Samenvatting van de belangrijkste fiscale punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van de belangrijkste fiscale punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF jaargang 6 EXTRA EDITIE Full Finance adviseert en begeleidt op het terrein van accountancy en fiscaliteit, strategie, fusie & overname, management & organisatie, veranderingsprocessen en ICT. Daarnaast voorzien wij in verschillende vormen van tijdelijk management en professioneel toezicht. Ook kunt u ons inschakelen voor mediation (conflictbemiddeling) Altijd met het oog op rendementsverbetering van mens en organisatie. EXTRA EDITIE In deze extra editie van onze nieuwsbrief geven wij een samenvatting van de belangrijkste fiscale en aanverwante punten uit de Miljoenennota en de rijksbegroting. Gelet op de vele wijzigingen die zijn aangekondigd op het terrein van de sociale zekerheid wordt in deze editie ook aandacht besteed aan de beleidsvoornemens van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Samenvatting van de belangrijkste fiscale punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting Staatssecretaris Wijn heeft het Belastingplan 2006 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan 2006 maakt deel uit van het Fiscaal Pakket Het Fiscaal Pakket 2006 bestaat uit 2 wetsvoorstellen, het Belastingplan 2006 en het Vpb-pakket De volgende maatregelen worden voorgesteld: Inkomstenbelasting De tarieven worden als volgt: e schijf: ,15% 16,25% 2 e schijf: ,45% 23,55% e schijf: ,00% 4 e schijf: en meer 52,00% Heffingskortingen: Algemene heffingskorting (2005: 1.894) Arbeidskorting (maximaal) (2005: 1.287) Kinderkorting (maximaal) 802 (2005: 112) Aanvullende kinderkorting Vervalt (2005: 690 of 504) Ouderenkorting 369 (-/- 85) (2005: 454) Aanvullende ouderenkorting Vervalt (2005: 287) Alleenstaande ouderenkorting 562 (nieuw) (2005: -) Combinatiekorting 143 (-/- 85) (2005: 228) Aanvullende combinatiekorting 545 (+ 156) (2005: 389) Filmstimuleringsregeling - verruiming voor medegerechtigden in een film CV van het maximaal in

2 aanmerking te nemen verlies met een bedrag ter grootte van 30% van de inleg of indien lager 30% van de grondslag van de filminvesteringsaftrek (FIA) - de filmfondsbijdrage wordt behandeld als een kostprijsverlagende subsidie en komt in mindering op grondslag van de FIA - gedeeltelijke vrijstelling voor de exploitatieopbrengsten bij een filmonderneming van maximaal 55% van de grondslag van de FIA - de FIA wordt verhoogd tot 55% van de voortbrengingskosten - de voorgestelde regeling is geldig tot 1 juli De regeling treedt pas in werking na goedkeuring door de Europese Commissie Tonnageregeling - het vlagvereiste wordt versoepeld - uitbreiding van de tonnageregeling met scheepsmanagementactiviteiten - de bepalingen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum Milieuinvesteringsaftrek (MIA) - de stimulering van de vervroegde introductie van schonere vrachtauto s en bussen wordt voortgezet voor de periode S&O-aftrek - voor de S&O-aftrek tellen ook werkzaamheden verricht in andere EUlanden mee Geschenken in natura - voor ontvangen schenkingen in natura waarbij de eindheffing (in de loonbelasting) wordt toegepast, geldt een vrijstelling van inkomstenbelasting Verruiming en codificatie vrijwilligersregeling - ontvangen voordelen door een vrijwilliger van maximaal per jaar en 150 per maand, behoren niet tot het resultaat uit werkzaamheden Zorgtoeslag - voor de zorgtoeslag geldt een vrijstelling van belasting Buitengewone uitgaven - de vermenigvuldigingsfactor wordt verhoogd van 65% naar 90% - de maximumdrempel van komt te vervallen Buitenlandse belastingplicht - aanpassing van de buitenlandse belastingplicht aan het arrest HvJ EG De Groot - de vermindering voor uitgaven voor inkomensvoorzieningen is alleen nog mogelijk als wordt geopteerd voor binnenlandse belastingplicht Conserverende aanslag - aanpassing bepalingen voor het berekenen van heffings- en invorderingsrente - de 10-jaarstermijn voor uitstel van betaling bij conserverende aanslagen inkomstenbelasting wordt verkort. Loonbelasting en afdrachtvermindering Eindheffing geschenken in natura - er wordt een eindheffingsmogelijkheid in de Wet Loonbelasting opgenomen voor bepaalde verstrekkingen aan anderen dan de eigen werknemers en waarvoor nog geen inhoudingsplicht bestaat op grond van een andere bepaling van de Wet LB Bij de ontvanger worden deze dan geacht niet tot zijn winst, resultaat uit een werkzaamheid of loon te behoren.

3 Verruiming en codificatie vrijwilligersregeling - het plafond van de vrijwilligersregeling wordt verhoogd tot 1500 per jaar en 150 per maand. De regeling wordt in de Wet Loonbelasting opgenomen. Vrijwilligers die onder de genoemde bedragen blijven, worden niet aangemerkt als werknemer. Buitenlandse werkgever - voor de inhoudingsplicht van in het buitenland gevestigde werkgevers geldt niet langer de voorwaarde dat de dienstbetrekking met de werknemer in Nederland wordt vervuld. Wel geldt de eis dat het loon is onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting. "ZuidOost-pas" - er geldt een vrijstelling voor de verstrekking van een tijdelijk recht op vervoer, waarbij de financiering vanwege dreigende verkeershinder door wegwerkzaamheden voor meer dan de helft door de overheid plaatsvindt. De vrijstelling geldt maximaal 6 maanden. Pensioenregelingen - er komt een verruiming van de mogelijkheden om in de periode vóór de 65-jarige leeftijd pensioenuitkeringen te ontvangen die gelijk zijn aan hetgeen in de periode na de 65-jarige leeftijd aan AOW en pensioen wordt ontvangen. Bij de berekening blijft buiten aanmerking tweemaal de enkelvoudige gehuwden-aow zonder toeslag, inclusief vakantietoeslag. Levensloopregeling - naast banken en verzekeraars kunnen beleggingsinstellingen levensloopregelingen gaan uitvoeren. Omzetting VUT-uitkeringen - de mogelijkheid wordt verruimd een onder het overgangsrecht vallend recht op VUT- uitkeringen geheel of gedeeltelijk om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Concern - een concern kan zich tot de inspecteur wenden met het verzoek hem aan te wijzen als samenhangende groep inhoudingsplichtigen. De in totaal op aangiften af te dragen loonbelasting mag dan in één bedrag worden voldaan. - ook kunnen werknemers binnen het concern verplaatst worden zonder de daaraan verbonden administratie. Zo hoeft de identiteit niet opnieuw te worden vastgesteld en hoeft geen loonbelastingverklaring te worden ingevuld. Ook de spaarloonregeling en de bewijsregel voor ingekomen werknemers lopen door. Afdrachtvermindering zeevaart - De afdrachtvermindering zeevaart gaat ook gelden voor kwalificerende bemanningsleden van zeilende Commercial Cruising Vessels. Deze wijziging treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking. S&O-afdrachtvermindering - werkzaamheden verricht in andere EU-landen tellen mee voor de S&Oafdrachtvermindering. - technisch onderzoek wordt gerekend tot speur- en ontwikkelingswerk. - de twee methoden van berekening van het S&O-loon worden vereenvoudigd. Onbetaalde overwerkuren hoeven niet meer meegeteld te worden. Ziekte-uren tellen mee voor de uren waarover loon is betaald. Vennootschapsbelasting

4 Verlaging van het tarief in de vennootschapbelasting: algemeen tarief tariefopstapje (winst tot ) 2005: 31,5% 27,0% 2006: 29,6% 25,5% 2007: 29,1% 24,5% NB 1: Aangezien voor de inkomstenbelasting geen verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief wordt voorgesteld, wordt het gecombineerde vennootschaps- en inkomstenbelastingtarief voor de directeurgrootaandeelhouder daardoor ook verlaagd van 48,63% (2005) naar 46,83% (2007). Voor winsten in de vennootschapsbelasting tot zijn de percentages 45,25 (2005) naar 43,38 (2007) NB 2: In de nota Werken aan winst worden voorstellen gedaan het vennootschapsbelastingtarief vanaf 2007 nog verder te verlagen. Vrijstelling voor woningcorporaties - de vrijstelling voor woningcorporaties wordt beperkt tot hun kernactiviteiten. Meer commerciële activiteiten vallen voortaan onder de VPB. Het gaat hierbij om woningbemiddeling, projectontwikkeling en de verhuur en verkoop van bedrijfsonroerendgoed. Vrijgesteld is wel de verhuur van bedrijfsruimten (plintruimten) in een gebouw waarvan minimaal 80% bestaat uit sociale huurwoningen. Dit geldt ook voor gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals bijvoorbeeld een wijkgebouw. Gemengde kostenaftrek - de huidige regeling die alleen geldt bij aanwezigheid van één of meerdere aanmerkelijkbelanghouders, wordt vervangen door een regeling die geldt voor alle VPB-plichtige lichamen die werknemers in dienst hebben. - Het forfaitaire niet in aftrek te brengen bedrag wordt gesteld op of wanneer dit meer is op 0,4% van het belastbare loon. Er kan worden geopteerd om 25% van de werkelijke kosten niet in aftrek te brengen. Afwaarderingsverliesregeling - de afwaarderingsverliesregeling van art. 13ca Wet VPB 1969 vervalt. Voor deelnemingen die vóór 1 januari 2006 zijn afgewaardeerd, wordt het regime van art. 13ca gecontinueerd. Verdere afwaarderingen zijn niet mogelijk. Giftenaftrek - het plafond van de giftenaftrek wordt verhoogd naar 10% (2005: 6%). Dividendbelasting Inkoop eigen aandelen - de faciliteit bij inkoop van eigen aandelen wordt versoepeld. Voorgesteld wordt dat eerdere emissies geen beletsel zijn voor een fiscaal gunstige inkoop van eigen aandelen. Voorwaarde is dat aan deze emissies in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag hebben gelegen. Omzetbelasting

5 Vrijstelling voor het verplegen en verzorgen - de vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van in een inrichting opgenomen personen wordt uitgebreid naar winstbeogende zorginstellingen. Deze bepaling treedt in werking op het moment dat winst beogen krachtens de Wet Toegelaten Zorginstellingen (WTZi) mogelijk wordt. Facturering - De mogelijkheid periodieke (verzamel)facturen uit te reiken wordt ook van toepassing op ongelijksoortige prestaties. Bij elektronisch factureren vervalt het vereiste van een papieren afstemmingsoverzicht. Belastingen van rechtsverkeer Overdrachtsbelasting Bedrijfsopvolging - voor de vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging wordt de familiekring uitgebreid met broers en zusters. Inbreng onderneming - de vrijstelling overdrachtsbelasting bij inbreng van een onderneming wordt verruimd. De eis dat ten minste de totale waarde van het vermogen moet worden bijgeschreven op de kapitaalrekening, wordt teruggebracht tot ten minste 90% van die waarde. Antimisbruikbepaling - de antimisbruikbepaling van artikel 15, vierde lid, Wet BRV wordt uitgebreid. De vrijstellingen van overdrachtsbelasting zijn evenmin van toepassing indien omzetbelasting wordt geheven ter zake van het beschikken over een zaak voor bedrijfsdoeleinden, waarbij de vergoeding niet ten minste gelijk is aan de waarde in het economische verkeer en die omzetbelasting niet of niet nagenoeg geheel in aftrek kan worden gebracht. Herstructurering achterstandswijken - er komt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van onroerende zaken van wijkontwikkelingsmaatschappijen door de deelnemers. (Kabel)netten - voor de directe en indirecte verkrijging van (kabel)netten gaat een vrijstelling overdrachtsbelasting gelden. Deze maatregel werkt terug tot en met 6 juni Kapitaalsbelasting De kapitaalsbelasting wordt afgeschaft. - de tot 1 januari 2006 verschuldigd geworden kapitaalsbelasting moet worden voldaan als de feitelijke constatering van de verschuldigdheid na 31 december 2005 plaatsvindt - het vervreemdingsverbod van vijf jaar dat geldt voor de vrijstelling van kapitaalsbelasting bij een aandelenfusie, vervalt. Belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) Energielabels - de BPM wordt voor een deel afhankelijk gemaakt van het brandstofverbruik van de auto. Hiervoor wordt het bestaande stelsel van energielabels gebruikt. Deze maatregelen treden 1 juli 2006 in

6 werking. Hybride auto's - de faciliteit voor hybride auto's wordt uitgebreid. Milieuheffingen Accijnzen - de indexering van de accijns op benzine en diesel en op brandstoffen gebruikt in het binnenlands luchtverkeer wordt opgeschort. Minerale oliën - de accijnsvrijstelling voor minerale oliën die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit wordt verruimd naar installaties met een vermogen van ten minste 1 MW. Biobrandstoffen - stimulering bijmenging van 2% biobrandstoffen bij fossiele brandstoffen door accijnsverlaging. Grondwaterbelasting - er komt een vrijstelling grondwaterbelasting voor beregening en bevloeiing. Smeermiddelen - de voorgestelde belasting op smeermiddelen wordt niet ingevoerd. Overige belastingen Europese coöperatieve Vennootschap (SCE) - de Europese coöperatieve Vennootschap (SCE) wordt gelijkgesteld met een Europese naamloze vennootschap (SE). Via een algemene maatregel van bestuur kunnen regelingen die specifiek voor coöperaties gelden ook van toepassing worden verklaard op een SCE. Ook kan de SCE een beroep doen op de fiscale fusiefaciliteiten. Deze bepalingen treden in werking op 18 augustus Internationale bijstandsverlening - de Wet op de internationale bijstandsverlening wordt op een aantal punten gewijzigd met onder andere als gevolg dat inkomsten uit beleggingsstructuren die zijn gevestigd in de EU, de relevante derdelanden en de afhankelijk geassocieerde gebieden gelijk worden behandeld. Natuurschoonwet - de Natuurschoonwet 1928 wordt gewijzigd in verband met het vervallen van de kapitaalsbelasting. Er geldt overgangsrecht. - de gezamenlijke rangschikking van een klein perceel met een aangrenzend landgoed en van twee kleinere percelen wordt beperkt tot gevallen waarin er een aantoonbare nauwe historische samenhang is. - de mogelijkheden voor het gebruik van erfpacht als beheersinstrument worden verruimd. Accijnszegels - de krediettermijn voor accijnszegels voor sigaretten en rooktabak (banderollenkrediet) wordt verkort tot het einde van de tweede maand. Samenvatting van de belangrijkste punten uit de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid Inkomensbeleid en koopkracht Het kabinet herstelt de koppeling tussen de lonen en de uitkeringen.

7 Economische groei en loonstijging leiden dus weer tot hogere uitkeringen. Het kabinet beëindigt de bevriezing van de lonen in de collectieve sector. Dit betekent dat de lonen weer kunnen meegroeien met de loonontwikkeling in de marktsector. Om de inkomensgevolgen van de nieuwe Zorgverzekeringswet te compenseren, wordt de zogeheten zorgtoeslag ingevoerd. De Belastingdienst gaat deze zorgtoeslag uitbetalen. Kinderen zijn onder het nieuwe stelsel gratis meeverzekerd. Door een extra investering van 200 miljoen in de kinderopvang, wordt kinderopvang goedkoper voor middeninkomens. Het kabinet schaft het lesgeld voor 16- en 17-jarigen af. De WW-premie voor werknemers gaat met 0,65 procentpunt omlaag. Het gebruikersgedeelte van de onroerendzaakbelasting (OZB) op woningen wordt afgeschaft. Dit leidt tot lastenverlichting voor zowel huiseigenaren als huurders. WIA: een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel Als de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt op 1 januari 2006 de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen in werking (WIA), de opvolger van de WAO. De huidige WAO blijft gelden voor bestaande gevallen. Wel worden WAO ers onder de 50 jaar sinds 1 oktober 2004 gekeurd volgens nieuwe, aangescherpte eisen. De WIA geldt voor werknemers die sinds 1 januari 2004 ziek zijn of worden. Zij komen in aanmerking voor een uitkering na twee ziektejaren. Deze beide jaren betaalt de werkgever de zieke werknemer door. Het kabinet heeft met werkgevers en werknemers afgesproken dat deze loondoorbetaling over beide ziektejaren bij elkaar niet meer bedraagt dan in totaal 170% van het loon. De WIA bestaat uit twee delen: de Regeling InkomensVoorziening volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een werknemer krijgt een IVA-uitkering als hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Dat betekent dat hij niet meer dan 20% van zijn laatstverdiende loon kan verdienen en ook niet meer beter kan worden of de kans op herstel heel klein is. De uitkering bedraagt 70% van het laatste loon. Als er in 2006 minder dan mensen in de IVA zijn bijgekomen en de loondoorbetaling over de eerste twee ziektejaren niet meer is dan 170%, verhoogt het kabinet de IVA-uitkering met terugwerkende kracht tot 75% van het laatstverdiende loon. Onder dezelfde voorwaarden zal de Wet Pemba vervallen, die regelt dat werkgevers een hogere premie betalen naarmate ze meer arbeidsongeschikten hebben. IVA-gerechtigden krijgen niet te maken met verdere inkomensachteruitgang; hiermee vervalt het zogeheten WAO-gat. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, vallen onder de WGA. De regeling is gericht op werk: hoe meer de gedeeltelijk arbeidsgeschikte blijft werken, des te hoger zijn inkomen. De gedeeltelijk arbeidsgeschikte die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, komt niet in aanmerking voor de WGA. De

8 werkgever blijft verantwoordelijk. De IVA wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De WGA wordt uitgevoerd door UWV en particuliere verzekeraars. Om gelijke concurrentiekansen te scheppen komt er daarom vanaf 2007 een opslag op de publieke premie; 2006 is een overgangsjaar. Het kabinet stimuleert werkgevers gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst te nemen. Ze betalen minder premie en krijgen een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling als iemand ziek wordt. In 2006 is voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten 286 miljoen beschikbaar, waarvan 143 miljoen voor reïntegratietrajecten. WW en ontslagrecht Het kabinet dient eind 2005 een wetsvoorstel in voor modernisering van de WW. Het betreft de uitwerking van eerder advies van de Sociaal- Economische Raad (SER). Het kabinet streeft ernaar deze moderniseringsmaatregelen in 2006 in te voeren. De exacte invoeringsdatum verschilt per maatregel. De WW-uitkering in de eerste twee maanden gaat omhoog van 70% naar 75% van het laatstverdiende loon. De maximale uitkeringsduur wordt verlaagd van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden. Om voor een uitkering in aanmerking te komen, moeten werknemers 26 weken gewerkt hebben van de laatste 36 weken. Nu is dat 26 weken van de laatste 39 weken. De zogeheten kortlopende uitkering voor mensen (in de praktijk vooral jongeren) die wel voldoen aan de wekeneis, maar niet in minimaal vier van de laatste vijf jaar over 52 of meer dagen loon hebben ontvangen (de zogeheten vier-uit-vijf-eis ) wordt drie maanden. Nu is dat nog zes maanden. Deze kortlopende uitkering wordt gebaseerd op het laatstverdiende loon (twee maanden 75% en een maand 70%). Nu bedraagt deze uitkering 70% van het minimumloon. Het last in first out beginsel bij ontslag wordt herzien, zodat niet automatisch de laatst binnengekomen werknemer als eerste in aanmerking komt voor ontslag. Sociale partners krijgen de mogelijkheid per CAO afwijkende ontslagcriteria af te spreken. De verwijtbaarheidstoets wordt beperkt. Hierdoor komt er een einde aan de zogeheten pro-formaontslagprocedures, die alleen gevoerd worden om het recht op WW veilig te stellen. Het kabinet wil ontslagvergoedingen beperken. Over de wijze waarop, zal de Sociaal-Ecomische Raad zich nog buigen. Dit advies zal deel uitmaken van de advisering over het sociaal-economisch beleid op middellange termijn. Werkgevers in de culturele sector, de agrarische sector, de bouw, het schildersbedrijf en de horeca krijgen per 1 januari 2006 te maken met variabele WW-premies. Werkgevers gaan bij kortlopende contracten een hogere premie betalen en bij langere contracten juist een lagere premie. Er komt een regeling die het ondernemende werklozen mogelijk moet maken een eigen bedrijf te starten zonder meteen het recht op WW te verliezen. Ze krijgen de mogelijkheid om, met behoud van uitkering, de

9 eerste orders in de wacht te slepen. Om startende ondernemers meer financiële zekerheid te bieden, wil het kabinet verder een korte afbouwperiode in de WW creëren. VUT, (pre)pensioen en levensloop In 2006 verdwijnen de belastingvoordelen voor VUT en prepensioen voor mensen die per 1 januari 2005 jonger waren dan 55 jaar. Doel is het ontmoedigen van het eerder stoppen met werken. Opgebouwde rechten blijven bestaan. Er komt een overgangsmaatregel voor pensioenfondsen die niet op tijd zijn met omzetting van hun pensioenregeling. Ze kunnen dat in 2006 alsnog doen. Werkgevers betalen dan alleen belasting over dat deel van de pensioenopbouw dat niet voldoet aan de nieuwe regels voor VUT en prepensioen. De nieuwe regels maken het mogelijk toch eerder te stoppen met werken. Bij 40 dienstjaren kan dat met 63 jaar tegen 70% van het loon. Daarbovenop kan ook de levensloopregeling (zie hierna) ingezet worden voor eerder stoppen met werken. Met de levensloopregeling kunnen werknemers vanaf 2006 sparen om onbetaald verlof te financieren, bijvoorbeeld voor studie, een reis, zorg voor ouders of kinderen of eerder stoppen met werken. Jaarlijks mag maximaal 12% van het brutoloon worden gespaard tot een maximum van 210% van het brutojaarloon. Na opname mag de levenslooppot weer aangevuld worden. Werkgevers zijn verplicht de regeling aan te bieden. Ze kunnen financieel bijdragen, maar zijn daartoe niet verplicht. Opname van verlof gebeurt in overleg met de werkgever. In de levensloopregeling is de inleg onbelast. Pas bij uitkering wordt er loonbelasting geheven. Verder is er bij opname van het tegoed voor financiering van onbetaald verlof een belastingvoordeel van maximaal 183 voor elk jaar dat is gespaard. Wordt de regeling ingezet om ouderschapsverlof te financieren, dan is er recht op extra belastingvoordeel van 50% van het wettelijk minimumloon. Het spaarloon blijft bestaan maar werknemers moeten elk jaar een keuze maken: inleggen in spaarloon of levensloop (of geen van beide). In 2006 wordt de nieuwe Pensioenwet, met daaraan gekoppeld een nieuw financieel toetsingskader, door het parlement behandeld. Het toetsingskader stelt eisen aan de financiële positie van pensioenfondsen, waardoor werknemers en gepensioneerden meer zekerheid krijgen over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Pensioenfondsen moeten bovendien deelnemers beter informeren over hun opgebouwde pensioenrechten en over de aanpassing van pensioenen aan de lonen en prijzen. Ouderen Bedrijven die aan de slag gaan met leeftijdsbewust personeelsbeleid kunnen hiervoor subsidie krijgen. Arbeid en zorg Het kabinet stelt in miljoen extra beschikbaar voor kinderopvang. Het kabinet zal in 2006 bekijken hoe de huidige regeling van de werkgeversbijdrage kinderopvang in de praktijk werkt. In 2005 kan

10 73,5% van de werknemers in aanmerking komen voor een werkgeversbijdrage. Het streefcijfer voor 2008 is dat 90% van de werknemers een toereikende werkgeversbijdrage kan krijgen. Met de levensloopregeling (zie hierboven) krijgen werknemers vanaf 1 januari 2006 (financiële) mogelijkheden om arbeid en zorg beter te combineren. Minder regels en administratieve lastenverlichting Werkgevers kunnen in 2006 voor belasting en premies terecht bij één loket: de Belastingdienst. Nu moeten ze voor de premies nog bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zijn. Het kabinet bereidt een nieuwe Arbeidstijdenwet en Arbowet voor. De nieuwe wetten leiden tot vereenvoudiging en minder regels. In de nieuwe Arbowet verschuift de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden op de werkvloer van overheid naar werkgevers en werknemers. De overheid gaat aangeven wanneer de grenzen van gezondheid en veiligheid overschreden worden, terwijl werkgevers en werknemers afspreken hoe ze in de praktijk binnen die grenzen blijven. Burgers moeten minder tijd en geld kwijt zijn aan de door de overheid opgelegde verplichtingen. Eind 2005 komt het kabinet met concrete voornemens op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om dit te realiseren. Er komt één digitaal klantendossier voor werkzoekenden in de WW en de bijstand. Burgers hoeven dan maar één keer naar hun gegevens te worden gevraagd. Dat principe van één keer vragen wordt per 2007 in de wet vastgelegd. Bijstand en sociale werkvoorziening Staatssecretaris Van Hoof werkt aan een regeling om langdurig werklozen uit de bijstand aan een betaalde baan te helpen. Werken met behoud van uitkering mag al maar Van Hoof wil het ook mogelijk maken om uitkeringen in te zetten als loonkostensubsidie voor werkgevers die bijstandsgerechtigden in dienst nemen. De nieuwe participatiebanen mogen bestaande banen niet verdringen. Bijstandsgerechtigden worden gestimuleerd om seizoenswerk in de land- en tuinbouw te verrichten. Een dit jaar gestart project om mensen uit de bijstand, via een detacheringsbureau, aan de slag te helpen, loopt in 2006 door. Staatssecretaris Van Hoof komt in 2006 met een wetsvoorstel om de sociale werkvoorziening te moderniseren. De sociale werkvoorziening blijft meer dan voorheen voorbehouden aan mensen die op een beschermde werkplek zijn aangewezen. Gemeenten moeten voor hen vaker werkplekken op maat zoeken, bij voorkeur bij een gewone werkgever. Dat gaat gebeuren zonder gedwongen ontslagen en zonder bezuinigingen. Werken en leren Werknemers en mensen op zoek naar een betaalde baan worden gestimuleerd om werk en scholing te combineren. Ongeveer volwassenen krijgen volgend jaar de kans om zo n duaal traject van leren en werken te volgen. Het aantal jongeren dat met hulp van de Taskforce Jeugdwerkloosheid

11 een baan heeft gevonden, stijgt dit jaar waarschijnlijk tot boven de Doel van de Taskforce is om in vier jaar tijd extra jeugdbanen te vinden. Halverwege is de helft van de doelstelling bereikt. Vrij verkeer werknemers Vóór 1 mei 2006 beslist het kabinet over de vraag of er wel of geen volledig vrij verkeer van werknemers uit Polen en andere nieuwe EUlanden moet komen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau maakt een evaluatie van de praktijk tot nu toe om het Kabinetsbesluit voor te bereiden. De Arbeidsinspectie gaat meer controleren op illegale arbeid. Het aantal inspecties stijgt van in 2005 tot in Colofon Hebt u vragen over deze nieuwsbrief of wilt u reageren, neemt u dan contact met ons op: tel of Adres: Full Finance La Tour Boogschutterstraat 1-b 7324 AE APELDOORN Tel.: (055) Fax: (055) Redactie: Minie Beugel Aan- en afmelden: Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze nieuwsbrief, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Full Finance aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Niets van deze nieuwsbrief mag worden gereproduceerd op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Full Finance Copyright Full Finance - Apeldoorn

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 24-09-2005

Nieuwsbrief van d.d. 24-09-2005 Nieuwsbrief van d.d. 24-09-2005 Nummer: 24-2005 1)Controle werkgevers op privékilometers auto van de zaak versoepeld / coulanceregeling WALVIS en elektronische aangiften gepubliceerd op: 19-9-2005 samenvatting

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN 2006

WAT VERANDERT ER IN 2006 LOONBELASTING/SOCIALE VERZEKERINGEN LOONBELASTING EN OZB MOETEN KOOPKRACHT REPAREREN WAT VERANDERT ER IN 2006 Dit artikel geeft u een overzicht van de wijzigingen die ons vanaf 1 januari 2006 te wachten

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 INHOUD no. 281, d.d. 22 december 2005 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 SOCIAAL 2 Mantelcontract zorgverzekering 2 Sectoraansluiting 2 Levensloop 2 VPL-verklaring 2 Melding Sociale Verzekering vervalt

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Miljoenennota 2017 & HR

Miljoenennota 2017 & HR Miljoenennota 2017 & HR Prinsjesdag, 20 september 2016 Duurzame inzetbaarheid: ondersteuning bij cultuuromslag Wat betreft duurzame inzetbaarheid worden de campagnes over werkstress en pesten op de werkvloer

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 Laatste bewerking op 14 juli 15 De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de onderdelen n en r, onder

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ!

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ! info KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Nadere informatie

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: Artikel 31 Laatste bewerking op 24 januari Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers.

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers. Belastingplan 2009 Hietweideweg 4 Telefoon 0571 273355 7391 XX Twello Fax 0571 275318 Internet www.schimmelenplante.nl Aan alle relaties van Schimmel en Plante Accountants en Belastingadviseurs Geachte

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006.

NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006. NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006. Kunt u alle correspondentie van de belastingdienst, uwv, pensioenfondsen etc welke u in december ontvangt bij ons afgeven. Houdt altijd rekening met de regels van een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. Prinsjesdag Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2015 gepresenteerd. In deze notitie worden de belangrijkste voorstellen beschreven. De maatregelen zijn onderverdeeld in de volgende

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: I Artikel 31, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015 Overheidslichamen vpb-plichtig Per 1 januari 2015 zijn overheidslichamen met economische activiteiten in beginsel

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

PRINSJESDAG Roelof van Marrum

PRINSJESDAG Roelof van Marrum Welkom bij PRINSJESDAG Roelof van Marrum INHOUD Fiscaal Arbeidsrecht Sociale verzekeringen Pensioen Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen Roelof van Marrum, wonende in Franeker (Friesland)

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. De

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Om ondernemers te stimuleren wordt de startersaftrek verhoogd met 155 tot 2.190.

Om ondernemers te stimuleren wordt de startersaftrek verhoogd met 155 tot 2.190. Staatssecretaris De Jager en Minister Bos van Financiën hebben op Prinsjesdag het fiscaal pakket 2009 ingediend bij de Tweede Kamer. Het fiscaal pakket 2009 bestaat uit twee wetsvoorstellen: het Belastingplan

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Belonen Loonstaat wijzigt door invoering uniform loonbegrip Per 1 januari 2013 worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie