Door middel van deze brief willen wij u onze beleidsnota Fryslân op het juiste spoor doen toekomen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door middel van deze brief willen wij u onze beleidsnota Fryslân op het juiste spoor doen toekomen."

Transcriptie

1 Aan: CC: Provinciale Staten van Fryslân Postbus HM Leeuwarden Gedeputeerde Staten van Fryslân Onderwerp: WgSiF-Document: Fryslân op het juiste Spoor Geachte Statenleden, Leeuwarden, 1 februari 2013 Door middel van deze brief willen wij u onze beleidsnota Fryslân op het juiste spoor doen toekomen. De Werkgroep Spoor in Friesland (WgSiF) is van mening dat, na het afblazen van de spoorlijn Groningen-Heerenveen, de provincie Fryslân haar best moet doen om een groot deel van de daarmee vrijgevallen RSP-gelden in te zetten ten behoeve van de OV-bereikbaarheid van Fryslân. De voorstellen waarmee het college van Gedeputeerde Staten tot op heden is gekomen zijn een stap in de goede richting, maar benutten nog niet de volle potentie die Fryslân op OVgebied te bieden heeft. De werkgroep mist een integrale visie op de mogelijkheden om het openbaar vervoer per spoor in Fryslân te verbeteren. Derhalve hebben ondergetekenden zélf een beleidsnota opgesteld: Fryslân op het juiste spoor. Deze nota sluit uiteraard nauw aan op de projecten die reeds in gang zijn gezet, maar biedt ook inzicht in mogelijkheden om het OV in Fryslân naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Kenmerkend voor onze nota is dat wij uitgaan van een horizon die verder in de tijd ligt. De concessie voor de regionale spoorlijnen loopt af in In verband met de lange doorlooptijd van infrastructurele maatregelen is het wenselijk om nu al te beginnen met een tijdpad voor maatregelen die pas bij de concessiewisseling in zullen gaan. Wij denken dan bijvoorbeeld aan het overwegen van elektrificatie van de regionale spoorlijnen, iets wat gezien de verwachte stijging van de brandstofprijzen en het afschaffen van de rode diesel wellicht ook economisch kan zijn: een eenmalige investering die de structurele kosten omlaag brengt. Als financiële dekking voor de in onze beleidsnota voorgestelde maatregelen kijken wij eerst en vooral naar de RSP-gelden die zijn vrijgevallen met het afblazen van de spoorlijn Groningen- Heereveen. Daarnaast adviseren wij om wat betreft de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle in te haken op de landelijke discussie over het opwaarderen van het zogenaamde kernnet met ERTMStreinbeveiliging en 25kV-bovenleidingsspanning. Hoogachtend, mr. drs. Arthur Kamminga Zelfstandig vervoersontwikkelaar Menno van der Veen Voorzitter Werkgroep Spoor in Fryslân Correspondentieadres: Jan van Scorelstraat CV Leeuwarden

2 Spoorvisie van de Werkgroep Spoor In Fryslân Fryslân op het juiste spoor Januari 2013

3 Voorwoord De Werkgroep Spoor in Fryslân heeft tot doel om het gebruik van de spoorweginfrastructuur in de provincie Fryslân te bevorderen en overheden te stimuleren om te investeren in het spoor. Op deze wijze kan het spoor bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid en duurzame economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De spoorvisie Fryslân op het juiste spoor is het resultaat van een door de werkgroep uitgevoerde analyse van het huidige spoorgebruik in Fryslân, de reeds bestaande plannen voor de toekomst en realistisch mogelijkheden om het spoorgebruik in de toekomst verder te stimuleren. Kijk voor meer informatie op de website van de WGSIF: 2

4 Inhoud A Concrete maatregelen Leeuwarden Groningen Bremen (D) 4 Harlingen Haven Franeker Leeuwarden 7 Leeuwarden Sneek Stavoren 9 Leeuwarden Heerenveen Zwolle 11 B Duurzaam spoorvervoer Elektrificatie noordelijke nevenlijnen 13 Goederenvervoer per spoor 14 Aanbevelingen 16 3

5 Deel A Concrete maatregelen Leeuwarden Groningen ( Bremen) De spoorlijn Leeuwarden Groningen verbindt de provinciehoofdsteden van Fryslân en Groningen. Op dit traject rijden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. De sneltrein stopt onderweg alleen in Buitenpost en is met name populair onder forensen en studenten die op dit traject pendelen. De stoptrein heeft een belangrijke rol in de ontsluiting van de aan de spoorlijn gelegen plaatsen: Hurdegaryp, Feanwâlden, De Westereen en Buitenpost. Twee sneltreinen per uur De verbetering van de spoorlijn Leeuwarden Groningen is opgenomen als concreet project in het Regio-Specifiek Pakket (RSP). Tot 2017 worden maatregelen uitgevoerd die het mogelijk moet maken om ieder uur twee sneltreinen te laten rijden. De maatregelen in Fryslân zijn beperkt. In Leeuwarden wordt een extra perron (spoor 6b) gebouwd en tussen Leeuwarden en Feanwâlden wordt de baanvaksnelheid verhoogd naar 130 kilometer per uur. Maatregelen zijn onvoldoende Hoewel het positief is dat er wordt geïnvesteerd in de spoorlijn Leeuwarden Groningen, vreest de Werkgroep dat de maatregelen onvoldoende zijn. De snelheidsverhoging op het traject Leeuwarden Feanwâlden maakt het maar nét mogelijk dat de tweede sneltrein kan rijden; een vertraging zal snel worden doorgegeven op andere treinen, waardoor een olievlekwerking optreedt. Tussen Leeuwarden en Feanwâlden is maar één passeermogelijkheid, in Hurdegaryp. Hier is spoor 2 het doorgaande spoor en spoor 1 het passeerspoor. In de huidige dienstregeling passeren hier alleen de stoptreinen elkaar. Doordat het passeerspoor slechts een beperkte lengte heeft is Hurdegaryp ongeschikt om sneltreinen elkaar te laten passeren: door de korte lengte van het passeerspoor zal tenminste één van de treinen moeten stilstaan of zeer langzaam rijden. 4

6 Werkgroep: vóór 2017 traject Camminghaburen Hurdegaryp verdubbelen De Werkgroep is van oordeel dat een stabiele treindienst met 4 treinen per uur (2 stoptreinen en 2 sneltreinen) tussen Leeuwarden en Groningen alleen mogelijk is indien het spoor tussen Leeuwarden en Feanwâlden partieel verdubbeld wordt. Het traject tussen Leeuwarden Camminghaburen en Hurdegaryp is hier het meest voor geschikt. Er zijn slechts twee enkelsporige overwegen op dit traject (Alddiel en bij Tytsjerk); de overweg in de N355 bij Hurdegaryp is al dubbelsporig. Bovendien is dubbelspoor hier zonder grote of kostbare ruimtelijke ingrepen inpasbaar. Werkgroep: vóór 2017 snelheid Leeuwarden Feanwâlden omhoog naar 140 km/h Het plan is om de baanvaksnelheid vóór 2017 te verhogen van 100 naar 130 km/h. De Werkgroep stelt dat het opportuun is om hier 140 km/uur van te maken. De meerkosten voor deze hogere snelheid zijn marginaal terwijl hierdoor meer ruimte ontstaat om vertragingen in te halen. Tussen Feanwâlden en de grens met Groningen is de baanvaksnelheid reeds 140 km/h. Werkgroep: tijdpad naar volledige verdubbeling en elektrificatie na 2017 Ondanks de maatregelen ten behoeve van een tweede sneltrein blijft de capaciteit van de spoorlijn Leeuwarden Groningen suboptimaal: nog zijn er lange enkelsporige deeltrajecten waardoor treinen in tegenovergestelde richtingen elkaar bij vertragingen snel in de weg zitten. Bij vier treinen per uur per richting leidt dit tot olievlekwerking. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de treinverbinding is daarom laag. De enige structurele oplossing is een volledige verdubbeling van het gehele traject. Met het oog op duurzaam verkeer en vervoer en stijgende dieselprijzen pleit de Werkgroep voor een tijdpad naar elektrificatie van de noordelijke nevenlijnen. In 2020 loopt de concessie voor deze spoorlijnen af en wordt naar verwachting nieuw materieel besteld. Omdat elektrificatie tijdens de looptijd van een concessie leidt tot hoge kosten in verband met aanpassing van niet-afgeschreven materieel, is 2020 een uitgelezen kans om over te schakelen op elektrische treinen. Indien de concessie wederom een tijdsduur heeft van 15 jaar, doet een volgende kans zich pas in 2035 voor. (Zie verder onder project B1.) Werkgroep: aansluiting zoeken bij project sneltrein Groningen Bremen De Provincie Groningen en Duitse deelstaat Niedersachsen werken aan de realisatie van een sneltrein tussen Groningen en Bremen. De Werkgroep stelt dat de Provincie Fryslân bij dit initiatief moet aanhaken en moet inzetten op het geheel of gedeeltelijk doortrekken naar Leeuwarden van deze sneltreinen. In de zomermaanden kunnen bovendien enkele treinen doorrijden naar Harlingen Haven, in aansluiting op de boten van/naar Vlieland en Terschelling. 5

7 Snelheidsverhoging Leeuwarden - Feanwâlden naar 140 km/uur Hurdegaryp - Camminghaburen ook vóór 2017 verdubbelen Aansluiting Fryslân op plannen sneltrein Groningen - Bremen v.v. Reeds verdubbeld Verdubbeling vóór 2017 gepland Tijdpad naar verdubbeling resterende delen ná 2017 Maatregelenkaart spoorlijn Leeuwarden - Groningen 6

8 Harlingen Haven Franeker Leeuwarden De trein Harlingen Haven Leeuwarden heeft een belangrijke rol voor de ontsluiting van Noordwest-Fryslân, met name voor forensen en scholieren. Ook vervult deze lijn een toeristische functie, onder andere in aansluiting op de veerboten naar Vlieland en Terschelling. Optimalisatie De huidige ambitie voor de spoorlijn naar Harlingen is beperkt. Er wordt gewerkt aan kleine optimalisaties: snellere wissels in Dronrijp en Franeker waardoor treinen sneller de stations kunnen binnenrijden en vertrekken. Deze ontwikkeling juicht de Werkgroep toe. Daarnaast wordt gekeken naar het spoorgebruik en mogelijke infrastructurele aanpassingen rondom het station van Leeuwarden. Werkgroep: baanvaksnelheid waar mogelijk naar 140 km/uur De Werkgroep is van mening dat de spoorlijn Leeuwarden Harlingen meer ambitie kan gebruiken. Het verhogen van de baanvaksnelheid van 100 naar 140 km/uur verkort de reistijd en maakt ruimere aansluitingen in Leeuwarden mogelijk. Daarnaast vergroot dit de speling in de dienstregeling, waardoor de treinverbinding kwalitatiever en betrouwbaarder wordt. Werkgroep: onderzoek mogelijkheden en meerwaarde sneltrein Gezien het grote verschil in het aantal reizigers van/naar Harlingen en Franeker enerzijds en Deinum en Dronrijp anderzijds, kan het de moeite waard zijn om te onderzoeken of een sneltrein op dit traject meerwaarde heeft. Een treinreis van Leeuwarden naar Harlingen Haven duurt momenteel 25 minuten voor een traject van 27 kilometer, een gemiddelde snelheid van 65 kilometer per uur. Een sneltrein in combinatie met voornoemde snelheidsverhoging kan dit terugbrengen naar ongeveer 18 minuten. 7

9 Snelheidsverhoging naar 140 km/uur Onderzoek sneltrein Harlingen - Leeuwarden Maatregelenkaart spoorlijn Harlingen Haven - Leeuwarden 8

10 Leeuwarden Sneek Stavoren De spoorlijn Leeuwarden Stavoren vormt de belangrijkste OV-ontsluiting van Zuidwest- Fryslân. Met name het traject tussen Leeuwarden en Sneek is druk. Derde trein naar Sneek Dankzij een passeerspoor bij Sneek Noord kunnen nu drie treinen per uur tussen Leeuwarden en Sneek rijden, waardoor een 20-minutendienst ontstaat. Dit sluit goed aan op de tijden van de huidige treinen naar Zwolle. Werkgroep: snelheidsverhoging Leeuwarden Sneek Noord naar 140 km/uur Door de snelheid tussen Leeuwarden en Sneek te verhogen naar 140 km/uur kan de reistijd worden verkort en ontstaat meer ruimte om aansluitingen te verbeteren of vertragingen in te halen. Hierdoor ontstaat een kwalitatievere en beter betrouwbare treinverbinding. Werkgroep: in de spits meer treinen Leeuwarden Sneek IJlst v.v. Door een snelheidsverhoging tussen Leeuwarden en Sneek Noord ontstaat ook ruimte om in de spits meer treinen te laten rijden, bijvoorbeeld vier keer per uur tussen Leeuwarden en Sneek. Ook zou een deel van de in Sneek kerende treinen kunnen doorrijden naar IJlst. Stoomtrein Sneek Stavoren De Friese Stoomtrein Maatschappij had plannen om toeristische treinen met stoomtractie te laten rijden tussen Sneek en Stavoren. Deze stichting is failliet gegaan, ondanks dat in beide plaatsen de infrastructurele aanpassingen bijna voltooid waren. In een recente studie is naar voren gekomen dat zelfstandige exploitatie zonder subsidie niet haalbaar is. Een alternatief is de exploitatie te integreren in de normale treindienst van Arriva. De Werkgroep stelt dat een toeristische stoomtrein niet ten koste mag gaan van de huidige treinverbinding van Arriva. Integratie in de reguliere treindienst lijkt ons om diverse praktische redenen ook niet haalbaar. Werkgroep: toeristische stoomtrein als sociaal project Er zijn een aantal toeristische stoomtreinen in Nederland, maar die zijn allemaal op ruime afstand van Fryslân. De STAR in Stadskanaal, SHM in Hoorn en VSM in Beekbergen zijn de dichtstbijzijnde. De Werkgroep denkt dat er ruimte is voor een stoomtrein in Zuidwest- Fryslân en wijst erop dat museumspoorlijnen elders in Nederland door lokale overheden gebruikt worden voor sociaal beleid. Dergelijke organisaties zijn bij uitstek geschikt voor het opdoen van werkervaring en kunnen een rol spelen in re-integratie. Een subsidie aan een museumspoorlijn sorteert effect op zowel werkgelegenheid, toerisme als op het gebied van re-integratie, scholing en werkervaring. Al deze aspecten zouden moeten worden meegenomen bij een beslissing over dit project. 9

11 Snelheidsverhoging naar 140 km/uur In de spits meer treinen Leeuwarden - Sneek - IJlst v.v. Toeristische stoomtrein Sneek - Stavoren v.v. als sociaal project Maatregelenkaart spoorlijn Leeuwarden Sneek Stavoren 10

12 Leeuwarden Heerenveen Zwolle De spoorlijn Leeuwarden-Zwolle is onderdeel van het nationale kernnet. Daarnaast heeft deze spoorlijn een belangrijke rol voor verplaatsingen op de as Leeuwarden-Heerenveen. Ieder uur rijdt er één volwaardige Intercity van Leeuwarden naar Rotterdam, één op alle stations stoppende Intercity van Leeuwarden naar Den Haag en in de spits een stoptrein van Leeuwarden naar Wolvega. Vanaf de zomer van 2013 gaat de stoptrein doorrijden naar Meppel en vanaf 2014 gaat deze trein ook buiten de spits rijden. Vier treinen per uur Vanaf 2017 moeten ieder uur twee volwaardige Intercity s tussen Leeuwarden en Zwolle (verder naar Rotterdam/Den Haag) en twee stoptreinen tussen Leeuwarden en Meppel rijden. De Werkgroep merkt op dat er vanaf dat moment dus geen rechtstreekse treinverbinding meer is met Zwolle vanaf de stations Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega. Vanaf 2021 moeten deze stoptreinen doorrijden naar Zwolle, maar daarvoor moet eerst het spoor tussen Zwolle en Herfte (splitsing met spoorlijn naar Emmen) worden uitgebreid. Tot die tijd zullen reizigers in Steenwijk moeten overstappen op de Intercity naar Zwolle. In Meppel geeft de stoptrein géén aansluiting richting Zwolle, wel richting Groningen. Werkgroep: aanpak spoor Zwolle-Herfte heeft topprioriteit; aanpak vóór 2017 Het traject tussen Zwolle en de gelijkvloerse splitsing bij Herfte is onacceptabel druk. Ieder uur rijden er tien reizigerstreinen per richting, waardoor er geen ruimte is voor meer treinen naar Leeuwarden. Wat betreft de Werkgroep verdient de aanpak van dit knelpunt topprioriteit. De ambitie zou moeten zijn om het knelpunt niet in 2021 maar in 2017 te hebben opgelost. Dit voorkomt dat reizigers van de stoptreinstation tussen Leeuwarden en Meppel vanaf 2017 hun rechtstreekse verbinding met Zwolle verliezen en in Steenwijk zullen moeten overstappen op de Intercity naar Zwolle (en verder). Station Leeuwarden Werpsterhoek Net ten noorden van de voormalige halte bij Wirdum wordt een nieuw station voorzien, Leeuwarden Werpsterhoek. De realisering en ingebruikname van dit station is voorzien rond 2018/2020, afhankelijk van de ontwikkeling van de woningbouw aan de zuidkant van Leeuwarden. In de jaren daarvoor worden al wel twee onderdoorgangen aangelegd. De Werkgroep vraagt zich af of dit project een herijking nodig heeft nu de crisis in de woningbouw wellicht lange tijd zal aanhouden. Station Werpsterhoek zou evenwel een belangrijke rol kunnen spelen als transferium. Om een frequentere verbinding met het centrum van Leeuwarden te bieden kan overwogen worden om een deel van de treinen uit Groningen naar dit station door te laten rijden. 11

13 Werkgroep: onderzoek naar snelheidsverhoging, elektrificatie met 25 kv en aanleg ERTMS In het verlengde van de landelijke discussie over verbetering van het spoor kan de spoorlijn Leeuwarden Zwolle worden opgewaardeerd naar specificaties vergelijkbaar met die van de in december 2012 opgeleverde Hanzelijn. Deze nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle is ontworpen voor snelheden tot 200 kilometer per uur en is uitgerust met het Europese beveiligingssysteem ERTMS, naast het Nederlandse ATB. Bovendien is de spoorlijn voorbereid op een hogere bovenleidingspanning: 25 kilovolt wisselstroom in plaats van het in Nederland gebruikelijke 1500 Volt gelijkstroom. De spanning van 25 kv sluit beter aan op die van andere Europese landen en is min of meer een voorwaarde voor snelheden hoger dan 160 kilometer per uur. De huidige maximumsnelheid tussen Leeuwarden en Zwolle is 140 kilometer per uur, het maximum wat het beveiligingssysteem ATB toestaat. De spoorlijnen van Leeuwarden en Groningen naar Zwolle zijn door hun geïsoleerde ligging en aansluiting op de Hanzelijn geschikt om te worden omgebouwd als eerste stap in een gefaseerde opwaardering van het gehele Nederlandse hoofdspoorwegennet. Station Leeuwarden Werpsterhoek Ieder uur 2x Intercity en 2x Sprinter Topprioriteit voor uitbreiding spoor Zwolle - Herfte v.v. Onderzoek naar mogelijkheden voor snelheidsverhoging, 25 kv en ERTMS Maatregelenkaart spoorlijn Leeuwarden Zwolle 12

14 Deel B Duurzaam spoorvervoer Elektrificatie noordelijke nevenlijnen De noordelijke nevenlijnen zijn niet geëlektrificeerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat de dieselprijzen in de toekomst verder zullen stijgen. Dit heeft gevolgen voor de exploitatiekosten van deze spoorlijnen en daarmee het aanbod dat kan worden gerealiseerd. Overschakelen op elektrische treinen tijdens de looptijd van een concessie is zeer kostbaar, aangezien dan nog niet-afgeschreven treinen moeten worden vervangen of kostbare aanpassingen moeten ondergaan. In 2020 loopt de concessie voor de noordelijke nevenlijnen af en dit is de kans om te kiezen voor elektrische treinen. Werkgroep: vanaf 2020 elektrische treinen op noordelijke nevenlijnen Indien de noordelijke nevenlijnen in 2020 geëlektrificeerd zijn kan in de nieuwe concessie voor deze spoorlijnen worden uitgegaan van elektrische treinen. Doordat spoorconcessies een lange looptijd hebben zal deze kans zich in de jaren daarna niet meer voordoen. Behalve het milieu en minder gevoeligheid voor stijging van de dieselprijs zijn er meer voordelen van elektrische treinen. Een belangrijk aspect is dat er minder geluid wordt geproduceerd, wat met name voor omwonenden van stations een grote verbetering van de woonkwaliteit zal opleveren. Daarnaast is het ook mogelijk om met de treinen sneller op te trekken. Dit komt de reistijd en de punctualiteit van de trein ten goede. Een bijkomend voordeel is dat het in geval van een stremming van het spoor tussen Leeuwarden en Meppel mogelijk wordt om treinen via Groningen om te leiden. Om in 2020 de elektrificatie voltooid te hebben moet er de komende jaren reeds worden gestart met het maken van een tijdpad en afspraken met ProRail en de Provincie Groningen. 13

15 Goederenvervoer per spoor In Fryslân is er geen goederenvervoer per spoor meer sinds het wegvallen van de containershuttle tussen Leeuwarden en Rotterdam. Dit is betreurenswaardig, aangezien het vervoer per spoor één van de meest milieuvriendelijke manieren van transport is. Dit geldt zeker wanneer met elektrische tractie wordt gereden, zoals met de containertrein het geval was. Binnenvaart In Fryslân is de laatste jaren veel ingezet op binnenvaart. Ook het vervoer van containers is verhuisd naar het water, ondanks dat deze modaliteit een stuk milieuvervuilender is dan de elektrische trein waarmee de containers voorheen vervoerd werden. Bovendien is het niet verstandig om afhankelijk te zijn van één modaliteit. Het ongeluk met de sluis bij Eefde (Gelderland) waardoor Twente voor maanden per binnenvaart onbereikbaar werd dient daarbij als belangrijke waarschuwing. Ook bij ijsgang tijdens een strenge winter kan Fryslân geruime tijd onbereikbaar worden. Het is derhalve van belang voor de transportzekerheid om ook het vervoer van goederen per spoor niet uit het oog te verliezen. Werkgroep: Railterminal Friesland stand-by laten De overslaglocatie Railterminal Friesland in Leeuwarden is nog steeds aanwezig, ondanks dat hier inmiddels geen containertreinen meer vertrekken. Gezien de kwetsbaarheid van Fryslân ten aanzien van binnenvaartstremmingen en om toekomstige economische ontwikkelingen niet te blokkeren is het van belang dat deze terminal ook beschikbaar blijft voor containervervoer per spoor. In geval van een stremming kunnen trein dan snel de vervoersfunctie van de binnenvaart overnemen. Het is bovendien niet uit te sluiten dat als gevolg van stijgende dieselprijzen en overproductie van elektriciteit het in de toekomst voor verladers aantrekkelijk kan zijn om juist lading van de binnenvaart naar het spoor te verplaatsen. Dit zou met name gelden wanneer de milieuvervuiling die door de verschillende modaliteiten worden veroorzaakt zouden worden doorberekend in de kosten. Het goederenvervoer per spoor is dan ook zeker niet afgeschreven. Werkgroep: op lange termijn een trimodale terminal in Fryslân realiseren De Werkgroep signaleert dat in het goederenvervoer met name trimodale terminals (spoor/weg/water) potentie hebben. Een verlader kan dan de modaliteit kiezen die het beste bij een bepaalde lading past. Onder andere de terminal in Coevorden (Drenthe) maakt volop gebruik van haar trimodale ontsluiting. Ook de spoorterminal in Veendam (Groningen) is als onderdeel van Groningen Seaports feitelijk onderdeel van een trimodaal cluster. In Fryslân is deze trimodale ontsluiting verdwenen, waarmee de regio minder aantrekkelijk is geworden als vestigingslocatie. 14

16 De Werkgroep wijst erop dat regio s zoals Groningen een spoorterminal zien als essentiële infrastructuur en dat de terminal in Veendam eigendom is van een gemeente (Veendam) en havenschap (Groningen Seaports) en ook door de overheid actief wordt geëxploiteerd. Dit is een groot contrast met Fryslân, waar de overheid zichzelf slechts een marginale rol toebedeelt als het gaat om goederenvervoer. Gezien de grote economische belangen zou het volgens de Werkgroep aan te bevelen zijn om bij lange termijn ruimtelijk-economisch beleid nadrukkelijk te kijken naar de mogelijkheden om in Fryslân een trimodale terminal te faciliteren en eventueel zelf te realiseren. 15

17 Aanbevelingen Samenvattend komt de Werkgroep Spoor in Fryslân tot de volgende aanbevelingen: Leeuwarden Groningen ( Bremen) - vóór 2017 traject Camminghaburen Hurdegaryp verdubbelen - vóór 2017 snelheid Leeuwarden Feanwâlden omhoog naar 140 km/h - tijdpad naar volledige verdubbeling en elektrificatie na aansluiting zoeken bij project sneltrein Groningen Bremen Harlingen Haven Franeker Leeuwarden - baanvaksnelheid waar mogelijk naar 140 km/uur - onderzoek mogelijkheden en meerwaarde sneltrein Leeuwarden Sneek Stavoren - snelheidsverhoging Leeuwarden Sneek Noord naar 140 km/uur - in de spits meer treinen Leeuwarden Sneek IJlst v.v. - toeristische stoomtrein als sociaal project Leeuwarden Heerenveen Zwolle - aanpak spoor Zwolle-Herfte heeft topprioriteit; aanpak vóór station Leeuwarden Werpsterhoek - onderzoek naar snelheidsverhoging, elektrificatie met 25 kv en aanleg ERTMS Elektrificatie noordelijke nevenlijnen - vanaf 2020 elektrische treinen op noordelijke nevenlijnen Goederenvervoer per spoor - Railterminal Friesland stand-by laten - op lange termijn een trimodale terminal in Fryslân realiseren 16

Visie ESLG: Beter uitnutten van spoorlijn Leeuwarden - Groningen Bijlagen:

Visie ESLG: Beter uitnutten van spoorlijn Leeuwarden - Groningen Bijlagen: Roo, Marijke de Van: Werkgroep Spoor in Friesland Verzonden: woensdag 02 oktober 2013 14:56 Aan: staten; Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Visie ESLG: Beter uitnutten

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Roo, Marijke de. Werkgroep Spoor in Friesland Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 11:02 Aan: Van:

Roo, Marijke de. Werkgroep Spoor in Friesland <info@wgsi-friesland.nl> Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 11:02 Aan: Van: Roo, Marijke de Van: Werkgroep Spoor in Friesland Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 11:02 Aan: staten; Haga, Anja; pvda@provinciegroningen.nl; d66@provinciegroningen.nl; groenlinks@provinciegroningen.nl;

Nadere informatie

Overzicht van maatregelen

Overzicht van maatregelen Overzicht van maatregelen AANPASSING STATION LEEUWARDEN De huidige perroncapaciteit op station is onvoldoende voor de 2 e sneltrein en moet om die reden worden uitgebreid. RIJTIJDVERKORTING TUSSEN LEEUWARDEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Verduurzaming Spoornetwerk Noord Nederland

Verduurzaming Spoornetwerk Noord Nederland Verduurzaming Spoornetwerk Noord Nederland In het kader van verduurzaming Spoornetwerk Nederland word er momenteel in andere provincies de komende jaren stevig geïnvesteerd om een aantal regionale spoorlijnen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor

Nadere informatie

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL De alternatieven en varianten die binnen de Structuurvisie Zuiderzeelijn worden uitgewerkt, kunnen worden onderverdeeld in drie oplossingsrichtingen:

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

Programma Noord Nederland. Capaciteitsanalyse Zwolle - Leeuwarden en Zwolle Groningen

Programma Noord Nederland. Capaciteitsanalyse Zwolle - Leeuwarden en Zwolle Groningen Programma Noord Nederland Capaciteitsanalyse Zwolle - Leeuwarden en Zwolle Groningen Programma Noord Nederland Capaciteitsanalyse Zwolle - Leeuwarden en Zwolle - Groningen Inhoudsopgave Management samenvatting

Nadere informatie

EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID

EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID Notitie Carla Dik-Faber Tweede Kamerfractie ChristenUnie 19 juni 2013 Een nieuwe start met de HSL-Zuid Met het besluit van NS en NMBS om te stoppen met de Fyra treinen

Nadere informatie

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN HOOFDSTUK 3.1 INLEIDING 3Generiek Programma van Eisen Dit Programma van Eisen geldt voor het opnieuw in dienst stellen van de spoorverbinding tussen en zoals omschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 29893-119/2011D30312

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

Provincie Groningen. Business case Sneltrein Groningen - Leer. Railinfra Solutions. Jutfaseweg 1. postbus 24088. 3502 MB Utrecht

Provincie Groningen. Business case Sneltrein Groningen - Leer. Railinfra Solutions. Jutfaseweg 1. postbus 24088. 3502 MB Utrecht Provincie Groningen Business case Sneltrein Groningen - Leer Jutfaseweg 1 postbus 24088 3502 MB Utrecht telefoon 030 283 39 00 telefax 030 283 39 01 Provincie Groningen Business case Sneltrein Groningen

Nadere informatie

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Joke van Veen Manager Business Development NS Reizigers Dimitri Kruik Manager Veranderprogramma 2012-2015 ProRail De NS strategie De NS strategie

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL 6.10 EMPLACEMENT AUTOHANDEL PON Emplacement PON is nu alleen in gebruik bij autohandel PON. Deze autohandel heeft al aangegeven in de toekomst te willen beschikken over een extra spoor. In paragraag 6.9

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Op de bijeenkomst werd voor ProRail een toelichting gegeven door dhr. Bert Kassies. Hij is voor ProRail verantwoordelijk voor het project

Nadere informatie

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Collegevoorstel Openbaar Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Provincie Limburg streeft naar een elektrificatie

Nadere informatie

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station WELKOM! 25 maart 2015 Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station PROGRAMMA Willemien Berkers, gemeente Assen projectleider stationsgebied 1. Korte terugblik 2. Waaraan is het afgelopen jaar gewerkt

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Treinverbinding Tiel-Arnhem Portefeuillehouder: Bieze Kerntaak/plandoel: Kerntaak; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Plandoel 1: In stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2006/2090

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1999

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam Brussel Parijs en Utrecht Arnhem Duitse grens Nr. 463 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Een simpel en robuust spoorsysteem. Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor

Een simpel en robuust spoorsysteem. Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor Een simpel en robuust spoorsysteem Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor Grote groei transport verwacht in de hele Europese Unie Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van transport:

Nadere informatie

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970 pagina 1 van 5 Halte Bergentheim Gewijzigd: e:10-07-2010 Inhoud: Gegevens halte Exploitatie Gebouwen Emplacement Spoorweghaven Personeel Gegevens plaats Links: Fabrieksaansluitingen: Turfstrooiselfabriek

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Infra Projecten Behanneljend amtner : Hans Offermans Tastel : 06-55121250 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Een eenvoudig, robuust en duurzaam spoorsysteem. Jan Koning, 6 november 2013, KIVI NIRIA Jaarcongres, TU Eindhoven

Een eenvoudig, robuust en duurzaam spoorsysteem. Jan Koning, 6 november 2013, KIVI NIRIA Jaarcongres, TU Eindhoven Een eenvoudig, robuust en duurzaam spoorsysteem Jan Koning, 6 november 2013, KIVI NIRIA Jaarcongres, TU Eindhoven Spoor als ruggengraat voor duurzaam transport Mooie groeikansen voor spoor Ondanks crisis

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Ontwerp Beleidsnota IJsselmeergebied [1]

Ontwerp Beleidsnota IJsselmeergebied [1] 80 Ontsluiting en bereikbaarheid Het IJsselmeer wordt door zes provincies en de Afsluitdijk omsloten. Met de komst van deze lange dijk is de provincie Friesland veel beter bereikbaar geworden. Zo is Friesland

Nadere informatie

Locov 2012-40956 Adviesaanvraag BUP dienstregeling 2013. Secretariaat

Locov 2012-40956 Adviesaanvraag BUP dienstregeling 2013. Secretariaat LANDELIJK OVERLEG CONSUMENTENBELANGEN OPENBAAR VERVOER Aan Nederlandse Spoorwegen Mevrouw I. Thijssen Directievoorzitter NS Reizigers Postbus 2025 3500 HA Utrecht Contactpersoon Doorkiesnummer drs. A.

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 HENK BOVENLANDER Rail Advies De Bilt, 18 augustus 2015 Versnelling Benelux 2017 De reistijd Amsterdam Brussel van 194 minuten met de Benelux in de dienstregeling 2017 stelt teleur. De achtergrond hiervan

Nadere informatie

Traject/station Wat Verbetering

Traject/station Wat Verbetering Bijlage 2 Verbeteringen in ontwerp dienstregeling 2007 In deel II en bijlage II van het besluit over de dienstregeling 2007 (kenmerk CC/PA/KK-342) hebben wij u een aantal verbeteringen in de dienstregeling

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK

VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK HUIDIGE SITUATIE VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK Vanuit de westhoek kan men gebruik maken van 2 spoorlijnen. Enerzijds de lijn 73, De Panne-Deinze. Anderzijds lijn 69, Kortrijk-Poperinge.

Nadere informatie

Bollensprinter Nieuwe impuls voor spoorvervoer in Noord-Holland

Bollensprinter Nieuwe impuls voor spoorvervoer in Noord-Holland Bollensprinter Nieuwe impuls voor spoorvervoer in Noord-Holland Notitie van het lid Cramer lid van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer der Staten Generaal 22 april 2010 1 Inleiding Dankzij

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

Het bieden van (meer) mogelijkheden om fietsen (gratis) mee te nemen in de

Het bieden van (meer) mogelijkheden om fietsen (gratis) mee te nemen in de > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar 25 november 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Besluitvorming corridor Alkmaar

Nadere informatie

Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg

Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg 1. Inleiding Om de achterliggende redenen van de keuze voor een tunnel voor alle verkeer bij de overweg Paterswoldseweg uit te leggen, is het belangrijk om te schetsen

Nadere informatie

r Beh door: Afd Hoøf )WFi,.

r Beh door: Afd Hoøf )WFi,. Aan het College van Gedeputeerdçn 8900 HM LEEUWARDEN Class. nr.: Ingek.: 5 JUL 201 Afdehnj CIp. r Beh door: Afd Hoøf )WFi,. f VNÜ-rJCW NOORD r. Voor kensg, aangenomn/tej. afgodaan Groningen, 4juli 2012

Nadere informatie

T.a.v. de Staatssecretaris, mevrouw W. Mansveld. Zeer geachte mevrouw,

T.a.v. de Staatssecretaris, mevrouw W. Mansveld. Zeer geachte mevrouw, NS Postbus 2025, 3500 HA Utrecht Drs. TH. 1-luges Ministerie van Infrastructuur en Milieu T.a.v. de Staatssecretaris, mevrouw W. Mansveld President-Directeur Postbus 20901 Hoofdgebouw IV 2500 EX Den Haag

Nadere informatie

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013.

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. NB de kernboodschap is de inhoudelijke basisboodschap waaruit alle disciplines hun informatie halen die voor hun proces van belang is.

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer 0 9. RQQ7$. QOI Inboeknummer o9bstoat46 Beslisdatum B&W 9 november 2009 possiernummer 945 55> Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols

Nadere informatie

Adviesaanvraag dienstregeling 2016

Adviesaanvraag dienstregeling 2016 Adviesaanvraag dienstregeling 2016 Bijlage 1 bij brief adviesaanvraag dienstregeling 2016 12 februari 2015 1. Inleiding 1.1 Kenmerken dienstregeling 2016 NS bouwt in dienstregeling 2016 voort op de structuur

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

Nummer 15, Mei-Juni 2011, Jaargang 3

Nummer 15, Mei-Juni 2011, Jaargang 3 Nummer 15, Mei-Juni 2011, Jaargang 3 In dit nummer: Spoorlijn DVD-Review TreinSiteNieuwsbrief is een uitgave van TreinSite Nederland Inhoudsopgave DVD-Review Deze DVD is gemaakt door Van den Burg Beeldproducties.

Nadere informatie

Goede reis! Handige informatie

Goede reis! Handige informatie Vechtdallijnen Geldig vanaf 8 december 2013 Goede reis! Handige informatie 3 1 Een Goede reis met de Vechtdallijnen Goede reis! Handige informatie De treinen op de Vechtdallijnen rijden tussen Zwolle en

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

ERTMS. De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013. Pilot ERTMS Asd - Ut

ERTMS. De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013. Pilot ERTMS Asd - Ut ERTMS De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013 Voorwoord ATB ERTMS Van Dijk, in 1920: Wanneer het seinwezen alleen oog zou hebben voor de veiligheid van het verkeer, dan zou het zijn taak al heel onvoldoende

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. 17 DEC 2010. Statenvragen Christenunie met betrekking tot spooremplacement Enschede.

PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. 17 DEC 2010. Statenvragen Christenunie met betrekking tot spooremplacement Enschede. Provinciate Staten van Overijsiel el PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. Reg.nr. Dat. 17 DEC 2010 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 88 99 Fax 038

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

Lange termijn spooragenda

Lange termijn spooragenda BEDRIJFSVERTROUWELIJK CONCEPT Lange termijn spooragenda VHS bijeenkomst 25 februari 2014 1 Aanleiding Masterplan NS en ProRail 03-02-2012 : nieuwe, zware winterdag op het spoor 16-02-2012 : Commissie Kuiken

Nadere informatie

20 MEI 2014. provinsje fryslân provincie fryslân b

20 MEI 2014. provinsje fryslân provincie fryslân b provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 201 20 8900 HM LEEUWARDEN www.fryslan.nl

Nadere informatie

1. Dienstregeling 2009: aanvullingen op het Ontwerp 2007

1. Dienstregeling 2009: aanvullingen op het Ontwerp 2007 NS Reizigers Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in het LOCOV Directie Hoofdgebouw IV Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 19 en 20 november 2015, Antwerpen

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 19 en 20 november 2015, Antwerpen Snelle treinen op de Maaslijn in 2031 Erwin van Dijk Royal HaskoningDHV erwin.van.dijk@rhdhv.com Raymond Fasen provincie Limburg rmm.fasen@prvlimburg.nl Cor Hartogs provincie Gelderland c.hartogs@gelderland.nl

Nadere informatie

2.4 VAN VERVOERSSTROMEN NAAR NETWERKEN.

2.4 VAN VERVOERSSTROMEN NAAR NETWERKEN. HOOFDSTUK 2Benutten van spoor 2.1 INLEIDING In dit hoofdstuk wordt het nut en de noodzaak van de reactivering en uitbreiding van de huidige PON spoorlijn naar een verbinding verantwoord / onderbouwd. De

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Raadscie Stadsontwikkeling Heerhugowaard 3 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

NoordLink. Meer mogelijkheden, maximale reizigersgroei. De oplossing voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland en de Noordvleugel

NoordLink. Meer mogelijkheden, maximale reizigersgroei. De oplossing voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland en de Noordvleugel NoordLink Meer mogelijkheden, maximale reizigersgroei De oplossing voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland en de Noordvleugel NoordLink NoordLink: meer mogelijkheden, maximale reizigersgroei drie vervoermarkten

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Stand van zaken Veluwelijn PS2011-579 Commissie MIE 12-10 X Kennis van nemen Kaderstellen

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

Aanleg 3 e spoor Duitsland 2016-2022

Aanleg 3 e spoor Duitsland 2016-2022 Aanleg 3 e spoor Duitsland 2016-2022 Aanpak gevolgen bouwwerkzaamheden Eric Bezem 21 november 2013 Spoorcafé Aanleg 3 e spoor Duitsland Succesvolle jarenlange lobby Financieringsbesluit Duitsland zomer

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Koningskade 4 Postbus 20906 Telefoon (070) 351 8999 2596 AA DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 351 9393

Koningskade 4 Postbus 20906 Telefoon (070) 351 8999 2596 AA DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 351 9393 LANDELIJK OVERLEG CONSUMENTENBELANGEN OPENBAAR VERVOER Aan drs. J.P.B. Huberts Directievoorzitter NS Reizigers Postbus 2025 3500 HA Utrecht Contactpersoon Doorkiesnummer drs. A. Frerichs 070-351 9556 Datum

Nadere informatie

Veolia 2010. Stand van zaken OV en blik in de toekomst.

Veolia 2010. Stand van zaken OV en blik in de toekomst. Veolia 2010 Stand van zaken OV en blik in de toekomst. 1 Onderwerpen Reizigers aantallen Veolia Transport Rail in 2010 Winter 2010/2011 Avantis Sociale veiligheid OV chipkaart Keten / aansluiting 2 Kleine

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslîn ç,*j

provinsje fryslân provincie fryslîn ç,*j Ons provincie fryslîn ç,*j postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

0 9 APR. 2013. provinsje fryslân provincie frys1n b. Provincale Staten van Fryslan. Leeuwarden, 8 april 2013 Verzonden,

0 9 APR. 2013. provinsje fryslân provincie frys1n b. Provincale Staten van Fryslan. Leeuwarden, 8 april 2013 Verzonden, provinsje fryslân provincie frys1n b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provincale Staten van Fryslan wsvw.fryslan.nl provmciefryslan.nl

Nadere informatie

Overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede

Overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede Sta ten voorstel nr. PS/2013/196 Overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 maart 2013 2013/0066508 dhr. P. Verheijdt, telefoon

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO CDA-Internationale trein Amsterdam-Berlijn 1- Notagegevens Notanummer 2016-001019 Datum 02-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Omgevingscan timemanagement

Omgevingscan timemanagement Omgevingscan timemanagement Uw naam: Functie: voorbeeldrt werkvoorbereiders INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... Inleiding... Eerste indruk... Vergaderingen... Cultuur... Werkomgeving... Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken.

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken. HULP BIJ HET BEPALEN VAN UW LEERDOELEN VOOR DE TRAINING OF CURSUS BEOORDELINGSGESPREKKEN Algemene gegevens Uw naam: Naam organisatie waar u werkt: Uw mobiele nummer: Uw email-adres. Uw functie: Huidige

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

ERTMS en Duurzaamheid Eric Mink. Duurzaamheid, ERTMS en LTSA

ERTMS en Duurzaamheid Eric Mink. Duurzaamheid, ERTMS en LTSA ERTMS en Duurzaamheid Eric Mink Duurzaamheid, ERTMS en LTSA 1 Duurzaamheid, ERTMS en LTSA Korte vs. lange termijn Ambitie vs. feiten 28 mei 2014 Agenda 1. Duurzaamheid en het OV: feiten 2. Korte termijn

Nadere informatie

Kennemerlijn 2016 en verder. Raadsinformatiebijeenkomst 28 januari 2015

Kennemerlijn 2016 en verder. Raadsinformatiebijeenkomst 28 januari 2015 Kennemerlijn 2016 en verder Raadsinformatiebijeenkomst 28 januari 2015 Onderwerpen 1. Waarom aanpassing dienstregeling Kennemerlijn 2. Totstandkoming dienstregeling 2016 3. Inhoud dienstregeling 2016 5.

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Plesmanweg1-6 Postbus 20905 Telefoon (070) 456 8999 2596 JG DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 456 9393

Plesmanweg1-6 Postbus 20905 Telefoon (070) 456 8999 2596 JG DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 456 9393 LANDELIJK OVERLEG CONSUMENTENBELANGEN OPENBAAR VERVOER Aan NS Reizigers Directeur commercie Hans Peters Postbus 2025 3500 HA Utrecht Contactpersoon Doorkiesnummer Arnoud Frerichs 070-4569556 Datum 28 juli

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

2o lo,8f. 8ll0v. 2Íil1. ^^ rnfalb1g!fifl1. Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov

2o lo,8f. 8ll0v. 2Íil1. ^^ rnfalb1g!fifl1. Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov l ^^ rnfalb1g!fifl1 8ll0v. 2Íil1 2o lo,8f rs IV Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland \ /ww.n5.nl Datum 16 november

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

groningen ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl Aan Provinciale Staten

groningen ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl Aan Provinciale Staten groningen Aan Provinciale Staten LU Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mai Antwoord op Bijlage Onderwerp ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Vught Jp Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL afd. Ũ 7 MEI 2015 ovb kopie ļ m Uw kenmerk Ons kenmerk BMO/PB I ZÍ5-065514 I UIT/15-121144 Behandeld door P.M. van den

Nadere informatie