Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief 26 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26 mei hebben de raadsfracties van D66, VVD en CDA op grond van artikel 39 van het RvO van de raad een aantal vragen gesteld over het functioneren van de Stips in Nijmegen. Met bijgaande brief beantwoorden we deze vragen. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Cilia ten Den, 9226 Datum ambtelijk voorstel 15 juni 2015 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De antwoordbrief aan de fracties van D66, VVD en CDA over het functioneren van de Stips vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Steller Cilia ten Den Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 23 juni 2015 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.10 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Collegevoorstel

3 Aan de fracties van D66, VVD en CDA t.a.v. mevrouw Brouwer, mevrouw Van Dijk en mevrouw Rotink Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Verzenddatum Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Cilia ten Den Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66, VVD en CDA betreffende: functioneren STIP s Datum uw brief 26 mei 2015 Doorkiesnummer (024) Geachte mevrouw Brouwer, mevrouw Van Dijk en mevrouw Rotink, Namens de fracties van D66, VVD en CDA heeft u op 26 mei 2015 op grond van artikel 39 van het RvO van de raad een aantal vragen gesteld over het functioneren van de Stips in Nijmegen. In afwachting van de uitgebreide evaluatie wenst u al voor het zomerreces inzicht te krijgen in de stand van zaken; hoe staan we ervoor en hoe verlopen de zaken. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 1. Welke doelgroepen komen er binnen? Er is geen doelgroepenbeleid bij de Stips. De Gemeente Nijmegen kent geruime tijd geen doelgroepenbeleid meer. Hier wordt dan ook niet op geregistreerd. Wel is er bij de Stips specifiek aandacht voor bewoners die zelf de weg naar reguliere voorzieningen moeilijk kunnen vinden. Er wordt op allerlei manieren aansluiting gezocht bij deze bewoners. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met het profiel van de wijk. Stips die al langer open zijn hebben hiervoor werkplannen gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aandacht voor dak- en thuislozen in Centrum: in overleg met partners als de Diaconie, het SWT en in contact met dak- en thuislozen wordt gekeken hoe de Stip voor deze groep invulling kan geven aan de I&A functie. 2. Zijn deze doelgroepen uit te splitsen in: Leeftijd, Inkomensklasse, Afkomst, Geslacht? Zo ja, kunt u aangeven hoe de verdeling voor bovenstaande kenmerken cijfermatig is? Alleen leeftijd en geslacht van de bezoekers wordt geregistreerd. De overige zaken niet, onder meer om de privacy te beschermen en de I&A functie laagdrempelig te houden.

4 1 Leeftijd Leeftijd Percentage ,4% ,1% ,3% ,4% 75+ 1,8% Totaal 100 % Geslacht Geslacht Percentage Man 60,9% Vrouw 39,1% Totaal 100,0% 3. Komt men met vragen voor zichzelf (directe vragen) of met vragen voor naasten (indirecte vragen) bij de Stips? En zo ja kunt u aangeven hoe de verdeling cijfermatig is? Dit wordt niet geregistreerd in de fysieke Stips. De indruk is dat minder dan 10% van de inloopbezoekers met een indirecte vraag komt. Bij de I&A lijn is ca. 15% van de telefoontjes afkomstig van mantelzorgers. 4. Hoeveel vragen komen er binnen bij de verschillende Stips? Veel Stips verkeren nog in een startfase. In Oost en Noord is zelfs nog geen Stip geopend. Er is uitdrukkelijk voor gekozen om in de startfase van de Stips beperkt te registreren om de volgende redenen: - Ruimte geven aan ontwikkeling. - Vermijden van bureaucratie (niet motiverend voor vrijwilligers). - Er is sturing op proces en outcome, (vooralsnog) niet op kwantiteit. - Er wordt gewerkt aan zoveel mogelijk horizontale verantwoording in de wijken: wijken hebben invloed op de werkplannen van de Stips. - Er wordt ingezet op een open cultuur, waarin er voor iedereen ruimte is om mee te denken aan de ontwikkeling van de Stips en wat daarvan de opbrengst moet zijn. - Bescherming van privacy van de bewoners. In onderstaand overzicht ziet u het aantal vragen dat bij de Stips is binnengekomen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de registratie nog niet overal gelijk is. De verschillende locaties zijn ook niet allemaal tegelijk van start gegaan en kennen niet dezelfde openingstijden. Tevens is in de

5 2 registratie tot nu toe niet meegenomen: de leun- en steuncontacten (tenzij terugkerende enkelvoudige vragen tijdens de inloopuren) en alle andere preventieve- en collectieve activiteiten of wijkactiviteiten anderszins, waarbij ook informatie en advies kan worden gegeven. Het gaat bij de Stips niet alleen om het oppakken van individuele vragen tijdens inloopuren of de I&A lijn, maar ook om een preventieve en collectieve werkwijze. Men kan er ook terecht voor ontmoeting of ideeën voor de wijk. Stip 2014 jan t/m mei 2015 Totaal Centrum Dukenburg * Lindenholt Midden 0 *39 39 Oost Oud-West Zuid Nieuw West I&A lijn Totaal * Onvolledige registratie, omdat niet alle gegevens digitaal zijn ingevoerd. - Stip Dukenburg en Zuid zijn open vanaf februari Stip Oud West is officieel geopend op 27 september 2014, maar is al eerder van start gegaan. - Stip Lindenholt is geopend op 13 oktober Stip Midden is geopend op 25 maart 2015 (niet alle contacten zijn geregistreerd). - Stip Nieuw West wordt doorontwikkeld vanuit Opmaat in Neerbosch-Oost. Vanaf 1 januari 2015 heeft Opmaat een Stipfunctie, ook voor Hees en Heseveld. Er is nog geen registratie in het Stipsysteem (gebruikt nog een ander registratiesysteem). - Stip Centrum is sinds 7 mei low profile geopend, zodat men rustig kan inwerken. - De I&A lijn is open vanaf februari 2014 (het aantal vragen is incl. 102 terugbelverzoeken). 5. Hoe komen de vragen binnen bij de Stips? Per Mail, Telefoon, Fysiek, Schriftelijk, Via de moederorganisatie, Op een andere manier? En zo welke manier dan. De vragen bij de Informatie en Advieslijn (I&A lijn) komen per mail en telefonisch binnen. De vragen bij de Stips tijdens de inloopuren zijn vooral op eigen initiatief van de bezoeker. Dit kan na verwijzing van de I&A lijn, het SWT, andere organisaties of via het eigen netwerk, wijkdagen, bewonersplatforms, etc. Dit wordt niet geregistreerd. Er wordt overigens niet gewacht tot bewoners hun weg vinden naar de Stip. Enkele praktijkvoorbeelden: - Een Stipvrijwilliger gaat met een medewerker van het SWT mee op huisbezoek bij een eenzame bewoner. De vrijwilliger houdt daarna contact met de bewoner, heeft vaker gesprekken en ondersteunt naar activiteiten en contacten in de wijk.

6 3 - Stipvrijwilligers worden getraind in het herkennen van laaggeletterdheid en gaan hierover in gesprek met mensen. - Er wordt aangesloten bij een project bewust wonen voor ouderen. N.a.v. huisbezoeken door een woonadviseur worden vragen opgepakt en kunnen vrijwilligers ondersteuning bieden. - Er wordt ondersteund bij ontmoetingsactiviteiten in de wijk, juist waar weinig onderlinge verbinding is (bijv. mobiele keuken Lindenholt of laagdrempelige sportactiviteit voor vrouwen). 6. Welk gedeelte van de bezoekers van de Stips komt alleen en welk percentage komt onder begeleiding (met mantelzorger of naasten)? Dit wordt niet geregistreerd. 7. Welke soort vragen worden er gesteld? De vragen tijdens de inloopuren en bij de I&A lijn worden onder de volgende categorieën geregistreerd: Aard van de vraag Aantal (Vrije) tijdsbesteding 203 Financiën 1857 Geestelijk welbevinden 149 Lichamelijke gezondheid 61 Mantelzorg 32 Ontmoeting 24 Opvoeding 59 Regelingen 2660 Seksualiteit 2 Vreemdelingenzaken 179 Wonen 480 Zorg 662 Anders 1394 Nieuw West (niet onderdeeld in aard vd vragen vanwege ander registratiesysteem) 821 Totaal 8583 De aard en het aantal vragen bij een Stip hangt o.a. samen met de voorgeschiedenis van de Stip en de fase waarin de Stip verkeert. In Oud West was bijvoorbeeld een wijkpost aanwezig en een sociaal juridisch spreekuur van Het Inter-lokaal. Deze zijn gestopt toen de Stip op dezelfde locatie

7 4 werd geopend, waardoor bezoekers van beide voorzieningen direct hun weg naar de Stip hebben gevonden. In Lindenholt was er geen vergelijkbare voorziening en is de Stip gestart op een nieuwe locatie in het wijkatelier. De bekendheid van deze Stip is nog beperkt. Daar sluit de Stip vooral aan bij wijkactiviteiten (wijkagenda) en andere voorzieningen in het stadsdeel. Het accent ligt daar nu op het vergroten van de netwerken. 8. Worden medewerkers van de Stips op deze beleidsterreinen continu bijgeschoold en/of ontvangen zij aanvullende andere trainingen (zoals bijvoorbeeld communicatietraining)? De Stips, in het bijzonder de fysieke Stips, zijn van en met bewoners. Dat houdt in dat bewoners een belangrijke rol hebben in het uitvoerend werk, maar ook steeds meer in de ontwikkeling en beleid. Dat doen zij echter niet alleen. Daarin werken zij samen met en worden ondersteund door beroepskrachten. De Stip heeft een professionele coördinator en professionele werkbegeleiders. Er wordt nauw samengewerkt met het SWT en beroepskrachten van verschillende organisaties (Loket Z&I, Bureau Sociaal Raadslieden, Het Inter-lokaal), die vaak op de locaties aanwezig zijn en meewerken in de Stip. De beroepskrachten van de I&A lijn zijn voor de Stip medewerkers bereikbaar als achterwacht, ter raadpleging en ondersteuning. De I&A lijn wordt uitsluitend bemenst door professionals. Scholing en training vrijwilligers Om de kwaliteit van de dienstverlening door vrijwilligers te borgen wordt het volgende gedaan op het gebied van training en scholing: - Er worden basis- en vervolg trainingen gegeven in materiële dienstverlening aan I&A medewerkers (wet- en regelgeving, voorzieningen). - Er is on the job coaching door werkbegeleiders. - Er zijn op maat trainingen in gespreksvaardigheden. - Er wordt aangesloten bij blokuren in de wijk (voorlichting/kennisoverdracht rondom verschillende thema s). - Er is zijn diverse voorlichtingen/trainingen om medewerkers voor te bereiden op specifieke ontwikkelingen (bijvoorbeeld: voorlichting/kennisoverdracht door het UWV, die zich terugtrekt en gaat digitaliseren: de verwachting is dat de ondersteuningsvragen hierdoor meer terecht gaan komen bij de Stips). - Er is een scala aan trainings- en scholingsmogelijkheden op maat, bijvoorbeeld: presentiebenadering agressietraining interculturele communicatie herkennen van laaggeletterdheid Deze trainingen zijn beschikbaar voor alle vrijwilligers, maar niet in het standaardpakket opgenomen om de vrijwilligers niet te overvoeren. De trainingen vinden plaats op een wijze en tijdstip die passend is voor de betreffende (groep) vrijwilliger(s). - Er wordt instructie en training gegeven in het opzoeken van informatie via de Stipportal (sociale kaart). Maatwerk Uitgangspunt voor alle Stips is dat men er met alle vragen terecht kan. De geboden dienstverlening is in principe voor alle Stips hetzelfde. De kwaliteit wordt geborgd door professionele ondersteuning en scholing. De manier waarop de professionele ondersteuning is

8 5 ingevuld en hoe scholing en training wordt aangeboden kan per Stip verschillen. Zo zal in de ene Stip een vraag worden opgepakt/beantwoord door een vrijwilliger, in de andere door een beroepskracht. Dit hangt af van de kennis en kunde van de vrijwilliger en de werkafspraken over overdracht naar een meer gespecialiseerde beroepskracht. Als specifieke kennis om een vraag te beantwoorden niet meteen aanwezig is, zal de persoon worden verwezen of soms gevraagd even te wachten omdat er nog wat moet worden uitgezocht. Als er in een Stip vaker vragen rondom een bepaald onderwerp worden gesteld, wordt er zo mogelijk voor gezorgd dat hiervoor op de Stip gespecialiseerde dienstverlening aanwezig is. Zo zijn er bijvoorbeeld belastingpreekuren op verschillende locaties. Naast een basisaanbod in informatie en advies, dat in de loop van 2015 en 2016 een uniformer en meer herkenbaar karakter krijgt, zullen de Stips zich steeds meer gaan ontwikkelen naar de specifieke kenmerken van het stadsdeel. Op 1 januari 2015 waren er ca. 140 vrijwilligers betrokken bij de Stips. In de meeste Stips is er een grote diversiteit in vrijwilligers. Voor iedereen is een plek. Er wordt ingezet op wat men wel kan en niet op wat men niet kan. Het kan gaan om medewerkers die zelf professional zijn (geweest), met veel relevante kennis en vaardigheden, maar ook om vrijwilligers die volledig nieuw zijn in de aard van het werk. Niet alle vrijwilligers worden ingezet voor de I&A functie. In Stips die langer open zijn en veel vragen krijgen, is te zien dat steeds meer kennis bij de vrijwilligers aanwezig is. Wat de vrijwilligers als team kunnen en willen, blijft echter in grote mate bepalend voor hoe de dienstverlening is georganiseerd. De mate waarin een vrijwilliger zelfstandig I&A vragen oppakt is afhankelijk van diens individuele kennis en vaardigheden. 9. Hoeveel procent van de vragen van cliënten/bezoekers wordt rechtstreeks beantwoord en hoeveel procent wordt doorgestuurd naar: a. SWT b. elders 81% Van de vragen wordt rechtstreeks beantwoord, 19% wordt doorverwezen. Daarvan werd 15% doorverwezen naar het Sociaal Wijkteam. Overige verwijzingen waren onder andere naar: Huisarts, Hulpdienst Nijmegen, Loket Zorg en Inkomen, Gemeente Nijmegen, NIM, Swon het seniorennetwerk, Het Inter-lokaal, Tandem Welzijn, De Vrijwiligerscentrale en het Zelfregiecentrum. De I&A lijn is er voor alle bewoners van Nijmegen om te bellen of mailen met vragen. Daarnaast zorgt de I&A lijn voor een zo direct mogelijke toeleiding naar hulp- en dienstverlening. Er zijn of worden momenteel afspraken gemaakt met verschillende organisaties over de mate waarin de I&A lijn kan zorgen voor een directe toeleiding. Denk bijvoorbeeld aan de eerste vraagverheldering voor het Sociaal Wijkteam, de mogelijkheid om direct afspraken in te plannen op een belastingspreekuur van Het Inter-lokaal en het aanvragen van de maaltijdservice bij Swon het Seniorennetwerk. Uitgangspunt is dat er geen extra loket ontstaat. Verschillende gespecialiseerde diensten blijven daarom ook rechtstreeks toegankelijk. 10. Hoeveel procent heeft meerdere gesprekken nodig en om hoeveel gesprekken gaat het dan? Dit wordt niet geregistreerd. De indruk is dat er een aanzienlijke groep bezoekers is die structureel behoefte heeft aan ondersteuning. Bij de Stips is er eveneens de behoefte om bij complexe vragen en leun- en steuncontacten meer gegevens te kunnen registreren. Momenteel wordt bekeken hoe hier in de registratie goed in kan worden gefaciliteerd.

9 6 11. Hoeveel procent van de cliënten/bezoekers met een vraag wordt onverrichter zake terug naar huis gestuurd? Het uitgangspunt is dat men altijd een antwoord krijgt. Het kan wel voorkomen dat dit antwoord niet onmiddellijk gegeven kan worden of dat iemand niet tevreden is met het antwoord. 12. Wordt de klanttevredenheid gemeten? Er zijn gesprekken gepland met het lectoraat Publieke Zaak (innovatietechniek) van de HAN om te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor kwalitatief onderzoek naar effecten en resultaten van de Nijmeegse Stippraktijk. Ook wordt, in overleg met bewoners en vrijwilligers, besproken wat de opbrengst van de Stip voor hen zou moeten zijn en hoe de ontwikkeling gevolgd en begeleid kan worden. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg

10 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nijmegen Schriftelijke vragen ex art. 39 van het reglement van orde. Betreft: functioneren STIP's Geacht college, De fracties van D66, VVD en CDA zien zich naar aanleiding van signalen uit het veld genoodzaakt nu een aantal vragen te stellen over het functioneren van de STIP's in Nijmegen. Wij realiseren ons dat er een uitgebreide evaluatie door de wethouder is toegezegd, maar gezien de signalen willen we nu (voor het zomerreces) alvast inzicht krijgen in de stand van zaken; hoe staan er we ervoor en hoe verlopen de zaken. Gezien het feit dat nu al de voorbereidingen worden getroffen in verband met subsidieaanvragen en nieuwe aanbestedingen is de urgentie hoog. De signalen die we hebben ontvangen hebben geleid tot de volgende vragen van onze fracties: 1. Welke doelgroepen komen er met vragen bij de STIP's? 2. Zijn deze doelgroepen uit te splitsen in: Leeftijd; Inkomensklasse; Afkomst; Geslacht? En zo ja, kunt u aangeven hoe de verdeling voor bovenstaande kenmerken cijfermatig is? 3. Komt men met vragen voor zichzelf (directe vragen) of met vragen voor naasten (indirecte vragen) bij de STIP's? En zo ja, kunt u aangeven hoe de verdeling cijfermatig is? 4. Hoeveel vragen komen er binnen bij de verschillende STIP's? 5. Hoe komen de vragen binnen bij de STIP's? Mail; Telefoon; Fysiek; Schriftelijk; Via de moederorganisatie; - Op een andere manier? En zo ja, op welke manier dan? Kunt u aangeven hoe de verdeling voor bovenstaande kenmerken cijfermatig is? 6. Welk percentage van de bezoekers van de STIP's komt alleen en welk percentage komt onder begeleiding (met mantelzorger of naasten)?

11 7. Welk soort vragen worden er gesteld? Graag zien wij een uitsplitsing van aantallen in onderstaande categorieën reg.nr.: k5". exx:).5c-k Zorg en welzijn a. jeugdzorg procesverantim: b. begeleiding INGEKOMEN c. dagbesteding d. vrijwilligers en mantelzorgondersteuning 2 6 MEI 2015 e. oude Wmo (individuele voorzieningen) GEMEENTE NIJMEGEN f. hulp bij het huishouden class.nr.: g. maatschappelijk werk h. jongerenwerk afgedaan: i. opbouwwerk j. ouderenwerk k. cliëntondersteuning Inkomen a. schulden b. inkomensondersteuning Overige a. woonvragen (verhuizing, aanpassingen in de woning) b. veiligheid c. overige vragen 8. Worden medewerkers van de STIP's op deze beleidsterreinen continu bijgeschoold en/of ontvangen zij aanvullende andere trainingen (zoals bijvoorbeeld communicatietraining)? 9. Hoeveel procent van de vragen van cliënten/bezoekers wordt rechtstreeks beantwoord en hoeveel procent wordt doorgestuurd naar: a. SWT b. Elders (graag specificeren naar instelling/organisatie) 10. Hoeveel procent heeft meerdere gesprekken nodig en om hoeveel gesprekken gaat het dan? 11. Hoeveel procent van de cliënten/bezoekers met een vraag wordt onverrichter zake terug naar huis gestuurd? 12. Wordt de klanttevredenheid gemeten? 12 b. Zo ja, hoe tevreden is de cliënt met de dienstverlening? 12 c. Zo nee, waarom wordt dit niet gemeten? 12 d. Is de vraag van de cliënt naar tevredenheid opgelost? 12 e. Zijn alle vragen van de cliënt naar tevredenheid opgelost (ook onderliggende vragen)? Hoogachtend, Ri.M.G. Brouwer (D66) /7"- van Dijk (VVD) J.M. Rotink (CDA)

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 15 december jl.

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO

Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op 9 november 2015 heeft

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks

Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 29 mei 2014 heeft de fractie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen D66 over dagopvang ouderen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van D66

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie

Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord

Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis/ B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum Programma / Programmanummer Milieu / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art 39 RvO over de uitschrijving van achtergelaten vrouwen en kinderen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit, Samenwerkingsovereenkomst en Bewerkersovereenkomst sociale wijkteams

Aanwijzingsbesluit, Samenwerkingsovereenkomst en Bewerkersovereenkomst sociale wijkteams Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanwijzingsbesluit, Samenwerkingsovereenkomst en Bewerkersovereenkomst sociale wijkteams Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting

Nadere informatie

Inrichtingsplan Stips

Inrichtingsplan Stips Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inrichtingsplan Stips Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met het Inrichtingsplan Stips geeft Stichting Het Inter-lokaal

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Openbaar. Antwoordbrief schriftelijke vragen illegale pesticiden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Antwoordbrief schriftelijke vragen illegale pesticiden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen illegale pesticiden Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Raadsvragen inhuur personeel. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij die vragen.

Raadsvragen inhuur personeel. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij die vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvragen inhuur personeel Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de inhuur van personeel

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen D66 (art. 39) eigen bijdragen Wmo voorzieningen

Onderwerp Schriftelijke vragen D66 (art. 39) eigen bijdragen Wmo voorzieningen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 (art. 39) eigen bijdragen Wmo voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 29 mei over Beantwoording vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Van:

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP over problemen ov-chipkaart. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP over problemen ov-chipkaart. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over problemen ov-chipkaart Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen antwoordbrief raadsvragen ex art 39 betreffende ontwikkelingen WMO uit regeerakkoord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De adviescommissie LHBT-beleid

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Programma Sport & Accommodaties, Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In een ingezonden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Artikel 39-vragen van de fractie van D66 over snorscooters

Artikel 39-vragen van de fractie van D66 over snorscooters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39-vragen van de fractie van D66 over snorscooters Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 28 augustus 2014

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen.

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Kinderen zijn de Toekomst Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 27 mei

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen GroenLinks over leerwerkplekken bij bedrijven Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over fietsendiefstal. Alleen ter besluitvorming door het College.

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over fietsendiefstal. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over fietsendiefstal Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie GroenLinks heeft schriftelijke

Nadere informatie

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014)

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

2. Reden van agendering in een kamerronde De fractie van de VVD heeft aangegeven deze brieven te willen agenderen met de volgende motivatie;

2. Reden van agendering in een kamerronde De fractie van de VVD heeft aangegeven deze brieven te willen agenderen met de volgende motivatie; Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 4 juni 2013 inzake Schriftelijke vragen starterslening Van: Het college van B&W van 4 juni 2013 Doel: Opinie vormen Toelichting:

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Mw. Teunissen

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Afschrift van brief aan Hermes over herintroductie dalkaartje Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Openbaar Onderwerp Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij benoemen conform artikel 2.4 van het Besluit

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Door de

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk'

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Op

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen.

Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen. Programma Wonen Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van de

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De

Nadere informatie

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Collegevoorstel Openbaar Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met de brief van april 2014 dient de Adviescommissie

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen fractie D66 over hogere rijksuitkering door 'samenwonende' studenten

Beantwoording artikel 39 vragen fractie D66 over hogere rijksuitkering door 'samenwonende' studenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen fractie D66 over hogere rijksuitkering door 'samenwonende' studenten Programma Dienstverlening & Burgerzaken BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie D66 heeft 21 juni 2015 schriftelijke

Nadere informatie

Tarieven van losse kaartjes op de bus

Tarieven van losse kaartjes op de bus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Tarieven van losse kaartjes op de bus Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van de SP-fractie heeft ons college

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Beantwoording vragen SP boetes bijstand

Beantwoording vragen SP boetes bijstand Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen SP boetes bijstand Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting De SP heeft een aantal vragen gesteld

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 19 oktober 2017

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / H. Bruls Samenvatting Op 7 mei jl.

Nadere informatie

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Openbaar Onderwerp Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefwet

Nadere informatie