Regie - Nabij en verbonden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regie - Nabij en verbonden"

Transcriptie

1 Regie - Nabij en verbonden

2 Versie: Concept Datum: 26 maart 2013 Auteur: Wim de Jonge Afdeling: Centric Public Sector Solutions Regie - Nabij en verbonden 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verbinden en regisseren 5 3 Regie nabij en verbonden In beeld Webportaal Integraal klantbeeld Kernfuncties Regie en ketensamenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) In gesprek E-diensten en selfservice Mijn dossier Ketensamenwerking is geen ICT 10 4 Leefgebieden Werk Inkomen Zorg Schulden Jeugd Onderwijs 13 5 Tot slot 14 6 Doorlezen 15 Regie - Nabij en verbonden 2

4 Copyright 2013, Centric Holding Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centric Holding. Regie - Nabij en verbonden 3

5 1 Inleiding De gemeente staat de komende jaren voor de uitdaging om het sociale stelsel te hervormen en is verantwoordelijk voor een samenhangend ondersteuningsaanbod op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en (jeugd)zorg. Verbinding en regievoering zijn daarbij sleutelwoorden. De veranderende werkwijze heeft gevolgen voor de informatievoorziening voor beleidsmakers, burgers en professionals. Op het congres Actualiteiten AWBZ & Wmo waar u onlangs aanwezig was, heeft u deze boodschap ook meegekregen. Welke gevolgen heeft het regeerakkoord voor u en uw organisatie? Wat zijn de uitgangspunten achter de maatregelen? Hoe komt de burger op eigen kracht tot zijn recht? Het is slechts een kleine greep uit de vragen die tijdens het congres naar voren kwamen. Wat kan Centric voor u betekenen in al deze veranderingen? Centric is voor het domein Werk, Inkomen en Zorg al geruime tijd partner van veel gemeenten op het vlak van ICT. In onze producten zal de hervorming met behulp van de decentralisaties dan ook merkbaar zijn. De wetgeving en de beleidsmatige vereisten voeren we tijdig en effectief door, maar er is meer dan dat. Specifieke kernthema s op ICT- en organisatiegebied, zoals het omvormen tot een netwerkorganisatie die de regie voert in het werkveld, de doorontwikkeling van publieke (elektronische) dienstverlening zodat de klant en zijn omgeving zelf kan doen wat binnen de mogelijkheden ligt, mobiele toepassingen voor klant en werknemer, ondersteunen we met overkoepelende oplossingen binnen het domein. Of het verder benutten van veilige gegevensuitwisseling, zodat ketenpartijen de bedrijfsvoering efficiënt en effectief kunnen laten plaatsvinden, of het uitbesteden van uw processen. In dit document leest u hoe Centric naar de komende uitdagingen kijkt en wat u van ons als ICTleverancier en partner kunt verwachten. Het tweede hoofdstuk gaat kort in op de achtergronden van de actuele ontwikkelingen. Hierover zijn al publicaties verschenen van onder andere VNG, KING en Divosa, waar we u graag naar verwijzen. Een veranderende informatievoorziening en het verbinden van een compacte en nabije overheid vraagt om nieuwe verbindingen. In het derde hoofdstuk gaan we in op de uitgangspunten die wij hanteren bij de oplossingsrichting die we vervolgens aanreiken. Die bestaat uit het uitbouwen van bestaande oplossingen op leefgebieden (hoofdstuk vijf) en het leggen van verbindingen daartussen (hoofdstuk vier. Regie - Nabij en verbonden 4

6 2 Verbinden en regisseren Vanuit de verschillende hoeken van het sociale domein klinkt al enige tijd de roep om transformatie. Breed, ontschot en gericht op eigen kracht, sociale innovatie, efficiency en kostenbegrip. De huidige manier van werken heeft het point of return bereikt. Het kabinet kiest voor decentralisatie van taken naar gemeenten op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg. Verbinding en regievoering zijn sleutelwoorden bij de transformatie in het sociale domein. De focus ligt op participatie in de samenleving en de decentralisaties dragen bij aan inzet van eigen kracht en het sociale netwerk. Binnen het sociale domein wordt steeds meer gewerkt aan een integrale aanpak van de problematiek van de klant één gezin, met één plan, door één hulpverlener, binnen één (ontschot) budget. De gemeente wordt gezien als de partij die het dichtst bij de burger staat nabij. De gemeente moet bovendien zo efficiënt mogelijk opereren compact zijn. Deze compacte en nabije overheid ziet tevens een zelfstandige rol voor de burgers. De financiering van de gewenste structuur komt in handen van de gemeente. Deze manier van werken gaat uit van het vergroten van de participatie; het inzetten van de gehele omgeving van de vragende burger bij het vinden van oplossingen. De gemeente faciliteert burgers bij het inzetten van de eigen kracht, zorgt voor vroege signalering en preventie om erger te voorkomen en helpt waar de kracht tijdelijk ontbreekt. Het leidt tot begeleiding die past bij het individu en zich richt op het gezin én de (informele) zorgverleners. Het uiteindelijke aanbod is dan ook altijd aanvullend. Het versterken van de eigen kracht van de burger zorgt voor betrokkenheid, levert meer tevredenheid omdat de oplossing gezamenlijk gedragen is en dringt de kosten terug die gemoeid gaan met het oplossen van de problematiek. De door te voeren transities en transformaties binnen het sociale domein hebben baat bij inzicht in de dwarsverbanden tussen deze verschillende transities, naast het vermogen om ze te verbinden. Gemeenten hebben op de meeste terreinen al ervaring opgedaan met transities en transformaties. Denk hierbij aan de Wwb en Wmo. Los van de taken op jeugdvlak binnen Wmo en Welzijn, is jeugdzorg voor gemeenten grotendeels nieuw. Jeugdzorg biedt ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- of opvoedingsproblemen; een veelzijdig taakgebied dat vraagt om zorgvuldigheid, eenduidigheid en verbinding binnen het menselijk aspect en ook in digitale vorm. Gemeenten zoeken daarbij meer aansluiting bij het maatschappelijk middenveld. Jeugdzorg is wat dat betreft een belangrijke driver. Er moet meer worden gedaan met minder middelen. Eén gezin, één plan, één regisseur is het kenmerkende devies. Dit heeft een flinke impact op de informatievoorziening; een integrale aanpak vraag om gegevensuitwisseling. Maar, het delen van informatie moet doelmatig zijn en in de juiste proporties. Daar komt nog bij dat een groot deel van de dienstverlening enkelvoudig blijft en niet om een integrale aanpak vraagt. Sterker nog, dit zou de dienstverlening onnodig bureaucratiseren. Bij enkelvoudige zaken past een efficiënte afhandeling, zodat de aandacht vooral uit kan gaan naar de situaties die er om vragen. Eenvoudig waar het kan, integraal waar het moet. Het wordt een kunst goed te filteren en te regisseren waar sprake is van een samenloop van problemen. ICT is daarbij een krachtig instrument. Regie - Nabij en verbonden 5

7 3 Regie nabij en verbonden Centric werkt samen met gemeenten en partners aan een integrale en vraaggerichte aanpak. Het motto is: één cliënt, één gezin, één regisseur, één plan van aanpak, één budget en uiteindelijk één verantwoording. In de volgende paragrafen gaan we in op onze bestaande en toekomstige oplossingen. We combineren en verbinden onze bestaande oplossingen voor het domein op een slimme manier en voegen daar nieuwe hulpmiddelen aan toe. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat uw gemeente enkelvoudig en efficiënt blijft werken waar het kan en integraal waar nodig. We starten in de volgende paragraaf met businessintelligence-oplossingen waarmee u een totaalbeeld krijgt van uw lokale situatie. Dit is een belangrijk vertrekpunt voor beleid, het meten van resultaten en verantwoording. Vervolgens komt het webportaal Suite4Sociale Regie aan bod, waarin een breed scala aan oplossingen voor burger en professional bij elkaar wordt gebracht: van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De derde groep oplossingen is toegespitst op de specifieke leefgebieden, waar specialisatie en efficiënte afhandeling centraal staan. 3.1 In beeld Lokale regie begint bij een samenhangend beleid. Maar voor wie maakt u dat beleid en wat zijn de speerpunten? Hoe groot is bijvoorbeeld de lokale overlap tussen het gebruik van voorzieningen? Welke burgers doen er een beroep op? Hoeveel zijn het er en waar wonen ze? Bij de decentralisaties komt veel nieuwe informatie in beeld; nieuwe doelgroepen met specifieke kenmerken. Met business intelligence heeft u de mogelijkheid om het besturingsproces te ondersteunen. Met BI-oplossingen ondersteunt Centric gemeenten bij het in beeld brengen en analyseren van de lokale situatie (straten, buurten, wijken) en het monitoren van veranderingen in het gehele domein. Dit doen we door beschikbare bronnen te ontsluiten en te combineren. Als basis combineren wij de gegevens uit Centric-applicaties voor het sociale domein. Andere databronnen, zoals applicaties van derden of datasheets, voegen we daar op uw verzoek aan toe. Zo ontstaat transparantie. De verkregen informatie vormt de uitgangspunten voor uw lokale beleid en zijn de basis voor besturing, het meten van resultaten en budgetverantwoording. 3.2 Webportaal Centric heeft een stip op de horizon gezet wat betreft productontwikkeling voor het getransformeerde sociale domein. Regie en een integrale aanpak zijn de rode draad binnen de nieuwe Suite4Sociale Regie. We verbinden en integreren functionaliteit uit bestaande oplossingen op verschillende beleidsterreinen tot een integraal klantvolgsysteem. Door gegevensuitwisseling volgt u de klant binnen meerdere ketens en voert u regie over de processen. Suite4Sociale Regie: enkelvoudig waar het kan en integraal waar nodig Regie - Nabij en verbonden 6

8 Het portaal is overal beschikbaar voor professionals en burgers, omdat we gebruik maken van web-technologie. Samen met u willen wij dit portaal doorontwikkelen om u binnen de transformatie in het sociale domein optimaal te ondersteunen. Oplossingen Suite4Sociale Regie Key2Klantbeeld Key2Ketensamenwerking Key2Jeugdloket Integraal klantbeeld Het integrale klantbeeld wordt een belangrijk onderdeel van het portaal en zal voor veel dienstverleners het vertrekpunt zijn bij klantcontacten. Het motto bij meervoudige of complexe situatie is een integrale aanpak, maar het overgrote deel van de dienstverlening blijft enkelvoudig of eenvoudig. Het klantbeeld maakt in één oogopslag duidelijk of er professionals uit andere ketens betrokken zijn en wat de aard van de dienstverlening is. De klant is of was in beeld bij verschillende hulp- en dienstverleners. Als gevolg daarvan staan gegevens in verschillende systemen en registraties. De klant wordt dus vanuit verschillende disciplines en door verschillende medewerkers bediend. Denk aan Wmo-consulenten, klantmanagers Werk & Inkomen, schuldhulpverleners, de leerplichtambtenaar vanuit de gemeente, zorgcoördinatoren, interne begeleiders (IB ers) vanuit het onderwijs en verschillende professionals vanuit de (jeugd)gezondheidszorg en welzijnsinstellingen. En niet te vergeten de vrijwilligers in het verenigingsleven, de informele coaches, mantelzorgers en familieleden die hulp en zorg bieden. Centric biedt een integraal klantbeeld dat in één oogopslag inzichtelijk maakt; op welke verschillende leefgebieden de vragen en problemen van de cliënt en het gezin betrekking hebben met welke professional(s) de cliënt contact heeft van welke producten en diensten sprake is wat de gezinssamenstelling is Dit klantbeeld toont real-time-informatie uit de bestaande informatiesystemen binnen de gemeente, waaronder onze eigen systemen, zoals de Suite4Werk, -Inkomen en Zorg, Key2Schuldhulpverlening en Key2Jongerenmonitor. Waar al sprake is van regie en een integrale aanpak blijkt dit uit de informatie uit de regie applicatie Key2Ketensamenwerking, waarover hieronder meer. Op uw verzoek verbindt Centric applicaties van derde partijen en lokale of regionale bronnen Kernfuncties Regie en ketensamenwerking De functies van de applicatie Key2Ketensamenwerking maken deel uit van het webportaal en spelen een centrale rol bij het werken volgens het motto: één gezin, één plan, één regisseur. Centric en Link2Control werken samen om gemeenten in hun regierol te ondersteunen. De nadruk ligt daarbij op een passend en geïntegreerd aanbod, dat samen met de burger en zijn omgeving wordt bepaald. De regie-oplossing die Link2Control specifiek heeft ontwikkeld voor de regierol en ketensamenwerking is beschikbaar voor de klanten van Centric en wordt geïntegreerd in het web Regie - Nabij en verbonden 7

9 portaal. De oplossing ondersteunt ruim 250 samenwerkingsverbanden op het gebied van Zorg, Veiligheid, Jeugdzorg, Opvang en Onderwijs. Key2Ketensamenwerking ondersteunt belangrijke basisfuncties voor gemeentelijke regievoering, zoals signalering, casusoverleg, processturing, dossiervorming en gegevensuitwisseling met netwerkpartners. Tegelijkertijd kan de applicatie worden ingezet ter ondersteuning van de regie over de interne dienstverlening én samenwerkingsverbanden met ketenpartners zoals multidisciplinaire teams, Zorg en Adviesteams, Buurtnetwerken en wijkteams. Signalering: Het dienstverleningsproces start met een signaal (melding) vanuit een professional. Bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, CJG-medewerker of bijstandsconsulent. Of met een melding van de burger zelf, op bijvoorbeeld het Werkplein of via internet. Met de Key2Ketensamenwerking ontvangt en registreert u deze digitale signalen, routeert ze en handelt ze zorgvuldig af. Signalen leiden zo tot samenwerking en afstemming in de keten. Het casusoverleg: Professionals ontmoeten elkaar fysiek en digitaal om samen te werken aan een casus. Betrokkenen krijgen autorisatie tot het dossier zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang van de casus. Eén gezin, één plan, één dossier, één regisseur: Vanuit het klantbeeld en het gesprek met de burger zelf (en zijn omgeving) volgt een heldere analyse van de situatie, de hulpvraag, doelen en oplossingen. Dit wordt één integraal plan van aanpak onder leiding van één regisseur voor het hele gezin, met daarin de inzet vanuit alle betrokken disciplines. Processturing en acties: Vanuit dit plan worden direct de acties naar de betrokken professionals uitgezet en gemonitord op uitvoering, van opstarten tot afsluiten Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Iedere gemeente heeft een CJG. Voor het CJG is binnen de Suite4Sociale Regie de registratiemodule Key2Jeugdloket beschikbaar. Hiermee kunt u alle contacten en de afhandeling ervan zorgvuldig registreren en volgen. Over deze gegevens kunt u managementinformatie genereren. Het CJG is een belangrijke vindplaats van kinderen en ouders met extra ondersteunings- en zorgbehoeften. Vroegtijdig en effectief ingrijpen kan erger voorkomen. Via koppelingen zet u vragen en signalen door naar specialisten. Met de koppeling naar de Suite4Ketensamenwerking schaalt u de dienstverlening op naar een multidisciplinair team In gesprek Een intake is een complex proces. De professional verzamelt gegevens van de burger en zijn hulpof aanvraag. Al in een vroeg stadium moet onderscheid worden gemaakt tussen enkelvoudige zaken (diensten) en meervoudige problematiek. Centric zet bewezen kennistechnologie en vragenlijsten in om de professional te ondersteunen bij het verzamelen van informatie, het maken van analyses en keuzes, en het uitzetten van acties. Met kennistechnologie vertalen we complexe beslissingsprocessen naar eenvoudige dialogen op basis van vraag en antwoord. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld een app voor de zelfredzaamheidsmatrix waarmee professionals de mate van Regie - Nabij en verbonden 8

10 zelfredzaamheid van burgers eenvoudig kunnen beoordelen. Ook komt er een app beschikbaar ter ondersteuning van het (keukentafel)gesprek binnen de Wmo E-diensten en selfservice E-diensten zijn er voor de burger en de professional. Diverse tools voor zelfhulp en indicatie ondersteunen de burger bij het formuleren van zijn hulpvraag. Vervolgens vindt doorgeleiding plaats naar het juiste product of dienst. De burger bedient zichzelf. De (aan)vraag wordt met alle gegevens doorgezet naar de backoffice-applicatie. Hier vindt de afhandeling plaats door een specialist of zo mogelijk volledig geautomatiseerd. Een integraal plan wordt uitgevoerd door verschillende afdelingen en organisaties én de klant zelf. Vanuit het webportaal Suite4Sociale Regie start u processen in andere systemen door gebruik te maken van koppelvlakken. De regisseur regisseert de dienstverlening en volgt de voortgang van processen. In het portaal integreert Centric diverse E-formulieren, Snelbalies en intakemodules die aansluiten op eigen systemen en die van andere leveranciers. Waar mogelijk doen we dat met open standaarden. Diverse diensten zijn al digitaal beschikbaar. Door deze te integreren in het portaal ontstaat een breed palet aan digitale diensten. - E-formulieren die aansluiten op de (algemene en specifieke) koppelvlakken van de Suites voor Werk, Inkomen en Zorg, zoals; o Aanvraag Bijzondere bijstand o Aanvraag Langdurigheidstoeslag o Aanvraag vergoeding chronisch zieken of gehandicapten o Doorgeven van wijzigingen o Algemene aanvraag - Snelbalies (ontwikkeld door Kluwer) voor burger en professional waarmee een aanvraag vaak direct kan worden afgehandeld en beoordeeld; o Levensonderhoud o Bijzonder bijstand o Langdurigheidstoeslag o Schuldhulpverlening Samen met onze klanten breiden we dit portfolio verder uit Mijn dossier De burger krijgt inzicht in en regie over een deel van zijn eigen dossier en wordt zo actief betrokken bij de informatie-uitwisseling rond de hulp- en dienstverlening. Daarnaast ontwikkelen we tools en apps om burgers te verbinden en te betrekken bij de zorg voor elkaar. In zijn digitale dossier kan de burger bijvoorbeeld: Een uitkeringsspecificatie of jaaropgaaf opvragen Zien welke producten en diensten worden afgenomen Gegevens wijzigen of documenten toevoegen Regie - Nabij en verbonden 9

11 Raadplegen wie toegang heeft tot zijn gegevens Toegang geven tot zijn gegevens of die intrekken 3.3 Ketensamenwerking is geen ICT De Suite4Sociale Regie is een krachtig instrument voor de ondersteuning van ketensamenwerking en regie. Maar voor succesvolle ketensamenwerking, die uitgaat van eigen kracht en leidt tot participatie in de samenleving, is meer nodig. Het valt of staat met burgers en professionals die elkaar ontmoeten, willen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en daar praktische afspraken over maken. Centric en Link2Control ondersteunen u bij het opzetten van een integrale aanpak, zowel met de afdeling binnen uw gemeente als daarbuiten met ketenpartners. Dit proces vertrekt vanuit het beleid van de gemeente. Het pakket van ondersteunende diensten bestaat uit de volgende elementen: Bewustwording en verandermanagement Werkafspraken en processen Opstellen van het samenwerkingsconvenant Privacy en aanmelding bij College Bescherming Persoonsgegevens Implementatie van Key2Ketensamenwerking en autorisatie van gebruikers Opleiding en instructie Begeleiding bij opstartfase Regie - Nabij en verbonden 10

12 4 Leefgebieden Problemen op één of meerdere leefgebieden kunnen burgers belemmeren om mee te doen in de samenleving. Op een groot deel van die leefgebieden is de gemeente betrokken bij haar burgers, met een duidelijk doel voor ogen; participeren. Als meest nabije overheid kan ze hier vorm aan geven door dwarsbanden te leggen tussen de leefgebieden waar de decentralisatie betrekking op heeft: Werk, Inkomen, Jeugdzorg, Onderwijs en Zorg. Uiteraard voeren we de wijzigingen vanuit de decentralisaties en de bijbehorende transformaties tijdig door in onze producten. Een groot deel van de diensten is en blijft enkelvoudig. Hier spelen efficiëntie, specialisatie en geautomatiseerde beslissingen een rol. Hieronder komen de leefgebieden en de bestaande oplossingen om de klant te volgen kernachtig aan bod. Vanuit de oplossingen voor deze leefgebieden wordt aangesloten op het webportaal Suite4Sociale Regie, ter ondersteuning van een integrale aanpak. Ook zijn diverse koppelingen beschikbaar naar de achterliggende ketens. 4.1 Werk Het begeleiden en motiveren van cliënten, met als doel meedoen aan de samenleving tot (duurzame) uitstroom naar werk, is een uitdagend proces. De participatiewet bouwt vanaf 2014 verder op dit principe: wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Suite4Werk is een integraal onderdeel van GWS4all en biedt ondersteuning bij de primaire en secundaire processen van casemanagement. Door het bieden van uitgebreide ondersteuning bij contract- en trajectbeheer binnen uw organisatie zal de casemanager passende trajecten kunnen aanbieden die de burger Oplossingen Suite4Werk Key2Participatie Key2Kinderopvang Module Inburgering Koppeling Werk en Competentiemodule Matchcare verder op weg helpen naar werk. Binnen de Suite4Werk vindt u een breed scala aan ondersteunende tools, zoals vacaturematching, begeleiding en e-coaching. Voor de nieuwe doelgroepen worden daar instrumenten voor de loondispensatie aan toegevoegd. 4.2 Inkomen Bij het verstrekken van uitkeringen (denk daarbij ook aan bijzondere bijstand) is het van belang dat de dienst- en hulpverlening aan de burger qua rechtmatigheid gewaarborgd is. Burgers moeten krijgen waar ze recht op hebben. Aan de andere kant moet onrechtmatig gebruik worden bestreden om onterechte betalingen te voorkomen. Dit is niet alleen in het belang van de burger zelf maar ook vanwege Oplossingen Suite4Inkomen Key2Uitkeringen Key2Debiteuren Key2Crediteuren Key2Voorschotten Key2Handhaving Regie - Nabij en verbonden 11

13 de financiële verantwoordelijkheid die de gemeente heeft. Ondanks de toegenomen aandacht voor taken als instroombeperking en uitstroombevordering blijft uitkeringsverstrekking een primaire taak. Daarbij is het beheren van debiteuren en crediteuren ook van groot belang. Via Snelbalies voor de burger worden aanvragen volledig automatisch afgehandeld, van vraag tot betaling. 4.3 Zorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omvat al die activiteiten die het mogelijk maken om te participeren in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, collectieve voorzieningen, opvoedingsondersteuning of individuele voorzieningen voor het wonen en verplaatsen. Met de Wmo komt er meer samenhang in de ondersteuning voor de burger. Het kabinet wil dat gemeenten vanaf 2015 ook ondersteuning en verzorging leveren via de Wmo, taken die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. De decentralisatie overheveling taken AWBZ-Wmo. De Suite4Zorg ondersteunt de uitvoering van de Wmo volgens het uitgangspunt van De Kanteling: meedoen in de Oplossingen Suite4Zorg maatschappij. Door de flexibele inrichting kan iedere Key2Wmo gemeente haar processen op geheel eigen wijze inrichten. Key2Stadspas Key2Vragenlijsten Binnen de suite zijn diverse ondersteunende tools zoals geïntegreerde kennisondersteuning, het zorgloket en een app Key2Inkomensbeheer die ondersteunt bij het gesprek. Key2Schuldhulpverlening Key2Zorgloket Schulden Met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening neemt de professionalisering van de schuldhulpverlening verder toe. Gemeenten moeten beleidsplannen maken die richting geven aan integrale schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening moet breed toegankelijk zijn en er gelden regels voor wacht- en doorlooptijden. Problematische schulden kunnen ook een belemmering zijn bij bijvoorbeeld arbeidsparticipatie en verdienen dus een integrale benadering. Centric heeft een applicatie ontwikkeld die gemeenten ondersteunt bij het uitvoeren van alle aspecten van het minnelijke traject. De applicatie Key2Schuldhulpverlening maakt het mogelijk om activiteiten op het gebied van integrale schuldhulpverlening eenvoudig te registreren, te ordenen en te beheren. Ook is de functionaliteit van budgetbeheer met bijbehorend geautomatiseerd betalingsverkeer beschikbaar. Deze gestructureerde registratie van aanmelding tot afronding van het minnelijke traject is van groot belang om het wettelijke traject voor te blijven. 4.4 Jeugd Jeugdzorg biedt ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- of opvoedingsproblemen; een veelzijdig taakgebied dat vraagt om zorgvuldigheid, eenduidigheid en verbinding binnen het menselijk aspect en in digitale vorm. Het kabinet heeft aangekondigd jeugdzorgtaken te decentraliseren naar gemeenten, de meest nabije overheid. Zo ontstaat één ontschotte financieringsstroom voor het ondersteunings- en zorgaanbod. Module Het Gesprek App Het gesprek (in ontwikkeling) Module indicatiestelling Hulp bij het huishouden Regie - Nabij en verbonden 12

14 De Suite4Jeugd van Centric is een geïntegreerde oplossing voor jeugdzorginstellingen, die bestaat uit het financieringsvormonafhankelijke cliëntregistratiesysteem en mobiele oplossingen. Alle informatie is op logische wijze geordend en eenvoudig te ontsluiten, voor de hulpverlener én de cliënt. Het webbased systeem biedt gegevens rolgebonden aan: dat betekent informatie op maat, passend bij wat de gebruiker nodig heeft. Het is ook mogelijk om vanuit huis, onderweg of bij de cliënt in te loggen. Suite4Jeugd wordt samen met klanten continu doorontwikkeld. De Suite4Jeugd bestaat uit: een cliëntvolgsysteem (Key2Jeugdzorg) Mobiele App Key2Hulpverlener Portal Key2Mijndossier Portal Key2HuiselijkGeweld Portal Key2SchoolmaatschappelijkWerk OpenCare:Jeugd GezondheidszorgJGZ De Suite4Jeugd is een pakket producten met het cliëntvolgsysteem als basis, waarmee de ontwikkeling van kinderen al in beeld is vanaf de eerste negen maanden. De Suite4Jeugd wordt uitgebouwd met functionaliteit die is toegespitst op gemeenten en aangesloten op Suite4Sociale Regie. 4.5 Onderwijs Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen ze zich kunnen voorbereiden op de maatschappij en deelname aan de arbeidsmarkt. Daarbij horen ook de leerplicht en de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren naar school moeten tot zij een startkwalificatie hebben gehaald. De oplossingen binnen de Suite4Onderwijs ondersteunen de processen die nodig zijn om de uitvoering van de Leerplichtwet, de wet RMC en de verordening Vervoer op een adequate en professionele wijze te ondersteunen en vorm te geven. Hiervoor geeft Oplossingen Suite4Jeugd OpenCare:IJZA App Key2Hulpverlener Portal Key2Mijndossier Key2Huiselijkgeweld OpenCare:JGZ Key2Schoolmaatschappelijk Werk Oplossingen Suite4Onderwijs Key2Jongerenmonitor App Jongerenmonitor Module Leerlingenvervoer de Suite4Onderwijs u op een eenvoudige en systematische wijze inzicht in de schoolloopbaan van jongeren. Vanaf het moment dat zij de voorschoolse opvang bezoeken, tot het moment waarop zij voldaan hebben aan de Kwalificatieplicht. Voor het afhandelen van deze zaken wordt u dus door uw eigen processen gestuurd en door Key2Jongerenmonitor geleid. Key2Jongerenmonitor biedt u ook de mogelijkheid een digitaal dossier op te bouwen van een jongere. Gegevens uit het dossier van Key2Jongerenmonitor maken deel uit van het integrale klantbeeld. Dankzij de Jongerenmonitor App hebben begeleiders alle relevante gegevens van een jongere online beschikbaar op een handzame tablet. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens van de jongere, huisgenoten, schoolgegevens, eventuele verzuimgegevens en natuurlijk de dossiergegevens. Belangrijk hierbij is ook dat ze deze dossiergegevens ter plaatse kunnen aanvullen en wijzigen. Ze hoeven hun aantekeningen van het bezoek dus niet meer op kantoor of thuis uit te werken. Regie - Nabij en verbonden 13

15 5 Tot slot Er komen veel veranderingen op u af, maar niet alles hoeft anders. Centric zorgt ervoor dat u er klaar voor bent met bewezen en verbonden oplossingen. Onze geïntegreerde applicaties vormen tezamen een totaaloplossing voor het sociale domein. We zijn benieuwd naar uw ambities voor het sociale domein en de manier waarop onze oplossingen daaraan bij kunnen dragen. In deze turbulente periode is Centric een betrouwbare en innovatieve partner die een brug slaat tussen een veranderende samenleving en technologie. Wilt u meer informatie over onze producten en diensten voor het sociale domein of doorpraten over de uitdagingen en mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat van de businessunit Werk, Inkomen en Zorg, te bereiken via (0182) of Regie - Nabij en verbonden 14

16 6 Doorlezen Divosa Verkenning: Bouwstenen voor het sociale domein Bouwen op de kracht van burgers: VNG-visie op het sociaal domein Radar en de transities KING en VNG: Project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Regie - Nabij en verbonden 15

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: opstoppingen en ongelukken voorkomen 4 1.1 Kinderen ongehinderd laten

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie