Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken"

Transcriptie

1 BIJLAGE Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken 1. Inleiding Voor de sturing en het beheer van de zuiveringstechnische werken is een goede (proces)automatisering van belang. Het huidige concept heeft jarenlang goed dienst gedaan. Eind 2011/ begin 2012 is vastgesteld dat het gewenst is om het totale automatiseringslandschap onder de loep te nemen vanwege veroudering van systemen en vanwege ontwikkelingen binnen het waterschap zoals samenwerken, energiebesparing en efficiënter werken met behulp van nieuwe ICT technieken. Daarnaast is een flexibele organisatie voor het zuiveringsbeheer nodig om op een adequate en efficiënte wijze op de diverse ontwikkelingen in te spelen. De (proces)automatisering moet daartoe ook flexibel zijn en alle vormen van organisatie kunnen ondersteunen. Op basis van het besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van 28 februari 2012 zijn wij aan de slag gegaan om een blauwdruk voor de toekomstbestendige (proces)automatisering voor de komende jaren te ontwikkelen. Daarbij is gebruik gemaakt van ervaringen bij andere waterbeheerders, marktkennis (via marktconsultatie), landelijke ontwikkelingen en standaarden. We hebben de blauwdruk getrapt ontwikkeld. Eerst is een strategisch kader opgesteld. Vervolgens is op tactisch niveau de vanuit bedrijfsvoering en onderhoud benodigde informatievoorziening en functionaliteit van de automatisering in kaart gebracht. Tot slot hebben we de voor het operationele niveau de meest geschikte technische oplossing bepaald en bezien hoe e.e.a. passend binnen de beschikbare investeringsvolumina (perspectievennota) geïmplementeerd kan worden. Het college heeft in februari 2013 het concept van de blauwdruk vastgesteld. Op basis van dit concept is, conform het besluit van het algemeen bestuur van 7 mei 2013, het referentieproject RWZI Lichtenvoorde gerealiseerd. De nieuwe architectuur voor de procesautomatisering blijkt goed te functioneren en biedt een juiste basis voor de verdere uitrol. Onderstaand is een samenvatting weergegeven. 2. Strategische uitgangspunten De strategische uitgangspunten vormen de basis voor de gewenste automatisering binnen de blauwdruk. Een intensieve verkenning met betrokkenheid van bestuurder, directie en management en bezoeken aan waterschapsbedrijf Limburg en waterschap Hollandse Delta heeft geleid tot de strategische uitgangspunten voor de automatisering van de zuiveringstechnische werken van waterschap Rijn en IJssel. Dit zijn: 1. automatisering - algemeen: de automatisering ondersteunt het operationele beheer en onderhoud van zuiveringstechnische werken en de toekomstige ontwikkelingen; 2. procesinformatie (PI): de (proces)informatie moet op een uniforme en betrouwbare wijze worden verzameld en automatisch worden ontsloten naar de eindgebruikers; 3. standaardisatie: de automatisering en bijbehorende (proces)informatiesystemen zijn per laag (conform de automatiseringshiërarchie) gestandaardiseerd op informatievoorziening, functionaliteiten en technische systemen (bij voorkeur één platform); 4. eenvoud en doeltreffendheid: de automatisering moet eenvoudig en doeltreffend zijn. Het systeem moet wel eenvoudig muteerbaar en onderhoudbaar zijn; 5. randvoorwaarde automatisering: automatisering is een hulpmiddel, geen doel op zich. Bij investeringen de afweging maken op basis van kwetsbaarheid, kwaliteit, kosten en de baten; 1

2 6. procesoptimalisatie: de automatisering ondersteunt de optimalisatie van RWZI s en de afvalwaterketen met moderne regeltechnieken en intelligente sturing op afstand; 7. KPI s in dashboard: de automatisering moet door middel van betrouwbare managementinformatie, inzicht geven in hoe de processen er momenteel voor staan; 8. beheer op afstand: de automatisering ondersteunt de beheerder om veilig en robuust op afstand alle zuiveringstechnische werken te bedienen en te bewaken vanaf iedere plaats en werkplek. Eventuele opschaling moet mogelijk zijn; 9. robuuste automatisering: de (proces)automatisering is zodanig robuust dat het aantal (urgente) storingen minimaal is. De (beschikbaarheids)eisen van de (proces)automatisering worden afgeleid uit de (beschikbaarheids)eisen van het primaire (zuiverings)proces; 10. samenhang Z&R, Technische Ondersteuning (TO) en ICT: de samenwerking tussen de medewerkers Zuiveringsbeheer en Rioleringen, Technische Ondersteuning (TO) en ICT is noodzakelijk om de toekomstige (proces)automatisering en (proces)informatievoorziening van waterschap Rijn en IJssel met behoud van robuustheid en kosten in stand te houden; 11. harmonisatie automatisering Zuiveringsbeheer en Rioleringen, Watersysteem: de uitgangspunten en criteria voor de automatisering gelden bij voorkeur en waar zinvol voor zowel Zuiveringsbeheer en Rioleringen als voor Watersysteem; 12. beveiliging (proces)automatisering: door toenemende afhankelijkheid van de (proces)automatisering en (proces)informatiesystemen is een betere borging van de (proces)automatisering beveiliging noodzakelijk; 13. Beheer (proces)automatisering: de (proces)automatisering wordt waterschapsbreed ondersteund door een goed ingerichte beheersorganisatie. 3. Informatievoorziening en functies van de gewenste automatisering De bovenstaande uitgangspunten zijn vertaald naar eisen voor de informatievoorziening en keuzes van functies binnen de automatisering. Op basis van de strategische uitgangpunten zijn in het concept de volgende keuzes gemaakt: - de ontsluiting van procesinformatie, KPI s en beveiliging: in het concept wordt hier invulling aan gegeven met het centrale blok informatievoorziening van procesgegevens waterschapsbreed. Dit betekent automatische en uniforme ontsluiting, opslag, validatie, bewerking, betere beveiliging en presentatie van informatie naar de eindgebruiker (afdelingen, medewerkers en systemen) met dashboard functies. In de huidige situatie is ontsluiting van gegevens voor een groot deel handwerk en is het lastig om van gegevens informatie te maken; - aansluiting op toekomstige ontwikkelingen, beheer op afstand: in het concept (afbeelding 1) wordt met de bovenste stippellijn flexibiliteit de gevraagde flexibiliteit ingevuld voor de blokken presentatie en bediening, informatievoorziening en besturing (RTC). Dit om aan te sluiten op de mogelijkheden van de toekomstige organisatie (beheer op afstand) en technische ontwikkelingen (procesoptimalisatie). In de huidige situatie is beperkte flexibiliteit mogelijk; - eenvoud en doeltreffend: het concept zorgt voor een integrale automatiseringsfunctie voor de presentatie en bediening zodat zowel de RWZI s als rioolgemalen in één applicatie kunnen worden bediend. In de huidige situatie zijn er meerdere applicaties voor nodig; - efficiënt beheer automatisering: het beheer en onderhoud van de automatisering verschuift van lokaal (op een zuivering) naar centraal. In de huidige situatie worden de beheerwerkzaamheden lokaal uitgevoerd. 2

3 Afbeelding Technische oplossing De technische oplossing is tot stand gekomen middels interactie met leveranciers, system integrators en de projectgroep. Deze kennis, ervaring en de ontwikkelingen hebben geleid tot twee varianten. Beide varianten zijn zodanig gedefinieerd dat vanuit de huidige situatie met een logische groei via een basis variant naar een optimale technische oplossing kan worden gemigreerd. Alle aspecten van automatisering (dashboard, informatievoorziening, presentatie en bediening, besturing, netwerkinfra, ontwikkeling en beheer) zijn uitgewerkt in de beide varianten en gespiegeld met de huidige situatie. 4.1 Kenmerken technische oplossing Huidige situatie ook wel nulvariant genoemd De huidige situatie kenmerkt zich door: - eilandenstructuren die beperkt flexibel zijn in te richten en alleen lokaal te beheren zijn; - beperkte voorzieningen op het gebied van de informatievoorzienig. De ontsluiting van informatie vindt vooral handmatig plaats; - lokale beeldschermbedieningssystemen die deels zijn verouderd waarvan de ondersteuning in 2017 vervalt, en die dus vervangen moeten worden; - beperkingen van het beheer, de beveiliging, de performance en de informatievoorziening binnen en over de huidige netwerkinfrastructuur. Basisvariant De basisvariant wordt gekenmerkt door: - een centrale datahistorian en een basis dashboard om de gewenste informatievoorziening in te richten; - een centraal beheerde, robuuste infrastructuur die de gewenste informatievoorziening, de beveiliging en een efficiënt beheer ondersteunt; 3

4 - de aanwezigheid van lokale serversystemen voor de presentatie en bediening van de zuivering en de onderliggende gemalen om aan de gewenste beschikbaarheids- en performance-eisen te voldoen; - reductie van het aantal besturingscomponenten met behoud van het voldoen aan de beschikbaarheidseisen van procesvoering zuiveringstechnische werken; - de mogelijkheid van optimalisatie binnen de afvalwaterketen door centrale intelligente sturing. Optimale variant De optimale variant gaat verder in de reductie en centralisatie van applicaties en systemen. Deze variant kan niet los worden gezien van de basisvariant, maar is een vervolgstap. Aanvullende kenmerken ten opzichte van de basisvariant zijn: - dat er lokaal geen servers voor de presentatie en bediening (wel een bedienstation) meer aanwezig zijn, er is maar één centrale server die op afstand is te benaderen voor presentatie en de bediening. Het beheer van de systemen wordt hiermee geoptimaliseerd; - gezien de hoge afhankelijkheid van de netwerwerkinfrastructuur, moet deze bewezen aan de gestelde eisen van betrouwbaarheid voldoen; - verdere optimalisatie van de informatievoorziening door toename van de flexibiliteit in analyse en presentatie van informatie. 4.2 Toetsing oplossingen op strategische uitgangspunten De huidige situatie en de strategische uitgangpunten vormen de basis. Om te verifiëren in welke mate de varianten aan de strategische uitgangspunten voldoen, is in tabel 1 een overzicht gegeven. Tabel 1. Score op voldoen aan strategische uitgangspunten varianten strategisch uitgangspunt automatisering huidig basis optimaal 1. automatisering - algemeen 2. procesinformatie (PI) 3. standaardisatie 4. eenvoud en doeltreffendheid 5. randvoorwaarde automatisering 6. procesoptimalisatie 7. KPI s in dashboard 8. beheer op afstand 9. robuuste automatisering 10. samenhang Z&R, Technische Ondersteuning (TO) en ICT 11. harmonisatie automatisering Zuiveringsbeheer en Rioleringen, Watersysteem 12. beveiliging (proces)automatisering 13. beheer (proces)automatisering en informatie voldoet niet voldoet deels voldoet optimaal 4.3 Voor en nadelen van de varianten De nulvariant is niet met de andere twee varianten te vergelijken. De nulvariant heeft de afgelopen jaren voldaan en voldoet op bepaalde fronten nog steeds, maar sluit niet aan op de toekomstige ontwikkelingen en is end of life. De nieuwe varianten zijn uitgewerkt op basis van strategische uitgangspunten en zijn op de toekomst gericht. Worden de basisvariant en optimale variant tegen elkaar uitgezet dan zien we (4.2) dat de baten bij de optimale variant op 5 strategische uitgangspunten hoger scoren. 4

5 De optimale variant heeft een grotere afhankelijkheid van de communicatieverbindingen. Tot medio 2013 waren de verbindingen tussen RWZI's en kantoor enorm traag. Dat maakte dat er enige zorgen waren of deze variant wel naar tevredenheid zou werken. We hebben dan ook het eerst noodzakelijke project Lichtenvoorde uitgevoerd als referentieproject. In dat project hebben we de verbindingen tussen de RWZI s en het hoofdkantoor verbeterd. We wilden in eerste instantie de basisvariant realiseren, en als dit goed functioneert, de server overplaatsen naar Doetinchem. Na een evaluatie van het referentieproject zou dan duidelijk worden welke variant we voor de uitrol moesten hanteren. Net als bij het huidige systeem staat voorop dat het primaire proces onder alle omstandigheden doorgang moet vinden. D.w.z. dat ook bij uitval van eventuele verbindingen de installaties op aanwezige lokale besturingscomponenten blijven doordraaien. Bij uitval van de verbindingen is het bijstellen van het proces dan wel lastig. De zuiveringseenheden draaien door op laatste instellingen. Om de risico s te minimaliseren zijn / worden de verbindingen dubbel uitgevoerd (bijv. glasvezel en adsl). Daarbij wordt nog onderzocht of we voor de toekomst ook op 4G kunnen teruggevallen. We hebben in ieder geval met het referentieproject gemerkt dat bij langer durende uitval van verbindingen, snel een straalverbinding kan worden opgezet mocht dat nodig zijn. Daarnaast houden we er rekening mee dat in 2017 (wanneer 4 zuiveringseenheden aangesloten zijn op het nieuwe systeem) de reserveserver op een externe locatie wordt geplaatst, zodat ook bij uitval van de serverlocatie (brand of een andere calamiteit) de reserveserver naadloos in werking blijft. Welke voordelen moet het nieuwe systeem ons opleveren: - het systeem is efficiënt en professioneel te beheren en te beveiligen; - de server voor het beeldschermbedieningssysteem van alle RWZI's en gemalen staat in Doetinchem (of elders) in een gecontroleerde omgeving. Het systeem kan door ICT-deskundigen beheerd worden (beveiliging, back-up, juiste softwarelicentie, etc.); - bij uitval van de server neemt een reserve-server het ogenblikkelijk over; (Dit staat tegenover het beheer van circa 20 servers op 13 locaties in de huidige situatie (en basis variant), waar de server bijna nooit in een gecontroleerde omgeving staat); - de verbindingen t/m het netwerk op de RWZI's zelf zijn compleet op afstand te beheren (precies zien wat over de verbinding gaat en voorrangsregels kunnen opstellen). Storingen in verbindingen worden meteen gedetecteerd; - vanuit elke plek (op de wereld) kan het beeldschermbedieningssysteem van een RWZI benaderd worden en kunnen (verzamelde) gegevens geraadpleegd worden; - als een onderdeel van de in storing valt, wordt dit automatisch gemeld. Technici kunnen dan veelal in het systeem terugvinden, waardoor de storing werd veroorzaakt. Dit kan het oplossen van storingen vergemakkelijken; - alle gegevens van de RWZI's en gemalen worden naar een grote centrale gegevensbank gezonden. Hieruit kan informatie t.b.v. procesverbetering, overzichten e.d. worden gehaald. Tevens komen er diverse dashboards voor snelle overzichten; - vanwege het betere overzicht en het snel voorhanden hebben van gegevens verwachten we te kunnen besparen op energie, chemicaliën, etc. en/of de waterkwaliteit te verbeteren; - uitwisseling van gegevens met andere organisaties wordt eenvoudiger mogelijk; - het systeem wordt zoveel mogelijk opgezet volgens (internationale) standaarden om weinig leveranciersafhankelijk te zijn, en om eenvoudiger te kunnen samenwerken met andere organisaties; - het systeem maakt het mogelijk om ook allerlei extra regelingen in te bouwen om systemen optimaal te benutten (Real Time Control, de extra investeringen hiervoor worden allen gedaan op het moment dat nut en noodzaak zijn aangetoond). 5

6 4.4 Evaluatie referentieproject Lichtenvoorde In de periode 2013 t/m begin 2015 is op de RWZI Lichtenvoorde de nieuwe architectuur voor de (proces)automatisering gerealiseerd. Omdat het bedrijfsgebouw in Lichtenvoorde ook verbouwd moest worden, was er geen stofvrije opstelruimte voor de server voor handen. Daarom staat vanaf medio 2014 de server (en de klaar voor overname reserve server) te Doetinchem, en is daarmee direct de optimale variant gerealiseerd. Deze situatie is begin 2015 breed geëvalueerd. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het nieuwe systeem goed functioneert en dat de verbindingen goed en veilig zijn. Omdat de geteste optimale variant goed functioneert en sowieso voordelen heeft qua beheer en kosten ten opzichte van de basisvariant, hanteren we de optimale variant voor de verdere uitrol. 5. Business case Om een goede afweging te maken, is vooraf door een kosten/batenbeschouwing gemaakt, waarin naast de investeringskosten ook de risico s, baten en exploitatiekosten over de gehele levenscyclus zijn meegenomen. Inmiddels is het referentieproject Lichtenvoorde uitgevoerd en zijn de belangrijkste (proces)automatiseringscomponenten aanbesteed. Hieruit zijn significant lagere investeringskosten (ruim 25%) naar voren gekomen dan waar bij de besluitvorming in 2013 rekening mee is gehouden. Dit is onderstaand in tabel 2 weergegeven. Tabel 2. Business Case Overzicht investerings- en jaarlijkse kosten varianten KOSTEN overzicht investeringskosten Nul variant (Wi+ Bos 2013) Basis (Wi+ Bos 2013) Optimaal (Wi+ Bos 2013) Optimaal (huidig inzicht) renovatie besturing presentatie en bediening RWZI lokaal, bij overige varianten centraal besturing gemalen BBS - BOA (gemalen) basis ontw erp standaardisatie en systeem configuratie centrale SCADA/BOA BBS BOA (integraal) infrastructuur sub totaal renovatie extra vanuit de blauw druk centrale informatie voorziening pas na 2019, daarom nu niet optimalisatie en RTC meegerekend alarm mgt en beveiliging beheer en ontw ikkeling tools automatisering totaal investeringskosten gemiddelde kosten rente (3%) en afschrijving (10 jaar) besparing al ingeboekt via programma variabele kosten per jaar beheer en onderhoud automatisering Bij optimaal gerekend met 6 FTE, d.w.z uitbreiding met 2 FTE besparing op server licenties door centralisatie automatiseringsoplossing jaarlijkse kosten infrastructuur (beheer, abonnementen) totaal variabele kosten per jaar totale jaarlijkse kosten (vast en variabel) Besparing op energie en chemicaliën In MJA rekening mee gehouden Spin off besparingsmogelijkheid Indicatief en vanaf 2019 totale vergelijkingskosten Kosten De kosten en de baten zijn uitgewerkt. Voor alle varianten zijn de kosten van de renovatie van de (proces)automatisering (besturing / presentatie en bediening beeldschermbedieningssysteem) meegenomen, waarbinnen kleine aanpassingen aan de installaties zijn inbegrepen. De grotere aanpassingen en renovatie van de elektrotechnische-installatie (frequentieomvormers, kasten e.d.) zijn hierin niet meegenomen. Deze grotere aanpassingen zijn voor iedere variant (ook de nul) van toepassing en niet altijd direct gekoppeld aan de renovatie van (proces)automatisering. Dit zal in een later stadium per RWZI beschouwd worden. 6

7 Tabel 1 geeft een overzicht van de investeringskosten en de jaarlijkse kosten van de varianten. De eerste 3 kolommen zijn 1 op 1 overgenomen uit het eerdere voorstel uit De laatste kolom is gebaseerd op de naar aanleiding van de aanbesteding naar beneden bijgestelde raming. Hierin is een onderscheid te maken in de aspecten die met renovatie te maken hebben en de aspecten als gevolg van de strategische uitgangspunten. Verschillen in de kosten bij het renovatiedeel zijn vooral te wijten aan efficiëntie door upgrade standaardisatie, integratie van beeldschermbediening RWZI en gemalen en vernieuwing van de infrastructuur. De basis- en optimale variant zijn uitgevoerd met dezelfde infrastructuur (voornamelijk glasvezel). Voor de optimale variant is nog een extra back-upverbinding (dsl) meegenomen. De variabele kosten in relatie tot de automatisering zijn voor alle varianten in grote lijnen gelijk. Maar op onderdelen zijn er verschillen en vooral qua inrichting van het beheer. Het beheer in de basis en optimale variant is veel omvattender dan in de nulvariant doordat aspecten als bijvoorbeeld gegevensbeheer, netwerkbeheer en beveiliging zijn meegenomen. Zoals eerder aangegeven voldoet de nulvariant (huidige situatie) niet aan de strategische uitgangspunten. Daarbij zijn er in de nulvariant geen investeringen voor de extra s als informatievoorziening, optimalisaties (RTC), beveiliging en beheeraspecten, vernieuwing infrastructuur meegenomen. Bij de nulvariant zijn ook geen / beperkte investeringen gerekend voor het verbeteren van de verbindingen tussen de RWZI s en het hoofdkantoor! Als we deze kosten wel zouden betrekken dan valt de nulvariant veel duurder uit, zoals ook blijkt uit de business case. Hierbij dient te worden opgemerkt dat extra investeringen om bijvoorbeeld allerlei extra regelingen in te bouwen om systemen optimaal te benutten (optimalisatie en Real Time Control) nu geen onderdeel uitmaken van de voorstellen en te zijner tijd alleen worden gedaan op het moment dat nut en noodzaak zijn aangetoond. Vooralsnog gaan we er van uit dat deze investeringen niet voor 2019 plaatsvinden. De investeringen in de (proces)automatisering zullen worden gespreid over een periode van 5 jaar. Daarbij is uitgegaan van de optimale variant. De programmering is zodanig opgezet dat nu wordt verwacht dat de benodigde investeringen passend zijn binnen de huidige programmaruimte zoals is opgenomen in de Perspectievennota / de voorstellen daarvoor. 5.2 De baten De baten van de gekozen optimale variant liggen in lijn met de strategische uitgangspunten. Hier komen technische baten als betere beveiliging, efficiënter beheer van de automatisering en een degelijke informatievoorziening in beeld. Voor minder geld krijgen we een beter systeem met meer (zinvolle) mogelijkheden. Ook de totale exploitatiekosten voor de procesautomatisering zijn lager dan in de huidige situatie. Het nieuwe systeem gaat voordeel opleveren als betere beveiliging, efficiënter beheer en een degelijke informatievoorziening. Vanwege optimalisatie van regelingen verwachten wij een besparing van 2% op energie, hetgeen neerkomt op 1,5 miljoen kwh en 2% reductie op chemicaliën voor de defosfatering (en daarme ook een bijdrage aan de MJA-3 doelstelling). Dit komt neer op een jaarlijkse besparing van ,-. Vanwege de beter beschikbare informatie zullen medewerkers meer overzicht en meer inzicht hebben en dat leidt op enig moment tot besparingen. Deze zijn echter niet hard te duiden, maar wij verwachten een bedrag in de orde van eveneens ,-. Daarnaast zijn er nog baten die voor een groot deel afhankelijk zijn van aspecten die in de organisatie vorm moeten krijgen. De flexibiliteit in de toekomstige procesvoering, in welke mate en hoe gebruikt de organisatie informatie (oplossen storingen, management, projecten, calamiteiten, uitwisseling extern etc.), inbedden van sturen op direct beschikbare KPI s zijn voorbeelden die in de komende jaren uitgekristalliseerd gaan worden. 7

8 Een overzicht van de baten is in de onderstaande tabel 3 uitgeschreven. Van belang is nog te noemen dat een gedegen informatievoorziening de basis is om andere toekomstige ontwikkelingen zoals de energie- en grondstoffenfabriek, optimalisatie in de afvalwaterketen en andere innovaties goed te kunnen laten renderen. Tabel 3. Overzicht baten varianten BATEN omschrijving voordeel Nul variant Basis Optimaal strategische uitgangspunten algemeen automatisering informatie voorziening informatie voorziening optimalisatie standaardisatie eenvoud en doeltreffend KPI als dasboard beheer op afstand robuuste automatisering Baten Ondersteunt operationeel beheer en flexibiliteit naar de toekomst. Mogelijke doelmatigere inzet van assets en optimalisaties bij samenw erking intern en extern Alle bedrijfsprocessen krijgen gemakkelijker, automatisch en betere informatie w aardoor organisatie efficiënter gaat functioneren (1% tot 5% efficiënter w erken) Beheer van de assets, assets kunnen langer mee door pro actief (meetbaar) onderhoud De automatisering ondersteunt de optimalisatie van rw zi s en de afvalw aterketen met moderne regeltechnieken en intelligente sturing op afstand Uniformiteit in besturing, visualisatie en bediening en informatievoorziening, alarmafhandeling. Dit in samenhang met elkaar levert voordeel op voor de gebruiker en voor het beheer van de automatisering De automatisering moet eenvoudig en doeltreffend zijn. Het systeem moet w el eenvoudig muteerbaar en onderhoudbaar zijn. Eenduidigheid en minder componenten, softw are versies zoveel mogelijk hetzelfde, dan w ordt het beter onderhoudbaar. 0/ Optimale stuurinformatie door flexibele, betrouw bare en centrale informatie voorziening binnen alle lagen van de organisatie. (besluitvorming adequater). ~ + ++ De automatisering ondersteunt de beheerder om veilig en robuust op afstand alle zuiveringstechnische w erken te bedienen en te bew aken vanaf iedere plaats en w erkplek. Eventuele mogelijkheden voor een efficiëntere bedrijfsvoering en opschaling. 0/+ + + De (proces)automatisering is zodanig robuust dat het aantal (urgente) storingen minimaal is. De (beschikbaarheids)eisen van de (proces)automatisering voldoen aan de (beschikbaarheids)eisen van het primaire (zuiverings)proces beheer automatisering Optimaal beheer van de automatisering, minder lokaal beheer, integrale samenw erking ICT en PA. ~ beveiliging Door toenemende afhankelijkheid van de (proces)automatisering en (proces)informatiesystemen w ordt de beveiliging belangrijker. De beveiliging van de (proces)automatisering moet goed geborgd zijn

9 6. Professioneel beheer noodzakelijk Het beheer van de nieuwe architectuur kan efficiënter plaatsvinden doordat de beheerders op afstand het systeem kunnen monitoren en herstellen. Omdat er uniformiteit is in de automatisering kan het beheer meer volgens standaard procedures plaatsvinden. Daarentegen maakt het nieuwe systeem meer gebruik van verbindingen en communicatiecomponenten, die cruciaal zijn voor de werking en die pro-actief beheerd moeten worden. Het nieuwe systeem beschikt over een geavanceerd alarm doormeld systeem en een grote database voor de opslag en doorlevering 1 van alle automatisch verzamelde gegevens. De gegevens moeten gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd worden. Deze werkzaamheden komen in de plaats van het huidige handmatig noteren van gegevens door zuiveringstechnici, maar daarnaast is ook een aanspreekpunt/verantwoordelijke nodig voor de totale database. Vanwege de vereiste hoge mate van veiligheid dient de software regelmatig een update te krijgen. Al met al verwachten we dat de beheers inspanningen niet alleen zullen wijzigen, maar ook toenemen. We praten dan wel over een aantoonbaar gedegen ingericht en uitgevoerd beheer, waarbij uitgevoerde taken/werkzaamheden worden gemonitord en vastgelegd. E.e.a. is schematisch weergegeven in afbeelding 2. Omdat er nog geen ervaring is met het systeem zijn wij de beheers inspanningen nu gedetailleerd aan het vastleggen in ons tijdregistratiesysteem. Op basis van onze huidige inzichten verwachten wij dat we binnen enkele jaren behoefte is aan een groei tot maximaal twee extra formatieplaatsen (deze zijn opgenomen in de business case). Wij hebben deze verwachting gespiegeld en onderworpen aan een uitgebreide analyse/second opinion door een adviesbureau Daarbij is de noodzaak onderschreven van een adequaat beheer en de benodigde verwachte inzet daartoe. Ook is verdergaande uitbesteding van het beheer beoordeeld. Dat is een optie, maar dat wordt niet geadviseerd omdat de kwetsbaarheid dusdanig toeneemt dat wordt verwacht dat dit tot kostenstijgingen kan leiden. Er is met het huidige voorstel voorzien in het zelf verrichten van de regie en uitvoering van de kern(beheer)taken. Dit zijn de beheertaken die betrekking hebben op het tactisch beheer, functioneel beheer, netwerkbeheer, beveiliging, gegevens beheer en het snel oplossen van storingen. De rest wordt uitbesteed. De nieuwe situatie wordt niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Daarmee is het mogelijk om ook het beheer van de nieuwe situatie qua inspanning gedoseerd te laten meegroeien en vormen. Dit wordt gedaan in een bewaakt en gedocumenteerd groeiproces. We beginnen met het verschuiven van de formatie binnen de units. Daarna volgt de noodzakelijke uitbreiding om professioneel invulling te kunnen geven aan het beheer. HUIDIG TOEKOMST Afbeelding 2 1 Naar zuiveringsinformatiesysteem, naar hoofdpost gemeenten, etc. 9

10 7. Uitrol 7.1 Benodigde vervanging kwetsbare systemen Een flink aantal van onze systemen zijn gedateerd en kwetsbaar geworden, waardoor de risico s op uitval van het primaire proces (transporteren en zuiveren van afvalwater) toenemen. Van enkele systemen kan geen reserve-materiaal meer besteld worden. De kwaliteit van op de plank liggende onderdelen is ongewis. Enkele systemen draaien nog onder WindowsNT en Windows2000. Deze zijn (al jaren) niet meer leverbaar en worden derhalve ook niet meer ondersteund vanuit Microsoft. De ISDN-verbindingen van al onze rioolgemalen worden binnen enkele jaren uitgefaseerd. Onze huidige informatievoorziening, beveiliging, gegevensverwerking heeft optimalisatie nodig. Daarom hebben wij gepland om tot en met begin 2019 de volledige procesautomatisering van al onze RWZI s en rioolgemalen aan te passen (in annex 1 is het beoogde programma weergegeven). Vervanging van de meest kwetsbare systemen is in de eerste jaren voorzien en in de tussentijd hebben wij nog enkele noodverbanden achter de hand in geval van uitval van de verouderde systemen. 7.2 Benodigde vervanging kwetsbare systemen Voor de gehele uitrol willen we één team formeren, welk verantwoordelijk is voor de voorbereidingen, het opstellen van het bestek, het aanbesteden en begeleiden van de uitvoering van de softwareaanpassingen. Eén systemintegrator verzorgt de softwarematige koppeling van alle zuiveringseenheden op het nieuwe platform. Daarmee borgen we dat de software efficiënt en compleet uniform volgens de opgebouwde standaard wordt geprogrammeerd. Per zuiveringseenheid wordt vervolgens een projectteam geformeerd dat verantwoordelijk is voor de voorbereidingen, het opstellen van de bestekken, het aanbesteden en begeleiding van de uitvoering van de hardware aanpassingen. Een installateur voert de hardware-aanpassingen uit. Het programma voeren wij uit volgens het principe van integraal project management. Met heldere toewijzing van rollen als contractmanager en risico-manager, die het hele programma overzien. Per zuiveringseenheid zal aan het bestuur een voorstel worden voorgelegd. 10

11 Annex 1. Projectenplan passend in de huidige programmaruimte - NUMMER NAAM UITGAVEN t/m 2014 UITGAVEN 2015 UITGAVEN 2016 UITGAVEN 2017 UITGAVEN 2018 UITGAVEN 2019 P R O J E C T E N Vervanging (proces)automatisering RWZI Zutphen en bijbehorende gemalen RGI: RWZI-Dinxperlo Vervanging procesautomatisering RGI: RWZI-Dinxperlo: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie RGI: RWZI-Etten Vervanging procesautomatisering RGI: RWZI-Etten: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie RGI: RWZI-Haarlo Vervanging procesautomatisering RGI: RWZI-Haarlo: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie RGI: RWZI-Holten Vervanging procesautomatisering RGI: RWZI-Holten: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie RGI: RWZI-Nieuwgraaf Vervanging procesautomatisering RGI: RWZI-Nieuwgraaf: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie RGI: RWZI-Olburgen Vervanging procesautomatisering RGI: RWZI-Olburgen: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie RGI: RWZI-Ruurlo Vervanging procesautomatisering RGI: RWZI-Ruurlo: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie RGI: RWZI-Varsseveld Vervanging procesautomatisering RGI: RWZI-Varsseveld: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie RGI: RWZI-Wehl Vervanging procesautomatisering RGI: RWZI-Wehl: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie RGI: RWZI-Winterswijk Vervanging procesautomatisering RGI: RWZI-Winterswijk: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie RGI: Systeemhardware Doetinchem RGI: Systeemsoftware incl. licenties (historian, alarmering en Scada ) Doetinchem RGI: ISDN-fasering Gemalen GI: RWZI-Aalten Plaatsing procesautomatisering GI: RWZI-Aalten: Gemalen Vervanging automatiseringsinstallatie Ren.autom.RWZ Lichtenvoorde+BBS+BOA incl. verbindingen Totalen per jaar voor de procesautomatisering Totaal periode 2014 t/m 2019 (incl. referentieproject Lichtenvoorde) Totaal periode 2015 t/m 2019 (excl. referentieproject Lichtenvoorde)

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ing. A.E.H. van Helvoirt-Looman Vergadering : 7 juli 2015 Agendapunt : 6. Bijlagen : Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische

Nadere informatie

Waterschap Rijn en IJssel. Blauwdruk automatisering Zuiveringsbeheer en Rioleringen

Waterschap Rijn en IJssel. Blauwdruk automatisering Zuiveringsbeheer en Rioleringen Waterschap Rijn en IJssel Blauwdruk automatisering Zuiveringsbeheer en Rioleringen INHOUDSOPGAVE blz. 1. SAMENVATTING BLAUWDRUK AUTOMATISERING 1 1.1. Strategische uitgangspunten 1 1.2. Informatievoorziening

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Onderhoud Transportsysteem

Onderhoud Transportsysteem Onderhoud Transportsysteem Zes gemeenten en HHD hebben de afgelopen periode gezamenlijk onderzocht hoe samenwerking in het beheer en het onderhoud van de afvalwatertransportsystemen (bestaande uit gemalen

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Stations Automatisering. Vooruitgang of tijdbom

Stations Automatisering. Vooruitgang of tijdbom Stations Automatisering Vooruitgang of tijdbom 1 Overzicht Inleiding Ervaringen met SA en Beveiligingen Firmware Hardware Tools Windows en KA Organisatie Mogelijke problemen in de toekomst Mogelijke oplossingen

Nadere informatie

Uitwerking marktconsultatie dataloggers

Uitwerking marktconsultatie dataloggers Uitwerking marktconsultatie dataloggers Onderdeel van de Europese openbare aanbesteding dataloggers Waterschap de Dommel Versie: 1.0 Datum: 22-09-2015 Inleiding Waterschap de Dommel (hierna: de Dommel)

Nadere informatie

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004.

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004. 2004. Nr. : 04.0185. Dnst. : ID Krediet ICT Infrastructuurplan 2004-2006. Leiden, 7 december 2004. De ICT (Informatie- en CommunicatieTechnologie) infrastructuur van de gemeente Leiden is sterk verouderd,

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Professionalisering van Levensduurverlenging

Professionalisering van Levensduurverlenging Professionalisering van Levensduurverlenging De toegevoegde waarde van VITALE Rob van Dongen 9 februari 2012 Agenda 1 2 3 4 Levensduurverlenging volgens VITALE Het referentiemodel Toepasbaarheid VITALE

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Quadrance Wat is Quadrance en wie zijn wij? Adviesbureau vastgoed exploitatie: 16 medewerkers,

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

De overtuiging is dat verdergaande samenwerking nog meer voordelen oplevert in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten.

De overtuiging is dat verdergaande samenwerking nog meer voordelen oplevert in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. 2 SAMENATTING EN ADIES Sinds oktober 2009 hebben wij samen met het AOWR gewerkt aan het onderzoek verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen in de Regio Noord-eluwe. In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting

Nadere informatie

ISA Hoeksche Waard. Klaas-Jan van Heeringen, Deltares Edwin van Velzen, Hollandse Delta

ISA Hoeksche Waard. Klaas-Jan van Heeringen, Deltares Edwin van Velzen, Hollandse Delta 1 ISA Hoeksche Waard Klaas-Jan van Heeringen, Deltares Edwin van Velzen, Hollandse Delta 2 Presentatie Kennismiddag 31-10-2012 1. Aanleiding en doel EvV 2. Omvang project + partners EvV 3. Meetnetwerk

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 agendapunt 04.B.06 1257445 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016 De verenigde vergadering

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

onderwerp systeem beheer onderhoud 1 Hosted service systeem elders beheer door host

onderwerp systeem beheer onderhoud 1 Hosted service systeem elders beheer door host Titel: Alles de deur uit? Van: Maarten Oberman en Albert Molenaar Centrex, CentrIP, managed service, hosted service, onderhoud uitbesteden (maintenance service), operational lease zijn allemaal trefwoorden

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Proces Automatisering via de. Datarotonde

Proces Automatisering via de. Datarotonde Proces Automatisering via de Datarotonde Proces Automatisering via de Datarotonde Door: Arjan Hiemstra & Jos van Dixhoorn Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Visie 4 2. Business Process Management 7 2.1 Handmatig

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u!

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u! D. Deijs Gebouwautomatisering voor u! Agenda Introductie Regel Partners Case Hogeschool Rotterdam Applicatie software op één locatie Beheer van Software Afstandbeheer GBS optimaliseren & duurzaam automatiseren

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol TMX-NET PRO Veilig op afstand beheren via internet smart telecontrol Overal en altijd, compleet en veilig beheer via de cloud clients tablets secure internet smartphones Voordelen TMX-Net Pro Universeel

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Agenda Introductie Wat levert het op? De uitdaging en de resultaten Aanpak en organisatie Afronding en Vragen Introductie Co Klerkx Gino Kemp

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Business Impact Anlayses worden in de meeste organisaties eens per jaar of eens per halfjaar geactualiseerd en bevatten meestal beschrijvingen van:

Business Impact Anlayses worden in de meeste organisaties eens per jaar of eens per halfjaar geactualiseerd en bevatten meestal beschrijvingen van: (BIA s) Veel organisaties beschikken over BIA s ofwel Business Impact Analyses per Business Unit of per Afdeling. Hierna gaan we verder uit van Business Impact Analyses op Business Unit niveau. Dit artikel

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

AGDLP. ~ maar waarom eigenlijk?

AGDLP. ~ maar waarom eigenlijk? AGDLP ~ maar waarom eigenlijk? Edward Willemsen, [em'bed], 2011 Algemeen Wie ooit beheer heeft gedaan binnen een Microsoft omgeving is bekend met de diverse typen groepen. In de loop der jaren zijn hier

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase

Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase O.D.T. Sessink Sr. Innovatiemanager CDC / IVENT / Research en Innovatiecentrum 15 maart 2010 Inhoud Een uitstapje naar de Defensie Veilig Internet

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie