FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement"

Transcriptie

1 Postbus AE Zoetermeer Tel Fax Internet Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA BIC ANBANL2A KvK Den Haag FISCALE CIJFERS 2014

2 Inhoud Inkomstenbelasting... 3 Algemene heffingskorting... 3 KEW / BEW / SEW... 4 WONING... 4 Tabel eigenwoningforfait Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning... 4 PENSIOEN... 5 AOW-franchise Minimale AOW-franchise Afkoop klein pensioen... 5 Waardeoverdracht Rekenrente... 5 Lijfrente Formule (2014)... 5 Formule (2013)... 5 Wijziging Tijdelijke oudedagslijfrente (1 januari 2014)... 6 Afkoop kleine lijfrente DGA Minimum gebruikelijk loon voor de DGA... 6 Tarief box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)... 6 Vrijstellingen Box 3 in Vrijstelling voor een uitvaartverzekering... 6 Kapitaaluitkering uit levensverzekering; overgangsrecht... 6 Schulden... 7 Vrijstelling contant geld... 7 Stamrechtvrijstellingen 2014 (gouden handdruk)... 7 Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen Schenk- en Erfbelasting tarieven... 7 Vrijstellingen schenkingen... 7 Tijdelijk verruimde vrijstelling voor de eigen woning... 8 Vrijstellingen erfbelasting... 8 Totaaloverzichten:... 8

3 Inkomstenbelasting Inkomstenbelasting tarieven jonger dan AOW- leeftijd Belastbaar maar niet belastingtarief tarief premie totaal tarief heffing over Inkomen meer dan volksverzekeringen totaal van meer dan de schijven ,1% 31,15% 36,25% ,85% 31,15% 42,00% ,00% 42,00% ,00% 52,00% Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Dat betekent dat vanaf een inkomen van de algemene heffingskorting lager wordt naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. De algemene heffingskorting kan - ongeacht de hoogte van het belastbare inkomen uit werk en woning - evenwel niet lager worden dan (vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd 693). Partners hebben allebei recht op deze heffingskorting. Als een van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij onder voorwaarden (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen door de Belastingdienst. Voorwaarde voor uitbetaling is dat de partner van de belastingplichtige voldoende inkomen heeft en daarbij voldoende belasting betaalt. Deze uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt afgebouwd in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar. De afbouw is gestart in Dit betekent dat er in 2014 ten hoogste 60% of van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner. Deze afbouw geldt niet voor de belastingplichtige die geboren is voor 1 januari Voorbeeld 1: belastbaar inkomen niet hoger dan Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is De algemene heffingskorting wordt niet verminderd. Deze is (of 1.065, wanneer men geboren is vóór 1 november 1949). Voorbeeld 2: belastbaar inkomen hoger dan maar niet hoger dan Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is De vermindering van de algemene heffingskorting is 2% van ( ) is 607 (of 1,012% van is 307 wanneer men geboren is vóór 1 november 1949). De algemene heffingskorting is dan is (of 758 ( ) wanneer men geboren is vóór 1 november 1949). Voorbeeld 3: belastbaar inkomen is meer dan Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is De vermindering van de algemene heffingskorting is 737 (of 372 wanneer men geboren is vóór 1 november 1949). De algemene heffingskorting is dan (of 693 wanneer men geboren is vóór 1 november 1949). Arbeidskorting jonger dan de AOW leeftijd in 2014 Arbeidsinkomen meer dan Arbeidsinkomen niet meer dan ,807% x arbeidsinkomen Arbeidskorting ,724% x (arbeidsinkomen ) % x (arbeidsinkomen )

4 KEW / BEW / SEW Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, een beleggingsrekening eigen woning en een spaarrekening eigen woning tezamen is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan: ( ) bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling; ( ) bij 20 jaar of langer premiebetaling. De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan ( ) per belastingplichtige gedurende zijn leven. Per 1 januari 2013 is het regime voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en de spaarrekening eigen woning (SEW) vervallen, voor mensen die geen bestaande eigenwoningschuld hebben of wel over een bestaande eigenwoningschuld beschikken maar kort gezegd op 31 maart 2013 niet over een KEW, BEW of SEW beschikten. Voor bestaande gevallen blijft het fiscale regime voor de KEW, BEW en SEW bestaan. In die gevallen kan het gegarandeerde kapitaal of bij het ontbreken daarvan de inleg van de kapitaalverzekering eigen woning, de beleggingsrekening eigen woning en de spaarrekening eigen woning evenwel niet meer verhoogd worden (tenzij de verhoging van de inleg voortvloeit uit het op 31 maart 2013 bestaande contract). Fiscaal geruisloze voortzetting is voor bestaande KEW/BEW/SEW nog steeds mogelijk. WONING Tabel eigenwoningforfait 2014 Waarde van de woning Eigenwoningforfait Meer dan Niet meer dan % ,25% ,40% , ,70% ,8% van de waarde van de woning boven Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning Met ingang van 2014 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken elk jaar met 0,5%-punt verlaagd totdat het aftrektarief 38% bedraagt. Het tarief zal echter niet verlaagd worden tot onder het tarief van de derde belastingschijf. In 2014 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 51,5% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

5 PENSIOEN AOW-franchise 2014 Minimale franchise Minimale franchise bij eigen beheer Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met toeslag Ongehuwd Minimale AOW-franchise bij 1,7% opbouw eindloon / 1,95% middelloon bij 1,8% opbouw eindloon / 2,05% middelloon Afkoop klein pensioen 458,06 Waardeoverdracht Rekenrente ,785% Lijfrente 2014 Formule (2014): 15,5% (IG-AF) F (7,2) *A) Formule (2013): 17% (IG-AF) F (7,5) *A) De symbolen in de formule stellen het volgende voor: (IG AF) is de premiegrondslag. IG is de inkomensgrondslag en AF is de wettelijke AOW-franchise. A is de pensioenaangroei in het betreffende belastingjaar. F is de netto (F)OR-toename franchise max. premiegrondslag max. jaarruimte reserveringsruimte reserveringsruimte Premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en premies van lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximaal aftrekbedrag. Extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers (ouder dan 60 jr. + 2 mnd.) Extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers (leeftijd tussen 50 jr. + 2 mnd. en 60 jr. + 2 mnd.) Extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers (in overige gevallen) Overbruggingslijfrente Tijdelijke oudedagslijfrente (Let op: aanpassing per 1 januari 2014)

6 Wijziging Tijdelijke oudedagslijfrente (1 januari 2014) Een tijdelijke oudedagslijfrente kan ingaan in het jaar dat de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar bereikt. Met het aanpassen van de AOW leeftijd (stapsgewijs), schuift ook de (minimale) ingangsdatum op van de tijdelijke oudedagslijfrente. In artikel 10a.12 Wet IB2001 staat o.a. dat voor zover lijfrente polissen bestaande op 31 december 2013 niet zijn aangepast aan de nieuwe AOW leeftijd, dat er een overgangsregeling van kracht is. Praktische uitwerking: Polissen die uiterlijk 31 december 2013 premievrij zijn, kunnen bij expiratie conform voorwaarden (artikel Wet IB2001) gebruikt worden voor een tijdelijke oudedagslijfrente. Polissen die na 31 december 2013 nog premiebetalend zijn, krijgen een fiscale knip. De waarde per 31 december 2013 kan gebruikt worden voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar dat de leeftijd van 65 jaar bereikt wordt. De waardestijging/vervolgpremies kunnen vanaf de nieuwe AOW leeftijd voor een tijdelijke oudedagslijfrente aangewend worden. Dit leidt in de praktijk tot een knip in uitkeringen (deels vanaf jaar dat leeftijd 65 wordt bereikt en (klein) deel vanaf nieuwe AOW leeftijd). Afkoop kleine lijfrente 2014 lijfrentekapitaal max DGA 2014 Minimum gebruikelijk loon voor de DGA Tarief box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) Het tarief voor de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%. Alleen in 2014 geldt er een verlaagd tarief van 22% voor zover het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan Over het meerdere is het reguliere tarief van 25% van toepassing. Vrijstellingen Box 3 in 2014 Vrijstelling voor een uitvaartverzekering De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of een andere overlijdensrisicoverzekering in box 3 bedraagt ( 6.859). Deze vrijstelling geldt ook voor de bankspaarvariant, waarbij mensen op een geblokkeerde bankrekening genoemd bedrag kunnen sparen voor de uitvaart. Kapitaaluitkering uit levensverzekering; overgangsrecht Voor op 14 september 1999 al bestaande kapitaalverzekeringen kan onder voorwaarden een vrijstelling van maximaal van toepassing zijn. Indien de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, dan geldt een gezamenlijke vrijstelling van

7 Schulden Voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen worden schulden in aanmerking genomen voor zover de gezamenlijke waarde meer bedraagt dan Als de belastingplichtige het hele jaar dezelfde partner heeft, geldt een schuldendrempel van voor de belastingplichtige en diens partner samen. Vrijstelling contant geld Er geldt een vrijstelling voor contant geld en vergelijkbare vermogensrechten (zoals een chipkaart en cadeaubonnen) van 512 per belastingplichtige en dus voor partners. Stamrechtvrijstellingen 2014 (gouden handdruk) Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen. Voor op 31 december 2013 bestaande aanspraken geldt overgangsrecht. Van een op 31 december 2013 bestaande aanspraak is in ieder geval sprake indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. De aard en de omvang van de vrijgestelde stamrechtaanspraak is op 31 december 2013 voldoende bepaald of bepaalbaar. 2. Vóór 1 januari 2014 dient een vaststellingsovereenkomst te zijn getekend, waaruit het stamrecht blijkt dat aan de wettelijke vereisten voldoet. 3. De ontslagdatum dient op 31 december 2013 vast te staan. Het feitelijke ontslag hoeft niet per se in 2013 te zijn gelegen. Wel moet het aangezegd zijn vóór 1 januari 2014 en moet het binnen een korte termijn worden uitgevoerd. Van een korte termijn is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn. Vanaf 1 januari 2014 kan de waarde van de op 31 december 2013 bestaande stamrechtaanspraak ook geheel of gedeeltelijk op een eerder moment worden uitgekeerd dan het geval zou zijn bij toepassing van de tot 1 januari 2014 geldende voorwaarden. In het jaar 2014 geldt aanvullend de 80%-regeling. De 80%-regeling houdt in dat bij een volledige aanwending ineens van de aanspraak slechts 80% van de waarde van de aanspraak belast wordt. Om van de 80%-regeling gebruik te kunnen maken, geldt als voorwaarde dat het geld ter financiering van de aanspraak voor 15 november 2013 door de werkgever is overgemaakt naar de aanbieder. Schenk- en Erfbelasting tarieven Belaste verkrijging: Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2 (partners en kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers) % 18% 30% hoger hoger hoger 20% 36% 40% Vrijstellingen schenkingen Kinderen Kinderen jaar (eenmalig) of Kinderen jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning of voor een studie Overige verkrijgers 2.092

8 Er is een overgangsregeling. Als vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt is van de eenmalige verhoogde vrijstelling, mag het aanvullende bedrag voor de eigen woning nog vrijgesteld worden geschonken. De extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als niet een bedrag maar een woning wordt geschonken. Tijdelijk verruimde vrijstelling voor de eigen woning Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd: De hoogte van de vrijstelling wordt verruimd tot De schenking mag ook worden verkregen van een familielid of van een derde. De ontvanger hoeft niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn. De schenking mag ook gebruikt worden voor de aflossing van een restschuld. Voor toepassing van de vrijstelling moeten zowel schenking als besteding plaatsvinden vóór 1 januari Vrijstellingen erfbelasting partners kinderen en kleinkinderen bepaalde zieke en gehandicapte kinderen ouders overige verkrijgers Totaaloverzichten: Stand van Zaken (sociale zekerheid) (pdf, 19 pagina s) Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 (pdf, 38 pagina s) Dit document is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2014 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 17 Levensloopregeling

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 17 Levensloopregeling KERNCIJFERS 2013 Inhoud Levensverzekering 4 Kapitaalverzekering 8 Lijfrenteverzekering gesloten na 1 januari 2001 13 Lijfrenteverzekering gesloten voor 1 januari 2001 15 Gouden handdruk Werknemerssparen

Nadere informatie

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2011 Kerncijfers 2011 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw financieel advies in 2011. Deze uitgave

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Kerncijfers 2010. Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2010 2 Kerncijfers 2010 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw verzekeringspraktijk in 2010. Deze

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten

Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2014 Aegon Kennis Inhoudsopgave Fiscaliteiten Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 4 Belastingtarief box 2 en 3 4 Heffingskortingen

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2013

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2013 AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2013 AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Op 1 januari 2013 is weer een groot aantal (wettelijke) veranderingen op fiscaal gebied

Nadere informatie

Nieuwsmail Maart 2014

Nieuwsmail Maart 2014 Nieuwsmail Maart 2014 Het voordeel & gemak van al uw geldzaken onder één dak. Welk voordeel kiest u? Doe mee en maak kans op een fiets of wandelweekend. Ga naar www.regiobank.nl, De tijdelijke schenkingsvrijstelling

Nadere informatie

De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent...

De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... 3 Tarief in het jaar van 65 worden... 4 Tarief in box 2... 4 Verliesverrekening

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden. Allianz Plus. Versie april 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden. Allianz Plus. Versie april 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden Allianz Plus Versie april 2013 Vragen en antwoorden Allianz Plus Lijst van gebruikte afkortingen Wet Inkomstenbelasting 2001 Wet IB 2001 Spaarrekening

Nadere informatie

Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten

Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten januari 2007 Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten is bedoeld ter algemene informatie. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. schijventarief

Nadere informatie

Doorneweerd Assurantiën bv

Doorneweerd Assurantiën bv Prijs: 3 3,95 INHOUD BELASTINGEN Pagina 3 : Belastingen, Boxenstelsel Pagina 4 : Tarieven Box 1 Auto van de zaak Maatschappelijke beleggingen Pagina 5 : Bedragen heffingskortingen Box 1 Zelfstandigenaftrek

Nadere informatie

Belastinginformatie 2013/14

Belastinginformatie 2013/14 ---BEWAREN--- Belastinginformatie 2013/14 belastinginformatie voor de fiscale aangiften 2013 en fiscale wijzigingen in 2014 met feiten en cijfers. De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3 schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning bedraagt de plus van het verschuldigde meerdere van tot belasting boven het (beginbedrag en premies

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Inhoud 1. Veranderingen per 2014 binnen de inkomstenbelasting 2. Veranderingen per 2014 voor de ondernemer en de inkomstenbelasting

Nadere informatie