten-batenanalyse van alternatieve stimuleringsystemen voor hernieuwbare elektriciteit

ECN Beleidsstudies. Samenvatting van de kosten-batenanalyse van alternatieve stimuleringsystemen voor hernieuwbare elektriciteit Notitie -N--11-008 15 maart 2011 Samenvatting van de kosten-batenanalyse van alternatieve stimuleringsystemen voor hernieuwbare elektriciteit Aan : André Jurjus Ineke van Ingen Kopie aan : Remko Ybema

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom ECN Beleidsstudies ENERGIE MARKT TRENDS 2001 Marktstructuur en strategie Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom Emiel van Sambeek Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start

Nadere informatie

Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper

Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper Emissiereductie kan en moet sneller en goedkoper De huidige energiemix is inefficiënt Met 46 mln ton per jaar

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Inleiding. Afbakening en opzet

Inleiding. Afbakening en opzet Energie Jacco Farla (MNP), Machiel Mulder (CPB), Annemiek Verrips (CPB), Hugo Gordijn (RPB), en Marijke Menkveld, Ton van Dril, Cees Volkers, Jeroen de Joode, Ad Seebregts, Bert Daniëls, Yvonne Boerakker,

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Meer dan menige andere markt functioneren energiemarkten in een constant veranderende omgeving met sterke internationale

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen

Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen September 2005 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Bijlage J Achtergrond en aanpak analyse

Bijlage J Achtergrond en aanpak analyse Bijlage J Achtergrond en aanpak analyse Bijlage J.1 Ombuigingen op het overheidsapparaat De belangrijkste principes bij de beoordeling en verwerking van voorstellen tot ombuiging op het overheidsapparaat

Nadere informatie

. ' : i!(.i-"mio. .f. Figuur 1. Locatieaanduiding Goes-West, perceelnummers W53A/V345.

. ' : i!(.i-mio. .f. Figuur 1. Locatieaanduiding Goes-West, perceelnummers W53A/V345. . ' : i!(.i-"mio 1. Inleiding In de begrotingsraad van 8 november 2012 is een vraag gesteld over zonnepanelen in een veldopstelling op gemeentegrond langs de Deltaweg in Goes-West. Ter beantwoording van

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei

Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie