Samenvatting van de belangrijkste fiscale punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van de belangrijkste fiscale punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF jaargang 6 EXTRA EDITIE Full Finance adviseert en begeleidt op het terrein van accountancy en fiscaliteit, strategie, fusie & overname, management & organisatie, veranderingsprocessen en ICT. Daarnaast voorzien wij in verschillende vormen van tijdelijk management en professioneel toezicht. Ook kunt u ons inschakelen voor mediation (conflictbemiddeling) Altijd met het oog op rendementsverbetering van mens en organisatie. EXTRA EDITIE In deze extra editie van onze nieuwsbrief geven wij een samenvatting van de belangrijkste fiscale en aanverwante punten uit de Miljoenennota en de rijksbegroting. Gelet op de vele wijzigingen die zijn aangekondigd op het terrein van de sociale zekerheid wordt in deze editie ook aandacht besteed aan de beleidsvoornemens van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Samenvatting van de belangrijkste fiscale punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting Staatssecretaris Wijn heeft het Belastingplan 2006 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan 2006 maakt deel uit van het Fiscaal Pakket Het Fiscaal Pakket 2006 bestaat uit 2 wetsvoorstellen, het Belastingplan 2006 en het Vpb-pakket De volgende maatregelen worden voorgesteld: Inkomstenbelasting De tarieven worden als volgt: e schijf: ,15% 16,25% 2 e schijf: ,45% 23,55% e schijf: ,00% 4 e schijf: en meer 52,00% Heffingskortingen: Algemene heffingskorting (2005: 1.894) Arbeidskorting (maximaal) (2005: 1.287) Kinderkorting (maximaal) 802 (2005: 112) Aanvullende kinderkorting Vervalt (2005: 690 of 504) Ouderenkorting 369 (-/- 85) (2005: 454) Aanvullende ouderenkorting Vervalt (2005: 287) Alleenstaande ouderenkorting 562 (nieuw) (2005: -) Combinatiekorting 143 (-/- 85) (2005: 228) Aanvullende combinatiekorting 545 (+ 156) (2005: 389) Filmstimuleringsregeling - verruiming voor medegerechtigden in een film CV van het maximaal in

2 aanmerking te nemen verlies met een bedrag ter grootte van 30% van de inleg of indien lager 30% van de grondslag van de filminvesteringsaftrek (FIA) - de filmfondsbijdrage wordt behandeld als een kostprijsverlagende subsidie en komt in mindering op grondslag van de FIA - gedeeltelijke vrijstelling voor de exploitatieopbrengsten bij een filmonderneming van maximaal 55% van de grondslag van de FIA - de FIA wordt verhoogd tot 55% van de voortbrengingskosten - de voorgestelde regeling is geldig tot 1 juli De regeling treedt pas in werking na goedkeuring door de Europese Commissie Tonnageregeling - het vlagvereiste wordt versoepeld - uitbreiding van de tonnageregeling met scheepsmanagementactiviteiten - de bepalingen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum Milieuinvesteringsaftrek (MIA) - de stimulering van de vervroegde introductie van schonere vrachtauto s en bussen wordt voortgezet voor de periode S&O-aftrek - voor de S&O-aftrek tellen ook werkzaamheden verricht in andere EUlanden mee Geschenken in natura - voor ontvangen schenkingen in natura waarbij de eindheffing (in de loonbelasting) wordt toegepast, geldt een vrijstelling van inkomstenbelasting Verruiming en codificatie vrijwilligersregeling - ontvangen voordelen door een vrijwilliger van maximaal per jaar en 150 per maand, behoren niet tot het resultaat uit werkzaamheden Zorgtoeslag - voor de zorgtoeslag geldt een vrijstelling van belasting Buitengewone uitgaven - de vermenigvuldigingsfactor wordt verhoogd van 65% naar 90% - de maximumdrempel van komt te vervallen Buitenlandse belastingplicht - aanpassing van de buitenlandse belastingplicht aan het arrest HvJ EG De Groot - de vermindering voor uitgaven voor inkomensvoorzieningen is alleen nog mogelijk als wordt geopteerd voor binnenlandse belastingplicht Conserverende aanslag - aanpassing bepalingen voor het berekenen van heffings- en invorderingsrente - de 10-jaarstermijn voor uitstel van betaling bij conserverende aanslagen inkomstenbelasting wordt verkort. Loonbelasting en afdrachtvermindering Eindheffing geschenken in natura - er wordt een eindheffingsmogelijkheid in de Wet Loonbelasting opgenomen voor bepaalde verstrekkingen aan anderen dan de eigen werknemers en waarvoor nog geen inhoudingsplicht bestaat op grond van een andere bepaling van de Wet LB Bij de ontvanger worden deze dan geacht niet tot zijn winst, resultaat uit een werkzaamheid of loon te behoren.

3 Verruiming en codificatie vrijwilligersregeling - het plafond van de vrijwilligersregeling wordt verhoogd tot 1500 per jaar en 150 per maand. De regeling wordt in de Wet Loonbelasting opgenomen. Vrijwilligers die onder de genoemde bedragen blijven, worden niet aangemerkt als werknemer. Buitenlandse werkgever - voor de inhoudingsplicht van in het buitenland gevestigde werkgevers geldt niet langer de voorwaarde dat de dienstbetrekking met de werknemer in Nederland wordt vervuld. Wel geldt de eis dat het loon is onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting. "ZuidOost-pas" - er geldt een vrijstelling voor de verstrekking van een tijdelijk recht op vervoer, waarbij de financiering vanwege dreigende verkeershinder door wegwerkzaamheden voor meer dan de helft door de overheid plaatsvindt. De vrijstelling geldt maximaal 6 maanden. Pensioenregelingen - er komt een verruiming van de mogelijkheden om in de periode vóór de 65-jarige leeftijd pensioenuitkeringen te ontvangen die gelijk zijn aan hetgeen in de periode na de 65-jarige leeftijd aan AOW en pensioen wordt ontvangen. Bij de berekening blijft buiten aanmerking tweemaal de enkelvoudige gehuwden-aow zonder toeslag, inclusief vakantietoeslag. Levensloopregeling - naast banken en verzekeraars kunnen beleggingsinstellingen levensloopregelingen gaan uitvoeren. Omzetting VUT-uitkeringen - de mogelijkheid wordt verruimd een onder het overgangsrecht vallend recht op VUT- uitkeringen geheel of gedeeltelijk om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Concern - een concern kan zich tot de inspecteur wenden met het verzoek hem aan te wijzen als samenhangende groep inhoudingsplichtigen. De in totaal op aangiften af te dragen loonbelasting mag dan in één bedrag worden voldaan. - ook kunnen werknemers binnen het concern verplaatst worden zonder de daaraan verbonden administratie. Zo hoeft de identiteit niet opnieuw te worden vastgesteld en hoeft geen loonbelastingverklaring te worden ingevuld. Ook de spaarloonregeling en de bewijsregel voor ingekomen werknemers lopen door. Afdrachtvermindering zeevaart - De afdrachtvermindering zeevaart gaat ook gelden voor kwalificerende bemanningsleden van zeilende Commercial Cruising Vessels. Deze wijziging treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking. S&O-afdrachtvermindering - werkzaamheden verricht in andere EU-landen tellen mee voor de S&Oafdrachtvermindering. - technisch onderzoek wordt gerekend tot speur- en ontwikkelingswerk. - de twee methoden van berekening van het S&O-loon worden vereenvoudigd. Onbetaalde overwerkuren hoeven niet meer meegeteld te worden. Ziekte-uren tellen mee voor de uren waarover loon is betaald. Vennootschapsbelasting

4 Verlaging van het tarief in de vennootschapbelasting: algemeen tarief tariefopstapje (winst tot ) 2005: 31,5% 27,0% 2006: 29,6% 25,5% 2007: 29,1% 24,5% NB 1: Aangezien voor de inkomstenbelasting geen verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief wordt voorgesteld, wordt het gecombineerde vennootschaps- en inkomstenbelastingtarief voor de directeurgrootaandeelhouder daardoor ook verlaagd van 48,63% (2005) naar 46,83% (2007). Voor winsten in de vennootschapsbelasting tot zijn de percentages 45,25 (2005) naar 43,38 (2007) NB 2: In de nota Werken aan winst worden voorstellen gedaan het vennootschapsbelastingtarief vanaf 2007 nog verder te verlagen. Vrijstelling voor woningcorporaties - de vrijstelling voor woningcorporaties wordt beperkt tot hun kernactiviteiten. Meer commerciële activiteiten vallen voortaan onder de VPB. Het gaat hierbij om woningbemiddeling, projectontwikkeling en de verhuur en verkoop van bedrijfsonroerendgoed. Vrijgesteld is wel de verhuur van bedrijfsruimten (plintruimten) in een gebouw waarvan minimaal 80% bestaat uit sociale huurwoningen. Dit geldt ook voor gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals bijvoorbeeld een wijkgebouw. Gemengde kostenaftrek - de huidige regeling die alleen geldt bij aanwezigheid van één of meerdere aanmerkelijkbelanghouders, wordt vervangen door een regeling die geldt voor alle VPB-plichtige lichamen die werknemers in dienst hebben. - Het forfaitaire niet in aftrek te brengen bedrag wordt gesteld op of wanneer dit meer is op 0,4% van het belastbare loon. Er kan worden geopteerd om 25% van de werkelijke kosten niet in aftrek te brengen. Afwaarderingsverliesregeling - de afwaarderingsverliesregeling van art. 13ca Wet VPB 1969 vervalt. Voor deelnemingen die vóór 1 januari 2006 zijn afgewaardeerd, wordt het regime van art. 13ca gecontinueerd. Verdere afwaarderingen zijn niet mogelijk. Giftenaftrek - het plafond van de giftenaftrek wordt verhoogd naar 10% (2005: 6%). Dividendbelasting Inkoop eigen aandelen - de faciliteit bij inkoop van eigen aandelen wordt versoepeld. Voorgesteld wordt dat eerdere emissies geen beletsel zijn voor een fiscaal gunstige inkoop van eigen aandelen. Voorwaarde is dat aan deze emissies in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag hebben gelegen. Omzetbelasting

5 Vrijstelling voor het verplegen en verzorgen - de vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van in een inrichting opgenomen personen wordt uitgebreid naar winstbeogende zorginstellingen. Deze bepaling treedt in werking op het moment dat winst beogen krachtens de Wet Toegelaten Zorginstellingen (WTZi) mogelijk wordt. Facturering - De mogelijkheid periodieke (verzamel)facturen uit te reiken wordt ook van toepassing op ongelijksoortige prestaties. Bij elektronisch factureren vervalt het vereiste van een papieren afstemmingsoverzicht. Belastingen van rechtsverkeer Overdrachtsbelasting Bedrijfsopvolging - voor de vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging wordt de familiekring uitgebreid met broers en zusters. Inbreng onderneming - de vrijstelling overdrachtsbelasting bij inbreng van een onderneming wordt verruimd. De eis dat ten minste de totale waarde van het vermogen moet worden bijgeschreven op de kapitaalrekening, wordt teruggebracht tot ten minste 90% van die waarde. Antimisbruikbepaling - de antimisbruikbepaling van artikel 15, vierde lid, Wet BRV wordt uitgebreid. De vrijstellingen van overdrachtsbelasting zijn evenmin van toepassing indien omzetbelasting wordt geheven ter zake van het beschikken over een zaak voor bedrijfsdoeleinden, waarbij de vergoeding niet ten minste gelijk is aan de waarde in het economische verkeer en die omzetbelasting niet of niet nagenoeg geheel in aftrek kan worden gebracht. Herstructurering achterstandswijken - er komt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van onroerende zaken van wijkontwikkelingsmaatschappijen door de deelnemers. (Kabel)netten - voor de directe en indirecte verkrijging van (kabel)netten gaat een vrijstelling overdrachtsbelasting gelden. Deze maatregel werkt terug tot en met 6 juni Kapitaalsbelasting De kapitaalsbelasting wordt afgeschaft. - de tot 1 januari 2006 verschuldigd geworden kapitaalsbelasting moet worden voldaan als de feitelijke constatering van de verschuldigdheid na 31 december 2005 plaatsvindt - het vervreemdingsverbod van vijf jaar dat geldt voor de vrijstelling van kapitaalsbelasting bij een aandelenfusie, vervalt. Belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) Energielabels - de BPM wordt voor een deel afhankelijk gemaakt van het brandstofverbruik van de auto. Hiervoor wordt het bestaande stelsel van energielabels gebruikt. Deze maatregelen treden 1 juli 2006 in

6 werking. Hybride auto's - de faciliteit voor hybride auto's wordt uitgebreid. Milieuheffingen Accijnzen - de indexering van de accijns op benzine en diesel en op brandstoffen gebruikt in het binnenlands luchtverkeer wordt opgeschort. Minerale oliën - de accijnsvrijstelling voor minerale oliën die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit wordt verruimd naar installaties met een vermogen van ten minste 1 MW. Biobrandstoffen - stimulering bijmenging van 2% biobrandstoffen bij fossiele brandstoffen door accijnsverlaging. Grondwaterbelasting - er komt een vrijstelling grondwaterbelasting voor beregening en bevloeiing. Smeermiddelen - de voorgestelde belasting op smeermiddelen wordt niet ingevoerd. Overige belastingen Europese coöperatieve Vennootschap (SCE) - de Europese coöperatieve Vennootschap (SCE) wordt gelijkgesteld met een Europese naamloze vennootschap (SE). Via een algemene maatregel van bestuur kunnen regelingen die specifiek voor coöperaties gelden ook van toepassing worden verklaard op een SCE. Ook kan de SCE een beroep doen op de fiscale fusiefaciliteiten. Deze bepalingen treden in werking op 18 augustus Internationale bijstandsverlening - de Wet op de internationale bijstandsverlening wordt op een aantal punten gewijzigd met onder andere als gevolg dat inkomsten uit beleggingsstructuren die zijn gevestigd in de EU, de relevante derdelanden en de afhankelijk geassocieerde gebieden gelijk worden behandeld. Natuurschoonwet - de Natuurschoonwet 1928 wordt gewijzigd in verband met het vervallen van de kapitaalsbelasting. Er geldt overgangsrecht. - de gezamenlijke rangschikking van een klein perceel met een aangrenzend landgoed en van twee kleinere percelen wordt beperkt tot gevallen waarin er een aantoonbare nauwe historische samenhang is. - de mogelijkheden voor het gebruik van erfpacht als beheersinstrument worden verruimd. Accijnszegels - de krediettermijn voor accijnszegels voor sigaretten en rooktabak (banderollenkrediet) wordt verkort tot het einde van de tweede maand. Samenvatting van de belangrijkste punten uit de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid Inkomensbeleid en koopkracht Het kabinet herstelt de koppeling tussen de lonen en de uitkeringen.

7 Economische groei en loonstijging leiden dus weer tot hogere uitkeringen. Het kabinet beëindigt de bevriezing van de lonen in de collectieve sector. Dit betekent dat de lonen weer kunnen meegroeien met de loonontwikkeling in de marktsector. Om de inkomensgevolgen van de nieuwe Zorgverzekeringswet te compenseren, wordt de zogeheten zorgtoeslag ingevoerd. De Belastingdienst gaat deze zorgtoeslag uitbetalen. Kinderen zijn onder het nieuwe stelsel gratis meeverzekerd. Door een extra investering van 200 miljoen in de kinderopvang, wordt kinderopvang goedkoper voor middeninkomens. Het kabinet schaft het lesgeld voor 16- en 17-jarigen af. De WW-premie voor werknemers gaat met 0,65 procentpunt omlaag. Het gebruikersgedeelte van de onroerendzaakbelasting (OZB) op woningen wordt afgeschaft. Dit leidt tot lastenverlichting voor zowel huiseigenaren als huurders. WIA: een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel Als de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt op 1 januari 2006 de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen in werking (WIA), de opvolger van de WAO. De huidige WAO blijft gelden voor bestaande gevallen. Wel worden WAO ers onder de 50 jaar sinds 1 oktober 2004 gekeurd volgens nieuwe, aangescherpte eisen. De WIA geldt voor werknemers die sinds 1 januari 2004 ziek zijn of worden. Zij komen in aanmerking voor een uitkering na twee ziektejaren. Deze beide jaren betaalt de werkgever de zieke werknemer door. Het kabinet heeft met werkgevers en werknemers afgesproken dat deze loondoorbetaling over beide ziektejaren bij elkaar niet meer bedraagt dan in totaal 170% van het loon. De WIA bestaat uit twee delen: de Regeling InkomensVoorziening volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een werknemer krijgt een IVA-uitkering als hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Dat betekent dat hij niet meer dan 20% van zijn laatstverdiende loon kan verdienen en ook niet meer beter kan worden of de kans op herstel heel klein is. De uitkering bedraagt 70% van het laatste loon. Als er in 2006 minder dan mensen in de IVA zijn bijgekomen en de loondoorbetaling over de eerste twee ziektejaren niet meer is dan 170%, verhoogt het kabinet de IVA-uitkering met terugwerkende kracht tot 75% van het laatstverdiende loon. Onder dezelfde voorwaarden zal de Wet Pemba vervallen, die regelt dat werkgevers een hogere premie betalen naarmate ze meer arbeidsongeschikten hebben. IVA-gerechtigden krijgen niet te maken met verdere inkomensachteruitgang; hiermee vervalt het zogeheten WAO-gat. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, vallen onder de WGA. De regeling is gericht op werk: hoe meer de gedeeltelijk arbeidsgeschikte blijft werken, des te hoger zijn inkomen. De gedeeltelijk arbeidsgeschikte die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, komt niet in aanmerking voor de WGA. De

8 werkgever blijft verantwoordelijk. De IVA wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De WGA wordt uitgevoerd door UWV en particuliere verzekeraars. Om gelijke concurrentiekansen te scheppen komt er daarom vanaf 2007 een opslag op de publieke premie; 2006 is een overgangsjaar. Het kabinet stimuleert werkgevers gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst te nemen. Ze betalen minder premie en krijgen een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling als iemand ziek wordt. In 2006 is voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten 286 miljoen beschikbaar, waarvan 143 miljoen voor reïntegratietrajecten. WW en ontslagrecht Het kabinet dient eind 2005 een wetsvoorstel in voor modernisering van de WW. Het betreft de uitwerking van eerder advies van de Sociaal- Economische Raad (SER). Het kabinet streeft ernaar deze moderniseringsmaatregelen in 2006 in te voeren. De exacte invoeringsdatum verschilt per maatregel. De WW-uitkering in de eerste twee maanden gaat omhoog van 70% naar 75% van het laatstverdiende loon. De maximale uitkeringsduur wordt verlaagd van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden. Om voor een uitkering in aanmerking te komen, moeten werknemers 26 weken gewerkt hebben van de laatste 36 weken. Nu is dat 26 weken van de laatste 39 weken. De zogeheten kortlopende uitkering voor mensen (in de praktijk vooral jongeren) die wel voldoen aan de wekeneis, maar niet in minimaal vier van de laatste vijf jaar over 52 of meer dagen loon hebben ontvangen (de zogeheten vier-uit-vijf-eis ) wordt drie maanden. Nu is dat nog zes maanden. Deze kortlopende uitkering wordt gebaseerd op het laatstverdiende loon (twee maanden 75% en een maand 70%). Nu bedraagt deze uitkering 70% van het minimumloon. Het last in first out beginsel bij ontslag wordt herzien, zodat niet automatisch de laatst binnengekomen werknemer als eerste in aanmerking komt voor ontslag. Sociale partners krijgen de mogelijkheid per CAO afwijkende ontslagcriteria af te spreken. De verwijtbaarheidstoets wordt beperkt. Hierdoor komt er een einde aan de zogeheten pro-formaontslagprocedures, die alleen gevoerd worden om het recht op WW veilig te stellen. Het kabinet wil ontslagvergoedingen beperken. Over de wijze waarop, zal de Sociaal-Ecomische Raad zich nog buigen. Dit advies zal deel uitmaken van de advisering over het sociaal-economisch beleid op middellange termijn. Werkgevers in de culturele sector, de agrarische sector, de bouw, het schildersbedrijf en de horeca krijgen per 1 januari 2006 te maken met variabele WW-premies. Werkgevers gaan bij kortlopende contracten een hogere premie betalen en bij langere contracten juist een lagere premie. Er komt een regeling die het ondernemende werklozen mogelijk moet maken een eigen bedrijf te starten zonder meteen het recht op WW te verliezen. Ze krijgen de mogelijkheid om, met behoud van uitkering, de

9 eerste orders in de wacht te slepen. Om startende ondernemers meer financiële zekerheid te bieden, wil het kabinet verder een korte afbouwperiode in de WW creëren. VUT, (pre)pensioen en levensloop In 2006 verdwijnen de belastingvoordelen voor VUT en prepensioen voor mensen die per 1 januari 2005 jonger waren dan 55 jaar. Doel is het ontmoedigen van het eerder stoppen met werken. Opgebouwde rechten blijven bestaan. Er komt een overgangsmaatregel voor pensioenfondsen die niet op tijd zijn met omzetting van hun pensioenregeling. Ze kunnen dat in 2006 alsnog doen. Werkgevers betalen dan alleen belasting over dat deel van de pensioenopbouw dat niet voldoet aan de nieuwe regels voor VUT en prepensioen. De nieuwe regels maken het mogelijk toch eerder te stoppen met werken. Bij 40 dienstjaren kan dat met 63 jaar tegen 70% van het loon. Daarbovenop kan ook de levensloopregeling (zie hierna) ingezet worden voor eerder stoppen met werken. Met de levensloopregeling kunnen werknemers vanaf 2006 sparen om onbetaald verlof te financieren, bijvoorbeeld voor studie, een reis, zorg voor ouders of kinderen of eerder stoppen met werken. Jaarlijks mag maximaal 12% van het brutoloon worden gespaard tot een maximum van 210% van het brutojaarloon. Na opname mag de levenslooppot weer aangevuld worden. Werkgevers zijn verplicht de regeling aan te bieden. Ze kunnen financieel bijdragen, maar zijn daartoe niet verplicht. Opname van verlof gebeurt in overleg met de werkgever. In de levensloopregeling is de inleg onbelast. Pas bij uitkering wordt er loonbelasting geheven. Verder is er bij opname van het tegoed voor financiering van onbetaald verlof een belastingvoordeel van maximaal 183 voor elk jaar dat is gespaard. Wordt de regeling ingezet om ouderschapsverlof te financieren, dan is er recht op extra belastingvoordeel van 50% van het wettelijk minimumloon. Het spaarloon blijft bestaan maar werknemers moeten elk jaar een keuze maken: inleggen in spaarloon of levensloop (of geen van beide). In 2006 wordt de nieuwe Pensioenwet, met daaraan gekoppeld een nieuw financieel toetsingskader, door het parlement behandeld. Het toetsingskader stelt eisen aan de financiële positie van pensioenfondsen, waardoor werknemers en gepensioneerden meer zekerheid krijgen over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Pensioenfondsen moeten bovendien deelnemers beter informeren over hun opgebouwde pensioenrechten en over de aanpassing van pensioenen aan de lonen en prijzen. Ouderen Bedrijven die aan de slag gaan met leeftijdsbewust personeelsbeleid kunnen hiervoor subsidie krijgen. Arbeid en zorg Het kabinet stelt in miljoen extra beschikbaar voor kinderopvang. Het kabinet zal in 2006 bekijken hoe de huidige regeling van de werkgeversbijdrage kinderopvang in de praktijk werkt. In 2005 kan

10 73,5% van de werknemers in aanmerking komen voor een werkgeversbijdrage. Het streefcijfer voor 2008 is dat 90% van de werknemers een toereikende werkgeversbijdrage kan krijgen. Met de levensloopregeling (zie hierboven) krijgen werknemers vanaf 1 januari 2006 (financiële) mogelijkheden om arbeid en zorg beter te combineren. Minder regels en administratieve lastenverlichting Werkgevers kunnen in 2006 voor belasting en premies terecht bij één loket: de Belastingdienst. Nu moeten ze voor de premies nog bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zijn. Het kabinet bereidt een nieuwe Arbeidstijdenwet en Arbowet voor. De nieuwe wetten leiden tot vereenvoudiging en minder regels. In de nieuwe Arbowet verschuift de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden op de werkvloer van overheid naar werkgevers en werknemers. De overheid gaat aangeven wanneer de grenzen van gezondheid en veiligheid overschreden worden, terwijl werkgevers en werknemers afspreken hoe ze in de praktijk binnen die grenzen blijven. Burgers moeten minder tijd en geld kwijt zijn aan de door de overheid opgelegde verplichtingen. Eind 2005 komt het kabinet met concrete voornemens op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om dit te realiseren. Er komt één digitaal klantendossier voor werkzoekenden in de WW en de bijstand. Burgers hoeven dan maar één keer naar hun gegevens te worden gevraagd. Dat principe van één keer vragen wordt per 2007 in de wet vastgelegd. Bijstand en sociale werkvoorziening Staatssecretaris Van Hoof werkt aan een regeling om langdurig werklozen uit de bijstand aan een betaalde baan te helpen. Werken met behoud van uitkering mag al maar Van Hoof wil het ook mogelijk maken om uitkeringen in te zetten als loonkostensubsidie voor werkgevers die bijstandsgerechtigden in dienst nemen. De nieuwe participatiebanen mogen bestaande banen niet verdringen. Bijstandsgerechtigden worden gestimuleerd om seizoenswerk in de land- en tuinbouw te verrichten. Een dit jaar gestart project om mensen uit de bijstand, via een detacheringsbureau, aan de slag te helpen, loopt in 2006 door. Staatssecretaris Van Hoof komt in 2006 met een wetsvoorstel om de sociale werkvoorziening te moderniseren. De sociale werkvoorziening blijft meer dan voorheen voorbehouden aan mensen die op een beschermde werkplek zijn aangewezen. Gemeenten moeten voor hen vaker werkplekken op maat zoeken, bij voorkeur bij een gewone werkgever. Dat gaat gebeuren zonder gedwongen ontslagen en zonder bezuinigingen. Werken en leren Werknemers en mensen op zoek naar een betaalde baan worden gestimuleerd om werk en scholing te combineren. Ongeveer volwassenen krijgen volgend jaar de kans om zo n duaal traject van leren en werken te volgen. Het aantal jongeren dat met hulp van de Taskforce Jeugdwerkloosheid

11 een baan heeft gevonden, stijgt dit jaar waarschijnlijk tot boven de Doel van de Taskforce is om in vier jaar tijd extra jeugdbanen te vinden. Halverwege is de helft van de doelstelling bereikt. Vrij verkeer werknemers Vóór 1 mei 2006 beslist het kabinet over de vraag of er wel of geen volledig vrij verkeer van werknemers uit Polen en andere nieuwe EUlanden moet komen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau maakt een evaluatie van de praktijk tot nu toe om het Kabinetsbesluit voor te bereiden. De Arbeidsinspectie gaat meer controleren op illegale arbeid. Het aantal inspecties stijgt van in 2005 tot in Colofon Hebt u vragen over deze nieuwsbrief of wilt u reageren, neemt u dan contact met ons op: tel of Adres: Full Finance La Tour Boogschutterstraat 1-b 7324 AE APELDOORN Tel.: (055) Fax: (055) Redactie: Minie Beugel Aan- en afmelden: Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze nieuwsbrief, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Full Finance aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Niets van deze nieuwsbrief mag worden gereproduceerd op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Full Finance Copyright Full Finance - Apeldoorn

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Jaargang 10 september 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de derde uitgave van ons nieuwsbulletin in 2006. Ook deze uitgave staat weer vol met Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Sinds dinsdag

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Jan Wilms Registeraccountant j.wilms@accens.nl Mobiel 06-51875435. Carmen Lambermon AA CB c.lambermon@accens.nl Mobiel 06-12518127

Jan Wilms Registeraccountant j.wilms@accens.nl Mobiel 06-51875435. Carmen Lambermon AA CB c.lambermon@accens.nl Mobiel 06-12518127 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal Nieuwsbrief Uitgave november 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen die elk

Nadere informatie

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%.

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%. Jaargang 11 november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt ons nieuwsbulletin met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet 3 4 5 Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie