CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT 10 MEI 2000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT 10 MEI 2000"

Transcriptie

1 Rechtspraak: antiracismewet 1 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT 10 MEI 2000 Inzake: Openbaar Ministerie, Daniel V, Robert T, Jean F, Gilbert K, Franky D, Tegen: Alain C, Michel C, Luc V VERDACHT VAN: hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt; DE EERSTE + DE TWEEDE te Diepenbeek, in de nacht van 14 januari 1997 op 15 januari 1997 A/ In de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening, aan 1 OWM Jean F (verkeerspost Hasselt), 1 WM Daniel V (Rw brigade Hasselt) en 1 WM Robert T (Rw brigade Houthalen- Helchteren) agenten, dragers van het openbaar gezag slagen toegebracht te hebben met de omstandigheid dat de slagen, bloeduitstorting, verwondingen of ziekte veroorzaakt hebben; B/ Tegen 1 WM Ronan S, 1 OWM Jen F, 1 WM Daniel V, 1 WM Robert T en 1 WM Gilbert K, officieren of agenten van de administratieve of gerechtelijke politie, wanneer hij/zij handelde(n) ter uitvoering van de wetten, van de bevelen of de beschikkingen van het openbaar gezag, van rechterlijk bevelen of van vonnissen, weerspannigheid zijnde elke aanval, elk verzet met geweld of bedreiging te hebben gepleegd; C/ Tegen 1 WM Ronan S, 1 OWM Jen F, 1 WM Daniel V, 1 WM Robert T en 1 WM Gilbert K, agenten, dragers van het openbaar gezag, in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening, smaad door woorden, daden, gebaren of bedreigingen gepleegd te hebben. D/ door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan Zuleyha K; E/ met het oogmerk om te schaden, rijtuigen, wagons of motorvoertuigen, namelijk een rijkswachtvoertuig VAP Volkswagen geheel of ten dele te hebben vernield of onbruikbaar gemaakt. DE EERSTE, te Hasselt op 1 met 1996 F/ met behulp van geweld of bedreiging, vernieling of beschadiging van andermans roerende eigendommen, namelijk het barinterieur van Club B en glazen toebehorende aan Jean S en kledij toebehorend aan Susanne B te hebben gepleegd; G/ opzettelijk landelijke of stedelijke afsluitingen uit welke materialen ook gemaakt, geheel of ten dele te hebben vernield namelijk een glazen toegangsdeur ten nadele van Club B; H/ Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Jean S; te Hasselt op 11 december 1995

2 Rechtspraak: antiracismewet 2 I/ Bij inbreuk op art. 2 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden bij het leveren of het aanbieden van een dienst, van een goed of van het genot ervan discriminatie te hebben bedreven jegens een persoon wegens zijn ras, zijn huidskleur, afkomst of nationaliteit. namelijk als portier van discotheek "D" de toegang te hebben geweigerd tot de discotheek van personen op grond van hun ras, huidskleur, afkomst of nationaliteit, namelijk t.n.v. Francesco C en Ortiz G; te Hasselt op 26 maart 1996 J/ Bij inbreuk op art. 2 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden bij het leveren of het aanbieden van een dienst, van een goed of van het genot ervan discriminatie te hebben bedreven jegens een persoon wegens zijn ras, zijn huidskleur, afkomst of nationaliteit, namelijk als portier van discotheek "D" de toegang te hebben geweigerd tot de discotheek van personen op grond van hun ras, huidskleur, afkomst of nationaliteit, namelijk ten nadele van Naufel J; te Hasselt op 2 april 1996 : K/ Bij inbreuk op art. 2 vair de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden bij het leveren of het aanbieden van een dienst, van een goed of van het genot ervan discriminatie te hebben bedreven jegens een persoon wegens zijn ras, zijn huidskleur, afkomst of nationaliteit, namelijk als portier van discotheek "D" de toegang te hebben geweigerd tot de discotheek van personen op grond van hun ras, huidskleur, afkomst of nationaliteit, namelijk ten nadele van Nedim B, Suleyman C, Joselito R, Alfonso R en Johnny S; te Hasselt op 2 juli L/ Bij inbreuk op art. 2 vair de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden bij het leveren of het aanbieden van een dienst, van een goed of van het genot ervan discriminatie te hebben bedreven jegens een persoon wegens zijn ras, zijn huidskleur, afkomst of nationaliteit, namelijk als portier van discotheek "D" de toegang te hebben geweigerd tot de discotheek van personen op grond van hun ras, huidskleur, afkomst of nationaliteit, namelijk ten nadele van Ergun K; te Diepenheek op 18 december 1996 : M/ Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Robert S; BIJ SAMENHANG N/ buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX hoofdstuk III van het strafwetboek, opzettelijk andermans roerende eigendommen beschadigd of vernield te hebben (art SWB), namelijk het voertuig OPEL ASTRA-CABRIO van Robert S; te Diepenheek op 16 maart 1997 O/ Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Mustafa K en Zuleyha K die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden. DE EERSTE EN DERDE

3 Rechtspraak: antiracismewet 3 te Hasselt op 01 januari 1997 P/ Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Franky D die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden. * * * * * * * * * * INZAKE NOTITIENUMMER Inzake: Openbaar Ministerie, Belgische staat, CGKR, Samir S, Frans R, Ergun K, Osama S Tegen: Alain C, Benny M, Rudi V VERDACHT VAN TE HASSELT I Bij het leveren of het aanbieden van een levering van een dienst, van een goed of van het genot ervan, in casu met betrekking tot het verlenen van toegang tot de dancing "D", discriminatie te hebben bedreven jegens een groep, een gemeenschap of leden ervan wegens het ras, de huidskleur, de afstamming, de afkomst of de nationaliteit van deze leden of van sommigen onder hen, te weten: DE EERSTE (als portier) + DE DERDE (als zaakvoerder) A/ op 28 april 1998 t.a.v. Ashraf G en Osama S; DE EERSTE + DE TWEEDE (als portiers) B/ op 18 augustus 1998 t.a.v. Mohamed I; DE TWEEDE (als portier) C/ op 12 mei 1998 t.a.v. Ergun K; D/ op 24 november 1998 t.a.v. Duzgun D en Hachmi L; II. Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan de hierna vermelde personen DE EERSTE E/ op 18 augustus 1998 t.a.v. Mohamed I; DE TWEEDE F/ op 12 mei 1998 t.a.v. Ergun K, G/ op 24 november 1998 t.a.v. Hachmi L, H/ op 1 januari 1999 t.a.v. Jamal EA; III. opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan de hierna vermelde personen die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden, te weten DE TWEEDE

4 Rechtspraak: antiracismewet 4 I/ op 13 april 1999 t.a.v. Sarnir S; IV. Tegen officieren of agenten van de administratieve of gerechtelijke politie, wanneer zij handelden ter uitvoering van de wetten, van de bevelen, of de beschikkingen van het openbaar gezag, van rechterlijke bevelen of van vonnissen, weerspannigheid zijnde elke aanval, elk verzet met geweld of bedreiging te hebben gepleegd, te weten DE EERSTE: J/ op 26 september 1998 t.o.v. Jean-Pierre C, 1 opperwachtmeester, Frans R, 1 wachtmeester en Alfons M, 1 wachtmeester, allen bij de brigade Hasselt. * * * * * * * * * * INZAKE NOTITIENUMMER Inzake: Openbaar Ministerie, Bülent S, CGKR, Tegen: Rudi V, Albert H BEIDEN VERDACHT VAN: te HASSELT op 21 februari 1993 hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt; minstens als medeplichtige, hetzij door onderrichtingen gegeven te hebben om het misdrijf te plegen, hetzij door wapens, werktuigen of enig ander middel te hebben verschaft die tot het misdrijf hebben gediend, wetende dat ze daartoe zouden dienen, hetzij buiten het geval van artikel 66 3 van het strafwethoek, met zijn weten de dader of daders te hebben geholpen of bijgestaan in daden die het misdrijf hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid; bij het leveren of bij het aanbieden van levering van een goed of een dienst op een plaats die voor het publiek toegankelijk is rassendiscriminatie te, hebben bedreven jegens een persoon wegens zijn ras, zijn huidskleur, zijn afkomst of zijn nationale of etnische afstamming, in casu opzichtens Bulent S; (wet 30/7/81 - art. 2, 1ste lid) * * * * * * * * * * Gezien de stukken van het rechtsgeding. Gehoord, in openbare zitting : De getuigen in hun verklaringen. Het openbaar ministerie in zijn vordering. Beklaagden in hun gezegden en middelen van verdediging als volgt: beklaagde Alain C, beklaagde Michel C, beklaagde Luc V, beklaagde Benny M, beklaagde Rudi V, beklaagde Albert H. De burgerlijke partijen Daniel V, Robert T, Jean F, Gilbert K, Franky D, Belgische staat, CGKR, Samir S, Frans R, Ergun K, Osama S

5 Rechtspraak: antiracismewet 5 Gelet op de samenhang tussen de dossiers met de notitienummers , voor wat beklaagden Alain C en Rudi V betreft, worden deze samengevoegd teneinde erover in één vonnis uitspraak te doen. I. ZAAK MET NOTITIENUMMER OP STRAFGEBIED a) Lastens eerste beklaagde Alain C De tenlastelegging N van notitienummer /97 is verjaard gezien er meer dan zes maanden verstreken zijn sinds de laatste stuiting namelijk het kantschrift van de procureur des konings dd De plichtigheid van beklaagde Alain C aan de tenlasteleggingen A, B, C, F, G, H en M zoals deze in de dagvaarding zijn omschreven is naar eis van recht bewezen en wordt overigens niet betwist door beklaagde; De tenlasteleggingen D, E en O zijn niet bewezen aan de hand van de gegevens in het strafdossier. Wat de tenlasteleggingen D en O betreft, is het niet bewezen dat beklaagde slagen toebracht noch aan Mustafa K noch aan Zuleyha K; Wat de tenlastelegging E betreft blijkt inderdaad dat beklaagde met zijn voeten tegen de ruit van het rijkswachtvoertuig heeft gestampt doch uit de gegevens van het strafdossier blijkt niet dat het voertuig vernield was zodat beklaagde wordt vrijgesproken voor de tenlastelegging E, Wat betreft de tenlasteleggingen 1, J, K en L stelt de rechtbank vast dat het strafónderzoek zeer summier is. Er werd enkel de verklaringen van de geweigerde dancingbezoekers genoteerd en van beklaagde die als portier van dienst was. De antiracismewet stelt niet discriminatie op zich strafbaar maar discriminatie om welbepaalde redenen met name: ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit. De antiracismewet bestraft enerzijds woorden en intenties (art. 1 1 van de wet van 31, ) en anderzijds daden of handelingen (art. 2 l). Beklaagde Alain C wordt vervolgd wegens inbreuk op art, 2 1 van de wet van om reden dat bij als portier aan de dancing "D" te Hasselt de toegang weigerde voor welbepaalde personen op basis van hun ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit. Beklaagde betwist weliswaar niet dat hij de toegang van welbepaalde personen weigerde maar enkel op basis van het huishoudelijke reglement dat een "dresscode" vooropstelt : deftige kledij, een lidkaart de toegang weigert voor personen die reeds in het verleden problemen in de dancing veroorzaakten of vermoedelijk gekend zijn om hun drugsproblematiek. De geweigerde dancingbezoekers daarentegen beweren dat hen de reden van weigering niet werd meegedeeld en dat hen de toegang werd ontzegd op grond van hun huidskleur en afstamming. De rechtbank heeft wel begrip voor het feit dat beklaagde als portier preventieve controlehandelingen stelt teneinde de orde in de uitbating van een dancing te handhaven en de veiligheid van het cliënteel te waarborgen gelet op het groot aantal personen dat zich op drukke avonden in hun établissement bevindt.

6 Rechtspraak: antiracismewet 6 Dergelijke objectieve redenen acht de rechtbank dan ook aannemelijk om een weigering te verantwoorden. Er is enkel sprake van discriminatie in de zin van artikel 2 1 van de wet van wanneer de weigering arbitrair is en elke objectieve en redelijke weigering mist. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het niet bewezen is dat beklaagde zich schuldig maakte aan een inbreuk op artikel 2 1 van de wet van 30 juli 1981, In het strafdossier werden enkel de verklaringen opgenomen van de klagers en beklaagde. De klagers houden voor dat hen de toegang werd geweigerd vermoedelijk op grond van hun afkomst (immers de reden van de weigering werd niet meegedeeld) terwijl beklaagde voorhoudt dat hen de toegang werd geweigerd omwille van het feit dat zij als ruziemakers bekend staan ofwel niet deftig gekleed waren maar zeker niet op grond van hun afkomst. De rechtbank stelt aldus vast dat er geen enkel objectief gegeven in het strafdossier aanwezig is waarbij de verklaring van de klagers geloofwaardiger is dan deze van beklaagde. In deze woord-tegen-woord situatie kan bewijsmatig niet besloten worden tot de plichtigheid van beklaagde aan de feiten I tot en met L, Beklaagde wordt derhalve vrijgesproken. Wat betreft de tenlastelegging P is deze bewezen in hoofde van beklaagde Alain C De rechtbank verwijst naar de medische attesten alsmede naar de verklaring van de getuige S. Weliswaar heeft het slachtoffer Franky D de portier die hem sloeg niet duidelijk gezien om reden dat hij langs achter werd aangevallen maar de getuige S geeft een duidelijke persoonsbeschrijving dewelke overeenstemt met de fysionomie van beklaagde. Het feit dat het slachtoffer Franky D dacht dat zijn aanvaller "Serge" noemde doch zijn verklaring later herroept, doet geen afbreuk aan de verklaring van de getuige S die duidelijk zag dat beklaagde diverse malen sloeg. Bovendien is beklaagde niet komen opdagen bij de confrontatie. Aan de hand van deze gegevens acht de rechtbank de tenlastelegging P in hoofde van beklaagde Alain C bewezen. b) Lastens tweede beklaagde Michel C De plichtigheid van beklaagde aan de feiten A, B en C hem ten laste gelegd wordt naar eis van recht bewezen door de onderzoeksresultaten, verzameld tijdens het vooronderzoek en tijdens het ter zitting gevoerde onderzoek. De feiten D en E lastens beklaagde zijn niet tot voldoening van recht bewezen, zodat beklaagde hiervoor wordt vrijgesproken. Ter zitting van 12 april 2000 verzocht beklaagde mondeling dat hem het voordeel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling als bedoeld in de artikelen 3-7 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, zou toegekend worden. Beklaagde heeft zijn op het zittingsblad geacteerde verzoek ter bevestiging ervan ondertekend. Opschorting van uitspraak van de veroordeling is een buitengewone gunst en dient derhalve een uitzonderlijk karakter te behouden. (Van Houdt & Calewaert, Belgisch Strafrecht n 1935). Opschorting strekt ertoe te voorkomen dat een veroordelende maatregel, buiten haar normalerwijze te voorziene gevolgen en/of door de eraan verbonden publiciteit voor de beklaagde een onevenredige sociaal-economische

7 Rechtspraak: antiracismewet 7 declassenng zou meebrengen. Eventuele begeleidende probatievoorwaarden kunnen er dan toe strekken ook positief bij te dragen tot sociale reclassering van de beklaagde. De elementen waarover de rechtbank thans beschikt laten echter niet toe aan te nemen dat deze redengeving in casu voorhanden is, zodat op het verzoek tot opschorting niet wordt ingegaan. Gezien de aard en de ernst van de feiten met name het niet respecteren van het openbaar gezag enerzijds en anderzijds zijn blanco strafregister is hierna bepaalde bestraffing gepast. Aangezien beklaagde nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, en aangezien beklaagde hoofdens de bewezen feiten veroordeeld wordt tot een of meer straffen van niet meer dan vijf jaar, wordt hem de hierna vermelde genademaatregel van het uitstel van de strafuitvoering toegekend, gezien dit voordeel voor hem een bijkomende aansporing zal zijn om in de toekomst de wet stipt na te leven, daar hij moet weten dat bij een volgende veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan. c) Lastens de beklaagde Luc V De plichtigheid van derde beklaagde aan tenlastelegging P is niet naar eis van recht bewezen gelet op de eigen verklaring van het slachtoffer Franky D. De rechtbank spreekt beklaagde dan ook vrij. 2. OP BURGERLIJK VLAK burgerlijke partij Daniel V, De vordering tot schadevergoeding van deze burgerlijke partij is ontvankelijk en deels gegrond. Rekening houdend met de degressiviteit der pijnen en smarten dient de schadepost morele schade tijdelijke werkonbekwaamheid ex aequo et bono begroot op 5.000, Wat betreft de morele schade wegens smaad begroot de rechtbank deze schadepost ex aequo et bono op 5.000,-. Totaal: ,- meer de vergoedende intresten vanaf burgerlijke partij Robert T. De vordering tot schadevergoeding van deze burgerlijke partij is ontvankelijk en deels gegrond. Rekening houdend met de degressiviteit dient de schadepost morele schade tijdelijke werkonbekwaamheid ex aequo et bono begroot op frank. Wat betreft de morele schade wegens smaad begroot de rechtbank deze schadepost ex aequo et bono op 5.000,-. Totaal : ,- meer de vergoedende intresten vanaf burgerlijke partij Jean F De vordering tot schadevergoeding van deze burgerlijke partij is ontvankelijk en deels gegrond. Rekening houdend met de degressiviteit dient de schadepost morele schade tijdelijke werkonbekwaamheid ex aequo et bono begroot op frank. Wat betreft de morele schade wegens smaad begroot de rechtbank deze schadepost ex aequo et bono op 5.000,-. Totaal : 7.000,- meer de vergoedende intresten vanaf

8 Rechtspraak: antiracismewet 8 burgerlijke partij Gilbert K De vordering tot schadevergoeding van deze burgerlijke partij is ontvankelijk en deels gegrond. De morele schade wegens smaad wordt ex aequo et bono begroot op 5.000, meer de vergoedende interesten vanaf burgerlijke partij Franky D De vordering tot schadevergoeding van deze burgerlijke partij is gericht tegen beklaagde Alain C en is gesteund op de betichting P. De vordering is ontvankelijk en als volgt gegrond medische kosten na tussenkomst van de mutualiteit: fr fr fr. = 8.721, Tijdelijke werkonbekwaamheid materieel: inkomstenverlies op basis van het medisch attest van zijn behandelende geneesheer blijkt dat hij het slachtoffer ingevolge de opgelopen letsels vanaf tot en met behandeld heeft. Zijn geneesheer stelt dat hij op volledig genezen is en er geen blijvende werkonbekwaamheid is. Rekening houdend met de medische attesten in het strafdossier blijkt dat zijn opgelopen verwondingen ernstig zijn en een tijdelijke werkonbekwaamheid tot verantwoorden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het oorzakelijk verband bewezen is. Cijfermatig wordt het gevorderde bedrag van fr. niet betwist en wordt aldus toegekend. Tijdelijke werkonbekwaamheid morele schade: rekening houdend met de degressiviteit kent de rechtbank voor deze schadepost ex aequo et bono een bedrag toe van , Totaal: ,- meer vergoedende intresten vanaf datum van de feiten * * * * * * * * * *

9 Rechtspraak: antiracismewet 9 II. ZAAK MET NOTITIENUMMER OP STRAFGEBIED a) Lastens eerste beklaagde Alain C FEIT IA. Wat betreft de tenlasteleggingen I/A werd aan de heren Ashraf G en Osama S de toegang tot de "D" geweigerd samen met hun Belgische echtgenoten om reden dat zij geen lidkaart hadden, Zij houden voor dat deze reden een drogreden was om reden dat er andere personen waren die ook geen lidkaart toonden en toch de dancing binnen mochten. Zij leidden hieruit af dat hen de toegang werd geweigerd op grond van hun afkomst. Derde beklaagde Rudi V bevestigt dat de portiers de opdracht hebben bezoekers zonder lidkaart niet binnen te laten. Dergelijke lidkaart kan op een éénvoudige wijze bekomen worden door een voorafgaand formulier in te vullen die ter beschikking liggen. De rechtbank is van oordeel dat het systeem van de lidkaarten een preventieve maatregel is om in geval van problemen in de dancing deze persoon te identificeren. Dergelijke maatregelen worden genomen uit bezorgdheid teneinde de veiligheid van de klanten te waarborgen en de orde in de dancing te bewaren. Beklaagde kan dan ook een objectieve reden voordragen waarop de weigering gebaseerd is. De rechtbank stelt vast aan de hand van de gegevens van het strafdossier dat : het slachtoffer Ashraf G zelf verklaart dat hij in het verleden wel in de dancing binnen mocht hetgeen zijn echtgenote bevestigt. de Belgische echtgenotes eveneens de dancing niet binnen mochten omdat ze geen lidkaart hadden. Het feit dat andere bezoekers wel binnen mochten zonder lidkaart blijkt niet uit het strafdossier. Hieruit leidt de rechtbank af dat de weigering dan ook niet gebeurde op racistische gronden maar wel op objectieve gronden die de rechtbank aannemelijk acht. Wel kan de rechtbank zich niet van de indruk ontdoen dat de portiers, op een selectieve wijze tewerk gaan (er zijn avonden dat een lidkaart wordt gevraagd en andere avonden niet) hetgeen onvermijdelijk tot misverstanden leidt. De rechtbank acht dit op zich onvoldoende om te stellen dat hen de toegang werd geweigerd op grond van hun afkomst. Beklaagden worden dan ook vrijgesproken voor de tenlastelegging I/A, FEITEN I/B en II/E. Wat betreft de tenlasteleggingen I/B en II/E werd de toegang aan de heer Mohamed I geweigerd om reden dat hij in het verleden reeds problemen had veroorzaakt. Hij werd evenwel op een hardhandige manier aangepakt hetgeen blijkt uit het neergelegde medisch attest en de vaststellingen van de verbalisanten in verband met de kwetsuren. De tenlastelegging IIE acht de rechtbank dan ook bewezen. Uit de verklaring van de heer Mohamed I blijkt eveneens dat bij reeds eerder in de "D" was geweest. De door de beklaagde aangehaalde reden van weigering acht de rechtbank dan ook aannemelijk en objectief zodat de rechtbank het niet bewezen acht dat op racistische gronden de toegang aan de heer Mohamed I

10 Rechtspraak: antiracismewet 10 werd geweigerd. De getuige A, vriend van Mohamed I, werd de toegang niet ontzegd en verklaart enkel dat de reden van weigering niet werd meegedeeld. Hieruit blijkt alleszins niet dat de toegang werd geweigerd om racistische redenen. Integendeel de getuige die eveneens van vreemde herkomst is, mocht wel binnen. Het feit dat de heer Mohamed I een blanco strafregister heeft, bewijst niet dat hij zich in het verleden niet zou misdragen hebben. Immers de heer Mohamed I werd daaromtrent niet verhoord zodat de rechtbank er van uit gaat dat de door beklaagde aangehaalde reden terecht is. De tenlastelegging IB acht de rechtbank dan ook niet bewezen. FEIT IV/J. De tenlastelegging IV/J acht de rechtbank eveneens bewezen aan de hand van de gegevens van het strafdossier. b) Lastens tweede beklaagde Benny M FEIT I/B. Tweede beklaagde Benny M werkt eveneens als portier samen met eerste beklaagde in de "D". Beklaagde betwist de hem ten laste gelegde feiten en stelt dat hij nooit de toegang voor personen geweigerd heeft op racistische gronden maar op gronden zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. (zie uiteenzetting hoger onder beklaagde Alain C). Beklaagde wordt dan ook vrijgesproken voor de tenlastelegging I/B om redenen zoals reeds uiteengezet bij beklaagde Alain C. FEIT I/C. Wat betreft de tenlastelegging I/C stelt de heer Ergun K dat hem vermoedelijk de toegang werd geweigerd op racistische gronden. Wat betreft de reden van weigering zijn de verklaringen van beklaagde, de getuigen en het slachtoffer verschillend. Beklaagde Benny M houdt voor dat hem de toegang werd geweigerd gezien hij in het verleden gevochten had terwijl de getuige Ad beweert dat hen de toegang werd geweigerd omdat zij geen lidkaart hadden terwijl de getuige As beweert dat geen reden werd meegedeeld. De getuige Ad verklaart dat hij de week ervoor wel binnen mocht. Gelet op de tegengestelde verklaringen en het feit dat de getuige de week ervoor wel binnen mocht, acht de rechtbank het niet bewezen dat de toegang aan de heer Ergun K werd geweigerd op racistische gronden. Beklaagde wordt dan ook vrijgesproken voor de tenlastelegging I/C. FEIT II/F. Wat betreft de tenlastelegging II/F verwijst de rechtbank naar de verklaring van beklaagde zelf dat hij de heer Ergun K bij de arm nam en wegduwde nadat bij reeds driemaal getracht had de dancing binnen te komen. Een slag of verwonding hoe licht ook volstaat. Het begrip slag wijst erop dat iemand door een brutale beweging wordt getroffen. De tenlastelegging II/F is dan ook bewezen.

11 Rechtspraak: antiracismewet 11 FEIT I/D. Wat betreft de tenlastelegging I/D stellen de heer Duzgun D en de heer Hachmi L dat ben de toegang werd geweigerd omdat zij geen lidkaart hadden en de vorige keren wel binnen mochten zonder lidkaart. Zij leiden hieruit af dat op racistische gronden hen de toegang werd ontzegd. Beklaagde daarentegen beweert dat hen de toegang werd geweigerd om reden dat zij betrokken waren in een vechtpartij. Zoals reeds hoger uiteengezet acht de rechtbank dit een reden die aannemelijk en objectief is. In het strafdossier werden de heer Duzgun D en de heer Hachmi L hieromtrent niet geïnterpelleerd zodat de door beklaagde aangehaalde reden van weigering terecht kan zijn, Alleszins kan op basis van deze gegevens niet afgeleid worden dat hen de toegang werd ontzegd om racistische redenen. Immers zij verklaren zelf dat zij in het verleden wel in de dancing binnen mochten. Het feit dat zij beschikken over een blanco strafregister, sluit niet uit dat zij in de dancing in het verleden problemen veroorzaakten. Beklaagde wordt dan ook vrijgesproken voor de tenlastelegging I.D. FEIT II/G. Wat betreft de tenlastelegging II/G ontkent beklaagde dat hij aan de heer Hachmi L slagen en verwondingen zou hebben toegebracht. Beklaagde erkent dat hij de heer Hachmi L bij de armen beeft genomen en achteruit heeft geduwd. Het slachtoffer beweert dat hij hem van de trappen heeft geduwd. Een slag of verwonding hoe licht ook volstaat. Het begrip slag heeft betrekking op een brutale beweging zodat de tenlastelegging II/G derhalve bewezen is. FEIT II/H. Wat betreft de tenlastelegging II/H ontkent beklaagde eveneens dat hij de heer Jamal EA slagen heeft toegebracht doch zette hem uit de dancing om reden dat bij drank bestelde zonder te betalen. De twee getuigen daarentegen beweren dat hun doofstomme vriend Jamal EA werd geslagen omwille dat hij bij het buitengaan geen fooi betaalde aan de portier. De rechtbank stelt vast dat de verklaringen tegenstrijdig zijn wat betreft de reden doch dat uit de overeenstemmende verklaringen van de twee getuigen en de vaststellingen van de verbalisanten (kwetsuren in het aangezicht) blijkt dat de heer Jamal EA werd geslagen zodat de tenlastelegging II/H bewezen is. FEIT III/I. De tenlastelegging III/I is niet bewezen; minstens is er twijfel gezien tegenstrijdige getuigenverklaringen. Beklaagde wordt dan ook vrijgesproken voor dit feit. c. Lastens derde beklaagde Rudi V Derde beklaagde is de uitbater van de "D" en werd telefonisch geïnterpelleerd door de verbalisanten nadat de toegang werd geweigerd aan de heren Ashraf G en Osama S door eerste beklaagde. De verbalisanten stellen dat de door derde beklaagde aangehaalde reden louter willekeurig was gezien hij deze reden steeds wijzigde (eerst deftige kleding, betrokken in vechtpartijen)

12 Rechtspraak: antiracismewet 12 Wanneer derde beklaagde later ondervraagd werd, stelt bij dat de dancingbezoekers in het bezit moeten zijn van een lidkaart om toegang te krijgen. Deze reden stemt overeen met de verklaringen van de getuigen en de slachtoffers. De rechtbank is van oordeel dat deze reden niet arbitrair is maar een preventieve maatregel is om in geval van problemen de personen te kunnen identificeren. Het betreft hier immers, een megadancing waarbij op sommige avonden een groot aantal mensen vertoeven. Teneinde de orde te handhaven en de veiligheid van de klanten te waarborgen, is vereist dat een uitbater preventieve maatregelen treft. Reden waarom hij ook als uitbater op basis van een huishoudelijk reglement aan zijn portiers opdrachten geeft (zie neergelegde stukken). Uiteraard is de rechtbank zich er van bewust dat door deze portiers ongetwijfeld vergissingen gebeuren waardoor ten onrechte de toegang aan een persoon wordt ontzegd omdat zij menen dat hij in het verleden voor problemen heeft gezorgd. Doch hieruit kan niet afgeleid worden dat zowel door de uitbater als door de portiers om racistische redenen de toegang tot de dancing aan bepaalde personen wordt geweigerd. Immers het blijkt dat deze personen aan wie de toegang werd ontzegd in het verleden wel binnen mochten waaruit de rechtbank afleidt dat personen van vreemde herkomst wel toegelaten zijn. Derde beklaagde wordt dan ook vrijgesproken voor de tenlastelegging I/A. 2. OP BURGERLIJK GEBIED burgerlijke partij het CGKR lastens eerste, tweede en derde beklaagde De rechtbank is onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding van deze burgerlijke partij gelet op de vrijspraak van beklaagden voor de tenlastelegingen I/A, I/B, I/C. en I/D. burgerlijke partij Samir S lastens tweede beklaagde De rechtbank is onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding van deze burgerlijke partij gelet op de vrijspraak van tweede beklaagde Benny M voor de tenlastelegging III/I. burgerlijke partij Ergun K lastens tweede beklaagde Gelet op de vrijspraak van beklaagde Benny M van de tenlastelegging I/C is de rechtbank onbevoegd om kennis te nemen van de vordering van de burgerlijke partij in de mate zij gesteund is op dit feit. Wat betreft de tenlastelegging II/F kent de rechtbank, gelet op minimale kwetsuren, een morele schadevergoeding toe, ex aequo et bono begroot op frank. Voor zoveel als nodig wordt vastgesteld dat de burgerlijke partij geen intresten vordert. De burgerlijke partij Osama S lastens eerste en derde beklaagde De rechtbank is onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding van deze burgerlijke partij gelet op de vrijspraak voor de tenlastelegging I/A van beide beklaagden. De burgerlijke partij Frans R en de Belgische Staat lastens eerste beklaagde De rechtbank is van oordeel dat de door de burgerlijke partij opgelopen lichamelijke letsels in oorzakelijk verband kunnen staan met de tenlastelegging IV/J. (op grond van artikel 269 strafwetboek). Het is immers door middel van geweld dat beklaagde Alain C weigerde de cel in te gaan waarbij het niet uitgesloten is dat de burgerlijke partij lichamelijke letsels opliep,

13 Rechtspraak: antiracismewet 13 Uit de gegevens van het strafdossier blijkt echter dat beklaagde de burgerlijke partij Frans R naar de keel greep en tegen de muur duwde. Volgens een medisch attest van zijn behandelende geneesheer liep hij hierdoor volgende verwondingen op: lumbale contusie met acute lumbago tot gevolg en whiplash alsmede hematomen en een verstuiking van de rechterpols. De rechtbank stelt zich de vraag of deze ernstige letsels in oorzakelijk verband staan met de handelingen die beklaagde verrichtte zoals in het strafdossier werden omschreven. De rechtbank acht het dan ook opportuun een provisioneel bedrag toe te kennen van fr. en een geneesheer deskundige aan te stellen met als opdracht na te gaan of de door de burgerlijke partij Frans R opgelopen letsels veroorzaakt zijn door de handelingen zoals gesteld door beklaagde (met name naar de keel grijpen en tegen de muur duwen), de periode van tijdelijke werkonbekwaamheid en blijvende werkonbekwaamheid te bepalen alsmede de esthetische schade te begroten. Wat betreft de vordering van de Belgische Staat lastens eerste beklaagde Alain C acht de rechtbank het aangewezen, gelet op het voorgaande, het deskundig verslag af te wachten en 1. frank provisioneel toe te kennen. * * * * * * * * * * III. ZAAK MET NOTITIENUMMER OP STRAFGEBIED verjaring: de feiten worden gestuit door het kantschrift dd van de Onderzoeksrechter (stuk 18 a) zodat de feiten niet verjaard zijn a) De toelaatbaarheid van de strafvordering Beklaagde houdt voor dat de bewijsmiddelen waarop de strafvordering gesteund is onrechtmatig is wegens schending van artikel 8 van het EVRM, meer bepaald het recht op privacy. Door selectief met een verborgen camera opnames te maken met het oog op vaststelling van bepaalde misdrijven worden de misdrijven uitgelokt. Gezien de strafvordering op dit onrechtmatig verkregen bewijs gesteund is, is de strafvordering niet toelaatbaar. Het strafprocesrecht wordt gekenmerkt door het beginsel van vrije bewijslevering behoudens enkele beperkingen, met name is het bewijs onrechtmatig: bij miskenning van materiële wettelijke voorschriften bij miskenning van formele wettelijke voorschriften bij miskenning van algemene rechtsbeginselen. Het realiseren van een video-opname en een bandopname van een gesprek tussen personen, zelfs buiten hun medeweten, levert op zich geen onrechtmatig verkregen bewijs. De opname gebeurde voor de ingang van een dancing hetgeen een publieke plaats is, zodat er geen sprake is van een inbreuk op de privacy. Het feit dat deze opnames gebeurden met het oog op het vaststellen van bepaalde feiten, betekent niet dat de feiten worden uitgelokt. Uit de inhoud van het gesprek blijkt dat er geen sprake kan zijn van uitlokking. Beklaagde vroeg de identiteitskaarten en stelde onmiddellijk dat enkel personen met een Belgische identiteitskaart binnen mochten.

14 Rechtspraak: antiracismewet 14 Deze opnames die later aan het OM werden meegedeeld zijn aldus een rechtmatig verkregen bewijs zodat de strafvordering toelaatbaar is. b) De grond van de zaak b.1 Wat betreft de beklaagde Albert H Uit de inhoud van de opname en de verklaringen van de getuigen blijkt duidelijk dat beklaagde de toegang weigerde aan personen die geen Belgische identiteitskaart hadden. Vreemdelingen mochten de dancing niet binnen om reden dat er altijd problemen zijn met ben. De reden waarom de burgerlijke partij Bülent S de toegang werd geweigerd, is dan ook zijn afkomst hetgeen een inbreuk betekent op artikel 2 van de wet van Het feit dat hij niet zichtbaar is op de video maar wel op de bandopname hoorbaar, bewijst dat de burgerlijke partij dit gesprek met beklaagde voerde hetgeen hij immers niet ontkent. De rechtbank acht dan ook de tenlastelegging zoals omschreven in de dagvaarding bewezen. Gelet op de aard en de ernst van de feiten meer bepaald door vreemdelingen de toegang tot de dancing te verbieden wordt een onverdraagzaamheid binnen de samenleving gecreëerd die tot gevaarlijke en ondemocratische toestanden kan leiden en zijn strafregister enerzijds en anderzijds het tijdsverloop tussen de feiten en de berechting van deze zaak is hierna bepaalde bestraffing gepast. b.2 Wat betreft de beklaagde Rudi V Beklaagde Rudi V betwist dat hij als uitbater aan zijn portiers instructies gaf om vreemdelingen de toegang te weigeren., Hij stelt dat beklaagde Albert H op eigen houtje handelde. De rechtbank stelt vast dat : uit de video-opname blijkt dat beklaagde Albert H op vraag of hij handelde in opdracht van zijn baas hij antwoordde dat het er niet toe doet. beklaagde Albert H in zijn eerste verklaring niet wilde antwoorden of hij instructies in die zin had. Het is pas later op dat hij beweert dat hij in opdracht handelde. Hij beweert dat er om deze reden dan ook andere portiers ontslag hebben genomen doch deze werden niet ondervraagd in het strafdossier. de andere portiers met name B en Benny M stellen uitdrukkelijk dat deze instructie, met name de toegang weigeren aan vreemdelingen niet door beklaagde Rudi V werd opgedragen. Op basis van deze gegevens is de rechtbank van oordeel dat de tenlastelegging zoals in de dagvaarding is omschreven niet bewezen is, minstens is er twijfel zodat beklaagde Rudi V wordt vrijgesproken. 2. OP BURGERLIJK VLAK De burgerlijke partij Samanli B De rechtbank is niet bevoegd om kennis te nemen van de burgerlijke partijstelling lastens beklaagde Rudi V gelet op zijn vrijspraak. Wat betreft de vordering tegen beklaagde Albet H is deze ontvankelijk en in hierna bepaalde mate gegrond : materiële schade: kosten ter verdediging worden niet toegekend

15 Rechtspraak: antiracismewet 15 morele schade ex aequo et bono fr. te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf burgerlijke partij het CGKR De rechtbank is niet bevoegd om kennis te nemen van de burgerlijke partijstelling lastens beklaagde Rudi V gelet op zijn vrijspraak. De doelstelling van het Centrum is discriminatie op grond van huidskleur of afkomst te bestrijden. Op grond van artikel 5 van de wet van kan het Centrum in rechte optreden in alle rechtsgeschillen wanneer afbreuk is gedaan aan wat zij statutair nastreven. Ingeval van inbreuk op artikel 2 van deze wet is de vordering ontvankelijk indien zij aantoont dat zij de instemming van die personen heeft verkregen hetgeen in casu gebeurde. Door vreemdelingen de toegang tot de dancing te weigeren werden dan ook de doelstellingen die zij statutair nastreven, geschaad en hebben zij een persoonlijk en rechtmatig belang om morele schade te vorderen. De rechtbank begroot deze schade ex aequo et bono op fr. De gevorderde materiële schade wordt niet toegekend wegens gebrek aan oorzakelijk verband tussen het misdrijf en de schade. * * * * * * * * * * IV. STRAFTOEMETING Ten aanzien van beklaagde Alain C. Beklaagde wordt schuldig verklaard aan: de feiten A, B, C, F, G, H, M en P van notitienummer de feiten II/ E en IV/J. van notitienummer Bij toepassing van artikel 65 strafwetboek dient er slechts één straf te worden uitgesproken voor al de weerhouden feiten samen, welke gepleegd werden met één en hetzelfde misdadig opzet en éénzelfde misdadige onderneming vormen, Gelet op de aard en de ernst van de feiten, meer bepaald het aantal feiten en zijn agressieve houding en bovendien zijn strafrechtelijk verleden waaruit blijkt dat hij voor gelijkaardige feiten reeds werd veroordeeld enerzijds en anderzijds teneinde zijn sociale reclassering in de maatschappij niet te bemoeilijken is de hierna vermelde bestraffing gepast. Aangezien beklaagde nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, en aangezien beklaagde hoofdens de bewezen feiten veroordeeld wordt tot een of meer straffen van niet meer dan vijf jaar, wordt hem de hierna vermelde genademaatregel van het uitstel van de strafuitvoering toegekend, gezien dit voordeel voor hem een bijkomende aansporing zal zijn om in de toekomst de wet stipt na te leven, daar hij moet weten dat bij een volgende veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan. Het zittingsonderzoek heeft eveneens aangetoond dat het een passende maatregel is beklaagde te ondersteunen in zijn voornemen om een einde te stellen aan zijn strafbaar gedrag en voortaan de wet stipt na te leven, door hem onder het toezicht van de probatiecommissie te stelten, onder opleg van de hierna vermelde voorwaarden.

16 Rechtspraak: antiracismewet 16 Beklaagde verklaarde ter zitting met deze ondersteuningsmaatregel in te stemmen. Ten aanzien van beklaagde Benny M Beklaagde wordt schuldig verklaard aan de feiten II/F, II/G en II/H. van notitienummer Bij toepassing van art. 65 strafwetboek dient er slechts één straf te worden uitgesproken voor al de weerhouden feiten samen, welke gepleegd werden met één en hetzelfde misdadig opzet en éénzelfde misdadige onderneming vormen. Gelet op de aard en de ernst der feiten en zijn agressieve houding en gezien hij reeds werd veroordeeld voor soortgelijke feiten, is de hierna vermelde bestraffing aangewezen. Aangezien beklaagde nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, en aangezien beklaagde hoofdens de bewezen feiten veroordeeld wordt tot een of meer straffen van niet meer dan vijf jaar, wordt hem de hierna vermelde genademaatregel van het uitstel van de strafuitvoering toegekend, gezien dit voordeel voor hem een bijkomende aansporing zal zijn om in de toekomst de wet stipt na te leven, daar hij moet weten dat bij een volgende veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan * * * * * * * * * * Gezien de hiernavolgende artikelen (...) OM DEZE BEWEEGREDENEN DE RECHTBANK, statuerende op tegenspraak Voegt de dossiers met de notitienummers l , samen teneinde erover in één vonnis uitspraak te doen. Ten aanzien van beklaagde Alain C. Stelt vast dat de strafvordering voor wat het feit N van notitienummer betreft, vervallen is door verjaring. Verklaart beklaagde niet schuldig aan: de feiten D, E, I, J, K, L en O van notitienummer , de feiten I/A., I/B. van notitienummer hem ten laste gelegd, zoals in de dagvaardingen omschreven en spreekt hem hiervan VRIJ. Verklaart beklaagde wel schuldig aan de feiten A, B, C, F, G, H, M en P van notitienummer hem ten laste gelegd, zoals in de dagvaarding omschreven. de feiten II/E en IV/J. van notitienummer hem ten laste gelegd, zoals in de dagvaarding omschreven. Veroordeelt hem voor al de weerhouden feiten samen tot een gevangenisstraf van TIEN MAANDEN en een geldboete van TWEEHONDERD FRANK, gebracht op VEERTIGDUIZEND FRANK door verhoging met 1990 decimen, subsidiair ZESTIG DAGEN gevangenisstraf.

17 Rechtspraak: antiracismewet 17 Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis wordt uitgesteld gedurende een termijn van VIJF jaar voor wat een deel der hoofdgevangenisstraf betreft, namelijk voor ZES MAANDEN, mits naleving dooi beklaagde van de volgende voorwaarden zich sociaal laten begeleiden door een probatieassistent en de richtlijnen van deze stipt op te volgen. bij verandering van woonst binnen de acht dagen de probatieassistente hiervan in kennis te stellen. Een vormingscursus "Slachtoffer in Beeld" bij de VZW Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Afdeling slachtofferhulp of enige alternatieve vormingscursus te volgen. Zich te onthouden van abusief alcoholgebruik, en zich zonodig, in samenspraak met de probatieassistent te laten behandelen voor een eventueel alcoholprobleem. Verwijst hem tot zijn deel der kosten van de publieke vordering, begroot op de som van TWEEDUIZEND DRIEHONDERD ZESENNEGENTIG FRANK. (2.396,- frank) Legt aan de veroordeelde tevens een vergoeding op van frank overeenkomstig het artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, zoals gewijzigd bij artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 23 december Spreekt bovendien de verplichting uit een bijdrage te betalen van een bedrag van TIEN FRANK, gebracht op TWEE DUIZEND FRANK, door verhoging met decimen, Ten aanzien van beklaagde Michel C. Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten A, B en C doch niet schuldig aan de feiten D en E van notitienummer hem ten laste gelegd, zoals in de dagvaarding omschreven. Dienvolgens, spreekt hem VRIJ voor de feiten D en E van notitienummer Veroordeelt hem voor de feiten A, B en C samen tot een gevangenisstraf van DRIE MAANDEN en een geldboete van HONDERD FRANK, gebracht op TWINTIGDUIZEND FRANK door verhoging met 1990 decimen, subsidiair DERTIG DAGEN gevangenisstraf. Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis wordt uitgesteld gedurende een termijn van DRIE jaar voor wat de hoofdgevangenisstraf alleen betreft. Verwijst hem tot zijn deel der kosten van de publieke vordering, begroot op de som van VIERHONDERD VIERENZEVENTIG FRANK (474,- FRANK) Legt aan de veroordeelde tevens een vergoeding op van frank overeenkomstig het artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, zoals gewijzigd bij artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 23 december Spreekt bovendien de verplichting uit een bijdrage te betalen van een bedrag van TIEN FRANK, gebracht op TWEEDUIZEND FRANK, door verhoging met decimen. Ten aanzien van beklaagde Luc V. Verklaart beklaagde niet schuldig aan het feit P van notitienummer hem ten laste gelegd, zoals in de dagvaarding omschreven, Dienvolgens, spreekt hem hiervan VRIJ en verzendt hem van de vervolging zonder kosten. Laat zijn deel der kosten ten laste van de Belgische Staat.

18 Rechtspraak: antiracismewet 18 Ten aanzien van beklaagde Rudi V. Verklaart beklaagde niet schuldig aan I/A van notitienummer hem ten laste gelegd, zoals in de dagvaarding omschreven, Dienvolgens, spreekt hem hiervan VRIJ en verzendt hem van de vervolging zonder kosten. Laat zijn deel der kosten ten laste van de Belgische Staat. Ten aanzien van beklaagde Albert H. Verklaart beklaagde schuldig aan het feit van notitienummer hem ten laste gelegd, zoals in de dagvaarding omschreven. Dienvolgens, veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van DRIE MAANDEN en een geldboete van HONDERDVIJFTIG FRANK, gebracht op DERTIGDUIZEND FRANK door verhoging met 1990 decimen, subsidiair VIJFENVEERTIG DAGEN gevangenisstraf. Verwijst hem tot zijn deel der kosten van de publieke vordering, begroot op de som van TWEEDUIZEND TWEEHONDERD NEGENENZESTIG FRANK. (2.269,- FRANK) Legt aan de veroordeelde tevens een vergoeding op van frank overeenkomstig het artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, zoals gewijzigd bij artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 23 december Spreekt bovendien de verplichting uit een bijdrage te betalen van een bedrag van TIEN FRANK, gebracht op TWEE DUIZEND FRANK, door verhoging met decimen. EN UITSPRAAK DOENDE OP BURGERLIJK GEBIED: 1. inzake notitienummer Verklaart de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij Daniel V ontvankelijk en in de hiervoor aangehaalde maat gegrond. Dienvolgens, veroordeelt beklaagden Alain C en Michel C solidair om te betalen aan deze burgerlijke partij, ten titel van schadevergoeding, de som van TIENDUIZEND FRANK. (10.000,- FRANK) te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf , de gerechtelijke intresten vanaf heden en de kosten van stelling als burgerlijke partij. Verklaart de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij Robert T ontvankelijk en in de hiervoor aangehaalde maat gegrond. Dienvolgens, veroordeelt beklaagden Alain C en Michel C solidair om te betalen aan deze burgerlijke partij, ten titel van schadevergoeding, de som van ZEVENDUIZEND FRANK (7.000,- FRANK) te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf , de gerechtelijke intresten vanaf heden en de kosten van stelling als burgerlijke partij. Verklaart de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij Jean F ontvankelijk en in de hiervoor aangehaalde maat gegrond. Dienvolgens, veroordeelt beklaagden Alain C en Michel C solidair om te betalen aan deze burgerlijke partij, ten titel. van schadevergoeding, de som van ZEVENDUIZEND FRANK. (7.000,- FRANK te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf , de gerechtelijke intresten vanaf heden en de kosten van stelling als burgerlijke partij.

19 Rechtspraak: antiracismewet 19 Verklaart de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij Gilbert K ontvankelijk en in de hiervoor aangehaalde maat gegrond. Dienvolgens, veroordeelt beklaagden Alain C en Michel C solidair om te betalen aan deze burgerlijke partij, ten titel van schadevergoeding, de som van VIJFDUIZEND FRANK. (5.000,- FRANK te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf , de gerechtelijke intresten vanaf heden en de kosten van stelling als burgerlijke partij. Verklaart de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij Franky D ontvankelijk en in de hiervoor aangehaalde maat gegrond. Dienvolgens, veroordeelt beklaagde Alain C om te betalen aan deze burgerlijke partij, ten titel van schadevergoeding de som van ZESENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN TWAALF FRANK. (86.912,- FRANK te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf , de gerechtelijke intresten vanaf heden en de kosten van stelling als burgerlijke partij. II. Inzake notitienummer Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij het CGKR, gesteld tegen de drie beklaagden, en verwijst haar tot de kosten van haar stelling. Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij Samir S en verwijst haar tot de kosten van haar stelling. Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij Ergun K in de mate de vordering gesteund is op het feit I/C. Verklaart de vordering, gesteund op het feit II/F ontvankelijk en in de hiervoor aangehaalde maat gegrond. Dienvolgens, veroordeelt beklaagde Benny M om te betalen aan deze burgerlijke partij, ten titel van schadevergoeding, de som van DRIEDUIZEND FRANK (3.000,- FRANK). Stelt vast dat de burgerlijke partij geen intresten vordert. Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij Osama S en verwijst haar tot de kosten van haar stelling. Verklaart de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij Frans R ontvankelijk en in de hiervoor aangehaalde maat gegrond. Dienvolgens, veroordeelt beklaagde Alain C om te betalen aan deze burgerlijke partij, ten titel van provisie, de som van TIENDUIZEND FRANK (10.000,- FRANK), te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf , de gerechtelijke intresten vanaf heden en de kosten van stelling als burgerlijke partij. Beveelt een deskundig onderzoek en stelt hiertoe aan als deskundige dokter met als opdracht : Kennis te nemen van de bundel en van alle andere inlichtingen welke partijen hem zullen verschaffen, of welke hij nuttig zal achten ambtshalve in te winnen. En na partijen bij aangetekend schrijven tijdig te hebben opgeroepen zoals voorzien bij artikel 965 van het Gerechtelijk Wetboek, de burgerlijke partij Frans R voornoemd, te onderzoeken, zo nodig herhaaldelijk tot aan de consolidatie

20 Rechtspraak: antiracismewet 20 na te gaan of de door de burgerlijke partij Frans R opgelopen letsels veroorzaakt zijn door de handelingen zoals gesteld door beklaagde (met name naar de keel grijpen en tegen de muur duwen). De opgelopen letsels te beschrijven, zo nauwkeurig mogelijk met hun behandeling; de gevolgen ervan te bepalen met de duur en de graad der onbekwaamheid als met het beroep van de burgerlijke partij. De eventuele littekens te beschrijven en desgevallend te bepalen of deze door chirurgische ingrepen nog te verbeteren zijn, zo ja de kosten ervan te ramen, alsook de duur der invaliditeit bij deze operatie. Zijn mening te laten kennen nopens de geleden pijnen en smarten. Van zijn bevindingen een gemotiveerd verslag op te stellen en dit volgens de wettelijke pleegvormen ter griffie van de Rechtbank neer te leggen. Zegt dat de deskundige de door de wet voorgeschreven eedafleggingsformule zal aanbrengen, onmiddel1ijk voor de handtekening van zijn verslag. Behoudt de kosten van dit deskundig onderzoek en de daaruit voortspruitende procedure voor. Verklaart de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij BELGISCHE STAAT ontvankelijk en in de hiervoor aangehaalde maat gegrond. Dienvolgens, veroordeelt beklaagde Alain C om te betalen aan deze burgerlijke partij, ten titel van provisie, de som van EEN FRANK. (1,- FRANK) III. Inzake notitienummer , Verklaart zich ONBEVOEGD om kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij Bülent S in de mate zij gericht is tegen beklaagde Rudi V, bij vrijspraak van deze beklaagde. Verklaart de vordering, gericht tegen beklaagde Albert H ontvankelijk en in de hiervoor aangehaalde maat gegrond. Dienvolgens, veroordeelt beklaagde Albert H om te betalen aan deze burgerlijke partij, ten titel van schadevergoeding, de som van TIENDUIZEND FRANK. (10.000,- FRANK) te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf , de gerechtelijke intresten vanaf heden en de kosten van stelling als burgerlijke partij. Verklaart zich ONBEVOEGD om kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij het CGKR in de mate zij gericht is tegen beklaagde Rudi V, bij vrijspraak van deze beklaagde. Verklaart de vordering, gericht tegen beklaagde Albert H ontvankelijk en in de hiervoor aangehaalde maat gegrond. Dienvolgens, veroordeelt beklaagde Albert H om te betalen aan deze burgerlijke partij, ten titel van schadevergoeding, de som van TWINTIGDUIZEND FRANK. (20.000,- FRANK) te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf , de gerechtelijke intresten vanaf heden en de kosten van stelling als burgerlijke partij. Aldus gevonnist in openbare zitting van de VIJFTIENDE KAMER, de 10 MEI 2000, alwaar zetelden.

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT, 21 NOVEMBER 1996

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT, 21 NOVEMBER 1996 Inzake: Openbaar Ministerie, Mani O Tegen: Alain C, Jos H, Serge B Verdacht van CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT, 21 NOVEMBER 1996 hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP VAN ANTWERPEN 17 OKTOBER 2003

HOF VAN BEROEP VAN ANTWERPEN 17 OKTOBER 2003 HOF VAN BEROEP VAN ANTWERPEN 17 OKTOBER 2003 Het hof van beroep zetelende te Antwerpen, 7e kamer, rechtdoende in Correctionele zaken, verleent het volgende arrest: ZAAK I Inzake:: 1. Openbaar Ministerie,

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, 17 NOVEMBER 1995

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, 17 NOVEMBER 1995 HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, 17 NOVEMBER 1995 Inzake: Openbaar Ministerie, Hamid B, Stephan A, George S, Azeen M, Singh R, CGKR Tegen : Martine M, Mario G, Marc D Hof van Beroep van Antwerpen, 17 november

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 Notitie nummer: AN43.L7.9832-08 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 2C, rechtdoende in correctionele

Nadere informatie

De Correctionele Rechtbank van het arrondissement Hasselt, vonnis van 13 oktober 2009

De Correctionele Rechtbank van het arrondissement Hasselt, vonnis van 13 oktober 2009 Griffienummer: 001421 Repertoriumnummer: 1958 De Correctionele Rechtbank van het arrondissement Hasselt, vonnis van 13 oktober 2009 INZAKE CENTRUM VOOR GELLIKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING,

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002 De Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Veurne, provincie West-Vlaanderen, achtste kamer, rechtsprekende in correctionele zaken, heeft het

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN ANTWERPEN 21 MEI 200

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN ANTWERPEN 21 MEI 200 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN ANTWERPEN 21 MEI 200 Notitie nummer: AN43.22.100011-97 ZAAK I Inzake: Openbaar Ministerie + 5 burgerlijke partijen Hans DL (+ 2 anderen) Beticht van: te Antwerpen op 1 januari

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP VAN ANTWERPEN 8 JANUARI 2004

HOF VAN BEROEP VAN ANTWERPEN 8 JANUARI 2004 HOF VAN BEROEP VAN ANTWERPEN 8 JANUARI 2004 Het Hof van Beroep zetelende te Antwerpen, 7 de volgende arrest: kamer, rechtdoende in correctionele zaken, verleent het Inzake: Openbaar Ministerie, CGKR -

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen:

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen: CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT ln zake van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: I. Not. nr. 5 beklaagden 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 Not. Nr. : GE 56.LA.41677/13-SW4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: Musa C., zelfstandige, geboren te Gent op ( ), wonende te 9000 Gent,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE TURNHOUT VAN 1 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE TURNHOUT VAN 1 SEPTEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE TURNHOUT VAN 1 SEPTEMBER 2015 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen : 1. Mevrouw S. Francesca, Belg, geboren te Antwerpen op ( ), verkoopster, wonende te 2200 Herentals,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 19 APRIL 2016

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 19 APRIL 2016 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 19 APRIL 2016 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: P. E. L., invalide, geboren te Menen op ( ), wonende te 9800 Deinze, ( ) beklaagd van: te 9800 Deinze

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 Notitienr. GE56.LA.41594/2014/003/GJ4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen ; 1. Y. Can, geboren te Gent

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 26 JUNI 2014

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 26 JUNI 2014 Notitie nummer: AN56.LB.48751-12 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 26 JUNI 2014 In zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: waarbij zich heeft aangesloten als burgerlijke partij ter zitting van

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 JANUARI 2012

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 JANUARI 2012 Notitienummer: AN43.L6.4237-10 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 JANUARI 2012 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: en waarbij zich aangesloten heeft ter terechtzitting als burgerlijke partij

Nadere informatie

DE CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 3 JUNI 2013

DE CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 3 JUNI 2013 DE CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 3 JUNI 2013 In zake van het Openbaar Ministerie tegen : 1. V. Ismail, zonder beroep, geboren te Aalst op ( ), zonder gekende woon- of verblijfplaats in België noch in het

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN, 19 maart 2008, 11 de kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN, 19 maart 2008, 11 de kamer CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN, 19 maart 2008, 11 de kamer De Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 11 de kamer, rechtsprekend in correctionele zaken, wijst het volgende vonnis: Inzake van het

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 2 MEI 2016

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 2 MEI 2016 N. Nr.: AN45.LB.68860-I5 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 2 MEI 2016 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: TEGEN: V. D. Toneelspeler Geboren te Oostende, op (..) Ingeschreven en adreskiezende

Nadere informatie

De burgerlijke partij wordt gehoord in baar middelen ontwikkeld door haar raadsman voornoemd.

