Regie - Nabij en verbonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regie - Nabij en verbonden"

Transcriptie

1 Regie - Nabij en verbonden

2 Versie: Concept Datum: 26 maart 2013 Auteur: Wim de Jonge Afdeling: Centric Public Sector Solutions Regie - Nabij en verbonden 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verbinden en regisseren 5 3 Regie nabij en verbonden In beeld Webportaal Integraal klantbeeld Kernfuncties Regie en ketensamenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) In gesprek E-diensten en selfservice Mijn dossier Ketensamenwerking is geen ICT 10 4 Leefgebieden Werk Inkomen Zorg Schulden Jeugd Onderwijs 13 5 Tot slot 14 6 Doorlezen 15 Regie - Nabij en verbonden 2

4 Copyright 2013, Centric Holding Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centric Holding. Regie - Nabij en verbonden 3

5 1 Inleiding De gemeente staat de komende jaren voor de uitdaging om het sociale stelsel te hervormen en is verantwoordelijk voor een samenhangend ondersteuningsaanbod op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en (jeugd)zorg. Verbinding en regievoering zijn daarbij sleutelwoorden. De veranderende werkwijze heeft gevolgen voor de informatievoorziening voor beleidsmakers, burgers en professionals. Op het congres Actualiteiten AWBZ & Wmo waar u onlangs aanwezig was, heeft u deze boodschap ook meegekregen. Welke gevolgen heeft het regeerakkoord voor u en uw organisatie? Wat zijn de uitgangspunten achter de maatregelen? Hoe komt de burger op eigen kracht tot zijn recht? Het is slechts een kleine greep uit de vragen die tijdens het congres naar voren kwamen. Wat kan Centric voor u betekenen in al deze veranderingen? Centric is voor het domein Werk, Inkomen en Zorg al geruime tijd partner van veel gemeenten op het vlak van ICT. In onze producten zal de hervorming met behulp van de decentralisaties dan ook merkbaar zijn. De wetgeving en de beleidsmatige vereisten voeren we tijdig en effectief door, maar er is meer dan dat. Specifieke kernthema s op ICT- en organisatiegebied, zoals het omvormen tot een netwerkorganisatie die de regie voert in het werkveld, de doorontwikkeling van publieke (elektronische) dienstverlening zodat de klant en zijn omgeving zelf kan doen wat binnen de mogelijkheden ligt, mobiele toepassingen voor klant en werknemer, ondersteunen we met overkoepelende oplossingen binnen het domein. Of het verder benutten van veilige gegevensuitwisseling, zodat ketenpartijen de bedrijfsvoering efficiënt en effectief kunnen laten plaatsvinden, of het uitbesteden van uw processen. In dit document leest u hoe Centric naar de komende uitdagingen kijkt en wat u van ons als ICTleverancier en partner kunt verwachten. Het tweede hoofdstuk gaat kort in op de achtergronden van de actuele ontwikkelingen. Hierover zijn al publicaties verschenen van onder andere VNG, KING en Divosa, waar we u graag naar verwijzen. Een veranderende informatievoorziening en het verbinden van een compacte en nabije overheid vraagt om nieuwe verbindingen. In het derde hoofdstuk gaan we in op de uitgangspunten die wij hanteren bij de oplossingsrichting die we vervolgens aanreiken. Die bestaat uit het uitbouwen van bestaande oplossingen op leefgebieden (hoofdstuk vijf) en het leggen van verbindingen daartussen (hoofdstuk vier. Regie - Nabij en verbonden 4

6 2 Verbinden en regisseren Vanuit de verschillende hoeken van het sociale domein klinkt al enige tijd de roep om transformatie. Breed, ontschot en gericht op eigen kracht, sociale innovatie, efficiency en kostenbegrip. De huidige manier van werken heeft het point of return bereikt. Het kabinet kiest voor decentralisatie van taken naar gemeenten op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg. Verbinding en regievoering zijn sleutelwoorden bij de transformatie in het sociale domein. De focus ligt op participatie in de samenleving en de decentralisaties dragen bij aan inzet van eigen kracht en het sociale netwerk. Binnen het sociale domein wordt steeds meer gewerkt aan een integrale aanpak van de problematiek van de klant één gezin, met één plan, door één hulpverlener, binnen één (ontschot) budget. De gemeente wordt gezien als de partij die het dichtst bij de burger staat nabij. De gemeente moet bovendien zo efficiënt mogelijk opereren compact zijn. Deze compacte en nabije overheid ziet tevens een zelfstandige rol voor de burgers. De financiering van de gewenste structuur komt in handen van de gemeente. Deze manier van werken gaat uit van het vergroten van de participatie; het inzetten van de gehele omgeving van de vragende burger bij het vinden van oplossingen. De gemeente faciliteert burgers bij het inzetten van de eigen kracht, zorgt voor vroege signalering en preventie om erger te voorkomen en helpt waar de kracht tijdelijk ontbreekt. Het leidt tot begeleiding die past bij het individu en zich richt op het gezin én de (informele) zorgverleners. Het uiteindelijke aanbod is dan ook altijd aanvullend. Het versterken van de eigen kracht van de burger zorgt voor betrokkenheid, levert meer tevredenheid omdat de oplossing gezamenlijk gedragen is en dringt de kosten terug die gemoeid gaan met het oplossen van de problematiek. De door te voeren transities en transformaties binnen het sociale domein hebben baat bij inzicht in de dwarsverbanden tussen deze verschillende transities, naast het vermogen om ze te verbinden. Gemeenten hebben op de meeste terreinen al ervaring opgedaan met transities en transformaties. Denk hierbij aan de Wwb en Wmo. Los van de taken op jeugdvlak binnen Wmo en Welzijn, is jeugdzorg voor gemeenten grotendeels nieuw. Jeugdzorg biedt ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- of opvoedingsproblemen; een veelzijdig taakgebied dat vraagt om zorgvuldigheid, eenduidigheid en verbinding binnen het menselijk aspect en ook in digitale vorm. Gemeenten zoeken daarbij meer aansluiting bij het maatschappelijk middenveld. Jeugdzorg is wat dat betreft een belangrijke driver. Er moet meer worden gedaan met minder middelen. Eén gezin, één plan, één regisseur is het kenmerkende devies. Dit heeft een flinke impact op de informatievoorziening; een integrale aanpak vraag om gegevensuitwisseling. Maar, het delen van informatie moet doelmatig zijn en in de juiste proporties. Daar komt nog bij dat een groot deel van de dienstverlening enkelvoudig blijft en niet om een integrale aanpak vraagt. Sterker nog, dit zou de dienstverlening onnodig bureaucratiseren. Bij enkelvoudige zaken past een efficiënte afhandeling, zodat de aandacht vooral uit kan gaan naar de situaties die er om vragen. Eenvoudig waar het kan, integraal waar het moet. Het wordt een kunst goed te filteren en te regisseren waar sprake is van een samenloop van problemen. ICT is daarbij een krachtig instrument. Regie - Nabij en verbonden 5

7 3 Regie nabij en verbonden Centric werkt samen met gemeenten en partners aan een integrale en vraaggerichte aanpak. Het motto is: één cliënt, één gezin, één regisseur, één plan van aanpak, één budget en uiteindelijk één verantwoording. In de volgende paragrafen gaan we in op onze bestaande en toekomstige oplossingen. We combineren en verbinden onze bestaande oplossingen voor het domein op een slimme manier en voegen daar nieuwe hulpmiddelen aan toe. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat uw gemeente enkelvoudig en efficiënt blijft werken waar het kan en integraal waar nodig. We starten in de volgende paragraaf met businessintelligence-oplossingen waarmee u een totaalbeeld krijgt van uw lokale situatie. Dit is een belangrijk vertrekpunt voor beleid, het meten van resultaten en verantwoording. Vervolgens komt het webportaal Suite4Sociale Regie aan bod, waarin een breed scala aan oplossingen voor burger en professional bij elkaar wordt gebracht: van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De derde groep oplossingen is toegespitst op de specifieke leefgebieden, waar specialisatie en efficiënte afhandeling centraal staan. 3.1 In beeld Lokale regie begint bij een samenhangend beleid. Maar voor wie maakt u dat beleid en wat zijn de speerpunten? Hoe groot is bijvoorbeeld de lokale overlap tussen het gebruik van voorzieningen? Welke burgers doen er een beroep op? Hoeveel zijn het er en waar wonen ze? Bij de decentralisaties komt veel nieuwe informatie in beeld; nieuwe doelgroepen met specifieke kenmerken. Met business intelligence heeft u de mogelijkheid om het besturingsproces te ondersteunen. Met BI-oplossingen ondersteunt Centric gemeenten bij het in beeld brengen en analyseren van de lokale situatie (straten, buurten, wijken) en het monitoren van veranderingen in het gehele domein. Dit doen we door beschikbare bronnen te ontsluiten en te combineren. Als basis combineren wij de gegevens uit Centric-applicaties voor het sociale domein. Andere databronnen, zoals applicaties van derden of datasheets, voegen we daar op uw verzoek aan toe. Zo ontstaat transparantie. De verkregen informatie vormt de uitgangspunten voor uw lokale beleid en zijn de basis voor besturing, het meten van resultaten en budgetverantwoording. 3.2 Webportaal Centric heeft een stip op de horizon gezet wat betreft productontwikkeling voor het getransformeerde sociale domein. Regie en een integrale aanpak zijn de rode draad binnen de nieuwe Suite4Sociale Regie. We verbinden en integreren functionaliteit uit bestaande oplossingen op verschillende beleidsterreinen tot een integraal klantvolgsysteem. Door gegevensuitwisseling volgt u de klant binnen meerdere ketens en voert u regie over de processen. Suite4Sociale Regie: enkelvoudig waar het kan en integraal waar nodig Regie - Nabij en verbonden 6

