CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen:"

Transcriptie

1 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT ln zake van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: I. Not. nr. 5 beklaagden 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen: A. Bij inbreuk op de artikelen 77 bis, 80 en 81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op welke manier ook, er toe hebben bijgedragen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat vreemdelingen van Bulgaarse en Roemeense nationaliteit het koninkrijk België binnenkomen of er verblijven en daarbij misbruik te hebben gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdelingen verkeren tengevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand of tengevolge van een zwangerschap, ziekte, dan wei een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, bepaaldelijk : 1. Te Merksplas, gerechtelijk arrondissement Turnhout, DE EERSTE en DE TWEEDE. allebei drie Bulgaren, meer bepaald 2. Te Halen, gerechtelijk arrondissement Hasselt, op 29 juli 1997, DE EERSTE. DE DERDE en DE VIERDE. alledrie vier Bulgaren : 3. te Hoogstraten, gerechtelijk arrondissement Turnhout, op 21 oktober 1998, DE EERSTE drie Roemenen: 1

2 Ten aanzien van eerste beklaagde Overwegende dat inzake notitienummer de tenlastelegging Al, A2, A3 bewezen is in hoofde van eerste beklaagde, nu in casu gebleken is dat sprake is van herhaalde tewerkstelling en eerste bek1aagde reeds na de eerste vaststelling erop gewezen werd dat sprake was van illegale vreemdelingen nu hijzelf verklaart op 12 december 1997 dat hij op 12 maart 1997 gebeld heeft met en kennis heeft genomen van het feit dat de zouden teruggestuurd worden en dat hem van voormelde controles met 4 illegalen in kennis had gesteld en hij zijn activiteiten gewoon heeft verdergezet, zodat eerste beklaagde bezwaarlijk gewag kan maken van enige "onwetendheid. Overwegende dat trouwens eerste beklaagde op 21 oktober 1998 als chauffeur werd aangetroffen in aanwezigheid van 5 vreemdelingen, waarvan 3 illegalen, zodat het men zeer eenvoudig moest geweest zijn zich van hun al dan niet illegale toestand te vergewissen. Overwegende dat de voorwaarden van artikel 77bis van de Vreemdelingenwet voorhanden zijn, rekening houdend met het georganiseerd karakter, de duur van de tewerkstelling, het betaalde loon en het gegeven dat de vreemdelingen, gelet op hun illegale aanwezigheid niet over normale arbeidsvoorwaarden konden onderhandelen, eerste beklaagde ertoe heeft bijgedragen dat de kwestieuze vreemdelingen in het Rijk verbleven, waarbij misbruik gemaakt werd van hun kwetsbare positie tengevolge van hun onwettige administratieve toestand. Dat het voor toepassing van artikel 77bis van de Vreemdelingenwet niet vereist is dat beklaagde ertoe heeft bijgedragen dat de kwestieuze vreemdelingen het land zijn binnen gekomen. Overwegende dat in de zaak met notitienummers, eerste beklaagde de materialiteit der feiten der tenlasteleggingen sub BI, B2, B3, CI ab, C2abc, C3ab, C4abc, 01,02, D4 en E niet betwist. Overwegende dat eerste beklaagde zich echter baseert op de strafuitsluitende verschoningsgrond ingevoerd met ingang van 2 juli 1999 in artikel 5 van het Strafwetboek door de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, om te stellen dat hij voor de ten laste gelegde feiten, gepleegd voor 2 juli 1999 niet kan gestraft worden omdat hij de feiten niet wetens en willens beging en niet de zwaarste fout pleegde. Overwegende echter dat de feiten dateren van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet van 4 mei Overwegende dat eerste beklaagde zich terzake beroept op het beginsel van de retroactiviteit van de mildere strafwet vermits een gunstiger regime wordt voorzien voor degene die de strafbare feiten pleegde. Overwegende dat het Hof van Cassatie echter in het arrest van 3 oktober 2000 (Tijdschrift Strafrecht 2000, 263 en volgende) bepaalt dat "uit de omstandigheid dat de wet de uitsluitingsgrond verbindt aan de strafbaarheid van de rechtspersoon, blijkt dat de nieuwe wetsbepaling onbetwistbaar niet het oogmerk had, dat deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk zou zijn op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zouden worden gepleegd". 2

