N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog."

Transcriptie

1 N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 16 januari 2014 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen: "AVVEVI", zoals vastgesteld bij akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, destijds notaris te Arnhem, ingeschreven in de Openbare Registers op veertien oktober tweeduizend elf, in deel nummer 112, welke voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In deze voorwaarden staat ondermeer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: hierna te noemen: de "website". Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende: Bijzondere veilingvoorwaarden 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op drieëntwintig januari tweeduizend veertien vanaf negen uur dertig minuten (09:30), in het kantoor van BVA Auctions aan de Kryptonweg 8 te 3812 RZ Amersfoort. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom. 2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning vóór twaalf (12.00) uur des middags. 3. Kosten In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten: - de overdrachtsbelasting die bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn; - het honorarium van de notaris; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers; - de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen; - kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten. Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de website en/of De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.

2 4. Belastingen Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd. 5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Op vijfentwintig oktober tweeduizend dertien heeft een eerste inspectie van het registergoed plaatsgevonden door makelaar V. Kinneging (hierna ook te noemen "Kinneging") van Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V., gevestigd te Amsterdam. Naar aanleiding van deze inspectie heeft Kinneging een verklaring opgesteld de dato zesentwintig november tweeduizend dertien, van welke verklaring een kopie aan deze akte is gehecht en waarin staat vermeld, woordelijk luidend: "Betreft: Relaas van bevindingen inzake de woningen Kick Wilstraplantsoen 52, Maandenweg 24 en Aresstraat 6 allen te Almere L.S., Op vrijdag 25 oktober 2013 is ondergetekende langs de panden Kick Wilstraplantsoen 52, Maandenweg 24 en de Aresstraat 6 allen te Almere geweest. Dit om te proberen toegang te krijgen tot de register goederen om foto's te maken van het interne alsmede het extern gedeelte van de register goederen alsmede om contact te krijgen met de debiteuren teneinde tot een gesprek te komen en uit te leggen wie wij zijn en wat wij (gaan) doen. Zulks in opdracht van de Rabobank Almere. Aangekomen op het Kick Wilstraplantsoen 52 te Almere werd na aanbellen opengedaan door een man die geen Nederlands sprak maar Engels. Ik heb hem uitgelegd, na de vraag wie hij was en of de eigenaar aanwezig was, wie wij zijn en waarvoor wij kwamen. Zijn antwoord was duidelijk. Ik mocht niet binnen komen maar wel foto's maken van de buitenzijde. Zijn werkgever had volgens hem zojuist het woonhuis gehuurd om door hem bewoond te worden. Buiten hem was de oorspronkelijke eigenaar niet aanwezig en bewoonde deze het pand ook niet. Terwijl ik foto's stond te maken kwam hij weer naar buiten met de vraag of ik wellicht om 18:00 uur terug kon komen want dan zou zijn werkgever er kunnen zijn. Hierop is door ondergetekende positief geantwoord. Na deze fotosessie heb ik mij vervoegd bij het woonhuis aan de Maandenweg 24 te Almere. Na hier enige malen aangebeld te hebben werd er initieel niet open gedaan terwijl er wel mensen aanwezig moesten zijn. Er stond namelijk iemand te douchen. Dit was waarneembaar van de straat. Na een begin te hebben gemaakt met de exterieur foto's werd de voordeur alsnog open gedaan en heb ik geprobeerd het zelfde verhaal te doen als op het Kick Wilstraplantsoen. De man vroeg echter in het Engels of ik even wilde wachten zodat hij zich kon aankleden. Terwijl ik stond te wachten kwam er een man aangereden (in een Lexus) die het gesprek overnam. Hij vertelde dat de woningen verkocht waren aan hem/c.q. zijn bedrijf. Ik hoefde niet verder te gaan het was helemaal al geregeld! Op mijn vraag of dit ook de Aresstraat 6 betrof reageerden hij positief. Hij gaf ook in het gesprek aan dat hij de man was met wie ik om 18:00 uur een afspraak had. Dus hoefde ik daar ook niet terug te komen omdat we elkaar inmiddels al getroffen hadden. Ik hoefde echt niet verder te gaan, het was geregeld! Maandag zou hij zorgen dat ik de stukken kreeg die de verkoop zou bewijzen. Ook dit gesprek werd in het Engels gevoerd. Na mijn gesprek beëindigd te hebben heb ik de fotosessie afgemaakt en ben vertrokken richting Aresstraat 6 te Almere

3 Daar trof ik niemand aan die open deed en ook geen spoor van aanwezigheid. Na het nemen van de foto's ben ik weg gegaan. Het was duidelijk dat de woningen niet bewoond werden door de personen die ik daar had verwacht aan te treffen. Dit zijn namelijk Nederlands spekende mensen. Daarnaast heeft de man (van de Lexus) gezegd dat hij inmiddels zijn eigen mensen in de woningen had gehuisvest omdat hij ze tenslotte gekocht had. Op basis van bovenstaande mag ik erop vertrouwen dat de woningen inderdaad verhuurd danwel in gebruik gegeven zijn aan derde en niet bewoond worden door de respectievelijke debiteuren en heb hier dan ook gevoeglijk melding van gedaan bij zowel onze opdrachtgever als het notariaat." Op grond van voormelde bevindingen heeft de schuldeiseres sub 2. genoemd besloten om het huurbeding in te (laten) roepen. Op achttien december tweeduizend dertien heeft de mondelinge behandeling van het verzoekschrift inroepen huurbeding plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze mondelinge behandeling heeft de heer mr. M. Berrevoets (hierna ook te noemen "Berrevoets"), de advocaat van de schuldeiseres sub 2. genoemd mij, notaris, een bericht doen toekomen de dato twintig december tweeduizend dertien en waarin onder meer staat vermeld, woordelijk luidend: "In bovengenoemde zaak bericht ik u als volgt. Op 18 december 2013 vond de mondelinge behandeling van het verzoekschrift inroepen huurbeding plaats. Ter zitting deelden eigenaren van de hypothecair verbonden onroerende zaken mede dat van huur / gebruik door derden geen sprake is. Besloten is om de zitting aan te houden tot 8 januari Cliënte wenst voor zover nodig aanvullend bewijs te leveren. Graag verzoek cliënte u met spoed nieuwe uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie op te vragen betreffende de hypothecair verbonden onroerende zaken." Vervolgens heeft er op éénendertig december tweeduizend dertien een tweede inspectie door genoemde Kinneging plaatsgevonden, van welke inspectie Kinneging op dezelfde dag een verklaring heeft opgemaakt, van welke verklaring een kopie aan deze akte is gehecht en waarin onder meer het volgende staat vermeld, woordelijk luidend: "Betreft: Relaas van bevindingen inzake de woningen Kick Wilstraplantsoen 52, Maandenweg 24 en Aresstraat 6 allen te Almere L.S., Op dinsdag 31 december 2013 is ondergetekende, tezamen met de heer H. Heijer, wederom langs de panden Kick Wilstraplantsoen 52, Maandenweg 14 en Aresstraat 6 allen te Almere geweest. Dit om een goed beeld te kunnen krijgen van de staat van onderhoud en de indeling alsmede het gebruik." Enzovoorts "Aresstraat 6 te Almere: Na eerste maal aanbellen werd opengedaan door een mevrouw. Nadat wij ons hebben voorgesteld kregen wij gelijk enige verwijten over onjuiste en gebrek aan informatie. Hieruit bleek dat wij zeer waarschijnlijk te maken hadden met mevrouw F.V.R. Willems. Zij heeft zich niet voorgesteld. Wij komen tot deze conclusie omdat de informatie die deze mevrouw met ons deelde slechts bij enkele personen bekend is, zijnde de debiteuren alsmede hun woordvoerders danwel vertegenwoordigers. Daarnaast herkende zij de naam van

4 ondergetekende (Kinneging) en wist te vertellen wat er verkeerd zou zijn geschreven in eerder genoemd verslag. Op ons verzoek om een korte inspectie van het registergoed te doen, werd ons medegedeeld dat zij geen enkele medewerking wilde verlenen. Niet nu ook niet in de toekomst. Wij moesten ons maar in verbinding stellen met de Rabobank." Vervolgens heeft Berrevoets, mij, notaris, op acht januari tweeduizend veertien een bericht doen toekomen en waarin onder meer het volgende staat vermeld woordelijk luidend: "Een tweede mondelinge behandeling vindt niet plaats. Cliënt dient uiterlijk 8 januari 2014 aanvullende informatie in het geding te brengen. Op uiterlijk 15 januari 2014 wijst de rechtbank een beschikking. Ter aanvulling op de u bekende informatie meldt cliënte dat gerekwestreerden ter zitting van 18 december 2013 meedeelden dat zij geen belang bij huur zouden hebben. De directiemakelaar heeft een extra inspectieronde gedaan. Hieruit blijkt geen gebruik door derden / huur. Wel handhaaft de directiemakelaar zijn eerdere verklaring." Volgens het uittreksel uit de Gemeentelijk Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), afgegeven door de gemeente Almere de dato drieëntwintig december tweeduizend dertien, staan de schuldenaar sub a. genoemd en de zijnen ingeschreven op het registergoed. Voorts heeft Berrevoets op negen januari tweeduizend veertien een bericht doen toekomen en waarin het volgende staat vermeld: "Vermoedelijk vloeit het niet plaatsvinden een tweede mondelinge behandeling voort uit efficiency oogpunt (de rechtbank had geen verdere vragen) en tijd. Mijn verwachting is dat de rechtbank het verzoek afwijst, omdat mevrouw. en mevrouw (lees schuldenaar) ter zitting verklaarden dat geen sprake is van huur / gebruik door derden, geen inschrijvingen uit het GBA blijken behalve kinderen en kenbaar is gemaakt medewerking te verlenen aan leeg opleveren." Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed op grond van het bovenstaande in gebruik bij de rechthebbende en de zijnen en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. De schuldenaar/rechthebbende en de zijnen zijn verplicht, op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen. Voor het geval dat het registergoed (deels) toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan, dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te vinden. Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland te Lelystad op vijftien januari tweeduizend veertien wel wordt verleend, is de verkoper bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Op basis van het bovenstaande zijn sub 2, 3 en 7 van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, luidend als volgt: "2. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.

5 3. Indien de koper het verkochte geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomsten staat de verkoper er niet voor in dat niet is, of zal worden, beschikt over de bij de feitelijke levering nog niet verschenen betalingstermijnen. 7. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming." 6. Voorbehoud recht van beraad Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund. Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund. 7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven. Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen. Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen. In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces. In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit: a. een recente verklaring van financiële gegoedheid van een Nederlandse bank; of b. een onvoorwaardelijke getekende hypotheekofferte; of c. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of d. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad tienduizend euro ( ,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "Aresstraat 6 te Almere / / aanbetaling veiling". Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen. 8. Onderhandse biedingen Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.

6 9. Inzetpremie De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting). Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing. 10. Bieden voor een ander Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt: "3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde." Bijzondere bepalingen Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld: "en voorts onder de "ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1999 VAN DE GEMEENTE ALMERE" of verkort als "AV 1999" -hierna te noemen: Algemene Voorwaarden-, zoals vastgesteld door de Raad van de gemeente op zevenentwintig mei negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 92, aangevuld met - het erratum van zevenentwintig november tweeduizend, én - de afwijkingen/aanvullingen uit voormelde koopovereenkomst, en - een fax van de Gemeente van zevenentwintig november tweeduizend acht, waarvan een kopie is gehecht aan een akte van levering op vier december tweeduizend acht verleden voor notaris Mr. F.C. van Leusen te Almere, waaronder begrepen, voor zover van toepassing, de volgende bepalingen:" Enzovoorts "BOUWRIJPE STAAT EN NUTSVOORZIENINGEN Artikel De onroerende zaak wordt in bouwrijpe staat opgeleverd. Bij eerdere ingebruikneming wordt de onroerende zaak feitelijk ter beschikking gesteld in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van ingebruikneming. 2. Onder bouwrijpe staat wordt verstaan: a. waar nodig, naar het oordeel van de gemeente, opgehoogd met zand; b. afhankelijk van de keuze van de gemeente van het door of namens de gemeente aan te leggen rioleringsstelsel, aansluitmogelijkheden ten behoeve van de afvoer van hemelwater, vuilwater en drainage, zulks tegen de daarvoor geldende voorwaarden en op kosten van de koper. c. bereikbaar vanaf het openbaar gebied en vrij zijn van feitelijke belemmeringen, die de bouw en/of de ingebruikneming verhinderen of beperken op een wijze, die niet in redelijkheid voor rekening van de koper behoort te komen.

7 3. De te realiseren woningen dienen door of namens koper blijvend te worden aangesloten op het, door of namens de gemeente, aangelegde rioleringsstelsel en op de overige openbare nutsvoorzieningen, zoals water, elektriciteit en stadsverwarming. Koper dient de aansluitingen tijdig aan te vragen bij de gemeente (voor wat betreft de riolering) en de nutsbedrijven (voor wat betreft de overige openbare nutsvoorzieningen). Alle aansluitkosten komen voor rekening van koper. 4. De te realiseren woningen dienen door of namens koper blijvend te worden aangesloten op een communicatie- en informatie-infrastructuur (telefoon, radio, televisie en internet). Koper dient een aansluiting tijdig aan te vragen bij een bedrijf dat de aansluiting kan verrichten. Alle aansluitkosten komen voor rekening van koper. 5. Koper verbindt zich om niet mee te werken aan het vestigen van de nodige erfdienstbaarheden en/of opstalrechten indien de gemeente en/of nutsbedrijven dat verzoeken. GEDOOGPLICHT Artikel De koper is verplicht te gedogen, dat op, in, aan of boven de onroerende zaak voor openbare doeleinden bestemde voorzieningen (zoals aanduidingsborden, schakelkasten, armaturen en dergelijke), worden aangebracht, onderhouden en/of vernieuwd. De gemeente is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding terzake van het gedogen. 2. Het aanbrengen, het onderhoud en/of het vernieuwen van deze openbare voorzieningen zal door de gemeente plaatsvinden na overleg met de koper. 3. Alle schade, die een onmiddellijk gevolg is van het vorenstaande en die redelijkerwijs niet ten laste van de koper kan blijven, zal door de gemeente, naar keuze van de koper, op kosten van de gemeente worden hersteld of aan de koper worden vergoed. KWALITATIEVE VERPLICHTING Artikel De in artikel 8 genoemde gedoogplicht, alsmede de eventuele in de koopovereenkomst als zodanig aangewezen artikelen blijven als kwalitatieve verplichting rusten op de onroerende zaak en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de zaak onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zal/zullen zijn degene(n) die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de zaak zal/zullen verkrijgen. 2. De in lid 1 bedoelde verplichting(en) wordt/worden bij deze overeenkomstig artikel 252 lid 2 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek als kwalitatieve verplichting vastgelegd en ingeschreven in de openbare registers. BOUWPLAN" Enzovoorts "ENGERGIEVOORZIENING Artikel Toepasselijkheid en definities a. Dit artikel geld in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 (bouwrijpe staat en nutsvoorzieningen). b. In dit artikel wordt verstaan onder: Binnenhuisinstallatie: het geheel van leidingen en apparatuur zich bevindende achter het leveringspunt, ten behoeve van ruimteverwarming, van warm tapwater en van elektriciteit in de woning, het bedrijf of de voorziening.

8 Energie-infrastructuur: leidingen met bijbehorende voorzieningen inclusief opstallen, zijnde de warmte-infrastructuur van het energiebedrijf en het elektriciteitsnet van de netbeheerder, waarop de binnenhuisinstallaties van verbruikers kunnen worden aangesloten, ten behoeve van de levering van energie. Warmte-infrastructuur: een stelsel van leidingen en installaties (inclusief meet- en regelinstallaties en appendages) inclusief opstallen bedoeld voor het transport van water voor ruimteverwarming en warm tapwater als onderdeel van de warmtevoorziening. Warmtevoorziening het geheel van warmte-opwekmiddelen en warmte-infrastructuur, bedoeld voor de levering van warmte aan alle daarop aangesloten verbruikers. 2. Binnenhuisinstallatie, aansluitbijdrage a. Koper is verplicht de benodigde binnenhuisinstallatie(s) te (doen) realiseren overeenkomstig de van toepassing zijnde aansluitvoorwaarden van het energiebedrijf. b. Koper dient de voor de aansluiting verschuldigde aansluitbijdrage(n), die het energiebedrijf hiervoor maximaal in rekening mag brengen, tijdig te voldoen aan het energiebedrijf. De ligging van het leveringspunt, zijnde het punt waarop de feitelijke levering van energie plaatsvindt, is van invloed op de hoogte van de aansluitbijdrage. Het niet realiseren van een kruipruimte kan leiden tot een verhoging van de aansluitbijdrage op de warmte-infrastructuur. c. Koper is verplicht de binnenhuisinstallatie(s) aan te laten sluiten en aangesloten te houden op de warmte-infrastructuur van het energiebedrijf. 3. Levering warmte en elektriciteit Het energiebedrijf hanteert algemene voorwaarden voor de levering van warmte en elektriciteit aan haar verbruiker(s). Koper dient zijn eventuele koper(s) hiervan tijdig op de hoogte te stellen. 4. Energie-infrastructuur a. Koper is verplicht om ten behoeve van de door het energiebedrijf in het verkochte aan te leggen energie-infrastructuur de door het energiebedrijf vereiste erfdienstbaarheden en/of opstalrechten, voor zover zich daartegen geen wettelijk voorschrift verzet, om niet te vestigen, waardoor de toegang tot en daar waar van toepassing de eigendom van de energie-infrastructuur ten behoeve van het energiebedrijf zullen zijn gewaarborgd. b. Het energiebedrijf is jegens Koper verplicht om bij vestiging van een erfdienstbaarheid en/of opstalrecht zorg te dragen voor een inrichting van de onroerende zaak overeenkomstig de bij vestiging van de erfdienstbaarheid of het opstalrecht kenbaar gemaakte (redelijke en gebruikelijke) eisen van de koper. Tevens heeft het energiebedrijf de verplichting om bij het einde van de erfdienstbaarheid en/of het opstalrecht voor doorhaling van het zakelijk recht in het kadaster zorg te dragen, waarbij de met de met de doorhaling gemoeide kosten voor rekening van het energiebedrijf komen. c. Koper verbeurt bij niet-, niet tijdige, of niet behoorlijke nakoming van de in sub a. genoemde verplichting, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van het energiebedrijf een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van tien procent (10 %) van de alsdan geldende waarde van het registergoed en daarnaast tweehonderdvijftig euro ( 250,00)

9 per dag dat genoemde verplichting niet wordt nagekomen na afloop van de termijn zoals deze is gesteld in de hiervoor bedoelde ingebrekestelling. 5. Kruipruimtes a. Koper is verplicht indien en voor zover de op de onroerende zaak te realiseren bebouwing wordt voorzien van één of meerdere kruipruimtes, deze kruipruimtes te (doen) realiseren overeenkomstig de van toepassing zijnde aansluitvoorwaarden voor warmte van het energiebedrijf en deze droog op te leveren, zodanig dat deze onder normale omstandigheden droog zullen zijn. b. Koper is gelet op het bepaalde in sub a. verplicht om ten behoeve van een goede afwatering van de kruipruimtes er zorg voor te dragen dat er een drainageleiding wordt aangelegd, die wordt aangesloten op het reguliere afwateringssysteem van de locatie. Het aansluitpunt voor de drainageleiding zal zich bevinden op circa vijftig centimeter (50 cm) binnen de erfgrens van de onroerende zaak ten opzichte van het openbaar gebied. c. Koper dient er zorg voor te dragen dat het aansluitpunt voor de drainageleiding te allen tijde vrij toegankelijk is voor het energiebedrijf. 6. GIW garantie Het energiebedrijf is verplicht de warmtevoorziening zodanig te ontwerpen dat voldaan kan worden aan de bepalingen van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) op het moment van aanvraag van de bouwvergunning. 7. Contact met energiebedrijf Koper dient in verband met het bepaalde in de leden 2 tot 7 tijdig contract op te nemen met het energiebedrijf. AANLEG- EN INSTANDHOUDINGSVERPLIGHTING PARKEREN OP EIGEN ERF Artikel De koper verplicht zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met het gereedkomen van de bebouwing voor zijn rekening twee van de openbare weg af met auto's toegankelijke parkeerplaatsen aan te leggen en in stand te houden. Garages worden niet als parkeerplaats meegerekend. 2. Koper verbindt zich tegenover de gemeente om voor de bedrijfsmatige activiteiten het extra benodigd aantal parkeerplaatsen op eigen terrein op te lossen. VERPLICHTING TOT ZELFBEWONING EN VERVREEMDINGSVERBOD Artikel De koper verplicht zich de op de onroerende zaak te bouwen woning gedurende twee achtereenvolgende jaren vanaf de datum van voltooiing van de woning, uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de koper als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is ingeschreven. 2. Zolang de op de grond te realiseren woning niet is voltooid en gedurende twee achtereenvolgende jaren, vanaf de datum van voltooiing van de woning, is het de koper niet toegestaan de woning met de daarbij behorende grond aan derden in juridische of economische eigendom over te dragen, dan wel te bezwaren met een persoonlijk of beperkt zakelijk recht, waardoor het (recht op) gebruik van de woning op een derde overgaat. De vestiging van een recht van hypotheek wordt hier niet onder begrepen. 3. Het bepaalde in de leden 1 en/of 2 is niet van toepassing in geval van:

10 a. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 174 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek; b. executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers als bedoeld in artikel 268 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. 4. De wethouder Grondbedrijf kan -na schriftelijk verzoek daartoe- ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 indien toepassing van deze bepalingen zou leiden tot onbillijkheid. De wethouder Grondbedrijf zal deze ontheffing -mits koper daartoe relevante schriftelijke bewijzen kan overleggen- verlenen in het geval van: a. verandering van werkkring van de koper of van diens partner op grond waarvan redelijkerwijs uit Almere verhuisd dient te worden; b. overlijden van koper of één van zijn gezinsleden; c. ontbinding van het huwelijk van koper door echtscheiding of ontbinding van het samenlevingsverband dan wel het geregistreerd partnerschap; d. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van koper of één van zijn gezinsleden. Onverminderd het bepaalde in lid 5 kan de wethouder Grondbedrijf aan de ontheffing nadere voorwaarden verbinden. 5. Voor zover de wethouder Grondbedrijf heeft ingestemd met het verlenen van een ontheffing als bedoeld in lid 4, is de koper -met uitzondering van het geval als omschreven in lid 4 sub b- aan de gemeente een vergoeding verschuldigd ter hoogte van: ÉÉNENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO ( ,00), zolang de woning niet is voltooid en gedurende de eerste twee jaar na voltooiing van de woning. De bereidheid de vergoeding te betalen laat de bevoegdheid van de wethouder Grondbedrijf om de ontheffing niet te verlenen onverlet. 6. De vergoeding dient te zijn betaald uiterlijk op het tijdstip dat de woning met de daarbij behorende grond aan derden in juridische of economische eigendom zal worden overgedragen dan wel zal worden bezwaard met een persoonlijk of beperkt zakelijk recht. De notaris, belast met de verkoop en eigendomsoverdracht van het de onroerende zaak binnen de in lid 2 vermelde termijn, dient bij de gemeente te informeren of de in lid 5 bedoelde vergoeding is voldaan. In het geval de vergoeding nog niet is voldaan, dient de notaris deze vergoeding bij de verkopende partij in rekening te brengen en aan de gemeente af te dragen. Voorzover nodig machtigt de verkopende partij bovenbedoelde notaris onherroepelijk om te handelen als hiervoor omschreven. 7. In geval koper -naar het oordeel van de wethouder Grondbedrijf- schriftelijk kan aantonen, dat in de algemene waardeontwikkeling van het vastgoed een constante negatieve tendens valt te ontdekken zal hem geen vergoeding, als bedoeld in lid 5, in rekening worden gebracht. Koper zal van deze beslissing schriftelijk op de hoogte worden gebracht. 8. Bij niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit dit artikel is de koper aan de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van vijfenveertigduizend driehonderdachtenzeventig euro en twee eurocent ( ,02). De boete moet worden voldaan binnen veertien dagen na daartoe strekkende mededeling door de gemeente. "NIET-NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN Artikel 16.

11 1. Behoudens eventuele toepassing van het bepaalde in artikel l2 verbeurt de koper bij niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van deze Algemene Voorwaarden, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van TIEN PROCENT (10 %) van de koopprijs, met een minimum van vierduizend vijfhonderdzevenendertig euro en tachtig eurocent ( 4.537,80), tenzij op de betreffende niet-nakoming in enig artikel afzonderlijk een boete is gesteld, in welk geval de afzonderlijke boeteregeling van toepassing is. 2. Naast het gestelde in lid 1 behouden de gemeente en de koper het recht om bij niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van de Algemene Voorwaarden nakoming te vorderen. KETTINGBEDING Artikel De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 18 (zolang en voor zover deze artikelen van toepassing zijn) bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en om de desbetreffende bepalingen in de notariële akte woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijfenveertigduizend driehonderdachtenzeventig euro en twee eurocent ( ,02), ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. 2. Op gelijke wijze als hiervoor in lid 1 bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde, dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid 1 bedoelde artikelen, als de in lid 1 en in het onderhavige lid 2 opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolger(s), respectievelijk beperkt gerechtigde(n). Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. MILIEUKUNDIG ONDERZOEK Artikel Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de onroerende zaak is een globaal onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport, dat bij de gemeente (afdeling Milieu) kan worden ingezien. Uit dit rapport blijkt, dat er geen reden is om aan te nemen, dat zich in de onroerende zaak stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu of anderszins onaanvaardbaar zijn. 2. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan: funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, tenzij deze materialen stoffen bevatten die zijn genoemd in de Wet Milieubeheer. Evenmin wordt hieronder verstaan de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden noch stobben van bomen of struiken. STADSVERWARMING Artikel 20.

12 ./. De onroerende zaak is gelegen in een gebied waar geen gas kan worden geleverd, doch stadsverwarming aanwezig is." De hiervoor gemelde "Algemene Verkoopvoorwaarden 1999 van de gemeente Almere" worden geacht - voor zover toepasselijk - in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken. Een kopie van deze algemene voorwaarden en bedingen is aan deze akte gehecht. Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van de rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen. Energieprestatiecertificaat Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen. Publiekrechtelijke beperkingen Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie. Bestemming Op het registergoed is het bestemmingsplan "Almere Poort" van toepassing. De bestemming van het registergoed is "Woongebied II (WG II) Homeruskwartier". Op de site is dit bestemmingsplan te raadplegen. Bodeminformatie Met betrekking tot bodeminformatie van het registergoed wordt te dezen verwezen naar een stuk van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek de dato drieëntwintig oktober tweeduizend dertien, waarvan een kopie aan deze akte. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Uitdrukkelijke aanvaarding Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.