8 Het portaal is overal beschikbaar voor professionals en burgers, omdat we gebruik maken van web-technologie. Samen met u willen wij dit portaal doorontwikkelen om u binnen de transformatie in het sociale domein optimaal te ondersteunen. Oplossingen Suite4Sociale Regie Key2Klantbeeld Key2Ketensamenwerking Key2Jeugdloket Integraal klantbeeld Het integrale klantbeeld wordt een belangrijk onderdeel van het portaal en zal voor veel dienstverleners het vertrekpunt zijn bij klantcontacten. Het motto bij meervoudige of complexe situatie is een integrale aanpak, maar het overgrote deel van de dienstverlening blijft enkelvoudig of eenvoudig. Het klantbeeld maakt in één oogopslag duidelijk of er professionals uit andere ketens betrokken zijn en wat de aard van de dienstverlening is. De klant is of was in beeld bij verschillende hulp- en dienstverleners. Als gevolg daarvan staan gegevens in verschillende systemen en registraties. De klant wordt dus vanuit verschillende disciplines en door verschillende medewerkers bediend. Denk aan Wmo-consulenten, klantmanagers Werk & Inkomen, schuldhulpverleners, de leerplichtambtenaar vanuit de gemeente, zorgcoördinatoren, interne begeleiders (IB ers) vanuit het onderwijs en verschillende professionals vanuit de (jeugd)gezondheidszorg en welzijnsinstellingen. En niet te vergeten de vrijwilligers in het verenigingsleven, de informele coaches, mantelzorgers en familieleden die hulp en zorg bieden. Centric biedt een integraal klantbeeld dat in één oogopslag inzichtelijk maakt; op welke verschillende leefgebieden de vragen en problemen van de cliënt en het gezin betrekking hebben met welke professional(s) de cliënt contact heeft van welke producten en diensten sprake is wat de gezinssamenstelling is Dit klantbeeld toont real-time-informatie uit de bestaande informatiesystemen binnen de gemeente, waaronder onze eigen systemen, zoals de Suite4Werk, -Inkomen en Zorg, Key2Schuldhulpverlening en Key2Jongerenmonitor. Waar al sprake is van regie en een integrale aanpak blijkt dit uit de informatie uit de regie applicatie Key2Ketensamenwerking, waarover hieronder meer. Op uw verzoek verbindt Centric applicaties van derde partijen en lokale of regionale bronnen Kernfuncties Regie en ketensamenwerking De functies van de applicatie Key2Ketensamenwerking maken deel uit van het webportaal en spelen een centrale rol bij het werken volgens het motto: één gezin, één plan, één regisseur. Centric en Link2Control werken samen om gemeenten in hun regierol te ondersteunen. De nadruk ligt daarbij op een passend en geïntegreerd aanbod, dat samen met de burger en zijn omgeving wordt bepaald. De regie-oplossing die Link2Control specifiek heeft ontwikkeld voor de regierol en ketensamenwerking is beschikbaar voor de klanten van Centric en wordt geïntegreerd in het web Regie - Nabij en verbonden 7

9 portaal. De oplossing ondersteunt ruim 250 samenwerkingsverbanden op het gebied van Zorg, Veiligheid, Jeugdzorg, Opvang en Onderwijs. Key2Ketensamenwerking ondersteunt belangrijke basisfuncties voor gemeentelijke regievoering, zoals signalering, casusoverleg, processturing, dossiervorming en gegevensuitwisseling met netwerkpartners. Tegelijkertijd kan de applicatie worden ingezet ter ondersteuning van de regie over de interne dienstverlening én samenwerkingsverbanden met ketenpartners zoals multidisciplinaire teams, Zorg en Adviesteams, Buurtnetwerken en wijkteams. Signalering: Het dienstverleningsproces start met een signaal (melding) vanuit een professional. Bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, CJG-medewerker of bijstandsconsulent. Of met een melding van de burger zelf, op bijvoorbeeld het Werkplein of via internet. Met de Key2Ketensamenwerking ontvangt en registreert u deze digitale signalen, routeert ze en handelt ze zorgvuldig af. Signalen leiden zo tot samenwerking en afstemming in de keten. Het casusoverleg: Professionals ontmoeten elkaar fysiek en digitaal om samen te werken aan een casus. Betrokkenen krijgen autorisatie tot het dossier zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang van de casus. Eén gezin, één plan, één dossier, één regisseur: Vanuit het klantbeeld en het gesprek met de burger zelf (en zijn omgeving) volgt een heldere analyse van de situatie, de hulpvraag, doelen en oplossingen. Dit wordt één integraal plan van aanpak onder leiding van één regisseur voor het hele gezin, met daarin de inzet vanuit alle betrokken disciplines. Processturing en acties: Vanuit dit plan worden direct de acties naar de betrokken professionals uitgezet en gemonitord op uitvoering, van opstarten tot afsluiten Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Iedere gemeente heeft een CJG. Voor het CJG is binnen de Suite4Sociale Regie de registratiemodule Key2Jeugdloket beschikbaar. Hiermee kunt u alle contacten en de afhandeling ervan zorgvuldig registreren en volgen. Over deze gegevens kunt u managementinformatie genereren. Het CJG is een belangrijke vindplaats van kinderen en ouders met extra ondersteunings- en zorgbehoeften. Vroegtijdig en effectief ingrijpen kan erger voorkomen. Via koppelingen zet u vragen en signalen door naar specialisten. Met de koppeling naar de Suite4Ketensamenwerking schaalt u de dienstverlening op naar een multidisciplinair team In gesprek Een intake is een complex proces. De professional verzamelt gegevens van de burger en zijn hulpof aanvraag. Al in een vroeg stadium moet onderscheid worden gemaakt tussen enkelvoudige zaken (diensten) en meervoudige problematiek. Centric zet bewezen kennistechnologie en vragenlijsten in om de professional te ondersteunen bij het verzamelen van informatie, het maken van analyses en keuzes, en het uitzetten van acties. Met kennistechnologie vertalen we complexe beslissingsprocessen naar eenvoudige dialogen op basis van vraag en antwoord. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld een app voor de zelfredzaamheidsmatrix waarmee professionals de mate van Regie - Nabij en verbonden 8

10 zelfredzaamheid van burgers eenvoudig kunnen beoordelen. Ook komt er een app beschikbaar ter ondersteuning van het (keukentafel)gesprek binnen de Wmo E-diensten en selfservice E-diensten zijn er voor de burger en de professional. Diverse tools voor zelfhulp en indicatie ondersteunen de burger bij het formuleren van zijn hulpvraag. Vervolgens vindt doorgeleiding plaats naar het juiste product of dienst. De burger bedient zichzelf. De (aan)vraag wordt met alle gegevens doorgezet naar de backoffice-applicatie. Hier vindt de afhandeling plaats door een specialist of zo mogelijk volledig geautomatiseerd. Een integraal plan wordt uitgevoerd door verschillende afdelingen en organisaties én de klant zelf. Vanuit het webportaal Suite4Sociale Regie start u processen in andere systemen door gebruik te maken van koppelvlakken. De regisseur regisseert de dienstverlening en volgt de voortgang van processen. In het portaal integreert Centric diverse E-formulieren, Snelbalies en intakemodules die aansluiten op eigen systemen en die van andere leveranciers. Waar mogelijk doen we dat met open standaarden. Diverse diensten zijn al digitaal beschikbaar. Door deze te integreren in het portaal ontstaat een breed palet aan digitale diensten. - E-formulieren die aansluiten op de (algemene en specifieke) koppelvlakken van de Suites voor Werk, Inkomen en Zorg, zoals; o Aanvraag Bijzondere bijstand o Aanvraag Langdurigheidstoeslag o Aanvraag vergoeding chronisch zieken of gehandicapten o Doorgeven van wijzigingen o Algemene aanvraag - Snelbalies (ontwikkeld door Kluwer) voor burger en professional waarmee een aanvraag vaak direct kan worden afgehandeld en beoordeeld; o Levensonderhoud o Bijzonder bijstand o Langdurigheidstoeslag o Schuldhulpverlening Samen met onze klanten breiden we dit portfolio verder uit Mijn dossier De burger krijgt inzicht in en regie over een deel van zijn eigen dossier en wordt zo actief betrokken bij de informatie-uitwisseling rond de hulp- en dienstverlening. Daarnaast ontwikkelen we tools en apps om burgers te verbinden en te betrekken bij de zorg voor elkaar. In zijn digitale dossier kan de burger bijvoorbeeld: Een uitkeringsspecificatie of jaaropgaaf opvragen Zien welke producten en diensten worden afgenomen Gegevens wijzigen of documenten toevoegen Regie - Nabij en verbonden 9

11 Raadplegen wie toegang heeft tot zijn gegevens Toegang geven tot zijn gegevens of die intrekken 3.3 Ketensamenwerking is geen ICT De Suite4Sociale Regie is een krachtig instrument voor de ondersteuning van ketensamenwerking en regie. Maar voor succesvolle ketensamenwerking, die uitgaat van eigen kracht en leidt tot participatie in de samenleving, is meer nodig. Het valt of staat met burgers en professionals die elkaar ontmoeten, willen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en daar praktische afspraken over maken. Centric en Link2Control ondersteunen u bij het opzetten van een integrale aanpak, zowel met de afdeling binnen uw gemeente als daarbuiten met ketenpartners. Dit proces vertrekt vanuit het beleid van de gemeente. Het pakket van ondersteunende diensten bestaat uit de volgende elementen: Bewustwording en verandermanagement Werkafspraken en processen Opstellen van het samenwerkingsconvenant Privacy en aanmelding bij College Bescherming Persoonsgegevens Implementatie van Key2Ketensamenwerking en autorisatie van gebruikers Opleiding en instructie Begeleiding bij opstartfase Regie - Nabij en verbonden 10

12 4 Leefgebieden Problemen op één of meerdere leefgebieden kunnen burgers belemmeren om mee te doen in de samenleving. Op een groot deel van die leefgebieden is de gemeente betrokken bij haar burgers, met een duidelijk doel voor ogen; participeren. Als meest nabije overheid kan ze hier vorm aan geven door dwarsbanden te leggen tussen de leefgebieden waar de decentralisatie betrekking op heeft: Werk, Inkomen, Jeugdzorg, Onderwijs en Zorg. Uiteraard voeren we de wijzigingen vanuit de decentralisaties en de bijbehorende transformaties tijdig door in onze producten. Een groot deel van de diensten is en blijft enkelvoudig. Hier spelen efficiëntie, specialisatie en geautomatiseerde beslissingen een rol. Hieronder komen de leefgebieden en de bestaande oplossingen om de klant te volgen kernachtig aan bod. Vanuit de oplossingen voor deze leefgebieden wordt aangesloten op het webportaal Suite4Sociale Regie, ter ondersteuning van een integrale aanpak. Ook zijn diverse koppelingen beschikbaar naar de achterliggende ketens. 4.1 Werk Het begeleiden en motiveren van cliënten, met als doel meedoen aan de samenleving tot (duurzame) uitstroom naar werk, is een uitdagend proces. De participatiewet bouwt vanaf 2014 verder op dit principe: wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Suite4Werk is een integraal onderdeel van GWS4all en biedt ondersteuning bij de primaire en secundaire processen van casemanagement. Door het bieden van uitgebreide ondersteuning bij contract- en trajectbeheer binnen uw organisatie zal de casemanager passende trajecten kunnen aanbieden die de burger Oplossingen Suite4Werk Key2Participatie Key2Kinderopvang Module Inburgering Koppeling Werk en Competentiemodule Matchcare verder op weg helpen naar werk. Binnen de Suite4Werk vindt u een breed scala aan ondersteunende tools, zoals vacaturematching, begeleiding en e-coaching. Voor de nieuwe doelgroepen worden daar instrumenten voor de loondispensatie aan toegevoegd. 4.2 Inkomen Bij het verstrekken van uitkeringen (denk daarbij ook aan bijzondere bijstand) is het van belang dat de dienst- en hulpverlening aan de burger qua rechtmatigheid gewaarborgd is. Burgers moeten krijgen waar ze recht op hebben. Aan de andere kant moet onrechtmatig gebruik worden bestreden om onterechte betalingen te voorkomen. Dit is niet alleen in het belang van de burger zelf maar ook vanwege Oplossingen Suite4Inkomen Key2Uitkeringen Key2Debiteuren Key2Crediteuren Key2Voorschotten Key2Handhaving Regie - Nabij en verbonden 11

13 de financiële verantwoordelijkheid die de gemeente heeft. Ondanks de toegenomen aandacht voor taken als instroombeperking en uitstroombevordering blijft uitkeringsverstrekking een primaire taak. Daarbij is het beheren van debiteuren en crediteuren ook van groot belang. Via Snelbalies voor de burger worden aanvragen volledig automatisch afgehandeld, van vraag tot betaling. 4.3 Zorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omvat al die activiteiten die het mogelijk maken om te participeren in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, collectieve voorzieningen, opvoedingsondersteuning of individuele voorzieningen voor het wonen en verplaatsen. Met de Wmo komt er meer samenhang in de ondersteuning voor de burger. Het kabinet wil dat gemeenten vanaf 2015 ook ondersteuning en verzorging leveren via de Wmo, taken die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. De decentralisatie overheveling taken AWBZ-Wmo. De Suite4Zorg ondersteunt de uitvoering van de Wmo volgens het uitgangspunt van De Kanteling: meedoen in de Oplossingen Suite4Zorg maatschappij. Door de flexibele inrichting kan iedere Key2Wmo gemeente haar processen op geheel eigen wijze inrichten. Key2Stadspas Key2Vragenlijsten Binnen de suite zijn diverse ondersteunende tools zoals geïntegreerde kennisondersteuning, het zorgloket en een app Key2Inkomensbeheer die ondersteunt bij het gesprek. Key2Schuldhulpverlening Key2Zorgloket Schulden Met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening neemt de professionalisering van de schuldhulpverlening verder toe. Gemeenten moeten beleidsplannen maken die richting geven aan integrale schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening moet breed toegankelijk zijn en er gelden regels voor wacht- en doorlooptijden. Problematische schulden kunnen ook een belemmering zijn bij bijvoorbeeld arbeidsparticipatie en verdienen dus een integrale benadering. Centric heeft een applicatie ontwikkeld die gemeenten ondersteunt bij het uitvoeren van alle aspecten van het minnelijke traject. De applicatie Key2Schuldhulpverlening maakt het mogelijk om activiteiten op het gebied van integrale schuldhulpverlening eenvoudig te registreren, te ordenen en te beheren. Ook is de functionaliteit van budgetbeheer met bijbehorend geautomatiseerd betalingsverkeer beschikbaar. Deze gestructureerde registratie van aanmelding tot afronding van het minnelijke traject is van groot belang om het wettelijke traject voor te blijven. 4.4 Jeugd Jeugdzorg biedt ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- of opvoedingsproblemen; een veelzijdig taakgebied dat vraagt om zorgvuldigheid, eenduidigheid en verbinding binnen het menselijk aspect en in digitale vorm. Het kabinet heeft aangekondigd jeugdzorgtaken te decentraliseren naar gemeenten, de meest nabije overheid. Zo ontstaat één ontschotte financieringsstroom voor het ondersteunings- en zorgaanbod. Module Het Gesprek App Het gesprek (in ontwikkeling) Module indicatiestelling Hulp bij het huishouden Regie - Nabij en verbonden 12

14 De Suite4Jeugd van Centric is een geïntegreerde oplossing voor jeugdzorginstellingen, die bestaat uit het financieringsvormonafhankelijke cliëntregistratiesysteem en mobiele oplossingen. Alle informatie is op logische wijze geordend en eenvoudig te ontsluiten, voor de hulpverlener én de cliënt. Het webbased systeem biedt gegevens rolgebonden aan: dat betekent informatie op maat, passend bij wat de gebruiker nodig heeft. Het is ook mogelijk om vanuit huis, onderweg of bij de cliënt in te loggen. Suite4Jeugd wordt samen met klanten continu doorontwikkeld. De Suite4Jeugd bestaat uit: een cliëntvolgsysteem (Key2Jeugdzorg) Mobiele App Key2Hulpverlener Portal Key2Mijndossier Portal Key2HuiselijkGeweld Portal Key2SchoolmaatschappelijkWerk OpenCare:Jeugd GezondheidszorgJGZ De Suite4Jeugd is een pakket producten met het cliëntvolgsysteem als basis, waarmee de ontwikkeling van kinderen al in beeld is vanaf de eerste negen maanden. De Suite4Jeugd wordt uitgebouwd met functionaliteit die is toegespitst op gemeenten en aangesloten op Suite4Sociale Regie. 4.5 Onderwijs Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen ze zich kunnen voorbereiden op de maatschappij en deelname aan de arbeidsmarkt. Daarbij horen ook de leerplicht en de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren naar school moeten tot zij een startkwalificatie hebben gehaald. De oplossingen binnen de Suite4Onderwijs ondersteunen de processen die nodig zijn om de uitvoering van de Leerplichtwet, de wet RMC en de verordening Vervoer op een adequate en professionele wijze te ondersteunen en vorm te geven. Hiervoor geeft Oplossingen Suite4Jeugd OpenCare:IJZA App Key2Hulpverlener Portal Key2Mijndossier Key2Huiselijkgeweld OpenCare:JGZ Key2Schoolmaatschappelijk Werk Oplossingen Suite4Onderwijs Key2Jongerenmonitor App Jongerenmonitor Module Leerlingenvervoer de Suite4Onderwijs u op een eenvoudige en systematische wijze inzicht in de schoolloopbaan van jongeren. Vanaf het moment dat zij de voorschoolse opvang bezoeken, tot het moment waarop zij voldaan hebben aan de Kwalificatieplicht. Voor het afhandelen van deze zaken wordt u dus door uw eigen processen gestuurd en door Key2Jongerenmonitor geleid. Key2Jongerenmonitor biedt u ook de mogelijkheid een digitaal dossier op te bouwen van een jongere. Gegevens uit het dossier van Key2Jongerenmonitor maken deel uit van het integrale klantbeeld. Dankzij de Jongerenmonitor App hebben begeleiders alle relevante gegevens van een jongere online beschikbaar op een handzame tablet. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens van de jongere, huisgenoten, schoolgegevens, eventuele verzuimgegevens en natuurlijk de dossiergegevens. Belangrijk hierbij is ook dat ze deze dossiergegevens ter plaatse kunnen aanvullen en wijzigen. Ze hoeven hun aantekeningen van het bezoek dus niet meer op kantoor of thuis uit te werken. Regie - Nabij en verbonden 13

15 5 Tot slot Er komen veel veranderingen op u af, maar niet alles hoeft anders. Centric zorgt ervoor dat u er klaar voor bent met bewezen en verbonden oplossingen. Onze geïntegreerde applicaties vormen tezamen een totaaloplossing voor het sociale domein. We zijn benieuwd naar uw ambities voor het sociale domein en de manier waarop onze oplossingen daaraan bij kunnen dragen. In deze turbulente periode is Centric een betrouwbare en innovatieve partner die een brug slaat tussen een veranderende samenleving en technologie. Wilt u meer informatie over onze producten en diensten voor het sociale domein of doorpraten over de uitdagingen en mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat van de businessunit Werk, Inkomen en Zorg, te bereiken via (0182) of Regie - Nabij en verbonden 14

16 6 Doorlezen Divosa Verkenning: Bouwstenen voor het sociale domein Bouwen op de kracht van burgers: VNG-visie op het sociaal domein Radar en de transities KING en VNG: Project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Regie - Nabij en verbonden 15

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren).

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en 01-05-13 vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Implementatie nieuwe uitgangspunten 01-09-13 keukentafelgesprekken. Z&O Structurele implementatie

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Visie op informatievoorziening in het sociaal domein. Richard Willems

Visie op informatievoorziening in het sociaal domein. Richard Willems Visie op informatievoorziening in het sociaal domein Richard Willems 27-06-2014 De decentralisaties kort overzicht Gemeente wordt verantwoordelijk voor de domeinen jeugdzorg, AWBZ/Wmo en werk & inkomen

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) Bijeenkomst met leveranciers. 22 maart 2013

Verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) Bijeenkomst met leveranciers. 22 maart 2013 Verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) Bijeenkomst met leveranciers 22 maart 2013 Doel van de bijeenkomst: 1. Introductie VISD en toekomstige informatiebehoefte gemeenten 2. Verbinden vragen

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Raadsvoorstelnummer: 69 PROGRAMMA 5. Burgers en Dienstverlening Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4 SUITE4SOCIALE REGIE Productinformatie release 4 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 4 (Documentversie 4.0 28 augustus 2014) 1 Inleiding en leeswijzer... 5 2 Over de Suite4Sociale Regie... 6 3

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp 2017 Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Annelies Kooiman Thijs van den Enden a.kooiman@movisie.nl t.vandenenden@movisie.nl Indeling Landelijke peiling

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie)

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie) PRODUCTINFORMATIE Portaal voor het Sociaal Domein (Mijn Inkomen en Mijn Regie) Versie: 1.4 Datum: december 2015 Auteur: Niels van der Plas, productmanager Afdeling: Werk, Inkomen en Zorg Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn. Regenboogmodel

Gemeente Borger-Odoorn. Regenboogmodel Bijlage raadsvoorstel 14.01160 Gemeente Borger-Odoorn Regenboogmodel met de vormen van hulp- en dienstverlening in het sociaal domein inclusief de mate van impact en het kostenniveau Meedoen naar vermogen

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Van organiseren naar. in het sociaal domein

Van organiseren naar. in het sociaal domein Van organiseren naar informatiseren in het sociaal domein dinsdag 3 april 2012 Het is Ede 2020 Een burger (of familielid) met een vraag of probleem zoekt via één vraaggestuurd internetadres hulp. Ook signalen

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn

Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn Henk Derks Ketenregisseur 19 April 2012, Heerlen, Symposium Tele-technologiein Zuid-Limburg Ketenpartners Westelijke Mijnstreek Ketenzorg vs

Nadere informatie

Schulddienstverlening Soorten inkomen en aflossingscapaciteit Budgetcoaching Het minnelijke traject in de praktijk

Schulddienstverlening Soorten inkomen en aflossingscapaciteit Budgetcoaching Het minnelijke traject in de praktijk opleidingen opleidingen Specialist in het sociaal domein voor al uw opleidingsvraagstukken Wij verzorgen opleidingstrajecten, vakinhoudelijke cursussen, trainingen en coaching in het sociaal domein. Wij

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Centrale toegang. Commissie sociaal 15 oktober 2013

Centrale toegang. Commissie sociaal 15 oktober 2013 Centrale toegang Commissie sociaal 15 oktober 2013 Aanleiding Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Hengelo 2012-2015 (d.d. 9 oktober 2012) Model 5: de gemeente verzorgt zelf de toegang Toegang tot

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Een groot aantal wetten is van invloed op het integrale jeugdbeleid. Als lokale overheid heeft de gemeente Heerenveen een eigen

Nadere informatie

Bijlage 1: Monitoringsrapportage Sociaal Domein

Bijlage 1: Monitoringsrapportage Sociaal Domein Bijlage 1: Monitoringsrapportage Sociaal Domein Blok 1: Beleid (MT/ College/ Raad) Jeugd 1 Versterken van het gewone opvoeden Bezoekersaantal zorgvraagheerde.nl Gebruik van de overige voorzieningen Trend/

Nadere informatie

INFORMATIEMANAGEMENT IN HET SOCIALE DOMEIN. Drs. Peter Ruijters, informatiemanager Sociale Domein gemeente s-hertogenbosch

INFORMATIEMANAGEMENT IN HET SOCIALE DOMEIN. Drs. Peter Ruijters, informatiemanager Sociale Domein gemeente s-hertogenbosch INFORMATIEMANAGEMENT IN HET SOCIALE DOMEIN Drs. Peter Ruijters, informatiemanager Sociale Domein gemeente s-hertogenbosch Even voorstellen Peter Ruijters Informatiemanager Sociale Domein, s-hertogenbosch

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

TRANSITIE AWBZ. Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz

TRANSITIE AWBZ. Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz TRANSITIE AWBZ Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz AFTRAP Stimulansz ondersteunt gemeenten en welzijnsinstellingen. Sterk gericht op uitvoeringspraktijk. Voor

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Regio Gooi en Vechtstreek Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs m.vanelten@regiogv.nl 06-13122989 1 Regio Gooi en Vechtstreek 29 maart 2016 programma 1. Ingewikkelde tijd 2. Regio

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com

Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com Inhoud Waarom aandacht voor armoede en schulden in wijkteam Samenstelling wijkteam Ervaringen

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie