De zieke werknemer. Roelof Heida, bedrijfsarts Kwaliteitsmanager. 10 oktober Wat kan/moet werkgever ermee?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zieke werknemer. Roelof Heida, bedrijfsarts Kwaliteitsmanager. 10 oktober 2013. Wat kan/moet werkgever ermee?"

Transcriptie

1 De zieke werknemer Wat kan/moet werkgever ermee? Roelof Heida, bedrijfsarts Kwaliteitsmanager 10 oktober 2013

2 Inhoud Maatwerk, vangnet en eigen regie in verzuimbegeleiding Hoe krijg je als werkgever grip op de bedrijfsarts? Werknemers met verslavingsproblematiek Voorkomen en beperken van loonsancties Ziek uit dienst en dan?

3 Arbowet, verplichtingen werkgever Werkgever dient deskundige in te schakelen voor Bijstand bij verzuimbegeleiding Toetsen Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Periodiek medisch onderzoek (PMO/PAGO) Aanstellingskeuringen Bij verzuimbegeleiding keuze tussen maatwerk en vangnet Maatwerk (art. 14): contract met bedrijfsarts Alleen mogelijk indien CAO bepaling of overeenstemming met OR/Pvt Bedrijfsarts moet als zodanig zijn ingeschreven in BIG register Vangnet (art. 14a): contract met arbodienst

4 Wie betaalt, die bepaalt? Contractvrijheid versus wettelijke verplichtingen in verzuimbegeleiding en arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 meer keuzevrijheid voor werkgevers Diverse vormen, die vaak niet voldoen aan regelgeving: verzuimbegeleiding door werkgever uitbesteed aan interne of externe casemanagers bedrijfsarts wordt ad-hoc ingeschakeld als werkgever dat noodzakelijk acht werkgever schakelt geen deskundige ondersteuning in, maar bepaalt zelf of werknemer ziek is

5 Eigen regie in arbodienstverlening Werkgever doet datgene zelf wat kan en mag, o.a. Casemanagement poortwachter Zorgvuldig beoordelen adviezen deskundigen en waar nodig vragen stellen/bijsturen Initiatieven ontplooien ten aanzien van vinden passende werkzaamheden Het betekent niet Dat werkgever bepaalt of en wanneer een bedrijfsarts wordt ingeschakeld Dat werkgever zelfstandig oordeelt of een ziekmelding al dan niet terecht is Dat de medische begeleiding wordt uitbesteed aan andere partijen dan bedrijfsarts of arbodienst

6 Regels voor verzuimbegeleiding Proces ondergeschikt aan de inhoud Professionele normen en richtlijnen zijn leidend (NVAB richtlijnen, STECR Werkwijzers en Verzekeringsgeneeskundige protocollen Verplichting voor artsen vanuit de Wet BIG om conform geldende normen te werken; gemotiveerd afwijken mag Ook vastgelegd in Beleidsregels beoordelingskader Werkgever dient bedrijfsarts in staat te stellen de geldende professionele normen te hanteren (zie o.a. Rapport ISZW eind 2012 over verzuimbedrijven) Werkgever en werknemer moeten of gegeven adviezen opvolgen, of kunnen gemotiveerd afwijken In rechtspraak (o.a. tuchtrecht), maar ook in andere zaken worden partijen beoordeeld op toepassen professionele normen

7 Wat mag/moet bedrijfsarts in poortwachterrapportage vermelden? Beperkingen en mogelijkheden, zoveel mogelijk in FML-achtige termen (FML niet verplicht!) Geschiktheid voor eigen of passend werk en dan met name t.a.v. Startdatum Aantal uren per dag Met welke beperkingen (voor zover niet eerder beschreven) rekening moet worden gehouden Bij voorkeur (maar niet altijd mogelijk) tijd- of procescontingent opbouwschema (dus niet: op geleide van klachten) Welke activiteiten van welke partij de re-integratie kunnen bespoedigen (let op privacy) of vlot kunnen trekken Einddoel van de re-integratie met waar mogelijk een verwacht tijdspad Gewenste contactmomenten

8 Wat mag je van de deskundigen verwachten? Bedrijfsarts/arbodienst Hoor en wederhoor (dus ook contact met werkgever!) Poortwachterrapportages conform de geldende normen Serieus ingaan op vragen of suggesties van werkgever, bijv. ten aanzien van overleg met behandelende sector Voorlichting over activiteiten om stagnerend re-integratietraject vlot te trekken UWV Deskundigenoordelen volgens geldende normen Gemotiveerde (afwijzing) WIA beschikking Re-integratiebedrijf Plan van aanpak Tussentijdse rapportages over verrichte inspanningen en resultaten

9 Beleidsregels beoordelingskader poortwachter Paragraaf 7.3 Van werkgever wordt verwacht dat hij bedrijfsarts in staat stelt conform de geldende richtlijnen te handelen Van werknemer wordt verwacht dat hij aan begeleiding en behandeling conform die normen meewerkt Adviezen zijn dus niet vrijblijvend! Maar hoe weet je of de adviezen juist zijn en passen bij de geldende professionele normen?

10 Checklist selectie/overleg bedrijfsarts Werknemer meldt zich ziek met griep, maar blijkt conflict te zijn; hoe handelt de bedrijfsarts? (Geanonimiseerde) poortwachterrapportages beoordelen op concreetheid en bruikbaarheid Wanneer overlegt bedrijfsarts met behandelende artsen?

11 Verslaving/misbruik van middelen Alcohol (5-10% beroepsbevolking) Forse kostenpost (KPMG in 2001: 1,2 miljard voor werkgever) Arbeidsverzuim 2 tot 6 maal hoger Eenderde van de bedrijfsongevallen door drank Verlies productiviteit Drugs Internet Gokken Seks Medicatie

12 Wat hoort in bedrijfsbeleid (opgesteld in samenspraak met OR) Bij voorkeur zero tolerance, geeft meeste duidelijkheid Niet alleen gebruik tijdens werk, maar ook voorafgaand aan werk (vergelijk luchtvaart) beschrijven Beschrijf gedrag bij werklunches, vrijdagmiddagborrels, bedrijfsfeesten Doel van het beleid: veiligheid, prestatievermogen, representatie? Testregime Ondersteuning voor overtreders Wie beslist over bijzondere situaties? Sancties bij (herhaalde) overtreding

13 Naast beleid andere factoren van belang Voorlichting (leefstijl) Werknemer aanspreken op vermoedens verslaving Let op plotseling disfunctionerende medewerkers - Onderzoek achtergrond gedrag Ontslag (op staande voet) kan zonder onderzoek c.q. ondersteuning vaak niet op sympathie bij rechter rekenen Zorg voor een goede afstemming met bedrijfsarts

14 Aantal loonsancties stijgt fors Jaarlijks ongeveer WIA aanvragen Daarvan 50% uit vangnetpopulatie Percentage loonsancties loopt al jaren op en ligt nu (2012/2013) op ruim 30% Loonsanctie in 50% op administratieve gronden Van sancties op inhoudelijke gronden is ongeveer de helft mede te wijten aan inadequate advisering door bedrijfsarts/arbodienst Steeds meer claims van werkgevers bij arbodienstverleners

15 Meest voorkomende gronden loonsanctie werkgever Onwillige werknemer geen halt toeroepen (loon stoppen of opschorten) Bij stagnatie of verschil in visie geen deskundigenoordeel aangevraagd Adviezen bedrijfsarts/arbodienst niet opgevolgd (Te lang of ten onrechte) therapeutisch werken Wel minstens 65% loonwaarde, maar geen optimale reintegratie Na advies voor extra activiteit lang wachten (> 6 weken) voor effectuering Te laat inzetten spoor twee Na inzetten tweede spoor geen aandacht meer aan eerste spoor besteden, terwijl daar nog wel mogelijkheden zijn

16 Sanctiemogelijkheden werkgever Stoppen loon, art 7:629 lid 3 BW, o.a. Belemmeren herstel Opzettelijk veroorzaken ziekte Niet meewerken aan opstellen plan van aanpak Niet accepteren passend werk Opschorten loon, art. 7:629 lid 6 BW Niet meewerken aan redelijke controlevoorschriften Ontslag Op staande voet: wordt vrijwel nooit gehonoreerd Via ontbindingsprocedure: alleen als minder ingrijpende maatregelen bij herhaling niet hebben geleid tot resultaat Uitgangspunt blijft: opzegverbod bij ziekte (art. 7:670 lid 1 BW)

17 Tekortkomingen arbodienstverlener Inadequate probleemanalyse/geen bijstellingen Niet (juist) toepassen professionele richtlijnen o.a. klachtgerichte advisering Re-integratie blokkerend advies Onterechte urenbeperking Vrijwel uitsluitend telefonisch contact Teveel/uitsluitend afgaan op hetgeen de werknemer meldt over klachten en behandeling Medische beperkingen niet duidelijk en geen overleg met behandelende sector

18 Na de loonsanctie Instellen bezwaar (bij UWV) en beroep (bestuursrechter, CRvB) mogelijk, maar in 95% niet succesvol Oplossen tekortkomingen, zoals door UWV in beschikking aangegeven, kan leiden tot bekorting loonsanctie Eventueel arbodienstverlener aanspreken op toerekenbare tekortkoming (art 6:74 BW)

19 Modernisering Ziektewet ( ) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bezava) Per 1 januari 2014 worden Ziektewet- en WGA-lasten van vangnetters doorberekend aan de laatste werkgever N.B! refertejaar is 2012 voor ZW en 2010 voor WGA Premies afhankelijk van bedrijfsgrootte (loonsom) voor werkgever, individueel, sectoraal of gemengd Welke ex-werknemers? Ziek na afloop tijdelijke arbeidsovereenkomst Beëindiging arbeidsovereenkomst zieke werknemer met contract voor onbepaalde tijd binnen eerste 2 jaar van ziekte Ziek uit dienst in proeftijd Ziek binnen 28 dagen na einde arbeidsovereenkomst en geen WW

20 Wat kan een werkgever doen? Verzuimadministratie van tijdelijke werknemers op orde brengen Nauwkeurig beoordelen van UWV ontvangen overzichten van ex-werknemers die beroep doen op ZW In voorkomende situaties overwegen (tijdelijk) dienstverband bij ziekte juist te verlengen Herbeoordeling ziekteverzuim- en WIA-beleid en protocollen. Inzet van preventieve maatregelen intensiveren Sturen op terugkeer naar werk van ex-werknemers Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (2014) en WGA Flex (2016) overwegen

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Rechten en plichten Grip Op Verzuim

Rechten en plichten Grip Op Verzuim Rechten en plichten Grip Op Verzuim Loondoorbetalingsverzekering Conventioneel Verzuimmanager Zelfstart WGA Eigenrisicodragerverzekering WIA Compensatieverzekering Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a.

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. (BASIS-pakket) Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de BASISverzekering van SAZAS en gaan in op 1 januari 2015. Per risico vormt het bewijs van verzekering

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie