SUPPORT CENTER PROCEDURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPPORT CENTER PROCEDURE"

Transcriptie

1 Visma DBS BV Modemweg BS AMERSFOORT T: Postbus AS AMERSFOORT F: Internet: I: SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina 1 van 19

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING SUPPORT CENTER VISMA Support Center Call Klant Support Organisatie Inbellen door support VISMA Beschikbaar stellen omgeving PROCEDURES Call aanmelder van de klant Aanmelden van calls Response op calls Oplossen van problemen Afmelden van calls Acceptatie Escalatie procedure Initiatie Escalatie process Manager Support Center VISMA Support Medewerker Sluiten van de escalatie ONDERHOUD RELEASES / FIXES Producten van derden Major en Minor releases Servicepacks en fixes Infrastructuurmatrix BEGRIPPEN INBELVERBINDING HANDLEIDING CALLS AANMELDEN BIJ VISMA Pagina 2 van 19

3 1. INLEIDING Dit document beschrijft de afdeling Support Center van Visma DBS BV (verder aangeduid als Visma). Tevens worden de procedures rondom het onderhoud van de Visma applicaties beschreven. 2. SUPPORT CENTER Dit document beschrijft de procedure ten aanzien van het afhandelen van meldingen zoals bedoeld in de: Algemene Voorwaarden en Onderhouds Voorwaarden van Visma Visma VISMA Support Center Visma hanteert de volgende echelons met betrekking tot de afhandeling van calls: 1e lijns support De 1e lijns support wordt verzorgd door Visma Support Center. o Eerste aanspreekpunt voor de klant; o Het beoordelen en accepteren van een call; o Het bewaken van de call; o Het oplossen van de call in voor zoverre er geen programma-aanpassing nodig is; o Het oplossen van de call waarbij er een aanpassing in de inrichting moeten worden gedaan. Dit wordt altijd doorberekend aan de klant. o Is verantwoordelijk voor de uitlevering en communicatie rondom fixes en servicepacks. 2 e lijns support; o De 2 e lijns support wordt verzorgd door Productspecialisten; o Neemt actie op aangeven van 1e lijns support; o Het oplossen van een call door het aanpassen van de inrichting van de Visma software. Dit wordt altijd doorberekend aan de klant; o Stuurt de call door naar de afdeling ontwikkeling mocht er een programmaaanpassing(problem Report) nodig zijn; o Stuurt de call door naar de afdeling ontwikkeling mocht er een wijzigingsverzoek(change Request) m.b.t. de software worden gevraagd. o Is verantwoordelijk voor de juistheid, bewaking en distributie aan support van fixes en servicepacks. Manager Support Center; o Is eindverantwoordelijke voor alle handelingen van support; o Is aanspreekpunt voor escalaties; o Bewaakt en communiceert over escalaties; o Is aanspreekpunt voor klachten en voorstellen tot verbetering m.b.t. het support center. NB: Wanneer een call wordt doorgestuurd naar een hoger echelon, blijft de voortgangsbewaking in handen van het Support Center. Het Support Center blijft dan ook in alle gevallen het aanspreekpunt. Pagina 3 van 19

4 2.2. Call Een call betreft een vraag van een gebruiker of een probleem in de software die via de vastgestelde call aanmelder per bedrijf, bij Visma support gemeld wordt. Elke call krijgt een uniek nummer, dat vervolgens in alle communicatie over deze call gebruikt zal worden. Het is mogelijk dat daarnaast ook een callnummer van de klant wordt geregistreerd. Alleen calls van onder het onderhoudscontract vallende zaken worden in behandeling genomen. De klant is zelf verantwoordelijk voor niet onder het onderhoud vallende producten en/of delen daarvan. Aanpassingen welke niet onder het onderhoudscontract vallen kunnen op verzoek van de klant worden gedaan, als het een door Visma gevoerd product betreft. De kosten voor deze activiteiten zullen aan de klant doorberekend worden Klant Support Organisatie Binnen de klantorganisatie dienen er één of maximaal twee call aanmelders aanwezig te zijn. Een call aanmelder is als zodanig geregistreerd bij de supportafdeling van Visma en heeft de benodigde opleidingen gevolgd. Het eerste contact tussen de klant en Visma support verloopt via de call aanmelder. De call aanmelder is het vaste aanspreekpunt voor Visma support. De call aanmelder zorgt voor de bewaking van de melding aan de zijde van de klant en bepaalt in overleg met support de prioriteit en de wijze van oplossen. NB: Functionele wensen en/of aanpassingsverzoeken en herstelwerkzaamheden geïnitieerd door gebruikersfouten vallen niet onder de reikwijdte van het onderhoudscontract Inbellen door support Visma Alle supportwerkzaamheden zullen door Visma, in principe en voor zover mogelijk, via internet, telefoon en worden verricht. Daarnaast maakt support ook gebruik van een remoteverbinding, die tot stand gebracht zal worden na verkregen toestemming van de call aanmelder. Deze manier van ondersteuning op afstand kan gebruikt worden voor onderzoeks- of herstelwerkzaamheden. De klant dient te zorgen voor een internetverbinding op de client(s) en/of server(s) waarop bij Visma aangeschafte programmatuur draait. Informatie omtrent de benodigde technische specificaties voor een remoteverbinding vindt u in de bijlage Beschikbaar stellen omgeving Voor het oplossen van meldingen kan Visma de klant vragen om een back-up terug te zetten in de testomgeving, dan wel deze op back-up naar Visma te sturen. Pagina 4 van 19

5 3. PROCEDURES Dit hoofdstuk beschrijft de procedure om calls bij Visma aan te melden. Dit is onderverdeeld in wie, wat, hoe en waar een melding aangemeld moet worden Call aanmelder van de klant Controleer of de call reproduceerbaar is en voldoende informatie bevat om het stapsgewijs te reproduceren. Informeer, indien noodzakelijk, andere gebruikers over deze melding. Controleer of de gemelde call onder het onderhoudscontract valt. Registreer de call bij Visma Aanmelden van calls Calls kunnen bij het Support Center van Visma geregistreerd worden via de Visma Support Site (http://supportcenter.dbs.nl vanaf 1 september 2012 wordt dit ) middels de applicatie e-services. Binnen enkele minuten na registratie van de call ontvangt u een bevestiging en het callnummer waaronder de call bij de supportafdeling van Visma bekend is. Een handleiding vindt u in de bijlagen. Support is telefonisch bereikbaar onder nummer: Dit is een gratis telefoonnummer Response op calls Binnen de vastgestelde responsetijd neemt een supportmedewerk(st)er van Visma contact op met de call aanmelder om de melding te behandelen. Voor het onderzoeken van de call kan gebruik gemaakt worden van remotesupport. Wanneer de call niet door de supportmedewerker zelf opgelost kan worden, dan wordt de melding doorgestuurd naar het volgende echelon. Zoals gezegd blijf Visma Support Center het eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijk met betrekking tot het oplossen van de call. Visma zal de gemelde call proberen te verhelpen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, binnen onderstaand schema: - Prioriteit hoog: binnen 1 werkdag; - Prioriteit normaal: binnen 5 werkdagen; - Prioriteit laag: binnen 10 werkdagen. Voornoemde tijdsperioden gelden vanaf het moment van melding aan Visma gedurende werkdagen tijdens kantooruren Oplossen van problemen Een oplossing zal over het algemeen eerst in een testomgeving getest worden. Na akkoord van de klant kan de aanpassing in de operationele omgeving plaatsvinden. Visma kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de omgevingen en het actueel houden daarvan. Visma is gerechtigd om programma s aan te passen en om probleem vermijdende beperkingen aan te brengen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Pagina 5 van 19

6 3.5. Afmelden van calls Wanneer het probleem is verholpen c.q. de vraag is beantwoord, wordt de call, onder vermelding van de oplossing en het callnummer, afgemeld bij de call aanmelder. Dit zal gebeuren via Acceptatie Nadat VISMA een oplossing heeft aangedragen, dient de call aanmelder de oplossing te controleren en VISMA te informeren of de oplossing akkoord is. Vervolgens dient de call aanmelder er voor zorg te dragen dat, indien nodig, de oplossing goed en op alle plaatsen binnen de organisatie wordt doorgevoerd. Ook dienen de overige gebruikers geïnformeerd te worden Escalatie procedure Initiatie De escalatie procedure wordt gevolgd als, of de klant of Visma Support van mening is dat de situatie extra aandacht nodig heeft omdat de call met de hoogste prioriteit opgelost moet worden. Beide partijen mogen de escalatie procedure initiëren als de normale wegen (zoals beschreven in paragraaf 2.1) om een call op te lossen vastlopen en of niet voldoende snel verlopen. Redenen om een escalatie procedure te starten zijn ontevredenheid over de oplossing of het niet halen van de afgesproken oplostijd Escalatie process De call aanmelder neemt hiervoor contact op met de Manager Support Center met het verzoek om te escaleren. De betrokkenen onderhouden direct contact, totdat de escalatie afgesloten is zoals hierna beschreven Manager Support Center Manager Support Center is verantwoordelijk voor het managen van de escalatie procedure. Zij zal de melding onderzoeken en reageert adequaat op escalatie verzoeken. In de meeste gevallen zal de Manager Support Center een medewerker aanwijzen die de escalatie uitvoert Visma Support Medewerker Deze medewerker verzekert zich ervan dat de foutmelding helder gedefinieerd is en alle informatie beschikbaar is die nodig is voor het uitvoeren van het proces. Hij/zij volgt het oplossingsproces met extra aandacht en onderhoudt regelmatig contact met de betrokken persoon bij de klant Sluiten van de escalatie Wanneer beide partijen het erover eens zijn dat het probleem naar tevredenheid is opgelost of de situatie niet langer een escalatie vereist, is de escalatie gesloten. Beide partijen zullen hun achterban informeren over de genomen acties en eventuele verdere acties. Pagina 6 van 19

7 ONDERHOUD Alle niet door Visma geleverde producten (software) of delen daarvan zullen door de klant zelf onderhouden moeten worden. Hieronder vallen ook de eigen gemaakt aanpassingen op Vismasoftware; het maatwerk ontwikkeld door Visma. Het onderhoud omvat: beschikbaar stellen van fixes op de laatste versie van de programmatuur; exclusief de installatie en implementatie daarvan beschikbaar stellen van Servicepacks op de laatste versie van de programmatuur, exclusief de installatie en implementatie daarvan; levering van releases, exclusief de installatie en implementatie daarvan; ondersteuning op werkdagen tijdens kantooruren; het in noodgevallen ook buiten kantooruren verrichten van onderhoud ten einde naar beste vermogen de continuïteit te waarborgen. De vaststelling of en in hoeverre de werkzaamheden buiten kantooruren moeten worden verricht, vindt in gezamenlijk overleg plaats. VISMA is gerechtigd voor werkzaamheden buiten kantooruren de dan door haar gehanteerde gebruikelijke tarieven in rekening te brengen; het leveren van terugkoppeling waarom een als zodanig gemeld probleem al dan niet voor herstel en/of een bug fix in aanmerking komt Het onderhoud omvat niet: aanpassingen op versies ouder dan de laatste versie van de programmatuur; De gebreken in de programmatuur welke zijn veroorzaakt door: onoordeelkundig gebruik door de gebruiker; grove nalatigheid door de gebruiker en/of de organisatie; gebruik niet overeenkomstig het gebruiksdoel; oorzaken in niet door VISMA geleverde en onderhouden systemen en programmatuur; afwijkingen van de door VISMA geadviseerde apparatuur; het werken met gebruiks- en verbruiksgoederen welke niet voldoen aan de vooraf door VISMA goedgekeurde specificaties; zonder voorafgaande toestemming door derden, dat wil zeggen anderen dan VISMA of in opdracht van VISMA werkzame personen, in de programmatuur aangebrachte mutaties, vallen niet binnen de onderhoudsverplichting van VISMA; inrichting van software / verlenen van consultancy; beheren van de omgevingen bij versiebeheer / objectbeheer; géén herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. Herstel van bedoelde gebreken geschiedt op basis van de door Visma gehanteerde tarieven. Pagina 7 van 19

8 4. RELEASES / FIXES 4.1. Producten van derden Voor softwareproducten die door VISMA zelf zijn ontwikkeld en tevens door Visma worden onderhouden, worden periodiek wijzigingen aan klanten ter beschikking gesteld. Wijzigingen worden samengepakt in softwareversies. VISMA maakt voor softwareversies onderscheid tussen: Major releases; Minor releases; Servicepacks; Fixes Major en Minor releases Een major release wordt gemaakt bij ingrijpende functionele wijzigingen of nieuw toegevoegde functionaliteit, zoals bij de introductie van een nieuwe softwaremodule. Bij een minor release daarentegen ligt de nadruk meer op kleine functionele verbeteringen en oplossingen voor gemelde problemen. VISMA informeert haar klanten bij aanvang van ontwikkeling van een nieuwe release over het releaseplan. Informatie wordt verstrekt via nieuwsbulletins, die middels worden verstuurd. Een release krijgt een uniek nummer toegekend. Als bij een nieuwe softwareversie de eerste twee posities van het versienummer wijzigen, dan betreft het een major release. Wijziging van de derde en vierde positie betekent een minor release. Voorbeeld: Versie is een major release. Het nummer van de major release is Versie is een minor release. Het nummer van de minor release is Releases worden door Visma op de support website geplaatst en kan van daaruit worden gedownload. In de download is behalve software ook documentatie over de gewijzigde software opgenomen: Releasenotes met daarin onder andere een beschrijving van wijzigingen ten opzichte van de vorige softwareversie. Deze wijzigingen bestaan uit beschrijvingen van Problem Reports die zijn opgelost, Change Requests die zijn gerealiseerd en nieuw toegevoegde functionaliteit. Installatie-instructie met daarin een beschrijving hoe de release in de omgeving van de klanten kan worden verwerkt. Visma streeft ernaar om maximaal één major release en één minor release per pakket per jaar uit te leveren. Door wettelijke wijzigingen of blokkerende problemen kunnen dit er meer worden. Visma voert alleen actief onderhoud uit op de meest recente releases. Voor de klant is het daarom van belang om niet te lang te wachten met het verwerken van de release in haar eigen operationele omgeving. Pagina 8 van 19

9 Het installeren van releases in de omgeving alsmede het uitvoeren van de daarbij behorende database-upgrade vallen niet onder het onderhoud. Wanneer voor deze activiteiten consultancy en/of projectleiding noodzakelijk zijn, dan zullen de kosten hiervan tegen de standaard tarieven worden doorbelast Servicepacks en fixes Een fix wordt door Visma gemaakt als op een release aangemelde problemen niet kunnen wachten tot het moment van uitkomen van de volgende release. Een Servicepack bevat een aantal oplossingen voor blokkerende en/of escalerende probleemmeldingen. In uitzonderlijke gevallen kan een Servicepack ook nieuwe functionaliteit bevatten. Een fix daarentegen betreft meestal een oplossing voor één escalerende probleemmelding. Servicepacks worden altijd uitgeleverd op de standaard software. Wanneer er eigen aanpassingen zijn in een standaard programma of -rapport, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor het (opnieuw) doorvoeren van deze aanpassingen. VISMA werkt met zogenaamde cumulatieve Servicepacks. Dit houdt in dat elke Servicepack alle voorgaande fixes en Servicepacks bevat. Over fixes en servicespacks die u moet plaatsen wordt u middels een op de hoogte gesteld. Tevens worden deze op onze support site duidelijk genoemd. Heeft u een specifiek probleem aangemeld, dan ontvangt u van ons een mail als hier een fix voor beschikbaar komt. Heeft u nergens last van en ontvangt u van ons geen mail waarin wij aangeven dat u een fix moet plaatsen, dan hoeft u niks te doen. Alle fixes worden verzameld in een servicepack en alle servicepacks worden weer opgenomen in de volgende release. Dus als u geen problemen heeft wacht u de volgende release af en dan worden alle voorgaande fixes en packs automatisch mee geïnstalleerd. Elke fix krijgt een uniek nummer toegekend. Als bij een nieuwe softwareversie de vijfde en zesde positie van het versienummer wijzigen, dan betreft het een Servicepack op een release. Voorbeeld: Versie is release zonder Servicepack. Versie is de eerste Servicepack op release Versie is de tweede Servicepack op release Versie is release zonder Servicepack. Versie is de eerste Servicepack op release etc. etc. Fixes worden net als Servicepacks van unieke nummers voorzien. Echter een fix is in tegenstelling tot een Servicepack niet identificeerbaar via het versienummer van de software. Een fix is alleen herkenbaar aan de eigenschappen (properties) van het gewijzigde programma. Servicepacks en fixes zijn te downloaden vanaf de supportsite van Visma, inclusief de nodige documentatie. Pagina 9 van 19

10 In tegenstelling tot een release is het voor een klant niet altijd noodzakelijk om elke fix te installeren. Het Support Center van Visma zal daarom op haar website aangeven voor wie het van belang is de fix te installeren. Mocht dit niet zijn aangegeven, dan is het aan de klant zelf om in te schatten of zij de fix wil plaatsen. De klant dient een fix altijd eerst in een testomgeving met testdatabase te installeren. Nadat de fix is getest en geaccepteerd, kan deze in de operationele omgeving met operationele database worden geïnstalleerd. Het installeren van een fix alsmede het (indien van toepassing) uitvoeren van een daarbij behorende database-upgrade vallen niet onder het onderhoud. Wanneer voor deze activiteiten ondersteuning noodzakelijk is, dan zullen de kosten hiervan tegen de standaard tarieven worden doorbelast Infrastructuurmatrix Visma heeft online een matrix beschikbaar waarin beschreven wordt welke versies van systeemprogrammatuur en databases in combinatie met Visma programmatuur worden ondersteund. Tevens wordt de minimale specificaties voor de werkplek apparatuur hierin beschreven. Pagina 10 van 19

11 1. BEGRIPPEN Call: Een call is een melding van de klant aan het Support Center van Visma. De call kan een vraag zijn, maar ook een probleem of een wens tot wijziging van functionaliteit. Call aanmelder/key User: Een call aanmelder is de persoon die vragen mag stellen of problemen mag melden aan support. De call aanmelder draagt zorg voor de interne behandeling van de meldingen bij de klant. Een call aanmelder moet een getrainde gebruiker zijn. Fix: een snelle oplossing voor problemen in de vorm van een programmaatje als op een release aangemelde problemen niet kunnen wachten tot het moment van uitkomen van de volgende release. Kantooruren: De uren tussen 8.30 uur en uur tijdens werkdagen, exclusief de feestdagen. Ondersteuning: Het door Visma Support Center verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van de programmatuur aan daartoe opgeleide en aangewezen medewerkers van opdrachtgever. Alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken die het ongehinderd gebruik van programmatuur belemmeren en het oplossen van deze problemen. Operationele omgeving: Is de programmaversie en database bij de klant waarmee de dagelijkse productie plaatsvindt en waarmee geen testen of demonstraties worden uitgevoerd. Preventief onderhoud: Het in stand houden van de programmatuur, dat wil zeggen door het nemen van daartoe geëigende maatregelen waarborgen, dat de programmatuur zal blijven functioneren gedurende de looptijd van de overeenkomst. Probleem: Het niet dan wel niet-volledig voldoen van de programmatuur aan de overeengekomen specificaties, dan wel het anderszins niet naar behoren functioneren van de programmatuur. Probleemmelding/Problem Report/PR: Verzoek aan de eigenaar van de software om een fout in de programmatuur te herstellen. Programmatuur derden: Hieronder wordt verstaan de bij Visma aangeschafte software, die niet door VISMA zelf is ontwikkeld, maar door VISMA is aangeschaft bij een andere leverancier. Responsetijd: De tijd in werkuren tussen het moment van de melding van een vraag en het ontvangen van een antwoord daarop resp. het melden van een probleem en het oplossen van dat probleem. Servicepack: een aantal oplossingen voor blokkerende en/of escalerende probleemmeldingen. In uitzonderlijke gevallen kan een Servicepack ook nieuwe functionaliteit bevatten. Software: Programmatuur. Pagina 11 van 19

12 Testomgeving: Is de programmaversie en database waarmee testen en demonstraties worden uitgevoerd en waarmee geen dagelijkse productie plaatsvindt. Versie: een uitgave van de Software die wijzigingen heeft ondergaan in de functionaliteit van de Software en zich hierdoor onderscheid van eerdere uitgaven van de Software en kan worden herkend aan een wijziging in de eerste twee cijfers van het cijfermatige deel van de aanduiding van de Software. Wijzigingsverzoek/Change Request/CR Verzoek aan de eigenaar van de software om de programmatuur functioneel te wijzigen. 2. INBELVERBINDING Ondersteuning op afstand Voor ondersteuning op afstand maakt Visma gebruik van WebEx services. De support medewerker kan via deze dienst, live via het internet, interactief met u communiceren en uw systeem overnemen. Om deze service te kunnen gebruiken is aan uw kant alleen een internetverbinding, op de betreffende werkplek, nodig. De support medewerker initieert aan Visma zijde een unieke sessie, waarna u vervolgens via wordt uitgenodigd aan deze sessie deel te nemen. De mail bevat een internetlink waarmee de sessie op de betreffende werkplek door u geactiveerd kan worden. Eenmalig wordt automatisch, nadat u op de akkoord button heeft gedrukt, een java client gedownload en op uw werkplek geïnstalleerd. Deze manier van ondersteuning is voor beide partijen volkomen veilig. Per sessie kunt u steeds, op een gebruikersvriendelijke wijze, ingrijpen en autoriseren voor welke functies (werkplek sharing, applicatie sharing, file transfer, etc) u wel of niet toegang toestaat. Pagina 12 van 19

13 3. HANDLEIDING CALLS AANMELDEN BIJ Visma Hoe werkt E-Services Hieronder tonen wij u hoe u als klant van Visma via het Internet uw aanvragen kunt aanmelden en de oplossing kunt terugvinden. Om bij de Startpagina van E-Services te komen, gaat u naar de supportwebsite: en vanaf 1 september Voer uw Loginnaam ( adres) en Wachtwoord in en klik op Login. Daarna volg de instructies hieronder om calls aan te melden en te bekijken. 1. Startpagina We beginnen met het startscherm van E-Services Boven in het scherm wordt u persoonlijk welkom geheten. Verder is het nu mogelijk om snel te zoeken in de Kennisbank en de Aanvragen. U kunt kiezen voor afgehandelde aanvragen, aanvragen van de laatste 7 dagen of aanvragen van de laatste 30 dagen. Uiteraard kunt u zowel de openstaande als de gesloten aanvragen raadplegen. Tevens is er een overzicht van de 10 laatst vastgelegde Kennisbank items. Plus oplossingen en werkwijzen voor veel gestelde vragen (FAQ). In de kennisbank wordt alles geregistreerd dat door de leverancier van de software in de programmatuur dient te worden aangepast. Dit kan een bug in de software zijn, maar ook een wijzigingsverzoek. Voor u als klant heeft het overzicht van de laatste 10 kennisbank items als voordeel dat u snel kunt controleren of uw fout waar u net tegenaan bent gelopen al door een andere klant is aangemeld. Als u uw aanvraag call gaat aanmelden, kunt u dan refereren naar het kennisbank item uit de lijst. Het overzicht van de 10 meeste recente Aanvragen is bestaat uit aanvragen calls die door u en uw collega s zijn ingelegd. Dit betreft dus alleen uw eigen bedrijf. Pagina 13 van 19

14 startpagina (vervolg) Helemaal onderin het scherm vindt u een aantal snelkoppelingen. Als u met uw muis over de snelkoppeling gaat, dan verschijnt de naam van de snelkoppeling. Rechts boven in het scherm vindt u een pijltje naar links en naar rechts. Hiermee kunt u door de reeds bezochte schermen lopen. BELANGRIJK: tussen het pijltje naar links en rechts vindt u een rode knop met een wit rondje. Wilt u E- Services altijd verlaten via deze rode knop. 2. Nieuwe aanvraag Het scherm om een nieuwe aanvraag in te voeren wordt hier afgebeeld. Met behulp van menu keuzes en pulldown lijsten kunt u uw aanvraag aanmelden. (Belangrijk: bij pakket, kies de optie VISMA-PS (VISMA- Project Server)). Voor versie informatie raadpleeg de menu optie Help About PSA. De versie staat vermeld als een combinatie van Release en Production Code. Pagina 14 van 19

15 3. Inhoud Aanvraag De regels die u net heeft ingevuld in het scherm van de nieuwe aanvraag, vindt u hier ook weer allemaal terug. In dit scherm is het veld Verantwoordelijke toegevoegd. Hierin staat de naam van de support medewerker die uw aanvraag in behandeling heeft. 4. aanvraag Als u een nieuwe aanvraag hebt gedaan via E-Services, dan ontvangt u automatisch een met daarin het aanvraagnummer en een hyperlink. Als u op deze hyperlink klikt, dan komt u vanzelf in uw aanvraag terecht. Pagina 15 van 19

16 5. Notitie en document Als u klikt op de knop Opmerking toevoegen in het Aanvraag detail scherm, dan kunt u zowel een opmerking als een document toevoegen aan uw aanvraag. De opmerkingen en documenten blijven dan altijd verbonden met de aanvraag. 6. Zoeken in aanvragen U kunt hier zoeken op alle velden. Tevens is het mogelijk om op verschillende woorden te zoeken in het Betreft en Zoek in notities veld. Pagina 16 van 19

17 7. Output aanvraag Als u een zoekopdracht hebt gegeven in het Aanvraag scherm dan ziet de output er zo uit. Als u dubbel klikt op status, dan zal de lijst worden geordend op Status. Dit geldt ook voor Prioriteit en Datum Tijd. Door op het aanvraagnummer te klikken, worden de detailgegevens van de aanvraag getoond in een nieuw scherm. 8. Zoeken in kennisbank Ook hier kunt u zoeken op alle velden. Tevens is het mogelijk om op meerdere woorden te zoeken in het Vraag en Zoek in notities veld. Pagina 17 van 19

18 9. Output Kennisbank Als u een zoekopdracht hebt gegeven in het kennisbank scherm dan ziet de output er zo uit. Als u dubbel klikt op status, dan zal de lijst worden geordend op Status. Dit geldt ook voor Pakket en Datum Tijd. Als u op kennisbanknummer klikt, ziet u de details. 10. Persoonlijk Profiel Hier vindt u een overzicht van uw persoonlijke gegevens zoals die bij ons in de database zijn geregistreerd. Hebt u aanvullingen of wijzigingen hierop dan ontvangen wij die graag per mail. Belangrijk Wat gebeurt er na het aanmelden van uw call? Als u uitlogt, is het voor Visma van groot belang dat u de rode met het witte rondje gebruikt (tussen het pijltje naa Pagina 18 van 19

19 rechts vindt u een rode knop). Dus, wilt u E-Services altijd verlaten via deze rode knop. Als u dit niet doet, dan blijf proces lopen. Dat heeft voor u geen gevolgen, maar hierdoor blijft de licentie die u op dat moment in gebruik heef minuten geblokkeerd en dat is nadelig voor anderen. Met vriendelijke groet, Het Visma Support Team. Pagina 19 van 19

Hoe werkt E-Services. http://www.vismaservice.nl/support

Hoe werkt E-Services. http://www.vismaservice.nl/support Hoe werkt E-Services Hieronder tonen wij u hoe u als klant van Visma via het Internet uw aanvragen kunt aanmelden en de oplossing kunt terugvinden. Om bij de Startpagina van E- Services te komen, gaat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

7x24 uur Service en Support Overeenkomst (SSO)

7x24 uur Service en Support Overeenkomst (SSO) 7x24 uur Service en Support Overeenkomst (SSO) Behorende bij levering en onderhoud van (pakketnaam) Voor akkoord: Enable-U Naam: (klant) Naam: Datum: Datum: Contactgegevens (klantnaam) Adres: (adresgegevens)

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Aanmelden Aanmelden via: Klik op Helpdesk De eerste keer komt u in het aanmeldscherm: Vul uw gebruikersnaam

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

Ordina VSM Customer Portal

Ordina VSM Customer Portal Ordina VSM Customer Portal Waarom gebruik maken van een Customer Portal U wilt de voortgang van uw meldingen (verstoringen / vragen) voor uw beheercontract(en) via een internetportaal kunnen inzien. Eventueel

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

BES Remote Install. Handleiding

BES Remote Install. Handleiding BES Remote Install Handleiding Welkom in de wereld van BlackBerry Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop. Vodafone BES Remote Install biedt installatieondersteuning op afstand, zodat u snel en makkelijk

Nadere informatie

AllSolutions Support Dienstverlening

AllSolutions Support Dienstverlening AllSolutions Support Dienstverlening Inhoud 1. Uitbreiding support services... 3 2. De dienst die bij u past... 4 2.1. Support Basis... 4 2.2. Support Plus... 5 2.3. Consultancy diensten... 6 3. Overzicht

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur Pagina 1 Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur van Rotterdam BV (hierna te noemen ) gevestigd Essebaan 65A te 2908 LJ

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Algemene Onderhoudsvoorwaarden Intermediair

Algemene Onderhoudsvoorwaarden Intermediair 1. Algemeen 1.1 Dit document beschrijft de dienstverlening en de gebruikersondersteuning die, bij afname van Licentienemer, geleverd wordt door gevestigd aan de Willem Dreeslaan 432 te (2729 NK) Zoetermeer,,

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Als er een probleem is met uw levering.

Als er een probleem is met uw levering. Als er een probleem is met uw levering. Het kan helaas voorkomen dat er een probleem is uw levering. Dat is uiteraard vervelend en moet worden opgelost. Door u keuze voor SAFE kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Handleiding Softbrick Service Desk voor klanten

Handleiding Softbrick Service Desk voor klanten Handleiding Softbrick Service Desk voor klanten Document versie: 1.2 Auteur: Softbrick BV Datum: 30-11-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Softbrick Service Desk Website... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Inloggen...

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect. Rabo Corporate Connect

Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect. Rabo Corporate Connect Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect Rabo Corporate Connect Log in op Rabo Corporate Connect 1. Ga naar www.rabobank.com/corporateconnect* 2. Klik op de knop Inloggen. U komt nu op de inlogpagina

Nadere informatie

Hoe kan ik de rechten van mijn opdrachtgevers beheren en gegevens van mijn opdrachtgevers wijzigen op Mijn Gegevensdiensten?

Hoe kan ik de rechten van mijn opdrachtgevers beheren en gegevens van mijn opdrachtgevers wijzigen op Mijn Gegevensdiensten? Voor de beheerder bij de intermediair: Hoe kan ik de rechten van mijn opdrachtgevers beheren en gegevens van mijn opdrachtgevers wijzigen op Mijn Gegevensdiensten? U heeft met de handleiding Hoe krijg

Nadere informatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie Handleiding GVV-web medewerker Locatie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Zoeken reiziger 4 2 Muteren reiziger 4 2.1 Acties 5 3 Opvragen gegevens reiziger 6 3.1 Personalia 6 3.2 Mutaties 7 3.3 Dagelijkse planning

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel April 2016 Inhoud Handleiding Huize Rosa Tag als betaalmiddel... 3 Manieren van Opwaarderen eerste keer... 3 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa...

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Januari 2017 Inhoud Handleiding Elde-Pas als betaalmiddel... 3 1 Opwaarderen van uw Elde-Pas... 3 Stap 1: De website... 3 Stap 2: Registratie...

Nadere informatie

Support & Tickets. Cadac Group. Create, manage & share digital design information. Nieuw Eyckholt DJ Heerlen Nederland

Support & Tickets. Cadac Group.  Create, manage & share digital design information. Nieuw Eyckholt DJ Heerlen Nederland Support & Tickets Cadac Group Nieuw Eyckholt 282 6419DJ Heerlen Nederland Tel. +31 88 9322301 Fax +31 45 4001001 Create, manage & share digital design information. Inhoudsopgave 1 Registreren... 3 2 Indeling

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Handleiding. Support & Helpdesk

Handleiding. Support & Helpdesk Handleiding Support & Helpdesk Inhoudsopgave Handleiding... 1 Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Wat is de Techtwo helpdesk?... 3 Waarom gebruikt Techtwo deze helpdesk?... 3 Waarom deze handleiding?...

Nadere informatie

VanMeijel supportsysteem

VanMeijel supportsysteem van meijel automatisering bv duit 8 8305 BB Emmeloord t 0527 61 46 67 e info@vanmeijel.nl vanmeijel.nl VanMeijel supportsysteem Tips voor optimaal gebruik BTW NL0088.65.279.B01 IBAN NL45 RABO 0112528945

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Server Back-up Online

Veelgestelde vragen Server Back-up Online Veelgestelde vragen Server Back-up Online Welkom bij de Veel gestelde vragen Server Back-up Online van KPN. Geachte Server Back-up Online gebruiker, Om u nog sneller te kunnen helpen zijn veel problemen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Handleiding Postersite EHBO Santpoort.

Handleiding Postersite EHBO Santpoort. Handleiding Postersite EHBO Santpoort. Inhoud: 1. Account aanmaken 2. Inloggen 3. Account gegevens wijzigen 4. Aan en afmelden evenementen 5. Overige tabbladen 6. Problemen 1. Account aanmaken Wanneer

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal)

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal) Handleiding AVANCE Service desk (ticketing portal) 1 Inleiding 1 De Avance service desk is beschikbaar voor het verhelpen van storingen, het dagelijks beheer en ondersteuning bij het gebruik van computers.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

Installatie handleiding Basware Virtual Printer

Installatie handleiding Basware Virtual Printer P a g i n a 1 Installatie handleiding Basware Virtual Printer P a g i n a 2 Welkom bij Basware Virtual Printer Basware Virtual Printer is een dienst voor het versturen van elektronische facturen aan uw

Nadere informatie

Net2 Anywhere - Installatie

Net2 Anywhere - Installatie Anywhere - Installatie Wat is Anywhere? Anywhere is een reeks van applicaties die gebruik maken van het internet om extra functies toe te voegen aan uw toegangscontrolesysteem. De beveiligde webserver

Nadere informatie

Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs

Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs De portal maakt het mogelijk om te allen tijde via internet in te kunnen loggen op het OMOnetwerk. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende intranetsites

Nadere informatie

Handleiding CustomerPortal

Handleiding CustomerPortal T +31 [0] 74 7620 200 F +31 [0] 74 7620 201 E info@alientrick.com W www.alientrick.com Rabo 13.75.68.266 KvK 08197974 VAT NL8201.96.642B01 IBAN NL54RABO0137568266 Handleiding CustomerPortal In de komende

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1

INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1 INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1 2015 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Securitas Alarm App Klantmanual

Securitas Alarm App Klantmanual Securitas Alarm App Klantmanual Auteur : Securitas Versie : 1.0 Datum : 03-07-2015 Inhoud Inleiding...2 1. Registratie...3 2. Functionaliteit...6 2.1 Status...7 2.2 Alarm...8 2.3 Schakeltijd... 10 2.4

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Het volgende scherm verschijnt indien u de gegevens correct heeft ingevuld.

Het volgende scherm verschijnt indien u de gegevens correct heeft ingevuld. Handleiding 1/18 Mijn NTI 3 Mijn startpagina... 4 Het tabblad mijn gegevens.... 4 Het tabblad Mijn Studieoverzicht... 5 Een digitaal examen boeken:... 7 Een praktijkdag boeken... 10 Uw opleiding verlengen:...

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad. Installatie- en activeringsprocedure

Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad. Installatie- en activeringsprocedure Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad Installatie- en activeringsprocedure Versie: 3.1 Datum: 28 januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3-1. Systeemeisen... - 3-2. Installatie van de software

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen, uitloggen en wachtwoord... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident in behandeling

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2015

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect. Rabo Corporate Connect

Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect. Rabo Corporate Connect Gebruikershandleiding Rabo Corporate Connect Rabo Corporate Connect Versie januari 2017 Log in op Rabo Corporate Connect 1. Ga naar www.rabobank.com/corporateconnect* 2. Klik op de knop Inloggen. U komt

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de SVB-BGT Ideawall

Handleiding voor het gebruik van de SVB-BGT Ideawall Handleiding voor het gebruik van de SVB-BGT Ideawall Inhoud Inleiding... 1 Ideawall activeren... 1 Opstarten... 1 Inloggen... 2 Registreren... 2 Taakbalk... 2 De Forums... 2 De Topics... 3 Uw stem uitbrengen

Nadere informatie

Service portaal. Handleiding voor klanten

Service portaal. Handleiding voor klanten Service portaal Handleiding voor klanten Inhoud... 1 Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toegang... 3 3. Servicedesk... 4 3.1. Indienen van een vraag...4 3.2. Indienen van een incident...4 4. Ontwikkeling...

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q3-02 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2015 Van Brug Software B.V. Niets uit deze

Nadere informatie