SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4"

Transcriptie

1 SUITE4SOCIALE REGIE Productinformatie release 4

2 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 4 (Documentversie augustus 2014)

3 1 Inleiding en leeswijzer Over de Suite4Sociale Regie Overzicht Suite4Sociale Regie Klantcontact en intake (gemeente) Behoeftebepaling Planvorming en regievoering Klantcontact en intake (burger) Algemene functies Klantcontact (gemeente) Intake (Key2Integrale Intake) Contacten Behoeftebepaling Integraal klantbeeld (Key2Klantbeeld) Zelfredzaamheid (Key2Zelfredzaamheid) Participatieladder (Key2Participatieladder) Signalering (Key2Signalen) Planvorming en regievoering Ketensamenwerking (Key2Ketensamenwerking) Casusoverleg (module Casusoverleg) Producten- en diensten catalogus (module Producten) Klantcontact Burger Mijn Regie Investeringen en releasebeleid Verantwoording Operationele informatie Implementatie Hosting en technische eisen Centric Netherlands B.V. 28 augustus 2014

4 Copyright 2014, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Centric Netherlands B.V. Centric Netherlands B.V augustus 2014

5 1 Inleiding en leeswijzer Productinformatie Het transformerende sociale domein heeft gevolgen voor de informatievoorziening voor beleidsmakers, burgers en professionals. Centric helpt gemeenten om hun ambitie in het sociaal domein waar te maken door oplossingen te verbinden. Regie en integrale toegang zijn de rode draad binnen de Suite4Sociale Regie. Met deze productinformatie vertellen wij u graag over de mogelijkheden van de Suite4Sociale Regie. Roadmap In de bijlage bij deze productinformatie Roadmap Suite4Sociale Regie leest u meer over de achterliggende visie en de doorontwikkeling van de oplossing. Wilt u de bijlage ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat van de businessunit Werk, Inkomen en Zorg, te bereiken via (0182) of Afspraak Doorpraten over de uitdagingen en mogelijkheden? Maak dan een afspraak met één van onze accounmanagers via (0182) of Leeswijzer In het volgende hoofdstukken staat een overzicht van de mogelijkheden van de Suite4Sociale Regie. Daarna gaan we dieper in op de functionaliteit per onderdeel. Eerst beschrijven we de algemene functionaliteit van de Suite. Vervolgens komen achtereenvolgens de bedrijfsfuncties klantcontact, behoeftebepaling, planvorming en regievoering en klantcontact via het burgerportaal aan de orde. Na de onderwerpen investering en het releasebeleid komen aansluitend de implementatie, de hosting en technische eisen aan bod. Centric Netherlands B.V augustus 2014

6 2 Over de Suite4Sociale Regie Met Suite4Sociale Regie faciliteert Centric gemeenten met een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. Integrale toegang Organiseert u eenduidige en integrale toegang via bijvoorbeeld wijk-, jeugd- of gebiedsteams? De Suite4Sociale Regie ondersteunt bij informatievoorziening en processen van die toegang met bijvoorbeeld: de registratie en opvolging van contacten en signalen een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie de zelfredzaamheidsmatrix en de participatieladder waarmee de situatie in beeld wordt gebracht. koppelingen met backoffice applicaties om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten integratie van tools, zoals Key2Gesprek en de Snelbalie waarmee u een aanvraag direct afhandelt en gegevens verwerkt in de backofficeapplicatie. Regie Bij complexe of meervoudige situaties zoekt u naar een passend en geïntegreerd aanbod (plan) dat samen met de inwoners (het gezin) en zijn omgeving wordt bepaald. Het gezin krijgt één aanspreekpunt (regisseur). De Suite4Sociale Regie ondersteunt u daarbij met één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. beveiligde toegang tot het dossier via het web voor alle betrokken professionals het on-line delen van het dossier met de burger het delen van informatie met tussen professionals Centric Netherlands B.V augustus 2014

