WezoWaarde Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WezoWaarde Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie

2 jaarverslag van wezo editie Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat PM Zwolle Postbus BB Zwolle KvK nr : Omvattende de volgende bedrijfsonderdelen: Locatie : Lingenstraat 9, Zwolle Beschut Binnen Directie en stafafdelingen Reintegratie Locatie : Herfterlaan 2, Zwolle Groenvoorziening kwekerij Locatie : Curieweg 16, Zwolle Handmatige verpakkingen pagina Jaarverslag Verslag Raad van Commissarissen 3 Verslag Directie 6 Ambitie en doelstelling 7 Verslag Personeel & Organisatie en Detacheringen 7 Verslag Financiën & Beheer 11 Verslag Commercie en relatie gemeenten 12 Verslag Beschut Werken 14 Verslag Bestuur, toezicht en medezeggenschap 15 Verslag Ondernemingsraad 16 Toelichting financiële resultaten 18 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 21 Geconsolideerde resultatenrekening 22 Bijlage Functionarissen bestuur, toezicht en medezeggenschap 23 2 WezoWaarde Jaarverslag 2014

3 Verslag Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) van Wezo NV houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder, de bedrijfsvoering en de naleving van de wet- en regelgeving. De RvC geeft de directeur gevraagd en ongevraagd advies en bewaakt dat de belangen van de bij Wezo betrokken partijen in acht worden genomen. De statutaire verantwoordelijkheid voor de benoeming en het ontslag van de directeur berust bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De RvC is hierbij faciliterend. De uitvoerende taken voor benoeming en ontslag evenals voor de beloning van de directeur zijn de verantwoordelijkheid van de RvC. Samenstelling RvC Voorzitter: mevrouw Trudy Huisman Vicevoorzitter: de heer Martin Hemmink Secretaris: de heer Jan Maijers, benoemd op voordracht Ondernemingsraad De heer Rien Kooijman, lid De heer Jacco Vonhof, lid Toekomstgericht De RvC was in 2014 nauw betrokken bij het verder uitwerken van de scenario s voor de rol van Wezo in het kader van de Participatiewet. Medio 2014 heeft de RvC moeten concluderen dat de deelnemende gemeenten opteerden voor een beperkte rol van Wezo bij de uitvoering van de Participatiewet. Deze komt erop neer dat de taak van Wezo beperkt blijft tot de activiteiten detachering en beschut werken van de bestaande Wezo populatie. De RvC heeft hierover nader overleg gevoerd met de aandeelhouders en geconcludeerd dat Wezo zich voor de toekomst moet richten naar de beleidsbeslissingen van de aandeelhouders. Wel is overeengekomen dat de SW medewerkers in tijdelijke dienst per 1 januari 2015 alsnog een vast dienstverband krijgen. Met de ontwikkelingen op basis van de Participatiewet hangt nauw samen de voorgenomen overdracht van de aandelen in het bezit van de deelnemende gemeenten, aan grootaandeelhouder Zwolle per 1 januari Contact met stakeholders De RvC houdt regelmatig contact met de stakeholders van Wezo. Een afvaardiging van de RvC heeft twee overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad bijgewoond. Dit in het kader van de Wet op de Ondernemingsraad, art. 24 WOR. De vergaderingen van de AvA zijn in 2014 door de RvC bijgewoond. De voorzitter van de RvC is technisch voorzitter van de AvA. RvC en bestuurder treden in deze vergadering op als adviseur. De RvC heeft de voorlichtingsbijeenkomst van het bestuur en het management van Wezo bijgewoond met aandeelhouders en ambtelijke vertegenwoordigers over de door Wezo ontwikkelde scenario s in het kader van de Participatiewet. Van de zijde van de RvC is er daarbij op aangedrongen dat het gewenst is dat gemeenten op korte termijn duidelijkheid verschaffen over hun beleid met betrekking tot de Participatiewet. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van begin 2014 is de personele samenstelling van de AvA en van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo gewijzigd. Voor de leden van deze gremia is een bedrijfsbezoek georganiseerd waarbij ook klanten vertegenwoordigd waren. De RvC was hierbij ook aanwezig. Vergaderfrequentie en commissies De RvC kwam in 2014 vijf keer bijeen in een formele vergadering. Besproken zijn de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van de financiën, personeel, organisatie, de dossiers vervreemding van activiteiten en ontwikkelingen in het kader van de Participatiewet. Het dossier overdracht van de activi- Schema van benoeming, herbenoeming en aftreden Benoemd 1e herbenoeming 2e herbenoeming Einddatum T. Huisman M. Hemmink R. Kooijman J.A. Maijers J. Vonhof WezoWaarde Jaarverslag

4 teit Groen heeft veel aandacht gevraagd. Daarnaast waren er meerdere informele bijeenkomsten. De raad van Commissarissen kent een tweetal vaste commissies : een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De auditcommissie, bestaande uit de heren Kooijman en Hemmink. Taak van deze commissie is het adviseren van de bestuurder op het gebied van financiële en economische zaken evenals op het gebied van de interne controle en administratieve organisatie. Tevens het beoordelen van de financiële rapportages en het rapporten hierover aan de RvC ter vaststelling van deze documenten. Ook is de auditcommissie betrokken bij de voorbereiding en beoordeling van het jaarverslag in overleg met de accountant. De van de accountant ontvangen managementletter is beoordeeld door de auditcommissie. De daaruit voortvloeiende te nemen acties worden door de auditcommissie gevolgd. De auditcommissie is in 2014 driemaal bijeen geweest. Bij dit overleg is de controller van Wezo betrokken. De remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Huisman en heer Maijers. Taak van de commissie is het voeren van het jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder, voorstellen doen aan de AvA voor benoeming, ontslag en beloning van de bestuurder. Daarnaast regelt deze commissie de procedurele zaken met betrekking tot deze aspecten. De remuneratiecommissie kwam in 2014 drie maal bijeen in formele zin. Met de bestuurder heeft de commissie gesproken over het functioneren in algemene zin. Daarnaast is van gedachten gewisseld over eventuele verlenging van het arbeidscontract per 1 november Gegeven de ontwikkelingen op basis van de Participatiewet heeft de commissie geadviseerd er van uit te gaan dat verlenging van het contract niet in de lijn der verwachting ligt. De remuneratiecommissie heeft met de bestuurder ook gesproken over de hoogte van de beloning van de functie. De commissie heeft geconcludeerd dat, gegeven de huidige beloning, er geen argumenten waren om de beloning aan te passen. Ontwikkeling Governance De opheffing van de Gemeenschappelijke regeling WEZO wordt voorzien voor 1 januari De aandelenverhouding zal als gevolg daarvan worden gewijzigd: het ligt in het voornemen dat de gemeente Zwolle per 1 januari 2016 alle aandelen in bezit krijgt. Voor de financiële afwikkeling van deze transacties zijn de toekomstige baten en lasten van Wezo NV maatgevend. Medio 2015 worden definitieve besluiten verwacht. Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting ook wijzigingen in de governance structuur van Wezo met zich meebrengen. De RvC is hierbij betrokken. Resultaten en begroting Bij de opstelling van de begroting voor 2014 is uitgegaan van de resultaten over de jaren 2012 en De RvC heeft echter moeten constateren dat deze ambititeuze begroting niet haalbaar bleek. Het financieel resultaat over 2014 is wel verbeterd ten opzichte van Gegeven de ontwikkelingen in het kader van de Participatiewet gaf de AvA als input mee dat voor de begroting voor 2015 uitgegaan moest worden van afbouw van enkele bedrijfsactiviteiten van Wezo. De RvC heeft de bestuurder opgedragen dit gegeven te verwerken in de begroting voor het jaar Dit heeft geleid tot het besluit dat in 2015 onder anderen een afname van de personele bezetting van 8,3 FTE in de begeleidingsorganisatie gerealiseerd moet worden. Tijdelijke contracten zullen niet verlengd worden. Vooruitblik Wezo in 2015 De RvC voorziet voor 2015 verdere uitwerking van de toekomstige governance van Wezo. Dit houdt onder anderen in dat de gemeente Zwolle enig aandeelhouder wordt. Vooruitlopend daarop heeft de RvC met de gemeente Zwolle overleg gehad om al op korte termijn een sterkere binding tussen Wezo en de gemeente Zwolle te bewerkstelligen, i.c. met de afdeling SoZaWe. In verband daarmee is met de bestuurder overlegd over zijn rol tot het einde van zijn contract per 1 november Daarbij is geconcludeerd dat, mede gegeven de ambities van de bestuurder, het de voorkeur heeft dat hij zijn functie per 1 mei 2015 beschikbaar stelt. 4 WezoWaarde Jaarverslag 2014

5 Met de gemeente Zwolle is eind 2014 overlegd over het profiel en de benoeming van een bestuurder die aan het proces van de voorgestane ontwikkelingen leiding kan geven. Deze benoeming zal op tijdelijke basis plaats vinden. De RvC verwacht dat door de sterkere verbinding tussen Wezo en de gemeente Zwolle er een organisatie kan ontstaan die de sterke kanten van Wezo en de afdeling SoZaWe verenigt om tot een sterke en doelmatige nieuwe organisatie te komen die voldoende geëquipeerd zal zijn om de doelgroepen van de Participatiewet door middel van passend werk, volwaardig in de maatschappij te laten functioneren. Tot slot De RvC realiseert zich dat Wezo NV een turbulente toekomst tegemoet gaat. Er zijn nog veel onzekerheden die ongetwijfeld hun weerslag hebben op de medewerkers. De RvC heeft de overtuiging dat de medewerkers hierin ook een uitdaging zullen zien en de onzekerheden zullen weten om te buigen in positieve krachten. Samen met de nieuwe bestuurder zullen zij hun bijdrage willen leveren aan een nieuwe toekomst voor de Wezo populatie. De RvC wil graag zijn dank uitspreken aan de medewerkers en de ondernemingsraad voor hun inzet in Raad van Commissarissen WezoWaarde Jaarverslag

6 Verslag Directie Onze strategische koers Wezo Participatiebedrijf heeft in 2014 gemeentelijk nog niet de weerklank gevonden die we met elkaar ambieerden. Vooralsnog kiezen de in Wezo samenwerkende gemeenten er in 2015 voor om Wezo de bestaande SW-dienstverlening te laten uitvoeren. De uitvoering van de Participatiewet nemen zij primair zelf ter hand of zij richten zelfstandige gemeentelijke initiatieven op, zoals in Dalfsen, Raalte en wellicht ook Zwartewaterland. De gemeente Hattem lijkt net als Zwolle duurzaam voor samenwerking met Wezo te kiezen. De ambitie om opnieuw een forse groei te realiseren van individuele- en groepsdetacheringen en de gewenste outsourcing van productie-onderdelen werden in 2014 maar ten dele gerealiseerd. Ruim de helft van gemiste omzet is terug te voeren op minderwerk van de aandeelhoudende gemeenten. Dat betreft dienstverlening via detacheringen, maar ook en vooral groenbeheer via Rova. Het aantal retourdetacheringen was groot en de orderportefeuille voor beschut werk matig. Ondanks diverse interventies konden we het tij pas keren aan het eind van het derde kwartaal, vooral bij onze productie-opdrachten. Het financiële resultaat is in 2014 uiteindelijk toch beter uitgekomen dan over De totale kosten van de wsw uitvoering voor de gemeenten is ,- lager dan over Onze samenwerking in De Werkelaar met WMO-partners RIBW en Frion voor de basis van de arbeidsmarkt krijgt nog steeds alle lof. Het nieuwe bedrijfsmodel maakt De Werkelaar transparant en moedigt ons aan om onverminderd in te zetten op verbreding van De Werkelaar in de regio Zwolle met soortgelijke initiatieven. Vorig jaar schreven we in ons jaardocument dat het waarschijnlijk is dat gemeente Zwolle in de nabije toekomst zijn belang in Wezo NV zal versterken. Dat komt tot uiting in de vermoedelijke verwerving van de aandelen van de andere aandeelhoudende gemeenten eind Wezo zet er samen met Zwolle op in om de regionale arbeidsmarkt als basis te handhaven van zijn marketingbeleid. Wezo en de eenheid SoZaWe van de gemeente Zwolle zijn gestart met een verkenning van de verdere samenwerking of zelfs samenvoeging met als doel de meest effectieve inzet van de gezamenlijke kennis en infrastructuur voor het best haalbare resultaat. De samenwerking sluit aan bij de Zwolse aanpak binnen het Sociaal Domein. Met onze actieve deelname in regionale bedrijvennetwerken, het Wezo Zomer Symposium en de Wezo Waardevol Award bereikten we ondernemers en instellingen uit de regio. Wezo is nog steeds voor veel organisaties in de regio Zwolle de zakelijke partner voor de duurzame inzet van passende arbeid. De detachering bij onze postpartner Cycloon bijvoorbeeld is bijna tweemaal zo groot als de groep waarmee we medio 2012 begonnen; Cycloon won in 2014 dan ook de Wezo Waardevol Award. Onze kernwaarden: aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, eigenaarschap en passie en compassie kregen door de bedrijfsontwikkelingen in 2014 minder aandacht dan gewenst. Toch mogen we zeggen dat we bijvoorbeeld met onze inzet voor behoud van 128 fte medewerkers met een tijdelijk contract onze kernwaarden hebben nageleefd. Het overleg met de Ondernemingsraad is in 2014 beter tot zijn recht gekomen. De besluitvorming verliep plezieriger en effectiever. De gezamenlijke agenda is helder en wordt met veel inzet afgewikkeld. Juist omdat de druk groot was, hebben we ons opnieuw van onze beste kant laten zien. Ik dank het managementteam, onze Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad en alle medewerkers van Wezo voor de wijze waarop wij schouder aan schouder optrokken. Een dag Wezo blijft een dag van buitengewone resultaten voor duurzame arbeid en een dag van buitengewoon arbeidsplezier. Ward Verkuylen Algemeen directeur 6 WezoWaarde Jaarverslag 2014

7 Ambitie en doelstelling Wezo Wezo heeft de ambitie om haar bijzondere kennis, ervaring en infrastructuur voor werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkten beschikbaar te houden voor de gemeenten en mogelijke andere opdrachtgevers. We willen nu en in de toekomst opgesteld staan om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in een zo regulier mogelijke werkomgeving te laten werken. Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers, net als ieder ander die deelneemt aan het arbeidsproces, werk verrichten passend bij hun capaciteiten. We doen dat tegenwoordig vooral door bedrijfsmatig te werken, door ons te richten op resultaten, kostenbewust te zijn en met een commerciële focus. Verslag Personeel & Organisatie / Detacheringen Personeel & Organisatie Bollogram Het Bollogram begint door te dringen in de organisatie. Dit zorgt voor verduidelijking op het gebied van taken en bevoegdheden voor een ieder. Om het Bollogram organisatiebreed extra aandacht te geven heeft de eerste kwartaalbijeenkomst van 2014 in het teken gestaan van het Bollogram. Opheffen GR WEZO Er is een projectgroep opheffen GR WEZO opgericht. De projectgroep is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van consequenties van het opheffen van de GR WEZO waarbij de focus wordt gelegd op arbeidsrechtelijke personele consequenties. Doel van de projectgroep is ervoor te zorgen dat Wezo als organisatie op 1 juli 2015 is ingericht als ware de GR reeds opgeheven. Geplande opheffing van de GR is 1 januari Om de aangesloten gemeenten uit de GR, inclusief de gemeente Olst-Wijhe en Oldenbroek, bij te praten over het voornemen tot opheffing van de GR heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle P&O ers van deze gemeenten. Hen is geschetst hoe het formeel- en materieel werkgeverschap op dit moment geregeld is en hoe dit eruit ziet na het opheffen van de GR. In een later stadium zullen de (betrokken) buitengemeenten worden geïnformeerd. De projectgroep heeft tevens gezorgd voor de informatievoorziening richting OR en de vakbonden met betrekking tot dit onderwerp. Opleiden In 2014 is veel gebeurd op het gebied van opleiden. Een greep uit alle activiteiten: Opstellen uitstroomroutes voor Groen, Catering, Productie / montage; Opstellen leerroutes project binnen SBCM; Project ontwikkelingsgericht werken; Verdiepen en verbreden van vakvaardigheden op het gebied van begeleiding en coaching; Gerichte vakopleiding op het gebied van veiligheid ( Hefen Reachtruck en Motorkettingzagen); Versterken van algemene kennis van de Nederlandse taal. Dit via e-learning en oefenen op de werkvloer; Trainen werknemersvaardigheden/ sociale vaardigheden; Verdieping van kennis en vaardigheden op het gebied van (h)erkennen en omgaan met psychische handicaps; Train the trainer voor palletwagen; Meewerkend voorman; Training tafelhoofden; Migratietraject Microsoft Office. Arbodienst - Elk kwartaal wordt de dienstverlening van de arbodienst geëvalueerd. De kwaliteit van de adviezen van de bedrijfsarts is verbeterd en spreekuren zijn volgepland. Het SMT (sociaal medisch team) is binnen Wezo weer ingevoerd met als doel gezamenlijk met de bedrijfsarts, verzuimcoach, teamleider/ detaconsulent en personeelsconsulent beter en directer te WezoWaarde Jaarverslag