3 Dat volgens dit arrest het nieuwe artikel 5 van het Strafwetboek enkel kan worden toegepast voor feiten daterend van na 2 juli Ten aanzien van tweede beklaagde Overwegende dat de Rechtbank de tenlastelegging A1 bewezen acht, nu uit het strafdossier en de diverse getuigenverklaringen de actieve rol van tweede beklaagde bij het ronselen van kippenvangers blijkt en hij er onmiskenbaar toe heeft bijbedragen dat de kwestieuze vreemdelingen in het Rijk verbleven, nu zonder deze tewerkstelling er ook geen verblijf zou zijn. Overwegende dat het misbruik waaraan tweede beklaagde rechtstreeks heeft deelgenomen en waarbij hij voordeel putte, erin bestaat dat vreemdelingen regelmatig werden tewerkgesteld, die omwille van hun illegale aanwezigheid niet over normale arbeidsvoorwaarden konden onderhandelen en waarbij dienvolgens misbruik gemaakt werd van hun kwetsbare positie tengevolge van hun onwettige administratieve toestand. Ten aanzien van derde beklaagde Overwegende dat de Rechtbank de tenlastelegging sub A2 bewezen acht, nu uit het strafdossier en de diverse getuigenverklaringen de actieve rol van derde beklaagde bij het ronselen van kippenvangers blijkt: verklaring P. de dato 12 december 1997: "C. heeft mij van voormelde controles in kennis gesteld (ik was in de veronderstelling dat A. het transport deed - normaal rege/de K. het ronselen van personeel, voor' deze opdracht (kleine opdracht) gebeurde dit door A. (deed alle kleinere opdrachten)... K. regelde de grote opdrachten. Op verzoek van K. nam ik voor de kleinere werken contact met A.... A. ronselde personeel voor bij de boeren... verklaring van derde beklaagde zelf. welke stelt dat hijzelf bepaalt hoeveel personen er dienen mee te gaan om het werk te doen, aangezien eerste beklaagde hem gewoon zegt hoeveel kippen er moeten gevangen worden, het uur en de desbetreffende boer opgeeft. Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat blijkt dat derde beklaagde zelf op actieve wijze ertoe heeft bijgedragen dat de kwestieuze vreemdelingen in het Rijk verbleven, nu zonder deze tewerkstelling er ook geen verblijf zou zijn. Overwegende dat het misbruik waaraan derde beklaagde heeft deelgenomen en waaruit hij voordeel putte, erin bestaat dat illegale vreemdelingen regelmatig werden tewerkgesteld, die omwille van hun illegale aanwezigheid niet over normale arbeidsvoorwaarden konden onderhandelen en waarbij 3

4 dienvolgens misbruik gemaakt werd van hun kwetsbare positie tengevolge van hun onwettige administratieve toestand. Ten aanzien van vierde beklaagde Overwegende dat de Rechtbank de tenlastelegging A2 bewezen acht, nu uit de verklaring van de actieve rol van derde beklaagde bij het ronselen van kippenvangers blijkt, waar vierde beklaagde aan gevraagd heeft of hij 's nachts op 29 juli 1997 kippen wilde vangen en hij tevens 3 kennissen mocht meebrengen en hij er onmiskenbaar toe heeft bijgedragen dat de kwestieuze vreemdelingen in het Rijk verbleven, waarbij misbruik gemaakt werd van hun kwetsbare positie tengevolge van hun onwettige administratieve toestand. Ten aanzien van vijfde beklaagde OM DEZE REDENEN, DE RECHT BANK, vonnissende op tegenspraak: Voegt de zaken gekend onder de dossiers met notitienummers Veroordeelt eerste beklaagde wegens de voormelde vermengde tenlasteleggingen tot een GEVANGENZITTING van EEN JAAR en tot een GELDBOETE van ZESDUIZEND FRANK.. eerste beklaagde werd uitgesproken, en dit gedurende een termijn van DRIE JAAR. maanden, en dit gedurende een periode van DRIE jaar. Veroordeelt tweede beklaagde voor de voormelde vermengde tenlasteleggingen tot een GEVANGENZITTING van EEN JAAR en tot een GELDBOETE van DRIEDUIZEND FRANK. 4

5 eerste beklaagde werd uitgesproken, en dit gedurende een termijn van DRIE JAAR. maanden, en dit gedurende een periode van DRIE jaar. Veroordeelt derde beklaagde voor de voormelde vermengde tenlasteleggingen tot een GEVANGENZITTING van EEN JAAR en tot een GELDBOETE van DRIEDUIZEND FRANK. eerste beklaagde werd uitgesproken, en dit gedurende een termijn van DRIE JAAR. Zeggen tevens voor recht dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal uitgesteld worden vanaf heden wat betreft een gedeelte van drieduizend frank der geldboete hierboven lastens eerste beklaagde uitgesproken, verhoogd met opdeciemen en aldus gebracht op zeshonderdduizend frank, en bepalen de plaatsvervangende gevangenisstraf voor het met uitstel uitgesproken gedeelte op drie maanden, en dit gedurende een periode van DRIE jaar. Veroordeelt vierde beklaagde voor de voormelde vermengde tenlasteleggingen tot een GEVANGENZITTING van EEN JAAR en tot een GELDBOETE van DUIZEND FRANK. eerste beklaagde werd uitgesproken, en dit gedurende een termijn van DRIE JAAR. maanden, en dit gedurende een periode van DRIE jaar. Veroordeelt vijfde beklaagde wegens de voormelde tenlastelegging, rekening gehouden met de hierboven weerhouden verzachtende omstandigheden, tot een GELDBOETE van driemaal VIJFHONDERD FRANK, zijnde DUIZEND VIJFHONDERD FRANK, verhoogd met 990 opdeciemen en aldus gebracht op HONDERDVIJFTlGDUIZEND FRANK. 5

6 maanden, en dit gedurende een periode van DRIE jaar. 6

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer Nummer: 1071 Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer Notitie nummer: AN55.FI.I7448-I3 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: TEGEN: M. C. Arbeider voedingsnijverheid Geboren te Freetown

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 20 JUNI 2007, 51 e KAMER Tijdens de openbare terechtzitting van 20 juni 2007 heeft de 51 e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT. 28 JUNI 2002, 18de K.

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT. 28 JUNI 2002, 18de K. CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT 28 JUNI 2002, 18de K. De Correctionele Rechtbank van het arrondissement HASSELT, 18 kamer, heeft het volgende vonnis uitgesproken: INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN:

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK DENDERMONDE 13 FEBRUARI 2007, 19 de kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK DENDERMONDE 13 FEBRUARI 2007, 19 de kamer CORRECTIONELE RECHTBANK DENDERMONDE 13 FEBRUARI 2007, 19 de kamer De Rechtbank van Eerste Aanleg te DENDERMONDE negentiende kamer, rechtdoende in strafzaken, heeft in haar openbare terechtzitting van 13

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015 Notitie nummer: AN43.99.246-14 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015 - ZAAK I- in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: en waarbij zich heeft aangesloten als burgerlijke partij: P.

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN, 19 maart 2008, 11 de kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN, 19 maart 2008, 11 de kamer CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN, 19 maart 2008, 11 de kamer De Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 11 de kamer, rechtsprekend in correctionele zaken, wijst het volgende vonnis: Inzake van het

Nadere informatie

VONNIS. TEGEN: De zich noemende W.D. ( ), volgens eigen verklaring geboren te Freetown (Sierra Leone),

VONNIS. TEGEN: De zich noemende W.D. ( ), volgens eigen verklaring geboren te Freetown (Sierra Leone), VONNIS Datum: 24.01.2005 De rechtbank van eerste aanleg, van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 4C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken: In zake van

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen: A. A., geboren te Beringen op ( ), van Belgische nationaliteit, wonende te (

Nadere informatie

RECHTBANK EERSTE AANLEG ANTWERPEN AFDELING ANTWERPEN, 31 MAART 2015, AC4 KAMER

RECHTBANK EERSTE AANLEG ANTWERPEN AFDELING ANTWERPEN, 31 MAART 2015, AC4 KAMER RECHTBANK EERSTE AANLEG ANTWERPEN AFDELING ANTWERPEN, 31 MAART 2015, AC4 KAMER De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, AC4 kamer, rechtdoende in correctionele zaken, heeft volgende

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 Notitie nummer: AN43.L7.9832-08 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 2C, rechtdoende in correctionele

Nadere informatie

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer Nummer:56 Notitie nummer: AN55.F1.20861-13 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: TEGEN: 1. D. B. Zonder beroep Geboren te Accra (Ghana) op

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP VAN GENT. 26 JUNI 2002, 8de K.

HOF VAN BEROEP VAN GENT. 26 JUNI 2002, 8de K. HOF VAN BEROEP VAN GENT 26 JUNI 2002, 8de K. Het Hof van beroep te Gent, 8e kamer, rechtdoende in correctionele zaken heeft het volgend arrest geveld : In de zaak van het Openbaar Ministerie TEGEN 1. S.

Nadere informatie

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER INZAKE VAN: DE PROCUREUR DES KONINGS, in naam van zijn ambt, EN Het FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN MIGRATIESTROMEN,

Nadere informatie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie (B.S., 25 april 1995) HOOFDSTUK I Mensenhandel Artikel 1 In de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal.

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal. Arrestnummer Datum van uitspraak Notitie-nummer griffie Notitienummer parfcet-generaal Hof van beroep G. (...) Arrest Aangeboden op Niet te registreren In de zaak van het openbaar ministerie en de burgerlijke

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN ANTWERPEN. 9 FEBRUARI 2004, Kamer 4C

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN ANTWERPEN. 9 FEBRUARI 2004, Kamer 4C CORRECTIONELE RECHTBANK VAN ANTWERPEN 9 FEBRUARI 2004, Kamer 4C De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 4C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het volgende

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 18 maart 2008, 17 de kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 18 maart 2008, 17 de kamer CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 18 maart 2008, 17 de kamer In de zaak van het openbaar ministerie: TEGEN: Openbare terechtzitting, 1. B.M., geboren te ( ) (Turkije) op ( ), wonende te ( ). Op de zitting

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen, 4 februari 2016, 14 de k.

Hof van beroep Antwerpen, 4 februari 2016, 14 de k. Hof van beroep Antwerpen, 4 februari 2016, 14 de k. Notitienummer: 2015/FGA/7S5 2015/VJ11/224 Het OPENBAAR MINISTERIE en de BURGERLIJKE PARTIJ: Het FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN MIGRATIESTROMEN,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 Not. Nr. : GE 56.LA.41677/13-SW4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: Musa C., zelfstandige, geboren te Gent op ( ), wonende te 9000 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JUNI 2012 P.12.0873.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0873.F I. P. D. V., II. III. IV. P. D. V., P. D. V., P. D. V., V. P. D. V., Mrs. Cédric Vergauwen en Olivia Venet, advocaten bij de

Nadere informatie

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 not.nr. 56.99.139-07 rep. Nr. 2293 De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 INZAKE : CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Koningsstraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

HET HOF VAN BEROEP VAN GENT. 18 FEBRUARI 2009, 3 e KAMER

HET HOF VAN BEROEP VAN GENT. 18 FEBRUARI 2009, 3 e KAMER HET HOF VAN BEROEP VAN GENT 18 FEBRUARI 2009, 3 e KAMER Het Hof van beroep te Gent, derde kamer, rechtdoende in correctionele zaken In de zaak ambtshalve vervolgd door het Openbaar Ministerie tegen: 1.

Nadere informatie

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer Nummer:57 Correctionele rechtbank van Antwerpen, 5 januari 2016, AC4 kamer Notitie nummer: AN55.F1.6989-1 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: bij wie zich heeft aangesloten als burgerlijke partij: M.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2015 P.13.1452.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1452.N M N M, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jozef Robbroeckx, advocaat bij de balie te Antwerpen. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 HA56.L2.3542-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN BEKLAAGDE A. A., geboren te Beringen op ( ), wonende te ( ), Belg. In persoon.

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

Hof van Beroep Brussel, 12 maart 2014, 13 e kamer

Hof van Beroep Brussel, 12 maart 2014, 13 e kamer Hof van Beroep Brussel, 12 maart 2014, 13 e kamer ARREST Het hof van beroep te Brussel, dertiende kamer, zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest : In zake van het openbaar ministerie en

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT 17 SEPTEMBER 2004

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT 17 SEPTEMBER 2004 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT 17 SEPTEMBER 2004 Openbare zitting van de veertiende Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, Inzake: Openbaar Ministerie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 17-12-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 24-002079-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

AFSCHRIFT. Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde strafzaken. Vonnis. L.ooy /2017. D13M kamer 20JUNI2011

AFSCHRIFT. Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde strafzaken. Vonnis. L.ooy /2017. D13M kamer 20JUNI2011 V.. Griffienummer L.ooy /2017 Datum van uitspraak AFSCHRIFT 20JUNI2011 IN BUITENGEWONE TERECHlZITllNG Notitienummer parket DE66.l!J.404/14/GESW2 Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 MEI 2014 P.13.1776.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1776.N B M J P, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Chris Vandebroeck, advocaat bij de balie te Leuven. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

P. L. C. C. M., geboren te (...) op ( ), wonende te ( ) Nederland, van Nederlandse nationaliteit.

P. L. C. C. M., geboren te (...) op ( ), wonende te ( ) Nederland, van Nederlandse nationaliteit. VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw Het Kasteel" te Turnhout op: DONDERDAG EENENDERTIG JANUARI TWEEDUIZEND EN ACHT in de openbare zitting van de Dertiende kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT, 21 NOVEMBER 1996

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT, 21 NOVEMBER 1996 Inzake: Openbaar Ministerie, Mani O Tegen: Alain C, Jos H, Serge B Verdacht van CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT, 21 NOVEMBER 1996 hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP VAN ANTWERPEN 17 OKTOBER 2003

HOF VAN BEROEP VAN ANTWERPEN 17 OKTOBER 2003 HOF VAN BEROEP VAN ANTWERPEN 17 OKTOBER 2003 Het hof van beroep zetelende te Antwerpen, 7e kamer, rechtdoende in Correctionele zaken, verleent het volgende arrest: ZAAK I Inzake:: 1. Openbaar Ministerie,

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 2 MEI 2016

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 2 MEI 2016 N. Nr.: AN45.LB.68860-I5 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 2 MEI 2016 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: TEGEN: V. D. Toneelspeler Geboren te Oostende, op (..) Ingeschreven en adreskiezende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 5 MEI 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 5 MEI 2015 Not. Nr. : GE 56.L3.8076/13 SW3 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 5 MEI 2015 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: Danny L., invalide, geboren te Eeklo op ( ), wonende te 9900 Eeklo, ( )

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 SEPTEMBER 2015 P.14.0797.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0797.N N T M P, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Bart Spriet, advocaat bij de balie te Turnhout. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 05-03-2009 Datum publicatie 05-03-2009 Zaaknummer 24-002073-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JUNI 2015 P.15.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0641.N S. B., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Fouad Marchouh, advocaat bij de balie te Tongeren. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 NOVEMBER 2014 P.13.1253.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1253.N A B, burgerlijke partij, eiseres, met als raadsman mr. Stijn De Meulenaer, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te

Nadere informatie

Hof van beroep van Gent, 3 november 2015, 4 de kamer

Hof van beroep van Gent, 3 november 2015, 4 de kamer Hof van beroep van Gent, 3 november 2015, 4 de kamer Notienummer Parket-Generaal 2015/PGG/998 2015/VJ11/658 in de zaak van het openbaar ministerie en van de burgerlijke partij: FEDERAAL CENTRUM VOOR DE

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 NOVEMBER 2015 P.15.0714.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0714.N 1. J B, beklaagde, 2. TDG MOND nv, thans NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS WELKENRAEDT nv, met zetel te 4840 Welkenraedt,

Nadere informatie

Correctionele rechtbank van Brussel (NL), 19 mei 2016, 60 ste kamer

Correctionele rechtbank van Brussel (NL), 19 mei 2016, 60 ste kamer Correctionele rechtbank van Brussel (NL), 19 mei 2016, 60 ste kamer Notienummer parket: BR.29.L6.35293-12 Op verzet tegen vonnis nr. ( ) d.d. 3 maart 2015 INZAKE VAN: 1. A. R., zonder beroep, geboren te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 SEPTEMBER 2016 P.16.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0556.N P J G V, beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Laurens Van Puyenbroeck, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 12-05-2010 Datum publicatie 12-05-2010 Zaaknummer 24-002146-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 Instantie Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 03-06-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-000203-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers. Matthias Lommers. Spreker bio 10/2/2013

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers. Matthias Lommers. Spreker bio 10/2/2013 Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers Matthias Lommers 0 Spreker bio Matthias Lommers +32 2 600 65 44 mlommers@deloitte.com Matthias Lommers is senior manager binnen

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 LE43.LC.22655-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 OPENBAAR MINISTERIE Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings L. D. H.. BURGERLIJKE PARTIJ P. S., wonende te 3000

Nadere informatie

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer

Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer Correctionele rechtbank van Antwerpen, 1 maart 2016, AC4 kamer Nummer: 1070 Notitie nummer: AN55.F1.4969-14 De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken: in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: TEGEN:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 NOVEMBER 2013 P.12.1683.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1683.N 1. L C J D R, beklaagde, eiser, 2. VAN GANSEWINKEL nv, met zetel te 2400 Mol, Berkebossenlaan 7, beklaagde, burgerrechtelijk

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

De Rechtbank van eerste aanleg

De Rechtbank van eerste aanleg De Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, kamer 4C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken.: in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: bij wie zich heeft aangesloten als

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296 Instantie Datum uitspraak 05-11-2010 Datum publicatie 08-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-000669-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 93/98 van 15 juli 1998 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 93/98 van 15 juli 1998 A R R E S T Rolnummer 1144 Arrest nr. 93/98 van 15 juli 1998 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de gecoördineerde wetten van 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime van alcohol, gesteld door de Correctionele

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TURNHOUT, 17 NOVEMBER 2010, 13 DE K.

CORRECTIONELE RECHTBANK TURNHOUT, 17 NOVEMBER 2010, 13 DE K. CORRECTIONELE RECHTBANK TURNHOUT, 17 NOVEMBER 2010, 13 DE K. VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw "Het Kasteel" te Turnhout op WOENSDAG, ZEVENTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND EN TIEN, in de openbare zitting

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN LEUVEN. 1 FEBRUARI 2002, 21ste K.

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN LEUVEN. 1 FEBRUARI 2002, 21ste K. In de zaak van het Openbaar Ministerie TEGEN: XXX CORRECTIONELE RECHTBANK VAN LEUVEN 1 FEBRUARI 2002, 21ste K. Beklaagd te : Leuven, in de loop van de maand maart 2000, als dader of mededader overeenkomstig

Nadere informatie

Rechtbank eerste aanleg Gent, 19 februari 2014, 20 ste kamer

Rechtbank eerste aanleg Gent, 19 februari 2014, 20 ste kamer Rechtbank eerste aanleg Gent, 19 februari 2014, 20 ste kamer Nt. Nr: GE69.98.3131-13 en S/2012/1029-V OPENBARE TERECHTZITTING VAN 19 FEBRUARI 2014 De rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Gent,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JANUARI 2017 P.16.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0048.N M. J. L. V.L., beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Jan Ghysels, advocaat bij de balie te Brussel, tegen B. F., burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 28-09-2007 Zaaknummer 06/580261-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN VEURNE 12 NOVEMBER 2002 De Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Veurne, provincie West-Vlaanderen, achtste kamer, rechtsprekende in correctionele zaken, heeft het

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2785 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:2785 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:2785 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 22-04-2014 Datum publicatie 31-10-2014 Zaaknummer 23-003653-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 APRIL 2016 P.16.0207.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0207.N PROCUREUR DES KONINGS bij de rechtbank van eerste aanleg West- Vlaanderen, afdeling Veurne, eiser, tegen J Y, beklaagde, verweerder.

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP GENT, 21 OKTOBER 2014, 6 e KAMER

HOF VAN BEROEP GENT, 21 OKTOBER 2014, 6 e KAMER HOF VAN BEROEP GENT, 21 OKTOBER 2014, 6 e KAMER In de zaak ambtshalve vervolgd door OPENBAAR MINISTERIE bij wie zich voegde als burgerlijke partij ter zitting van 5 maart 2014: CENTRUM VOOR GELIJKHEID

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 NOVEMBER 2015 P.15.0890.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0890.N I W J J H, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Michael Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent, tegen Michiel VERRAES,

Nadere informatie

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Inleiding

Nadere informatie

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 94/4/9 Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/4 --------------------------- Inzake : OPENBAAR MINISTERIE tegen 1. VAN DER HAEGEN Raymond 2. ROUAEN Denise

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN, 4 OKTOBER 2010, KAMER 4C

CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN, 4 OKTOBER 2010, KAMER 4C CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN, 4 OKTOBER 2010, KAMER 4C OP VERZET De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 4C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het

Nadere informatie

Correctionele rechtbank Dendermonde, 27 februari 2015, 13 de kamer

Correctionele rechtbank Dendermonde, 27 februari 2015, 13 de kamer Correctionele rechtbank Dendermonde, 27 februari 2015, 13 de kamer Notitienummer parket: DE69.98.31150/13 IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN: 1. S. C. P. J., directeur, geboren te Zabrze (Polen)

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013 N.nr : DE45.LD.5540/12/28 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013 IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN: ( ) zonder beroep, geboren te ( ) op ( ), van Albanese nationaliteit,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 MAART 2013 P.12.0387.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0387.N A H C, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Raf Jespers, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

).AS-1. Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, Vonnis. l0095j / kamer 2011 I.

).AS-1. Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, Vonnis. l0095j / kamer 2011 I. p. l Griffienummer l0095j /2017 Repertoriumnummer 2011 I ).AS-1 Datum van uitspraak 1 september 2017 Notitienummer parket HA66. RW.100800-14 Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 APRIL 2008 P.07.0631.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.0631.N I. H M J M M, beklaagde, eiser, met als raadslieden mr. Bart Spriet en mr. Karolien Van de Moer, advocaten bij de balie te

Nadere informatie

Rechtbank van eerste aanleg Gent, 2 december 2013, kamer 19M

Rechtbank van eerste aanleg Gent, 2 december 2013, kamer 19M Rechtbank van eerste aanleg Gent, 2 december 2013, kamer 19M Not. Nr. : GE69.98.003334-2012 S/1007/10-S/H RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG GENT VONNIS OP VERZET Afdeling: correctionele rechtbank Kamer 19M,

Nadere informatie

De burgerlijke partij wordt gehoord in baar middelen ontwikkeld door haar raadsman voornoemd.

De burgerlijke partij wordt gehoord in baar middelen ontwikkeld door haar raadsman voornoemd. Antwerpen, 16 februari 2011, 12e K., nr. C/278/11 Openbaar Ministerie en H. C. / Polder Willebroek en M. E. V. L. I.Procedure De heer Voorzitter doet verslag. De burgerlijke partij wordt gehoord in baar

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, 17 NOVEMBER 1995

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, 17 NOVEMBER 1995 HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, 17 NOVEMBER 1995 Inzake: Openbaar Ministerie, Hamid B, Stephan A, George S, Azeen M, Singh R, CGKR Tegen : Martine M, Mario G, Marc D Hof van Beroep van Antwerpen, 17 november

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 Griffie nr. 585 Not. Nr. ME43.L3.302-08 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 10 de kamer rechtsprekend in correctionele zaken,

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE GENT, 16 november 2009, 19 de kamer,

CORRECTIONELE RECHTBANK TE GENT, 16 november 2009, 19 de kamer, CORRECTIONELE RECHTBANK TE GENT, 16 november 2009, 19 de kamer, OPENBARE TERECHTZITTING De rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Gent, negentiende kamer, drie rechters, recht sprekende in correctionele

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 JANUARI 2014 P.13.1753.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1753.N I 1. P J C L, met als raadsman mr. Jan Surmont, advocaat bij de balie te Turnhout, 2. STORG bvba, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:6277

ECLI:NL:RBNNE:2015:6277 ECLI:NL:RBNNE:2015:6277 Instantie Datum uitspraak 13-11-2015 Datum publicatie 17-03-2016 Zaaknummer 18.720178-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957

ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957 ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 23-05-2006 Datum publicatie 23-05-2006 Zaaknummer 21-000822-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:208

ECLI:NL:GHARN:2007:208 ECLI:NL:GHARN:2007:208 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-05-2007 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer 21-004591-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694 ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 16-08-2006 Datum publicatie 22-08-2006 Zaaknummer 15/500918-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 MEI 2010 P.10.0468.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0468.N A. M. verdachte, eiser, met als raadslieden mr. Pierre Monville en mr. Magali Wyngaerden, advocaten bij de balie te Brussel.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 SEPTEMBER 2007 P.07.0501.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.0501.N R. A. M., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Max Van Battel, advocaat bij de balie te Mechelen, tegen M. E. R., burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572

ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572 ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 21-07-2006 Datum publicatie 21-08-2006 Zaaknummer 03/703565-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 20 januari 2009, 17 de kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 20 januari 2009, 17 de kamer CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 20 januari 2009, 17 de kamer Openbare terechtzitting. In de zaak van het openbaar ministerie en: CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, met maatschappelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2188

ECLI:NL:GHARL:2017:2188 ECLI:NL:GHARL:2017:2188 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer 21-006632-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie