Onderzoeksfiche nr. e00464.pdf. 1. Referentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksfiche nr. e00464.pdf. 1. Referentie"

Transcriptie

1 1. Referentie Referentie Stevens, F., De Groof, S. Elchardus, M., Laurijssen, I., Smits, W. (2006) Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren Nieuwe analyses. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR. Taal Nederlands ISSN / Publicatievorm Onderzoeksrapport 2. Abstract De centrale vraag in dit onderzoeksproject is welke rol de commercialisering van de leefwereld van jongeren speelt in de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk in het jeugdwerk te doen. Om deze vraag te beantwoorden werd eerst een literatuurstudie uitgevoerd en werden secundaire analyses op bestaande databanken uitgevoerd. Omdat de centrale vraag hierdoor niet volledig genoeg kon worden beantwoord, werd een nieuw onderzoek opgestart onder jongeren tussen 18 en 23 jaar, waarvan je hier de neerslag kan vinden. Om te weten wie aan vrijwilligerswerk doet en wie werkt als jobstudent wordt een profielschets gemaakt van jongeren die vrijwilliger zijn in het jeugdwerk, en van de vrijwilligers in het jeugdwerk. Verschillende in de literatuur vernoemde drempels en stimulansen om vrijwilligerswerk te doen worden onderzocht. Een eerste in de literatuur aangehaalde drempel is een verandering in de motivatie van vrijwilligers die tot nieuwe vormen van engagement leidt: in plaats van lange engagementen, gebaseerd op levensbeschouwing of familietraditie, zouden jongeren vooral kortstondige engagementen opnemen die eerder in verband staan met zelfrealisatie dan met traditionele en ideologische motivering. Een tweede drempel die wordt onderzocht is tijdsgebrek. In het onderzoek wordt zowel gekeken naar de eigen inschatting van de tijd besteedt aan studeren en/of werken, de implicaties van de overgang naar hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt als naar de subjectieve gevoelens van tijds- en studiedruk. Deze twee eerste drempels brengen ons bij een eerste opvatting van commercialisering van de leefwereld: de concurrentie met andere activiteiten. Een derde drempel die wordt aangehaald zijn hervormingen in het hoger onderwijs. Vooral de studiekost en hoe deze wordt betaald wordt hier nagegaan. Enkele kleinere drempels worden eveneens onderzocht: een gebrek aan zelfvertrouwen, de kosten van vrijwilligerswerk, negatieve druk van leeftijdsgenoten, en een veranderde houding van gebruikers van het jeugdwerk. Daarmee duikt een tweede invulling van het begrip commercialisering van de leefwereld op: het doordingen van marktrelaties in steeds meer levensdomeinen. Een derde piste is commercialisering onderzoeken via het bestedingspatroon van jongeren. Als dit bestedingspatroon gericht is op de aankoop van consumptiegoederen, entertainment en een bepaalde levensstijl, kan dit leiden tot een hogere geldnood, waardoor jongeren geneigd zijn om vaker vakantiewerk te verrichten. 3. Trefwoorden Thema( s) Trefwoord(en) Samenleving & politiek, werk. Participatie, studentenarbeid. 4. Onderzoeker Opdrachtgever Onderzoeker(s) Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Frank Stevens Saskia De Groof Mark Elchardus Ilse Laurijssen 1

2 5. Onderzoeksvraag Wendy Smits Onderzoeksgroep TOR Vakgroep Sociologie Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ Onderzoeksvraag Wat is het profiel van de jobstudent en wat is het profiel van de vrijwilliger in het jeugdwerk? Wat zijn de drempels en stimulansen om vrijwilligerswerk in het jeugdwerk te verrichten? Welke rol speelt de commercialisering van de leefwereld van jongeren in hun deelname aan vrijwilligerswerk in het jeugdwerk? Hypothesen / 6. Methode Onderzoeksmethode Onderzochte groep Bereik Op basis van een literatuurstudie en secundair onderzoek van bestaande databanken werd een vragenlijst opgesteld om door middel van een kwantitatieve schriftelijk surveyonderzoek de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De steekproef bestaat uit 1363 jongeren tussen 18 en 23 jaar uit het Vlaamse gewest en is representatief. Regionaal (Vlaanderen) 7. Resultaten Studentenarbeid Profiel jobstudent Profiel vrijwilliger Meer dan 86% van de scholieren en studenten tussen 18 en 263 jaar werkt tijdens de vakantie en/of klust bij. Meer dan de helft van de werkende studenten doet dit zowel in de zomervakantie als tijdens het schooljaar. Een derde werkt uitsluiten tijdens de zomervakantie. Gemiddeld werken of klussen studerenden 31 dagen op een jaar. Als we enkel de werkende scholieren en studenten in beschouwing nemen komt dit gemiddelde op 42 dagen. Er kunnen op basis van motivatie om te werken drie groepen worden onderscheiden. De eerste groep werkt om te kunnen reizen of sparen. Een tweede groep heeft extra financiële motivaties zoals het betalen van gsm, internet, auto, De derde groep vernoemt een bijkomende instrumentele reden om te gaan werken, zoals het staat goed op je cv, werkervaring, De meeste studerenden die niet werken als jobstudent doen dit om hun studies niet in gevaar te brengen. Er zijn geen grote verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen de verschillende groepen jongeren. Studenten uit het hoger onderwijs buiten de universiteit werken wel iets vaker tijdens de zomermaanden dan scholieren uit het secundair onderwijs. Deze werken wel iets vaker tijdens het schooljaar. Dit heeft voor een deel te maken met de oververtegenwoordiging van BSO scholieren met schoolse achterstand in deze leeftijdscategorie. Studenten en scholieren met schoolse achterstand participeren vaker aan de arbeidsmarkt, dit vertaalt zich echter niet in een langere tewerkstellingsduur. De laagste participatiecijfers vinden we bij mannelijke universiteitsstudenten. In het algemeen participeren meisjes ook vaker aan de arbeidsmarkt dan jongens, vooral in het weekend. Deze verschillen in arbeidsmarktparticipatie vertalen zich echter niet in verschillen in duur van tewerkstelling. Naar sociale achtergrond en al dan niet op kot zitten zijn geen verschillen in arbeidsmarktparticipatie waar te nemen. Studenten die niet op kot zitten werken gemiddelde echter wel langer dan kotstudenten. Studerenden die instaan voor de financiering van hun studies hebben vaker een job tijdens het schooljaar dan jongeren waarvan jongeren alle kosten dragen. Een kwart van de 18 tot 23-jarigen is op het moment van bevraging lid van het jeugdwerk, 2

3 in het jeugdwerk Drempels en stimulansen voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en een op vier van deze jongeren doet of deed vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Zes op tien van de 18 tot 23-jarigen is ooit wel eens lid geweest van het jeugdwerk. Gemiddeld spenderen 18- tot 23-jarigen 1 uur en 48 minuten per week aan het jeugdwerk. Bij actieve leden loopt dit op tot 5 uur 11 minuten, en bij vrijwilligers tot 6 uur en 29 minuten. Verschillen in participatie aan het jeugdwerk zijn er niet naar geslacht. Naar sociale achtergrond zijn er wel verschillen, vooral het opleidingsniveau van de ouders speelt een belangrijke rol. Jongeren waarvan ten minste een van beide ouders een diploma hoger onderwijs heeft, nemen meer deel aan het jeugdwerk en nemen meer vrijwilligerswerk op. Jongeren waarvan beide ouders werken zijn eveneens meer lid van het jeugdwerk en stromen vaker door naar ene leidinggevende functie, dan jongeren waarvan een van beide ouders niet werkt. Rekening houdend met al dan niet werken van jongeren verdwijnt dit verschil echter: werkende jongeren zijn minder lid van het jeugdwerk dan studerende jongeren. Onder werkende jongeren neemt de bereidheid om deel te nemen aan het jeugdwerk af, als de leeftijd toeneemt. Gecontroleerd voor al dan niet werken verdwijnt dit leeftijdsverschil. Kotstudenten nemen iets meer deel aan het jeugdwerk. Leerlingen en studenten met schoolse achterstand zijn niet minder lid van het jeugdwerk. Rekening houdend met het studieniveau van de jongeren zijn e rook geen verschillen in de opname van vrijwilligerstaken. Jongeren die meebetalen voor hun studies zijn iets minder lid van het jeugdwerk en doen iets minder aan vrijwilligerswerk dan studerenden die dit niet doen. Rekening houdend met de achtergrondkenmerken verdwijnt dit kleine verschil echter. Lidmaatschap van het jeugdwerk verschilt niet volgens het opleidingsniveau van de jongere zelf. Dit is wel het geval in het opnemen van vrijwilligerswerk. Jongeren met een diploma hoger onderwijs nemen doen vaker aan vrijwilligerswerk dan anderen. Nieuwe motivatiestructuur onder vrijwilligers De belangrijkste redenen om vrijwilligerswerk te doen, is de dat het de mogelijkheid boedt nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe mensen te leren kennen, vaardigheden verder uit te bouwen en mensen beter te leren kennen. Dit kan worden omschreven als leefwereldverbreding en verdieping. Acht tot negen op tien vrijwilligers zien dit als een belangrijke reden voor hun engagement. Als we deze redenen interpreteren als zelfontplooiing en -realisatie, kan gesteld worden dat er sprake is van een nieuwe vrijwilliger Traditionele, ideologische en instrumentele redenen worden veel minder vernoemd. Voor een tot drie op tien vrijwilligers zijn dit belangrijke motivaties. Het idee van de nieuwe vrijwilliger vat echter niet helemaal de motivaties van de jongeren, aangezien de jongeren gemiddeld 5,6 jaar lid zijn of waren van het jeugdwerk. Dit is niet echt kort engagement. Het idee van jeugdwerk als lichte gemeenschap, waarin gelijkgestemden elkaar weten te vinden en een vriendschapsband opbouwen die loyaliteit creëert, lijkt beter te passen. Tijdsgebrek Drie kwart van de vrijwilligers is wel eens genoodzaakt om een activiteit van het jeugdwerk op te geven omdat zijn of haar vrijwillig engagement in conflict kwam met zijn of haar studies of werk. Drie op tien vrijwilligers hebben om deze redenen wel eens verzaakt aan een vorming. De tijd gespendeerd aan studeren of betaald werk vormt echter geen drempel om al dan niet vrijwilliger te zijn in het jeugdwerk, net zoals tijdsdruk of studiedruk. Studiedruk speelt wel een rol in het al dan niet werken als jobstudent. Studerenden met een hogere studiedruk, nemen minder vaak deel aan de arbeidsmarkt. Transities in de levensloop zijn relevant bij de beslissing het engagement in het jeugdwerk al dan niet door te zetten. Ook dit moet echter gerelativeerd worden, aangezien zes op tien jongeren met jeugdwerk stopten voor ze begonnen zijn aan d etransitie naar hoger onderwijs en/ of arbeidsmarkt. Deze transities spelen dus vooral een rol bij jongeren die lid zijn van het jeugdwerk na 18 jaar. Bij een op drie jongeren valt de beslissing om te stoppen met het jeugdwerk ongeveer samen met de stap naar het hoger onderwijs. Bij een op vier valt deze beslissing samen met de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Bij studenten die beide stappen maken, valt vooral de stap naar de arbeidsmarkt samen met het stoppen van jeugdwerk. Hoe langer een werkende jongere actief is op de arbeidsmarkt, hoe minder deze jongeren vrijwilliger zijn in het jeugdwerk. Vrijwilligerswerk in het jeugdwerk maakt deel uit van een actief vrijetijdspatroon, zeker onder studerenden. Werkenden hebben in vergelijking met studerende jongeren minder vrije tijd, wat harde keuzes in de vrijetijdsbesteding betekent bij deze overgang. Voor 3

4 sommigen is dit het opgeven van hun inzet in het jeugdwerk. De rol van het hoger onderwijs In het buitenland verklaart men de hoge arbeidsmarktparticipatie onder studenten door het feit dat ze in toenemende mate zelf moeten instaan voor hun studiefinanciering. In Vlaanderen is dit fenomeen echter nog niet zo wijdverbreid: 15% van de studerenden staat deels in voor de financiering van de eigen studies. Voor de vrijwillige inzet in het jeugdwerk schuilt hierin een potentieel gevaar indien dit fenomeen zich zou uitbreiden: de studerenden die zelf en deel van hun studies bekostigen werken langere periodes, participeren minder vaak aan jeugdwerk en nemen iets minder vaak vrijwilligerswerk op. De meeste studerenden uit het hoger onderwijs actief in het vrijwilligerswerk zeggen dat de semestrialisering weinig problemen oplevert voor hun organisaties, omdat ze hun engagement verder zetten tijdens de examens of omdat oud-leiding of andere leidinggevenden worden ingeschakeld om de werking te garanderen. Een op vijf vrijwilligers stelt dat deze hervorming voor hem leidt tot een gedeeltelijke of gehele stopzetting van de werking tijdens de maand januari. Commercialisering van de leefwereld Andere drempels Belangrijke motieven om niet langer deel te nemen aan het jeugdwerk van organiserende leden zijn dat het moeilijk te combineren valt met studies, werken, of relatie. Een ander veelvoorkomend motief is dat men iets anders wou doen. Bij jongeren die actief lid waren spelen eerder motieven van een zekere vermoeidheid met het jeugdwerk. Jongeren die nooit in het jeugdwerk waren geven aan dat dit komt omdat ze er geen behoefte aan hebben. Opnieuw zien we hier dat het opleidingsniveau van de ouders de belangrijkste rol speelt in het al dan niet deelnemen aan het jeugdwerk. Als dit wat breder wordt gezien kan dit worden geplaatst in een drempel om tot vrijwilligerswerk te komen. De eerste drempel is dat het jeugdwerk haar relevantie weet aan te tonen aan de jongeren zelf. Niet alle jongeren worden door het jeugdwerk bereikt, en deze selectie is niet sociaal neutraal. Het binnendringen van commerciële relaties binnen het vrijwilligerswerk, zolas bijvoorbeeld de opstelling van ouder als consumenten van jeugdwerk, zou kunnen leiden tot ontmoediging bij vrijwilligers. Er is enige ontevredenheid over de maatschappelijke steun, maar er is geen significant verband te leggen met het stoppen met vrijwilligerswerk. Er kunnen naast drempels ook stimulansen in het leven van jongeren zijn om vrijwilliger in het jeugdwerk te zijn. Er wordt in deze studie vooral gekeken naar de relatie tussen het sociaal netwerk en participatie. Iemand in de directe omgeving hebben die vrijwilligerswerk doet blijkt een belangrijke stimulans te zijn om zelf vrijwilligerswerk uit te voeren. In de literatuur werden drie definities voor commercialisering van de leefwereld gevonden, waarvan er twee aan bod kwamen bij het onderzoeken van de drempels en stimulansen voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. De eerste definitie van commercialisering is het groter aanbod aan vrijetijdsbestedingen als concurrentie voor de vrijwilligerssector, en het gebruik van dit commerciële aanbod door jongeren. Van een echte concurrentie van andere activiteiten leek niet echt sprake, het lijkt eerder dat de accumulatie van activiteiten in de vrije tijd gepaard gaande met transities in het leven zoals gaan studeren of gaan werken noopt tot een keuze voor het al dan niet vrijwilliger blijven. Een tweede definitie is het doordringen van marktrelaties in steeds meer levensdomeinen, waaronder het vrijwilligerswerk. De eventuele onvrede met de maatschappelijke steun voor het jeugdwerk bleek echter geen rol van betekenis te spelen in de beslissing om al dan niet vrijwilliger in het jeugdwerk te blijven. De derde definitie van commercialisering van de leefwereld duidt op de grotere nood aan financiële middelen bij jongeren. Deze wordt empirisch getoetst door het bestedingsgedrag te analyseren. Studerende jongeren beschikken op jaarbasis gemiddeld over 3022,20 euro aan zakgeld, geld verdiend uit arbeid en occasioneel geld (zoals nieuwjaarsgeld). Naar inkomstenbron opgesplitst krijgen 18- tot 23-jarige scholieren en studenten gemiddeld 25,7 euro per week aan zakgeld. Slechts 85,4%van hen ontvangt zakgeld, zodat het gemiddelde van diegenen die het wel krijgen beduidend hoger is, namelijk 30 euro. Gemiddeld krijgen studerenden gemiddeld 509 euro per jaar aan occasioneel geld. Slechts 2% van de bevraagden krijgt geen occasioneel geld. Verder verdienen scholieren en studenten 4

5 gemiddeld 1165 euro per jaar via vakantiewerk. Meer dan de helft van hen verdient zo tussen de 751 en 1750 euro per jaar. De uitgavenposten die 18-tot 23-jarigen het minst zelf hebben of moeten betalen zijn de kosten van studies, internetaansluiting, reizen, sigaretten, cd s en kledij. Als ze deze uitgavenposten hebben, worden er wel aanzienlijke bedragen aan gespendeerd. Gemiddeld besteden 18- tot 23-jarigen 315 euro per maand. Hiervan gaat 66 euro naar uitgaan, 60 euro naar de eigen wagen of vervoer, iets meer dan 50 euro aan schoenen of kledij, en net iets meer dan 40 euro aan eten buitenshuis. GSM en reizen zijn goed voor ongeveer 30 euro per maand, en aan cd s dvd s en games besteden ze gemiddeld 15 euro per maand. Verschillen tussen bestedingspatronen tussen vrijwilligers uit het jeugdwerk en jongeren die geen vrijwilliger zijn, en tussen studerenden met en zonder vakantiejob bestaan wel, maar zijn gering en verwaarloosbaar. Een nood aan geld zet jongeren toch aan om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Meer dan 96% van de studerenden die deelnemen aan de arbeidsmarkt geven financiële motivaties op. Naarmate jongeren meer uitgavenposten hebben, participeren ze ook meer op de arbeidsmarkt. Daarnaast hangt de hoeveelheid uitgavenposten samen met de hoeveelheid zakgeld van studerenden: hoe meer zakgeld, hoe meer uitgavenposten. Dit verband kan geduid worden vanuit twee perspectieven: enerzijds dit van de commercialisering van de leefwereld, anderzijds het perspectief van het financieel onafhankelijk worden. Vanuit het perspectief van de commercialisering van de leefwereld kan men redeneren dat jongeren met meer zakgeld een consumptiepatroon ontwikkelen dat leidt tot meer consumeren. Vanuit het perspectief van de financiële onafhankelijkheid geven de ouders hun kinderen meer zakgeld om hen financiële onafhankelijkheid aan te leren. Ze betalen dan wel minder voor allerlei dagdagelijkse onkosten. Deze beide benaderingen zijn even valide, en tonen aan dat er een zwakheid schuilt in de these van de commercialisering van de leefwereld. Een tweede lacune is dat commercialisering zou leiden tot een toename van studentenarbeid en een geringere deelname aan vrijwilligerswerk. Dit onderzoek wijst er echter op dat jongeren die studentenarbeid verrichten, actiever zijn in het vrijwilligerswerk dan anderen. Niet alleen het verenigingsleven, maar ook betaald werk maakt deel uit van een actieve levensstijl. Een laatste opmerking is dat een groep scholieren en studenten is die vooral tijdens de weekends werken en een verlaagde kans hebben om deel te nemen aan het jeugdwerk. Het gaat hier vooral om meisjes, jongeren met een schoolse achterstand en waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft. De andere groep studenten, die even vaak in het weekend werkt, heeft echter geen verminderde kans op vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. 8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek Stevens, F. (2007), Want het leven is meer dan geld verdienen alleen. In: Burms, S. & Jacobs, K. (red.), Smakers, jongeren en cultuur 2006, CJP & Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen., Brussel, 2007: Stevens, F. (2007), Jobstudenten en jeugdwerk: feiten en fictie. In: Krax, vakblad van het jeugdwerk., 2007, 7, 1: Stevens, F. (2006), Alles voor geld? Vakantiewerk niet nefast voor vrijwilligerswerk. In: Weliswaar, 2006, december, 73:

Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Nieuwe analyses.

Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Nieuwe analyses. Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR TOR2006/15 Pleinlaan 2 1050 Brussel http://www.vub.ac.be/tor Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld

Nadere informatie

Diversiteit, hoger onderwijs, interculturaliteit, kansenongelijkheid, secundair onderwijs, schoolloopbanen

Diversiteit, hoger onderwijs, interculturaliteit, kansenongelijkheid, secundair onderwijs, schoolloopbanen 1. Referentie Referentie Duquet, N., Glorieux, I., Laurijssen, I. & Van Dorsselaer, Y. (2006). Wit krijt schrijft beter. Schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld. Antwerpen Apeldoorn: Garant. Taal

Nadere informatie

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO.

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. 1. Referentie Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. Taal Nederlands ISBN - ISSN / Publicatievorm onderzoeksrapport 2. Abstract In dit onderzoek, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1 Studentenstudie Randstad 2012 studenten aan het werk Studentenstudie 2012 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 4 2. resultaten p. 5 2.1. werken

Nadere informatie

Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009.

Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009. 1. Referentie Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009. Taal Nederlands ISBN ISSN 9789044124828 Publicatievorm

Nadere informatie

Onderzoeksfiche e00032.pdf. 1. Referentie

Onderzoeksfiche e00032.pdf. 1. Referentie 1. Referentie Referentie Verhoeven, J.C., Stassen, K., Devos, G. & Warmoes, V. (2003). Ouders op school en thuis. Onderwijskundig onderzoek in opdracht van de Vlaamse Minister van onderwijs en vorming.

Nadere informatie

Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep. Pleinlaan

Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep. Pleinlaan Pleinlaan Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep 1050 Brussel 2 TOR TOR2005/45 http://www.vub.ac.be/tor Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20 Inhoud Praten over geld 5 Betaalkaart 3 3 Smartphone 7 4 5 Verzekeringen 3 6 Immo 35 7 Extra informatie 37 Sparen 0 Opzet van het onderzoek maart 06 - Dit onderzoek zoomt in op hoe binnen het gezin wordt

Nadere informatie

Sociale ongelijkheid in participatie en kansengroepen

Sociale ongelijkheid in participatie en kansengroepen Sociale ongelijkheid in participatie en kansengroepen Overzicht sessie sociale ongelijkheid en kansengroepen Definitie van kansengroepen Onderzoeksmethoden Participatiesurvey: kansengroepen worden moeilijk

Nadere informatie

Time to leave: loopbaanonderbrekers onder de loep

Time to leave: loopbaanonderbrekers onder de loep Time to leave: loopbaanonderbrekers onder de loep Desmet, B., Glorieux, I. & Vandeweyer, J. 2007. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel. 1 In onze samenleving kampen

Nadere informatie

Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer

Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer Gezin en arbeid Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer Veranderingen in de tijdsbesteding van mannen en vrouwen tussen 1999 en 2004 Het onderzoek Tijdsbesteding van de Vlamingen: een tijdsbudgetonderzoek

Nadere informatie

Factsheet Financieel gedrag van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs

Factsheet Financieel gedrag van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs Contacten: Ilse Cornelis, onderzoeker Cebud i.cornelis@thomasmore.be 0485 18 92 60 Bérénice Storms, onderzoeksleider Cebud Berenice.Storms@thomasmore.be Esther Geboers, coördinator Cebud Esther.Geboers@thomasmore.be

Nadere informatie

Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR2006/16

Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR2006/16 http://www.vub.ac.be/tor Pleinlaan 1050 Brussel 2 Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR2006/16 Technisch verslag van het onderzoeksproject: Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk

Nadere informatie

s t Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, december 2009 u d i e Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Kind en geld 4. Zakgeld (bedrag, bron, gebruik) 5. Studentenjob (periodes, gebruik van het

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Sociale ongelijkheid in participatie en kansengroepen

Sociale ongelijkheid in participatie en kansengroepen Sociale ongelijkheid in participatie en kansengroepen Overzicht sessie sociale ongelijkheid en kansengroepen Definitie van kansengroepen Onderzoeksmethoden Participatiesurvey: kansengroepen worden moeilijk

Nadere informatie

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20 Inhoud Praten over geld 5 2 Betaalkaart 3 3 Smartphone 7 4 5 Verzekeringen 3 6 Immo 35 7 Extra informatie 37 Sparen 20 2 Opzet van het onderzoek maart 206 - Dit onderzoek zoomt in op hoe binnen het gezin

Nadere informatie

Doe mee! 3 maart 2011

Doe mee! 3 maart 2011 Over ouderen en maatschappelijke participatie 3 maart 2011 Dominique Verté, Sarah Dury, Liesbeth De Donder, Tine Buffel, Nico De Witte In samenwerking met 2 Inleiding 3 1. Inleiding Doel De mate en de

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht Tweede luik "Het verschil in schools presteren tussen jongens en meisjes" (literatuurstudie en emprirsche studie) (Jan Van Damme & Agnes De Munter- K.U.Leuven) 1. Welke sekseverschillen in prestaties?

Nadere informatie

Onderzoeksfiche i00240.pd. 1. Referentie

Onderzoeksfiche i00240.pd. 1. Referentie 1. Referentie Referentie Coppieters, P., H. Creten, Glorieux, I., Lanckweerdt, P., Laurijssen, I., Omey, E., Pustjens, H., Schatteman, T., Van de Velde, V., Van Damme, J., Van Der Hallen, P., Van Trier,

Nadere informatie

Tijdsbesteding van de Belgen. Resultaten van het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek 2013

Tijdsbesteding van de Belgen. Resultaten van het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek 2013 Tijdsbesteding van de Belgen Resultaten van het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek 2013 Tijdsbestedingsonderzoek TBO 13 Uitgevoerd door AD Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie Ondersteuning,

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen en figuren 13. Lijst van gebruikte afkortingen 25. Inleiding Jongeren en hun (gezins)relaties 31

Inhoud. Lijst van tabellen en figuren 13. Lijst van gebruikte afkortingen 25. Inleiding Jongeren en hun (gezins)relaties 31 Inhoud Lijst van tabellen en figuren 13 Lijst van gebruikte afkortingen 25 Inleiding 27 1. Jongeren en hun (gezins)relaties 31 Tom Boonaert en Filip Coussée 1. Inleiding 31 2. Jongeren en hun gezin 31

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2013. studenten aan het werk. Studentenstudie 2013 1

Studentenstudie Randstad 2013. studenten aan het werk. Studentenstudie 2013 1 Studentenstudie Randstad 2013 studenten aan het werk Studentenstudie 2013 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 4 2. resultaten p. 5 2.1. jongeren

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 2010 bestaat uit 10772 leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs tot het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie Algemeen De studie Jongeren en Gezondheid maakt deel uit van de internationale studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), uitgevoerd onder toezicht van

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Actief ouder worden: meer dan sportelen. Prof. Dr. Anja Declercq UDL Kortrijk, 27 februari 2014

Actief ouder worden: meer dan sportelen. Prof. Dr. Anja Declercq UDL Kortrijk, 27 februari 2014 Actief ouder worden: meer dan sportelen Prof. Dr. Anja Declercq UDL Kortrijk, 27 februari 2014 De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is de vergrijzing iets dat louter negatief is?

Nadere informatie

PERSBERICHT Tijdsbestedingsonderzoek TOR13

PERSBERICHT Tijdsbestedingsonderzoek TOR13 PERSBERICHT Tijdsbestedingsonderzoek TOR13 Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel VUB BRUSSEL Tussen januari 2013 en februari 2014 hield een steekproef van 3.260 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar

Nadere informatie

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Luk Bral en Guy Pauwels Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Context Opzet Evolutie informele contacten, lidmaatschap

Nadere informatie

Dit rapport behandelt de meervoudige verhouding tussen criminaliteit enerzijds en

Dit rapport behandelt de meervoudige verhouding tussen criminaliteit enerzijds en Samenvatting Dit rapport behandelt de meervoudige verhouding tussen criminaliteit enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds. In aanvulling op de bestaande literatuur over mogelijke

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, mei 2006

s t u d i e Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, mei 2006 s t u d i e Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, mei 2006 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Zakgeld (bedrag, bron, aanwending) 4. Studentenjob (perioden, aanwending en gebruik van het verdiende

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere Inleiding Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van de 20 e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007)

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Ilse Laurijssen & Ignace Glorieux Onderzoeksgroep TOR - Vrije Universiteit Brussel Studiedag SSL: 'Hoger onderwijs: kiezen en winnen? X www.steunpuntssl.be

Nadere informatie

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan Loopbanen De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan Penne, K., & Bourdeaudhui, R. (2015). De competentieportfolio van de Vlaamse

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie Algemeen De studie Jongeren en Gezondheid maakt deel uit van de internationale studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), uitgevoerd onder toezicht van

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

SoCiuS-onderzoek. van participanten aan sociaal-cultureel volwassenenwerk. Programma. Programma. Samenvatting

SoCiuS-onderzoek. van participanten aan sociaal-cultureel volwassenenwerk. Programma. Programma. Samenvatting Programma Onderzoek Onderzoek in opdracht in opdracht van van SoCiuS, SoCiuS, Steunpunt Steunpunt voor voor Sociaal- Sociaal- Cultureel Cultureel Volwassenenwerk Volwassenenwerk vzw, vzw, met met de steun

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2015

Jeugdbeleidsplan 2015 Jeugdbeleidsplan 2015 Beleidsuitgangspunten: Dit beleidsplan sluit aan bij het beleidsplan van de PGV, waarnaar hier kortheidshalve verwezen wordt. Kernwoorden zijn: Verwelkomen, delen, voeden en vieren.

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Verleun, A., Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN Frederik Heylen Jan Beyers Te gebruiken referentie: HEYLEN F. & BEYERS J. (2016). MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË: EERSTE RESULTATEN. UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Hoger onderwijs als investering, consumptie of aanpassing aan sociale normen: gevolgen voor onderwijsmismatch bij hoger opgeleiden

Hoger onderwijs als investering, consumptie of aanpassing aan sociale normen: gevolgen voor onderwijsmismatch bij hoger opgeleiden Hoger onderwijs als investering, of aanpassing aan sociale normen: gevolgen voor onderwijsmismatch bij hoger opgeleiden Sana Sellami (KU Leuven Campus Brussel / Dept Alg. Ec., UA) Dieter Verhaest (KU Leuven

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

De motivatie van animatoren in het speelpleinwerk

De motivatie van animatoren in het speelpleinwerk De motivatie van animatoren in het speelpleinwerk Gerd Vanmeenen Een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de licentiaatsverhandeling : Vrijwilligerswerk op het speelplein. Een verkennend

Nadere informatie

Symposium Zorg en onderwijs. Annemarie Tadema 8 april 2008

Symposium Zorg en onderwijs. Annemarie Tadema 8 april 2008 Symposium Zorg en onderwijs Annemarie Tadema 8 april 2008 Aanleiding onderzoek Burgerschapsparadigma: participeren in de samenleving KDC: segregatie Onderwijs: integratie/ inclusie Wet op de leerlinggebonden

Nadere informatie

TTALIS. Maatschappelijke waardering door de ogen van de. leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken

TTALIS. Maatschappelijke waardering door de ogen van de. leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken Maatschappelijke waardering door de ogen van de TTALIS leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken Bevindingen uit de Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2013 IN FOCUS Faculteit

Nadere informatie

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving bij Jongeren in Limburg

Gezondheidsbeleving bij Jongeren in Limburg Gezondheidsbeleving bij Jongeren in Limburg Enkele resultaten uit het Euregionaal jongerenonderzoek 08 rond welbevinden en zelfdoding bij Limburgse jongeren 3de en 5de jaar GSO/2de tot 5de jaar BuSO Ellen

Nadere informatie

Jong Volwassenen. Een behoud voor de hockeysport. De samenvatting

Jong Volwassenen. Een behoud voor de hockeysport. De samenvatting Jong Volwassenen Een behoud voor de hockeysport De samenvatting Sophie Benus Universiteit Utrecht Faculteit : Bestuurs- en Organisatiewetenschappen Utrecht, 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

Middelengebruik: Cannabisgebruik

Middelengebruik: Cannabisgebruik Middelengebruik: Cannabisgebruik Inleiding Cannabisgebruik geeft zowel gezondheidsrisico s, psychosociale gevolgen als wettelijke consequenties 1,2. Frequent gebruik van cannabis wordt geassocieerd met

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014 Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 214 Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) studie en in de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Het Onderste uit de kan. Belangrijke pijlers van een vrijwilligersbeleid

Het Onderste uit de kan. Belangrijke pijlers van een vrijwilligersbeleid Het Onderste uit de kan. Belangrijke pijlers van een vrijwilligersbeleid Omschrijving sessie: Belangrijke pijlers voor het voeren van een vrijwilligersbeleid. Animatoren van Grabbelpas of speelplein, jeugdraadleden

Nadere informatie

Welk beeld heeft Vlaanderen over de leraar? J.C. Verhoeven (KuLeuven), A. Aelterman (UGent), I. Buvens (KuLeuven), I. Rots (UGent)

Welk beeld heeft Vlaanderen over de leraar? J.C. Verhoeven (KuLeuven), A. Aelterman (UGent), I. Buvens (KuLeuven), I. Rots (UGent) 1 Welk beeld heeft Vlaanderen over de leraar? J.C. Verhoeven (KuLeuven), A. Aelterman (UGent), I. Buvens (KuLeuven), I. Rots (UGent) Doel van het onderzoek Onderzoek naar de wijze waarop de samenleving

Nadere informatie

Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR

Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR TOR2006/16 Pleinlaan 2 1050 Brussel http://www.vub.ac.be/tor Technisch verslag van het onderzoeksproject: Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Themanieuwsbrief VN-verdrag en hoger onderwijs

Themanieuwsbrief VN-verdrag en hoger onderwijs Themanieuwsbrief VN-verdrag en hoger onderwijs Op 5 mei 2011 organiseerde het SIHO een ontmoetingsdag rond het VN-verdrag voor gelijke rechten voor personen met een beperking. Het VN-verdrag inspireert.

Nadere informatie

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? Resultaten van het SONAR onderzoeksprogramma 24 april 2008 SONAR ( 1998) Studiegroep van Onderwijs naar Arbeidsmarkt Interuniversitair

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

8 Centraal Bureau voor de. Jonge e n e r g tevreden over vriendenkring Jong en gelukkig. Buitengewoon tevreden. Weinig eenzaamheid

8 Centraal Bureau voor de. Jonge e n e r g tevreden over vriendenkring Jong en gelukkig. Buitengewoon tevreden. Weinig eenzaamheid Jonge e n e r g tevreden over vriendenkring Jong en gelukkig Jongeren en jong-volwassenen zijn zeer tevreden met het leven. Zij zijn nauwelijks eenzaam en zijn erg te spreken over hun vriendenkring. Ook

Nadere informatie

DE TIJD STAAT NIET STIL

DE TIJD STAAT NIET STIL TOR 2005/25 Vrije Universiteit Brussel Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR Pleinlaan 2 B- 1050 Brussel Tel. 02/629.20.24 Fax 02/629.30.52 http://www.vub.ac.be/tor/ DE TIJD STAAT NIET STIL VERANDERINGEN

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

De tijd van Vlamingen digitaal

De tijd van Vlamingen digitaal De tijd van Vlamingen digitaal Glorieux, I., Coppens, K., Koelet, S., Moens, M. & Vandeweyer, J. (2002), Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen. VUBPress, Brussel.

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Methode

Samenvatting Inleiding Methode Samenvatting Inleiding In de ene familie komt criminaliteit vaker voor dan in de andere. Uit eerder onderzoek blijkt dan ook dat kinderen van criminele ouders zelf een groter risico lopen op het plegen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Walter Vandenbossche c.s.

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Walter Vandenbossche c.s. Stuk 769 (1997-1998) Nr. 1 Zitting 1997-1998 9 oktober 1997 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Walter Vandenbossche c.s. houdende de organisatie van zomerjobs voor jongeren en voor jongerenverenigingen in

Nadere informatie

Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen

Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen Bevindingen uit het Belgische tijdsbudgetonderzoek Glorieux, I. en J. Vandeweyer (2002), Tijdsbestedingsonderzoek 1999 Deel A: naar gewest, leeftijd, context

Nadere informatie

Summary in Dutch. Samenvatting

Summary in Dutch. Samenvatting Samenvatting In de theorie van het menselijk kapitaal zijn kennis en gezondheid uitkomsten van bewuste investeringsbeslissingen. Veel van de keuzes hieromtrent lijken in de praktijk echter niet weldoordacht.

Nadere informatie

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB studenten_brochure_v2.indd 1 11/08/16 16:08 Student en op zoek naar studentenjob? OCMW Gent ondersteunt jongeren die minder middelen hebben, maar wel willen studeren.

Nadere informatie

Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren

Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren Tal van onderzoek heeft uitgewezen dat de deelname van jongeren aan sportverenigingen ten goede komt aan hun algemene ontwikkeling en gezondheid.

Nadere informatie

Retentie in het beroep van leraar

Retentie in het beroep van leraar Retentie in het beroep van leraar Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data Ilse Laurijssen Retentie in het beroep van leraar Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data Ilse Laurijssen

Nadere informatie