8 kunnen sturen op verzuim. De samenwerking met Arbo Unie wordt in 2015 voortgezet. - Ook in 2014 is weer een PMO (preventief medisch onderzoek) uitgevoerd. De resultaten van het PMO zijn besproken in een bijeenkomst waar de betrokken teamleiders en OR voor uitgenodigd zijn. De actiepunten die voortkomen uit het PMO worden per afdeling door teamleider en personeelsconsulent uitgevoerd. Verzuimbeheersing Het ziekteverzuimpercentage is voor SW-doelgroep uitgekomen op 11,6%. De stijging t.o.v is met name te vinden binnen de groepsdetacheringen Visschedijk en ROVA met een aantal langdurige verzuimgevallen. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat de onzekerheid ten aanzien van het al dan niet verlengen van tijdelijke contracten hier ook op van invloed is. Daarnaast brengt de invoering van de participatiewet en de opheffing van de GR onzekerheid met zich mee bij deze doelgroep. Voor 2015 wordt een verzuimprogramma opgesteld om de stijging van het verzuim tegen te gaan. Het verzuimpercentage over 2014 bedraagt voor niet-sw personeel 4%. Uit de benchmark SBCM 2013 blijkt dat Wezo goed scoort goed met een verzuimpercentage van 9% voor SW medewerkers (landelijk gemiddelde 13,3%) en 6% bij niet-sw medewerkers (landelijk gemiddelde 6,2%). Ziekte percentage Wsw in % ,6 12,3 11,3 8 9,3 10,1 9, KAM - Risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E): In het tweede kwartaal is de RI&E voor de Wezo locaties geactualiseerd. Door middel van een combinatie van dossierstudie en interviews met functionarissen binnen Wezo is deze gemaakt. Er is een preventiemedewerker aangesteld. Deze medewerker, die deze werkzaamheden als extra rol naast zijn reguliere takenpakket heeft toegewezen gekregen, ondersteunt Wezo bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico s van de organisatie zodat eventuele maatregelen ter verbetering genomen kunnen worden. - Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO: De BHV organisatie is grondig onder de loep genomen. Daarbij is vastgesteld dat er een goed en volledig bedrijfsnoodplan is, maar dat de bijbehorende kwalitatieve en kwantitatieve bezetting onvoldoende is ingevuld. De bezetting is op orde gebracht. Het bedrijfsnoodplan voorziet in een BHV- en EHBO organisatie die bij calamiteiten gezamenlijk optreden. Door middel van oefening is deze verantwoordelijkheid getraind en getoetst. - Certificeringen HACCP en ISO: Wezo heeft in de afgelopen 10 jaar een gedegen systemen opgebouwd in het kader van HACCP (Food) en ISO. Met de veranderingen van de organisatie en de keuzes die worden gemaakt is hier kritisch naar gekeken. Geconcludeerd is dat de systemen te omvangrijk en ingewikkeld zijn ten opzichte van de huidige organisatiestructuur en omvang. Eind 2014 is een eerste aanzet gegeven om te komen tot vereenvoudiging. De HACCP-certificering is gecontinueerd, een noodzakelijke voorwaarde voor onze Foodpack. Kernwaarden Aan de toolkit rondom kernwaarden is een werkvorm over Pesten op de werkvloer toegevoegd. Dit omdat, mede vanuit het PMO van vorig jaar, blijkt dat hier vanuit teamleiding behoefte aan is. De personeelsconsulenten gaan actief met deze werkvorm op stap zodat deze bij teamleiders onder de aandacht is en Pesten op de Werkvloer actief aangepakt wordt! Digitalisering verzuimregistratie De belangrijkste stappen met het digitaliseren van verzuimregistratie zijn gezet! De detacheringsconsulenten en de teamleiders Beschut Binnen melden hun medewerkers inmiddels digitaal ziek. Vervolgens is ook de verbeterde urenmanagementrapportage geïmplementeerd. Rechtspositie SW De personeelsconsulenten, detacheringconsulenten en flexconsulenten hebben allen een cursus gehad over de rechtspositie van de SW medewerker. Onderwerpen die tij- 8 WezoWaarde Jaarverslag 2014

9 dens deze cursus aan bod zijn gekomen zijn de participatiewet, arbeidsrecht, ziekteverzuim, en de do s and dont s met betrekking tot detacherings- en projectovereenkomsten. De training is gegeven door Vijverberg Juristen, de huisadvocaat van Wezo en is zeer enthousiast ontvangen. Intern consulenten Alle SW medewerkers van Beschut Binnen, Kwekerij en Cycloon zijn aan een intern consulent gekoppeld. Dit betekent dat nu gerichter gestuurd kan worden op de volgende werkzaamheden: - Invoeren Persoonsprofielen - Actualiseren Trajectplannen en CV s. - Beschikbaarheid. - Voorkeur werksoort. Doel is om alle medewerker volledig in beeld te hebben. Dit betekent dat voor allen een persoonsprofiel, actueel trajectplan en CV is aangemaakt. Aan het einde van 2014 is van 86% van de medewerkers de capaciteit in beeld gebracht t.b.v. een betere vacature matching. Medewerkerbijeenkomsten Rova/Visschedijk De overgang van de eigen uitvoering door Wezo naar detacheringen bij Rova en Visschedijk hebben bij medewerkers voor onrust gezorgd. Om deze onrust bespreekbaar te maken en medewerkers een luisterend oor te bieden zijn er voor beide partijen twee medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. Ook de OR was vertegenwoordigd. Naar aanleiding van de bijeenkomsten zijn concrete verbeterpunten voor zowel Wezo als Rova/Visschedijk geformuleerd waar nu actie op ondernomen wordt. Door alle partijen zijn de bijeenkomsten als zeer prettig en waardevol ervaren. Medezeggenschap De kwartaalbijeenkomst voor medewerkers in leiding en staf van september stond in het teken van medezeggenschap. De bestuurder en OR hebben deze bijeenkomst gezamenlijk voorbereid. De OR en bestuurder werken aan een visiedocument over toekomstige medezeggenschap. De toekomstige participatiewet maakt dat Wezo verandert, wat voor OR past bij deze hernieuwde organisatie en welke rol kunnen zij hierin spelen? Actuele vragen die frequent op de OR agenda staan. Tijdelijke dienstverbanden Het 3e kwartaal stond het wel of niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden centraal binnen P&O en de rest van de organisatie. Het feit dat medewerkers die een contract voor onbepaalde tijd moesten krijgen dit niet zouden ontvangen, zorgde voor veel onrust bij deze medewerkers, hun collega s en hun omgeving. Personeelsconsulenten hebben samen met leidinggevenden veel tijd gestoken in gesprekken met hen om deze onrust zoveel mogelijk weg te nemen en om vragen van betrokken gemeenten te beantwoorden. Tot opluchting van iedereen hebben de gemeenten eind oktober 2014 besloten om bij goed functioneren de contracten van de medewerkers te verlengen. Onze lobby en de acties van de OR hebben hier een positieve bijdrage aan geleverd. Detacheringen In 2014 is er per saldo een kleine stijging van 3 fte personen gerealiseerd dat extern werkt in detachering of begeleid werken. Gemiddeld aantal over 2014 is uitgekomen op 386 fte, wat 48 % van het totaal bedraagt. Medewerkerbijeenkomst Kwekerij Tot op heden is het helaas nog niet gelukt een overnamepartij voor de kwekerij te vinden en is een sluiting van de kwekerij voorbereid met ingang van juli De groep kwekerijmedewerkers is in een bijeenkomst duidelijkheid gegeven over de sluiting. Er is zorgvuldig gekeken naar een nieuwe passende werkplek voor elke medewerker, zowel binnen als buiten (detachering) Wezo. In de individuele detacheringen en project detacheringen is in 2014 een stijgende lijn te zien. In de groepsdetachering Groen Rova / Visschedijk is een daling zichtbaar. Individuele en project detacheringen Het aantal fte detacheringen is in 2014 gestegen met 27 fte tot 276 fte. Het betreft steeds vaker projectdetacheringen waarbij personen voor een korte periode, vaak in kleine groepen, bij een klant een klus moet klaren. We ontvangen hiervoor steeds meer klantvragen waarop voor de toekomst meer wordt ingezet. Het project BuitenKans begint concrete WezoWaarde Jaarverslag

10 vormen aan te nemen waardoor op termijn een stijging van het aantal fte projectdetacheringen te verwachten is. De groei in aantal detacheringen is in de marktsector gerealiseerd en is bij gemeenten achtergebleven. Begeleid werken Het aantal mensen dat via begeleid werken is geplaatst is gedaald naar 18 personen, daar waar stabilisering begroot was. Werkgevers lijken in deze tijd minder enthousiast om medewerkers zelf op de loonlijst te hebben, waardoor hun voorkeur uitgaat naar individuele detachering. Ook is er onzekerheid met betrekking tot de Participatiewet en de consequenties hiervan met betrekking tot de baanzekerheid in begeleid werken. Het bestuur heeft daarom een terugkeergarantie voor SW-ers met een BW contract gegeven. Werkladder Wsw FTE in % 140 Groen rova /visschedijk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beschut binnen Werken op Locatie (Beschut buiten) Extern geplaatst - Detachering/Begeleid Werken jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Werkelijk Begroot Project detachering groen In het 4 kwartaal zijn er 17 personen retour gekomen van Rova omdat er geen winterwerk was. Wezo heeft de personen vervangend werk geboden. Het resultaat van de mediation heeft extra werk van gemeenten opgeleverd vanaf januari, waarop deze Wezo mensen weer zijn ingezet. Uitstroom van personen in de groen is in 2014 incidenteel nog ingevuld door personen welke nu beschut werken. Nu dat de instroom in de sw vanaf 2015 is gestopt lukt het niet meer om bestaande vacatures in te vullen. Invulling door overige doelgroepen onder de Participatiewet wordt met gemeenten overlegd. Veldzicht, reclassering en re-integratie 2e spoor Wezo heeft in 2014 voor TBS-kliniek Veldzicht door het jaar heen gemiddeld 24 patiënten begeleid. Het programma resocialisatie wordt door Veldzicht Balkbrug afgebouwd. De verwachting is dat het aantal lopende trajecten bij Veldzicht afneemt in de loop van Er wordt gekeken naar een samenwerking met de Van Mesdagkliniek in Groningen. Met Reclassering Nederland is het convenant verlengd met het doel om taakgestraften bij Wezo arbeid te laten verrichten (gemiddeld 6 tot 10 personen). Wezo is met ingang van 1 juli 2014 een pilot gestart op reintegratie 2e spoor. Wezo voert hierbij de werkstagetrajecten uit, gericht op re-integratie van zieke (ex) medewerkers van opdrachtgevers in het arbeidsproces, alsmede verzorgt Wezo de begeleiding op de werkvloer. Het betreft een pilot waarbij 1 tot maximaal 5 kandidaten aangemeld zullen worden. 10 WezoWaarde Jaarverslag 2014

11 Verslag Financiën & Beheer Salarisadministratie Bij de salarisadministratie is het update traject naar een nieuw salarisverwerkingsprogramma Perman afgerond en zijn de implementatieperikelen van het begin van het jaar weer onder controle. In het 4e kwartaal is voortvarend de herinrichting van de werkprocessen van de salarisadministratie opgepakt in een projectgroep. Dit heeft geleid tot overdracht van werkzaamheden naar de personeelsadministratie en efficiency slagen zijn er gemaakt in reductie van formulierenstromen en betere contoleslagen. Planning&Control Samen met de deelnemende gemeenten is een nieuw financieringsmodel voor 2014 opgezet dat uitgaat van de kostprijs van de verschillende typen werkplekken. Gezien het sterk financiële karakter van deze projecten brachten ze veel input van P&C mee. De begroting en verantwoording 2014 is aangepast naar dit model. In 2014 is veel advieswerk verricht richting gemeenten rondom de discussie over het verlengen van de tijdelijke dienstverbanden en de financiele lange termijn consequenties daarvan voor gemeenten. Ook het project opheffen GR WEZO heeft veel advieswerk gevergd. Binnen Wezo zijn de juridische en financiele consequenties van de overgang van de arbeidscontracten wsw, het onroerendgoed en de financiering in beeld gebracht. Deze inventarisatie is met gemeenten gedeeld en de aktiepunten zijn opgenomen in de liquidatienotitie. Informatie en Communicatie Technologie Op ICT vlak is gewerkt aan de vervanging van pc s en officepakketten. Veel PC s zijn vervangen naar thin-clients. De update Office 2013/Windows7 op alle PC s was een groot project en draait inmiddels naar tevredenheid. Alle gebruikers zijn hierin getraind in de nieuwe functionaliteiten. De bezetting op ICT staat onder druk door een langdurig zieke medewerker. Huisvesting Voor huisvesting blijft onverminderd de opgave hoe om te gaan met een krimpend eigen gebruik van de beschikbare ruimte. Een aantal kamers op de tweede etage is inmiddels verhuurd. Ook de outsourcing van een deel van de machinale Food naar een bestaande klant heeft geleid tot verhuur van productieruimten. De onderhandelingen over verkoop van de locatie Herfte vorderen en worden afgestemd met de vertegenwoordigers van de GR WEZO. De rookruimten binnen zijn afgesloten, en dat de rookruimte buiten in gebruik is genomen. Daarnaast is gewerkt aan de verhuizing van de deta-consulenten naar de voormalige ruimte van het bedrijfsbureau en is het commercieel team intern verhuisd. Outsouringsdossiers Met Wezo in Perspectief hebben we ervoor gekozen om voor een aantal PMC s commerciële partners te zoeken. Vervreemding heeft telkens tot doel meerjarige contracten af te sluiten over de inhuur van SW-medewerkers. Over 2014 zijn de volgende ontwikkelingen te melden. Groen Rova / Visschedijk In 2013 heeft de splitsing van het groenbedrijf naar gemeentelijk en niet-gemeentelijk werk plaatsgevonden. Rova nam als eerste het groenwerk in Zwolle over. Het werk in Hattem, Zwartewaterland en Raalte is daaraan per 1/1/2014 toegevoegd. Visschedijk is gecontracteerd voor het niet-gemeentelijke werk vanaf 1/1/2014. Na de overdracht van de teamleiding dient het materieel nog te worden overgedragen. Met Rova was er in 2014 nog geen overeenstemming over het tarief conform de businesscase voor de inzet van de wsw medewerkers voor de opdrachten van de gemeente Raalte, Zwartewaterland en Hattem. Alleen voor 2014 is een lager tarief overeengekomen. Na mediation en overleg met de gemeenten is er voor 2015 overeenstemming over voldoende winterwerk tegen het beoogde tarief. Kwekerij In 2014 is duidelijk geworden dat BesNederland de kwekerij niet gaat overnemen. Er is een exitplan voor de kwekerij uitgewerkt. Medewerkers zijn in beeld gebracht voor ander werk en zijn per 1 december grotendeels herplekt, behoudens een aantal medewerkers om het contract met BES Nederland tot 1 juli 2015 af te ronden. WezoWaarde Jaarverslag

12 Metaal Ondanks dat deze afdeling het financieel-economisch goed doet, blijft vervreemden de insteek. Regelmatig spreken we geïnteresseerde partijen. Dat heeft nog niet tot resultaat geleid. Wel is met de grootste klant een omzetgroei van 50% in het productievolume bij Wezo overeengekomen. Eind 2014 is de verhoogde orderstroom gaan lopen. Dit vergroot eveneens de kans op een toekomstige overname. Verslag Commercie en relatie gemeenten Het netwerk van klanten groeit, het commerciële team is druk bezig om met klanten in gesprek te gaan over mogelijkheden voor Wezo. Veel klanten zijn positief over de mogelijkheid voor detacheringen en voelen een verplichting vanuit het sociaal akkoord en de mogelijke quotumwet. Het commerciële team is uitgebreid met twee nieuwe jobhunters. Het commerciële team participeert actief in de Zwolse netwerken zoals Zwolse Kring van ondernemers; Netwerk Zwolle; RMcD Business Breakfast: VNO-NCW. Hieruit volgen vele leads. Functiecreatie Sinds de zomer 2014 wordt functiecreatie ingezet om banen bij werkgevers te creëren. Functiecreatie is een manier om op zoek te gaan naar elementaire taken die samen een tot een functie kunnen worden gevoegd. Bedrijven zijn welwillend om op deze manier te zoeken naar taken en op deze manier invulling te geven aan het sociaal akkoord en de participatiewet. Gesprekken worden vervolgd door interview van aantal functionarissen om een goede analyse te maken van het takenpakket. Klanten waarmee gesproken is zijn Nedtrain, Isala, Windesheim, Provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Buitenkans: Actieplan groei detacheringen Het aanbod van gemotiveerde en detacheerbare medewerkers komt steeds beter in kaart. Van iedereen wordt een trajectplan gemaakt en aan de hand van dit plan wordt gezocht naar een baan door de jobhunter. Van daaruit wordt er contact gelegd met passende werkgevers. Zo zijn er plaatsingen gerealiseerd bij diverse bedrijven. Het is soms lastig om mensen gemotiveerd te krijgen om gedetacheerd te worden. Om dit een boost te geven hebben is er een project gestart met de naam Buitenkans. Medewerkers kunnen kiezen uit 4 branches waarin ze gedetacheerd willen worden. Vraag is dus niet of iemand gedetacheerd wil worden maar waar. Branches zijn: productie; post; groen; facilitair. Idee is om mensen voor te sorteren voor deze hoofdgroepen en daardoor sneller te kunnen schakelen. Vervolgens bereiden zij zich met onze ondersteuning voor met scholing, stage en bedrijfsbezoeken. Zodoende lukt het beter om kansen op groepsdetacheringen te verzilveren. Parkconcierge Samen met ondernemersvereniging Marslanden is het project Parkconcierge opgestart. Idee is dat medewerkers allerhande werkzaamheden uitvoeren bij de leden van de ondernemersvereniging en dat de ondernemersvereniging die financieel in bijdraagt. Project is inmiddels gestart en succesvol. Andere ondernemersverenigingen hebben al belangstelling getoond. Participatielunches Om klanten voor te bereiden op de Participatiewet zijn ze uitgenodigd voor de participatielunch. Dit betreft zowel bestaande als nieuwe klanten. Het initiatief, waarbij kennis wordt gedeeld over de participatiewet, werd breed gewaardeerd. Klanten kunnen tevens kennismaken met de uitstekende lunch faciliteiten die zijn geboden. 12 WezoWaarde Jaarverslag 2014

13 Werk beschut binnen Voor binnen was er over het gehele jaar redelijk veel werk met een dieptepunt rond de zomer en een hoogte punt in het najaar. Banden met bestaand klanten zijn versterkt. Er is een plan gemaakt om de PMC food te verbeteren. Klanten zijn ingedeeld in ABC waarbij de A klanten continuïteit, volume en ene redelijke prijs leveren. Re-integratie De aanmeldingen voor de trajecten Verlonen en Detacheren Maatschappelijke Participatie en Werknemersvaardigheden en Voortrajecten Wachtlijst liepen tot medio 2014 vanuit de gemeente Zwolle. Gezamenlijk met de Zwolle zijn ruim 400 mensen met een WWB uitkering gescreend en is er een advies geformuleerd. De resultaten zijn door de gemeente als goed en als belangrijk ervaren. Van verlenging van het contract is nu geen sprake. De gemeente zet eerst in om deze cliënten naar passende trajecten te krijgen en zet de screeningsactiviteit voort met eigen medewerkers. De gemeente zet deze methodische aanpak voort en maakt daarbij gebruik van de expertise van Wezo. Gedurende een half jaar is een consulent van Wezo op dit team toegevoegd. De contracten voor de gemeente Zwolle zullen geen nieuwe instroom aan kandidaten opleveren gedurende de rest van het jaar. In verband met financiële afwegingen en de voorbereiding op de Participatiewet, heeft de gemeente Zwolle aan nagenoeg alle contractpartners aangegeven dat ze geen kandidaten meer aanleveren. Dit heeft financiële consequenties voor Wezo. We merken dat gemeenten terughoudend zijn in het aangaan van nieuwe opdrachten, vanwege weinig middelen om mensen naar de arbeidsmarkt te helpen. Gemeenten moeten afwegingen maken voor wie ze welke middelen gaan inzetten. De algehele tendens bij de gemeenten is om meer initiatief bij de burgers en particulieren neer te leggen. Daarnaast wil men ook zoveel mogelijk in de wijk of in kernen gaan organiseren. Kortere lijnen tussen gemeente en kwetsbare burger, waarbij de individuele gemeente er nog niet uit is of daar partners bij nodig zijn en welke partners dat dan moeten zijn. Er wordt vol ingezet op de verdere doorontwikkeling van Werkelaarconstructies op lokaal niveau. Al deze ontwikkelingen vragen om nog meer contacten met werkgevers en organisaties op lokaal en regionaal niveau. Met de gemeente Dalfsen is een samenwerking opgestart voor het leveren van consulenten voor de uitvoering van Wezo Quick Plus. Dit contract is verlengd tot eind De resultaten zijn goed en de gemeente is zeer tevreden. Circa 50% van de cliënten gaat uit de WWB-uitkering. Deze dienstverlening wordt ook onder de aandacht gebracht bij de andere gemeenten. We hebben in 2014 verder geïnvesteerd in ons bedrijvennetwerk. Dit leidde tot: Food Sense is een tevreden huurder, ze groeien in omzet en onderzoeken mogelijkheden voor andere producten. De contacten zijn goed en we zijn betrokken bij uitbreidingen. Afgelopen periode zijn er 6 mensen gedetacheerd voor bepaalde periode bij Euroma. Vaak is het een korte periode maar de mensen worden vaak teruggevraagd. We zijn gestart voor Sita bij Scania met WWB ers. We hebben 4 werkplekken die we invullen op de palletafbraak en onderzoeken de mogelijkheid van plaatsing binnen de fabriek van Scania. Ook onderzoeken we de mogelijke plaatsing van SW ers. Bij Cycloon zijn inmiddels meer dan 50 medewerkers gedetacheerd, ze werken vooral in Zwolle en Dalfsen. Binnenkort wordt een nieuwe vestiging in Genemuiden en Hattem gestart. Samen met ondernemersclub Marslanden zijn we gestart met het werven van medewerkers voor parkconciërge voor diverse werkzaamheden bij bedrijven op Marslanden. IKEA heeft een half jaar de voorvleugel op de eerste verdieping gehuurd. Ze voeren sollicitatiegesprekken en geven trainingen. Het geeft ons inzicht in hun training- en selectiemethode en zorgt voor een goede relatie met perspectief op uitbreiding van onze detacheringen. Een concrete aanvraag vanuit de Gemeente Zwolle voor digitalisering van archieven resulteert in een groepsdetachering. WezoWaarde Jaarverslag

14 Verslag Beschut Werken Montage & Verpakken, Handverpakken, Food, Metaal Was het werkaanbod in januari en februari 2014 nog zeer groot, in de maanden opvolgend zakte dit drastisch terug. Tot en met juli bleef dit aanbod te laag. Het seizoenaanbod van werk bij de afdeling Handverpakken was ruim aanwezig, met name het verpakken van pakketjes voor vakantieparken. Dit seizoenswerk heeft er voor gezorgd dat het aantal productieve uren op peil is gebleven. Het financieel rendement is echter gedaald. In het kader van continuïteit en rendement van werk is samen met commercie ingezet op klanten waarmee een structureel en stabiel werkaanbod te realiseren is voor een marktconforme prijs. Daarvoor zijn en worden A, B en C klanten benoemd, waarbij de A klanten voldoen aan genoemde criteria. Met een aantal klanten zijn contractafspraken gemaakt die voorzien in een structureel werkaanbod. Voor de PMC Food is een contract met Euroma gesloten waarin deze intensieve samenwerking beschreven staat. Zo ook met Alcoa bij de PMC metaal en Amefa en Bolletje bij de PMC Montage& Verpakken. Project detachering De afdeling Klaar voor Deta is begonnen onder begeleiding van de opleidingscoördinator en een stagiaire met het ontwikkelgericht produceren en e-learning. Met deze toevoegingen aan het reguliere productiewerk biedt de afdeling de extra bagage voor een eventuele detachering. In de praktijk zijn de medewerkers voornamelijk ingezet op kortlopende detacheringplekken en intern productiewerk. Wel is gekozen om een aantal werksoorten bewust te verplaatsen vanaf de productieafdeling Montage & Verpakken naar de afdeling Klaar voor Deta, zodat de doelstellingen van het ontwikkelgericht werken kunnen worden behaald. De afdeling is intern verhuist van de eerste verdieping naar een plek binnen de ruimte waar ook de afdeling Montage & Verpakken is gevestigd. Deze beweging is gemaakt zodat werkaanbod en de variatie daarin beter kan worden gewaarborgd en dat de leidinggevende capaciteit efficiënter kan worden ingezet. De afdeling Klaar voor Deta blijft op deze nieuwe plek zijn eigen karakter en doelstellingen behouden. Tijdens een rondgang langs de velden en een bezoek aan diverse projectdetacheringen is duidelijk dat medewerkers naar volle tevredenheid op locatie werken. Vol passie en energie vertellen de collega s over hun werk. De bedrijven geven ook terug dat ze zeer te spreken zijn over de inzet van de medewerkers, de samenwerking en de begeleiding door Wezo.. Dat wekt wederzijds vertrouwen voor de toekomst en een leuke en passende baan voor onze collega s. Projectdetachering Groen Begin 2014 is intensief gewerkt aan het optimaliseren van de projectdetacheringen in het Groen bij Rova en Visschedijk. Onder verantwoordelijkheid van de manager Beschut Werken zijn 2 teamleiders belast met de begeleiding vanuit Wezo. Voor alle projectdetacheringen geldt dat er een goede koppeling is ingeregeld tussen de betrokken medewerkers en Wezo. Daar is ook bij de detacheringen in het Groen nu voorzien. Planning en Logistiek Om het hoofd te kunnen bieden aan de capaciteitsvraagstukken voor zowel binnen als op locatie (detachering) is vanuit Beschut Binnen een teamleider belast met het inrichten van een goede afstemming en controle. Deze teamleider ondersteunt de manager Beschut Binnen en coördineert de planning. Innovatie Wezo is Haccp-gecertificeerd. Haccp is een verouderde norm die alleen in Nederland wordt gehanteerd. Internationaal wordt steeds meer gewerkt met en gevraagd naar FSSC Wezo heeft besloten in samenwerking met de grootste Food klant om over te gaan naar FSSC norm. 14 WezoWaarde Jaarverslag 2014

15 Verslag Bestuur, toezicht en medezeggenschap De inrichting van bestuur en toezicht (governance) ziet er alsvolgt uit: opdrachtgever Bestuur wsw-cliëntenraad GR WEZO gemeenten Ondernemingsraad aandeelhouder Bestuurder Wezo groep NV Raad van commissarissen De gemeenten Hattem, Dalfsen, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle hebben de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening gezamenlijk belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling WEZO. De gemeenten zijn opdrachtgever voor de GR WEZO en hebben zitting in het Bestuur van de GR WEZO om toe te zien op de uitvoering van de wet. De Gemeenschappelijke Regeling WEZO heeft Wezo groep aangewezen middels een aanwijzingsbesluit als uitvoerder van het bieden van werk aan de doelgroep wsw. Wezo Groep is een naamloze vennootschap waarvan gemeenten aandeelhouder zijn. De directievoering is in handen van de bestuurder en toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder en de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in de statuten en uitgewerkt in directiereglement en reglement raad van commissarissen. De personeelsbelangen worden behartigd door de ondernemingsraad. Wezo groep holding nv heeft 2 100% deelnemingen, zijnde Wezo groep bv en Wezo Flex bv. De bestuurder van Wezo groep holding nv is tevens bestuurder van beide bv s. De wsw-cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenten/ GR bestuur over wsw belangen voortkomend uit de wet wsw en de uitvoering daarvan door gemeenten. Met de ingang van de participatiewet zal de wsw cliëntenraad samengaan met de WWB raad. In bijlage 2 zijn de functionarissen benoemd. Ontwikkelingen governance De gemeente Dalfsen heeft aangegeven na de opheffing van de GR WEZO ook als eigenaar uit Wezo NV te willen treden. Ook voor de andere gemeenten is dit bespreekbaar mits de infrastructuur middels een inkooprelatie blijft bestaan. Het is voor alle partijen wenselijk wanneer Wezo NV door één aandeelhoudende gemeente wordt aangestuurd en daarmee de inkooprelatie voor andere gemeenten in de regio organiseert. De aandeelhouders hebben formeel aan Zwolle verzocht zich uit te spreken over haar bereidheid om na opheffing van GR WEZO 100% eigenaar van Wezo NV te worden en Zwolle heeft hier, onder voorwaarden, mee ingestemd. Als enig eigenaar kan de gemeente Zwolle indien nodig ieder moment pro-actief (bij) sturen, de huidige infrastructuur voor Wsw waarborgen en op termijn inbedden in de toekomstige integrale infrastructuur voor het Sociaal Domein in Zwolle. Voor de financiële afwikkeling van de aandelentransactie zijn de toekomstige baten en lasten van Wezo groep NV maatgevend. De condities waaronder de aandelen over gaan worden onderzocht en besluitvorming daarover wordt voorzien medio Het gestarte onderzoek naar intensievere samenwerking tussen Wezo met de gemeente Zwolle kan ook gevolgen hebben voor de toekomstige governancestructuur. Branchecode Cedris Wezo is aangesloten bij brancheorganisatie Cedris. Cedris heeft een branchecode opgesteld waarop ieder bedrijf aanspreekbaar is. De afspraken hebben te maken met de kwaliteit van de dienstverlening, met de inzet van middelen en ook met transparantie en integer handelen. Doel is om de geleverde kwaliteit inzichtelijk te maken en zo de transparantie binnen en buiten de sector verder te verbeteren. Via collegiale toetsing is Wezo in 2014 getoetst in hoeverre Wezo voldoet aan de uitgangspunten van de code. Getoetste thema s Maatschappelijke taak en positie Bestuur en toezicht Kwaliteit van de dienstverlening, klant oriëntatie en klanttevredenheid Goed werkgeverschap Inzet van middelen Transparantie en integer handelen Het toetsingsteam concludeert dat Wezo op de alle punten geheel voldoet aan de branchecode, behalve de maatschappelijke taak. In algemene zin geldt dat de koers van het bedrijf helder is, maar dat het neerdalen van de nieuwe werkwijze in een gedeelde cultuur nog tijd nodig heeft. WezoWaarde Jaarverslag

16 Verslag Ondernemingsraad Wezo Wezo bereidde zich dit jaar voor op de komst van de Participatiewet. Ook gaf Wezo verder uitvoering aan Wezo in Perspectief. Voor de OR was het dit jaar zaak om goed vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van de dingen die al waren afgesproken en om bij de les te blijven over de toekomst van Wezo. Het jaar 2014 was vooral een toe werken naar 2015, naar de invoering van de Participatiewet en de rol die Wezo zou willen spelen. Wezo nam initiatief en stuurde zelf aan op de status van een full service participatiebedrijf na 1 januari De aandeelhoudende gemeenten, met name gemeente Zwolle, bleken pas in de 2e helft van 2014 voor zichzelf helder te hebben welke rol zij aan Wezo wilden toedelen. Geen full service participatiebedrijf maar alleen de opdracht tot het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening vormt de toekomst van Wezo, zo bleek in het 2e halfjaar van De begroting 2015 diende te worden aangepast op deze opdracht. Dat maakt dat Wezo voor 2015 forse bezuinigingen staan te wachten. Qua organisatie van Wezo veranderde ook het toekomstbeeld: Zwolle wordt enig aandeelhouder, dat was al langer bekend. Nieuw was het voornemen van Wezo en SoZaWe van gemeente Zwolle om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor samenwerking. De OR had in het 1e halfjaar al in de gaten dat er veel onduidelijkheid zou zijn over de toekomst van Wezo en welke keuzes gemeenten zouden maken. Welke medewerkers hebben we in huis na de invoering van de Participatiewet? Daarom besloot de OR in overleg met de bestuurder om de medewerkers te vragen om verlenging van zijn mandaat met een jaar. De OR kreeg het mandaat en de OR-verkiezingen staan nu gepland in december Om zijn daadkracht tussentijds op peil te krijgen, richtte de OR in mei 2014 een Commissie Medezeggenschap op. De OR kreeg vanuit deze Commissie inhoudelijke ondersteuning bij OR- en overlegvergadering. Daarnaast werkten OR en bestuurder ook dit jaar aan een constructieve samenwerking. In februari 2014 gaven OR en bestuurder in een gezamenlijke werkconferentie een eerste aanzet tot een convenant waarin afspraken voor samenwerking zijn opgenomen. In juni lag er een definitief convenant. De komst van dit convenant was een van de uitvloeisels van het proces uit 2013 om te komen tot een betere samenwerking tussen OR en bestuurder. Succesvol was de OR in oktober, in zijn acties om gemeenten zover te krijgen dat zij de tijdelijke contracten van SW-medewerkers voor 1 januari 2015 zouden omzetten in een vast dienstverband. Gemeenten waren hier aarzelend over mede gelet op de financiële gevolgen van de budgetten onder de Participatiewet. De OR bezocht gemeenteraadsvergaderingen, sprak met politieke partijen en riep ook medewerkers op om ook naar de raadsvergaderingen te gaan. Het leidde ertoe dat alle tijdelijke contracten van SW-medewerkers werden omgezet naar een vast dienstverband. Een aantal onderwerpen keerden in 2014 standaard terug op de agenda: vervreemding Groen aan Rova en Axent, de interne organisatie en SW in leiding en staf. Omdat de OR een wezenlijke inhoudelijke bijdrage wilde leveren aan de ontwikkeling van de organisatie en het belang van medewerkers, koos de OR ervoor om over bepaalde onderwerpen de bestuurder van een inhoudelijk advies te voorzien. De uitgebrachte adviezen dienden in de uitvoering van het besluit voor de OR als toetsingspunten. De OR adviseerde in 2014 inhoudelijk ongevraagd over de volgende onderwerpen: Vervreemding Groen (De OR voorzag de bestuurder van aanvullende adviezen) Interne organisatie van Wezo Outsourcing Metaal Sw in leiding en staf Op het gebied van regelingen voor medewerkers sprak de OR met de bestuurder over: de bezoldigingsregeling een consignatieregeling een gedragscode relaties op het werk* een pauzetijdenregeling een indexering van de bijdrage koffie / thee* een regeling cameratoezicht* een regeling verplicht verlof 2015* de werkkostenregeling *OR heeft ingestemd 16 WezoWaarde Jaarverslag 2014

17 De OR in cijfers Samenstelling OR: 15 zetels waarvan 9 zetels zijn bezet Samenstelling Commissie MZ: 6 leden Dagelijks Bestuur: 4 leden Aantal OR vergaderingen: 9 Aantal keren agendaoverleg bestuurder en DB OR: 9 Aantal overlegvergaderingen: 9 Aantal keren overleg met vertegenwoordiging van de RvC: 2 Aantal trainingsdagen OR: 2 WezoWaarde Jaarverslag

18 Toelichting financiële resultaten Resultaat Door de outsourcing van de groenvoorziening en een gewijzigd financieringsmodel met gemeenten zijn de verhoudingen van kosten en opbrengsten aanzienlijk gewijzigd t.o.v Dit blijkt uit de volgende resultaatopstelling verschil Loonkosten wsw personeel Bedrijfskosten Incidentele lasten / baten Toegevoegde waarde Totaal kosten wsw Inkoop wsw dienstverlening Bijdrage in het exploitatietekort Totaal bijdrage gemeenten Resultaat wsw transitiekosten resultaat jaarrekening Resultaat uit trajecten komt in mindering op de kosten van de sw-dienstverlening. De totale kosten van de wsw uitvoering voor gemeenten in 2014 bestaande uit de loonkosten wsw, de kosten van de begeleidingsorganisatie en infrastructuur, onder aftrek van de detacheringsvergoeding en productieopbrengsten bedragen 24,8 mln. Dit bedrag is , lager dan in Bijdrage gemeenten De totale bijdrage van gemeenten aan Wezo bestaat uit de inkoop door de opdrachtgevende gemeenten van de dienstverlening van Wezo voor het bieden van werk en de bijdrage van de aandeelhoudende gemeenten in dekking van het exploitatietekort. Voor de inkoop van de wsw dienstverlening is met ingang van 2014 een vernieuwd financieringsmodel met de deelnemende gemeenten en de gemeenten Olst-Wijhe en Oldebroek is overeengekomen. Tot 2013 sluisden alle gemeenten de ontvangen rijkssubsidie via de GR WEZO door naar Wezo groep. Met ingang van 2014 is de financiering gebaseerd op de kostprijs van een wswwerkplek. De inkoopwaarde van de wsw dienstverlening door Wezo voor gemeenten is ten opzichte van 2013 gemiddeld verhoogd met ca ,- per SE naar een begroot kostendekkend bedrag. Afrekening vindt plaats voor de werkelijke loonkosten per gemeenten en het aantal fte op de 3 typen werkplekken beschut binnen, detacheringen en Begeleid Werken. Ten opzichte van 2013 is er door de opdrachtgevende gemeenten 1,75 mln meer subsidie aan de voorkant verstrekt. De overige gemeenten betalen ook in 2014 de rijkssubsidie per SE. De aandeelhoudende gemeenten zijn 1,8 mln minder gaan betalen voor de dekking van het exploitatietekort. Incidentele lasten / baten: Loonsuppletie en ww-rechten Bij de outsouring van de groenvoorziening in 2013 is voor 4 personen een loonsuppletieregeling overeengekomen vanwege het verschil in CAO s. Daarnaast is 1 persoon ontslagen, waarvoor Wezo eigen risico drager is voor de WW fase en de boven- en nawettelijke rechten. In totaliteit is een diverse last in de exploitatie 2013 opgenomen van ,-. In 2014 is een bedrag van ,- hiervan vrijgevallen omdat de persoon werk heeft gevonden. Rekening houdend met dit positief incidenteel verschil van 0,5 mln en de gewijzigde financiering vanuit gemeenten ten opzichte van de loonkosten, is het operationeel bedrijfsresultaat van Wezo in ,7 mln slechter uitgekomen dan over Het operationeel resultaat bestaat uit de toegevoegde waarde (netto omzet onder aftrek van de kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk) onder aftrek van de bedrijfskosten. Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is in 2014 met 1,4 mln afgenomen ten opzichte van In 2013 was enkel de groenvoorziening ten behoeve van de gemeente Zwolle ondergebracht bij Rova en werden onder groenmedewerkers gedetacheerd naar Rova. Vanaf 2014 detacheert Wezo ook de groenmedewerkers naar rova voor het werk voor de gemeenten Hattem, Zwartewaterland en Raalte. De commerciële groenopdrachten zijn per 1 januari 2014 overgegaan naar Visschedijk/ Axent en Wezo wordt ingehuurd om het werk te doen. De inleenvergoeding is 1,4 mln lager dan de omzet in eigenbeheer in 2013 omdat de bedrijfskosten van werkleiding en materieel zijn overgegaan naar de beide samenwerkingspartners en dus niet meer gedekt hoeven te worden uit de omzet. Het aantal personen in de groen is met 20 FTE gedaald naar 18 WezoWaarde Jaarverslag 2014

19 132 FTE, o.a. omdat ca. 10 personen niet geschikt waren om te detacheren en ca.10 FTE in de ondersteunende afdelingen niet mee overgegaan zijn. De toegevoegde waarde van Reintegratie (Wezo Flex) is met ,- gedaald naar ,-. Begin 2014 zijn er volop trajecten voor gemeenten uitgevoerd, waaronder een grote screeningsopdracht voor de gemeenten Zwolle. In de loop van 2014 droogde de trajectenstroom op en eind 2014 liepen er slechts enkele trajecten. Het aantal extern werkenden in detachering (individueelproject-groen) en Begeleid Werken is met 3 FTE gestegen tot gemiddeld 405 FTE over Rekening houdend met de 20 FTE van de groen die intern zijn gaan werken per 1 januari 2014, is er een stijging van 23 FTE gerealiseerd in detacheringen tot een totaal van 405 FTE ( 48 % van het totaal). De toegevoegde waarde op de individuele en projectdetacheringen (niet groen) steeg met 5 % naar 2,8 mln bij een stijging van 25 FTE naar 277 FTE. De toegevoegde waarde van Beschut binnen is met 6 % tot 1,6 mln gedaald bij een overeenkomstige daling van het aantal FTE. Door een intentieovereenkomst met 2 grote klanten in de food en de metaal was er een ambitie voor 2014 om het rendement te verbeteren door een duurzame grotere orderstroom tegen betere prijzen. De verhoogde afname door deze klanten is pas tegen het einde van 2014 gaan lopen, waardoor het rendement uiteindelijk op het niveau van 2013 is gebleven. In 2014 was er sprake van een grillige werkvoorraad. In het begin van het jaar zijn er zelfs personen van collega Sw bedrijf Larcom ingeschakeld, in het 3e kwartaal was er erg weinig werk voorhanden en in het 4e kwartaal zijn personen van groen ingepast om het werk gedaan te krijgen. Operationele bedrijfskosten Deze lasten zijn ,- lager dan in De loonkosten van het overig personeel zijn gedaald met ,- bij een gelijkblijvend aantal fte. In 2013 en 2014 is er geïnvesteerd in Commercie en P&O begeleiding, welke begeleiding eind 2014 weer afgebouwd is. De inhuur van 3 consulenten voor het begeleiden van gemeentelijke trajecten is gestopt bij het vervallen van de aanmeldingen van trajecten. Ook de inhuur van een teamleider in de productie is in 2014 gestopt. Eind 2014 waren er 56 formatieplaatsen begeleidend personeel. De geplande verkoop in 2014 van het werkmaterieel in de groen aan de samenwerkingspartners is nog niet gerealiseerd, maar de gemaakte werkmaterieelkosten worden wel doorberekend. Loonkosten wsw De totale loonkosten wsw zijn met 0,2 mln gedaald als gevolg van een daling van 8 fte. De cao voor de wsw liep eind 2013 af. Met een daling van de pensioenlasten en een stijging van de sociale lasten komen de loonkosten per fte in 2014 uit op het niveau van Transitiekosten Voor de transitie van Wezo zijn er in 2014 frictiekosten gemaakt zoals kosten van onderzoek overname kwekerij, herinrichting van de salarisadministratie, de begeleidingskosten om de medewerkers in leiding en staf door te laten stromen en kosten van ondersteuning bij de professionalisering van P&O. Het bestede bedrag van ,- wordt via de resultatenrekening ten laste van het eigen vermogen gebracht. Eigen Vermogen In 2011 hebben de B&W s van de deelnemende gemeenten als aandeelhouder ingestemd met de strategische beleidsvisie Wezo in perspectief en voor de te maken transitiekosten is een bedrag van 2,2 mln beschikbaar gesteld. Na verwerking van de transitiekosten 2014 ten laste van de overige reserve bedraagt het eigen vermogen eind ,9 mln. Dit bedrag zal in 2015 worden aangewend voor financiering van o.a. afvloeiingskosten voor begeleidend personeel zoals in de begroting 2015 opgenomen. De Colleges van B&W van de aandeelhoudende gemeenten hebben zich garant gesteld voor het negatief resultaat 2014 en Investeringen Aan (vervangings) investeringen in de bedrijfsuitrusting is in ,- uitgegeven. Dit bedrag is de laatste jaren dalende door de beweging van binnen naar buiten. Het grootste gedeelte hiervan is besteed aan computerhard en software, naast een metaal zaagmachine en kleine investeringen. WezoWaarde Jaarverslag

20 Vooruitblik 2015 De Participatie Wet per 1 januari 2015 en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen beïnvloeden in grote mate de toekomst van Wezo. Onder de Participatiewet is er geen instroom meer in de huidige wsw, zodat er de komende jaren sprake is van een afbouw van het aantal SW-medewerkers. Gemeenten oriënteren zich op langere termijn op de integratie van de uitvoering van de SW-dienstverlening binnen een nieuwe infrastructuur voor de Participatiewet en het Sociaal Domein. Wezo is vooralsnog de uitvoeringsorganisatie voor de SW-opdracht van gemeenten in de regio Zwolle. Binnen deze opdracht is een infrastructuur opgebouwd van begeleiding, kennis, instrumenten, netwerken, huisvesting, productiemiddelen etc. Dalfsen, Zwartewaterland en Raalte overwegen om een gedeelte van de SW-medewerkers wellicht elders of anders onder te brengen in de komende jaren. De gemeenten Hattem heeft aangegeven dat Wezo de komende 5 jaar de SWmedewerkers blijft begeleiden. Gemeenten verwachten geen aanvullende opdrachten in het kader van de Participatiewet aan Wezo te verstrekken. De gemeente Zwolle vraagt Wezo samen met de eenheid SoZaWe van de gemeente Zwolle de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen met als doel de meest effectieve inzet van de gezamenlijke kennis en infrastructuur te realiseren met het best haalbare maatschappelijke resultaat. De samenwerking zal aansluiting vinden bij de Zwolse aanpak binnen het Sociaal Domein. In dit kader past ook het voornemen van de gemeente Zwolle om de aandelen van Wezo NV van de 4 andere gemeenten over te nemen en enig aandeelhouder te worden. Doordat er alleen sprake is van uitstroom zal het aantal fte dalen van 845 fte over 2014 naar 830 fte in De inkooptarieven wsw dienstverlening 2015 voor de deelnemende gemeenten zijn vastgesteld door het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO. Het vervallen van re-integratieopdrachten voor gemeenten in 2015 geeft een aanzienlijke omzetdaling. Er wordt een kleine stijging van het aantal detacheringen begroot en een betere marge op de produktie-omzet. In de begeleidingsorganisatie worden ingrepen gedaan om de dalende omzet te kunnen compenseren. Een aantal tijdelijke contracten wordt niet verlengd en een aantal personen zijn boventallig verklaard omdat werkzaamheden zijn komen te vervallen. De omzet daling kan niet volledig gecompenseerd worden door lagere kosten vanwege o.a. vaste huisvestingslasten, zodat het exploitatietekort van 2014 van 0,25 mln oploopt naar 0,5 mln in WezoWaarde Jaarverslag 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015

Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015 Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015 Inleiding Eind 2014, begin 2015 hebben de raden van Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle onder voorwaarden ingestemd

Nadere informatie

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren November 2015 Auteur: H. Kerkdijk MMO Transitie Wsw BWR gemeente Haren 1 Inhoud 1. Actuele situatie... 3 1.1. Liquidatie GR BWR... 3 1.2. Harense Wsw medewerkers... 3

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 5 Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke Regeling WEZO Datum: 16 december 2014 Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen Decosnummer:

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Commissarissen. Organisatie. Algemene gegevens

Profiel lid Raad van Commissarissen. Organisatie. Algemene gegevens Profiel lid Raad van Commissarissen Organisatie Algemene gegevens Tomingroep is een succesvol SW-bedrijf. Het bedrijf boekt al jaren goede resultaten en heeft een goed eigen vermogen. De historie van Tomingroep

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting Goede Raad Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009 Samenvatting Inleiding De uitvoeringsstructuur in de sociale zekerheid is veranderd: CWI en UWV zijn samengevoegd.

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Arbeidsontwikkelbedrijf

Arbeidsontwikkelbedrijf Samen werken aan werk is de toekomst 1 Agenda 1. Aanleiding voor informatieve raadssessie 8-5-2017 2. Wat er aan vooraf ging? 3. Wat wij willen bereiken? 4. Welke stappen gezet zijn? 5. Wat Werkbedrijf

Nadere informatie

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw 1. Wat moet er gebeuren? De liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw wordt uitgevoerd aan de hand van drie sporen: 1. De afbouw

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen Informatiebijeenkomst 3 oktober 2014 Jaco van Velden, IROKO Inhoud 1. WOZL op dit moment 2. De Participatiewet 3. De opdracht 4. Scenario s voor Beschut Werken 5.

Nadere informatie

Notitie: Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle

Notitie: Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle Notitie: Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle 1. Inleiding In 214 is besloten de gemeenschappelijke regeling GR-WEZO op te heffen (bestaande uit de gemeenten Zwolle, Hattem, Raalte, Zwartewaterland

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Cliëntenraad Jaarverslag 2016

Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Voorwoord In het jaar 2016 heeft de cliëntenraad van Rijndam Revalidatie verschillende overleggen gehad, adviezen gegeven en activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag legt

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

BEP GEN. Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwikkelingen WAA. Informatie voor de raad, ter kennisgevi g.

BEP GEN. Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwikkelingen WAA. Informatie voor de raad, ter kennisgevi g. g evn e en t e BEP GEN Limburg Raadsinformatiebrief Onderwerp: Ontwikkelingen WAA Informatie voor de raad, ter kennisgevi g. Burgemeester en wethouders van Berg n, De secretaris, De burgemeest r, 3-2017

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland. Toelichting concept-oprichtingsbesluit

Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland. Toelichting concept-oprichtingsbesluit Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland Toelichting concept-oprichtingsbesluit Inhoudsopgave Doel, uitgangspunten en randvoorwaarden Organisatie en financiën Governance Proces en communicatie Doelen,

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie