SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4"

Transcriptie

1 SUITE4SOCIALE REGIE Productinformatie release 4

2 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 4 (Documentversie augustus 2014)

3 1 Inleiding en leeswijzer Over de Suite4Sociale Regie Overzicht Suite4Sociale Regie Klantcontact en intake (gemeente) Behoeftebepaling Planvorming en regievoering Klantcontact en intake (burger) Algemene functies Klantcontact (gemeente) Intake (Key2Integrale Intake) Contacten Behoeftebepaling Integraal klantbeeld (Key2Klantbeeld) Zelfredzaamheid (Key2Zelfredzaamheid) Participatieladder (Key2Participatieladder) Signalering (Key2Signalen) Planvorming en regievoering Ketensamenwerking (Key2Ketensamenwerking) Casusoverleg (module Casusoverleg) Producten- en diensten catalogus (module Producten) Klantcontact Burger Mijn Regie Investeringen en releasebeleid Verantwoording Operationele informatie Implementatie Hosting en technische eisen Centric Netherlands B.V. 28 augustus 2014

4 Copyright 2014, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Centric Netherlands B.V. Centric Netherlands B.V augustus 2014

5 1 Inleiding en leeswijzer Productinformatie Het transformerende sociale domein heeft gevolgen voor de informatievoorziening voor beleidsmakers, burgers en professionals. Centric helpt gemeenten om hun ambitie in het sociaal domein waar te maken door oplossingen te verbinden. Regie en integrale toegang zijn de rode draad binnen de Suite4Sociale Regie. Met deze productinformatie vertellen wij u graag over de mogelijkheden van de Suite4Sociale Regie. Roadmap In de bijlage bij deze productinformatie Roadmap Suite4Sociale Regie leest u meer over de achterliggende visie en de doorontwikkeling van de oplossing. Wilt u de bijlage ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat van de businessunit Werk, Inkomen en Zorg, te bereiken via (0182) of Afspraak Doorpraten over de uitdagingen en mogelijkheden? Maak dan een afspraak met één van onze accounmanagers via (0182) of Leeswijzer In het volgende hoofdstukken staat een overzicht van de mogelijkheden van de Suite4Sociale Regie. Daarna gaan we dieper in op de functionaliteit per onderdeel. Eerst beschrijven we de algemene functionaliteit van de Suite. Vervolgens komen achtereenvolgens de bedrijfsfuncties klantcontact, behoeftebepaling, planvorming en regievoering en klantcontact via het burgerportaal aan de orde. Na de onderwerpen investering en het releasebeleid komen aansluitend de implementatie, de hosting en technische eisen aan bod. Centric Netherlands B.V augustus 2014

6 2 Over de Suite4Sociale Regie Met Suite4Sociale Regie faciliteert Centric gemeenten met een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. Integrale toegang Organiseert u eenduidige en integrale toegang via bijvoorbeeld wijk-, jeugd- of gebiedsteams? De Suite4Sociale Regie ondersteunt bij informatievoorziening en processen van die toegang met bijvoorbeeld: de registratie en opvolging van contacten en signalen een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie de zelfredzaamheidsmatrix en de participatieladder waarmee de situatie in beeld wordt gebracht. koppelingen met backoffice applicaties om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten integratie van tools, zoals Key2Gesprek en de Snelbalie waarmee u een aanvraag direct afhandelt en gegevens verwerkt in de backofficeapplicatie. Regie Bij complexe of meervoudige situaties zoekt u naar een passend en geïntegreerd aanbod (plan) dat samen met de inwoners (het gezin) en zijn omgeving wordt bepaald. Het gezin krijgt één aanspreekpunt (regisseur). De Suite4Sociale Regie ondersteunt u daarbij met één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. beveiligde toegang tot het dossier via het web voor alle betrokken professionals het on-line delen van het dossier met de burger het delen van informatie met tussen professionals Centric Netherlands B.V augustus 2014

7 3 Overzicht Suite4Sociale Regie Regie en integrale toegang zijn de rode draad binnen de Suite4Sociale Regie. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de onderdelen uit de huidige release. Toelichting keys en modules De Suite4Sociale Regie is opgebouwd uit Keys die daadwerkelijke functionele onderdelen bevatten. Een Key is een zelfstandig inzetbare oplossing die los kan worden afgenomen. Met modules en koppelvlakken bieden we aanvullende functionaliteit op één of meerdere Keys. Bedrijfsfuncties Bij de indeling in dit document gaan we uit van de bedrijfsfuncties uit de door het Kwaliteitsinitituut Nederlandse Gemeenten (KING) beschreven applicatiearchitectuur 3D. De Suite4Sociale regie biedt functies die de volgende bedrijfsfuncties ondersteunen: 1. Klantcontact en intake (gemeente) 2. Behoeftebepaling 3. Planvorming en regievoering 4. Klantcontact en intake (burger) Centric Netherlands B.V augustus 2014

8 3.1 Klantcontact en intake (gemeente) Contactregistratie gebruikt u om klantcontacten, meldingen en vragen vast te leggen en op te volgen. Zo nodig zet u het contact om naar een signaal. Key2Intake maakt het mogelijk om gegevens uit de intake per leefgebied vast te leggen. De informatie die u toevoegt aan leefgebieden in de intake kan ook vanuit het klantbeeld worden geraadpleegd. Als tijdens de intake blijkt dat het gaat om een eenvoudige of enkelvoudige situatie, kunt u rechtstreeks een proces starten in de Suite4Werk, Suite4Inkomen en Suite4Zorg. Ook kunt u direct een integraal dossier aanmaken in Key2Ketensamenwerking. 3.2 Behoeftebepaling Key2Zelfredzaamheid is het instrument waarmee u de mate van zelfredzaamheid van burgers eenvoudig kunt beoordelen, vastleggen en de voortgang kunt meten. Key2Participatieladder helpt u om het participatieniveau van de burger vast te stellen. Door antwoord te geven op een aantal gerichte vragen bepaalt u de trede op de participatieladder en de verwachtingen voor de toekomst. Alle ingevulde matrices zijn beschikbaar in het gezinsdossier. Key2Signalen gebruikt u voor het ontvangen en routeren van signalen, want het is van groot belang dat signalen worden geregistreerd en opgevolgd. Zo ontstaat er een totaalbeeld van de situatie en valt er niemand tussen wal en schip. Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat in één oogopslag inzichtelijk maakt - wat de gezinssamenstelling is - met welke professional(s) de cliënt al contact heeft (gehad) - welke producten en diensten de burger al ontvangt of heeft aangevraagd - of er al een ketendossier en regisseur betrokken zijn Door tijdens het gesprek dit klantbeeld beschikbaar te hebben kunt u het gesprek effectiever voeren en kunt u met de burger sneller bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. 3.3 Planvorming en regievoering Key2Ketensamenwerking speelt een centrale rol bij het werken volgens het motto: één gezin, één plan, één regisseur. Het is een oplossing voor multidisciplinair casemanagement en ondersteunt de integrale aanpak met functionaliteit voor regievoering met plan- en dossiervorming. U voert regie over de interne en externe processen. De nadruk ligt daarbij op een passend en geïntegreerd aanbod, dat samen met de burger (het gezin) en zijn omgeving wordt bepaald. Module Casusoverleg is een optionele module bij Key2Ketensamenwerking waarmee u verschillende teams en netwerken kunt vastleggen, zoals wijkteams of jeugdteams. Betrokken professionals zien de dossiers, signalen en agenda van hun netwerk. Module Productenboek bevat een verzameling van producten en diensten van gemeenten, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersdiensten. Uiteraard kunt u ook acties opnemen die de burger zelf kan uitvoeren. Module Arrangementen is een optionele module bij Key2Ketensamenwerking: Vanuit arrangementenfunctionaliteit voegt u producten en diensten vanuit catalogus toe aan het dossier. Centric Netherlands B.V augustus 2014

9 3.4 Klantcontact en intake (burger) Met het burgerportaal Mijn Regie betrekt u de inwoner actief en werkt u transparant. De oplossing kent diverse functies voor de burger, zoals het inzien van het integrale plan, het uitvoeren van acties en het doorgeven van wijzigingen. In de roadmap lees u hoe wij dit portaal in co-creatie doorontwikkelen. Centric Netherlands B.V augustus 2014

10 4 Algemene functies Overal beschikbaar De Suite4Sociale Regie is overal via internet beveiligd beschikbaar voor professionals en burgers. Doordat de hosting volledig door ons wordt verzorgd heeft u hiervan als organisatie zelf geen beheerlast. De webapplicatie wordt in een centrale omgeving gehost en kan door meerdere gemeenten en ketenpartners worden gebruikt. Binnen een afgescheiden omgeving voert u uw eigen processen en gegevenshuishouding. Mobile devices De applicatie is beschikbaar op alle apparaten die beschikken over een internetverbinding en gangbare browser. De gebruikersvriendelijke en overzichtelijke lay-out past zich automatisch aan op het device dat u gebruikt, bijvoorbeeld een vaste PC, laptop, tablet of smartphone. Zie het hoofdstuk Hosting en technische eisen voor de details. Generieke functies De Suite beschikt over een aantal generieke functies zoals beveiliging, autorisatie, contactregistratie en de personenlijst. Handige wizards begeleiden u bij het inrichten van bijvoorbeeld de autorisatiestructuren en het aanmaken van nieuwe dossiers. Autorisatie In de Suite4Sociale Regie koppelt u gebruikers aan rollen. Per rol regelt u de autorisatie tot de verschillende onderdelen van de applicatie. De autorisatie uit zich onder andere in het aantal tegels die op de startpagina beschikbaar zijn. Met één gebruikersnaam en wachtwoord krijgen gebruikers op een veilige manier toegang tot alle geautoriseerde oplossingen van de Suite4Sociale Regie (single sign on). Eenmaal ingelogd kunt u als gebruiker uw eigen profiel onderhouden. Koppeling GBA U wilt gebruik maken van authentieke gegevens van uw burgers. De koppeling met het lokale GBA gebruikt u om persoonsgegevens op te halen uit de basisadminstratie en ze op te slaan in de Suite4Sociale Regie. Zo beschikt u over de meest actuele gegevens. Tools Naast tegels met de functionaliteit van de Suite4Sociale Regie kunt u snelkoppelingen naar andere oplossingen opnemen, zoals een handboek, sociale kaart, e-formulieren of andere (externe) applicatie. Zo hebt u alle tools en oplossingen binnen handbereik. Modulaire opbouw Door de modulaire opbouw is Suite4Sociale Regie flexibel inzetbaar. De onderdelen (Keys en modules) hebben ieder een eigen licentie. U kunt ze naar behoefte afnemen. Door middel van autorisatie geeft u de eindgebruiker toegang tot de benodigde onderdelen. Eenmaal ingezet functioneren de onderdelen binnen het portaal als één oplossing. Eenmaal opgehaalde persoonsgegevens kunt u bijvoorbeeld meenemen naar andere Keys en modules. Centric Netherlands B.V augustus 2014

11 Centric Netherlands B.V augustus 2014

12 5 Klantcontact (gemeente) 5.1 Intake (Key2Integrale Intake) Een intake is een complex proces waarbij u gegevens verzamelt van de burger en zijn hulp- of aanvraag. Key2Integrale Intake maakt het mogelijk om deze gegevens per leefgebied vast te leggen. Leefgebieden De functionaliteit is nauw verweven met het integraal klantbeeld. De informatie die professionals toevoegen aan leefgebieden in de intake kan ook worden geraadpleegd in het klantbeeld van de Suite4Sociale Regie en vice versa. Backoffice Vanuit de integrale intake kan blijken dat het gaat om een eenvoudige of enkelvoudige situatie. In dat geval kunt u direct een enkelvoudige en/of specialistische voorziening starten bij de betreffende organisatie of dienst, van waaruit de verdere afhandeling kan worden opgepakt. U selecteert tijdens de intake welk type proces gestart moet worden. In de Suite4Werk, Suite4Inkomen en Suite4Zorg kan dan automatisch een werkproces worden gestart dat in de backoffice wordt afgehandeld. Bij het opslaan van de gegevens wordt op de achtergrond een bericht gestuurd, dat via een filterset, direct tot een werkproces in de werkvoorraad van de betreffende medewerker leidt. Centric Netherlands B.V augustus 2014

13 5.2 Contacten Suite4Sociale Regie kent een geïntegreerde contactregistratie. Hiermee kunt u vastleggen wie u heeft gesproken, waar, wanneer en waarover. Zo nodig kunt u met één muisklik opschalen en van een contact een signaal maken. Centric Netherlands B.V augustus 2014

14 6 Behoeftebepaling 6.1 Integraal klantbeeld (Key2Klantbeeld) Centric biedt een integraal klantbeeld dat in één oogopslag inzichtelijk maakt; Wat de NAW-gegevens zijn. Wat de gezinssamenstelling is. Op welke verschillende leefgebieden de vragen en problemen van de cliënt en het gezin betrekking hebben. Met welke professional(s) de cliënt contact heeft. Van welke producten en diensten sprake is. Door gebruik van het klantbeeld onderscheidt u enkelvoudige, meervoudige, eenvoudige en complexe situaties. Dit helpt u bij het bepalen van de vervolgstappen. Door tijdens een gesprek het klantbeeld beschikbaar te hebben kunt u het gesprek effectiever voeren. Eenmaal geopend kunt u vanuit het klantbeeld ook de klantbeelden van de andere gezinsleden oproepen. Het klantbeeld kan ook als pdf-bestand worden gedownload. Centric Netherlands B.V augustus 2014

15 Koppelingen Het klantbeeld is gekoppeld aan diverse informatiesystemen. Op dit moment zijn de volgende applicaties en bronnen aangesloten: GBA - StUF-BG (Persoonsgegevens) GWS4all (bijzondere situaties, zoals pandverbod) Suite4Werk Suite4Inkomen Suite4Zorg Key2Schuldhulpverlening Key2Jongerenmonitor Key2Ketensamenwerking Leefgebieden Het klantbeeld haalt informatie real time op uit (backoffice) processystemen en toont dit overzichtelijk op één scherm. Symbolen geven aan op welke leefgebieden gegevens beschikbaar zijn van een burger. U kunt dit klantbeeld op elk moment raadplegen én zo nodig aanvullen met ontbrekende informatie die tijdens een contactmoment met de burger naar voren komen. Autorisatie In het klantbeeld is het mogelijk om informatie per leefgebied te autoriseren. Deze beheersfunctie is gemaakt om de informatievoorziening exact af te stemmen op de taak van de professional binnen de geldende privacykaders. U bepaalt dus zelf óf u een levensgebied van het klantbeeld in gebruik neemt en voor welke groep professionals u dit beschikbaar stelt. Met het integrale klantbeeld beschikken professionals altijd en overal over dezelfde informatie. 6.2 Zelfredzaamheid (Key2Zelfredzaamheid) De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee u de mate van zelfredzaamheid van uw burgers eenvoudig en volledig kunt beoordelen. De Zelfredzaamheidsmatrix geïntegreerd binnen de Suite4Sociale Regie. Meer informatie over de ZRM vindt u op de website Met deze matrix kunt u de mate van zelfredzaamheid van burgers op verschillende leefgebieden eenvoudig beoordelen, vastleggen en de voortgang meten. Bij het uitvoeren van een vervolgmeting hoeft u de matrix niet opnieuw in te vullen. De gegevens van de laatst uitgevoerde meting vormen het vertrekpunt voor het vastleggen van de veranderingen. De ingevulde matrices zijn zichtbaar in het gezinsdossier. Centric Netherlands B.V augustus 2014

16 Door de gegevens van de metingen op een hoger niveau te brengen, zoals het niveau van de buurt, wijk of stad, krijgt u een beeld van de ontwikkeling van de lokale zelfredzaamheid en de effectiviteit van uw beleid op dit gebied. 6.3 Participatieladder (Key2Participatieladder) Key2Participatieladder helpt professionals om het participatieniveau van de burger vast te stellen. Door antwoord te geven op een aantal gerichte vragen bepaalt u de trede op de participatieladder en de verwachtingen voor de toekomst. Alle ingevulde gegevens matrices zijn beschikbaar in het gezinsdossier. Door de gegevens van de metingen op een hoger niveau te brengen, zoals het niveau van de buurt, wijk of stad, krijgt u een beeld van de ontwikkeling van de lokale participatiegraad en de effectiviteit van uw beleid op dit gebied. Centric Netherlands B.V augustus 2014

17 6.4 Signalering (Key2Signalen) Belangrijke informatie over burgers bereikt op verschillende manieren uw organisatie. Het is van groot belang dat u signalen registreert en opvolgt. In Key2Signalen legt u signalen vast. De procesbegeleider koppelt een signaal aan het juiste netwerk, zodat het wordt opgepakt door het verantwoordelijke team. Zo ontstaat er een totaalbeeld van de situatie en valt er niemand tussen wal en schip. Centric Netherlands B.V augustus 2014

18 Centric Netherlands B.V augustus 2014

19 7 Planvorming en regievoering 7.1 Ketensamenwerking (Key2Ketensamenwerking) De functies van de applicatie Key2Ketensamenwerking spelen een centrale rol bij het werken volgens het motto: één gezin, één plan, één regisseur. Key2Ketensamenwerking ondersteunt de integrale aanpak met functionaliteit voor regievoering en planvorming. De oplossing is geschikt voor diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg, veiligheid, jeugdzorg, opvang en onderwijs zoals multidisciplinaire teams, zorg en adviesteams, buurtnetwerken en wijkteams Werkvoorraad In de werkvoorraad ziet u alle items die betrekking hebben op de uitvoering van uw eigen werkzaamheden. U kunt ze direct oproepen om vervolgacties te ondernemen. U ziet: Dossiers waar u bij betrokken bent. Acties die u moet uitvoeren Pas bijgewerkte acties Actuele agenda-items Signalen die om uw aandacht vragen Een zoekscherm om professionals te zoeken Centric Netherlands B.V augustus 2014

20 Integraal groepsdossier De burger of het gezin staat centraal en heeft een eigen dossier. Aan dit dossier koppelt u de regisseur. Die bewaakt vervolgens vanuit dit dossier de voortgang en stuurt het proces. Als de regisseur, het verantwoordelijke team of de betrokken hulpverleners veranderen, blijft het integrale dossier hetzelfde. De overdracht is met een paar muisklikken geregeld. De Suite4Sociale Regie ondersteunt diverse vormen van samenwerken zoals wijkteams, zorg- en advies teams, jeugdteams. Daarom kunt u per dossier aangeven om wat voor type hulp of dienstverlening het gaat. Plan, acties en doelen Het integrale plan is de basis voor goed afgestemde hulp- en dienstverlening. Vanuit dit plan zet u direct de acties naar de betrokken professionals uit. De uitvoerende professionals zien hun taken. In het dossier voegen ze de status en resultaten van de actie toe. Zo kunt u als regisseur de uitvoering, van opstarten tot afsluiten, monitoren. Met één druk op de knop genereert u een PDF document van het plan, met daarin alle doelen, acties en betrokken professionals. Centric Netherlands B.V augustus 2014

21 Arrangementen Vanuit de module arrangement in Key2Ketensamenwerking voegt u producten en diensten uit de catalogus toe aan het dossier. Per product ziet u welke organisatie het product of de dienst levert en welke profesional verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Dit is het vertrekpunt voor het integrale plan. Per arrangement krijgt u een indicatie van de kosten. Centric Netherlands B.V augustus 2014

22 Professionals Per casus heeft u in beeld welke professionals van welke organisaties zijn betrokken en wat hun rol is. U kunt eenvoudig andere professionals uit het netwerk betrekken via de mailfunctie binnen het dossier. U houdt het overzicht over de professionele hulpverlening en heeft zicht op de situatie van het gezin. Alleen de professionals die als betrokkene aan het dossier zijn gekoppeld, hebben toegang tot het dossier. Aanvullende informatie Uitgangspunt is het voorkomen van dubbele registraties. De afhandeling van processen en registratie van domeinspecifieke informatie vindt plaats in uw achterliggende systemen. Informatie uit deze systemen wordt (via het klantbeeld) ontsloten. In het dossier kunt u informatie opslaan die relevant is voor de samenwerking. Dit kan in de vorm van documenten (correspondentie of rapportages) met aanvullende gegevens over de burger, zijn omgeving en problematiek. Centric Netherlands B.V augustus 2014

23 Daarnaast hebben dossiers een lijst met velden die u zelf kunt inrichten per type en kunt toepassen op individuele dossiers. Zo ontstaan er verschillende typen dossiers die zijn afgestemd op de specifieke informatiebehoefte van de teams. Signalen In het dossier ziet u een overzicht van de signalen die betrekking hebben op de personen uit het dossier. Vanuit het overzicht kunt u de signalen openen. Logboek In het logboek ziet u welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden rondom het dossier, denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een nieuwe professional, actie, een contactregistratie of het invullen van de zelfredzaamheidsmatrix. Vanuit het overzicht in het logboek gaat u direct naar de gebeurtenis. Centric Netherlands B.V augustus 2014

24 Procesbegeleider U benoemt een procesbegeleider bij een netwerk(team) voor de procesmatige ondersteuning. De begeleider heeft autorisatie om dossiers te openen en te onderhouden en signalen door te zetten naar het juiste netwerk. 7.2 Casusoverleg (module Casusoverleg) Module Casusoverleg is een optionele module bij Key2Ketensamenwerking waarmee u verschillende teams en netwerken kunt vastleggen. Te bespreken dossiers en signalen zet u op de overlegagenda. Centric Netherlands B.V augustus 2014

25 Netwerk In het portaal kunt u verschillende teams en netwerken vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan een wijkteam, zorgnetwerk, crisisteam of zorg- en adviesteam. Aan het team verbindt u een procesondersteuner die het team kan ondersteunen. Dossiers koppelt u aan het verantwoordelijke team. U kunt dossiers overgedragen naar een ander (gespecialiseerd) netwerk, bijvoorbeeld om de intensiteit van de ondersteuning op of af te schalen. Agenda Per netwerk kunt u een agenda bijhouden waarin u bijvoorbeeld de overlegmomenten en spreekuren vastlegt. U kunt ook de binnengekomen dossiers en signalen ter bespreking op de agenda zetten Professionals In dit overzicht ziet u wie u welke professionals deel uitmaken van het netwerk en over welke deskundigheid ze beschikken. U hebt de contactgegevens bij de hand en kunt direct het Linkedin profiel bezoeken. Dossier en signalen De dossiers en signalen die onder de verantwoordelijkheid van dit team vallen, staan hier overzichtelijk weergegeven. Vanuit het overzicht kunt u, mits geautoriseerd, direct het betreffende signaal of dossier opnenen en bewerken. Centric Netherlands B.V augustus 2014

26 7.3 Producten- en diensten catalogus (module Producten) In deze eerste versie van de product- en diensten catalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisatie vast. Uiteraard kunt u ook acties opnemen die de burger zelf kan uitvoeren. Per product legt u naast (een indicatie van) de kosten en de doorlooptijd bijvoorbeeld ook vast wat het doel is van een product, wie de contactpersoon voor het product is en via welke URL meer informatie kan worden gevonden. Aanbieders (organisaties) onderhouden, mits geautoriseerd, hun eigen aanbod. Vanuit het ketendossier roept u de catalogus aan bij het samenstellen van een arrangement. Centric Netherlands B.V augustus 2014

27 8 Klantcontact Burger 8.1 Mijn Regie We beschrijven de functies die in het prototype beschikbaar zijn. De professional bepaalt zelf welke functies en informatie de burger in het portaal tot zijn beschikking heeft. Via het burgerportaal kan de burger gegevens inzien en actief bijdragen door middel van het: Inzien van het integrale dossier. Raadplegen van het integrale plan. Inzien welke professionals bij zijn dossier zijn betrokken. Overzien en bijwerken van zijn acties. Inzien van contacten met professionals. Wijzigen van contactgegevens. Inzien wie zijn integraal klantbeeld heeft geraadpleegd. In samenwerking met pilotgemeenten ontwikkelen we het prototype van dit portaal door zodat het inzetbaar is in productieomgevingen. Centric Netherlands B.V augustus 2014

28 9 Investeringen en releasebeleid Upgrades In een release besteden we aandacht aan de doorontwikkeling van bestaande Keys en modules én bieden we u nieuwe functionaliteit. Omdat we de Suite4Sociale Regie aanbieden onder Upgrade Protection (UP) ontvangt u automatisch upgrades van van Keys en modules die u eerder hebt afgenomen. Releases Nieuwe functionaliteit ontwikkelen we binnen nieuwe Keys, modules en koppelingen. Omdat het niet om upgrades gaat, valt dit niet onder UP. U krijgt bij iedere release een aanbieding om de licenties voor nieuwe onderdelen van de Suite4Sociale Regie af te nemen. Centric verzorgt centraal de update van de productieomgeving met de nieuwste release van de software. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om in een acceptatieomgeving kennis te maken met de wijzigingen. Als zich een probleem voordoet met de software van een reguliere release dan lossen wij dat op in een patch. Ook patches kunt u vooraf testen in een acceptatieomgeving. Kosten De kosten voor de aanschaf en het gebruik van de applicatie berekenen we op basis van het aantal inwoners van de gemeente. U betaalt, naast de beperkte eenmalige opstartkosten, een vaste jaarlijkse prijs voor onderhoud, hosting en updates van de onderdelen die u hebt afgenomen. Gemeente en lokale ketenpartners kunnen daar dan onbeperkt gebruik van maken. Sommige functies, zoals het klantbeeld, vragen om permanente beveiligde verbindingen met applicaties die lokaal bij de gemeente of een ketenpartner zijn geïnstalleerd. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal verbindingen dat u nodig heeft. Neem contact op met uw productaccountmanager voor de details of een offerte. Centric Netherlands B.V augustus 2014

29 10 Verantwoording 10.1 Operationele informatie De Suite4Sociale Regie biedt een aantal on board rapportages, zoals een overzicht van de treden op de zelfredzaamheidsmatrix en de staus van gestelde doelen in dossiers. In de roadmap leest u over de doorontwikkeling. Centric Netherlands B.V augustus 2014

30 11 Implementatie De Suite4Sociale Regie is een krachtig instrument voor de ondersteuning van ketensamenwerking en regie. Maar voor succesvolle ketensamenwerking, die uitgaat van eigen kracht en leidt tot participatie in de samenleving, is meer nodig. Het valt of staat met burgers en professionals die elkaar ontmoeten, willen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en daar praktische afspraken over maken. De afdeling Dienstverlening van Centric ondersteunt u bij het opzetten van een integrale aanpak, zowel met de afdeling binnen uw gemeente als daarbuiten met ketenpartners. Dit proces vertrekt vanuit het beleid van de gemeente. Het opstartpakket van onze ondersteunende diensten bestaat uit de volgende elementen: On-site begeleiding door consultants tijdens de opstartfase. Meedenken, adviseren en (her-)inrichten van uw werk- en of bedrijfsprocessen in relatie tot de Suite4Sociale-Regie. Inzet van consultants met ervaring in verandermanagement. Flexibele inzet van onze consultants (U als klant bepaalt welke diensten u afneemt en op welk tijdstip). Technische implementatie van koppelingen van Suite4Sociale Regie met andere applicaties. Functionele inrichting van de Suite4Sociale Regie. Opleiding en instructie van eindgebruikers van de Suite4Sociale Regie. Ontwikkelen van e-learning voor de klant van de Suite4Sociale Regie. Centric Netherlands B.V augustus 2014

31 12 Hosting en technische eisen De Suite4Sociale Regie wordt gehost in het Shared Service Centre van Centric. Hier deelt u de dedicated webservers uit de serverinfrastructuur met andere gebruikers van de Suite4Sociale Regie. Binnen een afgescheiden onderdeel voert u uw eigen processen en gegevenshuishouding. Dat scheelt in de kosten van infrastructuur en beheer. Het Shared Service Centre garandeert een beschikbaarheid van 98,5% op werkdagen van 07:00 18:00. ISO De hostingdiensten van Centric voldoen aan de eisen voor de belangrijkste informatiebeveiligingsnorm van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, de ISO certificering. Om de beveiliging van informatie te waarborgen, past Centric standaard de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA) toe. Alle processen rondom de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van informatie worden continu beoordeeld en waar nodig verbeterd. Veilige verbindingen U bereikt het portaal via een beveiligde HTTPS- verbinding vanuit de browser. Vanuit de Suite4Sociale Regie wordt een beveiligde verbinding opgezet naar de backoffice-applicaties, hier wordt gebruik gemaakt van koppelvlakken. Deze verbinding wordt opgebouwd door middel van een beveiligde VPN-verbinding over het internet of door gebruik te maken van een reeds bestaande verbinding met het Shared Service Centre van Centric. Hierbij zetten we de MessageHandler in. De MessageHandler regelt en beveiligt het berichtenverkeer tussen de twee locaties. In onderstaand figuur wordt dit grafisch weergegeven. Klant Centric Gemeente Beveiligde verbinding Beveiligde verbinding Eindgebruiker Webpagina Firewall Suite4Sociale Regie Firewall Firewall Back-office applicatie Voor meer details over technische afhankelijkheden, zoals de ondersteuning van browsers, verwijzen we u naar de vrijgavematrix. Applicatiebeheer Het applicatiebeheer in uw organisatie krijgt een separate module via de Suite4Sociale Regie voor het uitvoeren van beheerstaken zoals gebruikers(rollen), licenties en toegang. Voor het overige beheer van de omgeving is de helpdesk van de businessunit voor u het eerste aanspreekpunt. Centric Netherlands B.V augustus 2014

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie)

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie) PRODUCTINFORMATIE Portaal voor het Sociaal Domein (Mijn Inkomen en Mijn Regie) Versie: 1.4 Datum: december 2015 Auteur: Niels van der Plas, productmanager Afdeling: Werk, Inkomen en Zorg Inhoudsopgave

Nadere informatie

SUITE4SOCIALE REGIE. Release 2

SUITE4SOCIALE REGIE. Release 2 SUITE4SOCIALE REGIE Release 2 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 2 (Documentversie 2.01 27 februari 2014) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Leeswijzer... 6 3 Suite4Sociale Regie - Overzicht...

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN

KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN Productinformatie Koppelvlak Bezorgen Reisdocumenten Inhoudsopgave 1 Functionele omschrijving... 4 1.1 Inleiding... 4 2 Proces... 5 2.1 Aanvragen... 5 2.2 Inklaren...

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

RELEASE NIEUWS. mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel

RELEASE NIEUWS. mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel RELEASE NIEUWS mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel GGZ-instellingen sturen steeds meer op efficiëntieverhoging van de behandeling. De kwaliteitseisen nemen toe, maar dat geldt ook voor

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Regie - Nabij en verbonden

Regie - Nabij en verbonden Regie - Nabij en verbonden Versie: 0.96 - Concept Datum: 26 maart 2013 Auteur: Wim de Jonge Afdeling: Centric Public Sector Solutions Regie - Nabij en verbonden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verbinden

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Aanbieding Suite4Sociale Regie

Aanbieding Suite4Sociale Regie Aanbieding Suite4Sociale Regie INHOUDSOPGAVE 1 Aanbieding... 3 1.1 Suite4Sociale Regie... 3 1.2 Investeringen... 5 2 Bestelformulier... 7 3 Algemene voorwaarden en overige bepalingen... 9 Copyright 2014,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Fettje Nolles Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

AllSolutions Support Dienstverlening

AllSolutions Support Dienstverlening AllSolutions Support Dienstverlening Inhoud 1. Uitbreiding support services... 3 2. De dienst die bij u past... 4 2.1. Support Basis... 4 2.2. Support Plus... 5 2.3. Consultancy diensten... 6 3. Overzicht

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de Applicatiebeheerder 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

www.invallersonline.nl

www.invallersonline.nl Speciaal ontwikkeld voor scholenverenigingen! Geen verouderde, onoverzichtelijke en tijdrovende papieren lijsten met invallers meer, maar alles digitaal en altijd up-to-date. www.invallersonline.nl Informatiebrochure

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum Portal User Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur

GEMMA 2 Informatiearchitectuur GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 2, maandag 18 mei 2015, IGLUU Den Haag Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA Plenaire discussie obv vragen Borrel Waarom GEMMA 2

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. ACTIE! HANDIG!

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management VitalHealth KIS RELEASE 3.0 software for collaborative health management INTRO INDEX ZORG OVERZICHT 5 CONSULT 7 MENU STRUCTUUR 9 PERSOONLIJK PROFIEL 11 De zorg is in beweging. Ketenzorg ontwikkelt zich

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker Online urenportal Gebruikershandleiding voor medewerker Versie: 1.0/2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunt van deze handleiding... 3 Minimale eisen bij gebruik van de webportal... 3 Ondersteuning/support...

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud 14:30-15:00 Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA 15:00-15:45 Discussie

Nadere informatie

Handboek portal OSGMetrium Personeel. Handboek Portal Payroll gebruik

Handboek portal OSGMetrium Personeel. Handboek Portal Payroll gebruik Handboek Portal Payroll gebruik Inhoudsopgave Inloggen 2 Nieuwe payroll opdracht 7 Uitbreiding payroll opdracht 12 Wijziging payroll opdracht 16 Overzichten 20 Grondslagen Facturen 24 Overzicht Fasen indeling

Nadere informatie

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening Het vergroten van de efficiency is momenteel een belangrijk issue bij corporaties. Digitale dienstverlening is een van

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Productinformatie Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Inhoud 1...1 2 Hoe werkt Quartz?...3 2.1 Configuratie...3 2.2 Quartz devices en datapoints...4 2.3 Dashboards bouwen...5 2.4 Gebruikersrollen

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - cliënt

JOEP. Handleiding - cliënt JOEP. Handleiding - cliënt Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding Incura. Gebruik Incura Pro App

Handleiding Incura. Gebruik Incura Pro App Handleiding Incura Gebruik Incura Pro App 2010 Incura Pagina 1 van 13 Inleiding Deze handleiding beschrijft het gebruik van de Incura Pro App. De volgende gegevens zijn via de Incura Pro App beschikbaar

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service ESS Module

Handleiding Employee Self Service ESS Module Software Consultancy Projectmanagement Training Handleiding Employee Self Service ESS Module Uitgebracht door: Planbition B.V. Datum van uitgifte: 14 februari 2014 Referentie: Handleiding_ESS Versie: 1.3

Nadere informatie

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren.

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren. DELIVERnow Met de DELIVERnow module presenteren wij u dé oplossing om uw digitale content veilig en gebruikersvriendelijk te distribueren. Met DELIVERnow behoort ongecontroleerde elektronische distributie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal

Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal Versie 2.4 oktober 2017 Inloggen op het cliëntportaal Ga naar de website www.brabantzorg.eu en klik op de knop Direct inloggen cliëntportaal. U krijgt het

Nadere informatie

Handleiding Roosterbord

Handleiding Roosterbord Handleiding Roosterbord Datum: 18 november 2014 1 Inhoud Leeswijzer... 4 Wat is roosterbord.... 4 Opbouw:... 4 Cliënten en medewerkers... 5 Activiteiten... 5 Standaard rooster en dagrooster verschil...

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN

Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN Typering van de living lab gemeenten d.d. 4 februari 2014 ASPECTEN 1. Focus /doelgroep Jongeren Volwassenen Ouderen Alle Alle doelgroepen. Experiment met apart jeugd- en gezinteam Alle doelgroepen. Apart

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

BLOXS vastgoedsoftware

BLOXS vastgoedsoftware BLOXS vastgoedsoftware BLOXS.nl Een nieuwe standaard in vastgoed beheer software BLOXS vastgoedsoftware vastgoed beheren is nooit eenvoudiger geweest 2 bloxs software - bloxs.nl een nieuwe standaard BLOXS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Handleiding Portal HHNK medewerkers

Handleiding Portal HHNK medewerkers Handleiding Portal HHNK medewerkers Heerhugowaard, mei 2014 Versie: 1.0 Auteur: T. Tromp Inleiding HHNK maakt gebruik van externe dienstverlening t.b.v. het callcenter. Het callcenter maakt gebruik van

Nadere informatie

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte MeldDesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle prullenbakken, fietswrakken of

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT ORGANISATIEBEHEERDER SMART 2

INSTRUCTIEDOCUMENT ORGANISATIEBEHEERDER SMART 2 INSTRUCTIEDOCUMENT ORGANISATIEBEHEERDER SMART 2 (Versie 1.0) In dit document wordt de werking uitgelegd van het beheer van organisatiegegevens en gebruikers in SMART 2. Het gaat stap voor stap hierdoor

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

ZorgMail App. Gebruikershandleiding. 2013 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden.

ZorgMail App. Gebruikershandleiding. 2013 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden. ZorgMail App Gebruikershandleiding 2013 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Starten met de ZorgMail App... 4 2.1 Opstarten van de ZorgMail App... 4 2.2 Aanmelden...

Nadere informatie

De eerste keer krijgt u vervolgens een sms met een code die u in het codeveld moet invullen en vervolgens klikt u op Code controleren.

De eerste keer krijgt u vervolgens een sms met een code die u in het codeveld moet invullen en vervolgens klikt u op Code controleren. Cliëntportaal In het elektronisch zorgdossier (EZD) rapporteren onze medewerkers over de zorg, behandeling en ondersteuning die u van ons ontvangt. Daarnaast bevat het dossier al uw persoonlijke gegevens.

Nadere informatie

In 5 stappen productiever met Office 365

In 5 stappen productiever met Office 365 In 5 stappen productiever met Office 365 Inleiding Met Office 365 van KPN beschik je altijd en overal over je zakelijke e-mail, agenda en documenten. Programma s als Excel, Word, PowerPoint en OneNote

Nadere informatie

Mopas handleiding Responder App. Mopas-app voor ios en Android.

Mopas handleiding Responder App. Mopas-app voor ios en Android. Mopas handleiding Responder App Mopas-app voor ios en Android www.mopas.eu Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Mopas app voor ios en Android. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen Sportlink Club.Basis Uitbreidingsmogelijkheden U kunt Club.Basis heel eenvoudig uitbreiden met allerlei oplossingen die volledige geïntegreerd zijn in Sportlink. Wilt u naast de ledenadministratie bijvoorbeeld

Nadere informatie