Onderzoeksfiche nr. e00464.pdf. 1. Referentie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksfiche nr. e00464.pdf. 1. Referentie"

Transcriptie

1 1. Referentie Referentie Stevens, F., De Groof, S. Elchardus, M., Laurijssen, I., Smits, W. (2006) Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren Nieuwe analyses. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR. Taal Nederlands ISSN / Publicatievorm Onderzoeksrapport 2. Abstract De centrale vraag in dit onderzoeksproject is welke rol de commercialisering van de leefwereld van jongeren speelt in de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk in het jeugdwerk te doen. Om deze vraag te beantwoorden werd eerst een literatuurstudie uitgevoerd en werden secundaire analyses op bestaande databanken uitgevoerd. Omdat de centrale vraag hierdoor niet volledig genoeg kon worden beantwoord, werd een nieuw onderzoek opgestart onder jongeren tussen 18 en 23 jaar, waarvan je hier de neerslag kan vinden. Om te weten wie aan vrijwilligerswerk doet en wie werkt als jobstudent wordt een profielschets gemaakt van jongeren die vrijwilliger zijn in het jeugdwerk, en van de vrijwilligers in het jeugdwerk. Verschillende in de literatuur vernoemde drempels en stimulansen om vrijwilligerswerk te doen worden onderzocht. Een eerste in de literatuur aangehaalde drempel is een verandering in de motivatie van vrijwilligers die tot nieuwe vormen van engagement leidt: in plaats van lange engagementen, gebaseerd op levensbeschouwing of familietraditie, zouden jongeren vooral kortstondige engagementen opnemen die eerder in verband staan met zelfrealisatie dan met traditionele en ideologische motivering. Een tweede drempel die wordt onderzocht is tijdsgebrek. In het onderzoek wordt zowel gekeken naar de eigen inschatting van de tijd besteedt aan studeren en/of werken, de implicaties van de overgang naar hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt als naar de subjectieve gevoelens van tijds- en studiedruk. Deze twee eerste drempels brengen ons bij een eerste opvatting van commercialisering van de leefwereld: de concurrentie met andere activiteiten. Een derde drempel die wordt aangehaald zijn hervormingen in het hoger onderwijs. Vooral de studiekost en hoe deze wordt betaald wordt hier nagegaan. Enkele kleinere drempels worden eveneens onderzocht: een gebrek aan zelfvertrouwen, de kosten van vrijwilligerswerk, negatieve druk van leeftijdsgenoten, en een veranderde houding van gebruikers van het jeugdwerk. Daarmee duikt een tweede invulling van het begrip commercialisering van de leefwereld op: het doordingen van marktrelaties in steeds meer levensdomeinen. Een derde piste is commercialisering onderzoeken via het bestedingspatroon van jongeren. Als dit bestedingspatroon gericht is op de aankoop van consumptiegoederen, entertainment en een bepaalde levensstijl, kan dit leiden tot een hogere geldnood, waardoor jongeren geneigd zijn om vaker vakantiewerk te verrichten. 3. Trefwoorden Thema( s) Trefwoord(en) Samenleving & politiek, werk. Participatie, studentenarbeid. 4. Onderzoeker Opdrachtgever Onderzoeker(s) Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Frank Stevens Saskia De Groof Mark Elchardus Ilse Laurijssen 1

2 5. Onderzoeksvraag Wendy Smits Onderzoeksgroep TOR Vakgroep Sociologie Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ Onderzoeksvraag Wat is het profiel van de jobstudent en wat is het profiel van de vrijwilliger in het jeugdwerk? Wat zijn de drempels en stimulansen om vrijwilligerswerk in het jeugdwerk te verrichten? Welke rol speelt de commercialisering van de leefwereld van jongeren in hun deelname aan vrijwilligerswerk in het jeugdwerk? Hypothesen / 6. Methode Onderzoeksmethode Onderzochte groep Bereik Op basis van een literatuurstudie en secundair onderzoek van bestaande databanken werd een vragenlijst opgesteld om door middel van een kwantitatieve schriftelijk surveyonderzoek de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De steekproef bestaat uit 1363 jongeren tussen 18 en 23 jaar uit het Vlaamse gewest en is representatief. Regionaal (Vlaanderen) 7. Resultaten Studentenarbeid Profiel jobstudent Profiel vrijwilliger Meer dan 86% van de scholieren en studenten tussen 18 en 263 jaar werkt tijdens de vakantie en/of klust bij. Meer dan de helft van de werkende studenten doet dit zowel in de zomervakantie als tijdens het schooljaar. Een derde werkt uitsluiten tijdens de zomervakantie. Gemiddeld werken of klussen studerenden 31 dagen op een jaar. Als we enkel de werkende scholieren en studenten in beschouwing nemen komt dit gemiddelde op 42 dagen. Er kunnen op basis van motivatie om te werken drie groepen worden onderscheiden. De eerste groep werkt om te kunnen reizen of sparen. Een tweede groep heeft extra financiële motivaties zoals het betalen van gsm, internet, auto, De derde groep vernoemt een bijkomende instrumentele reden om te gaan werken, zoals het staat goed op je cv, werkervaring, De meeste studerenden die niet werken als jobstudent doen dit om hun studies niet in gevaar te brengen. Er zijn geen grote verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen de verschillende groepen jongeren. Studenten uit het hoger onderwijs buiten de universiteit werken wel iets vaker tijdens de zomermaanden dan scholieren uit het secundair onderwijs. Deze werken wel iets vaker tijdens het schooljaar. Dit heeft voor een deel te maken met de oververtegenwoordiging van BSO scholieren met schoolse achterstand in deze leeftijdscategorie. Studenten en scholieren met schoolse achterstand participeren vaker aan de arbeidsmarkt, dit vertaalt zich echter niet in een langere tewerkstellingsduur. De laagste participatiecijfers vinden we bij mannelijke universiteitsstudenten. In het algemeen participeren meisjes ook vaker aan de arbeidsmarkt dan jongens, vooral in het weekend. Deze verschillen in arbeidsmarktparticipatie vertalen zich echter niet in verschillen in duur van tewerkstelling. Naar sociale achtergrond en al dan niet op kot zitten zijn geen verschillen in arbeidsmarktparticipatie waar te nemen. Studenten die niet op kot zitten werken gemiddelde echter wel langer dan kotstudenten. Studerenden die instaan voor de financiering van hun studies hebben vaker een job tijdens het schooljaar dan jongeren waarvan jongeren alle kosten dragen. Een kwart van de 18 tot 23-jarigen is op het moment van bevraging lid van het jeugdwerk, 2

3 in het jeugdwerk Drempels en stimulansen voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en een op vier van deze jongeren doet of deed vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Zes op tien van de 18 tot 23-jarigen is ooit wel eens lid geweest van het jeugdwerk. Gemiddeld spenderen 18- tot 23-jarigen 1 uur en 48 minuten per week aan het jeugdwerk. Bij actieve leden loopt dit op tot 5 uur 11 minuten, en bij vrijwilligers tot 6 uur en 29 minuten. Verschillen in participatie aan het jeugdwerk zijn er niet naar geslacht. Naar sociale achtergrond zijn er wel verschillen, vooral het opleidingsniveau van de ouders speelt een belangrijke rol. Jongeren waarvan ten minste een van beide ouders een diploma hoger onderwijs heeft, nemen meer deel aan het jeugdwerk en nemen meer vrijwilligerswerk op. Jongeren waarvan beide ouders werken zijn eveneens meer lid van het jeugdwerk en stromen vaker door naar ene leidinggevende functie, dan jongeren waarvan een van beide ouders niet werkt. Rekening houdend met al dan niet werken van jongeren verdwijnt dit verschil echter: werkende jongeren zijn minder lid van het jeugdwerk dan studerende jongeren. Onder werkende jongeren neemt de bereidheid om deel te nemen aan het jeugdwerk af, als de leeftijd toeneemt. Gecontroleerd voor al dan niet werken verdwijnt dit leeftijdsverschil. Kotstudenten nemen iets meer deel aan het jeugdwerk. Leerlingen en studenten met schoolse achterstand zijn niet minder lid van het jeugdwerk. Rekening houdend met het studieniveau van de jongeren zijn e rook geen verschillen in de opname van vrijwilligerstaken. Jongeren die meebetalen voor hun studies zijn iets minder lid van het jeugdwerk en doen iets minder aan vrijwilligerswerk dan studerenden die dit niet doen. Rekening houdend met de achtergrondkenmerken verdwijnt dit kleine verschil echter. Lidmaatschap van het jeugdwerk verschilt niet volgens het opleidingsniveau van de jongere zelf. Dit is wel het geval in het opnemen van vrijwilligerswerk. Jongeren met een diploma hoger onderwijs nemen doen vaker aan vrijwilligerswerk dan anderen. Nieuwe motivatiestructuur onder vrijwilligers De belangrijkste redenen om vrijwilligerswerk te doen, is de dat het de mogelijkheid boedt nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe mensen te leren kennen, vaardigheden verder uit te bouwen en mensen beter te leren kennen. Dit kan worden omschreven als leefwereldverbreding en verdieping. Acht tot negen op tien vrijwilligers zien dit als een belangrijke reden voor hun engagement. Als we deze redenen interpreteren als zelfontplooiing en -realisatie, kan gesteld worden dat er sprake is van een nieuwe vrijwilliger Traditionele, ideologische en instrumentele redenen worden veel minder vernoemd. Voor een tot drie op tien vrijwilligers zijn dit belangrijke motivaties. Het idee van de nieuwe vrijwilliger vat echter niet helemaal de motivaties van de jongeren, aangezien de jongeren gemiddeld 5,6 jaar lid zijn of waren van het jeugdwerk. Dit is niet echt kort engagement. Het idee van jeugdwerk als lichte gemeenschap, waarin gelijkgestemden elkaar weten te vinden en een vriendschapsband opbouwen die loyaliteit creëert, lijkt beter te passen. Tijdsgebrek Drie kwart van de vrijwilligers is wel eens genoodzaakt om een activiteit van het jeugdwerk op te geven omdat zijn of haar vrijwillig engagement in conflict kwam met zijn of haar studies of werk. Drie op tien vrijwilligers hebben om deze redenen wel eens verzaakt aan een vorming. De tijd gespendeerd aan studeren of betaald werk vormt echter geen drempel om al dan niet vrijwilliger te zijn in het jeugdwerk, net zoals tijdsdruk of studiedruk. Studiedruk speelt wel een rol in het al dan niet werken als jobstudent. Studerenden met een hogere studiedruk, nemen minder vaak deel aan de arbeidsmarkt. Transities in de levensloop zijn relevant bij de beslissing het engagement in het jeugdwerk al dan niet door te zetten. Ook dit moet echter gerelativeerd worden, aangezien zes op tien jongeren met jeugdwerk stopten voor ze begonnen zijn aan d etransitie naar hoger onderwijs en/ of arbeidsmarkt. Deze transities spelen dus vooral een rol bij jongeren die lid zijn van het jeugdwerk na 18 jaar. Bij een op drie jongeren valt de beslissing om te stoppen met het jeugdwerk ongeveer samen met de stap naar het hoger onderwijs. Bij een op vier valt deze beslissing samen met de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Bij studenten die beide stappen maken, valt vooral de stap naar de arbeidsmarkt samen met het stoppen van jeugdwerk. Hoe langer een werkende jongere actief is op de arbeidsmarkt, hoe minder deze jongeren vrijwilliger zijn in het jeugdwerk. Vrijwilligerswerk in het jeugdwerk maakt deel uit van een actief vrijetijdspatroon, zeker onder studerenden. Werkenden hebben in vergelijking met studerende jongeren minder vrije tijd, wat harde keuzes in de vrijetijdsbesteding betekent bij deze overgang. Voor 3

4 sommigen is dit het opgeven van hun inzet in het jeugdwerk. De rol van het hoger onderwijs In het buitenland verklaart men de hoge arbeidsmarktparticipatie onder studenten door het feit dat ze in toenemende mate zelf moeten instaan voor hun studiefinanciering. In Vlaanderen is dit fenomeen echter nog niet zo wijdverbreid: 15% van de studerenden staat deels in voor de financiering van de eigen studies. Voor de vrijwillige inzet in het jeugdwerk schuilt hierin een potentieel gevaar indien dit fenomeen zich zou uitbreiden: de studerenden die zelf en deel van hun studies bekostigen werken langere periodes, participeren minder vaak aan jeugdwerk en nemen iets minder vaak vrijwilligerswerk op. De meeste studerenden uit het hoger onderwijs actief in het vrijwilligerswerk zeggen dat de semestrialisering weinig problemen oplevert voor hun organisaties, omdat ze hun engagement verder zetten tijdens de examens of omdat oud-leiding of andere leidinggevenden worden ingeschakeld om de werking te garanderen. Een op vijf vrijwilligers stelt dat deze hervorming voor hem leidt tot een gedeeltelijke of gehele stopzetting van de werking tijdens de maand januari. Commercialisering van de leefwereld Andere drempels Belangrijke motieven om niet langer deel te nemen aan het jeugdwerk van organiserende leden zijn dat het moeilijk te combineren valt met studies, werken, of relatie. Een ander veelvoorkomend motief is dat men iets anders wou doen. Bij jongeren die actief lid waren spelen eerder motieven van een zekere vermoeidheid met het jeugdwerk. Jongeren die nooit in het jeugdwerk waren geven aan dat dit komt omdat ze er geen behoefte aan hebben. Opnieuw zien we hier dat het opleidingsniveau van de ouders de belangrijkste rol speelt in het al dan niet deelnemen aan het jeugdwerk. Als dit wat breder wordt gezien kan dit worden geplaatst in een drempel om tot vrijwilligerswerk te komen. De eerste drempel is dat het jeugdwerk haar relevantie weet aan te tonen aan de jongeren zelf. Niet alle jongeren worden door het jeugdwerk bereikt, en deze selectie is niet sociaal neutraal. Het binnendringen van commerciële relaties binnen het vrijwilligerswerk, zolas bijvoorbeeld de opstelling van ouder als consumenten van jeugdwerk, zou kunnen leiden tot ontmoediging bij vrijwilligers. Er is enige ontevredenheid over de maatschappelijke steun, maar er is geen significant verband te leggen met het stoppen met vrijwilligerswerk. Er kunnen naast drempels ook stimulansen in het leven van jongeren zijn om vrijwilliger in het jeugdwerk te zijn. Er wordt in deze studie vooral gekeken naar de relatie tussen het sociaal netwerk en participatie. Iemand in de directe omgeving hebben die vrijwilligerswerk doet blijkt een belangrijke stimulans te zijn om zelf vrijwilligerswerk uit te voeren. In de literatuur werden drie definities voor commercialisering van de leefwereld gevonden, waarvan er twee aan bod kwamen bij het onderzoeken van de drempels en stimulansen voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. De eerste definitie van commercialisering is het groter aanbod aan vrijetijdsbestedingen als concurrentie voor de vrijwilligerssector, en het gebruik van dit commerciële aanbod door jongeren. Van een echte concurrentie van andere activiteiten leek niet echt sprake, het lijkt eerder dat de accumulatie van activiteiten in de vrije tijd gepaard gaande met transities in het leven zoals gaan studeren of gaan werken noopt tot een keuze voor het al dan niet vrijwilliger blijven. Een tweede definitie is het doordringen van marktrelaties in steeds meer levensdomeinen, waaronder het vrijwilligerswerk. De eventuele onvrede met de maatschappelijke steun voor het jeugdwerk bleek echter geen rol van betekenis te spelen in de beslissing om al dan niet vrijwilliger in het jeugdwerk te blijven. De derde definitie van commercialisering van de leefwereld duidt op de grotere nood aan financiële middelen bij jongeren. Deze wordt empirisch getoetst door het bestedingsgedrag te analyseren. Studerende jongeren beschikken op jaarbasis gemiddeld over 3022,20 euro aan zakgeld, geld verdiend uit arbeid en occasioneel geld (zoals nieuwjaarsgeld). Naar inkomstenbron opgesplitst krijgen 18- tot 23-jarige scholieren en studenten gemiddeld 25,7 euro per week aan zakgeld. Slechts 85,4%van hen ontvangt zakgeld, zodat het gemiddelde van diegenen die het wel krijgen beduidend hoger is, namelijk 30 euro. Gemiddeld krijgen studerenden gemiddeld 509 euro per jaar aan occasioneel geld. Slechts 2% van de bevraagden krijgt geen occasioneel geld. Verder verdienen scholieren en studenten 4

5 gemiddeld 1165 euro per jaar via vakantiewerk. Meer dan de helft van hen verdient zo tussen de 751 en 1750 euro per jaar. De uitgavenposten die 18-tot 23-jarigen het minst zelf hebben of moeten betalen zijn de kosten van studies, internetaansluiting, reizen, sigaretten, cd s en kledij. Als ze deze uitgavenposten hebben, worden er wel aanzienlijke bedragen aan gespendeerd. Gemiddeld besteden 18- tot 23-jarigen 315 euro per maand. Hiervan gaat 66 euro naar uitgaan, 60 euro naar de eigen wagen of vervoer, iets meer dan 50 euro aan schoenen of kledij, en net iets meer dan 40 euro aan eten buitenshuis. GSM en reizen zijn goed voor ongeveer 30 euro per maand, en aan cd s dvd s en games besteden ze gemiddeld 15 euro per maand. Verschillen tussen bestedingspatronen tussen vrijwilligers uit het jeugdwerk en jongeren die geen vrijwilliger zijn, en tussen studerenden met en zonder vakantiejob bestaan wel, maar zijn gering en verwaarloosbaar. Een nood aan geld zet jongeren toch aan om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Meer dan 96% van de studerenden die deelnemen aan de arbeidsmarkt geven financiële motivaties op. Naarmate jongeren meer uitgavenposten hebben, participeren ze ook meer op de arbeidsmarkt. Daarnaast hangt de hoeveelheid uitgavenposten samen met de hoeveelheid zakgeld van studerenden: hoe meer zakgeld, hoe meer uitgavenposten. Dit verband kan geduid worden vanuit twee perspectieven: enerzijds dit van de commercialisering van de leefwereld, anderzijds het perspectief van het financieel onafhankelijk worden. Vanuit het perspectief van de commercialisering van de leefwereld kan men redeneren dat jongeren met meer zakgeld een consumptiepatroon ontwikkelen dat leidt tot meer consumeren. Vanuit het perspectief van de financiële onafhankelijkheid geven de ouders hun kinderen meer zakgeld om hen financiële onafhankelijkheid aan te leren. Ze betalen dan wel minder voor allerlei dagdagelijkse onkosten. Deze beide benaderingen zijn even valide, en tonen aan dat er een zwakheid schuilt in de these van de commercialisering van de leefwereld. Een tweede lacune is dat commercialisering zou leiden tot een toename van studentenarbeid en een geringere deelname aan vrijwilligerswerk. Dit onderzoek wijst er echter op dat jongeren die studentenarbeid verrichten, actiever zijn in het vrijwilligerswerk dan anderen. Niet alleen het verenigingsleven, maar ook betaald werk maakt deel uit van een actieve levensstijl. Een laatste opmerking is dat een groep scholieren en studenten is die vooral tijdens de weekends werken en een verlaagde kans hebben om deel te nemen aan het jeugdwerk. Het gaat hier vooral om meisjes, jongeren met een schoolse achterstand en waarvan geen van beide ouders een hoger diploma heeft. De andere groep studenten, die even vaak in het weekend werkt, heeft echter geen verminderde kans op vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. 8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek Stevens, F. (2007), Want het leven is meer dan geld verdienen alleen. In: Burms, S. & Jacobs, K. (red.), Smakers, jongeren en cultuur 2006, CJP & Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen., Brussel, 2007: Stevens, F. (2007), Jobstudenten en jeugdwerk: feiten en fictie. In: Krax, vakblad van het jeugdwerk., 2007, 7, 1: Stevens, F. (2006), Alles voor geld? Vakantiewerk niet nefast voor vrijwilligerswerk. In: Weliswaar, 2006, december, 73:

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO.

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. 1. Referentie Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. Taal Nederlands ISBN - ISSN / Publicatievorm onderzoeksrapport 2. Abstract In dit onderzoek, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1 Studentenstudie Randstad 2012 studenten aan het werk Studentenstudie 2012 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 4 2. resultaten p. 5 2.1. werken

Nadere informatie

Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep. Pleinlaan

Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep. Pleinlaan Pleinlaan Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep 1050 Brussel 2 TOR TOR2005/45 http://www.vub.ac.be/tor Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld

Nadere informatie

Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009.

Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009. 1. Referentie Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009. Taal Nederlands ISBN ISSN 9789044124828 Publicatievorm

Nadere informatie

s t Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, december 2009 u d i e Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Kind en geld 4. Zakgeld (bedrag, bron, gebruik) 5. Studentenjob (periodes, gebruik van het

Nadere informatie

Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR2006/16

Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR2006/16 http://www.vub.ac.be/tor Pleinlaan 1050 Brussel 2 Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR2006/16 Technisch verslag van het onderzoeksproject: Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk

Nadere informatie

Factsheet Financieel gedrag van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs

Factsheet Financieel gedrag van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs Contacten: Ilse Cornelis, onderzoeker Cebud i.cornelis@thomasmore.be 0485 18 92 60 Bérénice Storms, onderzoeksleider Cebud Berenice.Storms@thomasmore.be Esther Geboers, coördinator Cebud Esther.Geboers@thomasmore.be

Nadere informatie

Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer

Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer Gezin en arbeid Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer Veranderingen in de tijdsbesteding van mannen en vrouwen tussen 1999 en 2004 Het onderzoek Tijdsbesteding van de Vlamingen: een tijdsbudgetonderzoek

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, mei 2006

s t u d i e Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, mei 2006 s t u d i e Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, mei 2006 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Zakgeld (bedrag, bron, aanwending) 4. Studentenjob (perioden, aanwending en gebruik van het verdiende

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie Algemeen De studie Jongeren en Gezondheid maakt deel uit van de internationale studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), uitgevoerd onder toezicht van

Nadere informatie

Sociale ongelijkheid in participatie en kansengroepen

Sociale ongelijkheid in participatie en kansengroepen Sociale ongelijkheid in participatie en kansengroepen Overzicht sessie sociale ongelijkheid en kansengroepen Definitie van kansengroepen Onderzoeksmethoden Participatiesurvey: kansengroepen worden moeilijk

Nadere informatie

Onderzoeksfiche i00240.pd. 1. Referentie

Onderzoeksfiche i00240.pd. 1. Referentie 1. Referentie Referentie Coppieters, P., H. Creten, Glorieux, I., Lanckweerdt, P., Laurijssen, I., Omey, E., Pustjens, H., Schatteman, T., Van de Velde, V., Van Damme, J., Van Der Hallen, P., Van Trier,

Nadere informatie

PERSBERICHT Tijdsbestedingsonderzoek TOR13

PERSBERICHT Tijdsbestedingsonderzoek TOR13 PERSBERICHT Tijdsbestedingsonderzoek TOR13 Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel VUB BRUSSEL Tussen januari 2013 en februari 2014 hield een steekproef van 3.260 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2013. studenten aan het werk. Studentenstudie 2013 1

Studentenstudie Randstad 2013. studenten aan het werk. Studentenstudie 2013 1 Studentenstudie Randstad 2013 studenten aan het werk Studentenstudie 2013 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 4 2. resultaten p. 5 2.1. jongeren

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20 Inhoud Praten over geld 5 2 Betaalkaart 3 3 Smartphone 7 4 5 Verzekeringen 3 6 Immo 35 7 Extra informatie 37 Sparen 20 2 Opzet van het onderzoek maart 206 - Dit onderzoek zoomt in op hoe binnen het gezin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

TTALIS. Maatschappelijke waardering door de ogen van de. leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken

TTALIS. Maatschappelijke waardering door de ogen van de. leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken Maatschappelijke waardering door de ogen van de TTALIS leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken Bevindingen uit de Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2013 IN FOCUS Faculteit

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014: Seksualiteit en Relaties

Jongeren en Gezondheid 2014: Seksualiteit en Relaties Jongeren en Gezondheid 14: Seksualiteit en Relaties Inleiding Tijdens hun puberjaren, ondergaan jongens en meisjes diepgaande biologische, cognitieve, emotionele en sociale veranderingen. Deze periode

Nadere informatie

De tijd van Vlamingen digitaal

De tijd van Vlamingen digitaal De tijd van Vlamingen digitaal Glorieux, I., Coppens, K., Koelet, S., Moens, M. & Vandeweyer, J. (2002), Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen. VUBPress, Brussel.

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Ilse Laurijssen & Ignace Glorieux Onderzoeksgroep TOR - Vrije Universiteit Brussel Studiedag SSL: 'Hoger onderwijs: kiezen en winnen? X www.steunpuntssl.be

Nadere informatie

Retentie in het beroep van leraar

Retentie in het beroep van leraar Retentie in het beroep van leraar Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data Ilse Laurijssen Retentie in het beroep van leraar Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data Ilse Laurijssen

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Het Onderste uit de kan. Belangrijke pijlers van een vrijwilligersbeleid

Het Onderste uit de kan. Belangrijke pijlers van een vrijwilligersbeleid Het Onderste uit de kan. Belangrijke pijlers van een vrijwilligersbeleid Omschrijving sessie: Belangrijke pijlers voor het voeren van een vrijwilligersbeleid. Animatoren van Grabbelpas of speelplein, jeugdraadleden

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014 Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 214 Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) studie en in de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Technische nota. Tevredenheid van zelfstandige ondernemers en werkbaar werk. Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe

Technische nota. Tevredenheid van zelfstandige ondernemers en werkbaar werk. Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, februari 2009 Technische nota Tevredenheid van zelfstandige ondernemers en werkbaar werk Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, SERV - STV Innovatie & Arbeid, februari 2009 Technische

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

SoCiuS-onderzoek. van participanten aan sociaal-cultureel volwassenenwerk. Programma. Programma. Samenvatting

SoCiuS-onderzoek. van participanten aan sociaal-cultureel volwassenenwerk. Programma. Programma. Samenvatting Programma Onderzoek Onderzoek in opdracht in opdracht van van SoCiuS, SoCiuS, Steunpunt Steunpunt voor voor Sociaal- Sociaal- Cultureel Cultureel Volwassenenwerk Volwassenenwerk vzw, vzw, met met de steun

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

Levenslang leren becijferd: wie, wat en waarom (niet)?

Levenslang leren becijferd: wie, wat en waarom (niet)? Levenslang leren becijferd: wie, wat en waarom (niet)? Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Planning en Statistiek, VRIND 2001. 1 Reeds sinds het begin van de jaren negentig is het thema

Nadere informatie

Randstad-onderzoek 2010. studenten aan het werk

Randstad-onderzoek 2010. studenten aan het werk Randstad-onderzoek 2010 studenten aan het werk inhoud intro, aanpak en meest opvallende tendensen.. p. 3-5 resultaten. p. 6-15 4.1. werken jongeren? Zeker en vast! p. 7 4.2. wat doen ze precies?.. p. 8

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2011. studenten aan het werk, in België, Nederland en Frankrijk. Studentenstudie 2011 1

Studentenstudie Randstad 2011. studenten aan het werk, in België, Nederland en Frankrijk. Studentenstudie 2011 1 Studentenstudie Randstad 2011 studenten aan het werk, in België, Nederland en Frankrijk Studentenstudie 2011 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 4 1.2. aanpak

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Middelengebruik: Cannabisgebruik

Middelengebruik: Cannabisgebruik Middelengebruik: Cannabisgebruik Inleiding Cannabisgebruik geeft zowel gezondheidsrisico s, psychosociale gevolgen als wettelijke consequenties 1,2. Frequent gebruik van cannabis wordt geassocieerd met

Nadere informatie

Chiroleiding en hun centen. Heeft de kostprijs van Chiro voor de leiding een impact op hun engagement?

Chiroleiding en hun centen. Heeft de kostprijs van Chiro voor de leiding een impact op hun engagement? Chiroleiding en hun centen. Heeft de kostprijs van Chiro voor de leiding een impact op hun engagement? Eindverhandeling tot master in de Agogische Wetenschappen Student: Roxanne Demetser Promotor: Prof.

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving bij Jongeren in Limburg

Gezondheidsbeleving bij Jongeren in Limburg Gezondheidsbeleving bij Jongeren in Limburg Enkele resultaten uit het Euregionaal jongerenonderzoek 08 rond welbevinden en zelfdoding bij Limburgse jongeren 3de en 5de jaar GSO/2de tot 5de jaar BuSO Ellen

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Samenvattende nota Juni 2010 De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Op basis van het gelijknamige onderzoeksrapport van IDEA Consult In opdracht van Federgon voerde het

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Allochtone ex-biculturele leerlingen, zelfs kansarmen, slagen te Brussel op school even goed als de leerlingen in Vlaanderen!

Allochtone ex-biculturele leerlingen, zelfs kansarmen, slagen te Brussel op school even goed als de leerlingen in Vlaanderen! Allochtone ex-biculturele leerlingen, zelfs kansarmen, slagen te Brussel op school even goed als de leerlingen in Vlaanderen! Wat we hier schrijven is gebaseerd op heel goed cijfermateriaal; niet op theorieën

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Jong Volwassenen. Een behoud voor de hockeysport. De samenvatting

Jong Volwassenen. Een behoud voor de hockeysport. De samenvatting Jong Volwassenen Een behoud voor de hockeysport De samenvatting Sophie Benus Universiteit Utrecht Faculteit : Bestuurs- en Organisatiewetenschappen Utrecht, 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Zorgen voor kinderen in Vlaanderen: een dagelijkse evenwichtsoefening?

Zorgen voor kinderen in Vlaanderen: een dagelijkse evenwichtsoefening? Gender, gezin en arbeid Zorgen voor kinderen in Vlaanderen: een dagelijkse evenwichtsoefening? Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck en Universiteit Antwerpen. 6 september 2007. Studiedag. In de loop

Nadere informatie

Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk

Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk Rapport Inhoud 1 Achtergrond 7 2 Huidig gedrag 11 3 Motieven voor vrijwilligerswerk 15 4 Barrières en handreikingen 25 5 Achtergrond 30 2 Samenvatting en conclusies Het merendeel van de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

JONGVOLWASSENEN EN GELD

JONGVOLWASSENEN EN GELD JONGVOLWASSENEN EN GELD Synthese Auteur: Jan Velghe REPRODUCTIE TOEGELATEN MITS DUIDELIJKE BRONVERMELDING EN VOORAFGAANDELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER 1. Algemene conclusies 1.1. Opgroeien en geld

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers augustus 2009 Profiel voor elijke zelfstandige ondernemers Werkbaarheidsprofiel voor de elijke zelfstandige ondernemers op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

Onthaasting en houding tegenover arbeid bij loopbaanonderbrekers in Vlaanderen

Onthaasting en houding tegenover arbeid bij loopbaanonderbrekers in Vlaanderen Onthaasting en houding tegenover arbeid bij loopbaanonderbrekers in Vlaanderen Vandeweyer, J. 2010. Werkt loopbaanonderbreking? Arbeidsoriëntaties, tijdsbesteding en drukte bij loopbaanonderbrekers in

Nadere informatie

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal)

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Inleiding Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft voorlichting over inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten?

Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten? Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten? SEIZOEN 2011-2012 Jan Pickery & Marie-Anne Moreas (SVR) Kunnen digitale televisie en smartphones de digitale kloof dichten? Inleiding

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR SCHOOLVERLATERS SECUNDAIR ONDERWIJS DECEMBER 2012 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN STAD GENT

ONDERZOEK NAAR SCHOOLVERLATERS SECUNDAIR ONDERWIJS DECEMBER 2012 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN STAD GENT ONDERZOEK NAAR SCHOOLVERLATERS SECUNDAIR ONDERWIJS DECEMBER 2012 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN STAD GENT INHOUDSTAFEL DEEL 1: METHODOLOGIE 7 1. Opmaak vragenlijsten 7 2. Populatie, steekproef en respons

Nadere informatie

Vervolgonderzoek omtrent de psychosociale gesteldheid van politiepersoneel

Vervolgonderzoek omtrent de psychosociale gesteldheid van politiepersoneel Vervolgonderzoek omtrent de psychosociale gesteldheid van politiepersoneel Prof. dr. W.B. Schaufeli (Universiteit Utrecht) en Prof. dr. T.W. Taris (Universiteit Utrecht) Samenvatting In 2013 is in opdracht

Nadere informatie

De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen

De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen Promotor: Prof.dr. S.Snacken Onderzoekers: Hanne Tournel en Anne De Ron 1 Vanuit

Nadere informatie

ICCS International Civic & Citizenship Education Study

ICCS International Civic & Citizenship Education Study ICCS International Civic & Citizenship Education Study Vlaanderen onderzoekt samen met 38 andere landen wereldwijd de burgerzin bij zijn veertienjarigen. We peilen naar hun kennis, attitudes en vaardigheden

Nadere informatie

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Saskia De Groofen Eva Franck Promotoren: Mark Elchardus en Dimokritos Kavadias Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR - VUB Departement Sociologie

Nadere informatie

Studie Randstad 2014. studenten aan het werk. Studentenstudie 2014 1

Studie Randstad 2014. studenten aan het werk. Studentenstudie 2014 1 Studie Randstad 2014 studenten aan het werk Studentenstudie 2014 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 5 2. resultaten p. 6 2.1. Werken tijdens

Nadere informatie

Een diploma geeft je vleugels!

Een diploma geeft je vleugels! Onderwijs Een diploma geeft je vleugels! VDAB (2004). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 19de longitudinale studie 2002-2003. Brussel. In deze jaarlijkse studie van de VDAB staat de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Symposium Zorg en onderwijs. Annemarie Tadema 8 april 2008

Symposium Zorg en onderwijs. Annemarie Tadema 8 april 2008 Symposium Zorg en onderwijs Annemarie Tadema 8 april 2008 Aanleiding onderzoek Burgerschapsparadigma: participeren in de samenleving KDC: segregatie Onderwijs: integratie/ inclusie Wet op de leerlinggebonden

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq

Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Opzet Vlaamse Ouderen Zorg Studie VoZs bevraagt kwetsbare ouderen: - die thuiszorg gebruiken - die in meer of mindere

Nadere informatie

Onderzoeksrapport MASS. Fase 1

Onderzoeksrapport MASS. Fase 1 Onderzoeksrapport MASS Media adolescenten sociale steun stress Fase 1 1 Beste directieleden en leerkrachten, Enkele maanden geleden nam uw school deel aan de eerste fase van het MASS-onderzoeksproject.

Nadere informatie

PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS. Jef C. Verhoeven

PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS. Jef C. Verhoeven PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS Jef C. Verhoeven Centrum voor Onderwijssociologie KU Leuven 26 februari 2004 Profielen Hoger Onderwijs 2004 1 ONDERZOEKSVRAGEN Waarin verschilt het opleidings- en beroepsprofiel

Nadere informatie

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage Ouders ontvangen kinderbijslag voor hun schoolgaande kinderen tot 31 - Wanneer je minder dan 2540 netto ( 3670 voor een kind van een alleenstaande ouder) verdiend hebt op een jaar, dan blijf je ten laste

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

BEREIDINGS- EN CONSUMPTIETIJD VAN MAALTIJDEN. AUTEUR Sarah BEL

BEREIDINGS- EN CONSUMPTIETIJD VAN MAALTIJDEN. AUTEUR Sarah BEL BEREIDINGS- EN CONSUMPTIETIJD VAN MAALTIJDEN AUTEUR Sarah BEL Dankwoord Dit werk kon niet worden gerealiseerd zonder de medewerking van een aantal personen. Onze bijzondere dank gaat uit naar: De deelnemers

Nadere informatie

Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt

Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt Hans Vermeersch(*) en Pieter De Pauw(**) (*) Expertisecentrum Sociale Innovatie,

Nadere informatie

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Vrijwilliger Naam:. Voornaam: Woonplaats: Verblijfplaats Telefoon:.. GSM: E-mail: Geboortedatum:.../.../... Opleiding/beroep:

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011 Jongeren en media Jongeren en media s t u d i e November 2011 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Media-uitrusting (thuis, in eigen kamer) 4. Kijkgedrag (individueel of sociaal gebeuren) 5. Ouderlijk

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2015

Jeugdbeleidsplan 2015 Jeugdbeleidsplan 2015 Beleidsuitgangspunten: Dit beleidsplan sluit aan bij het beleidsplan van de PGV, waarnaar hier kortheidshalve verwezen wordt. Kernwoorden zijn: Verwelkomen, delen, voeden en vieren.

Nadere informatie