Risk Bulletin Florius April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risk Bulletin Florius April 2013"

Transcriptie

1 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers 4. Volledig over op marktwaarde 5. Restschulden 6. Overgangsrecht 7. Verkoop onder Voorwaarden 8. Toetsrente GHF ongewijzigd 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk Achtergrond Vanaf 1 april worden er geen recreatiewoningen als tweede woning meer gefinancierd die bestemd zijn voor eigen gebruik of verhuur. Hoofdreden hiervoor is dat deze leningen niet vallen onder de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Alleen financieringen aan consumenten die bestemd zijn voor de verwerving, verbouwing of herfinanciering van een voor eigen permanente bewoning bestemde woning vallen onder de GHF, waarvan tot zekerheid voor de terugbetaling een hypotheek op die woning is of wordt gevestigd. Andere redenen zijn: Er is sprake van een laag aantal recreatiewoningen in de portefeuille, lage instroom, en zeer hoge achterstandscijfers (met name bij eigen gebruik) in verhouding tot de rest van de portefeuille; Het financieren van een recreatiewoning als tweede woning is veelal maatwerk. Dit soort onderpanden passen niet binnen de toetsing die wij hanteren voor woningen voor permanente bewoning in eigen gebruik. Hoe gaan we om met bestaande klanten die al een hypotheek bij Florius hebben op hun recreatiewoning? Voor bestaande klanten die een verhoging of een mutatie wensen op hun bestaande hypotheek, zal dit mogelijk blijven zolang de hypotheek aan onze voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden gelden zowel voor recreatiewoningen in eigen gebruik als voor verhuur en zijn als volgt: De recreatiewoning is niet het hoofdverblijf van de klant maar betreft een tweede woning; De recreatiewoning moet van steen zijn of houtskeletbouw (geen houten woningen of Canexel); De recreatiewoning moet gebouwd zijn op een fundering (de recreatiewoning is niet verplaatsbaar); De recreatiewoning is aangesloten op alle nutsvoorzieningen en is voorzien van CV, toilet, badkamer en keuken; De recreatiewoning moet een minimale marktwaarde (in verhuurde staat) hebben van EUR ; De recreatiewoning moet in geval van verhuur liggen op een door CRB goedgekeurd park NB. Er worden geen nieuwe parken meer toegevoegd door CRB. 1

2 De hypotheek bedraagt maximaal 90% van de marktwaarde; Voor de hypotheek geldt een renteopslag van 0,20%; Om te toetsen of de klant de extra hypotheeklasten voor de recreatiewoning kan betalen, moet je de netto woonlasten van de eerste woning in mindering brengen op de toegestane woonlasten. Voor bestaande klanten die een andere recreatiewoning aankopen, geldt het nieuwe beleid. Een recreatiewoning kunnen zij niet bij Florius financieren. (Voormalige) Recreatiewoningen als hoofdverblijf We staan wel hypotheken toe op recreatiewoningen die gebruikt worden als hoofdverblijf mits permanente bewoning is toegestaan. Deze woningen vallen namelijk onder de GHF en komen voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking. De voorwaarden voor financiering zijn: De recreatiewoning moet het hoofdverblijf van de klant zijn en mag niet verhuurd worden; Er is door de gemeente toestemming gegeven voor permanente bewoning. De recreatiewoning heeft de bestemming Wonen (i.p.v. Recreëren) gekregen in het bestemmingsplan van de gemeente (eigenlijk is er dan geen sprake meer van een recreatiewoning). NB. Als er sprake is van gedoogbeleid, kunnen wij geen hypotheek verstrekken; De recreatiewoning moet van steen of houtskeletbouw (geen houten woningen of Canexel) zijn en moet gebouwd zijn op een fundering (de recreatiewoning is niet verplaatsbaar, geen chalets); De recreatiewoning is aangesloten op alle nutsvoorzieningen en is voorzien van CV, toilet, badkamer en keuken; De recreatiewoning moet een minimale marktwaarde hebben van EUR ; De hypotheek bedraagt maximaal 90% van de marktwaarde. De nieuwe regels gelden zowel voor NHG als niet NHG aanvragen. Aanvragen tot 1 april 2013 Aanvragen die wij voor 1 april 2013 ontvangen, handelen we af conform het huidige beleid. Komt je aanvraag na 1 april 2013 binnen bij Florius? En gaat het om een recreatiewoning als tweede woning? Dan nemen wij die niet meer in behandeling. 2. Explain toekomstig inkomen Sinds 1 januari 2013 kunnen (potentiële) huizenbezitters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten, een ruimere hypotheek krijgen. Deze versoepeling is opgenomen in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet, die sinds 1 januari 2013 van kracht is. In de Gedragscode staat dat alleen inkomensstijgingen die binnen 6 maanden plaatsvinden meegenomen kunnen worden. Deze regel wordt nu dus overruled door de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Het meenemen van toekomstig inkomen in de toetsing is vooral bedoeld om het verkrijgen van een hypotheek voor starters op de woningmarkt makkelijker te maken. Maar kan ook toegepast worden op andere groepen met een verwachte inkomensstijging. 2

3 Gewijzigd beleid Vanaf 1 april 2013 geldt voor niet-nhg aanvragen dat er explain op inkomen mogelijk is wanneer er sprake is van aantoonbaar toekomstperspectief. Je moet motiveren waarom in die specifieke situatie het verantwoord is om explain op inkomen toe te passen. Tevens moet je met een cijfermatige onderbouwing aantonen dat met het toekomstige toetsinkomen de aanvraag binnen maximaal 3 jaar wel binnen de toegestane lasten past. Het toekomstperspectief kan bestaan uit: 1. Stappen binnen de salarisschalen; aan te tonen door overleggen lopende cao én een verklaring van de werkgever met daarin het salarisperspectief. Het functioneren van de medewerker en de verwachte groei op basis van de salarisschalen moet worden benoemd. 2. Cao stijging van de salarisschalen en salarissen; mag alleen meegenomen worden tijdens de geldigheidsduur van de cao. 3. Salarisstijging toegezegd door werkgever. Schriftelijke verklaring van de werkgever waaruit de inkomensstijging blijkt. De verklaring mag geen voorbehouden bevatten. Voorwaarden om met toekomstig inkomen te rekenen. Het is niet in alle situaties mogelijk om met een toekomstige inkomensstijging rekening te houden. De voorwaarden waar aanvraag aan moet voldoen zijn gelijk aan die bij de overige explainsituaties op inkomen: Debiteurentoets moet positief zijn; De klant mag voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven De klant heeft een contract voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd met intentie De woonlastpercentages van AAHG liggen 10% boven de norm. Wanneer de verstrekking meer dan 10% boven de norm ligt, moet aangetoond worden hoe de klant de periode met lagere inkomsten kan overbruggen. Uit de offerte blijkt ook dat de klant meer leent dan volgens de norm is toegestaan. 3. Startende ondernemers Het beleid voor startende ondernemers wijzigt per 1 april In ons huidige beleid geldt er een beperking op de verstrekking ten opzichte van de waarde van de woning. Dit wordt vanaf 1 april 2013 een beperking van het toetsinkomen. Deze wijziging geldt niet voor NHG aanvragen. Voor NHG blijven startende ondernemers niet acceptabel. Waarom passen we het beleid voor startende ondernemers aan? Wij zijn van mening dat een beperking op de verstrekking t.o.v. de marktwaarde weliswaar zorgt voor een verminderd risico op restschuld bij verkoop van de woning maar niets zegt over de betaalbaarheid van de lasten voor de klant. Door een beperking op het toetsinkomen bouw je als het ware een buffer in waardoor de hypotheeklasten ook betaald blijven als de inkomsten in de komende jaren tegenvallen. 3

4 Wat is het gewijzigde beleid voor startende ondernemers? Voor ondernemers die korter dan 3 jaar zelfstandig zijn, geldt geen beperking meer op de marktwaarde maar een beperking op het toetsinkomen. In onderstaand schema staat welk percentage je van het toetsinkomen mag nemen. # jaar zelfstandig Verstrekking Toetsinkomen > 3 jaar 105% Marktwaarde 100% van Gem. afgelopen 3 jaar tot max laatste jaar of tot max prognose (1) 2-3 jaar 105% Marktwaarde 90% van 1-2 jaar 105% Marktwaarde 75% van Gem. afgelopen 2-3 jaar tot max prognose (2) Gem. afgelopen 1-2 jaar tot max prognose <1 jaar n.v.t. Geen verstrekking n.v.t. n.v.t. (1) Prognose moet aangeleverd worden wanneer er aanleiding is te veronderstellen dat inkomsten uit onderneming af zullen nemen. (2) De prognose telt niet mee voor bepalen gemiddelde maar alleen als maximum. Hoe bepaal je het toetsinkomen? Ook de wijze waarop het toetsinkomen bepaald wordt, is aangepast naar de huidige wet en regelgeving. In de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet staat dat wanneer de klant de afgelopen drie jaar geen vaste inkomsten heeft, je als aanbieder rekening mag houden met een prognose van de toekomstige inkomsten. Het doel van de prognose is om zowel in goede als slechte economische tijden een financieringsbeslissing niet alleen te baseren op het verleden maar altijd ook vooruit te kijken. Voor ondernemers die al langer dan 3 jaar zelfstandig zijn, moet de prognose opgevraagd worden wanneer er aanleiding voor is. Bijvoorbeeld wanneer de cijfers een dalende trend laten zien. Wie stelt de prognose op? Volgens de wetgeving moet de prognose opgesteld worden door een terzake deskundige. Een RA of AA accountant kwalificeert als deskundige. Uit de prognose moet blijken op basis van welke uitgangspunten de prognose is opgesteld en in hoeverre de accountant de gedane veronderstellingen realiseerbaar vindt. Op welke jaar moet de prognose betrekking hebben? De prognose moet betrekking hebben op het lopende jaar én wanneer er slechts 1 jaar jaarcijfers is aangeleverd ook op het komende jaar. (voorbeeld: aanvraag april 2013 in dat geval prognose 2013 en 2014 aanleveren) Voorbeeld beleid vanaf 1 april 2013 Een ondernemer heeft de afgelopen 2 jaar een inkomen uit zijn onderneming gegenereerd van EUR. Uit de door de account opgestelde prognose blijkt dat voor dit jaar een zakelijk inkomen van EUR verwacht wordt. Hij wil een woning kopen met een marktwaarde van EUR. 4

5 Volgens het huidige beleid ga je uit bij deze ondernemer van een toetsinkomen van EUR en een max verstrekking van 100% executiewaarde ( = 85% marktwaarde). Op inkomen kan hij dan EUR financieren maar hij kan maximaal EUR aan hypotheek krijgen. Hij moet voor de aankoop zo n EUR aan eigen middelen inbrengen. In het nieuwe beleid vanaf 1 april 2013 geldt voor deze ondernemer een toetsinkomen van 90% van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 2 jaar ( EUR) tot max prognose ( EUR). Zijn toetsinkomen bedraagt 90% van EUR is EUR. Op inkomen kan hij max EUR financieren en er geldt geen beperking op de verstrekking op marktwaarde. Hij hoeft voor de aankoop dan ook geen eigen middelen in te brengen. Samengevat komt het er op neer dat de ondernemer minder kan lenen op inkomen maar de woning wel volledig kan financieren. 4. Volledig over op marktwaarde Florius gaat op 2 april 2013 volledig over op Marktwaarde. Dit betekent dat je klant vanaf 2 april 2013 bij het aanvragen van een nieuwe lening, omzetting of verhoging van een bestaande lening in de offerte, in voorwaarden en brieven alleen nog het begrip marktwaarde terugziet. Het begrip executiewaarde komt hiermee nu definitief te vervallen. Alle verstrekkingsnormen zijn vanaf 2 april 2013 gebaseerd op de marktwaarde. Waardebepaling van de woning Taxateurs stellen de executiewaarde van woonhuizen sinds 1 januari 2013 niet meer vast. Zij vermelden nu alleen de marktwaarde in het taxatierapport. Het begrip executiewaarde kom je niet meer tegen in taxatierapporten. Taxatierapport 2012 Tot en met 31 december 2012 stelden taxateurs de executiewaarde vast in het taxatierapport. Een taxatierapport heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Daarom kun je tot en met 31 mei 2013 mogelijk nog het begrip executiewaarde tegenkomen. Wat wijzigt er in het kredietbeleid? In onderstaand omrekentabel zie je een voorbeeld van de verstrekking op basis van marktwaarde: Kredietbeleid oud executiewaarde (EW) Maximale verstrekking (tot 2 april 2013)* Kredietbeleid nieuw marktwaarde (MW) Maximale verstrekking (vanaf 2 april 2013) 125% EW ,- 105% MW ,- 100% EW ,- 85% MW ,- 75% EW ,- 65% MW ,- 60% EW ,- 50% MW ,- Explain 125% EW ,- Explain 110% MW ,- * Rekenvoorbeeld gebaseerd op: Getaxeerde marktwaarde ,- Getaxeerde executiewaarde ,- (85% van de marktwaarde) 5

6 Voorbeeld wijziging kredietregel: Bestaande regel: Heeft de klant een tijdelijk dienstverband? Dan mag de hypotheek niet hoger zijn dan 100% van de executiewaarde. =>omrekentabel 100% EW wordt 85% MW: Nieuwe regel: Heeft de klant een tijdelijk dienstverband? Dan mag de hypotheek niet hoger zijn dan 85% van de marktwaarde. 5. Restschulden moeten vanaf 1 april gemeld worden bij BKR Vanaf 1 april moeten restschulden door hypotheekverstrekkers gemeld worden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Restschulden zullen bij het BKR worden geregistreerd als AK. Hypotheekverstrekkers die restschulden nog niet kunnen melden, moeten deze met terugwerkende kracht melden. Gerealiseerde restschuld in de periode (Box 1) Heeft je klant een restschuld die ontstaan is in de periode en ? Dan is de rente over deze restschuld maximaal 10 jaar aftrekbaar. In deze situatie reken je als financiële verplichting met de bruto maandlast bij een aflopend krediet. De bruto maandlast moet blijken uit de leningovereenkomst. Om aan te tonen dat het een restschuld betreft die gerealiseerd is in bovengenoemde periode, moet de klant de notarisafrekening aanleveren. Heeft je klant een doorlopend krediet (DK) afgesloten om de restschuld mee af te lossen? Dan wordt deze bij BKR geregistreerd als DK en toetsen we met een verplichting van 2% per maand. NHG beleid: Fiscale lening ter financiering van de restschuld In de toelichting van NHG wordt aangegeven dat, als er sprake is van een fiscale lening ter financiering van de restschuld, moet je rekening houden met de bruto maandlast, zie https://voorwaardenennormen.nhg.nl/2013/normen/6-toetsing/63-aftrek-overige-financieleverplichtingen/toelichting.html. Dit in tegenstelling tot wat NHG schrijft in norm waarin zij aangeven dat in dat geval je rekening mag houden met de netto maandlast. Ook bij NHG moet dus worden uitgegaan van de bruto maandlast! Gerealiseerde restschuld voor (Box 3) Heeft je klant een restschuld die ontstaan is voor 29 oktober 2012? Dan is de rente over deze restschuld niet aftrekbaar. 6

7 6. Overgangsrecht Sinds 1 januari 2013 geldt dat de rente over een eigenwoningschuld alleen nog aftrekbaar is wanneer de lening in maximaal 30 jaar tenminste annuïtair wordt afgelost. In een aantal specifieke situaties is er sprake van het overgangsrecht en geldt bovenstaande regel met betrekking tot het annuïtair aflossen niet. Wanneer is er sprake van het overgangsrecht? Het overgangsrecht is van toepassing als een belastingplichtige op 31 december 2012 een eigen woning met een daarop rustende eigenwoningschuld heeft. Als je op 31 december 2012 geen eigenwoningschuld hebt, val je dus niet onder het overgangsrecht? Ja, dat klopt. Tenzij je gebruik kunt maken van één van de vier uitzonderingen. Deze uitzonderingen gelden voor: 1. belastingplichtigen die op 31 december 2012 geen eigen woning en eigenwoningschuld hebben maar dat in 2012 wel hadden en in 2013 weer zullen hebben (met name gericht op tijdelijke huur tussen twee eigen woningen in ); 2. belastingplichtigen die op 31 december 2012 geen eigen woning en eigenwoningschuld hebben maar na 31 december 2012 (en voor 31 december 2021) weer terugkeren in een woning die voor 31 december 2012 laatstelijk een eigen woning is geweest, zonder dat na 31 december 2012 een andere woning als een eigen woning is aan te merken geweest (met name gericht op expats ); 3. belastingplichtigen die op 31 december 2012 beschikken over een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst of een koopaannemingsovereenkomst die leiden tot een verwerving van de eigen woning in 2013; 4. belastingplichtigen die op 31 december 2012 beschikken over een onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van onderhoud aan of verbetering van de woning, voor zover het onderhoud of de verbetering in 2013 voltooid is. In principe geldt dat alle niet annuïtaire of lineaire leningdelen als box 3 deel aangemerkt moeten worden. Tenzij je klant of jij aangeeft dat er sprake is van het overgangsrecht. Afhankelijk van de uitzondering die van toepassing is, moet je klant daarvoor onderstaande stukken aanleveren: IB-aangifte of jaaropgaaf geldverstrekker waaruit de hoogte van de eigenwoningschuld op 31 december 2012 blijkt Akte van levering vorige woning waaruit de transportdatum in 2012 blijkt Onherroepelijke koopovereenkomst c.q. koop-/aannemingsovereenkomst c.q. overeenkomst tot verrichten van onderhoud aan of tot verbetering van de bestaande eigen woning getekend uiterlijk 31 december 2012 Bovenstaande geldt voor zowel NHG als niet- NHG aanvragen. 7

8 7. Verkoop onder Voorwaarden Per 1 januari 2013 is het beleid voor Verkoop onder Voorwaarden gewijzigd. In de hypotheekwijzer lees je welke koop- en financieringsvarianten en erfpachtconstructies acceptabel zijn. Aan deze lijst wordt IBBA 2.0 toegevoegd De afgelopen periode hebben wij ook regelmatig vragen ontvangen over de reden waarom de keuze is gemaakt om deze regelingen alleen te financieren met NHG en waarom we een beperkt aantal regelingen accepteren. De koop- en financieringsvarianten vinden wij alleen acceptabel wanneer: De regeling landelijke dekking heeft en het volume aanzienlijk is; en/of De doorstroming op de woningmarkt hiermee bevordert wordt en Fiscale ruling is afgegeven voor de koopvariant. Deze regelingen zijn veelal gericht op de doelgroep starters op de woningmarkt en daar is NHG ook op gericht. Daarom ook de keuze om deze regelingen alleen met NHG te financieren. Wat is een fiscale ruling? Een bevestiging van de belastingdienst dat de woning kan worden behandelt als een eigen woning conform de wet fiscale behandeling eigen woning. De klant hoeft deze ruling niet aan te leveren. Want de fiscale ruling wordt afgegeven voor de regeling en niet per klant persoonlijk. 8. Toetsrente GHF ongewijzigd De toetsrente GHF voor het tweede kwartaal 2013 is ongewijzigd vastgesteld op 5,3%. Deze rente geldt voor een rentevastperiode korter dan 10 jaar. 8

Per 1 april 2013 berekent Florius de boete volgens een andere methode.

Per 1 april 2013 berekent Florius de boete volgens een andere methode. Vanaf april 2013 wijzigen een aantal zaken bij Florius. In dit document kun je lezen wat er precies verandert. Hierin komen de volgende onderwerpen komen aan bod: 1. Ook Margerente boetevrij! 2. Nieuwe

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Extra editie Risk Bulletin Florius

Extra editie Risk Bulletin Florius Extra editie Risk Bulletin Florius Mei 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Creditscore als hulpmiddel voor aanvragen met en zonder NHG 2. Meefinancieren restschulden voor

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Overzicht mogelijkheden restschuldfinancieringen

Overzicht mogelijkheden restschuldfinancieringen ABN AMRO Argenta ASR Bank of Scotland Florius Hypotrust Woonfonds Restschuldfinanciering binnen de nieuwe hypotheek voor bestaande klanten en nieuwe klanten Alleen mogelijk zonder NHG voor alleen bestaande

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen Geachte relatie, Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op het acceptatiebeleid voor de IQWOON Hypotheek vermeld. Lees de nieuwe Acceptatie Handleiding 2017 aandachtig door. Het overzicht met de

Nadere informatie

Eigen woning Strop of paradijs?

Eigen woning Strop of paradijs? De fiscale regels met betrekking tot de eigen woning zijn niet eenvoudiger geworden Eigen woning Strop of paradijs? Het zal u niet zijn ontgaan. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen

Nadere informatie

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding IQWOON in het kort Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding 2/12 IQWOON in het kort Versie 201607 INLEIDING IQWOON Deze IQWOON in het kort is bedoeld ter ondersteuning van

Nadere informatie

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

Kredietnieuws per oktober 2013

Kredietnieuws per oktober 2013 Kredietnieuws per oktober 2013 In deze editie vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen: 1. Erfpacht 2. Gedeeltelijk Royement 3. Fixatie getaxeerde waarde per 1 september 2013 4. GHF norm niet gewijzigd

Nadere informatie

Marktwaarde op moment oversluiten 300.000,- Oversluitkosten + kosten nieuwe lening 25.000,- Verbouwing 40.000,- + Totaal te financieren 360.

Marktwaarde op moment oversluiten 300.000,- Oversluitkosten + kosten nieuwe lening 25.000,- Verbouwing 40.000,- + Totaal te financieren 360. Rekenvoorbeelden Hieronder bespreken wij de consequenties van veranderingen in de Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF, ingangsdatum 1 augustus 2011) in veelvoorkomende situaties, aangevuld met rekenvoorbeelden.

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

de Kredieter Hypotheken & financiële planning

de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Martin van de Biezen Erkend hypotheek adviseur / Gecertificeerd financieel planner Specialisatie: Hypotheken & financiële planning vdbiezen@kredieter.nl

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl Actualiteiten rond de eigen woning Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl 1 Belastbare inkomsten uit eigen woning Voordeel uit eigen woning Aftrekbare kosten (-/-)

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Brochure Recreatiewoning

Brochure Recreatiewoning Brochure Recreatiewoning 1. Algemeen 2. 2. De Markt 2. 3. Hoofdverblijf 2. 4. Financiering van de recreatiewoning 3. 5. Aankoop van de recreatiewoning 4. 6. Financieren via uw woonhuis 4. 7. Hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Mede namens de minister van Wonen, Wijken en Integratie De minister van Financiën,

Mede namens de minister van Wonen, Wijken en Integratie De minister van Financiën, Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 24 mei 2007 FM 2007-00924 U Onderwerp Vragen van

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; (Tekst geldend op: 20-06-2013) Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Aflevering 2 - Advies over verantwoorde woonlasten

Aflevering 2 - Advies over verantwoorde woonlasten Aflevering 2 - Advies over verantwoorde woonlasten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

PPW Beleid Hypotheken

PPW Beleid Hypotheken PPW Beleid Hypotheken April 2017 Versie 2017-2 Wijzigingen op versie 2017-1 (september 2016): Lay-out document aangepast aan Acceptatiebeleid Uitzondering huurinkomsten herschreven Stamrecht BV toegevoegd

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet

Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet Nibud, mei 2016 Het ministerie van BZK heeft het Nibud advies gevraagd hoe de studieschuld meegenomen dient te worden bij hypotheekverstrekking,

Nadere informatie

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden In dit document leggen wij je uit hoe het hypotheekaanbod en het verdere leningaanvraagproces werkt en wie wij zijn. Het is belangrijk dat je dit

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 1 Beste meneer, mevrouw, Graag willen wij u informeren over het feit dat de Handleiding Financieel Adviseur is herzien. In dit document worden

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

MEMO. Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016

MEMO. Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016 MEMO Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016 Graag willen wij jullie informeren over het feit dat de handleiding financieel

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Verkopersavond 5 juni 2012

Verkopersavond 5 juni 2012 Verkopersavond 5 juni 2012 Welkom door Floris Hand Dianne de Kort, mede-eigenaar van Floris Hand: werkzaam als financieel adviseur en NMI mediator Floris Hand is sinds 1997 gevestigd in Dongen. Floris

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning

Nadere informatie

Wft Consumptief krediet oefenexamen

Wft Consumptief krediet oefenexamen Wft Consumptief krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) heeft gedragsregels opgesteld om overkreditering te voorkomen. Wat schrijven deze regels

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Nota Kredietnormen. 1. Aanleiding. 2. De huidige kredietnormen

Nota Kredietnormen. 1. Aanleiding. 2. De huidige kredietnormen Nota Kredietnormen 1. Aanleiding Naar aanleiding van de FSC-bijeenkomst in november 2014 over de LTV heeft het Comité om verdere analyses gevraagd. Eén van de vraagstukken betreft de mogelijke beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Ondernemershypotheek & SBF. De Haagsche Business Club

Ondernemershypotheek & SBF. De Haagsche Business Club Ondernemershypotheek & SBF De Haagsche Business Club 9 april 2008 Welkom Ronald Dalebout Directeur ING Den Haag ING ING Bank = Ondernemersbank Hypotheken voor ondernemers is een specialisatie. Wij doen

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld

Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld Regelingen en voorzieningen CODE 8.3..40 Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld kamervragen bronnen Tweede Kamer Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 0-0 nr. 794 d.d. 9.3.0 en nr. 3308,

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 5 oktober 2012

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 5 oktober 2012 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per Alkmaar Hypotheken variabel mnd. variabel 3,45% 3,65% 3,75% 3,85% 3,85% 4,15% 4,15% 3 jaar 3,60% 3,80% 3,90% 4,00% 4,00% 4,30% 4,30% 5 jaar 4,00% 4,20%

Nadere informatie

bijbouwe Hypotheekaanbod Uitleg en Voorwaarden

bijbouwe Hypotheekaanbod Uitleg en Voorwaarden bijbouwe Hypotheekaanbod Uitleg en Voorwaarden In dit document leggen wij je uit hoe het hypotheekaanbod en het verdere leningaanvraagproces werkt en wie wij zijn. Het is belangrijk dat je dit document

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek Afgesloten in het 2006 Verstrekt krediet 200.000,00 De eerste hypotheek (1H) wordt beoordeeld

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

ABN AMRO Intermediaire Verkoop - Q&A extra boetevrij aflossen onder water hypotheek 29 okt 2013

ABN AMRO Intermediaire Verkoop - Q&A extra boetevrij aflossen onder water hypotheek 29 okt 2013 ABN AMRO Intermediaire Verkoop - Q&A extra boetevrij aflossen onder water hypotheek 29 okt 2013 1. Wanneer staat een hypotheek onder water? Een hypotheek staat onder water wanneer de huidige hypotheekschuld

Nadere informatie

Hypotheek Adviesplanner

Hypotheek Adviesplanner Hypotheek Adviesplanner De Hypotheek Adviesplanner vervangt de Leidraad Hypotheek. Met de Hypotheek Adviesplanner worden financiële planning en hypotheekplanning efficiënt geïntegreerd. Hoe we tot die

Nadere informatie

Uitleg inkomens-en vermogensbestanddelen

Uitleg inkomens-en vermogensbestanddelen Uitleg inkomens-en vermogensbestanddelen Hoeveel kunt en wilt u lenen? Inkomen Uitgaven Waarde huis Vermogen Loondienst Overig Invloed leenbedrag Met NHG Zonder NHG Vrij Overwaarde Vast inkomen Variabel

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 3 december 2015

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 3 december 2015 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per Houtvaart Hypotheken t/m 60%EW t/m 75%EW t/m 90%EW t/m 100%EW t/m 115%EW t/m 125%EW ** 2 jaar 2,60% 2,60% 2,70% 2,80% 2,80% 3,30% 3,30% 5 jaar 2,60% 2,60%

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Amsterdam, 10 oktober 2014 1. Bank of Scotland wordt Lloyds Bank... 2 Aanleiding... 2 Overgangsperiode...

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) cliënt Voorbeeld Beoordeling consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt : Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek of combihypotheek Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet : 200.000,-- De

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Een aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt

Nadere informatie

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Lees deze brochure zorgvuldig door. Aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt zich

Nadere informatie

Een huis kopen als ondernemer/zzp er

Een huis kopen als ondernemer/zzp er Een huis kopen als ondernemer/zzp er Een hypotheek voor u als ondernemer is nooit standaard. Onze experts helpen u graag bij het afsluiten van een passende hypotheek. Wij bieden u: Experts met jarenlange

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 29 november 2013

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 29 november 2013 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 29 november 2013 Alkmaar Hypotheken 29 november 2013 variabel mnd. variabel 2,85% 3,05% 3,15% 3,25% 3,25% 3,55% 3,55% 3 jaar 3,35% 3,55% 3,65% 3,75% 3,75%

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Productspecificaties Duurzaamheidslening Productspecificaties Duurzaamheidslening Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt zich

Nadere informatie

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken)

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Inventarisatieformulier / Klantprofiel Hypotheken / Financieel Advies Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Algemene

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Hypotheek verhogen bijbouwe

Hypotheek verhogen bijbouwe Voor het verhogen van je bijbouwe hypotheek zonder hulp van een hypotheekadviseur hebben we (nog) geen digitaal proces zoals bij de aanvraag van je hypotheek. Je gebruikt voor het verhogen van je hypotheek

Nadere informatie

Checklist Munt Hypotheken / Lloyds Bank

Checklist Munt Hypotheken / Lloyds Bank Offerte Getekende offerte Notaris BSN-nummer(s) Plaats, datum en handtekening(en) Wist u dat als uit stukken een afwijkend adres van aanvrager(s) blijkt, wij graag een verklaring hiervoor willen ontvangen

Nadere informatie

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk!

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! inhouds opgave 3 Inleiding 4 Wat is het verschil tussen eigendom en erfpacht? 5 Wat zijn de voor- en nadelen van erfpacht? 6 Canon 6 Grondwaarde

Nadere informatie

Prijsvergelijking Hypotheken

Prijsvergelijking Hypotheken Prijsvergelijking Hypotheken Vergelijking gemaakt op 19-10-2012 om 16:49 Berekende resultaten In de onderstaande tabel treft u een prijsvergelijking aan van de producten die op basis van uw wensen en eisen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Inkomstenbelasting 201113 De eigen woning Eigenwoningregeling Schenkvrijstelling Eigenwoningschuld 2013 Schuld aangegaan in verband met eigen woning Contractueel verplicht ten minste

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Basisvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Fiona (32 jaar) verkoopt op 1 maart 2015 haar eigen woning. Ze houdt een restschuld over van 20.000,00. Tot wanneer is de rente over deze restschuld uiterlijk

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft

Nadere informatie