7 3 Overzicht Suite4Sociale Regie Regie en integrale toegang zijn de rode draad binnen de Suite4Sociale Regie. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de onderdelen uit de huidige release. Toelichting keys en modules De Suite4Sociale Regie is opgebouwd uit Keys die daadwerkelijke functionele onderdelen bevatten. Een Key is een zelfstandig inzetbare oplossing die los kan worden afgenomen. Met modules en koppelvlakken bieden we aanvullende functionaliteit op één of meerdere Keys. Bedrijfsfuncties Bij de indeling in dit document gaan we uit van de bedrijfsfuncties uit de door het Kwaliteitsinitituut Nederlandse Gemeenten (KING) beschreven applicatiearchitectuur 3D. De Suite4Sociale regie biedt functies die de volgende bedrijfsfuncties ondersteunen: 1. Klantcontact en intake (gemeente) 2. Behoeftebepaling 3. Planvorming en regievoering 4. Klantcontact en intake (burger) Centric Netherlands B.V augustus 2014

8 3.1 Klantcontact en intake (gemeente) Contactregistratie gebruikt u om klantcontacten, meldingen en vragen vast te leggen en op te volgen. Zo nodig zet u het contact om naar een signaal. Key2Intake maakt het mogelijk om gegevens uit de intake per leefgebied vast te leggen. De informatie die u toevoegt aan leefgebieden in de intake kan ook vanuit het klantbeeld worden geraadpleegd. Als tijdens de intake blijkt dat het gaat om een eenvoudige of enkelvoudige situatie, kunt u rechtstreeks een proces starten in de Suite4Werk, Suite4Inkomen en Suite4Zorg. Ook kunt u direct een integraal dossier aanmaken in Key2Ketensamenwerking. 3.2 Behoeftebepaling Key2Zelfredzaamheid is het instrument waarmee u de mate van zelfredzaamheid van burgers eenvoudig kunt beoordelen, vastleggen en de voortgang kunt meten. Key2Participatieladder helpt u om het participatieniveau van de burger vast te stellen. Door antwoord te geven op een aantal gerichte vragen bepaalt u de trede op de participatieladder en de verwachtingen voor de toekomst. Alle ingevulde matrices zijn beschikbaar in het gezinsdossier. Key2Signalen gebruikt u voor het ontvangen en routeren van signalen, want het is van groot belang dat signalen worden geregistreerd en opgevolgd. Zo ontstaat er een totaalbeeld van de situatie en valt er niemand tussen wal en schip. Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat in één oogopslag inzichtelijk maakt - wat de gezinssamenstelling is - met welke professional(s) de cliënt al contact heeft (gehad) - welke producten en diensten de burger al ontvangt of heeft aangevraagd - of er al een ketendossier en regisseur betrokken zijn Door tijdens het gesprek dit klantbeeld beschikbaar te hebben kunt u het gesprek effectiever voeren en kunt u met de burger sneller bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. 3.3 Planvorming en regievoering Key2Ketensamenwerking speelt een centrale rol bij het werken volgens het motto: één gezin, één plan, één regisseur. Het is een oplossing voor multidisciplinair casemanagement en ondersteunt de integrale aanpak met functionaliteit voor regievoering met plan- en dossiervorming. U voert regie over de interne en externe processen. De nadruk ligt daarbij op een passend en geïntegreerd aanbod, dat samen met de burger (het gezin) en zijn omgeving wordt bepaald. Module Casusoverleg is een optionele module bij Key2Ketensamenwerking waarmee u verschillende teams en netwerken kunt vastleggen, zoals wijkteams of jeugdteams. Betrokken professionals zien de dossiers, signalen en agenda van hun netwerk. Module Productenboek bevat een verzameling van producten en diensten van gemeenten, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersdiensten. Uiteraard kunt u ook acties opnemen die de burger zelf kan uitvoeren. Module Arrangementen is een optionele module bij Key2Ketensamenwerking: Vanuit arrangementenfunctionaliteit voegt u producten en diensten vanuit catalogus toe aan het dossier. Centric Netherlands B.V augustus 2014

9 3.4 Klantcontact en intake (burger) Met het burgerportaal Mijn Regie betrekt u de inwoner actief en werkt u transparant. De oplossing kent diverse functies voor de burger, zoals het inzien van het integrale plan, het uitvoeren van acties en het doorgeven van wijzigingen. In de roadmap lees u hoe wij dit portaal in co-creatie doorontwikkelen. Centric Netherlands B.V augustus 2014

10 4 Algemene functies Overal beschikbaar De Suite4Sociale Regie is overal via internet beveiligd beschikbaar voor professionals en burgers. Doordat de hosting volledig door ons wordt verzorgd heeft u hiervan als organisatie zelf geen beheerlast. De webapplicatie wordt in een centrale omgeving gehost en kan door meerdere gemeenten en ketenpartners worden gebruikt. Binnen een afgescheiden omgeving voert u uw eigen processen en gegevenshuishouding. Mobile devices De applicatie is beschikbaar op alle apparaten die beschikken over een internetverbinding en gangbare browser. De gebruikersvriendelijke en overzichtelijke lay-out past zich automatisch aan op het device dat u gebruikt, bijvoorbeeld een vaste PC, laptop, tablet of smartphone. Zie het hoofdstuk Hosting en technische eisen voor de details. Generieke functies De Suite beschikt over een aantal generieke functies zoals beveiliging, autorisatie, contactregistratie en de personenlijst. Handige wizards begeleiden u bij het inrichten van bijvoorbeeld de autorisatiestructuren en het aanmaken van nieuwe dossiers. Autorisatie In de Suite4Sociale Regie koppelt u gebruikers aan rollen. Per rol regelt u de autorisatie tot de verschillende onderdelen van de applicatie. De autorisatie uit zich onder andere in het aantal tegels die op de startpagina beschikbaar zijn. Met één gebruikersnaam en wachtwoord krijgen gebruikers op een veilige manier toegang tot alle geautoriseerde oplossingen van de Suite4Sociale Regie (single sign on). Eenmaal ingelogd kunt u als gebruiker uw eigen profiel onderhouden. Koppeling GBA U wilt gebruik maken van authentieke gegevens van uw burgers. De koppeling met het lokale GBA gebruikt u om persoonsgegevens op te halen uit de basisadminstratie en ze op te slaan in de Suite4Sociale Regie. Zo beschikt u over de meest actuele gegevens. Tools Naast tegels met de functionaliteit van de Suite4Sociale Regie kunt u snelkoppelingen naar andere oplossingen opnemen, zoals een handboek, sociale kaart, e-formulieren of andere (externe) applicatie. Zo hebt u alle tools en oplossingen binnen handbereik. Modulaire opbouw Door de modulaire opbouw is Suite4Sociale Regie flexibel inzetbaar. De onderdelen (Keys en modules) hebben ieder een eigen licentie. U kunt ze naar behoefte afnemen. Door middel van autorisatie geeft u de eindgebruiker toegang tot de benodigde onderdelen. Eenmaal ingezet functioneren de onderdelen binnen het portaal als één oplossing. Eenmaal opgehaalde persoonsgegevens kunt u bijvoorbeeld meenemen naar andere Keys en modules. Centric Netherlands B.V augustus 2014

11 Centric Netherlands B.V augustus 2014

12 5 Klantcontact (gemeente) 5.1 Intake (Key2Integrale Intake) Een intake is een complex proces waarbij u gegevens verzamelt van de burger en zijn hulp- of aanvraag. Key2Integrale Intake maakt het mogelijk om deze gegevens per leefgebied vast te leggen. Leefgebieden De functionaliteit is nauw verweven met het integraal klantbeeld. De informatie die professionals toevoegen aan leefgebieden in de intake kan ook worden geraadpleegd in het klantbeeld van de Suite4Sociale Regie en vice versa. Backoffice Vanuit de integrale intake kan blijken dat het gaat om een eenvoudige of enkelvoudige situatie. In dat geval kunt u direct een enkelvoudige en/of specialistische voorziening starten bij de betreffende organisatie of dienst, van waaruit de verdere afhandeling kan worden opgepakt. U selecteert tijdens de intake welk type proces gestart moet worden. In de Suite4Werk, Suite4Inkomen en Suite4Zorg kan dan automatisch een werkproces worden gestart dat in de backoffice wordt afgehandeld. Bij het opslaan van de gegevens wordt op de achtergrond een bericht gestuurd, dat via een filterset, direct tot een werkproces in de werkvoorraad van de betreffende medewerker leidt. Centric Netherlands B.V augustus 2014

13 5.2 Contacten Suite4Sociale Regie kent een geïntegreerde contactregistratie. Hiermee kunt u vastleggen wie u heeft gesproken, waar, wanneer en waarover. Zo nodig kunt u met één muisklik opschalen en van een contact een signaal maken. Centric Netherlands B.V augustus 2014

14 6 Behoeftebepaling 6.1 Integraal klantbeeld (Key2Klantbeeld) Centric biedt een integraal klantbeeld dat in één oogopslag inzichtelijk maakt; Wat de NAW-gegevens zijn. Wat de gezinssamenstelling is. Op welke verschillende leefgebieden de vragen en problemen van de cliënt en het gezin betrekking hebben. Met welke professional(s) de cliënt contact heeft. Van welke producten en diensten sprake is. Door gebruik van het klantbeeld onderscheidt u enkelvoudige, meervoudige, eenvoudige en complexe situaties. Dit helpt u bij het bepalen van de vervolgstappen. Door tijdens een gesprek het klantbeeld beschikbaar te hebben kunt u het gesprek effectiever voeren. Eenmaal geopend kunt u vanuit het klantbeeld ook de klantbeelden van de andere gezinsleden oproepen. Het klantbeeld kan ook als pdf-bestand worden gedownload. Centric Netherlands B.V augustus 2014

15 Koppelingen Het klantbeeld is gekoppeld aan diverse informatiesystemen. Op dit moment zijn de volgende applicaties en bronnen aangesloten: GBA - StUF-BG (Persoonsgegevens) GWS4all (bijzondere situaties, zoals pandverbod) Suite4Werk Suite4Inkomen Suite4Zorg Key2Schuldhulpverlening Key2Jongerenmonitor Key2Ketensamenwerking Leefgebieden Het klantbeeld haalt informatie real time op uit (backoffice) processystemen en toont dit overzichtelijk op één scherm. Symbolen geven aan op welke leefgebieden gegevens beschikbaar zijn van een burger. U kunt dit klantbeeld op elk moment raadplegen én zo nodig aanvullen met ontbrekende informatie die tijdens een contactmoment met de burger naar voren komen. Autorisatie In het klantbeeld is het mogelijk om informatie per leefgebied te autoriseren. Deze beheersfunctie is gemaakt om de informatievoorziening exact af te stemmen op de taak van de professional binnen de geldende privacykaders. U bepaalt dus zelf óf u een levensgebied van het klantbeeld in gebruik neemt en voor welke groep professionals u dit beschikbaar stelt. Met het integrale klantbeeld beschikken professionals altijd en overal over dezelfde informatie. 6.2 Zelfredzaamheid (Key2Zelfredzaamheid) De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee u de mate van zelfredzaamheid van uw burgers eenvoudig en volledig kunt beoordelen. De Zelfredzaamheidsmatrix geïntegreerd binnen de Suite4Sociale Regie. Meer informatie over de ZRM vindt u op de website Met deze matrix kunt u de mate van zelfredzaamheid van burgers op verschillende leefgebieden eenvoudig beoordelen, vastleggen en de voortgang meten. Bij het uitvoeren van een vervolgmeting hoeft u de matrix niet opnieuw in te vullen. De gegevens van de laatst uitgevoerde meting vormen het vertrekpunt voor het vastleggen van de veranderingen. De ingevulde matrices zijn zichtbaar in het gezinsdossier. Centric Netherlands B.V augustus 2014

16 Door de gegevens van de metingen op een hoger niveau te brengen, zoals het niveau van de buurt, wijk of stad, krijgt u een beeld van de ontwikkeling van de lokale zelfredzaamheid en de effectiviteit van uw beleid op dit gebied. 6.3 Participatieladder (Key2Participatieladder) Key2Participatieladder helpt professionals om het participatieniveau van de burger vast te stellen. Door antwoord te geven op een aantal gerichte vragen bepaalt u de trede op de participatieladder en de verwachtingen voor de toekomst. Alle ingevulde gegevens matrices zijn beschikbaar in het gezinsdossier. Door de gegevens van de metingen op een hoger niveau te brengen, zoals het niveau van de buurt, wijk of stad, krijgt u een beeld van de ontwikkeling van de lokale participatiegraad en de effectiviteit van uw beleid op dit gebied. Centric Netherlands B.V augustus 2014

17 6.4 Signalering (Key2Signalen) Belangrijke informatie over burgers bereikt op verschillende manieren uw organisatie. Het is van groot belang dat u signalen registreert en opvolgt. In Key2Signalen legt u signalen vast. De procesbegeleider koppelt een signaal aan het juiste netwerk, zodat het wordt opgepakt door het verantwoordelijke team. Zo ontstaat er een totaalbeeld van de situatie en valt er niemand tussen wal en schip. Centric Netherlands B.V augustus 2014

18 Centric Netherlands B.V augustus 2014

19 7 Planvorming en regievoering 7.1 Ketensamenwerking (Key2Ketensamenwerking) De functies van de applicatie Key2Ketensamenwerking spelen een centrale rol bij het werken volgens het motto: één gezin, één plan, één regisseur. Key2Ketensamenwerking ondersteunt de integrale aanpak met functionaliteit voor regievoering en planvorming. De oplossing is geschikt voor diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg, veiligheid, jeugdzorg, opvang en onderwijs zoals multidisciplinaire teams, zorg en adviesteams, buurtnetwerken en wijkteams Werkvoorraad In de werkvoorraad ziet u alle items die betrekking hebben op de uitvoering van uw eigen werkzaamheden. U kunt ze direct oproepen om vervolgacties te ondernemen. U ziet: Dossiers waar u bij betrokken bent. Acties die u moet uitvoeren Pas bijgewerkte acties Actuele agenda-items Signalen die om uw aandacht vragen Een zoekscherm om professionals te zoeken Centric Netherlands B.V augustus 2014

20 Integraal groepsdossier De burger of het gezin staat centraal en heeft een eigen dossier. Aan dit dossier koppelt u de regisseur. Die bewaakt vervolgens vanuit dit dossier de voortgang en stuurt het proces. Als de regisseur, het verantwoordelijke team of de betrokken hulpverleners veranderen, blijft het integrale dossier hetzelfde. De overdracht is met een paar muisklikken geregeld. De Suite4Sociale Regie ondersteunt diverse vormen van samenwerken zoals wijkteams, zorg- en advies teams, jeugdteams. Daarom kunt u per dossier aangeven om wat voor type hulp of dienstverlening het gaat. Plan, acties en doelen Het integrale plan is de basis voor goed afgestemde hulp- en dienstverlening. Vanuit dit plan zet u direct de acties naar de betrokken professionals uit. De uitvoerende professionals zien hun taken. In het dossier voegen ze de status en resultaten van de actie toe. Zo kunt u als regisseur de uitvoering, van opstarten tot afsluiten, monitoren. Met één druk op de knop genereert u een PDF document van het plan, met daarin alle doelen, acties en betrokken professionals. Centric Netherlands B.V augustus 2014

21 Arrangementen Vanuit de module arrangement in Key2Ketensamenwerking voegt u producten en diensten uit de catalogus toe aan het dossier. Per product ziet u welke organisatie het product of de dienst levert en welke profesional verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Dit is het vertrekpunt voor het integrale plan. Per arrangement krijgt u een indicatie van de kosten. Centric Netherlands B.V augustus 2014

22 Professionals Per casus heeft u in beeld welke professionals van welke organisaties zijn betrokken en wat hun rol is. U kunt eenvoudig andere professionals uit het netwerk betrekken via de mailfunctie binnen het dossier. U houdt het overzicht over de professionele hulpverlening en heeft zicht op de situatie van het gezin. Alleen de professionals die als betrokkene aan het dossier zijn gekoppeld, hebben toegang tot het dossier. Aanvullende informatie Uitgangspunt is het voorkomen van dubbele registraties. De afhandeling van processen en registratie van domeinspecifieke informatie vindt plaats in uw achterliggende systemen. Informatie uit deze systemen wordt (via het klantbeeld) ontsloten. In het dossier kunt u informatie opslaan die relevant is voor de samenwerking. Dit kan in de vorm van documenten (correspondentie of rapportages) met aanvullende gegevens over de burger, zijn omgeving en problematiek. Centric Netherlands B.V augustus 2014

23 Daarnaast hebben dossiers een lijst met velden die u zelf kunt inrichten per type en kunt toepassen op individuele dossiers. Zo ontstaan er verschillende typen dossiers die zijn afgestemd op de specifieke informatiebehoefte van de teams. Signalen In het dossier ziet u een overzicht van de signalen die betrekking hebben op de personen uit het dossier. Vanuit het overzicht kunt u de signalen openen. Logboek In het logboek ziet u welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden rondom het dossier, denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een nieuwe professional, actie, een contactregistratie of het invullen van de zelfredzaamheidsmatrix. Vanuit het overzicht in het logboek gaat u direct naar de gebeurtenis. Centric Netherlands B.V augustus 2014

24 Procesbegeleider U benoemt een procesbegeleider bij een netwerk(team) voor de procesmatige ondersteuning. De begeleider heeft autorisatie om dossiers te openen en te onderhouden en signalen door te zetten naar het juiste netwerk. 7.2 Casusoverleg (module Casusoverleg) Module Casusoverleg is een optionele module bij Key2Ketensamenwerking waarmee u verschillende teams en netwerken kunt vastleggen. Te bespreken dossiers en signalen zet u op de overlegagenda. Centric Netherlands B.V augustus 2014

25 Netwerk In het portaal kunt u verschillende teams en netwerken vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan een wijkteam, zorgnetwerk, crisisteam of zorg- en adviesteam. Aan het team verbindt u een procesondersteuner die het team kan ondersteunen. Dossiers koppelt u aan het verantwoordelijke team. U kunt dossiers overgedragen naar een ander (gespecialiseerd) netwerk, bijvoorbeeld om de intensiteit van de ondersteuning op of af te schalen. Agenda Per netwerk kunt u een agenda bijhouden waarin u bijvoorbeeld de overlegmomenten en spreekuren vastlegt. U kunt ook de binnengekomen dossiers en signalen ter bespreking op de agenda zetten Professionals In dit overzicht ziet u wie u welke professionals deel uitmaken van het netwerk en over welke deskundigheid ze beschikken. U hebt de contactgegevens bij de hand en kunt direct het Linkedin profiel bezoeken. Dossier en signalen De dossiers en signalen die onder de verantwoordelijkheid van dit team vallen, staan hier overzichtelijk weergegeven. Vanuit het overzicht kunt u, mits geautoriseerd, direct het betreffende signaal of dossier opnenen en bewerken. Centric Netherlands B.V augustus 2014

26 7.3 Producten- en diensten catalogus (module Producten) In deze eerste versie van de product- en diensten catalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisatie vast. Uiteraard kunt u ook acties opnemen die de burger zelf kan uitvoeren. Per product legt u naast (een indicatie van) de kosten en de doorlooptijd bijvoorbeeld ook vast wat het doel is van een product, wie de contactpersoon voor het product is en via welke URL meer informatie kan worden gevonden. Aanbieders (organisaties) onderhouden, mits geautoriseerd, hun eigen aanbod. Vanuit het ketendossier roept u de catalogus aan bij het samenstellen van een arrangement. Centric Netherlands B.V augustus 2014

27 8 Klantcontact Burger 8.1 Mijn Regie We beschrijven de functies die in het prototype beschikbaar zijn. De professional bepaalt zelf welke functies en informatie de burger in het portaal tot zijn beschikking heeft. Via het burgerportaal kan de burger gegevens inzien en actief bijdragen door middel van het: Inzien van het integrale dossier. Raadplegen van het integrale plan. Inzien welke professionals bij zijn dossier zijn betrokken. Overzien en bijwerken van zijn acties. Inzien van contacten met professionals. Wijzigen van contactgegevens. Inzien wie zijn integraal klantbeeld heeft geraadpleegd. In samenwerking met pilotgemeenten ontwikkelen we het prototype van dit portaal door zodat het inzetbaar is in productieomgevingen. Centric Netherlands B.V augustus 2014

28 9 Investeringen en releasebeleid Upgrades In een release besteden we aandacht aan de doorontwikkeling van bestaande Keys en modules én bieden we u nieuwe functionaliteit. Omdat we de Suite4Sociale Regie aanbieden onder Upgrade Protection (UP) ontvangt u automatisch upgrades van van Keys en modules die u eerder hebt afgenomen. Releases Nieuwe functionaliteit ontwikkelen we binnen nieuwe Keys, modules en koppelingen. Omdat het niet om upgrades gaat, valt dit niet onder UP. U krijgt bij iedere release een aanbieding om de licenties voor nieuwe onderdelen van de Suite4Sociale Regie af te nemen. Centric verzorgt centraal de update van de productieomgeving met de nieuwste release van de software. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om in een acceptatieomgeving kennis te maken met de wijzigingen. Als zich een probleem voordoet met de software van een reguliere release dan lossen wij dat op in een patch. Ook patches kunt u vooraf testen in een acceptatieomgeving. Kosten De kosten voor de aanschaf en het gebruik van de applicatie berekenen we op basis van het aantal inwoners van de gemeente. U betaalt, naast de beperkte eenmalige opstartkosten, een vaste jaarlijkse prijs voor onderhoud, hosting en updates van de onderdelen die u hebt afgenomen. Gemeente en lokale ketenpartners kunnen daar dan onbeperkt gebruik van maken. Sommige functies, zoals het klantbeeld, vragen om permanente beveiligde verbindingen met applicaties die lokaal bij de gemeente of een ketenpartner zijn geïnstalleerd. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal verbindingen dat u nodig heeft. Neem contact op met uw productaccountmanager voor de details of een offerte. Centric Netherlands B.V augustus 2014

29 10 Verantwoording 10.1 Operationele informatie De Suite4Sociale Regie biedt een aantal on board rapportages, zoals een overzicht van de treden op de zelfredzaamheidsmatrix en de staus van gestelde doelen in dossiers. In de roadmap leest u over de doorontwikkeling. Centric Netherlands B.V augustus 2014

30 11 Implementatie De Suite4Sociale Regie is een krachtig instrument voor de ondersteuning van ketensamenwerking en regie. Maar voor succesvolle ketensamenwerking, die uitgaat van eigen kracht en leidt tot participatie in de samenleving, is meer nodig. Het valt of staat met burgers en professionals die elkaar ontmoeten, willen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en daar praktische afspraken over maken. De afdeling Dienstverlening van Centric ondersteunt u bij het opzetten van een integrale aanpak, zowel met de afdeling binnen uw gemeente als daarbuiten met ketenpartners. Dit proces vertrekt vanuit het beleid van de gemeente. Het opstartpakket van onze ondersteunende diensten bestaat uit de volgende elementen: On-site begeleiding door consultants tijdens de opstartfase. Meedenken, adviseren en (her-)inrichten van uw werk- en of bedrijfsprocessen in relatie tot de Suite4Sociale-Regie. Inzet van consultants met ervaring in verandermanagement. Flexibele inzet van onze consultants (U als klant bepaalt welke diensten u afneemt en op welk tijdstip). Technische implementatie van koppelingen van Suite4Sociale Regie met andere applicaties. Functionele inrichting van de Suite4Sociale Regie. Opleiding en instructie van eindgebruikers van de Suite4Sociale Regie. Ontwikkelen van e-learning voor de klant van de Suite4Sociale Regie. Centric Netherlands B.V augustus 2014

31 12 Hosting en technische eisen De Suite4Sociale Regie wordt gehost in het Shared Service Centre van Centric. Hier deelt u de dedicated webservers uit de serverinfrastructuur met andere gebruikers van de Suite4Sociale Regie. Binnen een afgescheiden onderdeel voert u uw eigen processen en gegevenshuishouding. Dat scheelt in de kosten van infrastructuur en beheer. Het Shared Service Centre garandeert een beschikbaarheid van 98,5% op werkdagen van 07:00 18:00. ISO De hostingdiensten van Centric voldoen aan de eisen voor de belangrijkste informatiebeveiligingsnorm van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, de ISO certificering. Om de beveiliging van informatie te waarborgen, past Centric standaard de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA) toe. Alle processen rondom de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van informatie worden continu beoordeeld en waar nodig verbeterd. Veilige verbindingen U bereikt het portaal via een beveiligde HTTPS- verbinding vanuit de browser. Vanuit de Suite4Sociale Regie wordt een beveiligde verbinding opgezet naar de backoffice-applicaties, hier wordt gebruik gemaakt van koppelvlakken. Deze verbinding wordt opgebouwd door middel van een beveiligde VPN-verbinding over het internet of door gebruik te maken van een reeds bestaande verbinding met het Shared Service Centre van Centric. Hierbij zetten we de MessageHandler in. De MessageHandler regelt en beveiligt het berichtenverkeer tussen de twee locaties. In onderstaand figuur wordt dit grafisch weergegeven. Klant Centric Gemeente Beveiligde verbinding Beveiligde verbinding Eindgebruiker Webpagina Firewall Suite4Sociale Regie Firewall Firewall Back-office applicatie Voor meer details over technische afhankelijkheden, zoals de ondersteuning van browsers, verwijzen we u naar de vrijgavematrix. Applicatiebeheer Het applicatiebeheer in uw organisatie krijgt een separate module via de Suite4Sociale Regie voor het uitvoeren van beheerstaken zoals gebruikers(rollen), licenties en toegang. Voor het overige beheer van de omgeving is de helpdesk van de businessunit voor u het eerste aanspreekpunt. Centric Netherlands B.V augustus 2014

Regie - Nabij en verbonden

Regie - Nabij en verbonden Regie - Nabij en verbonden Versie: 0.96 - Concept Datum: 26 maart 2013 Auteur: Wim de Jonge Afdeling: Centric Public Sector Solutions Regie - Nabij en verbonden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verbinden

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond 2013, Stichting RijnmondNet Uitgegeven in eigen beheer Marco Zoetekouw, Directeur Stichting RijnmondNet Wijnand

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING: Marc Maas, Maurice van Erven,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie DGOBR/DIR/TBGI Inleiding Het huidige Rijksportaal stamt alweer uit 2007. De wereld is sindsdien sterk veranderd, terwijl de bestaande voorziening onvoldoende met die veranderingen is meegegroeid. Dit is

Nadere informatie