Uitleg van de salarisspecificatie koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct"

Transcriptie

1 Uitleg van de salarisspecificatie koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

2 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011

3 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie De salarisberekening 4-koloms salarisspecificatie Voorbeeld 4-koloms salarisspecificatie Uitleg 4-koloms salarisspecificatie Correcties op een loonstrook Wettelijk minimumloon per Lijst met afkortingen HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie

4 Inleiding 4-koloms salarisspecificatie 2011 Uw werkgever heeft de salarisadministratie geautomatiseerd met behulp van het salarissysteem Payroll Direct van Raet bv. Vanuit dit geautomatiseerde salarissysteem ontvangt u periodiek een salarisspecificatie en een salarisbetaling. Eerst geven we een toelichting op de salarisberekening en wat u zoal kunt tegenkomen op uw salarisspecificatie. Vervolgens lichten we de 4-koloms salarisspecificatie toe. De afgebeelde salarisspecificatie is eind december 2010 vervaardigd op basis van de gegevens die toen bij ons bekend waren. Wijzigingen die later hebben plaatsgevonden zijn dus niet in dit boekje verwerkt. Bij het voorbeeld van de salarisspecificatie zijn we van een werknemer uitgegaan die in Nederland woont en verzekerd is voor alle werknemersverzekeringen. Tevens hebben we de bruto minimumlonen per 1 januari 2011 opgenomen in dit boekje en een overzicht van alle gebruikte afkortingen. Met dit boekje willen we u een hulpmiddel aanreiken, zodat u enigszins wegwijs wordt uit alle informatie die op uw salarisspecificatie wordt vermeld. Aan de inhoud van dit boekje kunnen geen rechten worden ontleend. 4 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011

5 De salarisberekening 4-koloms salarisspecificatie 2011 In het volgende schema ziet u hoe een loonstrook is opgebouwd. Kortom: welke posten worden bij uw brutoloon opgeteld en afgetrokken om tot uw nettoloon te komen. Onderstaande posten hoeven niet allemaal op uw salarisspecificatie voor te komen. Posten met een + teken worden bij uw salaris opgeteld en posten met een teken worden van uw salaris afgetrokken. Post +/- Toelichting Salaris of uren x uurloon + Overwerk, toeslagen zoals + ploegentoeslag, belaste onkosten en reiskosten Pensioenpremie, Vut premie, Anwpremie (Algemene Nabestaanden Wet), Vroegpensioen, WAO-hiaat (Wet Arbeidsongeschiktheid) - Over deze posten bent u geen werknemersverzekeringen, Zvw (Zorgverzekeringswet) en loonheffing verschuldigd. Dit is dus een aftrekpost voor alle heffingen. Spaarloon - Grondslag SV loon (Sociale verzekeringsloon) Fiscale bijtelling auto De fiscale bijtelling van de auto verhoogt alleen uw grondslag voor de Zorgverzekeringswet en de grondslag voor de loonbelasting / premievolksverzekeringen Grondslag Zorgverzekeringswet Werkgeversbijdrage inkomensafhankelijke premie Zvw Grondslag loonbelasting / premie volksverzekeringen Loonheffing / premie volksverzekeringen Werknemersbijdrage inkomensafhankelijke premie Zvw Netto loon Loon waarover de sociale verzekeringswetten zoals WAO (Wet Arbeidsongeschiktheid), WIA (Wet werk en inkomen naar arbeid), sectorfonds en AWF (Algemeen Werkloosheidsfonds ook wel WW premie genoemd) worden berekend. + Voor 2011 geldt een fiscaal bijtellingspercentage van 0% voor auto s zonder CO2-uitstoot 14% voor zeer zuinige auto s, 20% voor zuinige auto s en 25% voor de overige auto s. 35% voor auto s ouder dan 15 jaar. Het bijtellingspercentage van 0 t/m 25% wordt genomen van de cataloguswaarde minus een eventuele eigen bijdrage van de auto. Het bijtellingspercentage van 35% heeft betrekking op de waarde in het econ. verkeer Loon waarover de inkomensafhankelijke premie Zvw wordt berekend. + Voor 2011 is het wettelijke percentage 7,75% en het verlaagde tarief bedraagt 5,65 %. Indien de kleine banenregeling van toepassing is bedraagt het percentage 0%. Loon waarover de loonheffing en premie volksverzekeringen worden berekend. - - Voor 2011 is het wettelijke percentage 7,75% en het verlaagde tarief bedraagt 5,65 %. Indien de kleine banenregeling van toepassing is bedraagt het percentage 0%. Onbelaste onkostenvergoedingen, + onbelaste reiskostenvergoeding In te houden posten, zoals personeelsvereniging, premie wga - De premie wga wordt berekend over het SV-loon, en ingehouden op uw netto loon. Eigen bijdrage auto - Uit te betalen netto loon HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie

6 Loonheffing De 1e en de 2e schijf Loonheffing bestaan uit loonbelasting en premie volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ) en de 3e en 4e schijf enkel uit loonbelasting. De percentages voor 2011 bedragen: Loonbelasting Leeftijd < 65 jaar Leeftijd > 65 jaar 1e schijf 33,00% 15,10% 2e schijf 41,95% 24,05% 3e schijf 42,00% 42,00% 4e schijf 52,00% 52,00% Het tarief van bijvoorbeeld de 1e schijf voor een medewerker jonger dan 65 jaar is zo samengesteld: Omschrijving Percentage Premie AOW (Algemene ouderdomswet) 17,90% Premie ANW (Algemene nabestaandenwet) 1,10% Premie AWBZ (Algemene wet bijzondere 12,15% ziektekosten) Loonbelasting 1,85% Totaal 33,00% Een werknemer ouder dan 65 jaar hoeft geen premie volksverzekering AOW meer te betalen. Vandaar dat het percentage uit de 1e schijf voor werknemers ouder dan 65 jaar 15,10% (33,00% - 17,90%) bedraagt. Bij de berekening van de loonheffing wordt rekening gehouden met een aantal kortingen die afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie. Het gaat om de volgende kortingen: Algemene loonheffingskorting Dit is een algemene korting waarop u recht heeft waardoor u minder loonheffing hoeft te betalen. Deze korting mag u maar bij één werkgever toepassen. De hoogte van deze korting bedraagt voor euro als u jonger bent dan 65 jaar. Indien u 65 jaar of ouder bent bedraagt deze korting 910 euro. Arbeidskorting Als u loon ontvangt uit tegenwoordige dienstbetrekking heeft u recht op arbeidskorting. De arbeidskorting wordt echter niet toegepast op éénmalige beloningen zoals vakantiegeld of overwerk. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Ouderenkorting U heeft recht op deze korting als u 65 jaar of ouder bent en uw inkomen niet meer bedraagt dan euro op jaarbasis. De ouderenkorting bedraagt voor 2011 maximaal 739 euro. Als u loon ontvangt uit een tegenwoordige dienstbetrekking is de witte tabel op u van toepassing. In deze witte tabel zijn onder meer de eerder genoemde kortingen verwerkt. Als u loon uit ontvangt uit een vroegere dienstbetrekking (bijvoorbeeld pensioen) is de groene tabel op u van toepassing. In deze tabel zijn de loonheffingskorting en de ouderenkorting verwerkt (als u 65 jaar of ouder bent). Het bedrag aan loonheffing hangt af van de soort tabel (wit of groen) en het relevante loontijdvak (dagtabel, 4-wekentabel, maandtabel, kwartaaltabel, en met of zonder 6 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011

7 vakantiebonnen). Deze tabellen vindt u op de website van de Belastingdienst. Sociale verzekeringswetten (werknemers-verzekeringen) De werknemersverzekeringen verzekeren u tegen het inkomensverlies als u werkloos, arbeidsongeschikt of ziek wordt. Nederland kent de volgende werknemersverzekeringen: Werkloosheidswet (WW) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Ziektewet (ZW). Werkloosheidswet (premie WW) De premie WW bestaat uit de onderdelen Algemeen werkloosheidsfonds en het sectorfonds. Het Algemeen werkloosheidsfonds bestaat in 2011 alléén nog uit een werkgeverspercentage van 4,20%. De premie voor het sectorfonds wordt ook door uw werkgever betaald. Het percentage is afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent. Beide premies worden berekend over het loon sociale verzekeringswetten met een maximum van euro op jaarbasis voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO premie) Deze premie ziet u niet op uw salarisspecificatie omdat de premie volledig door uw werkgever wordt betaald. Per is de uniforme premie WAO vervallen. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA premie) De wet Wia bestaat uit een basispremie IVA ( Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), WGA ( Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en een gedifferentieerde premie WGA. De basispremie wordt volledig door uw werkgever betaald. Echter van de gedifferentieerde WGA premie mag de werkgever een gedeelte op u verhalen. Deze premie wordt berekend over het loon sociale verzekeringswetten met een maximum van euro op jaarbasis voor 2011, maar wordt op uw nettoloon ingehouden. Ziektewet (ZW) Voor deze wet betalen uw werkgever en uzelf géén premie. Zorgverzekeringswet (ZVW) In deze wet is geregeld dat iedereen die in Nederland verzekerd is voor de AWBZ, verplicht een basisverzekering moet afsluiten bij een zorgverzekeraar. U bent verzekerd voor de AWBZ als u in Nederland premieplichtig bent voor de volksverzekeringen. Als u in het buitenland woont of werkt gelden andere regels. Meer informatie hierover vindt op de website van de Belastingdienst. U betaalt aan de zorgverzekeraar maandelijks een bedrag voor de nominale premie ZVW. Dit is het bedrag dat u betaalt voor een basispakket. Bent u jonger dan 18 jaar, dan moet u wel een basisverzekering hebben, maar hoeft u géén nominale premie te betalen. Naast de nominale premie betaalt u ook een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, ook als u jonger bent dan 18 jaar. De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW bedraagt voor ,75% van de grondslag ZVW met een maximum bedrag van euro op jaarbasis. In een aantal gevallen (zie de website van de Belastingdienst) kan dit percentage ook 5,65% bedragen (het verlaagde tarief) of 0% bij de kleinebanenregeling. Wanneer u loon geniet uit een tegenwoordige dienstbetrekking is uw werkgever verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW aan u te vergoeden. Ook hier gelden weer uitzonderingen op. Deze vindt u op de website van de Belastingdienst. Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie

8 De werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet worden berekend aan de hand van de VCR-methode. U berekent de premies over het cumulatieve loon en vermindert deze premie met de premie die reeds is berekend in de vorige perioden. In het volgende voorbeeld ziet u hoe uw ZVW-bijdrage berekend wordt volgens de VCRmethode. Rekenvoorbeeld: Januari Februari SV-loon 2011 (EUR) Fiscale bijtelling auto (EUR) Grondslag Zvw loon (EUR) Zvw bijdrage jan (EUR) euro * 7,75% = 170,50 170,50 euro Zvw bijdrage febr (EUR) euro euro = euro euro * 7,75 = 372,00 euro 372,00 euro 170,50 euro = 201,50 euro 201,50 Houdt u eventueel wel rekening met de maximumbedragen voor werknemersverzekeringen en ZVW. Spaarloon Met een spaarloonregeling kunt u belastingvrij een deel van uw brutoloon sparen. U kunt slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Om te kunnen deelnemen aan de spaarloonregeling moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen: U moet per 1 januari van het jaar in dienst zijn bij uw werkgever. De algemene loonheffingskorting moet bij u worden toegepast. Voor de spaarloonregeling geldt voor 2011 een maximaal belastingvrij bedrag van 613 euro per kalenderjaar. Levensloop Met de levensloopregeling kunt u sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. U mag per kalenderjaar maximaal 12% sparen van uw loon in dat jaar. Wanneer uw werkgever een bijdrage verstrekt met betrekking tot de levensloop en u neemt zelf deel aan de levensloopregeling dan is deze bijdrage wel loon voor de werknemersverzekeringen maar niet voor de ZVW en de loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Neemt u echter niet deel aan de levensloopregeling maar u krijgt toch een bijdrage van uw werkgever, dan is deze bijdrage belast voor de werknemersverzekeringen, de ZVW en de loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Wanneer u een bedrag opneemt uit de levensloop is dit alleen belast voor de ZVW en de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Indien u geboren bent in 1948 of daarvoor en u neemt levensloop op, dan zijn deze opgenomen tegoeden uit de levensloopregeling vanaf 1 januari 2011 loon uit vroegere dienstbetrekking ( groene tabel ). Hierdoor heeft u géén recht meer op arbeidskorting. Auto van de zaak Als de werkgever u een (bestel-)auto ter beschikking stelt die u ook voor privé-doeleinden kunt gebruiken, wordt het voordeel van privé-gebruik bij uw loon geteld. Over het saldo van de waarde van het privé-gebruik -/- uw eigen bijdrage bent u de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en loonheffing verschuldigd. Vanaf 1 januari 2011 gelden de volgende bijtellingspercentages: 0% voor auto s zonder CO2-uitstoot 8 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011

9 14% voor zéér zuinige auto s met een CO2-uitstoot van maximaal: o 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt o 110 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt 20% voor zuinige auto s met een CO2-uitstoot van meer dan: o 95 en maximaal 116 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt o 110 en maximaal 140 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt 25% voor alle overige auto s,behalve hieronder vermeld 35% voor auto s ouder dan 15 jaar. HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie

10 Voorbeeld 4-koloms salarisspecificatie HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011

11 Uitleg 4-koloms salarisspecificatie 2011 Deze salarisspecificatie wordt een 4-koloms genoemd omdat er voor de salarisberekening onderscheid wordt gemaakt in vier verschillende kolommen, namelijk: Kolom bruto Belastbaar loon (ook wel fiscaal loon genoemd) Zvw loon SV loon. De salarisspecificatie bestaat uit de volgende afdrukgebieden: 1. Volgnummer 2. Salarisspecificatie 3. Algemeen 4. NAW-gegevens van de medewerker 5. Overboekingsgegevens 6. Salarisberekening 7. Aantallen 8. Bedragen 9. Technisch bedrijf- en medewerkersnummer + runnummer 1. Volgnummer Het volgnummer van de salarisspecificatie. 2. Salarisspecificatie De periode waarop de salarisspecificatie betrekking heeft. Tevens worden hier de bedrijfsgegevens en eventueel het logo van uw werkgever afgedrukt. 3. Algemeen Uw persoonlijke gegevens. Niet elk item hoeft echter voor te komen op uw salarisspecificatie: Bedrijfscode Willekeurig nummer of tekst dat aan het bedrijf is toegekend Medewerkercode Uw personeelsnummer BSN/sofinummer Uw Burgerservicenummer / sofinummer Afdeling De afdeling waarop u werkzaam bent Kostenplaats De eventuele kostenplaats waarop u werkzaam bent Functie Uw functie Geboortedatum Uw geboortedatum Burgerlijke staat Uw burgerlijke staat Datum in dienst De datum waarop u in dienst bent getreden bij uw werkgever Datum uit dienst De datum waarop u uit dienst bent getreden bij uw werkgever Loonheffingskorting Indicatie of de loonheffingskorting wordt toegepast Loonheffingstabel De soort tabel die wordt toegepast voor de loonheffing Witte tabel: loon dat wordt genoten uit een tegenwoordige dienstbetrekking Groene tabel: loon dat wordt genoten uit een vroegere dienstbetrekking (Vut, pensioen, enz.) Tariefpercentage Het percentage aan loonbelasting en premie volksverzekeringen dat wordt berekend over bijzondere beloningen zoals overwerk en vakantiegeld. Jaarloon bijz bel Aan de hand van het fiscaal jaarloon wordt het tariefpercentage bepaald dat wordt berekend over bijzondere beloningen zoals overwerk en vakantiegeld Minimumloon Het voor u geldende wettelijk minimumloon Deeltijd minimumloon Indien u parttime werkt, staat hier het bruto minimumloon omgerekend naar uw deeltijdfactor Deeltijdfactor Uw deeltijdfactor. Indien u 100 % werkt is de deeltijdfactor 1. Als u bijvoorbeeld 80% werkt, is de deeltijdfactor 0,8. Uren per week Het aantal uren per week dat u werkzaam bent HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie

12 Salaris uurloon Salarisschaal Salaristrede Uw uurloon De salarisschaal waar u in zit De salaristrede waar u in zit 4. NAW-gegevens Uw naam en adresgegevens. Let op Als het woonland 'Nederland' is, wordt op de voorkant van de 4-koloms salarisspecificatie de aanhef opgenomen. Is het woonland niet 'Nederland', dan wordt de aanhef niet opgenomen, maar het woonland wel. 5. Overboekingsgegevens Bij de overboekingsgegevens worden uw rekeningnummers van bijvoorbeeld de bank, giro, of spaarloonrekeningnummer vermeld met het bedrag dat naar deze rekeningnummers wordt overgemaakt. 6. Salarisberekening In dit blok ziet u hoe de salarisberekening tot stand komt. Bij de 4-koloms salarisspecificatie ziet u per looncomponent in welke kolom deze wordt geplaatst. Zo is duidelijk zichtbaar of een bepaalde looncomponent grondslag is voor de werknemersverzekeringen (kolom SV ) en de loonheffing (kolom belastbaar loon ). In de kolom Vergoeding / Inhouding ziet u welke posten er op uw salaris in mindering worden gebracht of worden opgeteld om tot het netto te ontvangen bedrag te komen. Bij dit model wordt bij het salarisgedeelte tevens onderscheid gemaakt in de volgende subtotalen: Subtotaal vaste beloningen Subtotaal bijzondere beloning Subtotaal onbelast Hier wordt uw salaris met de daarbij behorende werknemersverzekeringen, ZVW-premies en loonheffing vermeld. Tevens worden de overige vaste belaste looncomponenten (vergoedingen en inhoudingen) en aftrekposten voor alle heffingen (bijvoorbeeld pensioenpremie) met de erbij behorende werknemersverzekeringen ZVW-premies en loonheffing vermeld. Hier worden de eenmalige looncomponenten vermeld die belast worden tegen bijzonder tarief, met de erbij behorende werknemersverzekeringen, ZVWpremies en loonheffing. Bijvoorbeeld vakantiegeld en overwerk. Hier worden de onbelaste vergoedingen en inhoudingen vermeld. Bij de datum indiensttreding ( ) zijn we uitgegaan van de volgende gegevens: Bruto maandsalaris euro Diplomatoeslag 35 euro Pensioenpremie 75 euro WIA excedent premie 26,50 euro Spaarloon 51,08 euro Contributie personeelsvereniging 3,50 euro Loontijdvak Maand Loonheffingskorting Ja Geboortedatum Auto van de zaak cataloguswaarde euro en het hoge tarief van 25% wordt toegepast: Eigen bijdrage privégebruik (auto vd zaak) 200 euro 12 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011

13 Ad berekening auto van de zaak: De cataloguswaarde is In deze berekening wordt het hoge bijtellingspercentage van 25% toegepast: x 25% = De fiscale bijtelling per maand bedraagt: / 12 = (eigen bijdrage auto) = 425. Over 425 bent u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van 7,75% en loonheffing verschuldigd. 7. Aantallen In dit blok worden de SV dagen (sociale verzekeringsdagen) vermeld. Naast deze dagen kunnen ook verlofdagen en ATV dagen worden vermeld. 8. Bedragen In dit blok worden de grondslagen van het fiscaal loon, SV loon, Zorgverzekeringswet, de ingehouden premies, loonheffing, de arbeidskorting en het salaris vermeld, zowel van de huidige periode als cumulatief. 9. Technisch bedrijfs- en medewerkernummer en runnummer Rechts onder op uw loonstrook staat een aantal nummercoderingen. De verschillende nummers zijn van elkaar gescheiden via een slash-teken (/). Het eerste nummer van 8 cijfers betreft een technisch bedrijfsnummer. Dit nummer wordt gebruikt als uw werkgever contact opneemt met onze service desk. Het tweede nummer is de technische medewerkercode. Het laatste nummer is het runnummer. Tevens kunt u zien uit hoeveel bladzijdes uw salarisspecificatie bestaat. Correcties op een loonstrook Indien er een * is geplaatst voor een looncomponent betekent dit dat er een mutatie met terugwerkende kracht heeft plaatsgevonden. Deze mutatie met terugwerkende kracht kan zijn ontstaan doordat er een wijziging heeft plaatsgevonden in uw persoonlijke gegevens of omdat er een wijziging heeft plaatsgevonden door wet & regelgeving of binnen de cao waaronder uw werkgever valt. HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie

14 Wettelijk minimumloon per Hierna vindt u een tabel van de bruto minimumlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2011: Leeftijd % van het Per maand Per week Per dag minimumloon 23 jaar of ouder 1.424,40 328,70 65,74 22 jaar 85 % 1.210,75 279,40 55,88 21 jaar 72,5% 1.032,70 238,30 47,66 20 jaar 61,5% 876,00 202,15 40,43 19 jaar 52,5% 747,80 172,55 34,51 18 jaar 45,5% 648,10 149,55 29,91 17 jaar 39,5% 562,65 129,85 25,97 16 jaar 34,5% 491,40 113,40 22,68 15 jaar 30,0% 427,30 98,60 19,72 14 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011

15 Lijst met afkortingen In dit document zijn de volgende afkortingen zijn gebruikt: Afkorting ANW AOW ATV AWBZ AWF BSN IVA SV VCR Vut WAO WGA WIA WW Zvw ZW Beschrijving Algemene Nabestaanden Wet Algemene Ouderdoms Wet Arbeidstijdverkorting Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Algemeen Werkloosheids Fonds Burgerservicenummer Inkomensvoorziening Volledige Arbeidsongeschikten Sociale Verzekeringen Voortschrijdend Cumulatief Rekenen Vervroegd Uittreden Wet Arbeidsongeschiktheid Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Werkloosheids Wet Zorgverzekeringswet Ziektewet HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg Raet Salarisstrook. Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Salarisstrook Raet 201301 1

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg Raet Salarisstrook. Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Salarisstrook Raet 201301 1 Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Raet Salarisstrook Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Salarisstrook Raet 201301 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De salarisberekening... 4 Het bovenste deel van

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook START People b.v.

Toelichting salarisstrook START People b.v. Toelichting salarisstrook START People b.v. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg salarisspecificatie. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie Raet 1

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg salarisspecificatie. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie Raet 1 Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie Raet 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De salarisberekening... 4 Het bovenste deel van

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs Uw administratiekantoor OSG maakt voor uw werkgever gebruik van de applicatie AFAS Profit voor de verloning van uw salaris. In deze

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden

Nadere informatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie 201801 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 De salarisberekening...4 Het bovenste deel van de

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009)

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Technicum

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Uitleg loonstroken per contractvorm

Uitleg loonstroken per contractvorm Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

9 november Mr. Gerrie de Hoop

9 november Mr. Gerrie de Hoop 9 november 2017 Mr. Gerrie de Hoop 2Xplain Vakinformatie Kerkenbos 10-77 Q 6546 BB Nijmegen (040) 2947 957 administratie@2xplain.nl www.2xplain.nl 2Xplain 2017 Check de loonstrook 9 november 2017 Mr. G.

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Start People B.V. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van (naam werkmaatschappij ). zodat je je salarisspecificatie kunt controleren. Je salarisspecificatie

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd Mededelingen Adresgegevens Algemene gegevens Bruto-Netto gegevens Netto bedrag Tegoed uren vrije tijd Gegevens deze maand Totalen deze maand Gegevens jaaropgave Toelichting betalingsspecificatie Inleiding

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door nettoloon loonkosten grondslag Loon in geld: brutoloon werkgever 2.000,00 + 2.000,00 + 2.000,00 + Loon in natura

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2008) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2008) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

wrm vestiging BSN/Sofinr. geboortedatum gesl bs datum in dienst afgedrukt volgnummer hk kleur tabel bn 1 091 12365819 02-03-84 V O 23-07-07 24-09 07-39-001 1 W WK B jaarloon uurloon min.loon min.vak.toes

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Secretary Plus In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Secretary Plus zodat je je salarisspecificatie kunt controleren. Je salarisspecificatie

Nadere informatie

Uitleg Salarisspecificatie. Algemene Ledenvergadering Landelijke Raad ACP Politieacademie 20 november 2008

Uitleg Salarisspecificatie. Algemene Ledenvergadering Landelijke Raad ACP Politieacademie 20 november 2008 Uitleg Salarisspecificatie Algemene Ledenvergadering Landelijke Raad ACP Politieacademie 20 november 2008 De presentatie Uitleg Salaris- en uitbetalingsspecificatie Een stukje rekenen S A L A R I S - E

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Start People In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start People zodat je je salarisspecificatie kunt controleren. Je salarisspecificatie wordt

Nadere informatie

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Bijlagen CBBS Loonwegwijzer Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Een volwassen schilder verdient bij zijn werkgever het geldende bruto-garantieloon plus 5.2% prestatietoeslag, d.w.z.

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz. 83. Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz. 83. Te betalen door 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 A B C D E F G H Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz.

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2006 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald na

Nadere informatie

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016 Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016 1 Inleiding Als je in loondienst werkt, doe je dat natuurlijk niet voor niets. Naast een groot aantal redenen om een baan te accepteren, die voor

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Uitleg van de salarisstrook 2008 Voor werknemers in de sector onderwijs

Uitleg van de salarisstrook 2008 Voor werknemers in de sector onderwijs Uitleg van de salarisstrook 2008 Voor werknemers in de sector onderwijs Inhoudsopgave Inleiding... 3 De salarisberekening... 4 Het bovenste deel van de salarisstrook... 5 Het middendeel van de salarisstrook...

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 2

Inhoud. 1 Inleiding 2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 3 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 3 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf 20-01-2016, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf Werkgeverslasten horeca algemeen in 2016 hoger De werkgeverslasten voor de sector 33 (horeca

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Start People B.V. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start People B.V. zodat je je salarisspecificatie beter kunt begrijpen en controleren.

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 1 2 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen 19-01-2018, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen Werkgeverslasten 2018 voor horeca algemeen wat hoger De

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33)

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) 20-12-2016, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) Werkgeverslasten 2017 voor horeca algemeen lager De werkgeverslasten voor de sector 33

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Toelichting salarisspecificatie Start People

Toelichting salarisspecificatie Start People Toelichting salarisspecificatie Start People In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van de Start People, zodat je je salarisspecificatie beter

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2008 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

SALARISNIEUWSBRIEF 2013

SALARISNIEUWSBRIEF 2013 SALARISNIEUWSBRIEF 2013 Aanlevering salarisgegevens Nu het einde van het jaar alweer snel dichterbij komt, gaan wij er vanuit, evenals in voorgaande jaren, dat u de salarissen over de maand december (de

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2009 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

Werkgeversspecial 2013

Werkgeversspecial 2013 Werkgeversspecial 2013 Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Werkkostenregeling: deadline nadert! Per 1 januari 2011 is onder de naam werkkostenregeling het nieuwe regime voor vrije

Nadere informatie

Uitleg over medewerkers

Uitleg over medewerkers Uitleg over medewerkers Kolom Naam Omschrijving Dashlet in HetLoonbureau.nl Medewerkersniveau Debiteurnr Debiteur nummer Debiteurniveau, Debiteur info Organisatienr Organisatie nummer Organisatieniveau,

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen

Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.4.27 Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen bronnen Staatscourant 2015 nr. 43624 4 december 2015 De ministeriële regeling tot vaststelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart / april 2013

Nieuwsbrief maart / april 2013 Nieuwsbrief maart / april 2013 Van het bestuur/de directie Scholen < 100: sluiten? De Onderwijsraad is met het advies gekomen om scholen die minder dan 100 leerlingen hebben, te sluiten. Het is een advies

Nadere informatie

Voor u ligt uw Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht 2009 waarin wij uw totale beloningspakket bij Attendis overzichtelijk aan u presenteren.

Voor u ligt uw Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht 2009 waarin wij uw totale beloningspakket bij Attendis overzichtelijk aan u presenteren. AttendiiS VERTROUWELIJK Aan Mevrouw A.B.C. Voorbeeld Prins Willem Alexanderlaan 651 7311 NB APELDOORN Datum Apeldoorn, september 2009 Geachte mevrouw Voorbeeld, Voor u ligt uw Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis 9 juni 2015 Mr. G. (Gerrie) de Hoop Wie ben je? Wat is je functie? Wat verwacht je van deze dag? Docent Mr. G. (Gerrie) de Hoop Werkzaam in het vakgebied

Nadere informatie

Voorblad. Stichting Fractieondersteuning SGP Flevoland (SGP) Jaar: 2017 Periodetabel: Maandtabel (1) Periode: Januari

Voorblad. Stichting Fractieondersteuning SGP Flevoland (SGP) Jaar: 2017 Periodetabel: Maandtabel (1) Periode: Januari Voorblad Stichting Fractieondersteuning SGP Flevoland (SGP) Jaar: 217 tabel: Maandtabel (1) Deze rapportenset bevat de volgende rapporten: * Voorblad rapportenset Payroll (Profit) * Journaalposten (rekening)

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Aandachtspunten loonadministratie 2017

Aandachtspunten loonadministratie 2017 Aandachtspunten loonadministratie 2017 SCAB-gerelateerd Nieuwe rekeningnummers journaalpost Op uw portal hebben wij het nieuwe overzicht Codering SCAB journaalpost Salaris 2017 geplaatst. U kunt deze raadplegen

Nadere informatie