De burgerlijke partij wordt gehoord in baar middelen ontwikkeld door haar raadsman voornoemd. Antwerpen, 16 februari 2011, 12e K., nr. C/278/11 Openbaar Ministerie en H. C. / Polder Willebroek en M. E. V. L. I.Procedure De heer Voorzitter doet verslag. De burgerlijke partij wordt gehoord in baar

Nadere informatie

VONNIS. TEGEN: De zich noemende W.D. ( ), volgens eigen verklaring geboren te Freetown (Sierra Leone),

VONNIS. TEGEN: De zich noemende W.D. ( ), volgens eigen verklaring geboren te Freetown (Sierra Leone), VONNIS Datum: 24.01.2005 De rechtbank van eerste aanleg, van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 4C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken: In zake van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 11-7-0869 B.R. 8382 Beslissing van 8 maart 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 12-1-0395 Beslissing van 22 november 2012 De eerste kamer van de Commissie, samengesteld

Nadere informatie

Not. HA.56.99.51-04 VONNIS HA.56.99.51-04 Z. M. & T. M. Repertoriumnummer : 470 Vonnisdatum : 02.03.2007 PRO JUSTITIA

Not. HA.56.99.51-04 VONNIS HA.56.99.51-04 Z. M. & T. M. Repertoriumnummer : 470 Vonnisdatum : 02.03.2007 PRO JUSTITIA 1 e blad VONNIS Griffienummer : 00302 HA.56.99.51-04 Z. M. & T. M. Repertoriumnummer : 470 Vonnisdatum : 02.03.2007 PRO JUSTITIA De Correctionele Rechtbank van het arrondissement Hasselt, 18 kamer, spreekt

Nadere informatie

Not.nr.1314/05. 1 e blad. Vonnis

Not.nr.1314/05. 1 e blad. Vonnis 1 e blad Vonnis 2 e blad In de zaak van : het OPENBAAR MINISTERIE en waarbij zich gevoegd hebben als burgerlijke partijen zich gesteld voor de OR op 11.2.2003 1. HET CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013 N.nr : DE45.LD.5540/12/28 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013 IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN: ( ) zonder beroep, geboren te ( ) op ( ), van Albanese nationaliteit,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JUNI 2012 P.12.0873.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0873.F I. P. D. V., II. III. IV. P. D. V., P. D. V., P. D. V., V. P. D. V., Mrs. Cédric Vergauwen en Olivia Venet, advocaten bij de

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 11-7-1006 B.R. 8461 Beslissing van 18 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 2 APRIL 2012

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 2 APRIL 2012 DE. 43.1,4.7810/11/7 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 2 APRIL 2012 IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN: 1. K. Samet, zonder beroep, geboren te Sint-Niklaas op ( ), wonende te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te A.R. INZAKE: De Heer bedrijfsrevisor, wonende te Eiser; Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te, advocaat TEGEN: De, met maatschappelijke zetel te, en mgeschreven volgens conclusie in het handelsregister

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 12-1-0151 B.R. 8750 Beslissing van 28 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER INZAKE VAN: DE PROCUREUR DES KONINGS, in naam van zijn ambt, EN Het FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN MIGRATIESTROMEN,

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING JULI 1995 VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN LID VERSLAG

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING JULI 1995 VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN LID VERSLAG Stuk 72 (BZ 1995) Nr. 1 VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 6 JULI 1995 VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN LID VERSLAG namens de Commissie voor Vervolgingen mondeling uitgebracht door de heer L. Goovaerts

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 10-1-0766 B.R. 7516 Beslissing van 26 juli 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T Rolnummer 4418 Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, 2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7 van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 12-1-0438 B.R. 8917 Beslissing van 18 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 12-1-0236 B.R. 8802 Beslissing van 18 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 SEPTEMBER 2016 P.16.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0556.N P J G V, beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Laurens Van Puyenbroeck, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

A R R E S T. nr van 3 juli 2012 in de zaak A /VII tegen:

A R R E S T. nr van 3 juli 2012 in de zaak A /VII tegen: RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER A R R E S T nr. 220.151 van 3 juli 2012 in de zaak A. 204.756/VII-38.516. In zake: Joseph SEMPELS bijgestaan en vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T. nr van 4 maart 2010 in de zaak A /XII-5232.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T. nr van 4 maart 2010 in de zaak A /XII-5232. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T nr. 201.488 van 4 maart 2010 in de zaak A. 185.318/XII-5232. In zake : Mario DE VILLA, die woonplaats kiest bij advocaat G. Vanhoucke, kantoor

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 1 december 2015 ADVIES 2015-94 Over de weigering om toegang te verlenen tot de inspectierapporten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

RECHTBANK EERSTE AANLEG ANTWERPEN AFDELING ANTWERPEN, 31 MAART 2015, AC4 KAMER

RECHTBANK EERSTE AANLEG ANTWERPEN AFDELING ANTWERPEN, 31 MAART 2015, AC4 KAMER RECHTBANK EERSTE AANLEG ANTWERPEN AFDELING ANTWERPEN, 31 MAART 2015, AC4 KAMER De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, AC4 kamer, rechtdoende in correctionele zaken, heeft volgende

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 20 JUNI 2007, 51 e KAMER Tijdens de openbare terechtzitting van 20 juni 2007 heeft de 51 e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP VAN GENT. 26 JUNI 2002, 8de K.

HOF VAN BEROEP VAN GENT. 26 JUNI 2002, 8de K. HOF VAN BEROEP VAN GENT 26 JUNI 2002, 8de K. Het Hof van beroep te Gent, 8e kamer, rechtdoende in correctionele zaken heeft het volgend arrest geveld : In de zaak van het Openbaar Ministerie TEGEN 1. S.

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 93/98 van 15 juli 1998 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 93/98 van 15 juli 1998 A R R E S T Rolnummer 1144 Arrest nr. 93/98 van 15 juli 1998 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de gecoördineerde wetten van 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime van alcohol, gesteld door de Correctionele

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen. Hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave en schadevergoeding. Ontslag van rechtsvervolging wegens verjaring Datum 27

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618 Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618 Gezien de tuchtrechtelijke beslissing van de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING Christophe THIEBAUT Advocaat PAQUES, NOPERE & THIEBAUT Assistent UCL Maître de conférences FUCAM II- DE OPSPORING * Basisstuk van de strafprocedure *

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie (B.S., 25 april 1995) HOOFDSTUK I Mensenhandel Artikel 1 In de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE OPENBARE TERECHTZITTING VAN 30 JANUARI 2012

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE OPENBARE TERECHTZITTING VAN 30 JANUARI 2012 Not. Nr. 56.L4.13799/10/7 Griffienummer 3446 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE OPENBARE TERECHTZITTING VAN 30 JANUARI 2012 IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN : L. Benjamin, Liliane,

Nadere informatie

BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister.

BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister. ADVIES Nr 27 / 1998 van 25 september 1998 O. Ref. : 10 / A / 1998 / 023 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister. De

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 DECEMBER 2015 P.15.0905.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0905.N I E Y, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Luk Delbrouck, advocaat bij de balie te Hasselt. II 1. M Y, beklaagde, eiser,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 MAART 2015 P.14.1796.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1796.F PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK, tegen A. S., Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie. I.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MEI 2014 P.12.0355.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0355.N WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, eiser tot herstel, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JANUARI 2015 P.14.0564.N/l Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0564.N inverdenkinggestelde, eiseres, met als raadsman mr. toor te kiest,. _ advocaat bij de balie te Gent, met kan - waar de eiseres

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel I. Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1 1. Geen feit is strafbaar

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 JANUARI 2014 P.13.1753.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1753.N I 1. P J C L, met als raadsman mr. Jan Surmont, advocaat bij de balie te Turnhout, 2. STORG bvba, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 APRIL 2015 P.13.0954.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.0954.N A J M D, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jan Van Leuven, advocaat bij de balie te Antwerpen, tegen Y TANG, burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:978

ECLI:NL:GHSHE:2017:978 ECLI:NL:GHSHE:2017:978 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003836-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 2013 Gevolgen op gerechtelijk vlak Als gevolg van het treinongeval heeft de Procureur des Konings een strafdossier geopend

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Wie onderzoekt? Openbaar ministerie: substituten van de procureur des Konings Rechterlijke macht: Onderzoeksrechters

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 MEI 2010 P.10.0468.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0468.N A. M. verdachte, eiser, met als raadslieden mr. Pierre Monville en mr. Magali Wyngaerden, advocaten bij de balie te Brussel.

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 23 12 2004 Datum publicatie 23 12 2004 Zaaknummer 16/028249 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie