Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel Tussen: Vlaamse regering en: Agentschap Overheidspersoneel Met looptijd van: 1/01/2015 Tot: 1/01/2016 Vastgesteld op: 20/03/2015 Inleiding en situering: Hierna werken we het ondernemingsplan 2015 voor AgO uit. Dit plan bevat een meerjarige en een jaarlijkse component (cfr. nota aan de Vlaamse Regering betreffende opvolging van en in de regeerperiode VR DOC.1241/1BIS). Het Agentschap Overheidspersoneel is een agentschap in volle evolutie, naar aanleiding van het regeerakkoord en de beleidsnota's Bestuurszaken en Algemeen Regeringsbeleid , werden de opdrachten van de entiteiten binnen het nieuwe beleidsdomein Kanselarij en Bestuur gewijzigd en herschikt. De Vlaamse regering besliste op 13 maart 2015 dat het nieuwe Agentschap Overheidspersoneel op 1 april 2015 van start gaat. Het nieuwe Agentschap wordt de centrale HR-partner van de Vlaamse overheid en staat dan ook voor belangrijke uitdagingen. Het gaat onder andere om het samenvoegen van HR-beleidsvoorbereiding, -evaluatie en -uitvoering, de overname van de taken van Jobpunt Vlaanderen voor de Vlaamse overheid, het gemeenschappelijk organiseren van de personeelsadministratie Vlaamse overheid,... Dit ondernemingsplan vormt een vertaling van deze uitdagingen en beschrijft de gewenste ontwikkelingen en en die het agentschap in 2015 wenst te realiseren gekoppeld aan een ruimer kader van te realiseren en binnen deze regeerperiode. Als bijlage gaat ook een overzicht van het personeelsbestand en van het budget Daarnaast vindt U ook de evaluatie van het ondernemingsplan 2014 en de beheersovereenkomst in bijlage terug. Missie van het agentschap Het Agentschap Overheidspersoneel, uw HR-partner voor personeel en organisatieontwikkeling. Als gangmaker van de HR-groep van de Vlaamse overheid werken wij aan state of the art mensen en organisaties zodat u kan bouwen aan de maatschappij van morgen. Visie van het agentschap We luisteren naar de uitdagingen van onze klanten en zoeken samen naar HR-oplossingen. We werken in openheid aan kwaliteit en vertrouwen door talenten en competenties te ontwikkelen en flexibel in te zetten. We geloven in de kracht van diversiteit. We tonen initiatief en durf en laten ons leiden door evidence en innovatie Strategische en 1. We realiseren efficiënte gemeenschappelijke dienstencentra die ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid zich kan focussen op haar kerntaken. 2. We geven de holding Vlaamse overheid en het leiderschap binnen die holding mee vorm, met de blik gericht op de maatschappij. 3. We ontwikkelen, realiseren, monitoren en evalueren het HR-beleid van de Vlaamse overheid. 4. We bouwen aan een diverse Vlaamse overheid. 5. We organiseren onze eigen werking zodat we zelf een voorbeeldorganisatie zijn Inleiding 1/31

2 SAMENVATTING Omschrijving VTE Opmerking Totaal 166,24 1. Dienstencentra 95, Personeelsadministratie 23,00 Omvat oprichting dienstencentrum en activiteiten personeelsadministratie 1.2 Rekrutering & Selectie 16,50 Omvat integratie R&S activiteiten naar AgO en activiteiten dienstencentrum (Verplichte selector, selectiekwaliteit, R&S systeem, vermijden onnodig hertesten) 1.3 Opleiding 3,95 Omvat aanbod opleidingen aan entiteiten Vo 1.4 Sociale Dienst 27,80 (zie bijlage) 1.5 Personeelssysteem (Vlimpers) 23,95 Omvat activiteiten Vlimpers en initiatie Vlimpers III 2. Professionalisering HR-functie (transversaal AgO) 6,74 (Visie HR-model Vo & strategisch HR-partnerschap, PMO expertisecentra, centrale pool HR-partners, aanbod raamcontracten) 3. Expertisecentra 51, expertisecentrum loopbaan en beloning 9,87 Beleidscomponent 9,17 Omvat nieuwe in, door en uitstroomprocedures, functiematrix & functiefamilies, nieuw belonigsbeleid, modulaire selectie, prestatietoelagen, aanvullend pensioen, eenvormig statuut, rechtsbescherming, rationalisatie verlofsysteem, ziekteverlof, overheveling personeel 6de staatshervorming Ondersteunende component 0,70 Omvat o.a. ondersteuning functieclassificatie 3.2 expertisecentrum talent 6,61 Beleidscomponent 4,91 Omvat heroriëntering, moderniseren rekrutering en selectie, tijdelijke mobiliteit, uitzendarbeid, EVC, talentenbeleid, herinrichting functies lager geschoold personeel, train je collega, ZinJA. Ondersteunende component 1,70 Bevat o.a netwerken, facilitatorenpool, advies, toolboxen, aanbieden en ontwikkelen leerinstrumenten, opleidingsprog HR-rollen opzetten 3.3 expertisecentrum leiderschap 3,55 Beleidscomponent 2,95 Omvat managementgroep, ontwikkeling leidinggevenden, competentiecentrum coaching, selectie, evaluatie en herplaatsing topkader Ondersteunende component 0,60 Omvat aanbieden netwerken en verder professionaliseren coachingsnetwerk 3.4 expertisecentrum organisatieontwikkeling 3,71 Beleidscomponent 1,30 Omvat waardentraject, inclusief arbeidsmarktcommunicatie 'één werkgever' Ondersteunende component 2,41 Omvat netwerken, ondersteuning PTOW, pool facilitatoren, ad hoc advies, toolboxen, communicatie, strategie monitoring OO, ontwikkeling klantenonderzoek 3.5 expertisecentrum integriteit en welzijn 4,95 Beleidscomponent 2,30 Omvat welzijnsbeleid & integriteitsbeleid Ondersteunende component 2,65 Omvat integriteit voor leidinggevenden, ondersteunen entiteiten ikv integriteits- en welzijnsbeleid, uitvoeren en opvolgen sanctiebeleid, netwerken, website, integriteitsmeldpunt, opvolging individuele hulpverlening welzijn. 3.5 expertisecentrum diversiteit 8,90 Beleidscomponent 8,90 op basis van huidige AS-IS inschatting, OP 2015 diversiteit + Stagebeleid Ondersteunende component 3.6 HR-data en evidence 4,35 Omvat huidige inzet HR-data (2 VTE), inschatting visieontwikkeling en implementatie 'HR-evidence', en activiteiten personeelspeiling (1,5 VTE) 3.7 Regelgeving en processen 9,11 Omvat verschillende regelgevingsprojecten (Vlaams Bestuursdecreet), juridisch advies, opmaak sectoraal akkoord, raad van beroep, deugdelijk bestuur, regelgevingsagenda, diverse VPS-wijzigingen, regelgeving ikv fusies, opvolgen Federale en Europese regelgeving 4. Interne werking 13,25 1. Opbouw nieuwe organisatie 0,80 2. Opbouw maturiteit organisatie 0,50 3. Welzijn medewerkers 0,20 4. Diversiteit 0,20 5. Communicatie 3,60 6. ICT 0,80 7. HR en logistiek 1,15 8. Financiële processen 3,00 9. Secretariaat 3,00 Samenvatting 2/31

3 OP - AgO Strategische Doelstelling 1 (1/5) * Dit zijn elementen die kunnen ingevoerd worden in het monitoringssysteem Vlaamse overheid Doelstellingen en acties Nr.* Naam* Meerjarig of jaarlijks Thema Input Personeelsinzet in VTE* Output Indicatoren of Kengetallen Streefwaarden en mijlpalen SD 1 We realiseren efficiënte gemeenschappelijke dienstencentra die ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid zich kan focussen op haar kerntaken. 1.1 We richten een dienstencentrum personeelsadministratie op 23 a. Optimaliseren processen dienstencentrum personeelsadministratie Jaarlijks Beleids Cf. VR 6/03/2015 Werkingsmodel te bepalen tegen 30/06/2015 (cf. VR 6/03/2015) b. Digitaliseren personeelsdossiers en oplossen archiveringsproblematiek Jaarlijks Beleids Cf. VR 6/03/2015 Personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd We hebben een goede oplossing voor archivering c. Project opzetten CRM en kennisdatabank Jaarlijks Beleids Project gerealiseerd Eind 2015 d. Toetredingen Dienstencentrum Jaarlijks Beleids Toegetreden entiteiten Traject toetredingen te bepalen tegen 30/06/2015 f. Opleidingstrajecten opzetten en geven voor nieuwe medewerkers Dienstencentrum Jaarlijks Beleids Aantal medewerkers dat traject Nieuwe medewerkers krijgen een gepaste opleiding doorliep g. Activiteiten dienstencentrum Jaarlijks Recurrente taak Aantal behandelde personeelsdossiers Streefwaarden en ontwerp personeelsplan te bepalen tegen 30/06/2015 (cf. VR 6/03/2015) g.1 Masterdata beheren: instroom; loopbaan; uitstroom; adviesverlening; rapportering Jaarlijks Recurrente taak g.2 Security beheren: instroom; loopbaan; uitstroom; adviesverlening; rapportering Jaarlijks Recurrente taak g.3 Personeelsadministratie beheren: instroom; loopbaan; uitstroom; adviesverlening; rapportering Jaarlijks Recurrente taak g.4 Welzijn beheren: instroom; loopbaan; uitstroom; adviesverlening; rapportering Jaarlijks Recurrente taak 1.2 We richten een dienstencentrum rekrutering- en selectie op: AgO zorgt voor een efficiënt en kwaliteitsvol 16,5 R&S in de Vlaamse overheid a. Correct afronden van de integratie van R&S activiteiten in AgO Jaarlijks Regeringsafspraak Business Case AgO voor overname Business Case gerealiseerd (cf. VR 6/03/2015) R&S activiteiten Jobpunt voor Vlaamse overheid b. Activiteiten ikv dienstencentrum Jaarlijks Recurrente taak Aantallen uitgevoerde selecties Vanaf 1 mei 2015 b.1 AgO geeft op kwaliteitsvolle wijze invulling aan de rol van verplichte selector Jaarlijks Recurrente taak In overeenstemming met omzendbrief BZ 2014/5 b.2 Eén procesflow voor R&S wordt uitgewerkt (toepasbaar voor contractuelen, statutairen en bevorderingen) meerjarig Beleids Procesflow beschikbaar b.3 Door gemeenschappelijk organiseren wordt R&S efficiënt en kwaliteitsvol uitgevoerd (operationaliseren = GDC + professionalisering en samenwerkingsmodel) (integratie selectiecapaciteit MOD BZ/FB en MOD DAR/iV) Jaarlijks Recurrente taak Doorlooptijden en kost per selectie b.4 Een selectiekwaliteitscomité ziet toe op correct verloop van R&S procedures binnen de Vlaamse overheid Jaarlijks Recurrente taak SKC opgericht b.5 Een performant R&S systeem (gegevensbeheer) ondersteunt een een efficiënt proces en rapportering Jaarlijks Beheers Gegevensbeheersysteem beschikbaar b.6 AgO beschikt over de nodige partners en instrumenten om in te zetten voor R&S (m.a.w. raamcontracten, Jaarlijks Recurrente taak Contracten beschikbaar In de loop van mei 2015 samenwerkingsakkoord, ) b.7 Onnodig hertesten wordt vermeden: AgO zorgt ervoor dat dit principe effectief en efficënt invulling krijgt binnen Meerjarig Beleids de VO b.8 De VO beschikt over heldere criteria waar R&S aan moet voldoen (operationeel te vertalen in : communicatie, Jaarlijks Regeringsafspraak Criteria zijn beschikbaar uitvoering professionalisering, rapportering en organisatie) b.9 Door beter beheerde wervingsreserves wordt efficiënter en effectiever gerekruteerd. Er wordt een pragmatische oplossing voorgesteld voor spontane sollicitaties. Jaarlijks Recurrente taak Wervingreservers zijn goed beheerd Spontane solliciaties worden pragmatsich verwerkt b.10 In kader van diversiteit en gelijke elimineren we belemmeringen in proces en uitvoering R&S en Jaarlijks Toename in sollicitaties vanuit groepen benaderen we groepen op een actieve wijze b.11 De Vlaamse overheid actualiseert de samenwerking met Selor. Dit resulteert in een nieuwe Jaarlijks Beleids Er is een samenwerkingsovereenkomst met Selor samenwerkingsovereenkomst. c. AgO zorgt voor een correcte en kwaliteitsvolle invulling van herplaatsingsvraagstukken. jaarlijks Recurrente taak Aantal herplaatsingen OP SD1 3/31

4 1.3 We richten een dienstencentrum opleiding (VTO) op 3,95 a. We ontwikkelen een visie op het dienstencentrum en implementeren deze visie. Jaarlijks Beheers Er is een visie op het dienstencentrum b. Ontwikkeling aanbieden aan medewerkers mbt gedragscompetenties (inhoudelijk +ondersteuning) Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid c. Ontwikkelinitiatieven aanbieden voor alle niveau's leidinggevenden Vlaamse overheid (inclusief aanlooptraject, inclusief aanlooptraject alternatief) (inhoudelijk +ondersteuning) Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid d. Ontwikkelinitiatieven aanbieden m.b.t. thema P&O (inhoudelijk +ondersteuning) Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid e. ondersteunen bij opzetten netwerken P&O Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid f. Ontwikkelinitiatieven aanbieden voor medewerkers VO mbt ICT (inhoudelijk +ondersteuning) Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid g. beheer vormingsweb (inhoudelijk +ondersteuning) Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid h. Ontwikkelinitiatieven aanbieden voor medewerkers VO mbt overheidsspecifieke vakkennis en expertise Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde (inhoudelijk +ondersteuning) tevredenheid 1.4 We zetten het dienstencentrum 'Sociale Dienst' verder 27,8 (Zie bijlage) 1.5 We bieden een performant personeelssysteem aan de Vlaamse overheid 23,95 a. Screening juridisch de regelgeving van de aansluitende entiteiten (moo compatibiliteit Vlimpers) Jaarlijks Recurrente taak juridische regelgeving gescreend FIT, VMM, AGIV en ILVO gescreend (+ Inburgering?): start op Op : VLM, W&Z, DS en VDAB b. Exploitatie, onderhoud en optimalisatie Vlimpers systemen Jaarlijks Recurrente taak c. Dienstverlening (sociale secretariaatstaken + andere dienstverlening) Jaarlijks Recurrente taak Evaluatie dienstverlening d. Migratie van de infrastructuur ten behoeve van BCM en veiligheidsbeleid Jaarlijks Beheers e. Aansluitingsprojecten ARP's (VMM, ILVO EV, FIT, AGIV, Inburgering & Integratie) Jaarlijks Beleids Aansluitingsprojecten zijn opgestart f.1 Initiatie Vlimpers III Jaarlijks Beheers RFP en gunning f.2 Realisatie Vlimpers III Meerjarig Beheers (2016 en 2017) implementatie OP SD1 4/31

5 OP - AgO Strategische Doelstelling 2 (2/5) * Dit zijn elementen die kunnen ingevoerd worden in het monitoringssysteem Vlaamse overheid Doelstellingen en acties Nr.* Naam* Meerjarig of jaarlijks SD 2 We geven de holding Vlaamse overheid en het leiderschap binnen die holding mee vorm, met de blik gericht op de maatschappij. Thema Input Personeelsinzet in VTE* Output Indicatoren of Kengetallen Streefwaarden en mijlpalen 2.1 De HR-functie van de Vlaamse overheid wordt geprofessionalisseerd 6,74 a. We ontwikkelen een visie op een nieuw HR-organisatiemodel voor de Vlaamse overheid en begeleiden de implementatie van dat model Meerjarig Beleids Er is een nieuw organisatiemodel voor de HR-processen De implementatie van het model is opgestart b. Opstarten van het strategisch HR partnerschap binnen de Vlaamse overheid vanuit het Agentschap Meerjarig Beheers Project Strategisch HR-partnerschap is opegstart Overheidspersoneel b.1 We maken coaching beschikbaar voor de strategische HR-partners Meerjarig Beheers Coaching is beschikbaar c. Oprichten en implementeren van een overkoepelend project management voor de expertisecentra Meerjarig Beheers Overkoepelende project management is beschikbaar d. Een centrale pool van strategische HR partners trekt complexe projecten (entiteitsoverschrijdend, maar ook binnen entiteiten) en implementeert beleidsmatige prioriteiten inz. HR (Personeel, Organisatieontwikkeling, BHM) e. AgO biedt vanuit een duidelijke visie raamcontracten voor specifieke HR-thema's - die beantwoorden aan de gemeenschappelijke behoeften van klanten en holding. In de uitvoering hiervan wordt samengewerkt met de Opdrachtencentrale. Jaarlijks Recurrente taak Aantal projecten Klantentevredenheid Jaarlijks Recurrente taak Afname raamcontracten Streefwaarden nog te bepalen binnen oprichting AgO Er is een visie op aanbod raamcontracten De nodige raamcontracten zijn beschikbaar Klanten gebruiken de raamcontracten e.1 AgO stelt diverse raamcontracten ter beschikking ikv de opdrachten die overgenomen worden van Jobpunt Meerjarig Beleids Afname raamcontracten e.2 Er zijn raamcontracten beschikbaar inzake organisatieontwikkeling voor alle expertise en capaciteit die Meerjarig Beleids De nodige raamcontracten zijn beschikbaar nodig is in de VO rond OO. Er zijn partnerships om innovatieve thema's inzake OO binnen te brengen in de VO. e.3 In 2015 finaliseren we de Europese gunningsprocedures rond belanghebbendenmanagement en service design, verandermanagement en coaching, strategie. Jaarlijks Beleids Contracten beschikbaar Contracten afgesloten rond belanghebbendenmanagement en service design, verandermanagement en coaching, strategie. e.4 Aanbieden en beheren raamcontracten ivm Leren (VTO) Jaarlijks Recurrente taak Raamcontracten zijn beschikbaar e.5 Er is een raamcontract beschikbaar voor consultaties van belanghebbenden (kwalitatief en kwantitatief) + Jaarlijks Beleids Raamcontracten zijn beschikbaar online e.6 We ondersteunen entiteiten bij het gebruik maken van de raamcontracten Jaarlijks Recurrente taak Aantal afnames op 15 afnames per jaar raamcontract e.7 In 2015 voeren we een behoefteanalyse uit rond ondersteuningsnoden via raamcontracten met betrekking Jaarlijks Beleids Uitgevoerde Behoefteanalyse uitgevoerd tot organisatieontwikkeling teneinde in 2016 de nodige procedures op te starten behoefteanalyse We richten een expertisecentrum loopbaan en beloning op a. Beleidscomponent (ontwikkelen en realiseren + monitoring en evaluatie) (Zie SD3) a.1 Implementeren nieuwe in-, door- en uitstroomprocedures (zie SD3, ) a.2 Activiteiten in kader van de functiematrix ( zie SD3, ) a.3 Activiteiten in kader van een nieuw loopbaan en beloningsbeleid (zie SD3, 3.3) b. Ondersteunende component (advies, instrumenten, toolboxen en gericht VTO) 0,7 b.1 Organiseren van kennisuitwisseling over HR via congressen, netwerken, (ook met lokale besturen) Jaarlijks Recurrente taak Aantal 5 HR-netwerken per jaar; 10 deelnetwerken per jaar kennisuitwisselingsmo menten b.2 Ondersteunen van de entiteiten bij het invoeren van functieclassificatie Jaarlijks Recurrente taak Aantal projecten Alle entiteiten hebben op 1 april 2017 een PEP uitgedrukt in functieclassificatie We richten een expertisecentrum talent op a. Beleidscomponent (ontwikkelen en realiseren + monitoring en evaluatie) a.1 Activiteiten ikv stimuleren personeelsbewegingen (zie SD3, 3.1) a.2 Activiteiten ikv stimuleren inzetbaarheid (zie SD3, 3.2) b. Ondersteunende component (advies, instrumenten, toolboxen en gericht VTO) 1,7 b.1 Organiseren en beheren netwerken mbt VTO (inhoudelijk) Jaarlijks Recurrente taak Aantal netwerken Onderdeel van HR-netwerk (zie hoger) OP SD2 5/31

6 b.2 Organiseren, beheren en opvolgen van de poolwerking voor organisaties VO (facilitatorenpool, professionaliseringstraject voor interne trainers ) Jaarlijks Recurrente taak Aantal ingezette facilitatoren Tevredenheid b.3 Projectmatig advies verlenen mbt Leren (accent: opzetten leertrajecten expert-entiteiten) Jaarlijks Recurrente taak Aantal adviezen Tevredenheid b.4 Adhoc advies verlenen mbt Leren (VTO) Jaarlijks Recurrente taak Aantal adviezen (ontwerpen van korte leerinterventies, procesadvisering, advies omtrent aanbod op maat/in house, inzet van diverse methodieken, opzetten korte leeractiviteiten, ) b.5 Ontwikkelen en beheren toolboxen (VTO) Jaarlijks Recurrente taak Aantal beschikbare toolboxen Paginavertoningen toolbox b.6 Ontwikkelen en aanbieden Leerinstrumenten (experimenten, producten, werkinstrumenten, methodieken, Jaarlijks Recurrente taak experimenten spelplatform ) b.7 HR professionalisering: invoeren van opleidingsprogramma's voor de (HR-)rollen in de Vlaamse overheid Meerjarig Beleids Beschikbare opleidingen per rol Aantal deelnemers Tevredenheid We richten een expertisecentrum leiderschap op a. Beleidscomponent (ontwikkelen en realiseren + monitoring en evaluatie) (Zie SD3) a.1 Activiteiten in kader van 'leidinggevenden zijn ondernemer, leider, coach en ondernemer' (zie SD2, 2.2) Toename b. Ondersteunende component (advies, instrumenten, toolboxen en gericht VTO) 0,6 b.1 Organiseren van kennisuitwisseling over HR via congressen, netwerken, (ook met lokale besturen) Jaarlijks Recurrente taak Aantal 4 3D-netwerken per jaar kennisuitwisselingsmo menten b.2 Professionaliseren van bestaande mobiele pools en uitbreiden naar andere domeinen: coaching b.2.1 Aanbieden van opleidingen Coachende Vaardigheden in het open opleidingsaanbod (= product) Meerjarig Jaarlijks Beleids Recurrente taak Aantal beschikbare interne coaches Tevredenheid aantal sessies 3 sessie lg 2 sessie MW b.2.2 Organiseren van een Masterclass coaching Jaarlijks Recurrente taak aantal sessies 1 topklas b.2.3 uitbreiden, beheren en kwaliteit bewaken van de interne pool coaching Jaarlijks Recurrente taak aantal sessies certificeringsevent (75 aanwezigen) 3 supervisies 3 deskundigheidsdagen coaches van VDAB en VRT in pool b.2.4 beheer een ontwikkeling van individuele coachingstrajecten Jaarlijks Recurrente taak Op basis resultaten onderzoek Ugent coaching koppelen aan leiderschapstrajecten Coaching al koppelen aan enkele leiderschapsopleidingen op basis van vrijwilligheid Met nietuwe aanbieder evaluatie en meetinsturmet opstellen organisatietrajecten Project opzetten rond coachen van HRBP We richten een expertisecentrum organisatieontwikkeling op a. Beleidscomponent (ontwikkelen en realiseren + monitoring en evaluatie) (Zie SD3) a.1 Activiteiten ivm innoveren van de arbeidsorganisatie Vo (zie SD3, 3.4) a.2 Onderzoeken van bijkomende mogelijkheden tot fusies (i.s.m. Departement Kanselarij & Bestuur) OP SD2 6/31

7 a.3 Advies- en overlegorganen tegen het licht houden en stroomlijnen (i.s.m. Departement Kanselarij & Bestuur) a.4 Uitwerken toetsingskader in- en outsourcing (i.s.m. Departement Kanselarij & Bestuur) a.5 Leidraad organisatiebeheersing evolueert verder naar managementinstrumenten en focust op grootste risico's (i.s.m. Departement Kanselarij & Bestuur) a.6 Klachten- en kwaliteitsmanagement b. Ondersteunende component (advies, instrumenten, toolboxen en gericht VTO) 2,41 b.1 We houden vinger aan de pols binnen de Vlaamse overheid wat personeel- en organisatieontwikkeling betreft en organiseren in kader daarvan netwerken (bv. een HR-netwerk maar ook mensen met elkaar in contact brengen). We spelen ook in op opportuniteiten om zichtbaar aanwezig te zijn op andere netwerken (bv. Spreken op het HR Congres). Daarnaast gebruiken we de netwerken als instrument om de holdingsvisie op HR te delen. Jaarlijks Recurrente taak We organiseren We streven naar een klantentevredenheid van 90% "zeer jaarlijks 8 netwerken tevreden" of hoger. (4 organisatiebeheersin g, 1 HR-netwerk, 1 3Dnetwerk, dag van de projectleider en geven mee invulling aan het LA of HR event van AgO). Daarnaast zorgen we jaarlijks voor 10 sprekers op verschillende netwerken, waarvan 1 internationaal netwerk. b.2 Ondersteunen van de entiteiten bij het invoeren van plaats- en tijdsonafhankelijk werken Jaarlijks Recurrente taak Aantal ondersteunde entiteiten b.3 Professionaliseren van bestaande mobiele ploegen en uitbreiden naar andere domeinen: facilitatoren Meerjarig Beleids Aantal beschikbare interen facilitatoren Tevredenheid inzet facilitatoren b.4 We bieden ad hoc advies binnen de Vlaamse Overheid rond organisatieontwikkeling Jaarlijks Recurrente taak Aantal ad hoc adviezen en klantentevredenheid b.5 We houden de bestaande toolboxen relevant en up to date. We ontwikkelen nieuwe toolboxen over: verandermanagement, optimalisatie, organisatiestructuur, We zetten onze toolboxen op de markt en geven hierbij ook ad hoc advies. We verankeren het gebruik van de toolboxen AgO-breed: in opleidingen, adviestrajecten, interne projecten,... Jaarlijks Recurrente taak We zetten jaarlijks 1 toolbox in de kijker, en ontwikkelen jaarlijks 1 toolbox. Al onze toolboxen zijn steeds up to date. 40 ad hoc adviezen op jaarbasis met minimaal 80% klantentevredenheid (score 'zeer tevreden' of hoger) b.6 We zoeken naar opportuniteiten om kennis te delen met de lokale besturen: we leggen hiervoor de nodige contacten (zelf of via ABB), betrekken de lokale besturen bij onze netwerken en we zorgen voor een zichtbare delegatie van de Vlaamse overheid op de relevante initiatieven van de lokale besturen. We communiceren over ons digitaal aanbod naar lokale besturen. Jaarlijks Recurrente taak (2016) OP SD2 7/31

8 b.7 We communiceren proactief over ons aanbod rond projectadvisering, onze toolboxen en onze netwerken. Jaarlijks Recurrente taak Zie indicatoren netwerken, toolboxen en advieswerking. Elke leidend ambtenaar wordt jaarlijks gecontacteerd. We hebben jaarlijk een publicatie in een Vlaams HR magazine. b.8 In 2015 bepalen we een strategie om organisatieontwikkeling te monitoren, om tegen 2019 te kunnen benchmarken en evoluties weer te geven op vlak van de Vlaamse HR- en OO-beleidsprioriteiten. Meerjarig Beheers Monitoring OO in Vo is mogelijk b.9 Ago Actualiseert de methodologie van klantenonderzoeken gelinkt aan de performantie van organisaties Jaarlijks Beleids Voorstel actualisering klantenonderzoek b.9.1 Er is een actieve format beschikbaar om expertise te delen met betrekking tot consultatie van Jaarlijks Beleids Format beschikbaar belanghebbenden met oog op 'leren van de beste' We richten een expertisecentrum integriteit en welzijn op a. Beleidscomponent (ontwikkelen en realiseren + monitoring en evaluatie) (Zie SD3) a.1 (Zie SD3.3 en SD3.6)) b. Ondersteunende component (advies, instrumenten, toolboxen en gericht VTO) 2,65 b.1 Realiseren traject integriteit voor leidinggevenden (samenwerking expertisecentrum leiderschap) Meerjarig Beleids Ingebouwd in opleidingen leidinggevenden b.2 Ondersteunen van de entiteiten bij integriteitsbeleid Jaarlijks Recurrente taak Aantal ondersteunde entiteiten b.3 Uitvoeren en opvolgen sanctiebeleid ikv integriteitsbeleid Jaarlijks Recurrente taak b.3 Interne netwerken (integriteitsnetwerk Vlaamse overheid met linken met HR-netwerk, netwerk organisatiebeheersing) Jaarlijks Recurrente taak Aantal netwerkmomenten b.4 Uitbouwen en actualiseren van de website Integriteit Jaarlijks Recurrente taak Aantal paginavertoningen website b.5 We besteden verder aandacht aan de verdere ontplooiing van een multidisciplinair ingericht integriteitsmeldpunt Meerjarig Regeringsafspraak b.5.1 Opvolgen en optimaliseren uniek meldpunt Jaarlijks Recurrente taak Jaarlijks Recurrente taak Beschikbaarheid b.6 We stellen ons integriteitsinstrumentarium ter beschikking van lokale besturen b.7 Entiteiten ondersteunen bij het vertalen het globale welzijnsbeleid naar een welzijnsbeleid op maat van de entiteit (beleidsuitvoering) Jaarlijks Recurrente taak Aantal ondersteuningen b.8 Opvolging van de individuele hulpverlening welzijn Jaarlijks Recurrente taak b.8.1 1e lijn, 2de lijn en 3de lijn(= specialisatie) uitbouwen + idee verder verkennen van trajectbegeleiders Jaarlijks Recurrente taak OP SD2 8/31

9 b.8.2 Uitwisseling actoren/multidiscipinair team/geïntegreerde werking welzijnsactoren opzetten Jaarlijks Recurrente taak b.8.3 Dossierbeheer optimaliseren Jaarlijks Recurrente taak b.8.4 Rapportering over de dossiers verbeteren en uitbreiden als input voor evaluatie dienstverlening Jaarlijks Recurrente taak b.8.5 Meer inzetten op preventie (in plaats van focus op het curatieve) Jaarlijks Recurrente taak b.8.6 Voorzien en beheren van het raamcontract traumazorg Jaarlijks Recurrente taak Beschikbaarheid raamcontracten Afname contract We richten een expertisecentrum diversiteit op Zie SD 4 (zie bijlage OP 2015) De expertise- en dienstencentra kunnen beroep doen op 'state of the art' ondersteuning 4,35 a. We bieden expertise- en dienstencentra uitmuntende 'know how' en ondersteuning op het vlak van HRdata en 'evidence' zodat zij 'state of the art' producten en diensten kunnen leveren. a.1 Uitbouw team HR Evidence en data (visie, missie, aanpak, etc.) Meerjarig Beleids Team uitgebouwd a.1.1 We maken instrumenten en kennis beschikbaar voor de expertisecentra zodat zij 'evidence based' kunnen werken Jaarlijks Recurrente taak a.1.2 We ontwikkelen een visie op 'evidence' voor de expertisecentra en maken die mogelijk Jaarlijks Beheers Visie beschikbaar a.1.3 Er wordt een pool samengesteld die beschikt over de competenties om HR-vragen op een 'evidence based' wijze Jaarlijks Beleids Pool beschikbaar aan te pakken a.2 Activiteiten ikv HR- data Jaarlijks Recurrente taak a.2.1 Opvolging dossier evaluatie topambtenaren Jaarlijks Recurrente taak a.2.2 Uitwerking en opvolging personeels- en budgettaire besparingen: Meerjarig Beleids - Opmaak handleiding voor doorvertaling personeelsbewegingen - Opmaak monitoring personeelsbesparing voor 31/12/14 en 30/06/15 (med VR) - Opmaak doorvertaling budgettaire besparing naar BO 2016 a.2.3 Behandeling personeelsuitbreidingsdossiers Jaarlijks Recurrente taak a.2.4 Bedrijfsinformatie (zie onderverdeling) Jaarlijks Recurrente taak a Kwaliteitsverbetering en diepgaande analyse van de problematieken in thema welzijn (arbeidsgeneeskunde, Meerjarig Welzijn idewe, medconsult, ziekte-indicatoren, arbeidsongevallen) a Analyse van de problematiek VTO met alle betrokken partners Meerjarig Beheers a Opvolging en inhoudelijke ondersteuning bij project Wegwijs Organisaties (Ag. Inf Vl.) Meerjarig Beheers (datacontrole, website topkader, opmaak rapporten middenkader + website, invoer nieuwe entiteiten lijst NBB, visie op toekomst, ) a.2.5 Opmaak rapporteringsdefinities (zie onderverdeling Jaarlijks Beheers a Opmaak rapporteringsdefinitie loonkost Jaarlijks Beheers a Opmaak rapporteringsdefinitie ziektebeelden (in samenwerking met GDPB) Jaarlijks Beheers a Opmaak rapporteringsdefinities Rekrutering & Selectie Jaarlijks Beheers a.2.6 Dataverzameling (zie onderverdeling) Jaarlijks Recurrente taak a Voorbereiding van voorziene rondvragen ifv dataverzameling over HRM Jaarlijks Recurrente taak a Opvolging afspraken met GDVC Jaarlijks Recurrente taak a Opvolging privacydossier Jaarlijks Beheers a Opvolging en inhoudelijke ondersteuning bij uitwerking en realisatie doorvertaling van protocol van automatische Jaarlijks Recurrente taak datastromen (Ag Inf Vl) a.2.7 Opvolging en inhoudelijke ondersteuning bij de koppeling van gelijkaardige locatiegegevens in FMIS en Vlimpers Meerjarig Beheers (gebouwen, vestigingseenheden, unieke ID-nummers) (Ag Inf Vl) a.2.8 Rapportering HR-data (zie onderverdeling) Jaarlijks Beheers a Data-analyse PP2014 Jaarlijks Beheers OP SD2 9/31

10 a Ad hoc'-rapporteringsvragen (incl parlementaire schriftelijke vragen) Jaarlijks Recurrente taak a Woon-werkverkeer (uitbreiding MIVB + fiscale fiche via Vlimpers) Jaarlijks Beheers a Opbouw rapportering PTOW (incl. bedrijfseigendommen) Jaarlijks Beheers a Rapportering over RADAR Jaarlijks Beheers a Opmaak rapportering opgesplitst volgens beleidsvelden Jaarlijks Beheers a Verbeteringstraject kwaliteit rapportering vergrijzingskost Jaarlijks Beheers a.2.8 Analyse databank woonwerkverkeer Jaarlijks Beheers a.2.9 Opvolging en inhoudelijke ondersteuning bij uitbouw van Self Service BI (Ag Inf Vl) Meerjarig Beheers a.2.10 Uitbouw benchmark met lokale besturen (Stad A'pen??; ev. via opstart BILO) Meerjarig Beheers a.2.11 Ontsluiting HR-data (zie onderverdeling) Jaarlijks Recurrente taak a Opmaak mededeling VR met stand van zaken over personeelsomvang op 30/6/2015 & 31/12/2015 (incl. Jaarlijks Recurrente taak voorbereidingen vanaf nu tot eind 2015) a Actualisatie webpagina's HR-bedrijfsinformatie: demografie, personeelsomvang, fietsvergoeding, telewerk, loonkost, internationale mobiliteit, welzijnsindicatoren, in- door en uitstroom en prestatiemanagement Jaarlijks Recurrente taak a Afstemming van de webpagina's mbt bedrijfsinformatie P&O op de inhoudelijke pagina's Jaarlijks Beheers a Nieuwe webpagina: sociale voordelen, pensioenen en coaching (mogelijk ook woon-werkverkeer na analyse) Jaarlijks Beheers a.2.12 We bieden een 'state of the art' personeelspeiling aan de entiteiten van de Vlaamse overheid Meerjarig Beleids a Het instrument Personeelspeiling wordt geactualiseerd - met meer aandacht voor psychosociaal welzijn / Meerjarig Beleids leiderschap a Actualiseren Personeelspeiling: actualiseren vragenlijst en voorbereiden rapportering Jaarlijks Beleids a Actualiseren Personeelspeiling: opstarten van voorbereiding Personeelspeiling 2016 Jaarlijks Beleids (2016) a Actualiseren Personeelspeiling: uitwerken van business case voor self service rapportering Jaarlijks Beleids (2017) a De Personeelspeiling wordt 2 jaarlijks georganiseerd (2016 en 2018 afname en 2019 ondersteunen van natrajecten (= niveau VO / entiteiten)) Jaarlijks Recurrente taak (2016) a AgO begeleidt actieve leervorm om vanuit PP data stappen te zetten naar meer evidence based werken Jaarlijks Recurrente taak a.13 We ontwikkelen een visie en kader betreffende deontologie en veiligheid van data met het oog op hergebruik en verrijking van data a.13.1 Een kader wordt uitgewerkt om (deontologisch correct en met oog voor dataveiligheid) hergebruik of verrijking van data mogelijk te maken voor PP16 (ism VDI en VTC) +inclusief communicatie b. We bieden expertise- en dienstencentra uitmuntende 'know how' en ondersteuning op het vlak van regelgeving en processen zodat zij 'state of the art' producten en diensten kunnen leveren. Jaarlijks Jaarlijks Beheers Beleids 9,11 b.1 Vlaams Bestuursdecreet brengt bestaande decreten ivm Vlaams bestuurrecht samen (Bestuurlijk beleid, Deugdelijk bestuur, Openbaarheid van Bestuur, Klachtendecreet en E-governmentdecreet. Meerjarig Beleids Meewerken aan conceptnota b.1.1 Het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid wordt gewijzigd (loslaten onderscheid tussen beleidsvoorbereiding en uitvoering, holdingmodel, jaarlijkse/meerjarige ondernemingsplannen) Meerjarig Beleids b.2 Juridisch adviseren ivm inhoud, uitvoering en toepassing regelgeving personeel. Aantal adviezen Jaarlijks Recurrente taak aantal adviezen tijdigheid (15 kd) b.3 Leveren juridische input regelgeving organisatieontwikkeling - zie Bestuursdecreet Jaarlijks Recurrente taak b.4 Informeren mbt personeels-organisatieontwikkeling (o.a via website) Jaarlijks Recurrente taak 895 pagina's personeel + meewerken organisatieontwikkeling b.5 Opmaak nieuwe sectoraal akkoord begeleiden Meerjarig Beleids b.6 Raad van beroep: Zaken behandelen (griffiers), digitaliseren proces raad van beroep en aanbrengen Aantal dossiers verbeteringen in de werking Jaarlijks Recurrente taak b.7 Deugdelijk bestuur:advies toepassing en afwijkingen Jaarlijks Recurrente taak b.8 Diverse taken afdeling regelgeving: opleidingen,syndikale overlegstructuren,handleidingen,arbeidsregelement Jaarlijks Recurrente taak b.9 Wetskwaliteit - regelgevingsagenda Meerjarig Recurrente taak OP SD2 10/31

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram

Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten en tot vaststelling van

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

In de kijker. In deze editie: AgO jaarverslag 2013. nummer 43 april 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda

In de kijker. In deze editie: AgO jaarverslag 2013. nummer 43 april 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda nummer 43 april 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda AgOweb Inschrijven Uitschrijven Vorige nieuwsbrieven AgO jaarverslag 2013 Functiefamilies en functieclassificatie: Informatie

Nadere informatie

Leren & Ontwikkelen. Nieuwe accenten 'AgO Leren' Beste P&O'er,

Leren & Ontwikkelen. Nieuwe accenten 'AgO Leren' Beste P&O'er, Leren & Ontwikkelen Nieuwe accenten 'AgO Leren' Beste P&O'er, Het Agentschap voor Overheidspersoneel heeft in 2012 haar aanbod rond Leren en ontwikkelen onder de loep genomen. Onze partners en belanghebbenden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Waarden en competenties in de Vlaamse overheid : het parcour in de 21 e eeuw. Raymond François, P&O-adviseur

Waarden en competenties in de Vlaamse overheid : het parcour in de 21 e eeuw. Raymond François, P&O-adviseur Waarden en competenties in de Vlaamse overheid : het parcour in de 21 e eeuw Raymond François, P&O-adviseur programma Formuleren scherp stellen Verspreiding, stimuleren Evaluatie van de inspanningen, resultaten

Nadere informatie

Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42

Agentschap voor Overheidspersoneel <overheidspersoneel@vlaanderen.be> Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 Van: Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 nummer 42 februari 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Ondernemingsplan ABB 2015: een praktijkgetuigenis Ondernemingsplan ABB 2015 Situering ABB Specifieke context Opmaak & structuur Inhoud in de kijker Opvolging

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 2 Doelstellingen werken! Goal Setting Theory:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013 7 februari 2013 2 7 februari 2013 3 Personeelspeiling Vlaamse overheid doet een tweejaarlijkse

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

In de kijker. In deze editie: Agenda. Oproep. Aan de slag met de PEP-toolbox! nummer 44 juni 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda

In de kijker. In deze editie: Agenda. Oproep. Aan de slag met de PEP-toolbox! nummer 44 juni 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda nummer 44 juni 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda AgOweb Inschrijven Uitschrijven Vorige nieuwsbrieven Aan de slag met de PEP-toolbox! Summerschool 2014 Uitbreiding ondersteuningsaanbod

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Prestatie Omschrijving activiteit

Nadere informatie

HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde)

HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde) HR instrumenten Vlaamse overheid (alfabetische volgorde) BUE (Bottom Up Evaluatie) Sinds een aantal jaren loopt 'Kwaliteitsvol/coachend Leidinggeven' binnen de Vlaamse overheid als rode draad doorheen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Samenvattend rapport. Het management over het functioneren van de Vlaamse overheid

Samenvattend rapport. Het management over het functioneren van de Vlaamse overheid Samenvattend rapport Het management over het functioneren van de Vlaamse overheid Samenvattend Het rapport 1. Inleiding p. 3 2. Responsgegevens p. 8 3. De resultaten per vraag p. 9 4. Informatie open vragen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten Tussentijdse beschouwingen 7 mei 2009 Luc Lathouwers Departement Bestuurszaken Visie Samen-werken aan een duurzame bestuurlijke vernieuwing die

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Diversiteitscan. DiV. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan. DiV. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan DiV Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan DiV Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR Functie Functienaam Team Code ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden ervan,

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

In de kijker. In deze editie: Personeelspeiling 2014: tevreden klanten. nummer 46 december 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda

In de kijker. In deze editie: Personeelspeiling 2014: tevreden klanten. nummer 46 december 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda nummer 46 december 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda AgOweb Inschrijven Uitschrijven Vorige nieuwsbrieven Personeelspeiling 2014: tevreden klanten Nieuw raamcontract personeelsplanning,

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 12/09/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Visie Modern HR-beleid binnen de Vlaamse overheid

Visie Modern HR-beleid binnen de Vlaamse overheid Visie Modern HR-beleid binnen de Vlaamse overheid Vijf strategische HR doelstellingen met focus 2020 1. Inleiding 1.1. Achtergrondinformatie 1.2. Totstandkoming visie 2. De HR visie in vijf strategische

Nadere informatie

nummer 45 september 2014

nummer 45 september 2014 nummer 45 september 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda AgOweb Inschrijven Uitschrijven Vorige nieuwsbrieven Toolbox Belanghebbendenmanagement: aan de slag! Ontwikkelen van een

Nadere informatie

Flexiteam Kind en Gezin. Duurzaam inzetten op talenten

Flexiteam Kind en Gezin. Duurzaam inzetten op talenten Flexiteam Kind en Gezin Duurzaam inzetten op talenten Kind en Gezin Agentschap Vlaamse overheid (Wallonië: ONE) Coördineert in Vlaanderen en Brussel de preventieve gezinsondersteuning (tot 3 jaar), kinderopvang

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf

Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Annick Seghers Netwerk organisatiebeheersing 20 april 2017 Twee voor de prijs van één Twee rapporten want twee onderdelen in audit Audit (maturiteit)

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een Teamverantwoordelijke (HR-)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN DIVERSITEIT

STRATEGISCH PLAN DIVERSITEIT STRATEGISCH PLAN DIVERSITEIT 2015-2018 HET FEDERALE DIVERSITEITSLANDSCHAP De voorbije jaren zette de federale overheid al sterk in op diversiteit. Deze inspanning wordt de komende jaren verder gezet. In

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Functie Graadnaam Secretaris Afdeling Functienaam Functiefamilie Functionele loopbaan Doel van de functie Dienst Subdienst Code Leiden (plannen, organiseren, opvolgen, coördineren en evalueren) van de

Nadere informatie

Vlimpers Talent. Een verhaal van cocreatie en cofinanciering. Mieke De Meester, Bestuurszaken Kato Simons, INBO

Vlimpers Talent. Een verhaal van cocreatie en cofinanciering. Mieke De Meester, Bestuurszaken Kato Simons, INBO Vlimpers Talent Een verhaal van cocreatie en cofinanciering Mieke De Meester, Bestuurszaken Kato Simons, INBO Even voorstellen Agentschap voor Overheidspersoneel ondersteunt organisaties uit de VO op vlak

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

nummer7 10 maart 2014

nummer7 10 maart 2014 nummer7 10 maart 2014 In dit nummer: > 1000 nieuwe Vlimpersgebruikers > Nieuw besturingsmodel Vlimpers > AFM en ABB aan de slag met Vlimpers Talent > Werkgeversplatform voor klanten met eigen rechtspersoon

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 1/ Situering: Project doelstellingenmanagement Doel: Tool als onderdeel van VO-project doelstellingenmanagement

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Diversiteitscan VDAB. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan VDAB. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan VDAB Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan VDAB Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hoofddoel van de functie. Diensthoofd communicatie. Niveau & rang. Salarisschaal. Afdelingshoofd ondersteuning en dienstverlening

Functiebeschrijving. Hoofddoel van de functie. Diensthoofd communicatie. Niveau & rang. Salarisschaal. Afdelingshoofd ondersteuning en dienstverlening Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Tweede evaluator Communicatie Diensthoofd communicatie Bv Expert B1-B3 Diensthoofd communicatie

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd personeel

Functiebeschrijving Diensthoofd personeel Functiebeschrijving Diensthoofd personeel Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Personeel Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 12/09/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan directeur (Interne Zaken) Geeft leiding aan alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan directeur (Interne Zaken) Geeft leiding aan alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: Project-& beleidsmanager Functionele loopbaan: A1a-A3a Code: IZ2BEL01 Sector: Interne Zaken Dienst: Project-& Beleidsmanagement Subdienst: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Netwerk organisatiebeheersing. 20 april 2017

Netwerk organisatiebeheersing. 20 april 2017 Netwerk organisatiebeheersing 20 april 2017 Agenda Welkom! Nieuwe aanpak organisatie-audits binnen de Vlaamse administratie o Algemene toelichting o Praktijkcase en ervaringen vanuit Het Facilitair Bedrijf

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie