Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen"

Transcriptie

1 Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding Vanaf begin jaren negentig was het overheidsbeleid voor een groot deel gericht op het meer activerend maken van de sociale zekerheid. Bekende maatregelen in dat kader zijn de Privatisering van de ZW, WIA en de Wet Bezava (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Hét instrument om de sociale zekerheid meer activerend te maken, is het financieringssysteem. Via het financieringssysteem kunnen effectieve financiële prikkels bij (vooral) werkgevers worden gelegd om de sociale risico s te beperken. Juridische grondslag van de financiering van de sociale zekerheid De belangrijkste wettelijke regelingen voor de financiering van de sociale zekerheid zijn terug te vinden in: Wfsv (Wet financiering Sociale Verzekeringen); Besluit Wfsv; Regeling Wfsv; BW (Burgerlijk Wetboek: diverse arbeidsrechtelijke bepalingen); Materiewetten (zoals de WIA, ZW, Zvw, Participatiewet etc.) Besluit gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) 2015; Wet LB 1964 (Wet op de loonbelasting 1964: specifieke artikelen); AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen: specifieke artikelen); Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen); Invorderingswet. Wfsv De Wfsv is dé financieringswet van de Sociale Zekerheid en regelt de bekostiging van de sociale verzekeringen. Sociale verzekeringen (volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) worden gefinancierd uit premies en rijksbijdragen. De Wfsv regelt wie premieplichtig is, wat de premiegrondslag is, wat de bestemming is van de premieopbrengsten en welke instanties de premies vaststellen, goedkeuren en innen. Daarnaast regelt de Wfsv welke rijksbijdragen worden verstrekt aan welke fondsen. Besluit Wfsv Het besluit Wfsv is een algemene maatregel van bestuur en is bevat regels voor onder meer de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In het besluit is het systeem van premiedifferentiatie voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) nader uitgewerkt De WGA is onderdeel van de WIA. Daarnaast regelt het besluit enkele bijzondere situaties zoals eigen risicodragen ZW en WGA, de financiële verplichtingen bij overgang van onderneming en regres bij letselschade.

2 Regeling Wfsv De Regeling Wfsv is een ministerieel besluit en bevat specifieke regelingen zoals premieheffing bij samenloop van inkomsten en uitkeringen en het verhalen van lasten van eigen risicodragers WGA op werknemers. Daarnaast bevat de regeling voorschriften die slechts gelden voor specifieke sectorfondsen zoals het fonds voor de uitzendsector. Ten slotte zijn er nog specifieke regelingen voor overheidswerkgevers zoals de vrijstelling van de garantieplicht bij eigen risicodragen WGA. BW Het burgerlijk wetboek bevat diverse arbeidsrechtelijke bepalingen voor de financiering van de sociale zekerheid zoals de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, verlenging van de loondoorbetalingsplicht en de transitievergoeding bij ontslag van de zieke werknemer. Materiewetten Sociale Zekerheid Ook de materiewetten bevatten diverse financieringsbepalingen zoals de financiering vanuit de algemene middelen. Daarnaast is geregeld wie premieplichtig is en welke sancties van toepassing zijn. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) Ieder jaar stelt het UWV het Besluit gedifferentieerde premie WHK vast waarin alle premies en overige cijfers staan die van belang zijn voor de bepaling van de verschillende soorten gedifferentieerde premies ter financiering van ziekengeld- en WGA- uitkeringen. Wet LB 1964 Sociale zekerheidspremies worden geheven over het loon. In de Wet LB 1964 is geregeld wat wel en niet tot dat loon behoort. Daarnaast bevat de Wet LB 1964 regelingen om het loon begrip voor de sociale zekerheid en het fiscaal loonbegrip zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. AWR De belastingdienst heft en int de meeste premies sociale verzekeringen. De Algemene wet inzake rijksbelastingen regelt bijvoorbeeld bezwaar, beroep en eventueel cassatie tegen een aanslag van de belastingdienst. Daarnaast bevat de AWR diverse bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties met betrekking tot onder meer de aangifte. Awir De algemene wet inkomensafhankelijke regelingen bevat diverse toeslagen en tegemoetkomingen, zoals de zorgtoeslag. Invorderingswet De invorderingswet bevat ten slotte regels voor de wijze waarop de belastingdienst rijksbelastingen int.

3 Globale schets van de financiering van de Sociale Zekerheid De kern van de financiering van de sociale zekerheid is neergelegd in de Wfsv, het besluit Wfsv en de regeling Wfsv. Daarnaast bevatten de materiewetten en het BW zelf ook belangrijke bepalingen zoals de financiering van de sociale voorzieningen. De fiscale wetgeving bevat regelingen over het fiscale loon en de wijze van afdracht en inning van premies. De sociale zekerheid bestaat uit sociale verzekeringen en sociale voorzieningen met elk hun eigen financieringswijze. Sociale voorzieningen Tot de sociale voorzieningen behoren de: Participatiewet; IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers; IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); TW (de Toeslagenwet); Wet Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten); IOW (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). De overheid financiert de sociale voorzieningen uit de algemene middelen (belastingmiddelen). De wettelijke bepalingen met betrekking tot de financiering zijn terug te vinden in de materiewetten. Sociale verzekeringen De sociale verzekeringen worden voor het overgrote deel gefinancierd uit werkgevers- en werknemerspremies volgens het omslagsysteem: de lopende uitkeringslasten van enig jaar worden gefinancierd uit de premie- inkomsten over dat jaar. De belastingdienst vordert de premies in. De premies komen ten goede aan diverse fondsen en kassen waar beperkt vermogensvorming plaatsvindt. De financiële middelen van de fondsen zijn onderdeel van het middelenbeheer van het Rijk en zijn van belang voor de bepaling van de EMU- schuld. De overheid publiceert jaarlijks de Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag (laatste publicatie betreft 2015). In bepaalde gevallen is het mogelijk om de premies die werkgevers betalen te verhalen op de werknemer. Dat geldt alleen voor de gedifferentieerde premies. De werkgever is bevoegd maximaal 50% van de premie te verhalen op het netto loon van de werknemer (artikel 34, lid 2 Wfsv) De overige premies mag de werkgever niet verhalen (artikel 20 Wfsv).

4 Sociale verzekeringen bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Volksverzekeringen Volksverzekeringen zijn de: AOW (Algemene Ouderdomswet); Anw (Algemene nabestaandenwet); AKW (Algemene Kinderbijslagwet); AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De volksverzekeringen worden gefinancierd uit premies en uit rijksbijdragen. Degenen die onder de volksverzekeringen vallen betalen ook de premies. Deze worden geheven over het premie- inkomen (artikel 10 Wfsv). Dat is het belastbare inkomen in de zin van de Wet Inkomstenbelasting (IB) 2001 en het belastbare loon in de zin van de Wet LB Het loon of inkomen waarover premies worden geheven is gemaximeerd op een jaarlijks vast te stellen bedrag en komt overeen met de eerste twee belastingschijven. Personen boven de AOW- leeftijd betalen geen AOW- premie. De minister SZW stelt jaarlijks de premiepercentages vast (artikel 11, lid 1 en 2 Wfsv). Daarnaast stelt de minister van VWS de premiepercentages voor AWBZ vast, in overeenstemming met de minister van SZW (artikel 11, lid 3 Wfsv). Werknemersverzekeringen Tot de werknemersverzekeringen behoren de: ZW (Ziektewet); WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De wet bestaat uit de: o WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): Loondervingsuiktering (Fase 1: maximaal eerste 3 jaar en 2 maanden) Loonaanvullingsuitkering (Fase 2a: als > 50% verdiencapaciteit wordt benut) WGA- vervolguitkering (Fase 2b: als < 50% verdiencapaciteit wordt benut) o IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten). WW (Werkloosheidswet). Premieplichtig voor deze verzekeringen is de werkgever. Dat is in de desbetreffende materiewetten geregeld. Werkgever is degene tot wie werknemers in dienstbetrekking staan. Als de werknemer een uitkering ontvangt op grond van de werknemersverzekeringen, wordt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverkeringen (UWV) als fictief werkgever beschouwd en is derhalve ook premieplichting. De premies werknemersverzekeringen worden geheven over het loon zoals gedefinieerd in artikel 16 Wfsv. Dat is net zoals bij de volksverzekeringen gebaseerd op het loonbegrip van de Wet LB In de Wfsv is bepaald dat loon uit vroegere dienstbetrekking niet tot het loon behoort, met uitzondering van uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (artikel 16, lid 2, onderdeel a. Wfsv). Daarmee worden ook uitkeringen premieplichtig. De premies over uitkeringen worden afgedragen door het UWV. In artikel 11 Wet LB 1964, wordt een groot aantal aanspraken,

5 uitkeringen en vertrekking, die op zichzelf als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking kunnen worden aangemerkt buiten het loonbegrip gebracht. Meest bekend zijn de aanspraken (premies) voor een pensioenregeling. Over deze aanspraken hoeven geen premies werknemersverzekeringen te worden betaald. Uiteraard is via de omkeerregels de latere uitkering wel belast. Het loon waarover premies worden geheven is op grond van artikel 17 Wfsv gemaximeerd op een jaarlijks vast te stellen bedrag. Voor 2015 ligt dat maximum op ,- per jaar. Voor de werknemersverzekeringen gelden verschillende soorten premies, zoals een landelijke basispremie (artikel 33 Wfsv), en premies die per sector verschillen of diverse gedifferentieerde premies (artikel 34 Wfsv). De premies werknemersverzekeringen worden jaarlijks vastgesteld. Het UWV stelt de sectorpremies vast (artikel 28, lid 1 Wfsv) en de gedifferentieerde premies voor de Werkhervattingskas (artikel 38, lid 2 WFsv). De minister SZW dient de door het UWV vastgestelde sectorpremies goed te keuren (artikel 28, lid 6 Wfsv). Deze goedkeuringsbevoegdheid geldt niet voor de premies Whk. De overige premies worden vastgesteld door de minister zelf (artikel 27 Wfsv: premiepercentage AWF, artikel 36 Wfsv: basispremie AOF). WIA De WIA wordt gefinancierd uit een landelijke basispremie (artikel 33 Wfsv) bedoeld voor de bekostiging van IVA- uitkeringen, WGA- uitkeringen die langer dan 10 jaar bestaan en WGA- uitkeringen die nog geen 10 jaar bestaan voor dat deel van zogeheten loonaanvullingsuitkering dat hoger is dan de WGA- vervolguitkering. De loonaanvullingsuitkering (en loongerelateerde uitkering) is gebaseerd op het oude loon terwijl de WGA- vervolguitkering gebaseerd is op het minimumloon. Voor de financiering van de overige WGA- uitkeringen geldt een gedifferentieerde premie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen WGA- uitkeringen aan werknemers met een vast contract (WGA- vast uitkeringen) en WGA- uitkeringen aan werknemers met een tijdelijke contract (WGA- flex uitkeringen). Voor de financiering van beide soorten uitkeringen bestaan aparte gedifferentieerde premies. Dat onderscheid is van belang omdat werkgevers vooralsnog alleen voor WGA- vast uitkeringen eigen risicodrager kunnen worden. Het voornemen is dat werkgevers vanaf ook voor WGA- flex uitkeringen eigen risicodrager kunnen worden. Niet alle werkgevers betalen een gedifferentieerde premie. Dat geldt alleen voor grotere werkgevers. Dat zijn werkgevers met een loonsom groter dan 100 maal de gemiddelde loonsom. De gemiddelde loonsom wordt jaarlijks door het UWV vastgesteld en bedraagt op dit moment ,- Kleine werkgevers met een loonsom minder dan 10 maal de gemiddelde loonsom betalen de voor hen geldende sectorpremies. Middelgrote werkgevers betalen een combinatie van sectorpremies en gedifferentieerde premies. Dit systeem is ingevoerd met de Wet Bezava. Eigen risicodragers dragen rechtstreeks het financiële risico van de uitkeringen en krijgen vrijstelling van betaling van de gedifferentieerde premie. ZW De financiering van ZW- uitkeringen is eveneens aangepast door de Wet Bezava. Net zoals voor de WIA wordt de ZW gefinancierd via een sectorpremie voor kleine werkgevers, een gedifferentieerde

6 premie voor grote werkgevers en een combinatie van gedifferentieerde premie en sectorpremies voor middelgrote werkgevers. Overigens dient onderscheid te worden gemaakt tussen financiering van ZW- uitkeringen en het doorbetaalde loon bij ziekte. In het algemeen bestaat recht op ZW als geen recht (meer) bestaat op loondoorbetaling en in bijzondere situaties zoals zwangerschap/bevalling en orgaandonatie WW Voor de financiering van de WW geldt een landelijke premie en premies per sector (artikel 23 Wfsv). Via de sectorpremie worden de WW- uitkeringen van de eerste 6 maanden betaald. Zorgverzekeringswet (Zvw) Voor de financiering van de Zvw geldt een nominale en een inkomensafhankelijke premie. De verplichting tot betaling van de nominale premie is geregeld in artikel 16, lid 1 jo. artikel 1 Zvw en rust op de verzekeringnemer. Dat is meestal echter niet altijd de verzekerde. Men kan immers een verzekering afsluiten ten behoeve van een derde (zoals een gezinslid). De inkomensafhankelijke premie is op grond van artikel 41 Zvw verschuldigd door de verzekeringsplichtige (ook als deze geen zorgverzekering zou afsluiten) en de inhoudingsplichtige. Deze premie komt ten goede aan het Zorgverzekeringsfonds. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw is een percentage van het loon (artikel 45, lid 1 ZvW). In artikel 43, lid 1 Zvw is omschreven dat dit het loon is in de zin van de Wet LB Daarnaast is dit de belastbare winst, het belastbare inkomen uit overige werkzaamheden, en de belastbare periode uitkeringen in de zin van de Wet IB Door de Wet uniformering loonbegrip is het maximumpremieloon voor de Zvw gelijkgetrokken aan dat voor de werknemersverzekeringen. Het inkomensafhankelijke percentage Zvw bedraagt voor ,95% voor degenen waarvoor geldt dat de inhoudingsplichtige (werkgever) dit afdraagt (Regeling Zorgverzekeringswet en artikel 42 Zvw) Als dat niet het geval is, draagt de verzekeringsplichtige de bijdrage zelf af (Regeling Zorgverzekeringswet en artikel 43 Zvw). Het percentage bedraagt dan (voor 2015): 4,85%. Zorgverzekeraars stellen de nominale premie vast. Daarvoor gelden verschillende grondslagen die per type zorgverzekering kunnen verschillen. Op de nominale premie kan een korting worden gegeven (Artikel 17 en 18 Zvw). Ten slotte kan een zorgtoeslag worden aangevraagd door degenen die gezien hun inkomen door de nominale premie onevenredig zwaar worden belast (Wet op de zorgtoeslag). Heffing en invordering Premies (inclusief de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw) worden in de regel geheven op basis van afdracht zoals bepaald in artikel 59 Wfsv en artikel 16 AWR. De werkgever, of het UWV als fictief werkgever zoals omschreven in artikel 6, lid 1 Wet LB 1964, houden de verschuldigde premies in op het loon van de werknemer en dragen dit af aan de ontvanger der belastingen. Dit is conform de loonbelastingprocedure van artikel 59 lid 1 Wet LB 1964

7 zoals die geldt voor werknemersverzekeringen en artikel 58, lid 2 Wet LB 1964 voor volksverzekeringen. Artikel 49 lid 2 Zvw regelt dit voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Bij de werknemersverzekeringen ontbreekt de inhouding op het loon omdat het gaat om werkgeverspremies. Desondanks zijn de regels voor de heffing en invordering van de loonbelasting van overeenkomstige toepassing (artikel 27c Wet LB 1964). Bij de volksverzekeringen vindt heffing van premies plaats via een aanslag (na aangifte) als er geen sprake is van een dienstverband. Dat is geregeld in artikel 11 AWR. Dit is de procedure voor de heffing van inkomstenbelasting volgens artikel 58, lid 1 Wfsv, en artikel 49 lid 2 Zvw. Als er wel sprake is van een dienstverband geldt voor de heffing van premies volksverzekeringen zowel de loonbelastingprocedure als (na afloop van het aangiftejaar) de inkomstenbelastingprocedure waarbij verrekening plaatsvindt (artikel 15 AWR). Ook de werkgever is verplicht om de ingehouden premies op aangifte af te dragen (artikel 6-8 AWR). De aangiftegegevens worden door de belastingdienst aan het UWV verstrekt ten behoeve van de polisadministratie. Tegelijk met de aangifte moet de werkgever de ingehouden premies aan de ontvanger betalen (art. 19 AWR) Afsluiting Het financieringssysteem van de Sociale Zekerheid is veelomvattend en heeft verschillende functies. Naast bekostiging van de uitkeringsregelingen is het een instrument om regelingen meer activerend te maken. Wijzigingen in het financieringssysteem kunnen grote gevolgen hebben voor degenen die de sociale lasten moeten betalen en hebben invloed op het gedrag van deze partijen. Kennis van het financieringssysteem verschaft meer inzicht in de werking van wettelijke maatregelen die het financieringssysteem wijzigen zoals de Wet Bezava. Over Juridisch advieskantoor esvedra Juridisch advieskantoor esvedra is gespecialiseerd in de Sociale Zekerheid. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. Neem voor meer informatie of bij vragen over deze onderwerpen gerust contact met ons op. T M E W

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Januarinota 2014. Doel en vraagstelling

Januarinota 2014. Doel en vraagstelling Opdrachtgever UWV Januarinota 2014 Doel en vraagstelling Onderzoek Januarinota 2014 De Januarinota 2014 schetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) 9070NO/0112 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Betekenis van de afkortingen 3 Socialezekerheidswetgeving 4 Socialezekerheidsrechten

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht.

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht. Besluit van 7 April 2009, nr. CPP2009/93M, Stcrt. nr. 76 De staatssecretaris van

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM Dit uitgebreide naslagwerk geeft u inzicht in de laatste stand van zaken maar ook een historisch beeld van het ontstaan van de regelingen en de achtergrond

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) VOORSTEL VAN WET

Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) VOORSTEL VAN WET Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 pr-pvd-11.004 februari 2011 1 Het examenprogramma omvat twee onderdelen: 1. Loonadministratie (pagina 3) 2. Arbeidsrecht

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Economaat Koningin Emmaplein 3 3016 AA Rotterdam tel.: 010-2815171 fax: 010-4367190 postbank: 464304 www.bisdomrotterdam.nl e-mail: f.v.zoelen@bisdomrotterdam.nl Aan de besturen van de parochies. onderwerp

Nadere informatie

Juninota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2011-2012

Juninota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2011-2012 Juninota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2011-2012 juni 2011 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Financieel Economische Zaken afdeling Planning, Control en Analyse Postadres Postbus

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

Premies, rijksbijdragen en BIKK

Premies, rijksbijdragen en BIKK Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Maaike Sol-Bronk en Hasse Vleeming Onderzoek Financiële stromen in de volksverzekeringen Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Toezicht en

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen editie 2011 Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13,

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2014 7 1.1. Wet Bezava 7 1.2. Berekening premies UWV 2014 9 2. Gevolgen voor individuele

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie,

WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie, Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014 Geachte relatie, Graag brengen wij u op de hoogte van wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving 2014 voor de salarisadministratie. Indien u nog vragen

Nadere informatie

De RekenHulp 2014. Kerncijfers personenschade 2014

De RekenHulp 2014. Kerncijfers personenschade 2014 De RekenHulp 2014 1 Kerncijfers personenschade 2014 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Werkdagen 5 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 5

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

De RekenHulp 2013. Kerncijfers personenschade 2013

De RekenHulp 2013. Kerncijfers personenschade 2013 De RekenHulp 2013 1 Kerncijfers personenschade 2013 Inhoud Sociale Zekerheid 4 Minimum(jeugd)loon 4 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 4 Werkdagen 4 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 4

Nadere informatie

Memo loonkostensubsidies 2013

Memo loonkostensubsidies 2013 BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo loonkostensubsidies 2013 1 Inleiding Wij weten natuurlijk niet hoe het u is vergaan in 2012, maar dat dat jaar op wetgevingsgebied

Nadere informatie