Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel Tussen: Vlaamse regering en: Agentschap Overheidspersoneel Met looptijd van: 1/01/2015 Tot: 1/01/2016 Vastgesteld op: 20/03/2015 Inleiding en situering: Hierna werken we het ondernemingsplan 2015 voor AgO uit. Dit plan bevat een meerjarige en een jaarlijkse component (cfr. nota aan de Vlaamse Regering betreffende opvolging van en in de regeerperiode VR DOC.1241/1BIS). Het Agentschap Overheidspersoneel is een agentschap in volle evolutie, naar aanleiding van het regeerakkoord en de beleidsnota's Bestuurszaken en Algemeen Regeringsbeleid , werden de opdrachten van de entiteiten binnen het nieuwe beleidsdomein Kanselarij en Bestuur gewijzigd en herschikt. De Vlaamse regering besliste op 13 maart 2015 dat het nieuwe Agentschap Overheidspersoneel op 1 april 2015 van start gaat. Het nieuwe Agentschap wordt de centrale HR-partner van de Vlaamse overheid en staat dan ook voor belangrijke uitdagingen. Het gaat onder andere om het samenvoegen van HR-beleidsvoorbereiding, -evaluatie en -uitvoering, de overname van de taken van Jobpunt Vlaanderen voor de Vlaamse overheid, het gemeenschappelijk organiseren van de personeelsadministratie Vlaamse overheid,... Dit ondernemingsplan vormt een vertaling van deze uitdagingen en beschrijft de gewenste ontwikkelingen en en die het agentschap in 2015 wenst te realiseren gekoppeld aan een ruimer kader van te realiseren en binnen deze regeerperiode. Als bijlage gaat ook een overzicht van het personeelsbestand en van het budget Daarnaast vindt U ook de evaluatie van het ondernemingsplan 2014 en de beheersovereenkomst in bijlage terug. Missie van het agentschap Het Agentschap Overheidspersoneel, uw HR-partner voor personeel en organisatieontwikkeling. Als gangmaker van de HR-groep van de Vlaamse overheid werken wij aan state of the art mensen en organisaties zodat u kan bouwen aan de maatschappij van morgen. Visie van het agentschap We luisteren naar de uitdagingen van onze klanten en zoeken samen naar HR-oplossingen. We werken in openheid aan kwaliteit en vertrouwen door talenten en competenties te ontwikkelen en flexibel in te zetten. We geloven in de kracht van diversiteit. We tonen initiatief en durf en laten ons leiden door evidence en innovatie Strategische en 1. We realiseren efficiënte gemeenschappelijke dienstencentra die ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid zich kan focussen op haar kerntaken. 2. We geven de holding Vlaamse overheid en het leiderschap binnen die holding mee vorm, met de blik gericht op de maatschappij. 3. We ontwikkelen, realiseren, monitoren en evalueren het HR-beleid van de Vlaamse overheid. 4. We bouwen aan een diverse Vlaamse overheid. 5. We organiseren onze eigen werking zodat we zelf een voorbeeldorganisatie zijn Inleiding 1/31

2 SAMENVATTING Omschrijving VTE Opmerking Totaal 166,24 1. Dienstencentra 95, Personeelsadministratie 23,00 Omvat oprichting dienstencentrum en activiteiten personeelsadministratie 1.2 Rekrutering & Selectie 16,50 Omvat integratie R&S activiteiten naar AgO en activiteiten dienstencentrum (Verplichte selector, selectiekwaliteit, R&S systeem, vermijden onnodig hertesten) 1.3 Opleiding 3,95 Omvat aanbod opleidingen aan entiteiten Vo 1.4 Sociale Dienst 27,80 (zie bijlage) 1.5 Personeelssysteem (Vlimpers) 23,95 Omvat activiteiten Vlimpers en initiatie Vlimpers III 2. Professionalisering HR-functie (transversaal AgO) 6,74 (Visie HR-model Vo & strategisch HR-partnerschap, PMO expertisecentra, centrale pool HR-partners, aanbod raamcontracten) 3. Expertisecentra 51, expertisecentrum loopbaan en beloning 9,87 Beleidscomponent 9,17 Omvat nieuwe in, door en uitstroomprocedures, functiematrix & functiefamilies, nieuw belonigsbeleid, modulaire selectie, prestatietoelagen, aanvullend pensioen, eenvormig statuut, rechtsbescherming, rationalisatie verlofsysteem, ziekteverlof, overheveling personeel 6de staatshervorming Ondersteunende component 0,70 Omvat o.a. ondersteuning functieclassificatie 3.2 expertisecentrum talent 6,61 Beleidscomponent 4,91 Omvat heroriëntering, moderniseren rekrutering en selectie, tijdelijke mobiliteit, uitzendarbeid, EVC, talentenbeleid, herinrichting functies lager geschoold personeel, train je collega, ZinJA. Ondersteunende component 1,70 Bevat o.a netwerken, facilitatorenpool, advies, toolboxen, aanbieden en ontwikkelen leerinstrumenten, opleidingsprog HR-rollen opzetten 3.3 expertisecentrum leiderschap 3,55 Beleidscomponent 2,95 Omvat managementgroep, ontwikkeling leidinggevenden, competentiecentrum coaching, selectie, evaluatie en herplaatsing topkader Ondersteunende component 0,60 Omvat aanbieden netwerken en verder professionaliseren coachingsnetwerk 3.4 expertisecentrum organisatieontwikkeling 3,71 Beleidscomponent 1,30 Omvat waardentraject, inclusief arbeidsmarktcommunicatie 'één werkgever' Ondersteunende component 2,41 Omvat netwerken, ondersteuning PTOW, pool facilitatoren, ad hoc advies, toolboxen, communicatie, strategie monitoring OO, ontwikkeling klantenonderzoek 3.5 expertisecentrum integriteit en welzijn 4,95 Beleidscomponent 2,30 Omvat welzijnsbeleid & integriteitsbeleid Ondersteunende component 2,65 Omvat integriteit voor leidinggevenden, ondersteunen entiteiten ikv integriteits- en welzijnsbeleid, uitvoeren en opvolgen sanctiebeleid, netwerken, website, integriteitsmeldpunt, opvolging individuele hulpverlening welzijn. 3.5 expertisecentrum diversiteit 8,90 Beleidscomponent 8,90 op basis van huidige AS-IS inschatting, OP 2015 diversiteit + Stagebeleid Ondersteunende component 3.6 HR-data en evidence 4,35 Omvat huidige inzet HR-data (2 VTE), inschatting visieontwikkeling en implementatie 'HR-evidence', en activiteiten personeelspeiling (1,5 VTE) 3.7 Regelgeving en processen 9,11 Omvat verschillende regelgevingsprojecten (Vlaams Bestuursdecreet), juridisch advies, opmaak sectoraal akkoord, raad van beroep, deugdelijk bestuur, regelgevingsagenda, diverse VPS-wijzigingen, regelgeving ikv fusies, opvolgen Federale en Europese regelgeving 4. Interne werking 13,25 1. Opbouw nieuwe organisatie 0,80 2. Opbouw maturiteit organisatie 0,50 3. Welzijn medewerkers 0,20 4. Diversiteit 0,20 5. Communicatie 3,60 6. ICT 0,80 7. HR en logistiek 1,15 8. Financiële processen 3,00 9. Secretariaat 3,00 Samenvatting 2/31

3 OP - AgO Strategische Doelstelling 1 (1/5) * Dit zijn elementen die kunnen ingevoerd worden in het monitoringssysteem Vlaamse overheid Doelstellingen en acties Nr.* Naam* Meerjarig of jaarlijks Thema Input Personeelsinzet in VTE* Output Indicatoren of Kengetallen Streefwaarden en mijlpalen SD 1 We realiseren efficiënte gemeenschappelijke dienstencentra die ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid zich kan focussen op haar kerntaken. 1.1 We richten een dienstencentrum personeelsadministratie op 23 a. Optimaliseren processen dienstencentrum personeelsadministratie Jaarlijks Beleids Cf. VR 6/03/2015 Werkingsmodel te bepalen tegen 30/06/2015 (cf. VR 6/03/2015) b. Digitaliseren personeelsdossiers en oplossen archiveringsproblematiek Jaarlijks Beleids Cf. VR 6/03/2015 Personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd We hebben een goede oplossing voor archivering c. Project opzetten CRM en kennisdatabank Jaarlijks Beleids Project gerealiseerd Eind 2015 d. Toetredingen Dienstencentrum Jaarlijks Beleids Toegetreden entiteiten Traject toetredingen te bepalen tegen 30/06/2015 f. Opleidingstrajecten opzetten en geven voor nieuwe medewerkers Dienstencentrum Jaarlijks Beleids Aantal medewerkers dat traject Nieuwe medewerkers krijgen een gepaste opleiding doorliep g. Activiteiten dienstencentrum Jaarlijks Recurrente taak Aantal behandelde personeelsdossiers Streefwaarden en ontwerp personeelsplan te bepalen tegen 30/06/2015 (cf. VR 6/03/2015) g.1 Masterdata beheren: instroom; loopbaan; uitstroom; adviesverlening; rapportering Jaarlijks Recurrente taak g.2 Security beheren: instroom; loopbaan; uitstroom; adviesverlening; rapportering Jaarlijks Recurrente taak g.3 Personeelsadministratie beheren: instroom; loopbaan; uitstroom; adviesverlening; rapportering Jaarlijks Recurrente taak g.4 Welzijn beheren: instroom; loopbaan; uitstroom; adviesverlening; rapportering Jaarlijks Recurrente taak 1.2 We richten een dienstencentrum rekrutering- en selectie op: AgO zorgt voor een efficiënt en kwaliteitsvol 16,5 R&S in de Vlaamse overheid a. Correct afronden van de integratie van R&S activiteiten in AgO Jaarlijks Regeringsafspraak Business Case AgO voor overname Business Case gerealiseerd (cf. VR 6/03/2015) R&S activiteiten Jobpunt voor Vlaamse overheid b. Activiteiten ikv dienstencentrum Jaarlijks Recurrente taak Aantallen uitgevoerde selecties Vanaf 1 mei 2015 b.1 AgO geeft op kwaliteitsvolle wijze invulling aan de rol van verplichte selector Jaarlijks Recurrente taak In overeenstemming met omzendbrief BZ 2014/5 b.2 Eén procesflow voor R&S wordt uitgewerkt (toepasbaar voor contractuelen, statutairen en bevorderingen) meerjarig Beleids Procesflow beschikbaar b.3 Door gemeenschappelijk organiseren wordt R&S efficiënt en kwaliteitsvol uitgevoerd (operationaliseren = GDC + professionalisering en samenwerkingsmodel) (integratie selectiecapaciteit MOD BZ/FB en MOD DAR/iV) Jaarlijks Recurrente taak Doorlooptijden en kost per selectie b.4 Een selectiekwaliteitscomité ziet toe op correct verloop van R&S procedures binnen de Vlaamse overheid Jaarlijks Recurrente taak SKC opgericht b.5 Een performant R&S systeem (gegevensbeheer) ondersteunt een een efficiënt proces en rapportering Jaarlijks Beheers Gegevensbeheersysteem beschikbaar b.6 AgO beschikt over de nodige partners en instrumenten om in te zetten voor R&S (m.a.w. raamcontracten, Jaarlijks Recurrente taak Contracten beschikbaar In de loop van mei 2015 samenwerkingsakkoord, ) b.7 Onnodig hertesten wordt vermeden: AgO zorgt ervoor dat dit principe effectief en efficënt invulling krijgt binnen Meerjarig Beleids de VO b.8 De VO beschikt over heldere criteria waar R&S aan moet voldoen (operationeel te vertalen in : communicatie, Jaarlijks Regeringsafspraak Criteria zijn beschikbaar uitvoering professionalisering, rapportering en organisatie) b.9 Door beter beheerde wervingsreserves wordt efficiënter en effectiever gerekruteerd. Er wordt een pragmatische oplossing voorgesteld voor spontane sollicitaties. Jaarlijks Recurrente taak Wervingreservers zijn goed beheerd Spontane solliciaties worden pragmatsich verwerkt b.10 In kader van diversiteit en gelijke elimineren we belemmeringen in proces en uitvoering R&S en Jaarlijks Toename in sollicitaties vanuit groepen benaderen we groepen op een actieve wijze b.11 De Vlaamse overheid actualiseert de samenwerking met Selor. Dit resulteert in een nieuwe Jaarlijks Beleids Er is een samenwerkingsovereenkomst met Selor samenwerkingsovereenkomst. c. AgO zorgt voor een correcte en kwaliteitsvolle invulling van herplaatsingsvraagstukken. jaarlijks Recurrente taak Aantal herplaatsingen OP SD1 3/31

4 1.3 We richten een dienstencentrum opleiding (VTO) op 3,95 a. We ontwikkelen een visie op het dienstencentrum en implementeren deze visie. Jaarlijks Beheers Er is een visie op het dienstencentrum b. Ontwikkeling aanbieden aan medewerkers mbt gedragscompetenties (inhoudelijk +ondersteuning) Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid c. Ontwikkelinitiatieven aanbieden voor alle niveau's leidinggevenden Vlaamse overheid (inclusief aanlooptraject, inclusief aanlooptraject alternatief) (inhoudelijk +ondersteuning) Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid d. Ontwikkelinitiatieven aanbieden m.b.t. thema P&O (inhoudelijk +ondersteuning) Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid e. ondersteunen bij opzetten netwerken P&O Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid f. Ontwikkelinitiatieven aanbieden voor medewerkers VO mbt ICT (inhoudelijk +ondersteuning) Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid g. beheer vormingsweb (inhoudelijk +ondersteuning) Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde tevredenheid h. Ontwikkelinitiatieven aanbieden voor medewerkers VO mbt overheidsspecifieke vakkennis en expertise Jaarlijks Recurrente taak Aantal deelnemers Gemiddelde (inhoudelijk +ondersteuning) tevredenheid 1.4 We zetten het dienstencentrum 'Sociale Dienst' verder 27,8 (Zie bijlage) 1.5 We bieden een performant personeelssysteem aan de Vlaamse overheid 23,95 a. Screening juridisch de regelgeving van de aansluitende entiteiten (moo compatibiliteit Vlimpers) Jaarlijks Recurrente taak juridische regelgeving gescreend FIT, VMM, AGIV en ILVO gescreend (+ Inburgering?): start op Op : VLM, W&Z, DS en VDAB b. Exploitatie, onderhoud en optimalisatie Vlimpers systemen Jaarlijks Recurrente taak c. Dienstverlening (sociale secretariaatstaken + andere dienstverlening) Jaarlijks Recurrente taak Evaluatie dienstverlening d. Migratie van de infrastructuur ten behoeve van BCM en veiligheidsbeleid Jaarlijks Beheers e. Aansluitingsprojecten ARP's (VMM, ILVO EV, FIT, AGIV, Inburgering & Integratie) Jaarlijks Beleids Aansluitingsprojecten zijn opgestart f.1 Initiatie Vlimpers III Jaarlijks Beheers RFP en gunning f.2 Realisatie Vlimpers III Meerjarig Beheers (2016 en 2017) implementatie OP SD1 4/31

5 OP - AgO Strategische Doelstelling 2 (2/5) * Dit zijn elementen die kunnen ingevoerd worden in het monitoringssysteem Vlaamse overheid Doelstellingen en acties Nr.* Naam* Meerjarig of jaarlijks SD 2 We geven de holding Vlaamse overheid en het leiderschap binnen die holding mee vorm, met de blik gericht op de maatschappij. Thema Input Personeelsinzet in VTE* Output Indicatoren of Kengetallen Streefwaarden en mijlpalen 2.1 De HR-functie van de Vlaamse overheid wordt geprofessionalisseerd 6,74 a. We ontwikkelen een visie op een nieuw HR-organisatiemodel voor de Vlaamse overheid en begeleiden de implementatie van dat model Meerjarig Beleids Er is een nieuw organisatiemodel voor de HR-processen De implementatie van het model is opgestart b. Opstarten van het strategisch HR partnerschap binnen de Vlaamse overheid vanuit het Agentschap Meerjarig Beheers Project Strategisch HR-partnerschap is opegstart Overheidspersoneel b.1 We maken coaching beschikbaar voor de strategische HR-partners Meerjarig Beheers Coaching is beschikbaar c. Oprichten en implementeren van een overkoepelend project management voor de expertisecentra Meerjarig Beheers Overkoepelende project management is beschikbaar d. Een centrale pool van strategische HR partners trekt complexe projecten (entiteitsoverschrijdend, maar ook binnen entiteiten) en implementeert beleidsmatige prioriteiten inz. HR (Personeel, Organisatieontwikkeling, BHM) e. AgO biedt vanuit een duidelijke visie raamcontracten voor specifieke HR-thema's - die beantwoorden aan de gemeenschappelijke behoeften van klanten en holding. In de uitvoering hiervan wordt samengewerkt met de Opdrachtencentrale. Jaarlijks Recurrente taak Aantal projecten Klantentevredenheid Jaarlijks Recurrente taak Afname raamcontracten Streefwaarden nog te bepalen binnen oprichting AgO Er is een visie op aanbod raamcontracten De nodige raamcontracten zijn beschikbaar Klanten gebruiken de raamcontracten e.1 AgO stelt diverse raamcontracten ter beschikking ikv de opdrachten die overgenomen worden van Jobpunt Meerjarig Beleids Afname raamcontracten e.2 Er zijn raamcontracten beschikbaar inzake organisatieontwikkeling voor alle expertise en capaciteit die Meerjarig Beleids De nodige raamcontracten zijn beschikbaar nodig is in de VO rond OO. Er zijn partnerships om innovatieve thema's inzake OO binnen te brengen in de VO. e.3 In 2015 finaliseren we de Europese gunningsprocedures rond belanghebbendenmanagement en service design, verandermanagement en coaching, strategie. Jaarlijks Beleids Contracten beschikbaar Contracten afgesloten rond belanghebbendenmanagement en service design, verandermanagement en coaching, strategie. e.4 Aanbieden en beheren raamcontracten ivm Leren (VTO) Jaarlijks Recurrente taak Raamcontracten zijn beschikbaar e.5 Er is een raamcontract beschikbaar voor consultaties van belanghebbenden (kwalitatief en kwantitatief) + Jaarlijks Beleids Raamcontracten zijn beschikbaar online e.6 We ondersteunen entiteiten bij het gebruik maken van de raamcontracten Jaarlijks Recurrente taak Aantal afnames op 15 afnames per jaar raamcontract e.7 In 2015 voeren we een behoefteanalyse uit rond ondersteuningsnoden via raamcontracten met betrekking Jaarlijks Beleids Uitgevoerde Behoefteanalyse uitgevoerd tot organisatieontwikkeling teneinde in 2016 de nodige procedures op te starten behoefteanalyse We richten een expertisecentrum loopbaan en beloning op a. Beleidscomponent (ontwikkelen en realiseren + monitoring en evaluatie) (Zie SD3) a.1 Implementeren nieuwe in-, door- en uitstroomprocedures (zie SD3, ) a.2 Activiteiten in kader van de functiematrix ( zie SD3, ) a.3 Activiteiten in kader van een nieuw loopbaan en beloningsbeleid (zie SD3, 3.3) b. Ondersteunende component (advies, instrumenten, toolboxen en gericht VTO) 0,7 b.1 Organiseren van kennisuitwisseling over HR via congressen, netwerken, (ook met lokale besturen) Jaarlijks Recurrente taak Aantal 5 HR-netwerken per jaar; 10 deelnetwerken per jaar kennisuitwisselingsmo menten b.2 Ondersteunen van de entiteiten bij het invoeren van functieclassificatie Jaarlijks Recurrente taak Aantal projecten Alle entiteiten hebben op 1 april 2017 een PEP uitgedrukt in functieclassificatie We richten een expertisecentrum talent op a. Beleidscomponent (ontwikkelen en realiseren + monitoring en evaluatie) a.1 Activiteiten ikv stimuleren personeelsbewegingen (zie SD3, 3.1) a.2 Activiteiten ikv stimuleren inzetbaarheid (zie SD3, 3.2) b. Ondersteunende component (advies, instrumenten, toolboxen en gericht VTO) 1,7 b.1 Organiseren en beheren netwerken mbt VTO (inhoudelijk) Jaarlijks Recurrente taak Aantal netwerken Onderdeel van HR-netwerk (zie hoger) OP SD2 5/31

6 b.2 Organiseren, beheren en opvolgen van de poolwerking voor organisaties VO (facilitatorenpool, professionaliseringstraject voor interne trainers ) Jaarlijks Recurrente taak Aantal ingezette facilitatoren Tevredenheid b.3 Projectmatig advies verlenen mbt Leren (accent: opzetten leertrajecten expert-entiteiten) Jaarlijks Recurrente taak Aantal adviezen Tevredenheid b.4 Adhoc advies verlenen mbt Leren (VTO) Jaarlijks Recurrente taak Aantal adviezen (ontwerpen van korte leerinterventies, procesadvisering, advies omtrent aanbod op maat/in house, inzet van diverse methodieken, opzetten korte leeractiviteiten, ) b.5 Ontwikkelen en beheren toolboxen (VTO) Jaarlijks Recurrente taak Aantal beschikbare toolboxen Paginavertoningen toolbox b.6 Ontwikkelen en aanbieden Leerinstrumenten (experimenten, producten, werkinstrumenten, methodieken, Jaarlijks Recurrente taak experimenten spelplatform ) b.7 HR professionalisering: invoeren van opleidingsprogramma's voor de (HR-)rollen in de Vlaamse overheid Meerjarig Beleids Beschikbare opleidingen per rol Aantal deelnemers Tevredenheid We richten een expertisecentrum leiderschap op a. Beleidscomponent (ontwikkelen en realiseren + monitoring en evaluatie) (Zie SD3) a.1 Activiteiten in kader van 'leidinggevenden zijn ondernemer, leider, coach en ondernemer' (zie SD2, 2.2) Toename b. Ondersteunende component (advies, instrumenten, toolboxen en gericht VTO) 0,6 b.1 Organiseren van kennisuitwisseling over HR via congressen, netwerken, (ook met lokale besturen) Jaarlijks Recurrente taak Aantal 4 3D-netwerken per jaar kennisuitwisselingsmo menten b.2 Professionaliseren van bestaande mobiele pools en uitbreiden naar andere domeinen: coaching b.2.1 Aanbieden van opleidingen Coachende Vaardigheden in het open opleidingsaanbod (= product) Meerjarig Jaarlijks Beleids Recurrente taak Aantal beschikbare interne coaches Tevredenheid aantal sessies 3 sessie lg 2 sessie MW b.2.2 Organiseren van een Masterclass coaching Jaarlijks Recurrente taak aantal sessies 1 topklas b.2.3 uitbreiden, beheren en kwaliteit bewaken van de interne pool coaching Jaarlijks Recurrente taak aantal sessies certificeringsevent (75 aanwezigen) 3 supervisies 3 deskundigheidsdagen coaches van VDAB en VRT in pool b.2.4 beheer een ontwikkeling van individuele coachingstrajecten Jaarlijks Recurrente taak Op basis resultaten onderzoek Ugent coaching koppelen aan leiderschapstrajecten Coaching al koppelen aan enkele leiderschapsopleidingen op basis van vrijwilligheid Met nietuwe aanbieder evaluatie en meetinsturmet opstellen organisatietrajecten Project opzetten rond coachen van HRBP We richten een expertisecentrum organisatieontwikkeling op a. Beleidscomponent (ontwikkelen en realiseren + monitoring en evaluatie) (Zie SD3) a.1 Activiteiten ivm innoveren van de arbeidsorganisatie Vo (zie SD3, 3.4) a.2 Onderzoeken van bijkomende mogelijkheden tot fusies (i.s.m. Departement Kanselarij & Bestuur) OP SD2 6/31

7 a.3 Advies- en overlegorganen tegen het licht houden en stroomlijnen (i.s.m. Departement Kanselarij & Bestuur) a.4 Uitwerken toetsingskader in- en outsourcing (i.s.m. Departement Kanselarij & Bestuur) a.5 Leidraad organisatiebeheersing evolueert verder naar managementinstrumenten en focust op grootste risico's (i.s.m. Departement Kanselarij & Bestuur) a.6 Klachten- en kwaliteitsmanagement b. Ondersteunende component (advies, instrumenten, toolboxen en gericht VTO) 2,41 b.1 We houden vinger aan de pols binnen de Vlaamse overheid wat personeel- en organisatieontwikkeling betreft en organiseren in kader daarvan netwerken (bv. een HR-netwerk maar ook mensen met elkaar in contact brengen). We spelen ook in op opportuniteiten om zichtbaar aanwezig te zijn op andere netwerken (bv. Spreken op het HR Congres). Daarnaast gebruiken we de netwerken als instrument om de holdingsvisie op HR te delen. Jaarlijks Recurrente taak We organiseren We streven naar een klantentevredenheid van 90% "zeer jaarlijks 8 netwerken tevreden" of hoger. (4 organisatiebeheersin g, 1 HR-netwerk, 1 3Dnetwerk, dag van de projectleider en geven mee invulling aan het LA of HR event van AgO). Daarnaast zorgen we jaarlijks voor 10 sprekers op verschillende netwerken, waarvan 1 internationaal netwerk. b.2 Ondersteunen van de entiteiten bij het invoeren van plaats- en tijdsonafhankelijk werken Jaarlijks Recurrente taak Aantal ondersteunde entiteiten b.3 Professionaliseren van bestaande mobiele ploegen en uitbreiden naar andere domeinen: facilitatoren Meerjarig Beleids Aantal beschikbare interen facilitatoren Tevredenheid inzet facilitatoren b.4 We bieden ad hoc advies binnen de Vlaamse Overheid rond organisatieontwikkeling Jaarlijks Recurrente taak Aantal ad hoc adviezen en klantentevredenheid b.5 We houden de bestaande toolboxen relevant en up to date. We ontwikkelen nieuwe toolboxen over: verandermanagement, optimalisatie, organisatiestructuur, We zetten onze toolboxen op de markt en geven hierbij ook ad hoc advies. We verankeren het gebruik van de toolboxen AgO-breed: in opleidingen, adviestrajecten, interne projecten,... Jaarlijks Recurrente taak We zetten jaarlijks 1 toolbox in de kijker, en ontwikkelen jaarlijks 1 toolbox. Al onze toolboxen zijn steeds up to date. 40 ad hoc adviezen op jaarbasis met minimaal 80% klantentevredenheid (score 'zeer tevreden' of hoger) b.6 We zoeken naar opportuniteiten om kennis te delen met de lokale besturen: we leggen hiervoor de nodige contacten (zelf of via ABB), betrekken de lokale besturen bij onze netwerken en we zorgen voor een zichtbare delegatie van de Vlaamse overheid op de relevante initiatieven van de lokale besturen. We communiceren over ons digitaal aanbod naar lokale besturen. Jaarlijks Recurrente taak (2016) OP SD2 7/31

8 b.7 We communiceren proactief over ons aanbod rond projectadvisering, onze toolboxen en onze netwerken. Jaarlijks Recurrente taak Zie indicatoren netwerken, toolboxen en advieswerking. Elke leidend ambtenaar wordt jaarlijks gecontacteerd. We hebben jaarlijk een publicatie in een Vlaams HR magazine. b.8 In 2015 bepalen we een strategie om organisatieontwikkeling te monitoren, om tegen 2019 te kunnen benchmarken en evoluties weer te geven op vlak van de Vlaamse HR- en OO-beleidsprioriteiten. Meerjarig Beheers Monitoring OO in Vo is mogelijk b.9 Ago Actualiseert de methodologie van klantenonderzoeken gelinkt aan de performantie van organisaties Jaarlijks Beleids Voorstel actualisering klantenonderzoek b.9.1 Er is een actieve format beschikbaar om expertise te delen met betrekking tot consultatie van Jaarlijks Beleids Format beschikbaar belanghebbenden met oog op 'leren van de beste' We richten een expertisecentrum integriteit en welzijn op a. Beleidscomponent (ontwikkelen en realiseren + monitoring en evaluatie) (Zie SD3) a.1 (Zie SD3.3 en SD3.6)) b. Ondersteunende component (advies, instrumenten, toolboxen en gericht VTO) 2,65 b.1 Realiseren traject integriteit voor leidinggevenden (samenwerking expertisecentrum leiderschap) Meerjarig Beleids Ingebouwd in opleidingen leidinggevenden b.2 Ondersteunen van de entiteiten bij integriteitsbeleid Jaarlijks Recurrente taak Aantal ondersteunde entiteiten b.3 Uitvoeren en opvolgen sanctiebeleid ikv integriteitsbeleid Jaarlijks Recurrente taak b.3 Interne netwerken (integriteitsnetwerk Vlaamse overheid met linken met HR-netwerk, netwerk organisatiebeheersing) Jaarlijks Recurrente taak Aantal netwerkmomenten b.4 Uitbouwen en actualiseren van de website Integriteit Jaarlijks Recurrente taak Aantal paginavertoningen website b.5 We besteden verder aandacht aan de verdere ontplooiing van een multidisciplinair ingericht integriteitsmeldpunt Meerjarig Regeringsafspraak b.5.1 Opvolgen en optimaliseren uniek meldpunt Jaarlijks Recurrente taak Jaarlijks Recurrente taak Beschikbaarheid b.6 We stellen ons integriteitsinstrumentarium ter beschikking van lokale besturen b.7 Entiteiten ondersteunen bij het vertalen het globale welzijnsbeleid naar een welzijnsbeleid op maat van de entiteit (beleidsuitvoering) Jaarlijks Recurrente taak Aantal ondersteuningen b.8 Opvolging van de individuele hulpverlening welzijn Jaarlijks Recurrente taak b.8.1 1e lijn, 2de lijn en 3de lijn(= specialisatie) uitbouwen + idee verder verkennen van trajectbegeleiders Jaarlijks Recurrente taak OP SD2 8/31

9 b.8.2 Uitwisseling actoren/multidiscipinair team/geïntegreerde werking welzijnsactoren opzetten Jaarlijks Recurrente taak b.8.3 Dossierbeheer optimaliseren Jaarlijks Recurrente taak b.8.4 Rapportering over de dossiers verbeteren en uitbreiden als input voor evaluatie dienstverlening Jaarlijks Recurrente taak b.8.5 Meer inzetten op preventie (in plaats van focus op het curatieve) Jaarlijks Recurrente taak b.8.6 Voorzien en beheren van het raamcontract traumazorg Jaarlijks Recurrente taak Beschikbaarheid raamcontracten Afname contract We richten een expertisecentrum diversiteit op Zie SD 4 (zie bijlage OP 2015) De expertise- en dienstencentra kunnen beroep doen op 'state of the art' ondersteuning 4,35 a. We bieden expertise- en dienstencentra uitmuntende 'know how' en ondersteuning op het vlak van HRdata en 'evidence' zodat zij 'state of the art' producten en diensten kunnen leveren. a.1 Uitbouw team HR Evidence en data (visie, missie, aanpak, etc.) Meerjarig Beleids Team uitgebouwd a.1.1 We maken instrumenten en kennis beschikbaar voor de expertisecentra zodat zij 'evidence based' kunnen werken Jaarlijks Recurrente taak a.1.2 We ontwikkelen een visie op 'evidence' voor de expertisecentra en maken die mogelijk Jaarlijks Beheers Visie beschikbaar a.1.3 Er wordt een pool samengesteld die beschikt over de competenties om HR-vragen op een 'evidence based' wijze Jaarlijks Beleids Pool beschikbaar aan te pakken a.2 Activiteiten ikv HR- data Jaarlijks Recurrente taak a.2.1 Opvolging dossier evaluatie topambtenaren Jaarlijks Recurrente taak a.2.2 Uitwerking en opvolging personeels- en budgettaire besparingen: Meerjarig Beleids - Opmaak handleiding voor doorvertaling personeelsbewegingen - Opmaak monitoring personeelsbesparing voor 31/12/14 en 30/06/15 (med VR) - Opmaak doorvertaling budgettaire besparing naar BO 2016 a.2.3 Behandeling personeelsuitbreidingsdossiers Jaarlijks Recurrente taak a.2.4 Bedrijfsinformatie (zie onderverdeling) Jaarlijks Recurrente taak a Kwaliteitsverbetering en diepgaande analyse van de problematieken in thema welzijn (arbeidsgeneeskunde, Meerjarig Welzijn idewe, medconsult, ziekte-indicatoren, arbeidsongevallen) a Analyse van de problematiek VTO met alle betrokken partners Meerjarig Beheers a Opvolging en inhoudelijke ondersteuning bij project Wegwijs Organisaties (Ag. Inf Vl.) Meerjarig Beheers (datacontrole, website topkader, opmaak rapporten middenkader + website, invoer nieuwe entiteiten lijst NBB, visie op toekomst, ) a.2.5 Opmaak rapporteringsdefinities (zie onderverdeling Jaarlijks Beheers a Opmaak rapporteringsdefinitie loonkost Jaarlijks Beheers a Opmaak rapporteringsdefinitie ziektebeelden (in samenwerking met GDPB) Jaarlijks Beheers a Opmaak rapporteringsdefinities Rekrutering & Selectie Jaarlijks Beheers a.2.6 Dataverzameling (zie onderverdeling) Jaarlijks Recurrente taak a Voorbereiding van voorziene rondvragen ifv dataverzameling over HRM Jaarlijks Recurrente taak a Opvolging afspraken met GDVC Jaarlijks Recurrente taak a Opvolging privacydossier Jaarlijks Beheers a Opvolging en inhoudelijke ondersteuning bij uitwerking en realisatie doorvertaling van protocol van automatische Jaarlijks Recurrente taak datastromen (Ag Inf Vl) a.2.7 Opvolging en inhoudelijke ondersteuning bij de koppeling van gelijkaardige locatiegegevens in FMIS en Vlimpers Meerjarig Beheers (gebouwen, vestigingseenheden, unieke ID-nummers) (Ag Inf Vl) a.2.8 Rapportering HR-data (zie onderverdeling) Jaarlijks Beheers a Data-analyse PP2014 Jaarlijks Beheers OP SD2 9/31

10 a Ad hoc'-rapporteringsvragen (incl parlementaire schriftelijke vragen) Jaarlijks Recurrente taak a Woon-werkverkeer (uitbreiding MIVB + fiscale fiche via Vlimpers) Jaarlijks Beheers a Opbouw rapportering PTOW (incl. bedrijfseigendommen) Jaarlijks Beheers a Rapportering over RADAR Jaarlijks Beheers a Opmaak rapportering opgesplitst volgens beleidsvelden Jaarlijks Beheers a Verbeteringstraject kwaliteit rapportering vergrijzingskost Jaarlijks Beheers a.2.8 Analyse databank woonwerkverkeer Jaarlijks Beheers a.2.9 Opvolging en inhoudelijke ondersteuning bij uitbouw van Self Service BI (Ag Inf Vl) Meerjarig Beheers a.2.10 Uitbouw benchmark met lokale besturen (Stad A'pen??; ev. via opstart BILO) Meerjarig Beheers a.2.11 Ontsluiting HR-data (zie onderverdeling) Jaarlijks Recurrente taak a Opmaak mededeling VR met stand van zaken over personeelsomvang op 30/6/2015 & 31/12/2015 (incl. Jaarlijks Recurrente taak voorbereidingen vanaf nu tot eind 2015) a Actualisatie webpagina's HR-bedrijfsinformatie: demografie, personeelsomvang, fietsvergoeding, telewerk, loonkost, internationale mobiliteit, welzijnsindicatoren, in- door en uitstroom en prestatiemanagement Jaarlijks Recurrente taak a Afstemming van de webpagina's mbt bedrijfsinformatie P&O op de inhoudelijke pagina's Jaarlijks Beheers a Nieuwe webpagina: sociale voordelen, pensioenen en coaching (mogelijk ook woon-werkverkeer na analyse) Jaarlijks Beheers a.2.12 We bieden een 'state of the art' personeelspeiling aan de entiteiten van de Vlaamse overheid Meerjarig Beleids a Het instrument Personeelspeiling wordt geactualiseerd - met meer aandacht voor psychosociaal welzijn / Meerjarig Beleids leiderschap a Actualiseren Personeelspeiling: actualiseren vragenlijst en voorbereiden rapportering Jaarlijks Beleids a Actualiseren Personeelspeiling: opstarten van voorbereiding Personeelspeiling 2016 Jaarlijks Beleids (2016) a Actualiseren Personeelspeiling: uitwerken van business case voor self service rapportering Jaarlijks Beleids (2017) a De Personeelspeiling wordt 2 jaarlijks georganiseerd (2016 en 2018 afname en 2019 ondersteunen van natrajecten (= niveau VO / entiteiten)) Jaarlijks Recurrente taak (2016) a AgO begeleidt actieve leervorm om vanuit PP data stappen te zetten naar meer evidence based werken Jaarlijks Recurrente taak a.13 We ontwikkelen een visie en kader betreffende deontologie en veiligheid van data met het oog op hergebruik en verrijking van data a.13.1 Een kader wordt uitgewerkt om (deontologisch correct en met oog voor dataveiligheid) hergebruik of verrijking van data mogelijk te maken voor PP16 (ism VDI en VTC) +inclusief communicatie b. We bieden expertise- en dienstencentra uitmuntende 'know how' en ondersteuning op het vlak van regelgeving en processen zodat zij 'state of the art' producten en diensten kunnen leveren. Jaarlijks Jaarlijks Beheers Beleids 9,11 b.1 Vlaams Bestuursdecreet brengt bestaande decreten ivm Vlaams bestuurrecht samen (Bestuurlijk beleid, Deugdelijk bestuur, Openbaarheid van Bestuur, Klachtendecreet en E-governmentdecreet. Meerjarig Beleids Meewerken aan conceptnota b.1.1 Het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid wordt gewijzigd (loslaten onderscheid tussen beleidsvoorbereiding en uitvoering, holdingmodel, jaarlijkse/meerjarige ondernemingsplannen) Meerjarig Beleids b.2 Juridisch adviseren ivm inhoud, uitvoering en toepassing regelgeving personeel. Aantal adviezen Jaarlijks Recurrente taak aantal adviezen tijdigheid (15 kd) b.3 Leveren juridische input regelgeving organisatieontwikkeling - zie Bestuursdecreet Jaarlijks Recurrente taak b.4 Informeren mbt personeels-organisatieontwikkeling (o.a via website) Jaarlijks Recurrente taak 895 pagina's personeel + meewerken organisatieontwikkeling b.5 Opmaak nieuwe sectoraal akkoord begeleiden Meerjarig Beleids b.6 Raad van beroep: Zaken behandelen (griffiers), digitaliseren proces raad van beroep en aanbrengen Aantal dossiers verbeteringen in de werking Jaarlijks Recurrente taak b.7 Deugdelijk bestuur:advies toepassing en afwijkingen Jaarlijks Recurrente taak b.8 Diverse taken afdeling regelgeving: opleidingen,syndikale overlegstructuren,handleidingen,arbeidsregelement Jaarlijks Recurrente taak b.9 Wetskwaliteit - regelgevingsagenda Meerjarig Recurrente taak OP SD2 10/31

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019 1 VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015 met langetermijnperspectief 2015-2019 2 MISSIE VAN DE VMSW De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale

Nadere informatie

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies...

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... Inhoud 1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... 2 1.2 Horizontale projecten... 3 1.3 Project Federale

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Vlaamse overheid: beter met minder!

Vlaamse overheid: beter met minder! Vlaamse overheid: beter met minder! Een bewust personeelsbeleid als vitaal element in het traject naar een efficiënte en effectieve overheid: personeelsdynamiek in tijden van crisis, opportuniteiten en

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud Wat voorafging 3 1 Inleiding 4 2 De werking van het ESF-Agentschap Vlaanderen in 2010 5 3 Strategische en operationele beleidsuitvoering 2010.

Nadere informatie