De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen"

Transcriptie

1 Aan de leden die aangesloten zijn bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro en die bij het UWV zijn ingedeeld in een van de sectoren van de Metaal- of Elektrotechnische Industrie Ref.: XEjJSj Nieuwegein, 19 december 2014 De Ondernemersorganisatie voor het mkb in de Metaal Postbus GA Nieuwegein Einsteinbaan NJ Nieuwegein Telefoon Fax Betreft: sociale kosten 2015 Geachte heer, mevrouw, In 2015 zal zich wederom een aantal wijzrqmqen voordoen in de salarissen en sociale verzekeringspremies. Hieronder treft u een overzicht aan van de sociale kosten voor het jaar Salarisverhogingen ingevolge de CAO in de Metalektro Per 1 januari 2015 worden de feitelijke salarissen verhoogd met 0,35%. Voor de werknemer van 23 jaar en ouder zal bij voltijdarbeid deze verhoging tenminste 6,75 bruto per maand bedragen. De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen zullen wij u op de hoogte houden. Pensioenregeling Met ingang van 1 januari 2015 komt er een nieuwe pensioenregeling voor de bedrijven in de Metalektro. De aan het Pensioenfonds Metalektro verschuldigde premie is voor de pensioenregeling in 2015: over het salaris tot een grensbedrag van ,- (2014: ,-) 23,6% (2014: 24,1%) van de pensioengrondslag van de werknemer. De pensioengrondslag bestaat uit het brutoloon minus de franchise voor 2015 ter hoogte van ,- (2014: ,-). De werkgeverspremie over de pensioengrondslag bedraagt 12,05% (2014: 12,3%). De werknemerspremie over de pensioengrondslag bedraagt 11,55% (2014: 11,8%); over het salaris vanaf het grensbedrag van ,- tot een bedrag van maximaal ,- kunnen uw werknemers evenals in voorgaande jaren met een aanvullende regeling pensioen opbouwen. De premie voor de versterking bestemmingsreserve Voorwaardelijk Extra Pensioen (VEP) is voor 2015 op 2,96% (2014: 3%) vastgesteld. De premie wordt geheven over de pensioengrondslag. De premie komt in 2015 volledig voor rekening van de werkgever (2014: idem). De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen, is vanaf 1 januari jaar. Tot 1 januari 2015 gold er geen minimumleeftijd voor deelname aan de pensioenregeling. Ziektewet (ZW) Voor zover het ziekterisico door het bedrijf is herverzekerd, zal de premie per bedrijf variëren. Er mag op het loon van de werknemer geen premie-inhouding plaatsvinden. IBAN: NL06 INGB BIC: INGB NL2A KVK: BTW: 001S.40.9S6.B01

2 Basispremie WAO/WIA Er geldt in het jaar 2015 voor alle werkgevers een WAOjWIA-basispremie van 5,75% inclusief een bijdrage van 0,5% voor kinderopvang (2014: 5,45% inclusief een bijdrage van 0,5% voor kinderopvang). Gedifferentieerde premie/sectorale premie Vanaf 1 januari 2014 krijgen werkgevers als gevolg van de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) te maken met een gedifferentieerde premie WGA-vast, een gedifferentieerde premie WGA-flex en een gedifferentieerde premie ZW-flex. Voor kleine werkgevers zijn de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex gelijk aan de sectorale premies voor de premiecomponenten. De sectorale premie WGA-vast De sectorale premie WGA-vast voor kleine werkgevers bedraagt in 2015 voor de Sector 10 Metaalindustrie 0,32% (2014: 0,33%). De sectorale premie WGA-vast voor kleine werkgevers bedraagt in 2015 voor de Sector 11 Elektrotechnische industrie 0,26% (2014: 0,24%). De werkgever mag maximaal van de werknemer verhalen. 50% van de sectorale premie WGA-vast op het nettoloon De sectorale premie WGA-flex De sectorale premie WGA-flex voor kleine werkgevers bedraagt in 2015 voor de Sector 10 Metaalindustrie 0,13% (2014: 0,09%). De sectorale premie WGA-flex voor kleine werkgevers bedraagt in 2015 voor de Sector 11 Elektrotechnische industrie 0,13% (2014: 0,07%). De werkgever mag maximaal van de werknemer verhalen. 50% van de sectorale premie WGA-flex op het nettoloon De sectorale premie ZW-flex De sectorale premie ZW-flex voor kleine werkgevers bedraagt in 2015 voor de Sector 10 Metaalindustrie 0,21% (2014: 0,12%). De sectorale premie ZW-flex voor kleine werkgevers bedraagt in 2015 voor de Sector 11 Elektrotechnisch industrie 0,10% (2014: 0,06%). De werkgever mag de sectorale premie ZW-flex niet op de werknemer verhalen. Gedifferentieerde premie WGA-vast De gedifferentieerde premie WGA-vast voor grote werkgevers bedraagt in 2015: een gedifferentieerde premie WGA-vast van minimaal 0,12% (2014: idem) en maximaal 1,92% (2014: 1,96%) (zie uw beschikking van de Belastingdienst). De werkgever mag maximaal 50% van de gedifferentieerde premie WGA-vast op het nettoloon van de werknemer verhalen. Gedifferentieerde premie WGA-flex De gedifferentieerde premie WGA-flex voor grote werkgevers bedraagt in 2015: een gedifferentieerde premie WGA-flex van minimaal 0,06% (2014: 0,04%) en maximaal 0,96% (2014: 0,68%) (zie uw beschikking van de Belastingdienst). De werkgever mag maximaal 50% van de gedifferentieerde premie WGA-flex op het nettoloon van de werknemer verhalen.

3 Gedifferentieerde premie ZW-flex De gedifferentieerde premie ZW-flex voor grote werkgevers bedraagt in 2015: een gedifferentieerde premie ZW-flex minimaal van 0,08% (2014: 0,07%) en maximaal 1,40% (2014: 1,24%) (zie uw beschikking van de Belastingdienst). De gedifferentieerde premie-zw-flex mag niet op de werknemer worden verhaald. Voor middelgrote werkgevers wordt een gewogen gemiddelde bepaald van de sectorale premie en de individuele premie (zie uw beschikking van de Belastingdienst). De grens kleine/middelgrote werkgever ligt in 2015 bij een totale loonsom gerekend over het jaar 2013 op c ,-. De grens middelgrote/grote werkgever ligt in 2015 bij een totale loonsom gerekend over het jaar 2013 op e ,-. Indien de huidige loonsom meer dan 25% afwijkt van de loonsom in 2013, dan kunt u verzoeken om indeling in een andere werkgeversklasse. Dit dient u te doen binnen zes weken na ontvangst van de premiedifferentiatiebeschikking van de Belastingdienst. WGA-hiaatverzekering en WIA-bodemverzekering Vanaf 1 januari 2009 zijn werkgevers verplicht om hun werknemers een WIAbodemverzekering aan te bieden. De WIA-bodemverzekering zal het financiële risico dekken bij arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35%. De premie bedraagt in ,12% (2014: idem) voor de verzekeringen van WIA Metalektro die op verzoek van de ROM zijn ontwikkeld door Achmea Schadeverzekeringen. De werkgever is verplicht om 50% van de premie van een door de ROM te bepalen WIA-bodemverzekering voor zijn rekening te nemen, indien de werknemer deelneemt aan die verzekering. Werkgevers zijn tevens per 1 januari 2009 verplicht om hun werknemers een WGAhiaatverzekering aan te bieden ter dekking van het financiële risico bij 35 tot 80% arbeidsongeschiktheid. De premie bedraagt in ,13% (2014: idem) voor de verzekeringen van WIA Metalektro die op verzoek van de ROMzijn ontwikkeld door Achmea Schadeverzekeringen. 50% van de premie van deze WGA-hiaatverzekering komt voor rekening van de werkgever. De werknemer kan zich ook aanvullend verzekeren voor het WGA-hiaat. De premie van 0,11% (2014: idem) voor de verzekeringen van WIA Metalektro die op verzoek van de ROM zijn ontwikkeld door Achmea Schadeverzekeringen komt geheel voor rekening van de werknemer. Voor meer informatie over de voornoemde producten verwijzen wij u naar de site van de Raad van overleg (www.romcao.nl/wia-verzekeringen). De Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet Per 1 januari 2015 betaalt de werkgever aan de Belastingdienst een werkgeversheffing van 6,95% (2014: 7,5%) tot het maximumpremieloon, te weten ,- (2014: ,-). Voor gepensioneerden en directeuren-grootaandeelhouders bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 4,85% (onder voorbehoud) (2014: 5,4%). Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering (WW) In 2015 betaalt de werkgever over het volledige premieloon (tot het maximumpremiedagloon) een WW-premie van 2,07% (2014: 2,15%). De premie voor de Wachtgeldverzekering Sector Metaalindustrie is voor 2015 vastgesteld op 1,08% (2014: 1,2%).

4 De premie voor de wachtgeldverzekering Sector Elektrotechnische Industrie is voor 2015 vastgesteld op 1,03% (2014: 1,2%). De premie wachtgeld- en werkloosheidsverzekering komt geheel voor rekening van de werkgever. Algemene ouderdomswet (AOW) De premie voor de Algemene ouderdomswet is voor 2015 vastgesteld op 17,9% (2014: idem). Deze premie wordt door de werknemer betaald. Algemene nabestaandenwet (ANW) De premie voor de Algemene nabestaandenwet is voor 2015 vastgesteld op 0,6% (2014: idem). Deze premie wordt door de werknemer betaald. Wet langdurige Zorg Per 1 januari 2015 treedt de Wet langdurige zorg in werking. Deze wet vervangt de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De premie wordt vastgesteld op 9,65% (2014: 12,65%). Deze premie komt geheel voor rekening van de werknemer. Premiegrenzen De premiegrens voor de werknemersverzekeringen is voor 2015 vastgesteld op 199,90 per dag (2014: 197,74). Het maximum premie-inkomen voor de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Wet langdurige zorg wordt per 1 januari ,- (2014: ,-) per jaar (gelijk aan de optelsom van de eerste en tweede tariefschijf). Verzekeringsdagen Het aantal verzekeringsdagen in 2015 bedraagt 260 (2014: idem). Heffing voor scholing en vorming van Ondernemingsraadleden (GBIO-heffing) De GBIO-heffing is per 1 januari 2013 komen te vervallen. Werkgevers dienen de kosten voor scholing en vorming van de ondernemingsraadleden vanaf 1 januari 2013 zelf te vergoeden. Voor meer informatie zie de site van de SER(www.ser.nl). Werkgeversbijdrage Fonds ROM (Raad van Overleg Metalektro) De heffing werkgeversbijdrage (2014: 0,055%) en de secretariaatskosten op bedrijfstakniveau (2014: 0,03%) voor het jaar 2015 zijn nog niet vastgesteld. Zodra deze zijn vastgesteld, zullen wij u hierover informeren. A+O heffing De bijdrage voor de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding voor 2015 is vastgesteld op 0,4% (2014: idem). De heffingen ten behoeve van het Fonds ROM en A+O worden berekend over de voor de werkgever in zijn onderneming voor het betreffende jaar geldende loonsom. Uitvoeringsorganen De uitvoering van de Ziektewet (vangnet), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet Werk en Inkomen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW) is opgedragen aan het UWV. De Belastingdienst int de sociale verzekeringspremies. De Belastingdienst int de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet waarvan de uitvoering in handen is van de zorgverzekeraars.

5 De uitvoering van de AOW en de ANW is opgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. De invordering van de premie krachtens deze wetten geschiedt echter door de Belastingdienst. Bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg zijn de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars nauw betrokken. De premie-inning wordt verricht door de Belasti ngdienst. De heffing werkgeversbijdrage Fonds ROM en de heffing A+O is opgedragen aan de ROM. Loonberekeningen bruto-netto Net als in 2014 kunt u ook in 2015 een pro forma loonberekening maken via Klik hiervoor bovenaan bij Kennisbank op Bedrijfsvoering. Selecteer vervolgens loonkosten en loonberekening en klik op bruto-netto berekening van Raet. Selecteer vervolgens de juiste sector. Daarmee kunt u snel en eenvoudig een bruto-netto of een netto-bruto loonberekening maken. Het programma geeft een 'pro forma' berekening. Het bouwt geen cumulatieven op en kan derhalve niet gebruikt worden ter vervanging van de loonadministratie. Het programma voor het jaar 2015 is begin januari 2015 via beschikbaar. De Nieuwsbrief loonheffingen 2015 kunt u terugvinden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Koninklijke Metaalunie Mr. X. Evers PS Houdt u voor 2015 ook rekening met het volgende. In 2015 zal als gevolg van de Wet werk en zekerheid een aantal wijzigingen waar u in uw sociaal beleid rekening mee te houden heeft. optreden Tijdelijke contracten Voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer met een einddatum na 1 januari 2015 gaat een aanzegtermijn gelden. Dit houdt in dat de werknemer schriftelijk uiterlijk 1 maand van tevoren in kennis moet worden gesteld of het contract al dan niet wordt voortgezet. Doet u dit niet of niet tijdig dan bent u een schadevergoeding verschuldigd. Transitievergoeding Met het nieuwe ontslagrecht heeft na 1 juli 2015 elke werknemer met een dienstverband van 2 jaar of langer bij ontslag recht op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Meer informatie kunt u vinden op s>wet werk en zekerheid.

De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar.

De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar. koninlfiëtaalunre Aan de leden die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek en bij het UWVzijn ingedeeld in de sector Metaal- en Technische Bedrijfstakken (Metaal en Techniek) De Ondernemersorganisatie

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Besparen met HR Analytics

Besparen met HR Analytics Besparen met HR Analytics 26 maart 2015 Welkom Hester Assink-Roordink (RPP) Vestigingsmanager Enschede h.assink@payrollgroup.nl PayRoll Solutions B.V. Woubrugge www.payrollgroup.nl 26-3-2015 kennis, kunde

Nadere informatie

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%.

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%. Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 9 januari 2013 ons kenmerk WM/13001 onderwerp Honorering en salariëring 2013 behandeld door W.A. van de Molengraft

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Nieuwsbrief HRsalarisservice

Nieuwsbrief HRsalarisservice Nieuwsbrief HRsalarisservice HRsalarisservice Plesmanstraat 64 3900 AW Veenendaal T 033 21 00 133 E info@hrsalarisservice.nl KvK 56688237 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a.

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. (BASIS-pakket) Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de BASISverzekering van SAZAS en gaan in op 1 januari 2015. Per risico vormt het bewijs van verzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie