Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017."

Transcriptie

1 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0) F +31(0) Aan de besturen van de deelnemers aan het Regionaal Archief West-Brabant onze datum: 20 maart 2013 onderwerp: begroting 2014 e.v. RAWB uw datum: uw kenmerk: Geacht bestuur, Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting In begroting en meerjarenraming wordt tegemoet gekomen aan de bezuiniging van 3 x 3%. In 2016 is de extra bezuiniging van , zoals vorig jaar door onze deelnemers opgedragen, eveneens gerealiseerd. In de Aanbiedingsnota (Hfst. 1) en in de Inleiding (Hfst. 3.1) wordt uitgelegd op welke wijze de besparingen tot stand zijn gekomen. Behalve de ontwerp-begroting 2014 treft u hierbij eveneens de jaarstukken over 2012 aan, bevattende het jaarverslag, de jaarrekening en een reeks bijlagen. De accountantsrapportage volgt nog. Deze jaarstukken worden u ter kennisname aangeboden. U ziet daarin dat er over 2012 een voordelig saldo is van ruim In onze vergadering van 7 maart jl. hebben wij besloten om dit resultaat volledig toe te voegen aan onze algemene reserve. Daarmee krijgt het RAWB weer meer lucht en is de fiscale status van belast ondernemer voor meerdere jaren veilig gesteld. Op donderdag 27 juni 2013 worden zowel begroting 2014 als jaarstukken 2012 door ons algemeen bestuur vastgesteld. Daarom verzoeken wij u om voor die datum ons te berichten of u met de begroting 2014 in kunt stemmen. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van het RAWB, J.H.M. Janssen directeur Rabobank IBAN NL68RABO K.v.K BIC RABONL2U BTWnummer NL B.01

2 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 1 BEGROTING 2014

3 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 2 1

4 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 3 Inhoud Bladzijde Aanbiedingsnota 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 Kerngegevens 7 Vaststellingsbesluit 8 Beleidsbegroting a. b. Programmaplan 9 Kostenplaatsen Kapitaallasten 14 Personeelslasten 14 c. Paragrafen Productenraming 20 Overzicht meerjarenbegroting Bijlagen: a. b. c. d. e. f. g. Overzicht personeelslasten en personele sterkte 27 Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 28 Investerings- en financieringsoverzicht 30 Overzicht reserves 31 Overzicht opgenomen langlopende leningen 32 Overzicht deelnemersbijdragen 33 Verdelingsmatrix 34 1

5 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 4 2

6 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 5 1. Aanbiedingsnota Hierbij bied ik u de begroting 2014 en de meerjarenbegroting aan van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB). De begroting 2014 is zorgvuldig opgesteld op basis van de werkelijke te verwachten uitgaven. Deze liggen lager dan verwacht en bieden goede aanknopingspunten om de bezuinigingen die aan het RAWB zijn opgelegd, de komende jaren te realiseren. Het algemeen bestuur van het RAWB heeft zich in de voorjaarsvergadering van 2012 gebogen over de uitgangspunten voor de begroting 2013 en geconstateerd dat die begroting bij ongewijzigd beleid niet meer sluitend zal zijn. Om zorg te dragen voor een gezond financieel klimaat voor het RAWB in 2013 en de jaren erna was volgens het bestuur een koerswijziging noodzakelijk. Door die koerswijziging kon aanvankelijk niet worden voldaan aan de bezuinigingsopdracht van 3%. Vanaf 2014 zijn er weer nieuwe mogelijkheden om de kosten te verlagen. Dat is het gevolg van zowel formatiereductie als budgetverlagingen voor IT en digitaal beheer en voor onderhoud. (uitleg in het Programmaplan) Uiteraard is dit ook merkbaar in een lagere deelnemersbijdrage t.o.v. de meerjarenraming in de begroting Op organisatorisch gebied zijn wij ervan overtuigd dat de komende jaren door samenwerking met andere archiefdiensten in de regio (t.w. Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal) schaalvergrotingsvoordelen zijn te behalen. Het RAWB heeft initiatief daartoe genomen en onze focus is vanaf nu gericht op het realiseren van die samenwerking. Eind 2012 en begin 2013 is door betrokken bestuurders de richting aangegeven van dat samenwerkingstraject. Ten tijde van het opstellen van deze begroting wordt gewerkt aan een businesscase, die de basis voor de samenwerking moet bieden. Hoewel de gemeente Breda niet a priori voor een juridisch samengaan is, zijn er volgens het RAWB voldoende argumenten en mogelijkheden om uiteindelijk in goede harmonie voor vier archiefinstellingen een samenwerkingsvorm met meerwaarde te realiseren. De kosten verbonden hieraan zijn in een afzonderlijke post in de begroting opgenomen. Het RAWB zal u steeds over dit traject blijven informeren. Tezamen met de verwerkte effecten in de begroting menen wij met die ontwikkeling naar schaalvergroting te kunnen voldoen aan de gestelde bezuinigingsopdracht. Verdere bezuinigingen leiden onvermijdelijk tot het niet meer op een adequaat niveau kunnen uitvoeren van wettelijke taken. Deze staan vanwege de kleinschaligheid van onze organisatie toch al onder druk. Vooral de inspectietaak, die juist vanwege substantiële wijzigingen in de toezichtsfeer de komende jaren ingrijpend gaat wijzigen en intensiveren, kan nu al niet afdoende worden ingevuld. Dit signaal hebben wij in onze eerdere reactie op de voorgenomen bezuinigingen al naar onze deelnemers laten uitgaan. Om in ieder geval tijdelijk de toezichthoudende taken wat beter in te vullen, zal het vacaturevoordeel worden benut. Er is helaas ook nog een zorgwekkende ontwikkeling, namelijk de dreiging van uittreden van het waterschap Brabantse Delta als deelnemer aan het RAWB. Het waterschap heeft eind 2012 een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden voor concentratie en centralisatie van de archieven van de voorlopers van Brabantse Delta. Die archieven zijn nog op vijf plaatsen ondergebracht, het waterschap wil daarvan af en terug naar één locatie. Die ene locatie zal in ieder geval niet het RAWB zijn! Derhalve zal het waterschap zeer waarschijnlijk formeel uittreden en dit leidt op termijn tot het volledig wegvallen van de bijdrage. Het waterschapsbestuur neemt in de loop van 2013 een beslissing in deze archiefzaak. Regionaal Archief West-Brabant J.H.M. Janssen directeur 3

7 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 6 2. Leeswijzer In deze leeswijzer vindt u uitleg over de in de begroting opgenomen onderwerpen. U vindt u in hoofdstuk 1 de aanbiedingsnota. In hoofdstuk 2 de leeswijzer zelf en in hoofdstuk 3 een inleiding op de begroting met vermelding van de uitgangspunten en het verwachte begrotingsresultaat. De hoofdstukken 4 en 5 betreffen resp. de kerngegevens en het vaststellingsbesluit. Onder hoofdstuk 6 is de Beleidsbegroting opgenomen die bestaat uit 6a het Programmaplan waarin wordt aangegeven wat we gaan doen, wat we willen bereiken en wat dat gaat kosten. Onder 6b Kostenplaatsen treft u de verwachte kapitaallasten en personeelslasten aan. In Hoofdstuk 6c worden de relevante paragrafen besproken. In Hoofdstuk 7 treft u de productenraming aan en aansluitend in Hoofdstuk 8 vindt u een recapitulatie van de meerjarenbegroting gerubriceerd op kostensoort over de jaren Onder de bijlagen presenteren wij u de volgende overzichten. Overzicht A Overzicht B Overzicht C Overzicht D Overzicht E Overzicht F Overzicht G. Overzicht personeelslasten en personele sterkte Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven Investerings- en financieringsoverzicht Overzicht reserves Overzicht opgenomen langlopende leningen Overzicht deelnemersbijdragen Verdelingsmatrix 4

8 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 7 3. Inleiding 3.1 Algemeen Door de deelnemers aan het RAWB is voor 2012 tot 2014 een bezuinigingsopdracht opgelegd van jaarlijks 3%. Hieraan heeft het RAWB voor 2012 nagenoeg volledig voldaan. Door toetreding van de gemeente Rucphen kon het RAWB een belangrijke efficiencyslag maken, zodat de kwetsbaarheid van de kleinschalige archieforganisatie niet nog verder onder druk komt te staan. Voor de problematiek rondom de wettelijke inspectietaak bood evenwel de toetreding van Rucphen onvoldoende soelaas. Om die reden én om de nadelige effecten van de genoemde kleinschaligheid tegen te gaan zet het RAWB al vanaf 2011 in op schaalvergroting binnen de West-Brabantse regio. In de meerjarenbegroting is een reële financiële verwachting opgenomen die niet alleen moet leiden tot een gezonde financiële huishouding, maar ook tegemoet zal komen aan de bezuinigingsopdracht van 3 x 3 %. In 2016 is de verlaging van de deelnemersbijdragen op het bezuinigingspeil, d.w.z. heeft het RAWB voldaan aan de in 2012 opgedragen extra besparing van Ook in 2014 ligt de focus nog nadrukkelijker op de digitale archivering, zowel van het RAWB zelf als van de aangesloten deelnemers. De stroomversnelling waarin digitale informatieproductie en gebruik zich bevinden heeft ook financiële gevolgen voor het RAWB. Meer digitale bronnen, meer gebruik van de website en meer hard- en software om die digitale informatie te beheren zouden bij onveranderd beleid leiden tot te hoge kosten. Om in de pas te blijven lopen met wensen en ontwikkelingen in onze omgeving en om de kwaliteit van onze digitale dienstverlening op peil te houden, zijn dit wel noodzakelijke kosten. Door de recent gemaakte keuze voor een ander opslagformaat is het RAWB erin geslaagd om de structurele kosten voor opslag en hosting substantieel te verminderen. Daarnaast is er gestopt met het beheersprogramma ABS/Archeion, hetgeen ook een besparing tot gevolg heeft. Daar tegenover staat evenwel dat er blijvende kosten zijn voor investeren in up to date houden en verbeteren/vernieuwen van de digitale dienstverlening. Al met al zijn de totale kosten voor IT en digitaal beheer lager dan in de vorige meerjarenramingen voorzien! Gemeenten maken in rap tempo de omslag naar een digitale informatievoorziening. Papier heeft zijn langste tijd gehad, het moment is niet ver meer dat er volledig digitale archieven zullen worden overgedragen. Het RAWB zal zich daarop gaan voorbereiden. Dat gebeurt o.a. door intensivering van de relatie met de gemeenten. Alles draait daarbij om het zgn. E depot. In het programmaplan wordt nader op deze cruciale voorziening ingegaan. Uit de reserve wordt in 2014 nog een onttrekking gedaan, in overeenstemming met de in 2007 gemaakte afspraken rond de financiële gevolgen van de uittreding van Steenbergen. Voor het onderhoud van het gebouw hebben wij indertijd een voorziening ingesteld waarin jaarlijks het gemiddelde bedrag aan onderhoud in de komende jaren wordt gestort. In 2012 vond een herziening van het meerjarig onderhoudsplan plaats, waardoor die jaarlijkse storting aanmerkelijk is verminderd. De vrijval daaruit in 2012 is toegevoegd aan de algemene reserve, zodat deze beter op peil kwam. Tot en met 2022 is een jaarlijkse storting van nodig. De meerjarenbegroting geeft alle ontwikkelingen op kostensoort niveau weer. Op die wijze hebben wij een goede inschatting kunnen maken van de ontwikkeling van de deelnemersbijdrage in de komende jaren. Het saldo van lasten en baten wordt over de deelnemers verdeeld op basis van het totaal van het op 1 januari 2011 beheerde aantal meters archief. Voor Rucphen geldt als basis de per 1 januari 2012 over te brengen archieven alsmede 50% van de kosten van de over te nemen assistent archivaris. De nieuwe verdeelsleutel is door het bestuur vastgesteld op 3 maart

9 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 8 De bijdragen van de deelnemers vindt u in onderstaand overzicht: deelnemers bijdrage 2014 bijdrage 2013 na mut.reserves Etten-Leur Halderberge Moerdijk Rucphen Zundert Brabantse Delta Rechtmatigheid In het kader van de uitvoering van de begroting heeft een inventarisatie van de interne regelgeving plaatsgevonden en is het toetsingskader voor de controle van de rechtmatigheid vastgesteld. Vanuit wet, regelgeving en besluiten is aangegeven welke artikelen van belang zijn en vervolgens op welke processen deze uiteindelijk van invloed zijn. Voor de processen inkoop, verkoop, salarisbetalingen, investeringen, opstellen verantwoording en begroting zijn beschrijvingen gemaakt die dienen als toetsingskader voor rechtmatigheidcontrole. Het toetsingskader is reeds eerder vastgesteld en wordt, indien zinvol, aangepast. Wijzigingen worden uiteraard aan het algemeen bestuur voorgelegd ter vaststelling. 6

10 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 9 4. Kerngegevens De gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief West-Brabant is per 1 januari 1998 ingesteld en is laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 3 november Aan de gemeenschappelijke regeling nemen vijf gemeenten en één waterschap deel. Het werkgebied heeft in totaal ca inwoners (aantallen volgens VNG) Als bestuursorganen treden op: a. het algemeen bestuur b. de voorzitter Bestuursleden Voorzitter Secretaris-penningmeester : de heer ir. P.J. Bons, vertegenwoordiger van Halderberge : de heer P.G.H.N. Utens, vertegenwoordiger van Zundert Leden de heer J.P. van Hal, vertegenwoordiger van Etten-Leur de heer J.P.M. Klijs, vertegenwoordiger van Moerdijk de heer mr. M.J. de Bruijn, vertegenwoordiger van Rucphen de heer L.H. van der Kallen, vertegenwoordiger van Brabantse Delta Adviseurs : mevr. drs. M.H. van den Heuvel-Habraken, Provinciaal Archiefinspecteur in Noord-Brabant de heer J.H.M. Janssen, directeur Regionaal Archief West-Brabant Totale bijdrage aangesloten deelnemers: Rekening 2012 : (na bestemming resultaat) Begroting 2013 : Begroting 2014 : Kosten per inwoner Rekening 2012 : 4,88 (geraamd inwoneraantal ) Begroting 2013 : 4,87 (geraamd inwoneraantal ) Begroting 2014 : 4,77 (geraamd inwoneraantal ) 7

11 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina Vaststellingsbesluit Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Regionaal Archief West-Brabant in de openbare vergadering van 27 juni 2013: De voorzitter, (ir. P.J. Bons) de secretaris, (P.G.H.N. Utens) 8

12 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina Beleidsbegroting 6a. Programmaplan Beleid Het (oude) beleidsplan richtte zich vooral op de uitbouw van de Regio en PR functie van het RAWB alsmede op de intensivering van de digitale dienstverlening. Daarnaast bleef er aandacht voor behoudsmatige taken, maar een belangrijke taak als archiefinspectie kon nog steeds niet afdoende worden ingevuld. Dit zal anders moeten! De veranderingen in het archieftoezicht vragen om een actieve betrokkenheid van het RAWB bij de informatiehuishouding van de gemeenten. Om die actievere rol waar te maken is zowel een kwantiteits- als kwaliteitsimpuls nodig. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Papier heeft zijn langste tijd gehad; digitaal is de toekomst. Het RAWB kan het zich niet langer permitteren om onvoldoende aandacht aan de digitale ontwikkelingen bij de deelnemers te schenken. Vervanging (ook wel aangeduid als substitutie) zal de komende jaren veelvuldig aan de orde zijn, het RAWB speelt bij die vervangingsptrajecten een belangrijke rol. Het gevolg daarvan is een exclusief digitaal archiefbeheer dat vraagt om een duurzame opslag in een E depot. Het RAWB zal zich moeten gaan manifesteren als de beheerder van zo n E depot bij uitstek. Maar. dat kan het RAWB niet alleen. Samenwerking met andere archiefbeherende instellingen, die voor dezelfde uitdagingen staan is absolute noodzaak. Het beleid van het RAWB is daarom vooral gericht op het vinden en uitbouwen van de geschikte samenwerkingsvorm. De regio biedt daarvoor de beste mogelijkheden. Het beleid voor de komende jaren is beschreven in het beleidsplan : Het RAWB in transitie. Dit plan is door het bestuur op 8 november 2012 vastgesteld. Programma Behouden Om het gebruik van archieven ook voor toekomstige generaties te waarborgen, is het noodzakelijk dat archieven in goede staat worden bewaard. Het RAWB coördineert, begeleidt en controleert daartoe namens de aangesloten gemeenten en het waterschap de externe restauratie van beschadigde archiefbescheiden, zorgt voor het maken van gebruikersduplicaten in digitale vorm en verzorgt de juiste verpakking van de archiefdocumenten in zuurvrije omslagen en archiefdozen. Dat laatste is al voor het grootste deel gereed. In 2014 gaat het RAWB met behulp van gemeentelijke budgetten verder met de digitalisering van de meest geraadpleegde en daardoor kwetsbare seriebestanden uit de archieven van Etten-Leur, Moerdijk en Rucphen. Restauratie activiteiten staan niet gepland. Deze werkzaamheden hebben tot doel de materiële staat van de beheerde archieven en verzamelingen te verbeteren. In de visie van het RAWB gaat het om een eindigend geheel van behoudsactiviteiten. Ergens in de komende vijf jaar zal een moment komen, waarop we kunnen zeggen dat aan de primaire, wettelijke, behoudseisen is voldaan. Restauratie van de historische collectie is afgerond; alle archieven en collecties zijn geconserveerd en digitalisering van de kernbestanden is gerealiseerd. Behoudens Zundert zijn de meeste RAWB-gemeenten al bijna zover. Het RAWB beschikt sinds 2006 over een nieuw archiefgebouw, met daarin drie bewaarplaatsen die geheel aan de wettelijke eisen voldoen. Vooral dankzij deze adequate huisvesting kunnen de analoge bestanden in goede staat bewaard worden en blijven. Het RAWB beschikt nog niet over een E depot, dat nodig is voor de duurzame bewaring van digitaal gevormde archieven. In 2014 moet duidelijk worden welk beleid het RAWB in dat opzicht gaat volgen. Primair zet het RAWB in op een E depotbeheer in regionaal of zelfs nationaal samenwerkingsverband. Dit wordt allerwegen door deskundigen aanbevolen. Op 24 januari 2013 hebben de vier bestuurslagen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, een archiefconvenant gesloten, dat o.a. beoogt om samen te zorgen voor een landelijke E depotstructuur, waar alle overheidsinstellingen gebruik van kunnen maken. We moeten ons er wel van bewust zijn dat het E depot niet alleen de plaats van duurzame opslag van digitale documenten, dus een eindpunt, is. Het E depot omvat de gehele wijze waarop we met digitale informatie omgaan, vanaf het moment van creatie tot het moment van opslag. Het hiervoor genoemde convenant streeft er namelijk ook naar om de overbrengingstermijn aanzienlijk te verkorten, in overeenstemming met de digitalisering van de informatievoorziening. Dit zal gaan betekenen dat de relatie tussen (digitale) archiefvormer en het RAWB als (digitale) archiefbeheerder aanmerkelijk verkort en dus intensiever zal gaan worden. Nu staat er nog een periode van 20 jaar 9

13 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 12 voor de verplichte overbrenging van archiefbescheiden naar het RAWB. In het digitale tijdperk is dat onverantwoord lang en zal deze moeten worden teruggebracht tot bijv. enkele weken. Digitaal archiveren en E depot wordt zodoende een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de loop van 2014 zal ook aandacht moeten worden geschonken aan het kostenaspect van het E depot. Vooralsnog is het E depot als een p.m. opgenomen in de begroting van het RAWB. Ook archieftoezicht en verwerving van archieven en verzamelingen behoren tot het programma Behouden. Het toezicht zal zich vooral richten op de wijze waarop gemeenten inhoud geven aan de organisatie en kwaliteit van hun informatiehuishouding. In 2012 en 2013 vonden belangrijke veranderingen plaats in de organisatie van het toezicht en waren er verschillende wijzigingen in de archiefregelgeving. De Wet Revitalisering Generiek Toezicht van 1 oktober 2012 bijv. heeft tot gevolg dat het horizontale archieftoezicht wordt versterkt. Dit betekent een intensivering aan de zijde van het RAWB. Daarnaast krijgt het RAWB een taak bij de implementatie van de zgn. Kritische Prestatie Indicatoren, de KPI s, aan de hand waarvan het college verantwoording af dient te leggen aan de raad over de toestand van de informatiehuishouding bij de gemeente. De verwerving heeft als doel het veilig stellen van zowel overheids- als niet-overheidsinformatie en het beschikbaar stellen daarvan voor onderzoek door belangstellenden. Particuliere archieven en verzamelingen bieden een wezenlijke aanvulling op de door de overheid gevormde archieven. Het aanbieden van deze bestanden geeft de onderzoeker een zo volledig beeld van de maatschappelijke omgeving en tijd waarop zijn onderzoek betrekking heeft. Door het verwerven van particuliere archieven naast overheidsarchieven, vergroot het RAWB de objectiviteit van het informatieaanbod aan onderzoekers. Het RAWB voert in beginsel een vrij passief beleid op dit terrein volgens een eerder opgesteld acquisitieplan. planning: Onderdeel Planning Te conserveren archiefstukken 20 meter Te verwerven archieven 5 meter % van productieve uren 10 % Baten en lasten programma Behouden Rekening Begroting Begroting meerjarenraming Lasten Baten Saldo Toelichting verschillen: Het verschil in geraamde lasten 2014 ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting van personeelslasten naar dat programma. Daarnaast is sprake van een geringe daling van de kosten van conserveringsmateriaal. Programma Bewerken In 2014 zijn de meeste archieven en verzamelingen van een toegang voorzien. Slechts enkele grotere archiefblokken moeten nog worden geïnventariseerd i.h.b. die van de gemeenten Zevenbergen ( ) en Rucphen ( ) en van enkele waterschappen. Daarmee is al eerder een aanvang gemaakt, in 2014 wordt er verder aan gewerkt. Bewerking van de recente overheidsarchieven past in het streven naar optimale toegankelijkheid en vergroting van de openbaarheid, zoals ook bedoeld in het al eerder gememoreerde archiefconvenant van 24 januari 2013! Het RAWB zal geen extra inspanningen gaan doen om de bewerkingsachterstanden van particuliere archieven in te lopen. Nieuw te verwerven particuliere archieven dienen voortaan, net als de overheidsarchieven, zoveel mogelijk in goede, geordende en toegankelijke staat worden aangeleverd. Het RAWB zal daarbij adviseren en coördineren en voor de noodzakelijke nabewerking zorg dragen. 10

14 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 13 In geval het grote bestanden betreft verdient uitbesteding de voorkeur; de kosten zijn dan voor de overdragende partij. De aandacht zal voorts uitgaan naar de nadere ontsluiting van archiefbronnen die via de website zullen worden gepubliceerd. Daarbij maakt het RAWB gebruik van de enthousiaste medewerking van circa 13 vrijwilligers. Zij werken momenteel aan de indexering van o.m. de notariële akten, de raadsnotulen en fotocollecties. Het RAWB blijft daarnaast onderzoeken of participatie in grote landelijke ontsluitingsprojecten zinvol en haalbaar is. planning: Onderdeel Planning Bewerkte archieven in m 80 % van productieve uren 35 % Baten en lasten programma Bewerken Rekening Begroting Begroting meerjarenraming Lasten Baten Saldo Toelichting verschillen: Het nadelige verschil in geraamde lasten 2014 ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelslasten naar dat programma. In 2014 wordt naar verwachting 35% van de beschikbare formatieve uren besteed aan het programma Bewerken. In 2013 was dat nog 30%. Daarmee komt de doorbelasting van uren in 2014 ruim hoger uit. Programma Benutten Ook in 2014 zal de website weer tenminste bezoeken tellen. Het RAWB heeft op zijn website een rijk aanbod van toegangen en gescande documenten. Dit aanbod zal in 2014 wederom groeien. Gemeenten zijn gelukkig bereid om te investeren in zowel het behoud als de toegankelijkheid van hun historische erfgoed. Door digitalisering van informatierijke en veel-geraadpleegde bronnen wordt aan die beide zaken voldaan. Het beheer van die sterk groeiende hoeveelheid data trekt wel een flinke wissel op het RAWB, vooral in personele zin. Wat de kosten voor dataopslag en webhosting betreft, heeft het RAWB begin 2013 al een flinke besparing gerealiseerd door de conversie van het opslagformaat JPG naar JPEG2000. De website is het klantenportaal van het RAWB bij uitstek. De doorontwikkeling van die website is een continu proces dat ook in samenwerking met de regiopartners plaats kan vinden. Natuurlijk is er ook nog een studiezaal, die exclusief aan de locatie in Oudenbosch is gekoppeld. Direct contact met documenten uit het verleden levert nog steeds een historische sensatie op. Wij willen dit onze klanten niet ontnemen. We blijven daarom, net als in 2013, producten aanbieden om belangstellenden in direct contact met het verleden te brengen. In de studiezaal en in de regio vinden activiteiten plaats, soms themagebonden, soms doelgroepgebonden, soms archiefgebonden. De meeste van deze activiteiten worden ingepast in de succesvolle regionale lezingenreeksen. Een intensief geraadpleegd bestand vormen de bouwvergunningen. Begin 2011 zijn die van Halderberge al overgebracht. De vraag van zowel burger als gemeente zelf naar die vergunningsdossiers is intensief. Voor het RAWB betekent dit een flinke hoeveelheid extra werk: burgers willen een kopie of scan van een tekening; ambtenaren vragen dossiers ter uitlening voor hun eigen werkzaamheden. Een frequent uitleenverkeer is het gevolg. Dat zal nog veel meer worden, als ook andere gemeenten hun bouwvergunningen gaan overdragen. Vandaar dat het RAWB de initiatieven toejuicht van gemeenten die kiezen voor digitalisering van de bouwdossiers. Bij voorkeur gecombineerd met substitutie, d.w.z. dat de analoge dossiers na digitalisering vernietigd kunnen worden. In de loop van 2013 zal duidelijk worden hoe deze processen gaan verlopen bij de gemeenten Moerdijk, Rucphen en Zundert. Bij analoge overbrenging zullen oplossingen moeten komen voor het uitleenverkeer. Er kan niet van het RAWB worden verlangd dat uitleningen op eenzelfde wijze worden verzorgd als bij de eigen gemeentelijke organisatie. Bij digitale overbrenging 11

15 ( ) Postmaster Moerdijk.nl - Begroting 2014 versie 1_2.doc Pagina 14 zullen oplossingen moeten komen voor zowel de raadpleging door derden als de duurzame opslag in een E depot! Een bijzondere doelgroep waarvoor het RAWB historische producten heeft ontwikkeld is de schooljeugd. Met bemiddeling van marktplaatsen en Erfgoed Brabant, maar ook op eigen initiatief, confronteert het RAWB jonge mensen met hun verleden en de waarde daarvan voor hun eigen ontwikkeling. Het RAWB wil nog steeds een rol spelen in het historische veld in de regio. Daarbij kan het RAWB informeren, faciliteren, participeren of organiseren. In 2014 zullen deze invalshoeken wederom worden ingevuld, vooral in regionaal samenwerkingsverband, waarbij de mogelijke partners, naast de West- Brabantse archiefdiensten, zijn de bibliotheken, heemkundekringen, plaatselijke musea en VVV s. planning: Onderdeel Planning bezoeken website bezoeken studiezaal Cultuur historische activiteiten 25 % van productieve uren 40 % Baten en lasten programma Benutten (excl. groepsbezoeken) Rekening Begroting Begroting meerjarenraming Lasten Baten Saldo Toelichting verschillen: Het voordelige verschil in geraamde lasten 2014 ten opzichte van 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere doorbelasting van personeelslasten naar dat programma. In 2014 wordt naar verwachting 40% van de beschikbare formatieve uren besteed aan het programma Benutten. In 2013 was dat nog 50%. Hierdoor komt de raming in 2014 ruim lager uit. De overige exploitatielasten en baten op dit programma komen per saldo nadeliger uit. Programma Bedrijfsvoering Het bestuur van het RAWB zet in op regionale archiefsamenwerking. In 2014 moeten concrete resultaten op dat terrein zichtbaar worden, waarbij het ontstaan van een grote West-Brabantse archiefdienst niet wordt uitgesloten. Vanwege de bezuinigingen gaat het RAWB formatie inleveren en wordt de archiefdienst dus extra kwetsbaar. De schaalgrootte die overblijft is ontoereikend voor een volwaardig archiefbeheer, waarbij alle archiefwettelijke en maatschappelijke taken op de juiste wijze kunnen worden uitgevoerd. In het beleidsplan , Het RAWB in transitie, is dat expliciet geduid. In 2014 worden de vruchten geplukt van de maatregelen, die zijn genomen om zowel de kwaliteit als de kosten van het onderhoud van het archiefgebouw te verbeteren. Door de toetreding van de gemeente Rucphen begin 2012, is in een keer ruim 10% meer depotruimte bezet. De restcapaciteit van de depots is verminderd en het pand zal eerder vol zitten dan gepland, zeker als de al eerder genoemde bouwdossiers onze kant op gaan komen. Daarin staat het RAWB niet alleen, op vele plaatsen is eenzelfde ontwikkeling aan de hand. Delen van depotruimte in de regio of zelfs daarbuiten kan een oplossing zijn. Met het oog op het op termijn verdwijnen van de meeste papieren archieven, is investeren in extra eigen depotruimte wellicht minder relevant. Bovendien bieden commerciële partijen zich aan, die archiefruimte gaan exploiteren tegen relatief lage kosten. 12

Hierbij bieden wij u de ontwerp begroting 2015 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2015-2018.

Hierbij bieden wij u de ontwerp begroting 2015 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2015-2018. Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl Aan de besturen van de deelnemers aan het Regionaal Archief

Nadere informatie

CONCEPT BEGROTING 2016

CONCEPT BEGROTING 2016 CONCEPT BEGROTING 2016 Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Inhoud Bladzijde 1. Aanbiedingsnota 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Kerngegevens

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

(concept-)begroting 2014

(concept-)begroting 2014 (concept-)begroting 2014 Begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2014 Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2013 2014 Afschrijvingen 20.729 25.000 16.000 14.000 Personeelslasten

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF gemeente RAADSINFORMATIEBRIEF f2 5 NOV 2015 Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer Van Aan Onderwerp / /.bbi.ödh : College van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad : Stand van zaken

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Onderwerp Aansluiting Streekarchief Bommelerwaard bij Regionaal Archief Rivierenland te Tiel m.i.v. 1-1-2014.

Onderwerp Aansluiting Streekarchief Bommelerwaard bij Regionaal Archief Rivierenland te Tiel m.i.v. 1-1-2014. GEWIJZIGD zie markeringen Gemeenteraad 30 mei 2013 8 Kerkdriel, 9 april 2013 Onderwerp Aansluiting Streekarchief Bommelerwaard bij Regionaal Archief Rivierenland te Tiel m.i.v. 1-1-2014. Beslispunten 1.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1. Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen;

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 27 november 2008 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Beantwoording vraag vanuit de raadsvergadering van 4 november j.l. over de ontstane rentevoordelen na

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening In Algemeen Bestuur van 21 december 2011 is de Financiële Verordening (FV) vastgesteld. In de FV is in artikel 13 de bepaling opgenomen dat een inventarisatie

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011)

BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011) BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011) De uiteindelijke programmabegroting is afhankelijk van de keuzes voor het uitvoeringsniveau van de deelnemende gemeenten. De inkomsten in de begroting worden samengesteld

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 EN MEERJARENBEGROTING 2015-2016-2017 2 3 INHOUD 1. Programmabegroting met paragrafen 4 BEGROTING 7 2. Begroting van lasten en baten 2014 9 3.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland WESTLANDS MUSEUM Inhoudsopgave: Balans pagina 1 en 2 Exploitatierekening pagina 3 en 4 Grondslagen pagina 5 Toelichting balans

Nadere informatie

JAARSTUKKEN concept

JAARSTUKKEN concept JAARSTUKKEN 2013 concept 1 Inhoud Bladzijde JAARSTUKKEN 2013 1. JAARVERSLAG 2013 Aanbiedingsnota 6 Kerngegevens 7 Programmaverantwoording 8 Paragrafen 14 2. JAARREKENING 2013 Inleiding jaarrekening 20

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2017 en Meerjarenraming 2017 t/m 2020 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2017 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

1.1 Vaste activa 23.665 27.436. 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797. 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712. 2.1 Eigen vermogen 754.793 791.

1.1 Vaste activa 23.665 27.436. 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797. 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712. 2.1 Eigen vermogen 754.793 791. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 1.1 Vaste activa 23.665 27.436 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712 1.077.280

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017 t/m 2019 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2016 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro)

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro) INHOUDSOPGAVE (alle vermelde bedragen x 1.000 euro) Omschrijving Pagina Overzicht personele sterkte en personeelskosten 3 Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven 5 Specificatie reserves en voorzieningen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX Blz. 1 van 8 Financiele verordening gemeenschappelijke regeling Avalex 2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Titel 1 Begroting

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U F L E V O L A N Gemeenteraad van de gemeente Postbus 91 8200 AB LELYSTAD Gemeente Ingekomen / r> 18 DEC 20U Kopie aan: Postbus 55 8200 AB (0320)-265265 (0320)-265260 Website Verzenddatum Bijladen Uw kenmerk

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie