Onderzoek tot m.e.r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek tot m.e.r."

Transcriptie

1 Onderzoek tot m.e.r. RUP Zonevreemde bedrijven Balen Concept Gemeentebestuur Balen Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Vredelaan Balen Grontmij Belgium Mechelen, 5 april 2012

2 Verantwoording Titel : Onderzoek tot m.e.r. Subtitel : RUP Zonevreemde bedrijven Balen Projectnummer : Referentienummer : _01_onderzoek tot mer_ Revisie : e Datum : 5 april 2012 Auteur(s) : Raïssa Bratkowski en Sigrid van de Noort adres : Gecontroleerd door : Raïssa Bratkowski Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : Raïssa Bratkowski Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Belgium NV Stationsstraat 51 B-2800 Mechelen T F Pagina 2 van 69

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Inhoud van het rapport Opzet van het RUP waarvoor een onderzoek tot m.e.r. wordt opgemaakt Initiatiefnemer BESCHRIJVING VAN HET PLAN P&A Cars Dries Ter Hoolst De Waterhoek BVBA Oeyen Garage Bogaerts Garage Cools Houben Smeyers Luypaerts XOD Convens Steenkapperij Van Dijck Garage Maes NV Josan Oeyen nv Publi Van Dijck AFTOETSING PLAN-MER-PLICHT Inleiding Toetsing aan categorieën van bepaalde projecten Noodzaak tot passende beoordeling GRENS- OF GEWESTGRENSOVERSCHRIJDENDE MILIEUEFFECTEN SCOPING Inleiding Scoping Bespreking scoping BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN P&A Cars Dries Ter Hoolst De Waterhoek BVBA Oeyen Garage Bogaerts Garage Houben Pagina 3 van 69

4 6.8 Smeyers Luypaerts Convens Steenkapperij Van Dyck Garage maes NV Josan Oeyen EXTERNE MENSVEILIGHEID BESLUIT Bijlagen Bijlage 1: Kaartenbundel Pagina 4 van 69

5 1 INLEIDING 1.1 Inhoud van het rapport Door de inwerkingtreding van het plan-m.e.r.-decreet van 27 april dient in het planproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) formeel rekening gehouden te worden met het onderzoek van milieueffecten die de realisatie van de bestemmingen in dit RUP kunnen teweegbrengen. In de praktijk betekent dit dat voor elk RUP minimaal een onderzoek tot m.e.r. (milieueffectrapportage) dient uitgevoerd te worden. Hierbij gaat men na of het plan of programma aanzienlijke effecten kan hebben t.o.v. de bestaande situatie voor mens en milieu. Dit onderzoek houdt een beoordeling in aan de hand van de in bijlage I opgesomde criteria van het Decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). De resultaten van het onderzoek tot m.e.r. geven aan of de opmaak van een plan-mer al dan niet noodzakelijk is. Bijkomend worden de resultaten aangewend om de ruimtelijke keuzes die in het RUP gemaakt worden inhoudelijk te versterken en te onderbouwen. 1.2 Opzet van het RUP waarvoor een onderzoek tot m.e.r. wordt opgemaakt Onderwerp van het RUP zonevreemde bedrijven is een herbestemming in functie van de bestendiging van verschillende zonevreemd gelegen bedrijven Definitie van de term zonevreemdheid Het fenomeen zonevreemdheid is ontstaan bij de opmaak van de gewestplannen. De gewestplannen hebben het grondgebied onderverdeeld in bestemmingsgebieden; de schaal en het opzet van de plannen liet echter niet toe elk bouwwerk in de daartoe geëigende zone te leggen. Functies die niet in een geëigende zone liggen of daarmee onverenigbaar zijn, zijn zonevreemd. Zonevreemdheid kan betrekking hebben op gebouwen, bouwen of exploiteren. Planologisch zonevreemd zijn, betekent nochtans niet dat een bepaalde betreffende functie op die plek ruimtelijk onverantwoord of ongewenst is. Voor deze bedrijven is herbestemming een optie. Voor de andere bedrijven is herlokalisatie noodzakelijk. De gemeente heeft in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een beleidsvisie met betrekking tot ruimtelijke ordening uitgezet. Vanuit deze globale visie zijn onder meer uitspraken gedaan over specifieke plekken en functies, waaronder de zonevreemde bedrijven Categorisering volgens het GRS Op basis van de richtinggevende ontwikkelingsperspectieven wordt voor zonevreemde bedrijven volgende categorisering ingevoerd: Categorie 0: herlokalisatie gewenst of uitdovend karakter 1 Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (BS 20/06/2007) Pagina 5 van 69

6 INLEIDING Categorie 1: bestendiging, geen uitbreiding Categorie 2: bestendiging, verbouwingen en beperkte uitbreidingen mogelijk in het kader van het verder zetten van een gezonde commerciële activiteit Om de zonevreemde bedrijven categorie 1 en 2 op hun huidige locatie te bestendigen, wordt een sectoraal gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. Daarin worden de ontwikkelingsperspectieven zoals omschreven in het richtinggevend deel van het structuurplan nader worden uitgewerkt, gedifferentieerd volgens de specifieke situatie van elk bedrijf en juridisch worden vastgelegd. 1.3 Initiatiefnemer Gemeentebestuur Balen Vredelaan Balen Pagina 6 van 69

7 2 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Kaart 1: wegenkaart Kaart 2: gewestplan Het plan bestaat uit meerdere deelplannen. Onderstaand wordt voor elk deelplan een overzicht gegeven van de ligging, bestaande toestand (feitelijk en juridisch) en van de planopties. Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen over de screening, werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om twee deelplannen uit het RUP te halen (deelplan 01 P&A Cars en deelplan 05 bvba Oeyen), om voor drie deelplannen de plangrens aan te passen (deelplan 07 Garage Cools, deelplan 09 Smeyers en deelplan 17 Publi Van Dijck) en voor bepaalde plangebieden beperkingen op te leggen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten. 2.1 P&A Cars Dit deelplan werd uit het RUP gehaald. 2.2 Dries Ligging Balen Adres Hoolst Kadastrale identificatie Sectie D nrs s7, p7, r7, y5 Aard Funerarium en schrijnwerkerij (trappenmaker) Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Pagina 7 van 69

8 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Bestaande feitelijke toestand Foto 1: vanaf Hoolst richting parking Foto 2: vanaf oprit richting het noorden Foto 3: parking ter hoogte van houtambacht Foto 4: zicht op bureel Dries NV is een begrafenisondernemer en schrijnwerkerij. De activiteit van de schrijnwerkerij betreft het maken van trappen. Het eigenlijke funerarium bevindt zich in het gebouw aan de straatkant. Aan de voorzijde bevinden zich de winkel, een magazijn en de samenkomstplaatsen. Daarachter liggen de bewaarplaats, de verzorgingsplaats, de groepplaats en een tweede magazijn. Op het perceel D 1032 y4 (Hoolst 22) staat een bedrijfswoning Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen woongebied met landelijk karakter (eerste 50 meter vanaf de straat) en agrarisch gebied. De aangrenzende bestemmingen zijn landelijk woongebied, agrarisch gebied en KMO-zone. De gebouwen op de percelen 1032 s7 en 1032 r7 zijn opgericht in respectievelijk 1956 en Ze zijn geacht vergund. Het achterste gebouw dateert van Overzicht van de vergunningen: 4 augustus 1981 (81/068): vergunning voor het slopen van een bestaand gebouw en bouwen van een opslagplaats (gebouw achteraan). 27 oktober 2004: vergunning voor regularisatie en verbouwing funerarium (gebouw vooraan) Pagina 8 van 69

9 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Het bedrijf heeft een exploitatievergunning tot 14 april 2013 een inrichting voor houtbewerking. Er is tevens een vergunning afgeleverd voor het inrichten van een funerarium Profiel Het bedrijf is een familiebedrijf, sinds 1958 op de huidige locatie gevestigd. Vijf familieleden werken in de zaak. Er is geen vast personeel in dienst. De schrijnwerkerij is nog een echt ambachtelijk bedrijf waar op traditionele manier trappen gemaakt worden Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte De toekomst van de trappenmakerij is onzeker. Wellicht zal ze op lange termijn verdwijnen. Het funerarium daarentegen is een groeiende activiteit. Er is een tendens om minder ceremonies in de kerk te houden. Het aantal begrafenissen in funeraria neemt dus toe. Tegelijk wordt de opkomst bij plechtigheden steeds kleiner. Dit wordt verklaard door de beperktere omvang van de families en door het verdwijnen van tradities bij begrafenissen. De infrastructuur voldoet voor de huidige activiteiten. Ook op termijn is er geen behoefte aan uitbreiding. Enkel op piekmomenten is er sprake van een beperkt ruimtegebrek. Dit uit zich vooral in een tekort aan parking. Indien nodig, wordt extra parking voorzien op het aangrenzende perceel. Dit is echter niet in eigendom van het bedrijf. Op lange termijn zal de trappenmakerij wellicht verdwijnen. Het bedrijf wenst in dat geval de achterste loods af te breken en te vervangen door extra parkeerruimte. 2.3 Ter Hoolst Ligging Balen Adres Olmensebaan 138 Kadastrale identificatie Sectie E nrs. 666l, 666n, 667b Aard Restaurant en traiteur Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Pagina 9 van 69

10 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Bestaande feitelijke toestand Foto 1: zicht op woning vanaf Olmensebaan Foto 2: zicht op achterkant van restaurant Foto 3: zicht vanuit tuin richting Olmensebaan Foto 4: zicht op parking Het min of meer driehoekig terrein kan in 3 stukken opgedeeld worden. In de noordelijke tip staat het gebouw, het centrale deel is aangelegd als parking en het zuidelijk deel is een gazon. In grondplan kan het gebouw worden opgevat als twee geschrankte volumes. Het oostelijke gedeelte aan de straatkant bevat het restaurant en een achterliggende woning. Het westelijke deel bevat op het gelijkvloers de keuken en op de verdieping een feestzaal. Tussen beide volumes in bevindt zich de inkom. In het centrale gedeelte is een parking aangelegd. De parkeerplaatsen zijn verspreid aangelegd en er is veel groen aangeplant. Het zuidelijk deel is een gazon. Dit gedeelte wordt bij nood gebruikt als extra parking Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gedeeltelijk gelegen landschappelijk waardevol agrarisch gebied en gedeeltelijk in landelijk woongebied. De bestemmingen van de aangrenzende percelen zijn landelijk woongebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het bedrijf is gelegen in een ankerplaats volgens de landschapsatlas. Pagina 10 van 69

11 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Het gebouw werd opgericht in Er zijn geen stedenbouwkundige vergunningen bekend. De functiewijziging naar restaurant en feestzaal dateert van Indien ze dateert van voor 9 september van dat jaar, wordt de functie beschouwd als vergund. Het bedrijf is geen eigenaar van de infrastructuur. De BVBA huurt het gebouw en terrein van de eigenaars Profiel Het gebouw was vroeger een boerderij. Later werden er landbouwproducten verkocht. Sinds 1984 is het een restaurant en feestzaal. Het huidige bedrijf is er sinds 1989 gevestigd. In dat jaar werd de traiteuractiviteit opgestart. De traiteur is momenteel de hoofdactiviteit. Het restaurant is enkel in de weekends open. Het heeft een capaciteit van 40 personen in de eetzaal en 30 personen in de feestzaal. Sinds 2007 is er nog een derde activiteit namelijk de import en verkoop aan particulieren van wijn. De BVBA heeft één halftijds personeelslid in dienst Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Het bedrijf wenst de huidige capaciteit te behouden. Er wordt slechts een beperkte uitbreiding van de bebouwing voorzien onder de vorm van een veranda aan de voorzijde van het restaurantgedeelte van het gebouw. 2.4 De Waterhoek Ligging Balen Adres Olmensebaan 126 Kadastrale identificatie Sectie E, nrs. 609 a, 609 b/2, 610 c3, 610 t2, 606 b/2, 606c Aard Taverne Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Pagina 11 van 69

12 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Bestaande feitelijke toestand Foto 1: zicht op taverne vanaf Olmensebaan Foto 2: parking Foto 3: zicht op tuin richting speeltuin Foto 4: zicht op weiland De infrastructuur bestaat uit een gebouw met een buitenterras, een tuin en een parking. Zowel ten oosten als ten zuiden van het gebouw is er parking. Het gebouw omvat ook de woning van de uitbater Bestaande juridische toestand De taverne is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen agrarisch gebied. De bestemmingen van de aangrenzende percelen zijn agrarisch gebied en landelijk woongebied. Er is geen bouwvergunning gekend Het gebouw is opgericht in 1948 en wordt bijgevolg als vergund beschouwd. In het gebouw is steeds een café, taverne of gelijkaardige functie aanwezig geweest. In de loop van de jaren is de uitbating verschillende malen onderbroken. De huidige activiteiten werden opgestart in De functie kan als vergund worden beschouwd. Op 29 november 1989 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het maken van venster- en deuropeningen en voor het vernieuwen van het dak op het achterste gedeelte van het gebouw. Deze vergunning werd geschorst op 22 december 1989 door het bestuur van de Stedenbouw (ref /F) en ingetrokken door het schepencollege van Balen op 10 januari De gronden langs het kanaal zijn eigendom van de Dienst voor de Scheepvaart. Het bedrijf heeft toestemming om een deel van deze gronden te gebruiken als parking. Pagina 12 van 69

13 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Profiel De taverne biedt plaats aan ongeveer 90 personen. In de veranda is plaats voor nog eens 120 bijkomende personen. Vooral in het weekend zijn er veel klanten. Op maandag is de zaak gesloten Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Het bedrijf heeft geen uitbreidingsbehoeften in strikte zin maar een overdekking van het terras is wel gewenst. Op langere termijn is bijkomende parking wenselijk. 2.5 BVBA Oeyen Dit deelplan werd uit het RUP gehaald. 2.6 Garage Bogaerts Ligging Hamsehoeven Adres Hamsestraat 43 Kadastrale identificatie Sectie C nrs. 681 n, 681 p Aard garage Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Bestaande feitelijke toestand Foto 1: zicht op woonhuis vanaf Hamsestraat Foto 2: inrit vanaf Hamsestraat Pagina 13 van 69

14 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Foto 3: vanaf parking richting Hamsestraat Foto 4: vanaf bureel richting Immertseweg Het woonhuis situeert zich op de hoek van de Hamsestraat en de Immertseweg. In de woning is er een kleine ontvangstruimte voor de klanten van de garage. De kelder van de woning fungeert als magazijn. De garage staat achter de woning, langs de Immertseweg. Deze straat geeft ook toegang tot de garage. Het gebouw staat ruim 15 meter achter de straat. De strook tussen de straat en het gebouw is verhard met asfalt. Hier worden wagens gestald. In de garage zijn de werkplaatsen en het magazijn gesitueerd. Twee poorten geven toegang tot het gebouw. Aan de kant van de woning is een klein kantoorgebouw tegen de garage gebouwd. Aan de andere zijde is er een kleine aanbouw waarin onder andere olie gestockeerd wordt. Tegen de westelijke perceelsgrens staan verschillende bijgebouwen. Onder een open afdak worden oude legerjeeps gestald. Daarachter staan gesloten stalen loodsen. Helemaal achteraan is er nog een kleinere open loods. Op het terrein is een bezinkput aanwezig voor de opvang het water afkomstig van het wassen van auto s Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in woongebied met landelijk karakter (eerste 50 meter vanaf de straat) en agrarisch gebied. De bestemmingen van de aangrenzende percelen zijn woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied. Er is geen BPA of RUP van kracht. Er gelden volgende verkavelingen: V71/28 van V71/29 van : wijziging van verkaveling ten behoeve van het omvormen van een bergplaats van 10m00 op 20m40 tot garage-werkplaats. W2002/6 van : wijziging voor de samengevoegde kavels 7 en 8 van de verkavelingsvergunning van 22 juli 1977 ten behoeve van een beperkte uitbreiding van de bestaande garage-werkplaats en het aanbouwen van een kantoor De oorspronkelijke garage en de woning dateren van Voor het bedrijf gelden volgende bouwvergunningen: 1973/1 van 19 januari 1973: bouwen van een woning 1990/135(2) van 6 februari 1991: uitbreiding garage en regularisatie bestaande garage 2003/105 van 30 april 2003: aanbouwen van een bureel Er zijn geen vastgestelde bouwmisdrijven. Pagina 14 van 69

15 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Het bedrijf heeft een milieuvergunning voor het uitbaten van een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen. De vergunning werd verleend door het college van de gemeente Balen in de zitting van 27 april 1994 en is geldig tot en met 27 april Het bedrijf is hoofdzakelijk vergund Profiel Het bedrijf startte op 1 oktober 1968 en is sinds 18 november 1974 op de huidige locatie gevestigd. De woning en de garage dateren van De oorspronkelijke garage had een oppervlakte van ongeveer ¾ van de huidige. De activiteiten betreffen onderhoud, mechanische herstellingen en carrosserie. Er is echter geen spuitcabine aanwezig. Daarnaast verkoopt de garage ook nieuwe wagens en tweedehands auto s. Ze is echter geen officiële verdeler. De bedrijfsleiding bestaat uit 2 personen. Het bedrijf heeft 8 arbeiders in dienst. 80% van het personeel komt uit de onmiddellijke omgeving, de rest van buiten de gemeente. De afgelopen 5 jaar bleef het personeelsbestand stabiel. Per dag zijn er gemiddeld 15 klanten en bezoekers. Dit betekent 30 verkeersbewegingen per dag. Van de werknemers komen 6 personen met de auto naar het werk, 2 te voet of met de fiets. Het bedrijfstransport gebeurt met lichte vrachtwagens of auto s en bedraagt gemiddeld 8 bewegingen per dag. Het betreft een klein doch dynamisch bedrijf waar opvolging voorzien is. De afgelopen jaren is stelselmatig geïnvesteerd in het bedrijf voor bedragen variëren van tot Euro. De laatste grote investering betrof het bijbouwen van het kantoortje in Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Het bedrijf wenst zijn activiteiten verder te zetten onder de huidige vorm en omvang. Er zijn geen uitbreidingsbehoeften. 2.7 Garage Cools Ligging Balen Adres Soef 165 Kadastrale identificatie Sectie C, nrs. 172g, 174c, 174d/deel Aard Garage Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Pagina 15 van 69

16 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Bestaande feitelijke toestand Foto 1: vanaf Soef richting westen Foto 2: vanaf oprit richting werkplaats Foto 3: parking Foto 4: stockage voor wisselstukken Het bedrijfsgebouw ligt langs de Soef, een voldoende brede en behoorlijk uitgeruste weg. De omgeving bestaat overwegend uit vrijstaande woningen. Rechtsaanpalend ligt een vergunde niet vervallen verkaveling van 2 kavels voor eengezinswoningen. Slechts één van de kavels is bebouwd. Linksaanpalend staat een relatief kleine woning. Het bedrijfsgebouw staat aan de linkerzijde van het perceel. Vanaf de straat omvat het gebouw achtereenvolgens een toonzaal met een appartement op de verdieping, de burelen, de werkplaats, een carwash, een opslagruimte en een technische ruimte. het bouwvolume met de toonzaal en de burelen staat 6 meter van de rand van de weg (13 meter uit de as van de weg). Ze sluit aan bij de vroeger gebouwde herstelwerkplaats. De gebouwen zijn 6 à 7 meter hoog en afgewerkt met een plat dak. Zowel langs de straat als rechts van het bedrijfsgebouw is een grote verharde oppervlakte die gebruikt wordt voor het stallen van voertuigen. Op het verharde gedeelte worden oude auto s gestald ten behoeve van wisselstukken. In totaal kunnen op het terrein ongeveer 80 auto s gestald worden. De woning Soef nr. 163 is door het bedrijf aangekocht. De woning aan de andere zijde van de garage behoort niet tot het bedrijf. Pagina 16 van 69

17 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in woongebied (eerste 50 meter vanaf de rooilijn) en agrarisch gebied (achterliggend gedeelte). De bestemmingen van de aangrenzende percelen zijn eveneens woongebied en agrarisch gebied. Voor het plangebied zijn er geen BPA s of RUP s van kracht. Het bedrijf is gelegen in de verkaveling V63/38 van Voor de Soef is er een rooilijn en onteigeningsplan van kracht van Voor het bedrijf gelden volgende bouwvergunningen: 65/072 van : bouwen van een woning (Soef 163) 75/106 van : toonzaal met woongelegenheid en autoherstelplaats 82/009 van : uitbreiding herstelplaats voor auto s 2002/154 van : slopen van de bestaande showroom met woning en bouwen van een toonzaal met burelen en appartement 2007/118 van : reclamezuilen Er werden geen bouwmisdrijven vastgesteld. Het bedrijf is hoofdzakelijk vergund. Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning klasse 2, afgeleverd door het schepencollege van Balen op 9 november 2005, voor het uitbaten van een garage. De vergunning werd verleend voor een termijn die eindigt op 9 november De NV is mede-eigenaar van de bedrijfsgronden. Het bedrijf is tevens (mede-) eigenaar van de linksaanpalende woning Profiel Het bedrijf is sinds 1975 op de huidige locatie gevestigd. In 1988 werd het omgevormd naar een NV. De bedrijfsactiviteit betreft de verkoop en het onderhoud van wagens. Het bedrijf is een officiële verdeler (merk Toyota) en verkoopt tweedehands auto s. De infrastructuur voldoet aan alle vereisten van de invoerder van het automerk. Op deze locatie is er geen carrosserieafdeling met spuitcabine meer aanwezig. Deze activiteit is verhuisd naar een bedrijvenzone. Er zijn gemiddeld 20 klanten en bezoekers per dag, vooral uit Balen, Mol en Lommel. Twee personen vormen de bedrijfsleiding. Daarnaast zijn er 5 bedienden en 9 arbeiders. Het bedrijf heeft nog een tweede vestiging in Mol waar 1 bediende en 1 arbeider werken. Ruim de helft van het personeel woont in Balen. De afgelopen 5 jaar groeide de tewerkstelling. Het betreft een dynamisch bedrijf met een jaarlijkse omzet van bijna 10 miljoen euro. Er is opvolging. Van de 18 mensen die in het bedrijf werken, komen er 13 met de wagen naar het werk en 5 te voet of met de fiets. Het bedrijfstransport bestaat uit 3 zware vrachtwagens per week, 1 lichte vrachtwagen per dag, 1 bestelwagen per dag en 1 tankwagen per maand. Daarnaast zijn er gemiddeld 20 klanten en bezoekers per dag die met de auto komen. Laden en lossen gebeurt meestal op het bedrijventerrein. Slechts bij uitzondering gebeurt het laden een lossen van auto s op de openbare weg. Pagina 17 van 69

18 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Het bedrijf plant volgende ingrepen: Een kleine uitbreiding van de werkplaats in noordelijke richting; Afwerking van de gevel met sandwichpanelen; Een gedeeltelijke overkapping van de parking voor ongeveer 20 wagens. 2.8 Houben Ligging Olmen Adres Olmensebaan 139 Kadastrale identificatie Sectie E, nrs. 530g, 530h, 530k Aard Garage Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Bestaande feitelijke toestand Foto 1: vanaf Olmensebaan richting bedrijf Foto 2: parking aan zijde van Olmensebaan Pagina 18 van 69

19 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Foto 3: parking Foto 4: opslag richting Olmensebaan De bedrijfssite bestaat uit 2 percelen. Op het rechtse perceel staan een woning en de garage. Het linkse perceel is niet bebouwd en bestaat uit parkings en een tuin. Aan de straatkant staat een woning op ongeveer 13 meter van de straatkant. De ruimte tussen de woning en de straat is aangelegd in asfalt en dient als parking voor auto s die te koop zijn. De eigenlijke garage werd gebouwd in Ze staat op ongeveer 35 meter van de straat. Het is een loods van ongeveer 18 op 16 meter. De gevel is afgewerkt met betonplaten, het dak met golfplaten. De ruimte rondom de garage is verhard, deels in asfalt, deels in klinkers. Tussen de woning en de loods is een magazijn gebouwd (1985) en werd een container gezet (1990). In de container is het bureel ondergebracht. Achteraan is tegen de loods een overdekte opslagruimte aangebouwd. Het is een afdak gemaakt uit golfplaten. Onder het afdak staat een clarck en wordt materiaal opgeslagen. Het linkse perceel bestaat hoofdzakelijk uit parkings, aangelegd in kiezel. Een deel is aangelegd als tuin. De achterste parking dient voor auto s die langer blijven staan of die worden bijgehouden voor de onderdelen. Er zijn in totaal 50 parkeerplaatsen op het terrein Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in woongebied (eerste 50 meter vanaf de rooilijn) en agrarisch gebied (achterliggend gedeelte). Het linker perceel is volledig in agrarisch gebied gelegen. De bestemmingen van de aangrenzende percelen zijn eveneens woongebied en agrarisch gebied. Voor het plangebied zijn er geen BPA s of RUP s, verkavelingen, erfdienstbaarheden of rooilijnplannen van kracht. Voor het bedrijf gelden volgende bouwvergunningen: 63/011 van : woning met aanhorigheden 84/007 van : herstelplaats autovoertuigen Het magazijn (bouwjaar 1985), het bureel (container geplaatst in 1990) en de opslagruimte achteraan zijn niet vergund. De eigenlijke werkplaats en garage is dit wel. Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning klasse 2 geldig tot voor het exploiteren van garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden. Het bedrijf is geen eigenaar van de gronden. Pagina 19 van 69

20 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Profiel De garage is gestart in 1984 als een eenmanszaak, op de huidige locatie. Tussen 1984 en 2008 veranderde het bedrijf verschillende malen van eigenaar doch de activiteiten bleven ongewijzigd. Het bedrijf verkoopt tweedehandsauto s van enkele jaren oud aan particulieren. Op bestelling worden ook nieuwe wagens verkocht. Daarnaast doet het bedrijf onderhoud van auto s. Er worden geen carrosseriewerken uitgevoerd. Gemiddeld zijn ze 6 klanten en bezoekers per dag. Momenteel zijn er naast de zaakvoerder 3 arbeiders aan het werk. Er is één administratief bediende op zelfstandige basis. De afgelopen 5 jaar is het aantal personeelsleden toegenomen. Het gaat om een kleinschalig doch licht groeiend en dynamisch bedrijf. Er is opvolging voorzien. De verkeersgeneratie is beperkt. Er zijn slechts sporadisch bedrijfstransporten met vrachtwagens. Laden en lossen gebeurt op het bedrijfsterrein. Alle werknemers komen met de auto. Gemiddeld zijn er 6 klanten per dag Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Het bedrijf wenst volgende werken uit te voeren: Het vervangen van de parkings in kiezel door parkings in asfalt; Het aanbrengen van publiciteitsborden en verlichting op de parking vooraan; Een volledige renovatie van de bestaande garage (zonder uitbreiding van het volume) Op langere termijn plant men de aankoop van het perceel achter de garage. De extra ruimte zou benut worden om wagens langer te stockeren, om materieel (o.a. clarck) te stallen en om extra opslagruimte voor o.a. banden en velgen te creëren. Het bedrijf voorziet hiervoor geen aanbouw aan de bestaande loods maar de bouw van een vrijstaande garage of tent Conclusie De volledige verharding van het onbebouwde deel van het terrein met een monolithisch materiaal is niet gewenst. Ook de bouw van een vrijstaande garage of tent voor opslag op het achterliggend terrein is niet gewenst. Immers dergelijke ontwikkeling heeft vanwege de ligging van het bedrijf op de rand van een landelijk woonlint en aansluitend op een groter open ruimtegebied een wezenlijke negatieve ruimtelijke impact. 2.9 Smeyers Ligging Zandvliet - Olmen Adres Meerhoutsebaan 31 Kadastrale identificatie Sectie A nrs. 756e en 756f Aard Houtbouw Pagina 20 van 69

21 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Bestaande feitelijke toestand Foto 1: inrit vanaf Meerhoutsebaan Foto 2: zicht vanaf het zuiden richting Meerhoutsebaan Foto 3: schrijnwerkerij Foto 4: schrijnwerkerij Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in landelijk woongebied. De bestemmingen van de aangrenzende percelen zijn agrarisch gebied en landelijk woongebied. Er zijn geen BPA s of RUP s, verkavelingen, erfdienstbaarheden of rooilijnplannen van toepassing. Pagina 21 van 69

22 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Voor de site gelden volgende vergunningen: 85/110 van : woning 88/098 van : berging 93/165 van : open schuur 94/10 van : schrijnwerkerij met houtopslag en garage 2004/8 van : uitbreiden woning De open schuur (vergunning 93/165) verdween bij de bouw van de schrijnwerkerij. Er zijn geen bouwmisdrijven vastgesteld. Het bedrijf is hoofdzakelijk vergund Profiel De activiteit van het bedrijf omvat het maken van meubels en houten vakwerk. Het personeelsbestand bestaat uit de zaakvoerder en 3 werknemers. Het bedrijfstransport gebeurt hoofdzakelijke met kleine vrachtwagens. Gemiddeld is er 1 maal per week een levering. Ongeveer 5 maal per jaar zijn er transporten met grote vrachtwagens met oplegger. Dergelijke vrachtwagens kunnen het terrein niet oprijden. Het laden en lossen gebeurt op de Meerhoutsebaan, wat tot gevaarlijke situaties leidt Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Het bedrijf heeft delen van de 2 achterliggende percelen aangekocht. De bedoeling is de toegang tot het bedrijf te verleggen naar de Langenberg. Langs deze straat is al een personeelsparking aangelegd. Op korte termijn wenst het bedrijf haar activiteiten uit te breiden door ook volledige woningskeletten te bouwen. Hiervoor is een grotere loods nodig. De gewenste afmetingen zijn 14 op 15 meter en een vrije hoogte binnenin van 5 meter. De bestaande maximale breedte van 14 meter wordt dus behouden. Tevens wenst men massief hout op te slaan. De loods zal in hout gebouwd worden. Het kan eventueel een half-open loods zijn. De uitbreiding van de activiteiten zal leiden tot een toename van de werkgelegenheid met Conclusie De gemeente opteert ervoor om enkel de huidige activiteiten binnen het plangebied te bestendigen en uitbreidingsmogelijkheden te beperken tot (de draagkracht van) het plangebied. Optimalisatie dient op de site te gebeuren. Indien de bedrijfsactiviteiten niet kunnen georganiseerd worden op de site, dient herlocalisatie overwogen te worden Luypaerts Ligging Rosselaar Adres Olmensebaan 86 Kadastrale identificatie Sectie E, nrs. 360n, 360m 369b/deel, 376b, 377, Aard Fabricage van betonnen prefab elementen Pagina 22 van 69

23 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Bestaande feitelijke toestand Foto 1: zicht op productiehal vanaf Olmensebaan Foto 2: zicht op stapelplaats Foto 3: ter hoogte van productiehal richting noorden Foto 4: stapelplaats richting Olmensebaan Centraal op de bedrijfssite staat een grote loods van ongeveer m². In de loods bevinden zich 3 machines, respectievelijk voor palen, lateien en platen. Er zijn tevens 2 rolbruggen en 2 menginstallaties. Ter hoogte van de menginstallaties staan buiten 2 silo s en bunkers voor de opslag van materiaal. De terreinen aan weerszijden worden gebruikt voor opslag. Tegenover de loods bevindt zich de in- en uitrit voor de vrachtwagens die de afgewerkte producten ophalen. Langs de Olmensebaan staan woningen. De woning die het dichtst bij de loods staat, omvat ook een kantoor voor de zaakvoerders. De er naast gelegen duiventil staat leeg. Rechts van Pagina 23 van 69

24 BESCHRIJVING VAN HET PLAN deze woning ligt de in- en uitrit voor de vrachtwagens met grondstoffen. De twee woningen die verderop langs de weg staan zijn eigendom van het bedrijf en worden verhuurd. De terreinen achter deze woningen dienen eveneens voor opslag. Twee toegangen tot de Olmensebaan ontsluiten de bedrijfssite. Gezien de aard van de activiteiten is een niet-waterdoorlatende verharding in beton noodzakelijk. De delen die bereden worden door de vrachtwagens en die gebruikt worden voor de stockage van de afgewerkte producten, moeten een dergelijke verharding hebben. In functie van de buffering en opvang van het afstromend hemelwater, heeft het bedrijf 2 percelen ten noorden van de bedrijfssite aangekocht. Deze gronden liggen ongeveer 1 meter lager de het bedrijf. Het bedrijf beschikt over infiltratieputten met een capaciteit van liter. Het bedrijf heeft tevens maatregelen genomen om stofhinder te beperken. De silo s zijn dicht gemaakt en filters werden aangebracht. Lawaaihinder blijft evenwel een probleem Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen woongebied met landelijk karakter en in agrarisch gebied. De bestemmingen van de aangrenzende percelen zijn agrarisch gebied, woongebied met landelijk karakter en recreatiegebied. Er zijn geen BPA s of RUP s, verkavelingen of rooilijnplannen van toepassing. Over de bedrijfssite loopt een deel openbare weg. Er is enkel een bouwvergunning voor de woning nr. 86 bekend (vergunning 1960/04). De huidige loods dateert oorspronkelijk van 1961 en is geacht vergund. Er werden geen bouwmisdrijven vastgesteld. Het bedrijf beschikt over een klasse 2 vergunning die eindigt op 10 december Profiel Het bedrijf werd opgericht in 1931 en is sinds 1960 op de huidige locatie gevestigd. Het is een familiebedrijf met de derde generatie zaakvoerders. Luypaerts fabriceert betonnen prefab elementen. Dit gebeurt volledig in de bedrijfsgebouwen. Buiten worden zand, cement en afgewerkte producten opgeslagen. Drie personen vormen de bedrijfsleiding. Daarnaast zijn er twee arbeiders. Alle personen wonen in de onmiddellijke omgeving. De afgelopen 5 jaar is het personeelsbestand stabiel gebleven. Het bedrijf Luypaerts heeft een lange traditie maar is toch blijven evolueren binnen de sector. Tussen 1989 en 2008 werd continu geïnvesteerd in machines en installaties, voor een totaal bedrag van 1,2 miljoen euro. Er is opvolging voorzien binnen het bedrijf. Alle werknemers komen te voet naar hun werk. Het bedrijfstransport bestaat uit ongeveer 5 zware vrachtwagens per dag. Bijkomend zijn er 2 transporten met andere voertuigen. Het aantal klanten en bezoekers bedraagt gemiddeld 5 per dag. De klanten situeren zich in een straal van ongeveer 30 kilometer rond het bedrijf. Op het terrein zijn er 5 parkeerplaatsen voor auto s en 4 voor vrachtwagens. Laden en lossen gebeurt op het bedrijfsterrein Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte De loods wordt momenteel voor 100% gebruikt. Omdat het bedrijf een tweede machine nodig voor de productie van betonplaten, is een uitbreiding van de bestaande loods met ongeveer 450 Pagina 24 van 69

25 BESCHRIJVING VAN HET PLAN m² noodzakelijk. Met een tweede machine zal het bedrijf haar werk kunnen optimaliseren. Een machine kan immers niet elke dag gebruikt worden omdat er voldoende tijd moet voorzien worden voor het drogen van de betonproducten. vanwege de interne organisatie van het productieproces, kan een uitbreiding enkel gerealiseerd worden aan de rechterzijde van de loods. Door de efficiëntere organisatie, zal de productiecapaciteit verhogen. Daarom is er ook nood aan een extra m² voor de opslag van afgewerkte producten. In beperkte mate kan in de huidige opslagzones hoger gestapeld worden. Nu worden afgewerkte producten tot 2 lagen hoog gestapeld. Dit kan opgetrokken worden tot 4 lagen. Meer kan echter niet omdat het risico op instabiliteit van de stapeling en het barsten van de producten te hoog zou worden. De uitbreiding zou op korte termijn 1 bijkomende arbeidsplaats scheppen. Op langere termijn kan dit oplopen tot 5 bijkomende plaatsen Besluit Het betreft een uitbreiding op gronden die momenteel reeds volledig in gebruik zijn van het bedrijf. Vanwege het aanzienlijk volume van de bijkomende loods, wordt deze vraag wel beschouwd al zijnde uitbreiding. Omdat de gronden waarop de uitbreding zou worden gerealiseerd vandaag reeds volledig worden benut in functie van betreffende bedrijfsactiviteiten en omdat de bedrijfsactiviteiten meer binnen de gebouwen en minder in open lucht zouden plaats vinden, kan de gemeente zich vinden in de gevraagde uitbreiding. Ook de ruimtelijke impact ervan kan als niet-wezenlijk worden beschouwd XOD Ligging Gerheide Adres Gerheide 22 Kadastrale identificatie Sectie B, nrs. 410 n Aard Drukkerij Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Bestaande feitelijke toestand Pagina 25 van 69

26 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Foto 1: inrit vanaf Gerheide Foto 2: zicht op bedrijf Foto 3: vanaf drukkerij richting Gerheide Foto 4: achterkant drukkerij Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in woongebied (eerste 50 meter vanaf de straat) en woonuitbreidingsgebied (achterliggend deel). De bestemmingen van de aangrenzende percelen zijn woonuitbreidingsgebied. Er zijn geen BPA s of RUP s, verkavelingen of erfdienstbaarheden. Voor de straat is het rooilijnplan Gerheide (MB ) van toepassing. Volgende stedenbouwkundige vergunningen zijn van kracht: 94/090 van : bouwen van een drukkerij met burelen 2008/56 van : verbouwen van een drukkerij 2008/285 van : plaatsen reclamezuil en publiciteitsdoek Er werden geen bouwmisdrijven vastgesteld. Zowel het gebouw als de functie zijn vergund. Het bedrijf is hoofdzakelijk vergund. De Vennootschap XOD is eigenaar van het terrein en het gebouw. Het bedrijf heeft een milieuvergunning klasse 2 die loopt tot 10 januari Profiel Het bedrijf XOD is een drukkerij. De activiteiten situeren zich zowel in de sector van de productie als van de groothandel. Het bedrijf is opgestart in 2003 en sinds januari 2009 op de Pagina 26 van 69

27 BESCHRIJVING VAN HET PLAN huidige locatie gevestigd. Daarvoor was er in de gebouwen aan Gerheide een andere drukkerij (Grafilux) gevestigd. In het bedrijf werkt één bedrijfsleider en 6 bedienden. Bijna iedereen woont in de onmiddellijke omgeving. De afgelopen 5 jaar is het personeelsbestand toegenomen. Het bedrijfstransport gebeurt met lichte vrachtwagens en bestelwagens. Er zin ongeveer 20 bewegingen per dag. Daarnaast zijn er gemiddeld 10 klanten of bezoekers per dag. De helft van het personeel komt met de auto naar het werk, de andere helft te voet of met de fiets. Leveringen met grote vrachtwagens komen slechts zelden voor (2 à 3 maal per jaar). Op het bedrijfsterrein zijn er 30 parkeerplaatsen voor auto s en 1 vrachtwagenparkeerplaats. Laden en lossen gebeurt op het terrein Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Vanwege de gestage groei de afgelopen jaren, heeft het bedrijf nood een uitbreiding van de produktieruimte met 225 m². Dit zal op korte termijn leiden tot een toename van de werkgelegenheid met 2 plaatsen, op langere termijn worden nog eens 2 extra plaatsen in het vooruitzicht gesteld. De uitbreidingsbehoefte valt vooral te verklaren door het feit dat het bedrijf verder evolueert naar groot formaat printen en afwerken. De machines hiervoor worden steeds groter. Er is één hal van minstens 15 op 15 meter nodig. De uitbreiding zal dezelfde hoogte hebben als het bestaande gebouw Besluit Het betreft een uitbreiding van het bestaande gebouw op de gronden die momenteel reeds in gebruik zijn van het bedrijf. De volumevermeerdering van het bedrijf is zowel relatief ten opzichte van het huidig volume als absoluut beperkt. Om deze reden en omdat de gevraagde uitbreiding geen wezenlijke ruimtelijke impact met zich mee zal brengen, kan de gemeente zich vinden in de gevraagde uitbreiding Convens Ligging Rosselaar Adres Graanstraat 11 Kadastrale identificatie Sectie E, nrs. 343g, 362n, 363l Aard tankstation en winkel Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Bestaande feitelijke toestand Pagina 27 van 69

28 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Foto 1: inrit vanaf Graanstraat Foto 2: pomp Foto 3: opslagplaats Foto 4: zicht op loods Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in woongebied met landelijk karakter (eerste 50 meter vanaf de straat) en agrarisch gebied (achterliggend deel). De bestemmingen van de aangrenzende percelen zijn. Er zijn geen BPA s of RUP s, verkavelingen, erfdienstbaarheden of rooilijnplannen van toepassing. Binnen het plangebied zijn volgende vergunningen van kracht: : woning (opgericht in 1969 volgens het kadaster) : zeugenstal (opgericht in 1970 volgens het kadaster) Van de overige constructies zijn geen stedenbouwkundige vergunningen bekend. Afhankelijk van de datum van oprichting kunnen ze als geacht vergund beschouwd worden. Er zijn momenteel onvoldoende gegevens om te besluiten of het bedrijf al dan niet hoofdzakelijk vergund is. Er werden geen bouwmisdrijven vastgesteld. De afdeling milieu-inspectie stelde op een proces-verbaal op voor een overtreding op de milieuhygiënewetgeving. Het bedrijf beschikt niet over de vereiste milieuvergunning voor het uitbaten van een verdeelstation van brandstoffen Profiel Pagina 28 van 69

29 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Convens valt onder de categorie kleinhandel. Volgende wordt door het bedrijf verkocht: Tuin- en dierbenodigdheden Voeders brandstoffen Er zijn 3 bedrijfsleiders en 6 tewerkgestelden (2 bedienden en 4 arbeiders). Allen zijn woonachtig in de onmiddellijke omgeving. De afgelopen 5 jaar is het personeelsbestand toegenomen. Het aantal klanten/bezoekers betreft bij benadering 180 bewegingen per dag. Daarnaast zijn er 10 aankomsten van personeelsleden per dag. Het personeel komt overwegend met de auto naar het werk (6 ten opzichte van 2 te voet/per fiets). Leveringen met grote vrachtwagens gebeurt dagelijks (1 zware vrachtwagen, 1 lichte vrachtwagen en 3 tankwagens). Op het bedrijfsterrein zijn er 12 parkeerplaatsen voor auto s en 3 vrachtwagenparkeerplaatsen. Laden en lossen gebeurt op het terrein Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Het bedrijf wenst bijkomende verkoopruimte van 350 m² op aanpalende gronden in functie van de optimalisatie van de bestaande activiteiten Besluit De wens van het bedrijf om uit te breiden op aanpalende gronden zal een aanzienlijke ruimtelijke impact op de omgeving hebben. Immers de schaal van het bedrijf is op dit ogenblik reeds van die aard dat van een schaalbreuk gesproken kan worden ten opzichte van de aanpalende woningen. Door de ligging in het woonlint in combinatie met het type van bedrijfsactiviteiten, wordt geopteerd voor een uitdoofbeleid. Optimalisatie op de gronden die momenteel reeds in gebruik zijn, kan wel. Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten kunnen de gronden opnieuw voor de huidige bestemming worden aangewend Steenkapperij Van Dijck Ligging Gerheide Adres Gerheide 43 Kadastrale identificatie Sectie B, nrs. 367, 397 a/2, 397 v, 397 w, 399 s Aard Steenkapperij Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Pagina 29 van 69

30 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Bestaande feitelijke toestand Foto 1: zicht op woning vanaf Gerheide Foto 2: zicht op stockage vanaf Gerheide Foto 3: zicht op afwerkhal Foto 4: zicht op zaaghal Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in woongebied (eerste 50 meter vanaf de rooilijn) en agrarisch gebied (achterliggend deel). Ook de aangrenzende gewestplanbestemmingen zijn woongebied en agrarisch gebied. Er zijn geen BPA s of RUP s, verkavelingen of erfdienstbaarheden. Voor de straat is het rooilijnplan Gerheide (MB ) van toepassing. Voor de verbouwing van de woning langs de straat in 1969 werd een bouwvergunning afgeleverd (69/052 van ). Uit het dossier van deze vergunning blijkt dat de huidige loods achter de woning en het huidige kantoorgebouw toen al bestonden. De zaaghal, (grote loods achteraan) dateert van 1969, doch hiervan is geen vergunning bekend. Dit gebouw is geacht vergund. Bekeken in zijn totaliteit kan het bedrijf als hoofdzakelijk vergund beschouwd worden omdat de belangrijkste bedrijfsgebouwen en het kantoor geacht vergund zijn Profiel Steenkapperij Van Dijck werd opgestart in 1961 en is sindsdien op de huidige locatie gevestigd. De bedrijfsactiviteiten omvatten het verzagen en bewerken van natuursteen. Het bedrijf stelt 3 bedrijfleiders tewerk en 6 arbeiders. De laatste 5 jaar is het aantal tewerkgestelden stabiel gebleven. Opvolging van de bedrijfsleiding is voorzien. Pagina 30 van 69

31 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Van de tewerkgestelden woont 20% in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf en 80% buiten de gemeente. Het aantal klanten/bezoekers betreft bij benadering 10 tot 20 bewegingen per dag. Daarnaast zijn er 6 aankomsten van personeelsleden per dag. Het personeel komt overwegend met de auto naar het werk (4 ten opzichte van 2 te voet/per fiets). Leveringen met grote vrachtwagens gebeurt dagelijks (1 tot 2 zware vrachtwagen, 4 tot 5 lichte vrachtwagen en 4 tot 5 bestelwagens). Op het bedrijfsterrein zijn er 10 parkeerplaatsen voor auto s en 4 vrachtwagenparkeerplaatsen. Laden en lossen gebeurt op het terrein Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Het bedrijf wenst uit te breiden op het huidige terrein (het onbebouwde deel en/of verhogen van het aantal verdiepingen) in functie van de verhoging van de productie of capaciteit. Op korte termijn zou dit een uitbreiding van de werkgelegenheid met 2 bijkomende werkplaatsen betekenen en op lange termijn eveneens 2. De bijkomende oppervlakte zou worden ingevuld met kantoor, productieruimte, werkplaats en opslagruimte Besluit Het betreft een uitbreiding van het bestaande gebouw op de gronden die momenteel reeds in gebruik zijn van het bedrijf. De gevraagde uitbreiding zal een optimalisatie van de bestaande toestand betekenen zowel naar bedrijfsvoering als naar ruimtelijk voorkomen. Om deze reden en omdat de gevraagde uitbreiding geen wezenlijke ruimtelijke impact met zich mee zal brengen, kan de gemeente zich vinden in de gevraagde uitbreiding Garage Maes Ligging Balen Adres Steenweg op Leopoldsburg 1 Kadastrale identificatie Sectie C, nrs n, 1758 p Aard Garage Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Pagina 31 van 69

32 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Bestaande feitelijke toestand Foto 1: zicht op woning vanaf Schoor Foto 2: zicht op werkplaats Foto 3: oprit Foto 4: zicht op werkplaats vanaf opslag Bestaande juridische toestand Het bedrijf is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Dit zijn ook de bestemmingen van de aangrenzende percelen. Er zijn geen BPA s of RUP s, verkavelingen, erfdienstbaarheden of rooilijnplannen van toepassing. Volgende bouwvergunningen werden afgeleverd: 1963/103 van : garage 1972/125 van : slopen van bestaande gebouwen en bouwen van een woning + garage 1984/029 van : bouwen van een toonzaal Op werd een PV opgesteld voor het onvergund kappen van wildgroei, het ophogen van het terrein en het bouwen van een stalplaats voor auto s. Op basis van de vergunde toestand van de woning, de garage en de toonzaal, kan besloten worden dat het bedrijf hoofdzakelijk vergund is. Pagina 32 van 69

33 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Profiel De bedrijfsactiviteiten van Garage Maes omvatten zowel groot- en kleinhandel als werkplaats (onderhoud en herstellingen). Het bedrijf is opgestart in 1961 en sinds 1962 op de huidige locatie gevestigd. De bedrijfsleiding wordt waargenomen door 3 personen. Er zijn geen andere personeelsleden tewerk gesteld. De tewerkstelling is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven en er is opvolging voorzien. Allen wonen in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf. Het aantal klanten/bezoekers betreft bij benadering 10 bewegingen per dag. Het personeel komt overwegend met de auto naar het werk (6 aankomsten per dag). Leveringen zijn beperkt tot 1 lichte vrachtwagen en 1 bestelwagen per dag. Op het bedrijfsterrein zijn er 10 parkeerplaatsen voor auto s en 1 vrachtwagenparkeerplaats. Laden en lossen gebeurt op het terrein Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Het bedrijf wenst een aanzienlijke uitbreiding te realiseren op het onbebouwde deel van het terrein Besluit Vanwege de ligging in het valleigebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in habitatrichtlijngebied is uitbreiding niet gewenst. Bestendiging van de bestaande situatie op korte termijn zal in het RUP worden voorzien. Behoud van de activiteiten op deze locatie op lange termijn is evenwel niet verantwoord en daarom wordt voor een uitdoofscenario geopteerd NV Josan Ligging Balen Adres Schoor 76 Kadastrale identificatie Sectie C, nrs. 335d, 335e, 333b/deel Aard Voedingsbedrijf Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Pagina 33 van 69

34 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Bestaande feitelijke toestand Foto 1: zicht op woning Foto 2: zicht op achterkant van woning Foto 3: zicht op werkplaats vanaf opslag Foto 4: zicht op werkplaats vanaf de weg Bestaande juridische toestand De locatie is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in woongebied. De aangrenzende gewestplanbestemmingen is eveneens woongebied Er zijn geen BPA s of RUP s, erfdienstbaarheden of rooilijnplannen van toepassing. De bedrijfssite ligt gedeeltelijk in de verkaveling V71/41, vergund op Volgende bouwvergunningen zijn afgeleverd: 74/58 van : koeienstal 85/045 van : uitbreiding stal 95/115 van : huidige loods + bestemmingswijziging 97/098 van : stalling- stapelplaats Het hoofdgebouw op de hoek dateert van ca De vergunning voor de bestemmingswijziging dateert van (dossier 95/115). De losstaande frigocellen zijn niet vergund. Ze werden gebouwd in 2004, 2008 en Het bedrijf heeft een milieuvergunning voor het uitbaten van een werkplaats voor vlees. De vergunning loopt over een termijn die eindigt op 17 juli Pagina 34 van 69

35 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Profiel Josan is een vleeshandel, traiteur en beenhouwerij. Het bedrijf situeert zich in de sector van de groot- en kleinhandel en de horeca. Het bedrijf werd opgestart in 1992 als beenhouwerij te Schoor, schuin tegenover de huidige vestiging. Het is sinds 1995 op de huidige locatie gevestigd. De bedrijfsleiding bestaat uit 2 personen. Er is opvolging. Het bedrijf heeft 1 personeelslid in dienst. Daarnaast wordt veel werk uitbesteed aan zelfstandigen. De hoofdactiviteit van het bedrijf is het afleveren van vlees en vleesgerechten aan de horeca (frituren en restaurants). Ook particulieren kunnen bestellingen ter plaatse afhalen. Dit is een vorm van kleinhandel, alhoewel er op dit ogenblik geen winkelruimte is. Het bedrijfstransport gebeurt met bestelwagens. Er zijn gemiddeld 3 aankomsten per dag. Daarnaast zijn er een twintigtal klanten en bezoekers per dag. Op eigen terrein beschikt het bedrijf over 5 autoparkeerplaatsen en 2 vrachtwagenparkeerplaatsen. Laden en lossen gebeurt op het terrein Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte In functie van het verhogen van de productie wenst het bedrijf volgende uitbreidingen te voorzien: 50 m² kantoorruimte 100 m² winkelruimte voor de verkoop van bereide gerechten 300 m² productieruimte 300 m² parking 300 m² opslagruimte 50 m² laad- en losruimte Besluit Optimalisatie op de gronden die reeds in gebruik zijn, zou geen wezenlijke ruimtelijke impact met zich meebrengen in zoverre rekening wordt gehouden met het landelijk karakter van de site. De gemeente kan zich vinden in beperkte uitbreiding op de site. Uitbreiding op andere (aansluitende) gronden is evenwel niet wenselijk. Het RUP dient bestendiging en uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken Oeyen nv Ligging Heivoort Adres Heivoort 29 Kadastrale identificatie Sectie C, nr. 218s Aard Bouwmaterialen en transport Pagina 35 van 69

36 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Luchtfoto Topografische kaart Gewestplan Bestaande feitelijke toestand Foto 1: zicht op woning vanaf Heivoort Foto 2: zicht op garages vanaf Gorishoeven Foto 3: zicht op tuin richting zuiden Foto 4: zicht op loods richting kruising Heivoort en Gorishoeven Langs Heivoort situeren zich verschillende aan elkaar gebouwde gebouwen. Vandaag bevatten ze opslagruimtes, een garage voor 1 vrachtwagen en een woning. In de woning wonen de zaakvoerders. Een deel van de woning is ingericht als kantoorruimte voor de administratie van het bedrijf. Op de hoek van de straat worden bouwproducten buiten opgeslagen. Aan de zijde van Gorishoeven staan drie gebouwen verspreid ingeplant. Hier vinden we opslagruimtes en een grote garage voor 4 vrachtwagens. Verder langs dezelfde straat gebruikt het bedrijf nog een perceel voor buitensopslag en het stallen van containers. Aan de overzijde van Gorishoeven wordt een perceel (tijdelijk) gebruikt voor de opslag van zand. Pagina 36 van 69

37 BESCHRIJVING VAN HET PLAN Bestaande juridische toestand De locatie is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in woongebied met landelijk karakter (eerste 50 meter van de straat) en agrarisch gebied (achterliggend gedeelte). De aangrenzende gewestplanbestemmingen zijn woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied. Er zijn geen BPA s of RUP s, verkavelingen, erfdienstbaarheden of rooilijnplannen van toepassing. De gebouwen dateren van 1943 (gegevens kadaster) en zijn dus geacht vergund. Het ging oorspronkelijk om een huis, magazijnen en een stal. Het bedrijf heeft een milieuvergunning klasse 3 voor de opslag van gasflessen en gasolie Profiel Oorspronkelijk was Oeyen een handel in bouwmaterialen, meststoffen en steenkool. Vandaag is transport de hoofdactiviteit. Ze vertegenwoordigt 90% van de omzet. Het betreft transport van bouwmaterialen naar werven, uitsluitend in de sector van de wegenbouw. Het bedrijf beschikt hiervoor over 5 eigen vrachtwagens. Het betreft kraanwagens waardoor de garages een grote vrije hoogte moeten hebben. De vrachtwagens zorgen dagelijks voor 10 bewegingen per dag. Laden en lossen gebeurt op het bedrijfsperceel. De in- en uitrit voor verachtwagens situeert zich land Gorishoeven. Het bedrijf doet zelf het onderhoud van de vrachtwagens en voert indien nodig zelf kleine herstellingen uit. Op de site staan ook 2 dieselpompen voor vrachtwagens. Ongeveer 10% van de omzet volgt uit de verkoop van bouwmaterialen, meststoffen, steenkool en gas in flessen aan particulieren. Er zijn gemiddeld 5 klanten per dag. Het transport gebeurt meestal met personenwagens, al dan niet met aanhangwagen. De bedrijfsleiding bestaat uit 1 zaakvoerder. Er zijn 2 bedienden en 1 arbeider in dienst. Alle personeelsleden wonen in de omgeving. Er is opvolging voor de bedrijfsleiding Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Het bedrijf heeft geen ambities om te groeien, wel om de huidige activiteiten verder te zetten. De huidige infrastructuur voldoet, doch stelt enkele praktische problemen. Enkel gebouwen zijn verouderd en zijn aan renovatie toe. Daarnaast zijn de gebouwen onoordeelkundig ingeplant, verspreid over de site. Een meer praktische organisatie met een betere bundeling van de gebouwen is wenselijk. Eventueel zou het bedrijf een nieuwe loods bouwen ter vervanging van een of meerdere bestaande gebouwen. De activiteiten op percelen verderop langs Gorishoeven en aan de overzijde van de straat zouden overgebracht worden naar een perceel dat onmiddellijk aansluit bij de hoofdlocatie Besluit Door de ligging in het woonlint in combinatie met het type van bedrijfsactiviteiten, wordt geopteerd voor een uitdoofbeleid. Optimalisatie op de gronden die momenteel reeds in gebruik zijn, kan uiteraard wel. Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten kunnen de gronden opnieuw voor de huidige bestemming worden aangewend. Pagina 37 van 69

38 BESCHRIJVING VAN HET PLAN 2.17 Publi Van Dijck Ligging Adres Kadastrale identificatie Aard Luchtfoto Balen Bankei 1 Sectie B, nr. 1326T29, 1326D18, 1326H23, 1326G23, 1326A9, 1326K22, 1326S17 en bedrijfssite: 1326k30 drukkerij (leegstaand) Topografische kaart Gewestplan Bestaande feitelijke toestand Foto 1: zicht op burelen vanaf de weg Foto 2: inrit richting oosten Foto 3: Dit plangebied grenst ten zuiden aan de spoorlijn en wordt ten oosten begrensd door het kanaal van Beverlo. Op de bedrijfssite staat één gebouw (huisvesting burelen en een werkplaats) en Pagina 38 van 69

39 BESCHRIJVING VAN HET PLAN werden een bijgebouw en twee loodsen opgetrokken. De loodsen zijn in aanzienlijk minder goede staat dan het hoofdgebouw. Vooraan en tussen de spoorweg en de gebouwen, is het terrein verhard (asfalt). Aan de straatkant wordt de verharde ruimte gebruikt als parking. Achteraan op het terrein is spontane begroeiing ontstaan. Deze ruimte wordt momenteel gebruikt voor opslag (inclusief een verplaatsbare container). Het oostelijke deel van het plangebied, meer bepaald tussen de bedrijfssite en het kanaal, bestaat uit vrijstaande woningen met een tuin Bestaande juridische toestand De locatie is volgens het Gewestplan 17 Herentals-Mol (KB 28/07/1978) gelegen in agrarisch gebied en deels in woongebied. Ook de aangrenzende gewestplanbestemming zijn woongebied en agrarisch gebied evenals spoorweg (bestaande lijn). Voor Bankei werd bij MB op 6/07/1987 een rooilijnplan met onteigeningsplan goedgekeurd. Er zijn geen BPA s of RUP s, verkavelingen, of andere erfdienstbaarheden van toepassing. Volgende bouwvergunningen zijn afgeleverd: 86/052(2) van 22/04/1986 (onder voorwaarden): het bouwen van een kantoor en atelier 87/032(2) van 2/12/1987: uitbreiden van een bedrijfspand 89/092 van 20/06/1989: het bouwen van kantoren De bijgebouwen en loodsen zijn niet vergund. Het bedrijf heeft een milieuvergunning klasse Profiel De meeste bedrijfsactiviteiten hebben momenteel plaats op een andere site. De bedrijfssite Bankei wordt slechts in beperkte mate benut. Geen verdere gegevens zijn beschikbaar Ontwikkelingsperspectieven en ruimtebehoefte Er zijn geen gegevens beschikbaar Besluit Behoud van de bestaande infrastructuur wordt vooropgesteld. Behoud van de bestaande onvergunde loodsen op het terrein is evenwel niet gewenst door het gemeentebestuur. Pagina 39 van 69

40 3 AFTOETSING PLAN-MER-PLICHT 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt getoetst of het plan (dat aanleiding zal geven tot de uitvoering van een project) onder een categorie van projecten valt die onderworpen zijn aan milieueffectrapportage of het plan een mogelijke invloed kan hebben op een speciale beschermingszone. In zulke gevallen leidt dit niet noodzakelijk tot de opmaak van een plan-mer maar kan er, na gemotiveerd verzoek van de initiatiefnemer van het RUP, hiervoor eventueel een ontheffing bekomen worden onder bepaalde voorwaarden Toetsing aan categorieën van bepaalde projecten De plan-m.e.r.-plicht wordt o.a. afgetoetst op basis van het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de categorieën onderworpen aan milieueffectenrapportage, meer bepaald bijlagen 1 en 2 van het uitvoeringsbesluit van 10 december 2004 (B.S. 17/02/2005). De activiteiten die binnen het planologisch kader van het RUP zullen gerealiseerd worden vallen hier niet onder. Bijkomend wordt onderzocht of het RUP het kader vormt voor projecten bedoeld in de bijlage bij Omzendbrief LNE 2011/1-22 juli Het RUP vormt mogelijk een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in de bijlage bij Omzendbrief LNE 2011/1-22 juli 2011, namelijk voor de rubriek 10. Infrastructuurprojecten a) Industrieterreinontwikkeling. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau of houdt een kleine wijziging in omdat het bestaande activiteiten betreft met slechts in bepaalde gevallen beperkte uitbreidingsmogelijkheden, en is derhalve screeningsgerechtigd. 3.3 Noodzaak tot passende beoordeling Kaart 3: SBZ-H en SBZ-V Er zijn geen vogelrichtlijngebieden in of in de nabijheid van de plangebieden gelegen, overigens bevindt zich binnen de gemeente Balen geen enkel vogelrichtlijngebied. Wel strekt zich van west naar oost een habitatrichtlijngebied uit over de volledige breedte van de gemeente Balen. Het betreft habitatrichtlijngebied Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor (BE ). Een Voortoets Passende beoordeling werd opgemaakt naar aanleiding hiervan. Deze dient samen met de screening gelezen te worden. 2 Wijziging van 08/05/2009 (B.S. 03/07/2009) aan het decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Pagina 40 van 69

41 4 GRENS- OF GEWESTGRENSOVERSCHRIJDENDE MILIEUEFFECTEN Gezien de aard van het plan en de afstand tot gewestelijke en landgrenzen kan besloten worden dat er geen grens- of gewestgrensoverschrijdende effecten zijn. Pagina 41 van 69

42 5 SCOPING 5.1 Inleiding Volgende disciplines komen aan bod: oppervlaktewater, bodem en grondwater, fauna & flora, landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie, mens-socio-organisatorische aspecten(landbouw). 5.2 Scoping In onderstaande tabel wordt, afhankelijk van de kwetsbaarheden van het gebied nagegaan welke disciplines relevant zijn. De kwetsbaarheid van het gebied wordt hierbij in kaart gebracht aan de hand van de voorkomende bijzondere beschermde gebieden en bijzonder kwetsbare gebieden. De bijzonder beschermde gebieden zijn: De speciale beschermingszones overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; Een gebied aangeduid overeenkomstig de Conventie van Ramsar inzake watergebieden van internationale betekenis; Een beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied zoals aangegeven ter uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen. Natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening; Bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, overstromingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde en ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening; Een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, monument of archeologische zone; De waterwingebieden en bijhorende beschermingszones type I en II vastgesteld ter uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer; Het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (zie kaart 10); Kaart 4: bijzonder beschermde gebieden cf. het gewestplan Kaart 5: beschermd erfgoed Kaart 6: grondwaterwingbebieden Kaart 7: Vlaams ecologisch netwerk (VEN) Bijzonder kwetsbare gebieden zijn: Gebieden met slechte drainage (drainageklasse f, g of i) Gevoelige bodems (veengronden, kleigronden) Recent overstroomde gebieden Gevoelige gebieden volgens de watertoetskaarten Pagina 42 van 69

43 SCOPING Waardevolle en zeer waardevolle gebieden op de biologische waarderingskaart Stiltegebieden Erfgoedlandschappen volgens BPA of RUP Gebieden aangeduid op de landschapsatlas Bouwkundig erfgoed Archeologische site Landbouwgronden met hoge of zeer hoge waardering volgens de landbouwtyperingskaart Landbouwgronden gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied (HAG) Kaart 8: overstromingsgevoelige gebieden, recent overstroomde gebieden (8a) en gerangschikte waterlopen (8b) Kaart 9: biologische waarderingskaart Kaart 10: landschapsatlas Kaart 11: landbouwtyperingskaart Kaart 11a: HAG Kaart 12: bodemkaart Externe mensveiligheid wordt als een afzonderlijk hoofdstuk behandeld. Pagina 43 van 69

44 Tabel: overzicht van de te verwachten milieueffecten per discipline per deelgebied op een afstand < 700 meter P&A Cars Dries Ter Hoolst De Waterhoek Bodem en water Waterwingebied type I of II Bodemkaart 500m BVBA Oeyen Garage Bogaerts Drainagekaart 70m 264m Overstromingsgevoelige gebieden (ROG of volgens 315m watertoetskaart) Infiltratiegevoelig x x x x x x x x Grondwaterstromingsgevoelig 70m 56m 80m 226m Fauna/flora Natura 2000 (enkel SBZ-H aanwezig) 530m 50m 630m Ramsar-gebied Beschermd duingebied VEN 255m 420m 685m Natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of x 285m 0m x 260m ermee vergelijkbare gebieden Bosgebieden, valleigebieden, brongebieden,. (Zeer) waardevolle gebieden volgens de BWK 0m 0m Stiltegebieden Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten 0m (dorp) Bouwkundig erfgoed Archeologische site Landschapsatlas x x x 30m x 85m 200m Mens socio organisatorische aspecten Landbouwgronden met (zeer) hoge waarde volgens 50m 70m landbouwtyperingskaart HAG 50m 370m 360m x x x Mobiliteit (verkeersgenererend karakter) x Externe mensveiligheid 200m 380m 200m (x wil zeggen dat plangebied effectief in een kwetsbaar gebied gelegen is) Garage Cools Houben Pagina 44 van 69

45 SCOPING Tabel: overzicht van de te verwachten milieueffecten per discipline per deelgebied op een afstand < 700 meter Smeyers Luypaerts XOD NV Convens Steenkapper Van Dijck Bodem en water Waterwingebied type I of II Bodemkaart Drainagekaart 440m 215m 0m 105m Overstromingsgevoelige gebieden (ROG of volgens 660m 0m 330m watertoetskaart) Infiltratiegevoelig x x x x x x x Grondwaterstromingsgevoelig 85m 260m 235m x x Fauna/flora Natura 2000 (enkel SBZ-H aanwezig) 630m 665m x 80m Ramsar-gebied Beschermd duingebied VEN 480m 670m Natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke 280m 470m 560m 315m 410m 0m waarde of ermee vergelijkbare gebieden Bosgebieden, valleigebieden, brongebieden,. (Zeer) waardevolle gebieden volgens de BWK 0m 0m 0m 0m 30m Stiltegebieden Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten Bouwkundig erfgoed Archeologische site x Landschapsatlas 225m 320m 80m 140m x x x 0m Mens socio organisatorische aspecten Landbouwgronden met (zeer) hoge waarde volgens 60m landbouwtyperingskaart HAG x x x 116m 80m x Mobiliteit (verkeersgenererend karakter) Externe mensveiligheid 150m 70m 200m 600m (x wil zeggen dat plangebied effectief in een kwetsbaar gebied gelegen is) Garage Maes NV Josan Oeyen Publi Van Dijck Pagina 45 van 69

46 5.3 Bespreking scoping Bovenstaande scoping geeft een overzicht van alle plangebieden en de mogelijke impact op de disciplines. De disciplines waar de plangebieden eventueel een impact op kunnen hebben, worden in Hoofdstuk 6 Beschrijving en beoordeling van mogelijke milieueffecten verder onderzocht Bodem en water Voor het interpreteren van de bodemkaart werd rekening gehouden of de plangebieden gelegen zijn in kwetsbare bodems met name kleibodems, veenbodems. Voor de overige gebieden wordt er geen effect op bodem verwacht aangezien de plangebieden volgens de bodemkaart niet in kwetsbare bodems gesitueerd zijn: De impact van het plangebied Garage Maes komt aan bod bij de effectbespreking, omdat deze aan drainagegevoelig gebied grenst en omdat deze in mogelijk overstromingsgevoelig gebied gelegen is. Volgens de watertoetskaart zijn onderstaande plangebieden niet gesitueerd in infiltratiegevoelig gebied en in grondwaterstromingsgevoelig gebied en zullen besproken worden bij de effectbespreking. Garage Maes NV Josan Binnen het plangebied of in de onmiddellijke omgeving zijn geen waterwingebieden aanwezig Fauna en Flora Enkel de plangebieden P&A Cars, BVBA Oeyen, Garage Maes zijn gelegen in SBZ-H, VEN of bijzonder gebied op het gewestplan. De andere gebieden zullen bijgevolg geen effect hebben op deze afbakeningen. Volgens de BWK zijn de plangebieden niet aangeduid als biologisch waardevol of zeer waardevol gebied. Indien de plangebieden omringd zijn door biologisch (zeer) waardevolle percelen werd dit in de tabel aangeduid (zie Voortoets voor een beschrijving van de BWK) Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Alleen plangebied Ter Hoolst grenst aan een beschermd dorpsgezicht Hoolstmolen en omgeving (AO002293). De overige plangebieden zijn beschermd noch in de omgeving van een beschermd monument of dorpsgezicht of landschap gelegen. Hier wordt dus geen impact verwacht. Volgens de landschapsatlas zijn P&A Cars, Dries, Ter Hoolst, BVBA Oeyen, Steenkapperij Van Dijck, Garage Maes en NV Josan aangeduid als relictzone en/ of ankerplaats. De plangebieden gelegen buiten deze afbakeningen worden niet besproken bij de effectbesprekingen. Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) ligt plangebied Smeyers binnen een archeologische locatie en zal dit bij de effectbespreking behandeld worden Mens socio-organisatorische aspecten De impact op de discipline mens-socio-organisatorische aspecten is toegespitst op landbouw. Pagina 46 van 69

47 6 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN In dit hoofdstuk wordt per relevante discipline een beoordeling van de milieueffecten gegeven, rekening houdend met de activiteit, de bodemafdekking en de bestaande toestand. Indien effecten optreden kunnen maatregelen voorgesteld worden die in de voorschriften van het RUP vertaald worden. De effectbeoordeling gebeurt voor de plangebieden waar uit bovenstaande tabel bleek dat een mogelijk effect kan optreden. 6.1 P&A Cars Dit deelplan werd uit het RUP gehaald. 6.2 Dries Discipline landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie Beschrijving plangebied Uit de landschapsatlas blijkt dat het plangebied deel uitmaakt van een relictzone. Er zijn geen puntrelicten en lijnrelicten in of in de nabijheid van het plangebied gelegen. Relictzone:Bos- en akkercomplex Bel, Hulsen en Heidehuizen (R10120) De overgang van de dorpskom Bel-akker-bos-weiland-vallei van de Grote Nete is heel duidelijk en een voorbeeld van de vroegere ontginningswijze; overige bos-akkercomplexen sluiten hierop aan, waardoor een grote relictzone ontstaat. Verkavelingen in en aan de randen verstoren de relictzone. Figuur: landschapsatlas (bron: Agiv) Pagina 47 van 69

48 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Analyse en beoordeling Aangezien het RUP louter bestendiging van de bestaande toestand inhoudt en geen verdere uitbreiding toelaat, wordt tegemoet gekomen aan de doelstelling m.b.t. de relictzone Conclusie Op basis van voorgaande kan geconcludeerd worden dat het plan geen aanleiding zal geven tot aanzienlijke impact. 6.3 Ter Hoolst Discipline landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie Beschrijving plangebied Het plangebied Ter Hoolst grenst aan een beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er in de directe omgeving geen overige beschermde landschappen, stadsgezichten of monumenten aanwezig. Omgeving van de Watermolen (OA002293) De Watermolen is van het onderslagtype gelegen op de Grote Nete, nabij de grens met Olmen. De oudste officiële vermelding dateert van circa 1289; mogelijk bestond de molen reeds in 1223, zie een overeenkomst waarbij de abdij van Corbie een niet nader bepaalde watermolen toevertrouwde aan de voogd. Figuur: Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten (bron: Agiv) Uit de landschapsatlas blijkt dat het plangebied zowel onderdeel uitmaakt van een ankerplaats als van een relictzone. Er zijn geen puntrelicten en lijnrelicten in of in de directe nabijheid van het plangebied gelegen. Ankerplaats: Grote Netevallei te Balen met De Most (A17001) Dit uitgestrekte landschap betreft een mooi restant van een kleinschalig landbouwgebied in het alluvium van de Grote Nete. De smalle perceelstructuur, de talrijke kleine landschapselementen en de waterlopen, die met het gebied verweven zijn, vormen een esthetisch zeer waardevol en voor de streek zeer typisch landschap. De wetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt in de eerste plaats bepaald door haar ligging in een uitgestrekte alluviale vlakte van de Grote Nete en een aantal van haar zijlopen. Dit maakt dat vooral de vochtminnende planten zeer rijk aanwezig zijn. De talrijke kleine landschapselementen, in afwisseling met weinig verstoorde en vaak voedselarme graslanden, dragen eveneens bij tot een gevarieerde flora. Dit kleinschalig landbouwlandschap is tevens een waardevol broedgebied voor heel wat algemene en minder algemene Pagina 48 van 69

49 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN vogelsoorten en ook libellen, dagvlinders, insecten en amfibieën vinden hier geschikt habitat. De structuurrijke Grote Nete en haar zijlopen, waarvan de waterkwaliteit goed tot zuiver is, vormt een belangrijk biotoop voor heel wat vissoorten. Verder herbergt het gebied ook een aanzienlijke reeënpopulatie. Relictzone: Vallei van de Grote Nete (R10096) Duidelijke en grote riviervallei met sterk meanderende rivier en grotendeels intacte valleigronden; gesloten karakter van vallei is op diverse plaatsen nog goed bewaard. Netevallei te Hallaar: esthetische waarde wordt bepaald door afwisseling van bossen, broekbossen, hooilanden, weilanden en akkers, gescheiden door houtwallen, houtkanten, bomenrijen, dreven, beken en grachten; geheel sluit mooi aan bij Netevallei te Itegem in noorden en te Booischot in zuiden. Vallei van de Steenkesbeek: esthetische waarde wordt bepaald door homogeniteit van het gehele landschap met open graslanden en akkers, afgewisseld met struwelen, bossen en boomgaarden, met zeer weinig visueel storende elementen. Figuur: landschapsatlas (bron: Agiv) Analyse en beoordeling Het betreft een statige landhuis, gebouwd in 1932 met bijhorende tuin. Het plan voorziet niet in uitbreiding, louter bestendiging. De ruimtelijke invulling in combinatie met het gebruik van de site als feestzaal tast geenszins de landschappelijke en erfgoedwaarde van de omgeving aan Conclusie Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat het plan geen aanleiding geven tot aanzienlijke impact. In de voorschriften kan wel specifieke aandacht worden geschonken aan de boomsoorten en afsluiting van het perceel in functie van landschappelijke integratie. 6.4 De Waterhoek Discipline mens-socio-organisatorische aspecten Beschrijving plangebied Het plangebied ligt in HAG, meer bepaald gebied 49: Landbouwgebied tussen Rosselaar en Hulsen en Verloren Schaap. Pagina 49 van 69

50 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: HAG (bron: Analyse en beoordeling Betreffende percelen (welke momenteel bestemd zijn voor landbouw) die ten gevolge van dit RUP herbestemd zullen worden als gebied voor horeca, zijn momenteel reeds in gebruik als dusdanig. Het betreft bestendiging van de huidige situatie en er is bijgevolg geen sprake van verlies van landbouwgrond. Bovendien gaat het om een relatief beperkte oppervlakte op een weinig strategisch locatie voor landbouw (in de oksel tussen Olmensebaan en het kanaal) Conclusie Voor de discipline mens-socio-organisatorische aspecten is de impact van het plan beperkt. Inzake ruimtelijke ordening zal het plan leiden tot een opwaardering. Aangaande landbouw zijn geen effecten te verwachten aangezien de ingenomen zone reeds wordt aangewend voor bedrijfsdoeleinden (horeca). 6.5 BVBA Oeyen Dit deelplan werd uit het RUP gehaald. 6.6 Garage Bogaerts Discipline mens-socio-organisatorische aspecten Beschrijving plangebied Het plangebied ligt in HAG, meer bepaald gebied 51: Landbouwgebied Zittaart Gestel en ten zuiden van Olmen. Pagina 50 van 69

51 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: HAG (bron: Analyse en beoordeling De percelen bestemd voor landbouw die ten gevolge van dit RUP herbestemd zullen worden als gebied voor bedrijfsactiviteiten, zijn momenteel reeds in gebruik als dusdanig. Het betreft m.a.w. bestendiging van de huidige situatie en daarenboven is de oppervlakte waarover het gaat relatief beperkt Conclusie Op basis van voorgaande kan geconcludeerd worden dat het plan niet zal leiden tot aanzienlijke impact. 6.7 Garage Houben Discipline mens-socio-organisatorische aspecten Beschrijving plangebied Het plangebied ligt in HAG, meer bepaald gebied 49: Landbouwgebied tussen Rosselaar en Hulsen en Verloren Schaap. Pagina 51 van 69

52 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: HAG (bron: Analyse en beoordeling De percelen bestemd voor landbouw die ten gevolge van dit RUP herbestemd zullen worden als gebied voor bedrijfsactiviteiten, zijn momenteel reeds in gebruik als dusdanig. Het betreft m.a.w. bestendiging van de huidige situatie en daarenboven is de oppervlakte waarover het gaat relatief beperkt Conclusie Op basis van voorgaande kan geconcludeerd worden dat het plan niet zal leiden tot aanzienlijke impact. 6.8 Smeyers Discipline landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie Beschrijving plangebied Uit de databank van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)3 blijkt dat het plangebied gelegen is in een archeologische locatie namelijk; Schans van Gerheide (113224). Het betrof een schans met een onregelmatige zeshoek als vorm, daterend uit de 17e eeuw. De beek Toogsloot zorgde voor water in de gracht. De schans werd gedeeltelijk vernield door de aanleg van de brug over het kanaal Dessel Kwaadmechelen. In het plangebied ligt een waterpartij. Het betreft mogelijk een restant van de schans maar noch de huidige bedrijfsactiviteiten als de geplande uitbreiding hebben enige impact op de waterpartij. 3 De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden. Pagina 52 van 69

53 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: Archeologie (bron: Centrale Archeologische Inventaris) Analyse en beoordeling Grondwerken kunnen de bodem verstoren en eventuele archeologische restanten schade toebrengen of zelfs vernietigen. Vooronderzoek voorafgaand aan de bouwwerken is noodzakelijk. Het uitvoeren van dergelijk onderzoek voorafgaand aan de indiening van de vergunningsaanvraag maakt bijsturing van de bouwplannen mogelijk. Behoud van archeologisch erfgoed in situ dient nagestreefd te worden, indien dit niet realistisch is in combinatie met de programma-eisen voor de uitbreiding van het bedrijf, wordt correctie documentatie van de eventuele opgraving en behoud ex-situ vooropgesteld Conclusie De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden. Op basis van voorgaande bespreking kan besloten worden dat het plan mogelijk aanleiding zal geven tot impact op erfgoedwaarde en het archeologisch erfgoed in het bijzonder. Mits de nodige regels met betrekking tot vooronderzoek en opgravingen worden nageleefd kan de impact van het plan aanzienlijk worden verminderd. Aangepaste voorschriften en de nodige verwijzingen naar de sectorale regelgeving in de toelichtingsnota zijn aangewezen Discipline mens-socio-organisatorische aspecten Beschrijving plangebied Het plangebied ligt in HAG, meer bepaald gebied 51: Landbouwgebied Zittaart Gestel en ten zuiden van Olmen. Pagina 53 van 69

54 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: HAG (bron: Analyse en beoordeling De percelen bestemd voor landbouw die ten gevolge van dit RUP herbestemd zullen worden als gebied voor bedrijfsactiviteiten, zijn momenteel reeds deels in gebruik als dusdanig. Het betreft m.a.w. in belangrijke mate een bestendiging van de huidige situatie en een beperkte uitbreiding tussen twee bebouwde percelen in Conclusie Op basis van voorgaande kan geconcludeerd worden dat het plan niet zal leiden tot aanzienlijke impact. 6.9 Luypaerts Discipline mens-socio-organisatorische aspecten Beschrijving plangebied Het plangebied ligt in HAG, meer bepaald gebied 49: Landbouwgebied tussen Rosselaar en Hulsen en Verloren Schaap. Figuur: HAG (bron: Analyse en beoordeling De percelen bestemd voor landbouw die ten gevolge van dit RUP herbestemd zullen worden als gebied voor bedrijfsactiviteiten, zijn momenteel reeds in gebruik als dusdanig. Het betreft m.a.w. bestendiging van de huidige situatie en daarenboven is de oppervlakte waarover het gaat relatief beperkt Conclusie Op basis van voorgaande kan geconcludeerd worden dat het plan niet zal leiden tot aanzienlijke impact Convens Discipline mens-socio-organisatorische aspecten Beschrijving plangebied Het plangebied ligt in HAG, meer bepaald gebied 49: Landbouwgebied tussen Rosselaar en Hulsen en Verloren Schaap. Pagina 54 van 69

55 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: HAG (bron: Analyse en beoordeling De percelen bestemd voor landbouw die ten gevolge van dit RUP herbestemd zullen worden als gebied voor industriële activiteiten, zijn momenteel reeds in gebruik als dusdanig. Het betreft m.a.w. bestendiging van de huidige situatie. Daarenboven is de oppervlakte waarover het gaat relatief beperkt en gaat het om gronden die te midden van de bebouwing en sportinfrastructuur liggen Conclusie Op basis van voorgaande kan geconcludeerd worden dat het plan niet zal leiden tot aanzienlijke impact Steenkapperij Van Dyck Discipline landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie Beschrijving plangebied Uit de landschapsatlas blijkt dat het plangebied deel uitmaakt van een relictzone. Aan overzijde van Gerheide bevindt zich het puntrelict Sint-Jan-de-Doperkapel (P10835) Relictzone: Vallei van de Molse en Scheppeleikse Nete (R10118) De Molse Nete: vanaf Kievermont heeft stroomopwaarts een sterk meanderend verloop; zeer goed herkenbare vallei door relatief gave perceelsstructuur en veel restanten van opgaande begroeiing langsheen percelen (cf. MGI). De valleigrond tussen de Molse Nete en de zuidelijke ring rond Mol wordt gekenmerkt door beemden met lineaire, strookvormige elzenhagen loodrecht op de Molse Nete en verdient speciale aandacht, omdat het op illustratieve wijze de middeleeuwse privatisering tentoonstelt toen de gemene 'ensel'-beemden werden verkaveld tot strookvormige graslanden. De oostelijke afbuiging is een vrij brede vallei met herkenbare langgerekte percelen begeleid door resten opgaande begroeiing en talrijke kleine vijvertjes (cf. MGI). De Scheppeleikse Nete is een meanderende loop begeleid door langgerekte percelen met resten opgaande randbegroeiing en talrijke kleine vijvertjes (cf. MGI). De vallei is sterk versnipperd door bebouwing en diverse infrastructuren (kanaal, N71, spoorlijn e.a.). Een archeologische vondst bestond slechts uit een deel van een zone met lithisch materiaal, protohistorisch grafveld en protohistorische bewoning 'Asbergen' - 'Tombroeken' (grootste deel van archeologische zone bevindt zich in relictzone R10123). Pagina 55 van 69

56 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: landschapsatlas (bron: Agiv) Analyse en beoordeling De geplande uitbreiding komt voort uit de wens om de bedrijfsactiviteiten (beperkt) uit te breiding maar ook om de bestaande toestand te optimaliseren. Het betreft immers een historisch gegroeid bedrijf waarvan de infrastructuur niet meer up to date is. Een vanuit ruimtelijk-landschappelijk oogpunt ondoordachte uitbreiding zou een nefaste impact op de erfgoedwaarde (relictzone) kunnen hebben. Het plan biedt evenwel de mogelijkheid om kwaliteitsgaranties in te bouwen en een opwaardering te genereren op landschappelijk vlak. Compact bouwen (eerder in de hoogte dan bijkomende inname van onbebouwde grond) en het bundelen van de gebouwen aan de straatkant moet hierbij een uitgangspunt zijn. Ook naar landschappelijk integratie dient voldoende aandacht te gaan. Het gaat hierbij om de inrichting van de niet-bebouwde en niet-verharde ruimtes en de perceelsafsluiting (zijperceelsgrenzen en achterperceelsgrens) Conclusie Geconcludeerd wordt dat het plan niet zal leiden tot aanzienlijke impact. Wel zijn een aantal milderende maatregelen aangewezen. Het betreft de mogelijkheid om de bestaande situatie te optimaliseren door compact en gebundeld te bouwen in geval van vernieuwbouw en landschappelijk gepaste inrichting van de niet-bebouwde en niet-verharde ruimtes en de perceelsafsluiting (zijperceelsgrenzen en achterperceelsgrens). Bij de uitwerking van de voorschriften dient hier specifieke aandacht aan te worden geschonken Garage Maes Discipline bodem en water Beschrijving plangebied Dit plangebied ligt in de vallei van de Grote Nete (geklasseerde waterloop van tweede categorie), welke en noorden van het plangebied stroomt. Ten oosten en ten westen lopen twee niet geklasseerde waterlopen. Pagina 56 van 69

57 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: waterlopen (bron: Agiv) Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart is het plangebied in een zeer kwetsbare zone voor grondwater gelegen, aangeduid met de code Ca1. Deze code heeft betrekking op de bodemlagen waarvan voor het plangebied de deklaag bestaat uit zand van maximaal 5 meter dikte, de onverzadigde zone maximaal 10 meter dik is en de watervoerende laag bestaat uit zand (dov.vlaanderen.be). Legende: Grens gemeente Geen informatie beschikbaar Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) Figuur: watertoetskaart mbt grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: Agiv) De meest gevoelige bodems zijn diegenen met drainageklassen f, g h of i. Nagenoeg het volledige plangebied ligt op een natte grond (klasse e). Op korte afstand van het plangebied bevinden zicht ten noorden en westen zeer natte gronden (klasse f). Pagina 57 van 69

58 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: bodemkaart drainageklassen (bron: Agiv) Het plangebied watert af naar de Grote Nete ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Figuur: watertoetskaart mbt overstromingsgevoelige gebieden (bron: Agiv) Op de watertoetskaart van de infiltratiegevoelige gebieden is te zien dat het plangebied niet in infiltratiegevoelig gebied is gelegen. Pagina 58 van 69

59 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: watertoetskaart mbt infiltratiegevoelige gebieden (bron: Agiv) Figuur: zoneringsplan VMM (bron: VMM) Analyse en beoordeling Het plangebied ligt in een zone ligt met een waterproblematiek betreffende natte bodem, overstromingsgevoeligheid en grondwaterstromingsgevoeligheid. Uitbreiding van het bedrijf in de vorm van van bijkomende bebouwing en/of verharding is om deze reden niet wenselijk. Het planintiatief voorziet daarom enkel bestendiging van de bestaande situatie. Het zoneringsplan (VMM) geeft weer in welke zuiveringszone een perceel gelegen is. Garage Maes ligt in het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd. Ten gevolge van de situatie ter plaatse, is het belangrijk dat het RUP zich uitspreekt over de afvoer van hemelwater. Het is op deze plaats niet aangewezen gebruik te maken van waterdoorlatende materialen. Er zal eerder gezocht moeten worden naar vormen van waterberging op het terrein zoals een gracht of een bufferbekken. Enkel indien het hemelwater niet vervuild is door bedrijfsactiviteiten kan dit afvloeien naar de Grote Nete. Wat betreft afvalwater dienen strenge voorwaarden opgelegd te worden. Pagina 59 van 69

60 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Conclusie Op basis van voorgaande kan besloten worden dat het plan geen aanleiding zal geven tot aanzienlijke impact beperkt is, indien aan hoger genoemde voorwaarden wordt voldaan. Het betreft immers louter bestendiging van een bestaand bedrijf en het plan is erop gericht in de toekomst (korte termijn) een optimalisatie van de situatie te bekomen. Het RUP voorziet tevens in een uitdoofscenario waardoor bedrijfsactiviteiten op de ze locatie op middellange of lange termijn zullen verdwijnen Discipline Fauna & Flora Beschrijving plangebied Omdat de bedrijfssite Garage Maes is gelegen binnen SBZ (habitatrichtlijngebied op de linkeroever van de Grote Nete tussen de vallei van de Hanskenselsloop-Asbeek en het natuurreservaat De Vennen) werd een voortoets van passende beoordeling opgemaakt. De site grenst aan faunistisch waardevol gebied (BWK). De bedrijfsite is gelegen aan de N18/Schoor, welke een belangrijke barrière vormt (ecosysteemkwetsbaarheidskaarten). Figuur: SBZ-H (bron: Agiv) Pagina 60 van 69

61 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: ecosysteemkwetsbaarheidskaart barrière (bron: Agiv) Analyse en beoordeling Gezien de ligging in de vallei van de Nete en binnen het SBZ, is verstoring ten gevolge van de bedrijfssite zeer reëel. Aangepaste verlichting is dan ook noodzakelijk. De activiteiten op de bedrijfssite dienen zoveel mogelijk afgeschermd te worden van dit (zeer) waardevol valleigebied. Om de impact te milderen kunnen volgende maatregelen worden voorgesteld zoals; heraanplanten met streekeigen groen, binnen het plangebied ruimte voorzien voor bomenrijen en indien rustverstoring optreedt toepassen van de Vlarem-normen met betrekking tot geluid. Maatregelen met betrekking tot verlichting zijn; het maximaal vermijden van verlichting in de aanlegfase, het beperken van de verlichting van weginfrastructuur en gebouwen tot het strikt noodzakelijke, gebruik van neerwaarts gericht, verkeersgeleidend licht, verlichten met betrekkelijk langgolvig licht en een beperkte verlichtingsintensiteit, armaturen met beperkte verstrooiing (zie ook de Molenaar 2003). Mits deze bepalingen, is er geen significante impact door lichtverstoring Conclusie Op basis van voorgaande bespreking kan hier samengevat worden dat, mits rekening houdend met de voorgestelde maatregelen, de impact van het plangebied kan worden verminderd Discipline landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie Beschrijving plangebied Uit de landschapsatlas blijkt dat het plangebied zowel een onderdeel vormt van een ankerplaats als van een relictzone en grenst aan een lijnrelict. Ankerplaats: Grote Netevallei te Balen met De Most (A17001) Dit uitgestrekte landschap betreft een mooi restant van een kleinschalig landbouwgebied in het alluvium van de Grote Nete. De smalle perceelstructuur, de talrijke kleine landschapselementen en de waterlopen, die met het gebied verweven zijn, vormen een esthetisch zeer waardevol en voor de streek zeer typisch landschap. De wetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt in de eerste plaats bepaald door haar ligging in een uitgestrekte alluviale vlakte van de Grote Nete en een aantal van haar zijlopen. Dit maakt dat vooral de vochtminnende planten zeer rijk aanwezig zijn. De talrijke kleine landschapselementen, in afwisseling met weinig verstoorde en vaak voedselarme graslanden, dragen eveneens bij tot een gevarieerde flora. Dit kleinschalig landbouwlandschap is tevens een waardevol broedgebied voor heel wat algemene en minder algemene vogelsoorten en ook libellen, dagvlinders, insecten en amfibieën vinden hier geschikt habitat. De structuurrijke Grote Nete en haar zijlopen, waarvan de waterkwaliteit goed tot zuiver is, vormt een belangrijk biotoop voor heel wat vissoorten. Verder herbergt het gebied ook een aanzienlijke reeënpopulatie. Relictzone: Vallei van de Grote Nete (R10096) Duidelijke en grote riviervallei met sterk meanderende rivier en grotendeels intacte valleigronden; gesloten karakter van vallei is op diverse plaatsen nog goed bewaard. Netevallei te Hallaar: esthetische waarde wordt bepaald door afwisseling van bossen, broekbossen, hooilanden, weilanden en akkers, gescheiden door houtwallen, houtkanten, bomenrijen, dreven, beken en grachten; geheel sluit mooi aan bij Netevallei te Itegem in noorden en te Booischot in zuiden. Vallei van de Steenkesbeek: esthetische waarde wordt bepaald door homogeniteit van het gehele landschap met open graslanden en akkers, afgewisseld met struwelen, bossen en boomgaarden, met zeer weinig visueel storende elementen. Lijnrelict: Oude landweg Balen Schom Hechtel (L17004) Pagina 61 van 69

62 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Figuur: landschapsatlas (bron: Agiv) Analyse en beoordeling Vanuit landschappelijk oogpunt staat het behoud van het gesloten karakter van de vallei voorop door het vrijwaren van bebouwing en verdere versnippering door infrastructuren. Ook zal dit ten goede komen van de aanwezige flora en fauna in dit gebied. Belangrijk is om de impact te beperken door bijvoorbeeld landschappelijke buffering middels aanplant of behoud van bomenrijen. In de voorschriften kan de landschappelijke integratie worden gestuurd door het bepalen van de toegelaten plantensoorten, het beheer van de niet verharde en niet-bebouwde delen en de perceelsafsluiting (zijperceelsgrenzen en achterperceelsgrens) Conclusie Geconcludeerd wordt dat het plan niet zal leiden tot aanzienlijke impact (dit geldt voor de korte, middellange en lange termijn). Wel zijn een aantal milderende maatregelen aangewezen. Het betreft het afstemmen van de stedenbouwkundige voorschriften op landschappelijke integratie door het bepalen van de toegelaten plantensoorten, het beheer van de niet verharde en nietbebouwde delen en de perceelsafsluiting (zijperceelsgrenzen en achterperceelsgrens) NV Josan Discipline bodem en water Beschrijving plangebied Het plangebied is gelegen in een gebied dat zeer gevoelig is voor grondwaterstroming (type 1) en stroomt af naar de Ongelsbergloop, meer bepaald ten zuidoosten van het plangebied. De Ongelsbergloop is een geklasseerde waterloop van derde categorie. Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart is het plangebied gelegen in een zeer kwetsbaargebied aangeduid met de code Ca1, waarvan de zandige deklaag maximaal 5 meter dik is en de onverzadigde zone maximaal 10 meter dik is. De watervoerende laag is zand. (dov.vlaanderen.be) Pagina 62 van 69

63 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Legende: Grens gemeente Geen informatie beschikbaar Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) Figuur: watertoetskaart mbt grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: Agiv) Het plangebied grenst tevens aan mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Met uitzondering van het woonlint ligt het gehele plangebied in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Figuur: watertoetskaart mbt overstromingsgevoelige gebieden (bron: Agiv) Pagina 63 van 69

64 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Op de watertoetskaart van de infiltratiegevoelige gebieden is te zien dat het plangebied niet in infiltratiegevoelig gebied is gelegen. Figuur: watertoetskaart mbt infiltratiegevoelige gebieden (bron: Agiv) Analyse en beoordeling Plangebied NV Josan grenst aan mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is zeer gevoelig voor grondwaterstroming en daarentegen niet infiltratiegevoelig. Het toepassen van waterdoorlatende materialen is omwille van de niet infiltratiegevoelige bodem niet relevant. Ook het afvoeren van hemelwater kan bij momenten een probleem vormen. Indien het hemelwater niet verontreinigd is door de bedrijfsactiviteiten zou dit afgevoerd kunnen worden naar de zuidoostelijk gelegen Ongelsbergloop. Of het hemelwater kan tijdelijk op het terrein gebufferd worden in een bekken. De gewenste bedrijfsuitbreiding is om bovengenoemde redenen af te raden en enkel haalbaar indien gepaste maatregelen worden opgelegd middels het RUP Conclusie Geconcludeerd wordt dat het plan niet zal leiden tot aanzienlijke impact tenzij er wordt uitgebreid. In dit geval zijn milderende maatregelen aangewezen. In het RUP dienen de voorschriften mbt dit aspect specifieke voorwaarden op te leggen Discipline landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie Beschrijving plangebied Uit de landschapsatlas blijkt dat het plangebied onderdeel vormt van een relictzone en verder geen relevante puntrelicten of lijnrelicten omvat of in de nabijheid van het plangebied gelegen zijn. Wel ligt op korte afstand van het plangebied een ankerplaats. Relictzone: Vallei van de Grote Nete (R10096) Duidelijke en grote riviervallei met sterk meanderende rivier en grotendeels intacte valleigronden; gesloten karakter van vallei is op diverse plaatsen nog goed bewaard. Netevallei te Hallaar: esthetische waarde wordt bepaald door afwisseling van bossen, broekbossen, hooilanden, weilanden en akkers, gescheiden door houtwallen, houtkanten, bomenrijen, dreven, beken en grachten; geheel sluit mooi aan bij Netevallei te Itegem in noorden en te Booischot in zuiden. Vallei van de Steenkesbeek: esthetische waarde wordt bepaald door homogeniteit van het gehele landschap met open graslanden en akkers, afgewisseld met struwelen, bossen en boomgaarden, met zeer weinig visueel storende elementen. Pagina 64 van 69

65 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN Ankerplaats: Grote Netevallei te Balen met De Most (A17001) Dit uitgestrekte landschap betreft een mooi restant van een kleinschalig landbouwgebied in het alluvium van de Grote Nete. De smalle perceelstructuur, de talrijke kleine landschapselementen en de waterlopen, die met het gebied verweven zijn, vormen een esthetisch zeer waardevol en voor de streek zeer typisch landschap. De wetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt in de eerste plaats bepaald door haar ligging in een uitgestrekte alluviale vlakte van de Grote Nete en een aantal van haar zijlopen. Dit maakt dat vooral de vochtminnende planten zeer rijk aanwezig zijn. De talrijke kleine landschapselementen, in afwisseling met weinig verstoorde en vaak voedselarme graslanden, dragen eveneens bij tot een gevarieerde flora. Dit kleinschalig landbouwlandschap is tevens een waardevol broedgebied voor heel wat algemene en minder algemene vogelsoorten en ook libellen, dagvlinders, insecten en amfibieën vinden hier geschikt habitat. De structuurrijke Grote Nete en haar zijlopen, waarvan de waterkwaliteit goed tot zuiver is, vormt een belangrijk biotoop voor heel wat vissoorten. Verder herbergt het gebied ook een aanzienlijke reeënpopulatie. Figuur: landschapsatlas (bron: Agiv) Analyse en beoordeling Het plangebied maakt deel uit van de bebouwing die de rand van de relictzone vormt. Het betreft een ondiep hoekperceel. De bebouwing in het plangebied bestaat grotendeels uit gerenoveerde bestaande gebouwen met landelijk karakter. Om die reden is de mogelijke impact op de relictzone zeer beperkt tot onbestaande Conclusie Het betreft een bestendiging van de bestaande situatie met de mogelijkheid tot optimalisatie. Het planinitiatief zal geen aanleiding geven tot een sterk gewijzigd ruimtelijk beeld ten opzichte van de huidige situatie. Bijgevolg wordt geconcludeerd dat het plan niet zal leiden tot aanzienlijke impact Oeyen Discipline mens-socio-organisatorische aspecten Beschrijving plangebied Het plangebied ligt in HAG, meer bepaald gebied 51: Landbouwgebied Zittaart Gestel en ten zuiden van Olmen. Pagina 65 van 69

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

bladnummer 3 Advies van de gecoro

bladnummer 3 Advies van de gecoro bladnummer 3 Advies van de gecoro I Voorschriften inzake rulmtelllke ordening Gewestplan RUP GGR-K101 Kerkhof en omgeving deel 1, goedgekeurd op 25-08-2005 Bestemming(en): Tuinen, Landbouwgebied, Halfopen

Nadere informatie

ENQUÊTE BEDRIJVEN SCHOTEN

ENQUÊTE BEDRIJVEN SCHOTEN ENQUÊTE BEDRIJVEN SCHOTEN 1. INLEIDING De gemeente Schoten zal in de loop van 2013 starten met de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Nadere informatie

RUP brandstofhandel Hogeweg 37

RUP brandstofhandel Hogeweg 37 Provincie Oost Vlaanderen Gemeente Berlare screeningsnota mer RUP brandstofhandel Hogeweg 37 1 colofon samenstelling en ontwerp Gemeente Berlare Technische dienst versie april 2011 2 1. Bestaande feitelijke

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke Inleiding Het planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark)

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Toelichting ontwerp PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Infoavond 13 december 2016 Algemene toelichting i.k.v. voorlopige vaststelling door provincieraad

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

G e m e e n t e W i n g e n e B P A P a n n a e r s h o e k

G e m e e n t e W i n g e n e B P A P a n n a e r s h o e k baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be G e m e e n t e W i n g e n e B P A P a n n a e r s h o e k h e r z i e n i n g o n t w e r p o k t o b e r 2 0 0 6 algemeen

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL 7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL ART.7.0. BASISRECHTEN Deze cluster situeert zich binnen de perimeter noordelijke en oostelijke open ruimte. De zonevreemde woningen zijn gelegen in ruimtelijk kwetsbaar

Nadere informatie

VESTIGINGSAANVRAAG Bedrijfsverzamelgebouw t Walletje Te Knokke-Heist 3 E FASE Verhuur loods

VESTIGINGSAANVRAAG Bedrijfsverzamelgebouw t Walletje Te Knokke-Heist 3 E FASE Verhuur loods VESTIGINGSAANVRAAG Bedrijfsverzamelgebouw t Walletje Te Knokke-Heist 3 E FASE Verhuur loods DEEL 1. TOELICHTING AGSO Knokke-Heist heeft zich door het afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

PRESENTATIE VERKOOP HORECAZAAK MET HANDELSPAND EN WONING TE ZELE

PRESENTATIE VERKOOP HORECAZAAK MET HANDELSPAND EN WONING TE ZELE PRESENTATIE VERKOOP HORECAZAAK MET HANDELSPAND EN WONING TE ZELE ALGEMENE BESCHRIJVING Dit handelspand is momenteel ingericht als een café-brasserie met privé-woning. De brasserie is bekend onder de naam

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkoop kantoorgebouw met magazijn Energielaan 1 te Brecht

Informatiebrochure. Verkoop kantoorgebouw met magazijn Energielaan 1 te Brecht Informatiebrochure Verkoop kantoorgebouw met magazijn Energielaan 1 te Brecht Inleiding - situering In opdracht van het gemeentebestuur van Brecht verkoopt IGEAN dienstverlening een kantoorgebouw met magazijn

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

Logistiek Park Moerdijk

Logistiek Park Moerdijk Logistiek Park Moerdijk Opname betreft raming sloopkosten woningen en bedrijven Definitief Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, mede namens Gemeente Moerdijk en Het Rijk Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

ANTWERPEN LIER PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN " BVBA GOLIE "

ANTWERPEN LIER PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN  BVBA GOLIE 70 Legende: Artikel 1; Artikel 2; Artikel 3: Artikel 4; Zone voor kweekruimte in open lucht Zone voor kweekruimte in serre Zone voor achteruitbouwstrook 5 Provincie: Stad: ANTWERPEN LIER PROVINCIAAL RUIMTELIJK

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

GEMEENTE INGELMUNSTER M.B. 09/12/2002

GEMEENTE INGELMUNSTER M.B. 09/12/2002 GEMEETE IGELMUSTER M.B. 09//00 OTWERP Definitieve versie vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 5 juni 00 BPA nr. / tot /8 SECTORAAL BPA IZAKE ZOEVREEMDE ECOOMISCHE ACTIVITEITE BESTAADE TOESTAD BESTEMMIGSPLA

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

±m² ±m² ± /m² Totaal ± Winkel/toonzaal 527 527

±m² ±m² ± /m² Totaal ± Winkel/toonzaal 527 527 3583 PAAL Paalsesteenweg 305 Adres : Traject : Paalsesteenweg 305, 3583 Paal (Beringen), aan afrit 26 van de autosnelweg E314 Antwerpen-Luik. Op dit punt van de autosnelweg passeren dagelijks gemiddeld

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER TUSSENARREST 2 maart 2010 in de zaak 2009/0026/SA/2/0082 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Wim DE CUYPER kantoor

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

TE KOOP. Ruime villa met 6 slaapkamers en handelspand ( garage ) op 43 are 11 ca!

TE KOOP. Ruime villa met 6 slaapkamers en handelspand ( garage ) op 43 are 11 ca! Vastgoed Rijken Verkoop verhuur beheer TE KOOP Ruime villa met 6 slaapkamers en handelspand ( garage ) op 43 are 11 ca! 1 Astridlaan 244 + 250 3900 Overpelt Beschrijving: Het handelspand wat gelegen is

Nadere informatie

(get.) Dirk VAN MECHELEN. Voor eensluidend afschrift (get.) Leus Marleen assistent. van goedkeuring onthouden

(get.) Dirk VAN MECHELEN. Voor eensluidend afschrift (get.) Leus Marleen assistent. van goedkeuring onthouden ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) Nr.RP 2.26/34040/103.1 Brussel, 31.07.2007 De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

RUP Zonevreemde bedrijven Kortenaken

RUP Zonevreemde bedrijven Kortenaken RUP Zonevreemde bedrijven Kortenaken onderzoek tot m.e.r Gemeente Kortenaken Dorpsplein 35 3470 Kortenaken Sweco Belgium nv Mechelen, augustus 2017 1724_0003, Revisie b Verantwoording Titel : RUP Zonevreemde

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warandestraat

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warandestraat 17 18 Fotoreportage figuur 4 Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warandestraat 9 2 Weergave van de feitelijke en juridische toestand 2.1 Bebouwing 2.1.1 Bouwtypologie & functies In het plangebied

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening en multifunctionele landbouw in Vlaanderen: wat mag en wat mag niet? Verbreding en bouwvergunningen

Ruimtelijke ordening en multifunctionele landbouw in Vlaanderen: wat mag en wat mag niet? Verbreding en bouwvergunningen Ruimtelijke ordening en multifunctionele landbouw in Vlaanderen: wat mag en wat mag niet? Verbreding en bouwvergunningen Van alle markten thuis - Zemst 27 oktober 2016 Els Stevens Agenda 1. Rol Departement

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen buiten openbare weg (versie 2)

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen buiten openbare weg (versie 2) Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen buiten openbare weg (versie 2) Ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 6 november 2008 1. Algemene definities 1.1. Herbouwen Bouwen van

Nadere informatie

BEDRIJFSGEBOUW GELEGEN TE SCHELLE BOOMSESTEENWEG 10

BEDRIJFSGEBOUW GELEGEN TE SCHELLE BOOMSESTEENWEG 10 BEDRIJFSGEBOUW GELEGEN TE SCHELLE BOOMSESTEENWEG 10 LIGGING : Gelegen ten zuiden van Antwerpen langsheen de A12 (Antwerpen Boom- Brussel) op de grens met de gemeente Aartselaar. Deze centrale ligging biedt

Nadere informatie

ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV

ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING...

Nadere informatie

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu:

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: 79 Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: Foto 4.4. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat, begin 20 ste eeuw Foto 4.5. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat in 1990 Foto 4.6. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Waardebepaling Strandlaan 113, 8670 KOKSIJDE

Waardebepaling Strandlaan 113, 8670 KOKSIJDE Waardebepaling Strandlaan 113, 8670 KOKSIJDE Details Waardebepaling Type: Volle eigendom Omschrijving: Strandlaan 113 Sint Idesbald Referentienummer: 8670 kok 327 Datum uitvoering waardebepaling: 26/11/2010

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2012 Namens de gemeenteraad

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Bijgaand bij het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2-3 Zonevreemde constructies

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:...

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Plan_id: 2.13_00087_00001 wijzigingen

Nadere informatie

Schattingsverslag. Datum bezoek: 25/02/2015 Datum verslag: 26/02/2015 Dossier: 5272/A04679. Opgesteld door:

Schattingsverslag. Datum bezoek: 25/02/2015 Datum verslag: 26/02/2015 Dossier: 5272/A04679. Opgesteld door: Schattingsverslag Datum bezoek: 25/02/2015 Datum verslag: 26/02/2015 Dossier: 5272/A04679 Opgesteld door: E x p e r t i s e b u r e e l Foesters bvba In opdracht van: Oysters Business bvba Grote Hemmenweg

Nadere informatie

Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie

Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie Departement Grondgebiedszaken Stedenbouw Contact Sofie Roose T 056 733 374 sofie.roose@harelbeke.be COVAST CVBA Kortrijksesteenweg 1005

Nadere informatie

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009 Bedrijventerrein Rijkmaker Informatie voor bedrijven november 2009 luchtfoto Stand van zaken 1. Aankoop gronden 2. Verkoopsvoorwaarden 3. Ontwerp van Stedenbouwkundige voorschriften 4. Wegenis en riolering

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 februari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Planologisch attest Rijmenants nv te Wuustwezel

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES (meer info vindt u op www.ruimtelijkeordening.be) VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING HOOFDSTUK IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften AFDELING 2. Basisrechten voor

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning RUP KLEINHANDELSZONE VEJA VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING Adviesinstanties en uitgebrachte adviezen Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP in het kader van de planmer screening werd op 8

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorstelling RUP Functionele Cluster. 13 oktober 2009

Voorstelling RUP Functionele Cluster. 13 oktober 2009 Voorstelling RUP Functionele Cluster 13 oktober 2009 Inleiding: Wat is een RUP? 3 stappen: Plannen: visie structuurplan (2006) Uitvoeren: bestemming, beheer, inrichting en verordeningen RUP s (gewestplan,

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek Pastorijstraat 2 3190 Boortmeerbeek Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, mei 2013 Gezien en voorlopig vastgesteld

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein Ardooie. Koolskamp, 13 november 2015.

College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein Ardooie. Koolskamp, 13 november 2015. College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein 15 8850 Ardooie Koolskamp, 13 november 2015. Betreft: Verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot plan-m.e.r.-plicht

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2015/0031 van 20 januari 2015 in de zaak 1213/0788/A/4/0746 In zake: de cva GOFRA bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Stijn VERBIST en Pieter THOMAES

Nadere informatie

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 6 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN 2.1 BPA ID. NR.:260: CARROSSERIE DE CONINCK 2.1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1.1.1 Art 3: KMO-zone - bestemd voor niet-hinderlijke

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie