Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren)."

Transcriptie

1 Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Implementatie nieuwe uitgangspunten keukentafelgesprekken. Z&O Structurele implementatie nieuwe uitgangspunten keukentafelgesprekken in lokettenstructuur. Z&O Uitgangspunten formuleren pilot generalisten Z&O Implementatie pilot generalisten Z&O Structurele implementatie nieuwe uitgangspunten keukentafelgesprekken in lokettenstructuur. Z&O Evaluatie en vervolg bepalen pilot generalisten. Benaderingswijzen Kantelen 1. Zorgen voor gekantelde werkwijzen binnen alle aandachtsvelden. 2. Zorgen voor goede informatievoorziening inclusief back- en frontoffices. WMO De gemeente dient ervoor te zorgen dat alle burgers voldoende worden gecompenseerd. Regeerakkoord In het in oktober 2012 verschenen regeerakkoord Bruggen slaan is bevestigd dat de jeugdzorg per 2015 wordt gedecentraliseerd. Doel van de stelselwijziging is: meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Z&O Inventarisatie inzake toegangsmogelijkheden en/of modellen ondersteuningsloket Welzijn en Zorg, CJG en Loket werk en inkomen, dagvoorzieningen en gekantelde ind. vangnetvoorzieningen. Z&O Uitgangspunten formuleren ondersteuningsloket CJG en Loket werk en inkomen, dagvoorzieningen en gekantelde ind. vangnetvoorzieningen. Z&O Implementatie ondersteuningsloket, en Loket werk en inkomen, dagvoorzieningen en gekantelde ind. vangnetvoorzieningen. Z&O Structurele implementatie ondersteuningsloket nieuwe uitgangspunten keukentafelgesprekken in lokettenstructuur en dagvoorzieningen en gekantelde ind. vangnetvoorzieningen realiseren. Z&O Structurele implementatie nieuwe uitgangspunten ondersteuningsloket in lokettenstructuur en dagvoorzieningen en gekantelde ind. vangnetvoorzieningen realiseren. Aandachtsveld 0

2 Z&O Het in kaart brengen van huidige sociale netwerken. Z&O Het in kaart brengen van mogelijke kansen en nieuwe initiatieven van sociale netwerken. Z&O Operationaliseren van de mogelijkheden op het gebied van sociale netwerken. Sociale participatie. De burger participeert binnen Sociale leefdomein. 1. De burger participeert op eigen kracht binnen het sociale leefdomein. 2. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van zijn sociaal netwerk. 3. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van collectieve voorzieningen. 4. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van individuele voorzieningen. Welzijnsvisie Zowel gemeente, organisaties en burgers krijgen binnen de welzijnsvisie van de afdeling Welzijn en het regietraject van de gemeente c.q. de Kanteling een andere rol. Om burgers meer zelfredzaam te maken, claimgedrag om te buigen naar en sociale verbanden te bevorderen, is het nodig om de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk te versterken. Aandachtsveld 1

3 VT Het in kaart brengen van huidige sociale netwerken en wijkgerichte aanpak. VT Het in kaart brengen van mogelijke kansen en nieuwe initiatieven van sociale netwerken en wijkgerichte aanpak. VT Operationaliseren van de mogelijkheden op het gebied van sociale netwerken en wijkgerichte aanpak. Sociale participatie. De burger participeert binnen Sociale leefdomein. 1. De burger participeert op eigen kracht binnen het sociale leefdomein. 2. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van zijn sociaal netwerk. 3. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van collectieve voorzieningen. 4. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van individuele voorzieningen. Regeerakkoord Het regeerakkoord roept de gemeenten op om binnen het sociale domein in het kader van één gezin, één plan, één regisseur een samenhangende visie te ontwikkelen als antwoord op de veranderingen die op ons afkomen. Strategische visie Kerntakenboek Welzijnsvisie Een stad met een aantrekkelijk (cultureel) klimaat waarbij verenigingen en sociale netwerken een belangrijke rol spelen in het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Binnen het scenario van de regisseur wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de burger en het maatschappelijk middenveld. In de welzijnsvisie wordt het belang van sociale netwerken in de participatiesamenleving omschreven. Aandachtsveld 2

4 W&I Een samenhangende (bestuurlijke) visie met betrekking tot een totaalpakket van dagbestedingen voor de doelgroepen arbeidsmatige- en recreatieve dagbesteding (mede in relatie tot bijvoorbeeld wijkvoorzieningen. de kaders m.b.t. de sociale werkvoorziening en de participatiewet. W&I Operationaliseren van samenhangende (bestuurlijke) visie met betrekking tot een totaalpakket van dagbestedingen voor de doelgroepen arbeidsmatige- en recreatieve dagbesteding. de kaders m.b.t. de sociale werkvoorziening en de participatiewet samen met de verschillende betrokken partners waaronder Wel.kom, Westrom en zorgaanbieders. Sociale participatie. De burger participeert binnen Sociale leefdomein. 1. De burger participeert op eigen kracht binnen het sociale leefdomein. 2. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van zijn sociaal netwerk. 3. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van collectieve voorzieningen. 4. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van individuele voorzieningen. Regeerakkoord Binnen het Regeerakkoord Bruggen slaan Worden de gemeenten opgeroepen om binnen het sociale domein in het kader van één gezin, één plan, één regisseur een samenhangende visie te ontwikkelen als antwoord op de veranderingen die op ons afkomen. Binnen de transitie ABWZ en de invoering van de participatiewet is een raakvlak tussen arbeid en zorg. Het betreft dagbesteding. Aandachtsveld 3

5 VT Het in kaart brengen van de huidige situatie aan voorzieningen en doelgroepen. VT Het ontwikkelen van nieuwe diensten en ondersteuningsvormen (arrangementenwaaier). VT Operationaliseren van nieuwe diensten en ondersteuningsvormen (arrangementenwaaier). Z&O Het in kaart brengen van wettelijke kaders (beleid en wet) met betrekking tot eigen bijdrage beleid en oriënteren op inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten voorzieningen en doelgroepen en een maatwerkvoorziening voor inkomensondersteuning. Sociale participatie. De burger participeert binnen Sociale leefdomein. 1. De burger participeert op eigen kracht binnen het sociale leefdomein. 2. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van zijn sociaal netwerk. 3. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van collectieve voorzieningen. 4. De burger participeert binnen het sociale leefdomein met behulp van individuele voorzieningen. Z&O Afhankelijk van de verschillende kaders kunnen??-??-?? vervolgkeuzes worden gemaakt met betrekking tot eigen bijdrage beleid en inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten voorzieningen en doelgroepen en een maatwerkvoorziening voor inkomensondersteuning. Z&O Afhankelijk van de verschillende kaders kan er??-??-?? een implementatie plaatsvinden op het gebied van eigen bijdrage beleid en inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten voorzieningen en doelgroepen en een maatwerkvoorziening voor inkomensondersteuning. Strategische visie Kerntakenboek Welzijnsvisie De gemeente Roermond investeert in meer samenhang tussen de samenwerkende partners en een nadrukkelijke focus op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De verzorgingsstaat in zijn klassieke vorm, met een centrale rol voor de overheid, bestaat niet meer: een kanteling in denken en doen op het gebied van de verstrekking van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning is aan de orde. Niet het leveren van voorzieningen staat centraal, maar de vraag hoe mensen hun leven zelfstandig kunnen organiseren. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang: zelfredzaamheid, aansluiten bij wat de burger wel nog kan met gebruikmaking van zijn eigen netwerk, meer informeel ten opzichte van formeel, meer algemeen en collectief in plaats van individueel. Het gaat om een nieuwe zienswijze die aansluit bij de nieuwe regisseursrol van de gemeente. Bij het begrip meedoen, gaan wij uit van de volgende vormen van maatschappelijke participatie, die wij vanuit ons welzijnsbeleid willen faciliteren Aandachtsveld 4

6 Fysieke gezondheid. De burger is fysiek gezond. 5. De burger is op eigen kracht fysiek gezond. 6. De burger is fysiek gezond met behulp van zijn sociaal netwerk. 7. De burger is fysiek gezond met behulp van collectieve voorzieningen. 8. De burger is fysiek gezond met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 5

7 Fysieke gezondheid. De burger is fysiek gezond. 5. De burger is op eigen kracht fysiek gezond. 6. De burger is fysiek gezond met behulp van zijn sociaal netwerk. 7. De burger is fysiek gezond met behulp van collectieve voorzieningen. 8. De burger is fysiek gezond met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 6

8 Fysieke gezondheid. De burger is fysiek gezond. 5. De burger is op eigen kracht fysiek gezond. 6. De burger is fysiek gezond met behulp van zijn sociaal netwerk. 7. De burger is fysiek gezond met behulp van collectieve voorzieningen. 8. De burger is fysiek gezond met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 7

9 Fysieke gezondheid. De burger is fysiek gezond. 5. De burger is op eigen kracht fysiek gezond. 6. De burger is fysiek gezond met behulp van zijn sociaal netwerk. 7. De burger is fysiek gezond met behulp van collectieve voorzieningen. 8. De burger is fysiek gezond met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 8

10 Mentale gezondheid. De burger is mentaal gezond. 9. De burger is op eigen kracht mentaal gezond. 10. De burger is mentaal gezond met behulp van zijn sociaal netwerk. 11. De burger is mentaal gezond met behulp van collectieve voorzieningen. 12. De burger is mentaal gezond met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 9

11 Mentale gezondheid. De burger is mentaal gezond. 9. De burger is op eigen kracht mentaal gezond. 10. De burger is mentaal gezond met behulp van zijn sociaal netwerk. 11. De burger is mentaal gezond met behulp van collectieve voorzieningen. 12. De burger is mentaal gezond met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 10

12 O&O Input verzamelen over basisvoorzieningen jeugd (Bijeenkomsten professionals, gebruikers, managers. Cijfermateriaal wordt verzameld door BMP. Inventarisatienota: schets en cijfers van huidige situatie, beschrijving nieuwe wet en gevolgen. O&O Richting en keuzes basisvoorzieningen jeugd: Visienota met richting gevende keuzes zomer 2013: positionering basisvoorzieningen Ontwerp nieuw jeugdstelselmodel O&O Operationaliseren basisvoorzieningen jeugd: Op basis van richtinggevende keuzes in visienota basisvoorzieningen en zorgstructuur omvormen door middel in beleidsplan voor december 2013 Afspraken over inrichting CJG, passend onderwijs etc. in 2014 en verder. Mentale gezondheid. De burger is mentaal gezond. 9. De burger is op eigen kracht mentaal gezond. 10. De burger is mentaal gezond met behulp van zijn sociaal netwerk. 11. De burger is mentaal gezond met behulp van collectieve voorzieningen. 12. De burger is mentaal gezond met behulp van individuele voorzieningen. Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp en zijn verantwoordelijk voor de stelselwijziging (transitie en transformatie jeugdzorg). De invoering van de wet Passend onderwijs en de spoedig daarop volgende decentralisatie van de jeugdzorg creëert nieuwe verhoudingen en nieuwe mogelijkheden voor gemeenten en schoolbesturen om de handen ineen te slaan rond de integrale ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen. O&O Basisvoorzieningen positioneren binnen continuüm van preventie naar zorg en deze inrichten zodat ouders en kinderen eerder en sneller geholpen worden bij het zelf opvoeden en opgroeien. O&O Ontwikkelen van integrale teams met een??????? aanbod van integrale ondersteuningsarrangementen.. O&O Er is een vangnetvoorziening voor ouders,??????? kinderen die het zelf/ niet alleen kunnen die erop gericht is om de regie zelf weer in handen te krijgen. Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de gehele keten van jeugdhulp. Daarmee verdwijnt ook het huidige systeem van indicatiestellingen via de Bureaus Jeugdzorg (voor jeugdzorg en jeugd-ggz) en het CIZ (voor jeugd met beperkingen). Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor gesloten jeugdzorg. Aandachtsveld 11

13 Mentale gezondheid. De burger is mentaal gezond. 9. De burger is op eigen kracht mentaal gezond. 10. De burger is mentaal gezond met behulp van zijn sociaal netwerk. 11. De burger is mentaal gezond met behulp van collectieve voorzieningen. 12. De burger is mentaal gezond met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 12

14 Inkomen/werk/opleiding. De burger voorziet in zijn eigen inkomen. 13. De burger voorziet op eigen kracht in zijn eigen inkomen. 14. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van zijn sociaal netwerk. 15. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van collectieve voorzieningen. 16. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 13

15 Inkomen/werk/opleiding. De burger voorziet in zijn eigen inkomen. 13. De burger voorziet op eigen kracht in zijn eigen inkomen. 14. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van zijn sociaal netwerk. 15. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van collectieve voorzieningen. 16. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 14

16 W&I Het in kaart brengen van het werkveld op gebied van producten/diensten, organisatie en uitvoering bij de deelnemende partijen en onderzoek naar de randvoorwaarden ten aanzien van de toeleiding naar werk inclusief werkgeversbenadering en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt (jongeren). W&I Een samenhangende (bestuurlijke) keuze over de kaders (formuleren van visie, strategie en succesbepalende factoren en een gedetailleerde resultaatdefinitie) ten aanzien van de toeleiding naar werk inclusief werkgeversbenadering en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (jongeren). W&I Operationaliseren van deze keuzes ten aanzien van de toeleiding naar werk inclusief werkgeversbenadering en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt (jongeren). Inkomen/werk/opleiding. De burger voorziet in zijn eigen inkomen. 13. De burger voorziet op eigen kracht in zijn eigen inkomen. 14. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van zijn sociaal netwerk. 15. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van collectieve voorzieningen. 16. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van individuele voorzieningen. W&I Het in kaart brengen van huidige aanbod en de huidige) doelgroep WSW en Participatiewet. W&I Een samenhangende (bestuurlijke) keuze over de kaders m.b.t. de sociale werkvoorziening en de participatiewet. W&I Operationaliseren van de keuzes op het gebied van WSW en de participatiewet. Regeerakkoord SUWI Passend Onderwijs Visiedocument WNW In het regeerakkoord zijn hervormingen en bezuinigingen in de Wsw door middel van de participatiewet aangekondigd. Gemeenten en UWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor registratie van werkzoekenden en vacatures (transparante arbeidsmarkt). Dit is een wettelijke taak die vastgelegd is in de wet SUWI, art. 10. Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het regulier of speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school. Regionaal hebben we in de het visie document werken naar Vermogen kaders voor re-integratie vastgelegd. O&O Op overeenstemming gericht overleg met schoolbesturen opstarten over een ondersteuningsplan voor leerlingen (onderwijs en zorg) gelet op de vraag, in de regio wordt aangeboden. O&O Zorgplicht voor scholen voor kinderen met een handicap en/of gerdragsproblemen gaat in. De verordening voor leerlingvervoer en de verordening onderwijshuisvesting moet zijn gewijzigd. O&O Afstemming realiseren tussen Onderwijs \ Ondersteuningsplan en Jeugdplan.Zorgplicht voor scholen voor kinderen met een Aandachtsveld 15

17 Inkomen/werk/opleiding. De burger voorziet in zijn eigen inkomen. 13. De burger voorziet op eigen kracht in zijn eigen inkomen. 14. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van zijn sociaal netwerk. 15. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van collectieve voorzieningen. 16. De burger voorziet in zijn eigen inkomen met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 16

18 Wonen. De burger woont zelfstandig. Doelstellingen 17. De burger woont op eigen kracht zelfstandig. 18. De burger woont zelfstandig met behulp van zijn sociaal netwerk. 19. De burger woont zelfstandig met behulp van collectieve voorzieningen. 20. De burger woont zelfstandig met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 17

19 Wonen. De burger woont zelfstandig. Doelstellingen 17. De burger woont op eigen kracht zelfstandig. 18. De burger woont zelfstandig met behulp van zijn sociaal netwerk. 19. De burger woont zelfstandig met behulp van collectieve voorzieningen. 20. De burger woont zelfstandig met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 18

20 Wonen. De burger woont zelfstandig. Doelstellingen 17. De burger woont op eigen kracht zelfstandig. 18. De burger woont zelfstandig met behulp van zijn sociaal netwerk. 19. De burger woont zelfstandig met behulp van collectieve voorzieningen. 20. De burger woont zelfstandig met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 19

21 Wonen. De burger woont zelfstandig. Doelstellingen 17. De burger woont op eigen kracht zelfstandig. 18. De burger woont zelfstandig met behulp van zijn sociaal netwerk. 19. De burger woont zelfstandig met behulp van collectieve voorzieningen. 20. De burger woont zelfstandig met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 20

22 ADL/huishouden De burger voert zijn eigen huishouden. 21. De burger voert op eigen kracht zijn eigen huishouden. 22. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van zijn sociaal netwerk. 23. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van collectieve voorzieningen. 24. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 21

23 ADL/huishouden De burger voert zijn eigen huishouden. 21. De burger voert op eigen kracht zijn eigen huishouden. 22. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van zijn sociaal netwerk. 23. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van collectieve voorzieningen. 24. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 22

24 ADL/huishouden De burger voert zijn eigen huishouden. 21. De burger voert op eigen kracht zijn eigen huishouden. 22. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van zijn sociaal netwerk. 23. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van collectieve voorzieningen. 24. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 23

25 ADL/huishouden De burger voert zijn eigen huishouden. 21. De burger voert op eigen kracht zijn eigen huishouden. 22. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van zijn sociaal netwerk. 23. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van collectieve voorzieningen. 24. De burger voert zijn eigen huishouden met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 24

26 Mobiliteit. De burger is mobiel. 25. De burger is op eigen kracht mobiel. 26. De burger is mobiel met behulp van zijn sociaal netwerk. 27. De burger is mobiel met behulp van collectieve voorzieningen. 28. De burger is mobiel met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 25

27 Mobiliteit. De burger is mobiel. 25. De burger is op eigen kracht mobiel. 26. De burger is mobiel met behulp van zijn sociaal netwerk. 27. De burger is mobiel met behulp van collectieve voorzieningen. 28. De burger is mobiel met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 26

28 VT Het in kaart brengen van collectieve vervoersvoorzieningen (eigen vervoer, vrijwilligersvervoer, collectief vervoer etc.) huidige sociale) netwerken en wijkgerichte aanpak. VT Het in kaart brengen van mogelijke kansen en nieuwe initiatieven op het gebied van collectieve vervoersvoorzieningen (eigen vervoer, vrijwilligersvervoer, collectief vervoer etc.) VT Operationaliseren van de mogelijkheden op het gebied van collectieve vervoersvoorzieningen (eigen vervoer, vrijwilligersvervoer, collectief vervoer etc.) Mobiliteit. De burger is mobiel. 25. De burger is op eigen kracht mobiel. 26. De burger is mobiel met behulp van zijn sociaal netwerk. 27. De burger is mobiel met behulp van collectieve voorzieningen. 28. De burger is mobiel met behulp van individuele voorzieningen. Wet op het Primair Onderwijs Leerlingenvervoer is een wettelijke taak. Kerntakenboek Schoolzwemmen (inclusief vervoer van leerlingen) is afgeschaft. Collegebesluit De contracten voor leerlingenvervoer zijn verlengd 1 augustus Aandachtsveld 27

29 Mobiliteit. De burger is mobiel. 25. De burger is op eigen kracht mobiel. 26. De burger is mobiel met behulp van zijn sociaal netwerk. 27. De burger is mobiel met behulp van collectieve voorzieningen. 28. De burger is mobiel met behulp van individuele voorzieningen. Aandachtsveld 28

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Inhoud Wat is jeugdzorg en specifieke thema s Achtergrond van de decentralisatie Vastgesteld beleid Rol en positie CJG Inzicht in zorggebruik en kosten Risico

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Ontwikkelingen Transities

Ontwikkelingen Transities Ontwikkelingen Transities Van: Aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo Alle bij de Transities betrokken organisaties en adviesraden en andere belangstellenden Datum: 3 juli

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Op de agenda vandaag EVI panels proces Bespreken van uw input aan de hand van thema s Ter herinnering Doel: beleidsdocument 2016 2017;;

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening.

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening. Raadsinformatiebrief Onderwerp: Drie decentralisaties Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders van Bergen, De secretaris, De burgemeester, Datum, oktober 2013. Samenvatting

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor Bewerkingen algemeen De door de gemeenten en VGZ aangeleverde gegevens zijn als volgt bewerkt en opgeschoond. Records met postcodes buiten de betreffende

Nadere informatie

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014 Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein Commissie sociaal domein 9 september 2014 Doelstelling bijeenkomst: informeren over inhoud decentralisaties sociaal domein stand van zaken van

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Rapportage Sociaal Domein 2017 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L)

Rapportage Sociaal Domein 2017 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L) 1 2 Inhoud Onderdelen 1. Kerncijfers ondersteuning 2. Ontwikkeling voorzieningen 3. Kostenverhouding 4. Kanteling/verschuiving 5.

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Stand van zaken Sociaal Domein

Stand van zaken Sociaal Domein Stand van zaken Sociaal Domein Informatieve bijeenkomst raad Afdeling Mienskip 19 mei 2014 programma Doel van de avond Achtergrond Procesgang tot heden Stand van zaken Participatiewet Stand van zaken AWBZ/WMO

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Programma themakamer Een nieuw stelsel Inleiding door Hans Weggemans, directeur Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Wat betekent dat voor: Kleis Pit (MEE Twente) Rembrandt

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?!

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! RGF Zuidwest Nederland 24 september 2013 Cor Langedijk Gerrold Verhoeks Aantal maatschappelijke ontwikkelingen komen samen Afname sociale cohesie: proces van 50

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Regio Gooi en Vechtstreek Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs m.vanelten@regiogv.nl 06-13122989 1 Regio Gooi en Vechtstreek 29 maart 2016 programma 1. Ingewikkelde tijd 2. Regio

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per 1-1-2015 VNG, VWS, SZW, BZK (en OCW voor passend onderwijs) Regionale bijeenkomsten transities sociaal domein Rogier den Uyl/ Frans

Nadere informatie

Samenvatting concept beleidskader gebundelde krachten

Samenvatting concept beleidskader gebundelde krachten Samenvatting concept beleidskader gebundelde krachten 0 Besluitnota ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders voor het bespreekstuk om te komen tot beleidskader Gebundelde krachten. Leeswijzer

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Hoofdlijnen Transities

Hoofdlijnen Transities Hoofdlijnen Transities Presentatie voor gemeenteraad, 21 mei 2014 Opening: Ditta Cazemier Presentaties: Marieke Dawson (WMO en Jeugd); Jan Knol (participatiewet), Henk Demkes (bedrijfsvoering) Inleiding

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Decentralisatie WWNV Decentralisatie Begeleiding AWBZ Decentralisatie Jeugdzorg Invoering passend onderwijs Lopend beleid in het Sociaal Domein en Jeugddomein:

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH

Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH 10/25/2013 Programma 1. Opening en welkom 2. Test je kennis! - Quiz 3. De tegenprestatie en Talent Verplicht! in een

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 2 december 2013 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ingekomen d.d. Adviesnr. 87147 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Jeugd Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Wat moet geregeld zijn? Focuslijst Jeugd: Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend aanbod blijft bestaan Regionaal Transitie

Nadere informatie

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen?

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Algemeen November 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Onze 180 leden in beeld 2 Ons Doel: De Inclusieve Samenleving Op voet

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie