buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net"

Transcriptie

1 3 juli 2010, De Ruijter Energy Consult Energie- en CO 2 -emissieprestatie van verschillende energievoorzieningsconcepten voor Biologisch Tuinbouwbedrijf gebroeders Verbeek in Velden Gebroeders Verbeek overwegen een nieuwe energievoorziening voor hun tot circa 12 ha uit te breiden biologische glasgroentebedrijf. Voor een optimale groei van de gewassen (tomaat, paprika en komkommer) is het nodig de kassen zo goed mogelijk op een bepaalde optimale temperatuur te houden (die gedurende het etmaal kan variëren). Om die temperatuur te verkrijgen c.q. te handhaven moet in het koude deel van het jaar (of van het etmaal) warmte aan de kas worden toegevoerd. Een andere belangrijke productiefactor is de CO 2 -concentratie van de kaslucht. De fotosynthese in het gewas verloopt beter naarmate de CO 2 -concentratie hoger is (tot een bepaalde grensconcentratie). Om deze reden wordt overdag als er voldoende licht in de kas valt, CO 2 gedoseerd tussen het gewas. Het energiesysteem van het bedrijf moet bij voorkeur voorzien in zowel de verwarmingsbehoefte als de CO 2 -behoefte van de kassen. Zo'n gecombineerde warmte- en CO 2 -voorziening kan worden gerealiseerd als een koolstofhoudende brandstof wordt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld een fossiele brandstof zijn zoals aardgas, maar ook een duurzame brandstof (gebaseerd op biomassa, zoals bijvoorbeeld snoeihout). Het biologisch tuinbouwbedrijf wil graag (binnen bepaalde bedrijfseconomische randvoorwaarden) een energieconcept dat een minimale belasting betekent voor het milieu en zo min mogelijk beslag legt op primaire hulpbronnen (in het bijzonder op primaire energiedragers zoals aardgas). Voor een weloverwogen keuze zijn drie energieconcepten vergeleken wat betreft de CO 2 -uitstoot naar het milieu en het primaire-energieverbruik. De drie concepten zijn: 1. biomassaketel (met hout als duurzame brandstof; capaciteit 6,8 MW th ) 2. warmtekrachtinstallatie op aardgas (WKK, in dit geval 3 gasmotoren van elk 2 MW e ) 3. gasketel (op aardgas; capaciteit 13,2 MW th ) Omdat de thermische capaciteit van de eerste 2 installaties kleiner is dan de piekvraag, hebben deze installaties ook een gasketel voor de pieklevering van warmte. buffer brandstof Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel warmte CO 2 E T, p CO2 kas E = elektriciteit ketelhuis Elektriciteitslevering aan net

2 Bij het primaire-energieverbruik gaat het om de jaarlijkse (netto) hoeveelheid fossiele brandstof die wordt verbruikt (afgemeten aan de energie-inhoud en uitgedrukt in GJ). Daarbij is niet alleen het brandstofverbruik van de eigen energieinstallatie van belang maar ook het primaire-energieverbruik dat samenhangt met ingekochte of teruggeleverde elektriciteit. Wordt elektriciteit ingekocht, dan moet de primaire energie die nodig was in de centrale om de elektriciteit op te wekken bij het eigen primaire-energieverbruik worden opgeteld. Deze hoeveelheid wordt berekend met behulp van het gemiddelde, specifieke primaire-energieverbruik van de centrales van het Nederlandse elektriciteitsproductiepark, waarbij rekening wordt gehouden met transport- en distributieverliezen om de elektriciteit bij de gebruiker te leveren. (Voor dit specifieke verbruik wordt hier gerekend met 9 MJ per kwh elektriciteit 1 ). Wordt er op het tuinbouwbedrijf zelf elektriciteit opgewekt en deels teruggeleverd aan het, dan betekent dit dat er in de Nederlandse centrales minder elektriciteit hoeft te worden geproduceerd. Naar analogie van de elektriciteitsinkoop betekent dit dat er per kwh teruggeleverde elektriciteit 9 MJ van het eigen verbruik mag worden afgetrokken. Op deze wijze wordt er een netto primaire-energieverbruik van het bedrijf berekend, waarin dus zowel eigen (fossiele) brandstofverbruik als elektriciteitsinkoop en (eventuele) teruglevering zijn verwerkt 2. Het netto verbruik zal behalve van de warmte- en CO 2 -vraag in de kassen afhangen van de aard van de energievoorziening (en daarbinnen vooral van het feit of er al dan niet elektriciteit wordt teruggeleverd). De primaire-energieverbruiken van de 3 energievoorzieningsconcepten (voor het naar 12 ha uitgebreide bedrijf, dat voorzien is van een dubbel scherm in combinatie met actieve ontvochting met behulp van van buiten aangezogen (drogere) buitenlucht 3 ), zijn gegeven in de tabel op de volgende pagina 4. Een soortgelijke redenering als bij het primaire-energieverbruik geldt ook voor de netto CO 2 - uitstoot van het bedrijf. Deze bestaat uit de uitstoot die samenhangt met: - eigen (fossiele) brandstofverbruik (hier alleen aardgas, voor ketel en/of WKK) - CO 2 -uitstoot die samenhangt met de ingekochte, in centrales geproduceerde hoeveelheid elektriciteit 5 - Vermeden CO 2 -uitstoot: hoeveelheid CO 2 die in de Nederlandse centrales minder wordt geproduceerd, omdat het tuinbouwbedrijf elektriciteit teruglevert aan het net. De netto CO 2 -uitstoot van de 3 energieconcepten is ook aangegeven in de tabel op de volgende pagina. 1 Deze waarde wordt onder ander in het Besluit Glastuinbouw (2002) gebruikt bij de berekening van het energieverbruik ten behoeve van de energienorm daarin. Het primaire-energieverbruik wordt uitgedrukt in GJ en berekend op basis van de zogenaamde bovenwaarde van de specifieke verbrandingswarmte van de brandstof 2 Een duurzame brandstof zoals bijvoorbeeld hout of andere biomassa wordt niet in het primaire-energieverbruik meegerekend, omdat dit een hernieuwbare energiedrager is, die geen beslag legt op een deel van de eindige voorraad fossiele energiedragers 3 bijvoorbeeld op basis van het "ClimecoVent systeem". 4 Afkomstig uit rapport "Globale haalbaarheidsstudie houtgestookte ketelinstallatie met CO2-afvangst op biologisch tuinbouwbedrijf gebroeders Verbeek", juli Hiervoor wordt een specifieke emissie van 0,566 kgco2/kwh gebruikt (afkomstig uit "Cijfers en Tabellen" van SenterNovem, Deze geldt voor een representatieve mix van gas- en kolencentrales

3 Tabel 1 Overzicht van (jaarrond) brandstofverbruik van houtketel respectievelijk WKK en gasketel. Tevens zijn het elektriciteitsverbruik/-productie, het (netto) primaire-energieverbruik en de (netto) CO 2 -uitstoot per energieconcept aangegeven. Verbruiken en producties Installatie--> Houtketel Referentie Referentie2 Eenheid WKK Gasketel Nominaal thermisch vermogen 6,77 6,83 8,533 MWth Thermisch vermogen bij CO2-doseren 6,23 6,83 13,23 MWth Elektrisch vermogen 5,87 0 MWe Houtverbruik per dag (bij max.productie) 62,2 t/d Aantal vrachtbewegingen (bij max. productie) à 30 ton 2,1 per dag Aantal draaiuren per jaar uur waarvan plateau-uren (voor elektriciteit) 3171 uur waarvan dal-uren (voor elektriciteit) 603 uur Totaal houtverbruik vochtgehalte 40% ton/jaar Totaal gasverbruik ketel Nm 3 /h p.j Totaal gasverbruik WKK Nm 3 /h p.j Totaal gasverbruik Nm 3 /h p.j Totaal warmtevraag kassen MWh,th p.j. Totaal geproduceerde warmte houtketel c.q. WKK MWh,th p.j. Totaal geproduceerde warmte gasketel MWh,th p.j. Totaal geproduceerde warmte MWh,th p.j. Surplus warmteproductie MWh,th p.j. Surplus warmteproductie als percentage van kasvraag 9,4% 2,8% 0,0% MWh,th p.j. Elektriciteitsverbruik (bij gebruik Climecovent) 14,92 kwh/m MWhe/jr Elektriciteitsproductie MWhe/jr Totaal primair energieverbruik (fossiel brandstofverbruik) GJ.bw/jr Primaire energie behorend bij E-verbruik 9 GJbw/MWhe GJ.bw/jr Primaire energie behorend bij E-teruglevering 9 GJbw/MWhe GJ.bw/jr Netto primair energie-verbruik incl. elektr. inkoop en -teruglevering GJ.bw/jr conform Besluit Glastuinbouw Totaal locale CO 2 -productie tonco 2 /jr Totaal fossiele CO 2 -productie tonco 2 /jr Reductie fossiele CO 2 -uitstoot (t.o.v. referentie) tonco 2 /jr Procentuele reductie fossiele CO 2 -uitstoot (t.o.v. referentie) 93,9% CO 2 emissiefactor elektriciteit *) 0,5660 kgco 2 /kwh CO 2 samenhangend met verbruik (inkoop) van elektriciteit tonco 2 /jr Vermeden CO 2 -uitstoot in centrale elektriciteitspark (door teruglevering) tonco 2 /jr door teruglevering van elektriciteit Netto uitstoot fossiele CO 2 op nationaal niveau tonco 2 /jr *) bron Cijfers en tabellen 2007 Uit de tabel blijkt dat de houtketelinstallatie het beste scoort qua primaire-energieverbruik. Deze gebruikt voor 12 ha circa GJ. Dit is slechts circa 22% van het primaire energieverbruik van de (solo) gasketelinstallatie ( GJ). Ook de WKK-installatie is aanzienlijk beter dan de gasketelinstallatie: GJ (dat wil zeggen circa 35% van het verbruik van de solo gasketel). Ten aanzien van het aspect netto-co 2 -uitstoot (die volgens klimaatdeskundigen bijdraagt aan de opwarming van de aarde) scoort de warmtekrachtinstallatie zelfs beter dan de houtketel-

4 installatie (die merendeels duurzame brandstof verstookt zonder fossiele CO 2 -emissie). De netto CO 2 -uitstoot is bij de WKK slechts 193 ton CO 2 per jaar tegen 1799 bij de houtketelinstallatie 6. Ook hier is de gasketel van de drie opties het meest belastend voor het milieu: netto wordt 7333 ton CO 2 per jaar geëmitteerd. Bij de WKK is dat slechts circa 2,6% daarvan. De verschillen tussen de netto primaire-energieverbruiken en tussen de netto CO 2 -emissies (en de daaraan bijdragende componenten) zijn grafisch aangegeven in figuur 2 respectievelijk 3. Vergelijking primaire-energieverbruik van energievoorzieningsopties (voor 12 ha) Eigen verbruik, effect E-inkoop en E-teruglevering en netto primaire-energieverbruik GJ per jaar Totaal primair energieverbruik (fossiel brandstofverbruik) Primaire energie behorend bij E-verbruik Primaire energie behorend bij E- teruglevering Houtketel Referentie WKK Referentie2 Gasketel elementen in netto primair energieverbruik netto Netto primair energieverbruik incl. elektr. inkoop en -teruglevering Houtketel Referentie WKK Referentie2 Gasketel Figuur 2 Vergelijking primair energieverbruik van energievoorzieningsconcepten Uit de tabel en de figuren blijkt dat qua netto primaire-energieverbruik de houtketel het beste scoort (licht beter dan de WKK), maar dat qua netto CO 2 -uitstoot de WKK (gasmotoren) het beste uit de bus komt. De gasmotor-wkk (met elektriciteitsteruglevering) is qua milieu-belasting en beslag op natuurlijke hulpbronnen een aantrekkelijke optie, die overall gezien niet onderdoet voor de energievoorziening met houtketel. Rekening houdend met deze goede milieuprestatie is de WKK-optie gezien het verschil in investeringskosten en exploitatiekosten de beste keuze. 6 De WKK-installatie scoort hier beter, omdat het landelijke elektriciteitsproductiepark een relatief hoge specifieke CO2-uitstoot heeft, waardoor bij elektriciteitsteruglevering een relatief grote aftrek optreedt. De specifieke uitstoot is zo hoog, omdat in Nederland een aanzienlijk deel van de elektriciteitsproductie met kolen worden opgewekt, die per eenheid energie meer CO2 produceert dan opwekking op basis van aardgas.

5 Vergelijking CO 2 -uitstoot van energievoorzieningsopties (voor 12 ha) Productie op locaal niveau, effect E-inkoop en E-teruglevering en netto CO 2 -uitstoot netto Houtketel ton CO 2 per jaar Referentie WKK 5000 Referentie2 Gasketel Totaal fossiele CO2- productie op bedrijf CO2-productie in centrales door elektriciteitsverbruik Houtketel Referentie WKK Referentie2 Gasketel elementen in netto uitstoot Vermeden CO2-uitstoot in Netto uitstoot fossiele CO2 centrale elektriciteitspark op nationaal niveau door teruglevering Figuur 2 Vergelijking CO 2 -uitstoot van energievoorzieningsconcepten

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 50361503-KPS/TCM 04-2086 Haalbaarheid brandstofcelgebaseerde warmte-krachtinstallaties bij belichte teelten in de glastuinbouw Case-studies MCFC en SOFC-GT Arnhem, 20 juli 2004 Auteur J.A.F. de Ruijter

Nadere informatie

Warmte-energie, de motor van de industrie

Warmte-energie, de motor van de industrie DAVIDSE CONSULTANCY Warmte-energie, de motor van de industrie Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte Bennekom, oktober 2012 In opdracht van: BEGELEIDENDE BRIEF Warmte-energie,

Nadere informatie

CO 2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf

CO 2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/485

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Vergelijking van een gasturbine in de glastuinbouw Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt

Nadere informatie

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum H.F. de Zwart SunergieKas ZonWindKas FlowdeckKas Rapport GTB-1030 2010 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Microgasturbines in energie-extensieve glastuinbouwbedrijven

Microgasturbines in energie-extensieve glastuinbouwbedrijven Microgasturbines in energie-extensieve glastuinbouwbedrijven G.L.A.M. Swinkels N.J. van de Braak F.L.K. Kempkes Nota P 23-9 juni 23 Onderzoek in het kader van het Convenant Glastuinbouw en Milieu In opdracht

Nadere informatie

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 50361788-KPS/TCM 05-7010 Technisch-economische evaluatie van de praktijktoepassing van een warmtepomp met ondergrondse warmteopslag in combinatie met een WKK in de energievoorziening van een tomatenteelt.

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2010

PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2010 PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2010 Methodiek voor het berekenen en registreren van de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen Agentschap NL Mei, 2010 Opgesteld door Simone te Buck Bregje

Nadere informatie

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d. VERDIEPING TRANSITIEPADEN Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.d 26 juli 2005 Projectteam: Erik Lysen (coördinatie) 1 Sander van Egmond (coördinatie)

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling in de Glastuinbouw. Sfeerbeeld. Datum 28 april 2010 Status Definitief

Warmtekrachtkoppeling in de Glastuinbouw. Sfeerbeeld. Datum 28 april 2010 Status Definitief Warmtekrachtkoppeling in de Glastuinbouw Sfeerbeeld Datum 28 april 2010 Status Definitief Colofon Contactpersoon Ing. G.L.M. Majoor VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Prioritaire bedrijven Rijnstraat

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw. W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls

Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw. W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls ECN-E--07-095 December 2007 Verantwoording Dit rapport is geschreven als bijdrage aan het project Referentieraming en Langetermijnverkenningen

Nadere informatie

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV Inhoud 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Bestaande situatie... 4 2.1 Algemeen.... 4 2.2 Installaties... 4 2.2.1 Verwarming... 4 2.2.2 Koeling.... 5 2.2.3 Droog/bewaarwanden... 7 2.3 Energie verbruik... 8 2.3.1.

Nadere informatie

Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002

Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002 Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002 P. Ravensbergen C.J.M. Vernooy PT 10616 335610/9238 Projectcode

Nadere informatie

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag Imagine the result Klimaatmonitor 2012 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR 2012 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 1 november 2012 076767015:0.1

Nadere informatie

Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven

Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven Een economische analyse van decentrale opwekkingsmogelijkheden K. van der Putten MSc. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel

Nadere informatie

Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011

Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011 Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011 Eindrapport Delft, februari 2012 Opgesteld door: M. (Mart) Bles L.M.L. (Lonneke) Wielders Colofon Bibliotheekgegevens rapport: M. (Mart) Bles, L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

Protocol Energiemonitor Glastuinbouw. Versie tot en met 2011

Protocol Energiemonitor Glastuinbouw. Versie tot en met 2011 Protocol Energiemonitor Glastuinbouw Versie tot en met 2011 Protocol Energiemonitor Glastuinbouw Versie tot en met 2011 Nico van der Velden LEI-nota 12-102 December 2012 Projectcode 2275000292 LEI Wageningen

Nadere informatie

Energievoorzieningssysteem voor een Freesiabedrijf zonder fossiele energie

Energievoorzieningssysteem voor een Freesiabedrijf zonder fossiele energie Energievoorzieningssysteem voor een Freesiabedrijf zonder fossiele energie H.F. de Zwart Januari 2006 Onderzoek in het kader van het Convenant Glastuinbouw en Milieu In opdracht van: Colofon Dit project

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen

Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen Eric Poot, Feije de Zwart, Sjaak Bakker, Gerard Bot, Anja Dieleman, Arie de Gelder, Leo Marcelis 1 & Daan Kuiper 2 1 2 Wageningen

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht Energiebesparing en duurzaamheid Sportcentrum Papendrecht Behoort bij: Raadsvoorstel 29 mei 2012, nummer xxx / 2012 Aanvullend krediet Energiebesparing en duurzaamheid sportcentrum Energiebesparing en

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie