Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner"

Transcriptie

1 Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner Documentnaam: Beroeps- en deskundigheidseisen van de financieel planner Versie: Definitief + update 2013 Datum:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Verantwoording Leeswijzer Competenties van een financieel planner in functie van taken en werkprocessen Algemene vaardigheden van een financieel planner Eindtermen en geclusterde toetstermen gebaseerd op life events Reikwijdte leerdoelen.. 35 Bijlage I Beroepsprofiel Financieel Planner.. 36 II Toetstermen m.b.t. kennis en specifieke vaardigheden Vereniging van gecertificeerd financieel planners (Vereniging FFP). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. -2-

3 1. Inleiding In januari 2011 is de Vereniging FFP gestart met een vakbekwaamheidsprogramma. De eerste stap van dit programma, de ontwikkeling en lancering van een nieuw (financieel adviseurs-) keurmerk (Register Financieel Adviseur (RFA)) is gezet in 2011 en Deze fase is succesvol afgerond per 31 maart Aansluitend is gestart met de tweede stap, namelijk het ontwikkelen van geactualiseerde leerdoelen voor het FFP-keurmerk: Leerdoelen FFP 2.0. De financiële wereld is sterk aan veranderingen onderhevig. Niet alleen volgen wettelijke en andere externe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op, maar ook neemt de roep om transparante, deskundige en betrouwbare marktpartijen toe. Het consumentenvertrouwen is ernstig beschadigd door de vele financiële schandalen en consumenten lijken zich steeds meer van de gevestigde partijen af te keren. Ook voor partijen die in de basis een goede propositie hebben (en de FFP kan tot deze groep gerekend worden) is het niet gemakkelijk om bekendheid, herkenning en erkenning bij consumenten op te bouwen. De Vereniging FFP bestaat sinds 1996 en heeft ruim leden. Natuurlijke personen die succesvol het FFP-examen afleggen, kunnen zich (na het aantonen van 2 jaar relevante werkervaring) laten opnemen in het FFP-register en mogen dan het FFP-keurmerk voeren. FFP-leden zijn onderworpen aan integriteits- en tuchtregels en dienen hun kennis jaarlijks door middel van een systeem van permanente educatie (PE) actueel te houden. De FFP wil dé beroepsorganisatie van financiële professionals zijn die advisering op basis van een integraal klantbeeld als vertrekpunt neemt voor haar dienstverlening. De actualisering van de FFPleerdoelen draagt bij tot het sterke, professionele imago en de footprint van de FFP in het financiële landschap in Nederland. Met het actualiseren en herdefiniëren van de vakbekwaamheidseisen van de FFP worden drie doelen gediend: 1- Het creëren van een aansluiting van de FFP-eind- en toetstermen bij de adviespraktijk van morgen door hiaten in kennisdomeinen in te vullen én vereisten op het gebied van vaardigheden en competenties en professioneel gedrag op te nemen; 2- Het realiseren van een onderscheidende positie in het speelveld van financieel professionals met als vertrekpunt het geven van integraal financieel advies; 3- Het leveren van een bijdrage aan de groei- en positioneringsambitie van de FFP. -3-

4 Het project Leerdoelen FFP 2.0 wordt aangestuurd door een projectorganisatie die als volgt is samengesteld: 1. Stuurgroep: met daarin de voorzitters van de werkgroepen aangevuld met een secretaris 2. Klankbordgroep: met daarin twaalf FFP-leden die samen een representatieve afspiegeling vormen van de het FFP-ledenbestand. 3. Vier werkgroepen die elk een deel van de totale projectopdracht uitwerken: - Werkgroep in- en externe analyse; - Werkgroep leerdoelen, examens en PE; - Werkgroep transitie en processen; - Werkgroep communicatie. 4. Sponsoren vanuit zowel de VFFP als de SCFFP. De voorzitter van de stuurgroep informeert de sponsoren periodiek over projectvoortgang en -resultaten. Het project Leerdoelen FFP 2.0 bestaat uit een aantal onderdelen (met vermelding van status cq planning). Dat zijn: 1. het opstellen van een beroepsprofiel van een financieel planner (afgerond); 2. het ontwikkelen van nieuwe eind- en toetstermen voor FFP 2.0 (afgerond); 3. het vaststellen van specialisaties bovenop de brede basiskwalificatie FFP (Q2 2013); 4. het ontwikkelen van eind- en toetstermen van de specialisaties (Q2/3 2013); 5. het ontwikkelen van een nieuwe examenmethodiek (inclusief toetsmatrijs en examenvormen) (Q2 2013); 6. het ontwikkelen van een nieuwe PE-vormen/toetsing (Q2 2013); 7. het ontwikkelen van inhaalprogramma s voor FFP-leden (Q2 2013). -4-

5 2. Verantwoording In dit hoofdstuk wordt ingegaan op welke wijze de opzet en inhoud van de leerdoelen FFP 2.0 tot stand is gekomen. In de analysefase is van diverse partijen relevante input verzameld. Met betrekking tot de externe analyse zijn er gesprekken gevoerd met werkgevers, onderwijsinstellingen en andere relevante stakeholders. In de interne analyse-fase zijn er in het voorjaar van 2012 allereerst SWOT-beoordelingen opgesteld van de huidige FFP-leerdoelen met als centrale vraagstelling: wat kan behouden blijven en wat moet er veranderen in functie van de toekomstige positionering van de financieel planner? De resultaten hiervan zijn vervolgens besproken met verschillende ledendelegaties (klankbordgroep, SWOT-bijeenkomsten, etc.). In juni 2012 heeft er een uitgebreid onderzoek onder de leden plaatsgevonden. Hierin zijn de leden in brede zin bevraagd op hun visie over financiële planning nu en in de toekomst. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd over de rol en het belang van financiële planning in de professionele activiteiten van leden, de beleving en invulling van het FFP-keurmerk en specifieke kenmerken van de ledenkring van de FFP. Het geheel van deze input heeft geleid tot de opstelling van acht uitgangspunten die aan de basis liggen van de leerdoelen FFP 2.0. Deze worden nader gepresenteerd in Beroepsprofiel Financieel Planner Parallel aan de analyse-activiteiten is gewerkt aan de totstandkoming van een beroepsprofiel. Hierin wordt het beroep van financieel planner beschreven. In het beroepsprofiel komen de taken, competenties en de contexten waarin de financieel planners hun vak uitoefenen aan de orde. Het beroepsprofiel kent vijf beroepshandelingen waaraan de competenties en algemene vaardigheden gealloceerd worden. (Zie voor het beroepsprofiel Financieel Planner bijlage I) 2.2 Uitgangspunten FFP-leerdoelen 2.0 Er zijn acht uitgangspunten gedefinieerd die als raamwerk hebben gediend voor de opzet van de FFP-leerdoelen 2.0. Dat zijn: 1. FFP diploma blijft op basis van breed, generiek en integraal plan/advies De basis (en toegevoegde waarde) van het FFP-diploma is en blijft integrale planning en - advisering. Dit aspect vormt de kern van het onderscheid van het FFP-keurmerk ten opzichte van de wettelijke vakbekwaamheidseisen en andere bovenwettelijk keurmerken. -5-

6 2. Richtniveau nieuwe FFP-leerdoelen bepalen op EQF-niveau 6 Het EQF-niveau 6 staat gelijk aan HBO-bachelorniveau. De huidige FFP-leerdoelen zijn voornamelijk kennis georiënteerd. Vaardigheden en competenties zijn slechts impliciet benoemd en daardoor niet meetbaar/ aantoonbaar. Door expliciete toevoeging van vaardigheden, competenties en professioneel gedrag is de aanname dat inschaling op EQFniveau 6 behaald wordt. Natuurlijk is ook het huidige kennisniveau van de FFP-leerdoelen nog eens kritisch bekeken qua breedte en diepgang. 3. Aanbrengen accenten binnen FFP-kennisdomeinen De huidige kennisdomeinen zijn: Belastingen Recht Pensioen/Sociale Zekerheid/ Levensverzekeringen Sparen/ Beleggen/ Financieren Deze opzet van vier kennisdomeinen is binnen de nieuwe FFP-leerdoelen gehandhaafd. Wel zijn de verschillende onderdelen tot een groter detailniveau uitgewerkt en is een aantal wijzigingen doorgevoerd: Belastingen In het kennisdomein Belastingen zijn de toetstermen die betrekking hebben op internationale zaken geschrapt. Het betreft hier een aandachtsgebied dat slechts voor een selecte groep financieel planners van toepassing is. Uitgangspunt van de nieuwe leerdoelen is domicilie in Nederland. Voor het overige is de samenstelling van het kennisdomein Belastingen gelijk gebleven. Recht In de FFP-Leerdoelen 2.0 is meer accent gelegd op het onderdeel recht. Dat komt met name door het vermelden van relevante (rechts)artikelen die voor de toetstermen FFP 2.0 relevant zijn. Uitgangspunt is verder dat Nederlands recht van toepassing is. Zie voor de opsomming het toetstermendocument (bijlage II). Pensioen/Sociale Zekerheid/Levensverzekeringen Dit domein is qua omvang verkleind. Een aantal onderdelen is verplaatst naar het domein Belastingen. Het onderdeel Sociale Zekerheid is teruggebracht naar hoofdlijnen. -6-

7 Sparen/Beleggen/Financieren Het onderwerp Sparen is enigszins ingekort door niet alle spaarvormen meer op te nemen. De onderwerpen Beleggen en Financieren zijn qua vaardigheden zwaarder aangezet. Daarnaast zijn er bij Financieren extra kennistoetstermen opgenomen rond het onderwerp bedrijfsfinanciering. 4. Opnemen vaardigheden, competenties en professioneel gedrag in leerdoelen FFP 2.0; Dit vormt een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige leerdoelen. In de FFP-leerdoelen 2.0 zijn competenties, algemene en specifieke vaardigheden toegevoegd. Zie voor de inhoud en opzet, hoofdstuk 4, 5 en 6 van dit leerdoelendocument. Hoofdstukken 4 en 5 vormen als het ware het raamwerk voor het gehele leerdoelendocument. De toetstermen voor behavioral finance zijn niet meegenomen. In de toekomst wordt nader bekeken of en in welke mate deze worden meegenomen in de opleiding. 5. Toevoegen integratieve planningsvaardigheden in FFP-leerdoelen 2.0; Zie onderdeel Bovenop brede kwalificatie FFP de mogelijkheid bieden voor specialisaties; Veel leden hebben aangegeven interesse te hebben in aanvullende specialisaties aansluitend op het FFP-keurmerk. Dit kan zijn om redenen van persoonlijke ontwikkeling of om commerciële- of positioneringsambities. Deze wens is opgepakt door een aantal specialisaties te definiëren waarvoor FFP-leden in aanvulling op hun FFP-keurmerk aparte certificaten of diploma s kunnen behalen. Uitgangspunt hierbij is dat de specialisaties geen afbreuk mogen doen aan het niveau en de inhoud van de brede basiskwalificatie van het FFP-keurmerk. Deze zouden hier juist verder op moeten bouwen. Het EQF-niveau van de brede basiskwalificatie en de specialisaties is EQF-niveau 6. Het gaat dus om een verdiepingsslag. In de opzet van het nieuwe FFP-leerdoelendocument is qua reikwijdte en taxonomie van de toetstermen al rekening gehouden met een aantal mogelijke specialisaties. Uitgangspunt hierbij is dat er specifieke kennis en vaardigheden benodigd zijn voor het uitoefenen van het specialisme en dat het betreffende specialisme in de markt ook herkend kan worden. De eind - en toetstermen van de specialisaties zullen naar verwachting in het derde kwartaal 2013 gereed zijn. 7. FFP-gedragscode in lijn brengen met leerdoelen FFP 2.0; De FFP-leerdoelen moeten congruent zijn met de bepalingen van de gedragscode van de FFP. Deze beschrijven immers ook op hoofdlijnen het dienstverleningsproces van de gecertificeerd financieel planner en het (professionele en integere) gedrag dat van hem -7-

8 wordt verwacht. In de komende periode zal ook de gedragscode van de FFP onder de loep worden genomen om te bezien of en op welke onderdelen deze zou moeten worden aangepast. 8. In dit stadium niet opnemen van Wft-kwalificaties in leerdoelen FFP 2.0; Aanvankelijk hebben zowel leden als werkgevers de wens geuit dat het praktisch zou zijn als Wft-kwalificaties en FFP-leerdoelen geïntegreerd zouden worden. Belangrijk argument hiervoor is het kosten- en efficiency-aspect. Door Wft-en FFP-leerdoelen te integreren wordt voorkomen dat men twee keer aan verplichtingen moet voldoen met dito verlet-, opleidings- en examenkosten. De FFP heeft hiervoor begrip echter heeft toch besloten om in dit stadium niet te kiezen voor integratie van Wft-kwalificaties met de FFP-leerdoelen. De volgende overwegingen hebben hierbij een rol gespeeld: De positionering van de FFP De FFP heeft zich altijd een expliciet voorstander geuit van een zuiver systeem waarin het advies aan de klant losstaat van de bemiddeling/aankoop van het (financiële) product. Kiezen voor koppeling van FFP-leerdoelen met Wft-kwalificaties - waarin de link met productbemiddeling centraal staat - staat dan ook in de optiek van de FFP haaks op de positionering van de FFP. Het niveau van de FFP-leerdoelen Koppeling met Wft-kwalificaties zou in de optiek van de FFP voor een neerwaartse beweging/druk van de FFP-leerdoelen zorgen. Immers, alle (productgeoriënteerde) Wftleerdoelen moeten ook herkenbaar terugkomen in de FFP-leerdoelen. Hierdoor komt het totale niveau en het integratieve aspect van de FFP-leerdoelen onder druk te staan. Dat zou ook gevolgen kunnen hebben voor het onderscheidend vermogen ten opzichte van het wettelijk kader als ook ten opzichte van de andere keurmerken. Grote onduidelijkheid over uitvoeringsaspecten Wft-vakbekwaamheid Het project leerdoelen FFP 2.0 vindt plaats in een periode waarin alle aspecten rond Wft-vakbekwaamheid nog in beweging zijn. Van belangrijke onderdelen is nog niet duidelijk hoe deze uiteindelijk zullen uitpakken. We doelen hierbij onder meer op de mogelijkheid van integratieve examens, de opzet en uitvoering van de centrale itembank en de transitie/overgang van Wft 1.0 naar Wft

9 3. Leeswijzer De vakbekwaamheidseisen van de Financieel Planner zijn uitgewerkt in een beroepsprofiel en leerdoelen die competenties, algemene en specifieke vaardigheden en kennis omschrijven. Competenties In het hoofdstuk Competenties van de Financieel Planner zijn de taken en werkprocessen uit het beroepsprofiel als uitgangspunt genomen. Deze zijn aangevuld met een beschrijving van kritische beroepssituaties en een kolom die reflectie vraagt van de kandidaat op ontwikkelde competenties. De vragen waarop de kandidaat reflecteert zijn uitwerkingen van algemene competenties zoals klantgerichtheid, vasthoudendheid, overtuigingskracht, sensitiviteit, bereidheid tot onderzoek etc. Gecombineerd met de kritische beroepssituaties worden in de komende periode examensituaties ontworpen die deze competenties toetsen. De kandidaat laat zijn beroepshouding zien in deze examensituaties. In het spraakgebruik zijn deze leerdoelen aan te duiden met doen. Algemene vaardigheden Deze leerdoelen beschrijven per beroepshandeling complexe en gecompliceerde communicatieve en cognitieve vaardigheden voor de financieel planner. Complex en gecompliceerd verwijzen naar twee niveaus bij vaardigheden. Complex is een samengestelde vaardigheid, gecompliceerd verwijst naar makkelijk of moeilijk. Aan de vaardigheden zijn (gedrags-)normen, prestatieindicatoren en resultaten toegevoegd die in de beroepsuitoefening bereikt moeten worden. Verder is er informatie aan toegevoegd uit de context van het beroep. Hiermee wordt voor het inrichten van curriculae en het afleiden van examenopgaven informatie meegegeven die praktijk gerelateerd onderwijs en - examinering borgen. In het spraakgebruik zijn deze leerdoelen aan te duiden met kunnen. Kennis De leerdoelen met betrekking tot kennis zijn op twee niveaus uitgewerkt. Onderscheiden worden eindtermen met betrekking tot kennis met onderliggende geclusterde toetstermen, die verwijzen naar de detaillijst met toetstermen. De eindtermen met geclusterde toetstermen beschrijven op een hoog abstractieniveau welke informatie uit welke vakgebieden beheerst moet worden en zijn terug te vinden in hoofdstuk 6. De onderliggende gedetailleerde toetstermen met betrekking tot kennis zijn terug te vinden in bijlage II. De gedragscomponent met betrekking tot deze toetstermen is af te leiden uit de indeling weten (W) en begrijpen (B). In de categorie weten (W) wordt gedrag bedoeld als benoemen, een definitie kunnen geven, in zijn algemeenheid te vatten onder het woord reproduceren. In de categorie begrijpen (B) wordt gedrag bedoeld zoals verbanden kunnen leggen, iets kunnen verklaren, voorbeelden geven, de werking van de wet kunnen uitleggen of beschrijven. -9-

10 In het spraakgebruik zijn deze leerdoelen aan te duiden met weten. Bij de toetstermen is een onderverdeling gemaakt tussen vier kennisdomeinen te weten: - Belastingen (BEL) - Recht (RE) - Pensioen/Sociale Zekerheid/ Levensverzekeringen (PSZV) - Sparen/Beleggen/Financieren (SBF) Sommige toetstermen zijn op verschillende vakgebieden van toepassing. Om doublures te voorkomen, is er voor gekozen om een bepaalde toetsterm eerst bij BEL of RE te plaatsen als primair vakgebied en indien aan de orde ook bij een ander kennisgebied als secundair vakgebied bij de zelfde toetsterm te vermelden. Specifieke vaardigheden Aan de eindtermen zijn ook geclusterde specifieke vaardigheden toegevoegd. In de detaillijst in bijlage II met de toetstermen is te vinden wat deze specifieke vaardigheden inhouden. Toevoegen life events aan leerdoelen FFP 2.0 De eindtermen zijn gebaseerd op voor de financiële planner relevante life events. De life events zijn: 1. Samen/Trouwen/Scheiden 2. Overlijden 3. Kinderen (geboorte/studie/vermogensoverdracht) 4. Verandering baan/ontslag 5. Arbeidsongeschikt 6. Stoppen met werken/pensionering 7. gemend gebruik/(tijdelijke) verhuur 8. Starten-groei-krimp onderneming/ 9. Overname/staken/fusie De bij de life events vermelde norm/resultaat zijn richtinggevend bedoeld en niet limitatief. De betreffende indeling in life events is sturend voor de inrichting van het onderwijs en het maken van examenopgaven. De life events zijn samengevoegd tot drie hoofdcategorieën te weten: - Familie (life events 1, 2, 3) - Arbeid/ (life events 4, 5, 6, 7) - Ondernemer (life events 8 en 9) -10-

11 Professioneel gedrag Professioneel gedrag omvat kennis, vaardigheden en competenties. In die zin is het niet vanzelfsprekend hiervoor een aparte categorie leerdoelen op te nemen. In de financiële sector wordt professioneel gedrag gezien als gedrag dat aspecten van integriteit en ethisch handelen omvat. In de gedragscode voor gecertificeerde financieel planners is professioneel gedrag uitgewerkt. De FFP vindt het van belang de vereisten m.b.t. professioneel gedrag herkenbaar op te nemen in de leerdoelen. Bij een aantal leerdoelen die veel kenmerken vertonen van professioneel gedrag is expliciet de relatie aangegeven met de gedragscode. De lettercode (P) verwijst dan naar deze gedragscode. Leerdoelen in relatie tot examens en permanente educatie Op basis van het beroepsprofiel, de daarin onderscheiden taken en de overige categorieën leerdoelen wordt een nieuw examenplan voor de gecertificeerd financieel planners ontwikkeld. In dit examenplan wordt een keuze gemaakt voor examenmethoden om de onderscheiden leerdoelen te meten, te normeren en te waarderen. Deze kunnen onderscheiden worden in mondelinge en schriftelijke examenmethoden. Om een evenwichtige bevraging van de leerdoelen in het examen te borgen, komt er een toetsmatrijs. Ook wordt op basis van de nieuwe leerdoelen een advies opgesteld voor een nieuwe PE-systematiek voor de FFP. -11-

12 4. Competenties van financieel planner in functie van taken en werkprocessen (Lettercode P verwijst naar de gedragscode van de FFP, verder is er geen directe koppeling tussen de opmerkingen in onderstaande 2 de en 3 de kolom beoogd) Taakgebied/beroepshandeling/ werkprocessen Inventariseren van wensen, verwachtingen en doelstellingen van klanten m.b.t. hun financiële situatie in elke levensloopfase en documenteert deze. Kenmerken van de kritische beroepssituatie (s) Inventariseert integraal de behoeften en verwachtingen van de klant met betrekking tot de diens complete financiële situatie. Richt zich daarbij op het heden en de toekomst. (P) Bouwt vertrouwensrelatie op. Hanteert persoonlijke situaties die emotioneel gevoelig kunnen liggen, zoals scheiding, overlijden e.d.. Onderkent complexe en gecompliceerde situaties, vanuit juridische, fiscale en (bedrijfs-) economische invalshoeken, past het inventarisatieproces aan op deze complexiteit. Inventariseert belanghebbenden en derden bij het inventarisatie proces. Maakt vooraf duidelijke afspraken met de klant over het planningsproces, inclusief de gehanteerde tariefstelling, de gewenste begeleiding bij de uitvoering en nazorg. Maakt een planning van het planningsproces en komt afspraken na. Etaleert deskundigheid, ook bij een enkelvoudige -12- Reflectie van de kandidaat op ontwikkelde en te ontwikkelen competenties Toon ik actief belangstelling voor de klant? Hoe ga ik om met verschillende typen klanten? Voer ik het gesprek volgens gangbare regels? Realiseer ik realistische verwachtingen bij de klant met betrekking tot het uit te brengen advies? Hoe heb ik de klant overtuigd van mijn toegevoegde waarde? Onderken ik de verschillende belangen en posities van betrokken partijen; hoe stuur ik deze aan? (P) Heb ik alle gegevens van de klant geïnventariseerd, ook de vraag achter de vraag? Is de volledige financiële positie van de klant in kaart gebracht? Zijn alle gegevens over derden achterhaald (partner, ouders, kinderen)? Is de klant overtuigd van het feit dat hij alle informatie moet geven? Heb ik gehandeld conform de FFP-gedragscode? (P) Heb ik onbevooroordeeld gehandeld? Ervaart de klant weerstanden of is deze bereid om

13 Analyseren, berekenen, samenwerken en ontwerpen. adviesvraag. Verzamelt gegevens met betrekking tot de kernvraag en de daaraan gerelateerde life events. Geeft inzicht in verschillende scenario s nu en in de toekomst. Gaat na of doelstellingen van de klant te realiseren zijn. Onderbouwt dit cijfermatig. Beschrijft benoemde problemen en vraagstelling van de klant kort en bondig. Onderbouwt advies vanuit juiste fiscale, juridische en rekenkundige analyse. Verwerkt emotionele aspecten herkenbaar in het advies (bijv. erfstukken in de familie). Onderbouwt risicoprofielen vanuit de sociaaleconomische context van de klant en vanuit de sociaalpsychologische situatie van de klant. Houdt ontwikkelingen bij op het gebied van financiële planning en generieke kenmerken van producten. Stelt het risicoprofiel op in een actieve dialoog met de klant, waarbij rationele aspecten en emotionele aspecten gewogen en met de klant besproken worden. Overlegt op basis van vertrouwensrelatie met de klant met adviseurs, is alert op financiële gevolgen en dilemma s (bijvoorbeeld beloningsvraagstukken). Betrekt deskundigen, maar houdt zelf de regie. alle informatie te geven? Welk taalniveau hanteer ik voor deze klant in de schriftelijke en mondelinge communicatie? Herkent de klant zich in de probleemstelling (als vertaling vanuit de klantvraag)? Hoe heb ik ervoor gezorgd dat deze klant mijn analyse gaat begrijpen? Is het plan uitvoerbaar? Zijn de mogelijkheden helder en herkenbaar weergegeven? Zijn de gegevens van de klant juist geïnterpreteerd? Heb ik alle relevante vakgebieden betrokken bij het maken van het ontwerp? Heb ik op het juiste moment externe deskundigen ingeschakeld? Is het advies objectief? (P) Is het advies in het heden en in de toekomst geplaatst? (P) -13-

14 Presenteert het advies, licht het advies toe. Begeleidt implementatie van het advies. Vertaalt gecompliceerde en complexe wet- en regelgeving naar het niveau van de klant. Sluit in communicatieve stijl aan bij aard en niveau van de klant. Vertaalt de constateringen/oplossingen vanuit een advies naar behoeften, wensen en verwachtingen van deze klant. Hanteert weerstanden en bezwaren bij de klant met betrekking tot de gevolgen voor de uitvoering van het advies. Maakt afspraken met betrekking tot de implementatie van het advies. Maakt afspraken over begeleiding bij implementatie met de klant en eventueel met de bemiddelaar. Zet de productoffertes en geleverde diensten m.b.t. een veelheid van financiële producten en diensten in relatie tot plan en behoeften klant. Vraagt door, in contact met specialisten, met betrekking tot de (product-)kenmerken van offertes en/ of adviezen gegeven door specialisten Hoe heb ik het niveau van de klant bepaald? Is het advies effectief? Welke problemen heb ik overwonnen bij de implementatie van het advies? Toets ik voor de presentatie van het advies of er sinds de inventarisatie nog iets in het leven van de klant is gewijzigd? Weet ik het advies te koppelen aan behoeften, wensen en verwachtingen van de klant? Weet ik bij de presentatie van het advies om te gaan met weerstanden? Plaats ik controlevragen om te toetsen of het advies begrepen is zoals ik het bedoeld heb? Vat ik bij voorkeur samen als afsluiting van een deeladvies/oplossing? Welk taalniveau hanteer ik voor deze klant in de schriftelijke en mondelinge communicatie? Welke factoren beïnvloeden de succesvolle implementatie en hoe stuur ik die? Hoe creëer ik betrokkenheid van andere partijen? Heb ik er mij van overtuigd dat ik de risico s en werking van het productadvies, begrijp en heb ik er mij van overtuigd dat dit productadvies in het -14-

15 Verleent nazorg naar de klant. Organiseert de nazorg. (beleggingsadviseurs, fiscalisten, accountants, kredietspecialisten). Analyseert veranderingen bij de klant. Reviseert adviezen systematisch in de functie van de planning. Evalueert de dienstverlening. belang is van mijn klant? Ben ik standvastig indien specialisten mij niet overtuigen? Heb ik veranderende omgevingsfactoren herkend die het advies mogelijk beïnvloeden? -15-

16 5. Algemene vaardigheden Fase I Beroepshandeling Algemene Vaardigheden Gedragsnormen / prestatieindicatoren Inventariseren, informeren, eventueel inschakelen en coördineren 1. Communicatievaardigheden 2. Informatievaardigheden 3. Probleemoplossende vaardigheden 4. Toepassen van kennis 5. Leer- en ontwikkelvaardigheden 1. Communicatievaardigheden - Kan inventarisatiegesprekken voeren met verschillende typen klanten. - Is in staat om te gaan met negatieve emoties en reacties van de klant. - Bouwt een relatie op met de klant. - Legt gemakkelijk contact met nieuwe klanten. - Luistert actief en onbevooroordeeld, is meelevend en neemt weerstanden tegen een integrale aanpak weg. - Overtuigt klanten en stelt ze gerust/op hun gemak met het tonen van zijn expertise. - Stemt zijn stijl van communiceren af op de klant. - Overtuigt klanten door te laten merken dat ze terecht kunnen met alle financiële en daaraan gerelateerde zaken. - Informeert klanten op een begrijpelijke en correcte manier in een logisch en goed opgebouwd betoog. - Maakt tijdens de inventarisatie aantekeningen op basis waarvan een adequate dossieropbouw plaatsvindt en in een later stadium eenduidige conclusies getrokken kunnen worden. 2. Informatievaardigheden - Neemt in een inventarisatiegesprek in korte tijd veel informatie in zich op met betrekking tot de positie van de klant (financieel, juridisch, fiscaal en persoonlijk). - Is in staat om zowel de zichtbare als latente behoeften van de klant te achterhalen en deze te prioriteren. -16-

17 - Is in staat de gegeven informatie te verifiëren door het stellen van controlevragen en begrijpelijk voor de klant samen te vatten. - Is in staat snel en accuraat integrale financiële situatie van klant te doorgronden. 3. Probleemoplossende vaardigheden - Koppelt de verkregen informatie direct aan zijn kennis van het vak zodat hij snel een eerste indruk kan vormen van de situatie, zowel in het nu als naar de toekomst toe. 4. Toepassen van kennis - Legt aan de klant begrijpelijk uit wat een financieel planner doet. - Legt aan de klant begrijpelijk uit wat de waarde is van een financieel plan voor het inzicht in zijn financiële positie. - Legt aan de klant begrijpelijk uit wat de grenzen zijn van de dienstverlening van de financieel planner en is in staat de klant te weigeren. - Onderneemt direct actie op basis van de uit de inventarisatie verkregen gegevens. - Verwijst klanten door naar een specialist bij complexe vragen en zorgt bij de inschakeling van derden voor correcte afhandeling. - Houdt regie. 5. Leer- en ontwikkelvaardigheden - Ontwikkelt zich door te reflecteren op zijn handelingen met betrekking tot inventariseren, informeren en eventueel inschakelen en coördineren. Daar waar hij lacunes constateert in zijn eigen kennis of vaardigheden volgt hij bijscholing. - Houdt nauwlettend de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij. Omstandigheden, kenmerken van de vaardigheden, de context. De financieel planner krijgt in een inventarisatiegesprek te maken met verschillende typen klanten en is in staat met alle typen klanten de inventarisatie te doorlopen. De typen klanten zijn o.a.: - In fiscaal/juridische zin: DGA, ZZP, Werknemer, Particulier, Ondernemer. - In emotionele zin: lastige/ emotionele klanten, gemakkelijke klanten. - Klanten met verschillende opleidingsniveaus, werkkringen, en sociaal economische kenmerken. -17-

18 De financieel planner verwijst de klant door bij complexe vragen naar een specialist (bijv. een fiscalist, estate planner, beleggingsadviseur, notaris, advocaat, kredietspecialist. Vakgebieden, die de financieel planner niet allemaal beheerst, maar waarvan hij wel de diepgang overziet. Resultaten van de fase - De klant is correct geïnformeerd over de rol die de financieel planner voor hem kan spelen. - Er is een eerste inschatting gemaakt van de positie van de klant. - Vragen zijn naar tevredenheid beantwoord, dan wel de klant is doorverwezen naar een specialist onder regie van de financieel planner. - De klant heeft het vertrouwen dat de financieel planner hem kan helpen. - De relevante gegevens zijn geïnventariseerd. - De financieel planner heeft gehandeld conform geldende wet- en regelgeving. - De klant is geïnformeerd over het totale verloop van het adviesproces, inclusief output, tarifering, etc. Fase II Beroepshandeling Algemene Vaardigheden Gedragsnormen / prestatieindicatoren Analyseren, berekenen, samenwerken en ontwerpen 1. Communicatievaardigheden 2. Informatievaardigheden 3. Probleemoplossende vaardigheden 4. Toepassen van kennis 5. Leer- en ontwikkelvaardigheden 1. Communicatievaardigheden - Investeert in een goede relatie met specialisten en bouwt een netwerk op. - Bespreekt op adequate wijze de analyse met ingeschakelde specialisten. - Is een gesprekspartner op het domein van de ingeschakelde specialist. - Maakt van de analyse een begrijpelijke en correcte schriftelijke rapportage waarin het taalgebruik is afgestemd op de cliënt. -18-

19 2. Informatievaardigheden - Koppelt de verkregen informatie van de klant aan alle onderdelen van zijn vak. - Heeft scherp voor ogen wat de gevolgen zijn van wijzigingen in het vakgebied en beperkt zo goed mogelijk de financiële nadelige gevolgen daarvan. 3. Probleemoplossende vaardigheden - Komt op basis van de gegevens van de klant tot een relatie tussen de wensen van de klant en mogelijke oplossingen op het gebied van inkomen en vermogen en de daarbij behorende risico s. - Schetst verschillende scenario s met betrekking tot het inkomen en het vermogen van de klant. - Heeft scherp voor ogen wat de gevolgen zijn van onvoorziene mutaties in de situatie van de klant in de tijd, benoemt ze in kwalitatieve en kwantitatieve zin en beperkt zo goed mogelijk de financiële nadelige gevolgen daarvan. - Zorgt voor een integrale aanpak ten aanzien van de financiële positie van de klant. - Ziet er op toe dat de expertise van de specialist op een juiste manier wordt door vertaald naar de situatie van de klant. - Houdt zelf de regie bij het inschakelen van derden. 4. Toepassen van kennis - Breidt de analyse uit naar de verschillende levensfasen van de klant. - Breidt een integraal advies/plan voor, ook bij klanten met een enkelvoudige adviesvraag. - Maakt vlot en adequaat berekeningen en controleert of de berekeningen van anderen goed zijn uitgevoerd. Gebruikt rekenprogrammatuur of rekenmachine. - Kent de beperkingen in zijn kennis en schakelt waar nodig de expertise van derden in. 5. Leer- en ontwikkelvaardigheden - Ontwikkelt zich door zich door te reflecteren op zijn handelingen met betrekking tot analyseren, berekenen, samenwerken en ontwerpen. Daar waar hij lacunes constateert in zijn eigen kennis of vaardigheden volgt hij bijscholing. - Houdt nauwlettend de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij. -19-

20 Omstandigheden, kenmerken van de vaardigheid, de context. Resultaten van de fase De klanten van de financieel planner kunnen zowel een enkelvoudige adviesvraag hebben als de behoefte om een breder financieel plan te schetsen omtrent zijn financiële positie. Beide gevallen worden door de financieel planner doorgaans uitgewerkt in een integraal financieel advies. - Verschillende scenario s en risico s met betrekking tot het vermogen en inkomen van de klant zijn uitgewerkt. - Een rapportage van de analyse is opgesteld. - Passende oplossingen zijn geselecteerd en uitgewerkt in een integrale benadering. - Een advies is opgesteld met een of meerdere oplossingen die het beste aansluiten op de situatie en wensen van de klant. Fase III Beroepshandeling Algemene Vaardigheden Gedragsnormen / prestatieindicatoren Adviseren, toelichten en eventueel terugkoppelen 1. Communicatievaardigheden 2. Informatievaardigheden 3. Probleemoplossende vaardigheden 4. Toepassen van kennis 5. Leer- en ontwikkelvaardigheden 1. Communicatievaardigheden - Kan adviesgesprekken voeren met verschillende typen klanten. - Adviseert klanten op een begrijpelijke en correcte manier in een logisch en goed opgebouwd betoog. - Geeft een passend antwoord op alle vragen van de klant. - Stemt zijn niveau van communiceren af op de klant. - Onderkent mogelijke projectie van zijn eigen opvattingen naar het advies van de klant en betrekt deze niet in het advies. 2. Informatievaardigheden. - Past op basis van aanvullende informatie van de klant de analyse aan. - Managet de verwachtingen van de klant ten aanzien van de mogelijke uitkomsten van het plan zodat de klant een realistisch beeld heeft. -20-

21 3. Probleemoplossende vaardigheden - Zet de uitkomsten van de analyse en de wensen en behoeften van de klant tegen elkaar af zodat deze inzicht krijgt in de voor- en nadelen en haalbaarheid van de voorgestelde oplossingsrichtingen. - Bespreekt alle knelpunten ten aanzien van de voorgestelde adviezen. - Stelt de klant in staat om een weloverwogen keuze te maken omtrent zijn adviesvraag in relatie tot zijn vermogen en inkomen. - Legt moeiteloos een relatie tussen de actuele kernvraag van de klant met andere fasen uit de levensloop van deze klant, - Heeft continu voor ogen dat de adviezen die hij geeft een passend antwoord zijn op de geformuleerde klantwensen/ adviesvraag rekening houdend met het profiel van de klant. 4. Toepassen kennis - Toont zijn vakmanschap door de klant het verband te laten zien tussen: zijn persoonlijke wensen, vertaald naar (financiële) doelstellingen, vertaald naar voorstellen die zijn uitgewerkt in verschillende scenario s, de voor- en nadelen per scenario en een advies. - Snijdt vakgebieden aan die op het eerste gezicht losstaan van de adviesvraag van de klant en legt de relevantie in relatie tot de oorspronkelijke adviesvraag uit. - Is in staat de haalbaarheid van de wensen van de klant vast te stellen en inzichtelijk te maken Leer- en ontwikkelvaardigheden - Ontwikkelt zich door te reflecteren op zijn handelingen met betrekking tot adviseren, toelichten en eventueel terugkoppelen. Daar waar hij lacunes constateert in zijn eigen kennis of vaardigheden volgt hij bijscholing. - Houdt nauwlettend de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij. Omstandigheden, kenmerken van de vaardigheid, de context. Resultaten van de fase De financieel planner adviseert vanuit de verschillende fasen uit de levensloop (life events) van de klant. - De scenario s met betrekking tot de financiële analyse en oplossingen van de klant zijn toegelicht. - Inhoudelijke en verduidelijkingsvragen van de klant zijn beantwoord. -21-

22 - De klant weet welke oplossingen geschikt zijn voor zijn persoonlijke situatie. - De klant begrijpt de analyse en de voor- en nadelen van de gepresenteerde oplossingen. - De adviezen zijn conform geldende wet- en regelgeving. Fase IV Beroepshandeling Algemene Vaardigheden Gedragsnormen / prestatieindicatoren Begeleiden 1. Communicatievaardigheden 2. Informatievaardigheden 3. Probleemoplossende vaardigheden 4. Toepassen van kennis 5. Leer- en ontwikkelvaardigheden 1. Communicatievaardigheden - Investeert in een goede relatie met bemiddelaars en uitvoerende specialisten en bouwt een netwerk op. - Ondersteunt op adequate wijze de klant bij de bespreking van het financieel plan/advies met bemiddelaars en uitvoerende specialisten. - Is een volwaardig gesprekspartner op het domein van de ingeschakelde bemiddelaar(s) en specialisten. Toont een onafhankelijke houding naar kredietspecialist, notaris, accountant, advocaat en beleggingsadviseur e.d. 2. Informatievaardigheden. - Maakt gebruikt van actuele informatie en generieke kenmerken van (financiële) producten en/ of diensten die mogelijk voor de invulling van het gegeven advies gebruikt kunnen worden. 3. Probleemoplossende vaardigheden - Maakt duidelijke afspraken met klant over de uitvoering van het financieel plan. - Plant de activiteiten en stemt deze op elkaar af zodat de voortgang bewaakt kan worden. - Zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen. - Geeft een analyse op de aansluitingsverschillen tussen het financieel plan en de door de bemiddelaar en uitvoerende specialisten geadviseerde producten en diensten. -22-

23 4. Toepassen van kennis. - Is kritisch ten aanzien van de door de bemiddelaar en uitvoerende specialisten aangedragen oplossingen. - Signaleert tekortkomingen in de aangedragen productoplossingen en diensten en wijst op de risico s. Omstandigheden, kenmerken van de vaardigheid, de context. Resultaten van de fase 5. Leer- en ontwikkelvaardigheden - Ontwikkelt zich door zich door te reflecteren op zijn handelingen met betrekking tot begeleiden. Daar waar hij lacunes constateert in zijn eigen kennis of vaardigheden volgt hij bijscholing. - Houdt nauwlettend de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij. De financieel planner is niet per definitie zelf bemiddelaar en/of uitvoerend specialist. Wel begeleidt hij de klant, indien hij dat wenst, in de uitvoering van het financieel plan naar concrete producten en diensten. Hij treedt op als volwaardig gesprekspartner van de bemiddelaar en uitvoerend specialist(en). - De klant is begeleid in de uitvoering van het advies. - Afspraken tussen de klant en de planner zijn nagekomen. - Afspraken met derden zijn nagekomen. Fase V Beroepshandeling Algemene Vaardigheden Gedragsnormen / prestatieindicatoren Onderhouden en nazorg 1. Communicatievaardigheden 2. Informatievaardigheden 3. Probleemoplossende vaardigheden 4. Toepassen van kennis 5. Leer- en ontwikkelvaardigheden 1. Communicatievaardigheden - Kan een onderhoudsgesprek voeren met verschillende typen klanten. - Stemt zijn niveau van communiceren af op de klant. - Informeert bij klanten naar hun tevredenheid over de wijze van communiceren. -23-

24 2. Informatievaardigheden. - Verzamelt gegevens over relevante wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving, sociaal-maatschappelijke trends en economische ontwikkelingen indien en voor zover deze van invloed kunnen zijn op het opgestelde plan van de klant. - Haalbaarheid van de gestelde doelstellingen. - Signaleert aandachtspunten voor de dienstverlening naar de klant. 3. Probleemoplossende vaardigheden - Maakt op basis van het klantdossier een eerste indruk van de positie van de klant in relatie tot gewijzigde gegevens en/of omstandigheden. - Informeert de klant adequaat over de haalbaarheid van de gestelde doelen. 4. Toepassen van kennis - Handelt proactief naar aanleiding van gewijzigde klantgegevens of een veranderende omgeving. Omstandigheden, kenmerken van de vaardigheid, de context. Resultaten van de Fase 5. Leer- en ontwikkelvaardigheden - Evalueert bij de klant de geleverde diensten voor zover bij hem bekend en handelt hier proactief op. - Ontwikkelt zich door zich te reflecteren op zijn handelingen met betrekking tot begeleiden. Daar waar hij lacunes constateert in zijn eigen kennis of vaardigheden volgt hij bijscholing. - Houdt nauwlettend de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij. De financieel planner werkt in een omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is, zoals: - Veranderingen in de situatie van de klant. - Veranderingen in wet en regelgeving. - Veranderingen in productaanbod, productgegevens en voorwaarden van aanbieders. - Veranderingen in de markt van financiële dienstverlening. - Een bijgesteld financieel advies/plan. - De dienstverlening is geëvalueerd. - Verbetermaatregelen zijn doorgevoerd. -24-

25 6. Eindtermen en geclusterde toetstermen gebaseerd op life events Inleiding In onderstaande tabel zijn eindtermen met de daar bij behorende geclusterde toetstermen vermeld. De geclusterde toetstermen zijn verdeeld in specifieke vaardigheden en kennis. De eindtermen zijn gebaseerd op de voor het advies van een financieel planner relevante life events. De life events zijn: 1. Samen/Trouwen/Scheiden 2. Overlijden 3. Kinderen (geboorte/studie/vermogensoverdracht) 4. Verandering baan/ontslag 5. Arbeidsongeschikt 6. Stoppen met werken/pensionering 7. (Ver)kopen/verbouwen/nieuwbouw /gemend gebruik/(tijdelijke) verhuur 8. Starten-groei-krimp onderneming/ 9. Overname/staken/fusie De bij de life events vermelde norm/resultaat zijn richtinggevend bedoeld en niet limitatief. De betreffende indeling in life events is sturend voor de inrichting van het onderwijs en het maken van examenopgaven. De life events zijn samengevoegd tot drie hoofdcategorieën te weten: - Familie (life events 1, 2, 3) - Arbeid/ (life events 4, 5, 6, 7) - Ondernemer (life events 8 en 9) -25-

26 Naast deze indeling van de eindtermen in life events is de eindterm Generiek opgenomen. Deze eindterm heeft de code 0. Ook deze generieke eindterm is ingedeeld in een specifieke vaardigheden- en kennisdeel. De onder deze eindterm vallende toetstermen gelden als basis voor alle overige op life events gebaseerde eindtermen. Voor de generieke specifieke vaardigheden geldt dat deze bij elk event moeten kunnen worden toegepast. De geclusterde toetstermen zijn genummerd in onderstaande tabel, bijvoorbeeld 0BEL1. De verklaring van de nummering van de geclusterde toetsterm is als volgt: - Eerst cijfer (0 tot en met 9): geeft aan bij welke eindterm de toetsterm hoort - Dan kennisgebied (BEL, RE, PSZV, SBF) of specifieke vaardigheid (SV) - Vervolgens nummering geclusterde toetsterm (1,2,..) In de in de bijlage II opgenomen gedetailleerde lijst van toetstermen is bij iedere toetsterm het nummer vermeld van de bijbehorende geclusterde toetsterm. De bij de categorie Familie behorende eind- en toetstermen zijn eveneens van toepassing bij de categorie Arbeid/ en Ondernemer. De bij de categorie Arbeid/ behorende eind- en toetstermen zijn eveneens bij de categorie Ondernemer van toepassing. -26-

27 Hoofdcategorie Generiek (0) Eindterm Generieke specifieke vaardigheid De financieel planner is in staat om in zijn advisering de relevante generieke kennis en specifieke vaardigheden te hanteren Norm/resultaat Inzicht in (besteedbaar) inkomen nu en in de toekomst inclusief fiscale aspecten. Inzicht in vermogen en vermogensontwikkeling, inclusief schulden en civielrechtelijke aspecten. Inzicht in de risico s op het inkomen en vermogen. Heroverweging risicoprofiel/beleggingshorizon. Generieke kennis Generieke kennis van de relevante fiscale wetgeving. Generieke kennis van de relevante rechtsbeginselen. Generieke kennis van de (macro) economie. Generieke kennis van sparen en beleggen. Geclusterde toetstermen 0BEL1 0RE1 0RE2 0SBF1 0SBF2 0PSZV1 0PSZV2 0SV1 0SV2 0SV3 0SV4 Kan de basisbegrippen en systematiek van de fiscale wetgeving uitleggen. Kan de juridische wettelijke definities uitleggen. Kan de wetgeving met betrekking tot rechtshandelingen uitleggen. Kan de economische beginselen uitleggen. Kan de spaar- en beleggingsvormen en de hiermee verband houdende begrippen en theorieën uitleggen. Kan financiële verplichtingen op grond van de zorgverzekeringswet uitleggen. Kan de verschillende vormen van levensverzekeringen uitleggen. Kan de verschuldigde inkomstenbelasting berekenen. Kan financiële rekenmethoden toepassen. Kan het risico(-profiel) in beleggingsvormen/-mix vertalen. Kan de rechten op grond van levensverzekeringen en sociale zekerheidswetten analyseren. -27-

28 Hoofdcategorie Familie De bij de categorie Familie behorende eind- en toetstermen zijn eveneens van toepassing bij de categorie Arbeid/ en Ondernemer. Life event samen, trouwen en scheiden (1) Eindterm Geclusterde toetstermen 1BEL1 1RE1 1PSZV1 1SV2 1. De financieel planner is in staat om zelfstandig de toepasselijke wet- en regelgeving te hanteren met betrekking tot het event samen en trouwen en kan de klant overzicht geven in de gevolgen van en begeleiden bij het event scheiden. Norm/resultaat Inzicht gevolgen uit elkaar gaan. Inzicht samenlevingsovereenkomst/ huwelijksgoederenregime/ testament. Inzicht in aansprakelijkheid voor aangegane verplichtingen. Inzicht gevolgen wijzigen kapitaal- of lijfrenteverzekeringen. Kan de fiscale aspecten van alimentatieverplichtingen uitleggen. Kan de juridische aspecten van samenlevingsvormen en de daarmee samenhangende juridische vermogenspositie uitleggen. Kan de gevolgen van een scheiding voor het pensioen uitleggen. Kan de met het aangaan dan wel verbreken van een relatie samenhangende notariële stukken analyseren. Life event overlijden (2) Eindterm 2. De financieel planner is in staat om zelfstandig de toepasselijke wet- en regelgeving te hanteren met betrekking tot het event overlijden. Norm/resultaat Inzicht in familieomstandigheden (kinderen, partner, kinderen uit vorig huwelijk). -28-

29 Geclusterde toetstermen 2BEL1 2RE1 2PSZV1 2SV1 2SV2 Kan de fiscale gevolgen van een overlijden uitleggen. Kan de erfrechtelijke gevolgen van het overlijden uitleggen. Kan de rechten op ANW en partnerpensioen uitleggen. Kan de erfdelen berekenen en de hiermee samenhangende fiscale heffingen. Kan de met het overlijden samenhangende notariële stukken analyseren. Life event kinderen (geboorte, studie en vermogensoverdracht) (3) Eindterm Geclusterde toetstermen 3BEL1 3RE1 3RE2 3PSZV1 3SV1 3. De financieel planner is in staat om zelfstandig de toepasselijke wet- en regelgeving te hanteren met betrekking tot het event kinderen (geboorte, studie en vermogensoverdracht). Norm/resultaat Inzicht in familieomstandigheden (kinderen, partner, kinderen uit vorig huwelijk). Advies voorzieningen toekomstige uitgaven. Mogelijkheden vermogensoverheveling. Kan de met een kind en het schenken aan een kind samenhangende fiscale aspecten uitleggen. Kan de juridische positie tussen ouders en kinderen uitleggen. Kan de met het schenken aan een kind samenhangende juridische aspecten uitleggen. Kan het recht op kinderbijslag uitleggen. Kan de met de schenking samenhangende notariële stukken analyseren. -29-

30 Hoofdcategorie Arbeid/ De bij de categorie Arbeid/ behorende eind- en toetstermen zijn eveneens bij de categorie Ondernemer van toepassing. Life event verandering van baan, ontslag (4) Eindterm 4. De financieel planner is in staat om zelfstandig de toepasselijke wet- en regelgeving te hanteren met betrekking tot het event verandering van baan/ontslag. Norm/resultaat Inzicht gevolgen oudedagsvoorzieningen Inzicht in verandering in t.g.v. verandering baan. Geclusterde toetstermen 4BEL1 4PSZV1 Kan de fiscale aspecten van het loon uitleggen, waaronder de spaarloon-, levensloop- en stamrechtbepalingen. Kan de rechten op pensioen in samenhang met verandering van baan of ontslag uitleggen. 4PSZV2 Kan de rechten op een WW uitkering uitleggen. 4SV1 Kan de basisberekeningen betreffende de opbouw van pensioenrechten uitvoeren, onder andere op basis van een UPO. Life event arbeidsongeschikt (5) Eindterm 5. De financieel planner is in staat om zelfstandig de toepasselijke wet- en regelgeving te hanteren met betrekking tot het event arbeidsongeschikt. Norm/resultaat Inzicht gevolgen oudedagsvoorzieningen. -30-

31 Geclusterde toetsterm 5PSZV1 Kan de rechten op doorbetaling van loon dan wel uitkering bij arbeidsongeschiktheid uitleggen. Life event stoppen met werken/pensionering (6) Eindterm Geclusterde toetstermen 6BEL1 6PSZV1 6SV1 6. De financieel planner is in staat om zelfstandig de toepasselijke wet- en regelgeving te hanteren met betrekking tot het event stoppen met werken/pensionering. Norm/resultaat Inzicht gevolgen oudedagsvoorzieningen. Inzicht geven in kort- en langleven risico. Kan de fiscale aspecten van oudedagsvoorzieningen uitleggen. Kan het recht op pensioen en AOW uitleggen. Kan het effect van geldontwaarding op pensioenvoorzieningen uitleggen. Life event (ver)kopen/verbouwen/nieuwbouw/gemengd gebruik/tijdelijke verhuur (7) Eindterm 7. De financieel planner is in staat om zelfstandig de toepasselijke wet- en regelgeving te hanteren met betrekking tot het event (ver)kopen/verbouwen/nieuwbouw/gemengd gebruik/tijdelijke verhuur. Norm/resultaat Inzicht gevolgen oudedagsvoorzieningen. -31-

32 Geclusterde toetstermen 7BEL1 7RE1 7SV1 7SV2 7SV3 Inzicht geven in financieren met eigen middelen/hypothecaire lening. Kan de fiscale aspecten rond het bezit, overdracht en de financiering van onroerend goed uitleggen. Kan de juridische definities van registergoederen en de daarmee samenhangende zekerheidsrechten uitleggen. Kan de fiscale berekeningen rond de eigen woning en overig onroerend goed uitvoeren. Kan de met onroerend goed transacties samenhangende notariële stukken analyseren. Kan globaal de mogelijkheden voor een hypothecaire financiering bepalen. -32-

33 Hoofdcategorie Ondernemer Life event starten-groei-krimp onderneming/ (8) Eindterm 8. De financieel planner kan de klant overzicht geven in de gevolgen van en begeleiden bij het event starten-groei-krimp onderneming/verandering van rechtsvorm. Norm/resultaat Inzicht in inkomensrisico s. Inzicht in keuze rechtsvorm. Inzicht in (privé)aansprakelijkheid. Geclusterde toetstermen 8BEL1 8RE1 8SBF1 8PSZV1 8SV1 8SV2 8SV3 8SV4 Kan de fiscale aspecten van een IB onderneming en DGA uitleggen. Kan de juridische aspecten van rechtspersonen uitleggen. Kan de verschillen uitleggen tussen het hebben van vermogen (inclusief schulden) in privé of de onderneming. Kan de regelingen betreffende pensioen en sociale zekerheid voor een DGA uitleggen. Kan de fiscale berekeningen met betrekking tot een onderneming uitvoeren. Kan de juridische documenten met betrekking tot de onderneming analyseren. Kan de keuze tussen het handelen als particulier dan wel als ondernemer analyseren. Kan de financiële en juridische positie van de onderneming analyseren. -33-

34 Life event overname/staken/fusie (9) Eindterm Geclusterde toetstermen 9BEL1 9RE1 9SV1 9. De financieel planner kan de klant overzicht geven in de gevolgen van en begeleiden bij het event overname/staken/fusie Norm/resultaat Inzicht gevolgen oudedagsvoorzieningen. Inzicht in kort- en langleven risico. Kan de fiscale aspecten van het staken, fuseren of overdragen van een onderneming uitleggen. Kan de juridische aspecten van een fusie of splitsing uitleggen. Kan de fiscale gevolgen van het ruisend dan wel geruisloos staken (overdragen) van een onderneming berekenen en analyseren. -34-

35 7. Reikwijdte leerdoelen Hieronder is indicatief en niet limitatief per event weergegeven wat niet onder het beroepsprofiel van de Financieel Planner 2.0 valt. In de opleiding wordt hier aan dan ook geen aandacht aan besteed. Overigens kunnen (gespecialiseerde) planners deze onderwerpen wel als aandachtsgebied hebben. Event Valt niet onder het beroepsprofiel FP 2.0 Samen, trouwen, scheiden Overlijden Kinderen (geboorte, studie, vermogensoverdracht) Verandering van baan/ontslag Arbeidsongeschikt Stoppen met werken/ pensionering gemengd gebruik/tijdelijke verhuur Starten-groei-krimp onderneming/ Overname/staken fusie Stelt geen overeenkomsten op en/of testamenten. Stelt niet de verdeling/verrekening vermogen op. Berekent niet de alimentatie. Stelt geen convenant/ouderschapsplan op. Richt de beleggingsportefeuille niet opnieuw in. Meldt niet aan bij pensioenverzekeraar. Geeft geen advies over estate planning. Stelt het testament niet op noch /verklaring van erfrecht / akte van verdeling. Verricht niet de aangifte erfbelasting. Berekent niet de nalatenschap. Wikkelt niet de nalatenschap af. Richt de beleggingsportefeuille niet opnieuw in. Verricht niet de aangifte schenkbelasting. Geeft geen arbeidsrechtelijk advies. Geeft geen juridisch advies. Richt de beleggingsportefeuille niet opnieuw in. Bemoeit zich niet inhoudelijk met verhaals-/re-integratie/ arbeidsrechtelijk advies. Richt de beleggingsportefeuille niet opnieuw in. Richt de beleggingsportefeuille niet opnieuw in. Geeft geen advies inzake beheersing schaderisico s. Geeft geen advies m.b.t. de waardering. Bemoeit zich niet met aan- en verkoopbemiddeling. Stelt geen overeenkomsten op. Geeft geen advies m.b.t. bedrijfsvoering/bedrijfsrisico s. Geeft geen juridisch advies m.b.t. (contracten/overeenkomsten). Doet geen personeelszaken. Verzorgt niet de fiscale aangifte. Stelt de jaarrekening niet op. Geeft geen advies inzake de waardering. Geeft geen juridisch advies m.b.t. contracten/overeenkomsten. Verzorgt niet de fiscale aangifte. Stelt geen jaarrekening op. -35-

36 Bijlage I Beroepsprofiel Financieel Planner -36-

37 Colofon Het beroepsprofiel van de Financieel Planner is opgesteld door de Vereniging van gecertificeerd financieel planners (Vereniging FFP). Eerste versie: oktober 2012 Contactgegevens: VFFP Bezoekadres: Wilhelminalaan DB Baarn Postadres: Postbus AA Baarn Secretariaat: Telefoon: Mail: Auteursrechten: 2012 Vereniging van gecertificeerd financieel planners (Vereniging FFP). -37-

38 Inhoud Inleiding Deel 1 Plaatsbepaling Wat is financiële planning? Maatschappelijke veranderingen en financiële planning Professionalisering Deel 2 Taken en competenties Werkwijze en planningsproces Beroepshandelingen en taken Competenties Integriteit en zorgplicht EQF Deel 3 Werkcontext Markt Klantgroepen Functies Typerende beroepshouding Bijlagen Adviesproces AFM Over de Vereniging FFP -38-

39 Inleiding Dit document beschrijft het beroep van financieel planner. Taken, competenties en de vele contexten waarin financieel planners hun vak uitoefenen komen aan de orde. Het beroepsprofiel laat zien wat financieel planners actief in verschillende functies en werkcontexten met elkaar gemeen hebben. Dit is enerzijds belangrijk en zinvol met het oog op de herkenbaarheid van het beroep voor consumenten en stakeholders. Anderzijds zinvol voor financieel planners zelf om hun beroepsidentiteit blijvend te ontwikkelen. Ook kan het beroepsprofiel gebruikt worden ter informatie aan studenten en examenkandidaten. Met het opstellen van dit beroepsprofiel wil de Vereniging FFP de beroepsgroep zelf en (in-)direct betrokkenen op toegankelijke wijze inzicht geven in het beroep van financieel planner en het uitgebreide werkveld waarin hij werkzaam is. Het beroepsprofiel valt uiteen in drie delen. In deel 1 plaatsbepaling wordt kort geschetst wat het beroep van financieel planner inhoudt en met welke ontwikkelingen hij te maken heeft. In deel 2 zijn de beroepshandelingen opgenomen en is beschreven wat een financieel planner moet kennen, kunnen en beheersen om zijn vak goed uit te oefenen. Tot slot geeft het derde deel werkveld een omschrijving van de markt en een indicatief overzicht van verschillende functies waarin financieel planners werkzaam zijn. Daar waar in het document hij staat, kan ook zij gelezen worden. -39-

40 Deel 1 Plaatsbepaling Wat is financiële planning? Het doel van financiële planning is het bieden van inzicht en overzicht voor een klant omtrent zijn totale financiële situatie, doorgaans in de vorm van een financieel plan. In een dergelijk plan wordt rekening gehouden met de wensen en doelstellingen van de klant en het stelt hem in staat om de juiste keuzes te maken inzake financiële vraagstukken en de juiste acties te ondernemen. Bij financiële planning gaat het erom om voor de langere termijn over voldoende inkomen en vermogen te beschikken om financiële wensen en doelstellingen te realiseren en eventuele risico's op te vangen. Maatschappelijke veranderingen en financiële planning De financiële wereld is sterk aan veranderingen onderhevig. Wettelijke en andere externe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en de roep om transparante, deskundige en betrouwbare marktpartijen neemt toe. Consumenten zijn onzeker over hun toekomst en vaak heeft men geen compleet of een onjuist beeld over de eigen financiële situatie. Financiële planning opereert op de raakvlakken van het individu en zijn financieel-economische omgeving. Deze raakvlakken manifesteren zich in zogenaamde life events 1 en bevinden zich niet alleen in de context van gezin en familie (keuzes over huwelijk, samen, een eigen huis en kinderen) maar ook in relatie tot werk of onderneming. Hier kan gedacht worden aan vraagstukken over inkomen nu (voorzieningen in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid) en later (pensioen). Parallel hieraan lopen vraagstukken over vermogensoptimalisatie en het al dan niet realiseren van toekomstwensen (een verbouwing, een tweede huis, een boot of een wereldreis). Tot slot zijn er raakvlakken op het niveau van de economie, politiek en maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hierbij zijn de gevolgen van een economische crisissituatie, nieuwe regelgeving vanuit de overheid (bestendigheid hypotheekaftrek, hervormingen arbeidsmarkt) en de toekomstige invulling en betaalbaarheid van de zorg. Veel vraagstukken kennen een onderlinge afhankelijkheid. Daarnaast kunnen vragen variëren in complexiteit. Een financieel planner helpt een klant zijn weg te vinden in de complexe, financiële wereld van vandaag. Deze (nieuwe) wereld maakt het hebben van een integraal overzicht van de financiële situatie eerder need to have dan nice to have. De financieel planner neemt bij het opstellen van een financieel plan het integraal klantbeeld als vertrekpunt voor zijn dienstverlening en houdt nauwgezet rekening met de wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de klant. 1 Een life-event is een belangrijke gebeurtenis in de levensloop van een consument die significante wijzigingen in zijn financiële situatie kan veroorzaken. -40-

41 Professionalisering Financieel planners die zijn aangesloten bij de Vereniging FFP hebben succesvol het FFP-examen afgelegd en kunnen alleen na het aantonen van minimaal twee jaar relevante werkervaring lid worden van deze beroepsvereniging en het keurmerk voeren. De (V)FFP ziet toe op een continue handhaving en verbetering van het deskundigheidsniveau van haar leden. Dit gebeurt enerzijds door toezicht op het examen en de registratie van gecertificeerd financieel planners en anderzijds door de bewaking van de naleving van de integriteitregels. Aangesloten leden moeten elk jaar aan permanente educatie-verplichtingen voldoen om hun deskundigheid actueel en op niveau te houden. Voor een verdere professionalisering van het beroep van financieel planner is vakbekwaamheidsontwikkeling belangrijk. Financieel planners werken aan vakbekwaamheidsontwikkeling door bij te dragen aan de vernieuwing van het financieel planningswerkgebied of het delen van best practices met collega-planners. Dit kan door deel te nemen aan de FFP-kennisgroepen, het geven van workshops aan collega-planners of te participeren in discussies op het LinkedIn-forum. Daarnaast is het ook mogelijk om zitting te hebben in redacties van (vak-)bladen, bijdragen te leveren aan financieel planningsopleidingen of deel te nemen aan collegiale intervisie. Het vak van financieel planner gaat niet alleen uit van kennis en vaardigheden maar heeft nadrukkelijk ook een ethische (morele) component. Het handelen van een financieel planner is dus niet alleen vakinhoudelijk maar zeker ook waarde gebonden. Deze waardecomponent is geadresseerd in de FFP-gedragscode waaraan alle aangesloten gecertificeerd financieel planners gebonden zijn. De VFFP heeft in 2012 de professionele eisen voor financieel planners aangescherpt; nieuwe einden toetstermen zijn opgesteld voor bestaande en nieuwe leden. In deze nieuwe eind- en toetstermen zijn aanvullende vakkennis-vereisten geformuleerd. Tevens zijn nieuwe eisen inzake benodigde (plannings-) vaardigheden, zorgplicht en professioneel gedrag opgenomen. -41-

42 Deel 2 Taken en competenties Werkwijze en planningsproces De werkwijze (het planningsproces) van een financieel planner bestaat uit vijf logische, elkaar opvolgende fases. De fases van dit planningsproces zijn in onderstaand schema gerelateerd aan de fases die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn onderscheiden in de leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw 2. Fases AFM Fases FFP 3 Fase 1: Kennismaking Fase 2: Beeldvorming 1. Inventariseren, informeren, eventueel inschakelen en coördineren Fase 3: Oplossing 2. Analyseren, berekenen, samenwerken en ontwerpen 3. Adviseren, toelichten, eventueel terugkoppelen 4. Begeleiden Fase 4: Nazorg 5. Onderhouden en nazorg De leidraad wordt enerzijds gebruikt als benchmark voor waar een financieel adviesproces minimaal aan moet voldoen in termen van opbouw, kwaliteit en compleetheid; anderzijds maakt een vergelijking het mogelijk om expliciet te benoemen waar de werkwijze van een financieel planner zich aantoonbaar onderscheidt van de gemiddelde financieel adviseur. Voor een financieel planner is het aspect kennismaking slechts een onderdeel van een groter geheel: hij gaat in deze fase dieper in op het te doorlopen financieel planningsproces, stelt vast of hij 2 Leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw is uitgebracht door de AFM in december De FFP-adviesfases zijn toegelicht onder het kopje beroepshandelingen op pagina

43 de klant met zijn diensten inderdaad adequaat van dienst kan zijn en bekijkt nadrukkelijk welke vraagstukken eventueel door in te schakelen specialisten behandeld gaan worden. In het AFM-proces volgen de beeldvormings- en oplossingsfase elkaar op waarbij er globaal gekeken is naar verschillende oplossingsrichtingen voor de klant. De analysefase van de financieel planner kent een zwaardere rekenkundige component waarbij nadrukkelijk heden en toekomst in verschillende scenario s tot in detail uitgewerkt worden. De oplossingsfase van de AFM omvat zowel het bespreken van het advies als de invulling van dit advies door productbemiddeling. Voor een financieel planner hebben het plan (advies) en de invulling ervan in principe niets met elkaar te maken. Eventueel kan een financieel planner de klant wel begeleiden bij het productinvullingsproces. Beroepshandelingen en taken De beroepshandelingen zijn een verdere uitwerking van de vijf fases van het planningsproces. Deze laten zich als volgt omschrijven: 1. Inventariseren, informeren, eventueel inschakelen en coördineren De financieel planner voert een intake uit waarbij de wensen, doelstellingen en de risicobereidheid van de klant worden geïnventariseerd, mede gebaseerd op kennis, ervaring en financiële positie van de klant (kennismaking). Daarnaast informeert hij de klant over alle relevante aspecten van het planningsproces en bouwt hij een vertrouwensrelatie op. De financieel planner schakelt (voor zover nodig) in overleg met de klant specialisten in en coördineert daarbij de diverse werkzaamheden. 2. Analyseren, berekenen, samenwerken en ontwerpen De financieel planner analyseert de verstrekte, huidige klantgegevens en de ontvangen financiële, juridische en fiscale informatie. Daarbij brengt hij relevante risico s en consequenties van verschillende scenario s in kaart. De financieel planner berekent en vertaalt dit naar een (schriftelijk) passend plan voor de klant opgesteld in heldere en begrijpelijke taal. Tijdens deze fase kan hij samenwerken met ingeschakelde specialisten. 3. Adviseren en toelichten De financieel planner licht het plan (mondeling) aan de klant toe in heldere en begrijpelijke taal, geeft inzicht in de gepresenteerde oplossingen en bespreekt eventuele onduidelijkheden zodanig dat de klant begrijpt wat de consequenties en keuzemogelijkheden zijn. 4. Begeleiden De financieel planner begeleidt de klant bij het uitvoeren van het plan. Onder begeleiden wordt in dit verband ook verstaan de doorverwijzing naar een ander (type) adviseur. Bijvoorbeeld een adviseur die productbemiddeling aanbiedt indien en voor zover de financieel planner zich hier niet mee bezighoudt. De financieel planner bewaakt de uitvoering van het plan in termen van compleetheid, kwaliteit en tijdigheid. -43-

44 5. Onderhouden en nazorg De financieel planner onderhoudt de relatie met de klant en informeert hem voor zover relevant over wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving, sociaal-maatschappelijke trends en economische ontwikkelingen indien en voor zover deze van invloed kunnen zijn op het opgestelde plan en de haalbaarheid van de gestelde doelstellingen. In overleg met de klant past de financieel planner het financieel plan dientengevolge aan. De beroepshandelingen van de financieel planner zijn verder uitgewerkt in eind- en toetstermen. Deze en andere informatie is terug te vinden op Vakkennis De financieel planner beschikt over fiscale en juridische kennis op HBO-/HBO+-niveau (EQF-niveau 6). Daarnaast heeft hij kennis op het gebied van financieren, sparen, beleggen, pensioenen, verzekeringen, huwelijksvermogen-en erfrecht en sociale zekerheid. Vaardigheden De financieel planner heeft de vaardigheden en competenties om het planningsproces zelfstandig te kunnen toepassen volgens de vijf fases van het planningsproces (zie hiervoor). Tevens beschikt hij over analytische en integratieve vaardigheden die nodig zijn om de dwarsverbanden tussen verschillende kennisgebieden en deeladviezen inclusief de consequenties ervan te overzien. De financieel planner is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Hij is in staat om de relatie met zijn klant te onderhouden waarbij hij rekening houdt met de informatiebehoefte van de klant en zijn eigen verantwoordelijkheden uit hoofde van adequate zorgplicht. Professioneel en integer gedrag Professioneel en integer gedrag staat aan de basis van het handelen van een financieel planner. Dat houdt in dat hij bekend is met wettelijke regels, gedragscodes en voorschriften die gelden binnen zijn vakgebied. Maar belangrijker nog is dat hij professioneel bewust is van mogelijke integriteitsdilemma s en vraagstukken, deze kan signaleren, kan benoemen en in staat is deze adequaat af te handelen. De financieel planner werkzaam binnen een bedrijf maakt integriteitsdilemma s bespreekbaar in de context van de organisatie (collega s, leidinggevenden, compliance-afdeling). De zelfstandig gevestigde financieel planner heeft hiervoor (bijvoorbeeld) een informeel collegiaal toetsingskader. Zorgplicht Zorgplicht start eigenlijk al bij het begin van een klantrelatie en deze blijft bestaan, ook nadat het financieel plan aan de klant uitgebracht is. Van een financieel planner mag worden verwacht dat hij de klant ook na het opstellen een financieel advies of plan met raad en daad bijstaat. De financieel planner informeert zijn klanten zo tijdig mogelijk over wijzigingen die relevant zijn voor hun financiële situatie. Deze nazorg kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld door middel van het periodiek versturen van nieuwsbrieven of door het inplannen van jaarlijkse updategesprekken. Bij het opstellen en het bespreken van een financieel plan informeert de financieel planner de klant hoe hij de nazorg heeft geregeld en wat hij van de klant ter zake verwacht met betrekking tot het actief doorgeven van wijzigingen in zijn privé- of zakelijke situatie. -44-

45 EQF Voor de dimensies van het beroep is aansluiting gezocht bij het European Qualification Framework (EQF 4, of Europees Kwalificatie kader). Het diploma van financieel planner wordt gepositioneerd op niveau 6. De beschrijvingen die de leerresultaten aangeven van niveau 6 op grond van het EQF zijn: Kennis Vaardigheden Competentie Gevorderde kennis van een werk- of studiegebied, die een kritisch inzicht in theorieën en beginselen impliceert. Gevorderde vaardigheden, waarbij blijk wordt gegeven van absoluut vakmanschap en innovatief vermogen om complexe en onvoorspelbare problemen in een gespecialiseerd werk- of studiegebied op te lossen. Managen van complexe technische of beroepsactiviteiten of projecten; de verantwoordelijkheid op zich nemen om in onvoorspelbare werk- of studiecontext beslissingen te nemen. De verantwoordelijkheid op zich nemen om de professionele ontwikkeling van personen en groepen te managen. 4 Zie ook de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren en de Notitie Uitleg van het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. -45-

46 Deel 3 Werkcontext Markt De financiële wereld is sterk aan veranderingen onderhevig en het is lastig voor consumenten om zelfstandig de juiste beslissingen te nemen inzake financiële vraagstukken. Vaak leidt één vraag tot een volgende en door de onderlinge samenhang zijn er weer verschillende scenario s mogelijk die tot een oplossing kunnen leiden. Een gekozen (deel-)oplossing kan vervolgens weer een nieuwe adviesvraag oproepen waardoor de situatie alleen maar complexer wordt. De markt van financiële advisering en financiële planning kent vele beroepen en rollen. Hierbij kan niet alleen gedacht worden aan financieel planners, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs, verzekeringsadviseurs e.d. maar ook aan belastingadviseurs, accountants, erfrechtspecialisten, bedrijfsoverdrachtadviseurs, mediators etc. Elk van deze professionals heeft zijn eigen werkwijze en is vaak gespecialiseerd in het oplossen van een deelprobleem of het bieden van een deeladvies. Veel van deze adviseurs zijn apart georganiseerd in een beroepsvereniging of delen een bepaalde klantpropositie waarmee zij hun diensten aanbieden aan consumenten. Het is juist de financieel planner die zich in deze adviesmarkt onderscheidt door het bieden van een passend integraal financieel advies waarin de totale financiële situatie van de klant, nu én in de toekomst betrokken wordt. Het klant centraal - principe is te allen tijde leidend in de dienstverlening van een financieel planner. Consumenten onderkennen in toenemende mate dat dit ook voor hen de gewenste wijze van financiële advisering en begeleiding is. Klantgroepen De financieel planner richt zich primair op particulieren en ondernemers die vallen onder de Nederlandse wetgeving. Beide klantgroepen zullen afhankelijk van hun leeftijd en/of levensfase financiële vraagstukken hebben die achtereenvolgens gericht zijn op: - opbouw (van inkomen of bedrijf); - stabilisatie al dan niet in combinatie met (vermogens-) optimalisatie; - realiseren van toekomstwensen Onder het begrip 'ondernemer' kan zowel een zelfstandige zonder personeel (ZZP er 5 ), een IBondernemer als directeur-grootaandeelhouder (DGA) vallen. 5 ZZP ers kennen vele verschijningsvormen en niet elke adviessituatie vereist de inzet van een financieel planner. -46-

47 Functies De financieel planner kan werkzaam zijn in verschillende functies in loondienst bijvoorbeeld bij een bank, een verzekeraar, een financieel adviesbureau of intermediair. Hij kan echter ook zelfstandig gevestigd zijn. Voorbeelden van functienamen zijn: Financieel Planner Vermogensplanner/-adviseur Financial Life Planner/Private Life Planner Private Banker Preferred Banker Account Manager Private Banking Er zijn ook financieel planners in leidinggevende of staffuncties binnen verschillende organisaties werkzaam. Zij stellen zelf niet meer zelfstandig financiële plannen op, maar geven leiding aan een team financieel professionals of functioneren als specialist op een van de kennisdomeinen van financiële planning. Voorbeelden van functienamen zijn dan: Teammanager Directeur Personal of Private Banking Beleidsmedewerker Tot slot is er een groeiende groep van financieel planners die bestaat uit personen die naast of in aanvulling op hun hoofdactiviteiten ook financiële planning in hun dienstenpakket opnemen. Voorbeelden hiervan zijn: Accountant Belastingadviseur Advocaat Notaris Estate planner Echtscheidingsspecialist Bedrijfsopvolgingsspecialist Beleggingsadviseur Accountmanager family office Vermogensadviseur Typerende beroepshouding De financieel planner onderscheidt zich door de combinatie van (vak-)kennis en (plannings- )vaardigheden die hem in staat stelt om integrale financiële planning voor zijn klanten uit te voeren. Hij toont een hoge mate van zelfstandigheid en is (zelf)controlerend, nauwkeurig, integer en communicatief vaardig. Bij zijn werkwijze en beroepsaanpak, conformeert hij zich aan de FFPgedragscode. De financieel planner stelt zich leidend (regie-voerend) en verbindend op in samenwerking met derden zoals financieel, fiscaal, juridisch en andere specialisten. -47-

48 Bijlage Adviesproces AFM De fases van het adviesproces uit de leidraad van de AFM kunnen als volgt worden omschreven: 1. Kennismaking De kennismaking omvat het inventariseren van de doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie van de klant. 2. Beeldvorming De beeldvorming omvat het afwegen van de verschillende mogelijkheden vanuit de deskundigheid van de adviseur, rekening houdend met de wensen, doelstellingen en het risicoprofiel van de klant. Bij iedere keuze worden de relevante voor- en nadelen belicht. 3. Oplossing De oplossing omvat de presentatie van de meest passende oplossingen, met de bijbehorende voor- en nadelen voor de klant. Op basis van het gegeven inzicht kan de klant tot een keuze komen. De adviseur bemiddelt ten behoeve van de klant bij de aankoop van financiële producten. 4. Nazorg In de fase van de nazorg volgt de adviseur de klant en past afhankelijk van veranderende omstandigheden het advies of onderdelen ervan aan, zodat de oorspronkelijke doelstellingen zo goed mogelijk kunnen worden gerealiseerd. In geval van gewijzigde doelstellingen wordt het adviestraject opnieuw doorlopen. -48-

49 Over de Vereniging FFP Financieel planners die zijn aangesloten bij de Vereniging Federatie Financieel Planners (FFP) onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Uitsluitend dan mogen zij het FFP-keurmerk dragen. De hoge kwaliteitseisen van de FFP hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijke kennis wordt door middel van een examen getoetst bij de toelating. Gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie. Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner wordt onderschreven. De Commissie van Toezicht van de FFP ziet toe op de naleving van de Gedragscode en behandelt in dat kader geschillen en klachten. De FFP behartigt de belangen van financiële planners. Zij zorgt ervoor dat het FFP-keurmerk staat voor deskundigheid op een hoog niveau en een kwalitatief, passend financieel advies voor de consument. Zij doet dit door de bekendheid van het begrip en de kwaliteit van financiële planning actief te bevorderen. Daarnaast bewaakt zij de deskundigheid en de integriteit van haar leden. Financiële planners kunnen werkzaam zijn in het vrije beroep, in loondienst of als financieel deskundige in verschillende functies in het bedrijfsleven. De Vereniging FFP heeft gecertificeerde leden. -49-

50 Bijlage II Toetstermen m.b.t. kennis en specifieke vaardigheden -50-

51 Geclusterde toetsterm Toetstermen FFP 2.0 Taxonomie Primair vakgebied Wet Artikel Secundair vakgebied Event categorie Event specifiek Belastingen Algemene Wet op Rijksbelastingen BEL1 De reikwijdte van de wet AWR inclusief B BEL AWR 1 GEEN Generiek Generiek uitvoeringsregeling AWR BEL1 Definitie kind W BEL AWR 2.3.i GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Domicilie W BEL AWR 4 GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Partnerbegrip B BEL AWR 5a GEEN Generiek Generiek 0BEL1 ANBI W BEL AWR 5b GEEN Generiek Generiek 0BEL1 SBBI W BEL AWR 5c GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Heffingsrente en revisierente W BEL AWR 30f t/m30k GEEN Generiek Generiek Invorderingswet BEL1 De reikwijdte van de Invorderingswet 1990 inclusief B BEL INV 1 GEEN Generiek Generiek uitvoeringsregeling Invorderingswet BEL1 Verhaalsrecht: voorrang W BEL INV 21 GEEN Generiek Generiek -51-

52 0BEL1 Uitstel van betaling W BEL INV 25 GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Kwijtschelding W BEL INV 26 GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Actueel percentage invorderings-, revisie- en W BEL INV GEEN Generiek Generiek heffingsrente 0BEL1 Aansprakelijkheid lichamen W BEL INV 34 GEEN Generiek Generiek 8BEL1 Bestuurdersaansprakelijkheid W BEL INV 36 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Aansprakelijkheid bestuurders voor Vpb W BEL INV 36a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Aansprakelijkheid bestuurders voor LB/OB W BEL INV 36b GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Aansprakelijkheid aanmerkelijk belanghouder W BEL INV 40 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 0BEL1 Aansprakelijkheid na toerekening inkomensbestanddelen W BEL INV 44 GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Aansprakelijkheid verzekeraar W BEL INV 44a PSZV Generiek Generiek 6BEL1 Aansprakelijkheid pensioenverzekeraar W BEL INV 44b PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 7BEL1 Aansprakelijkheid KEW verzekeraar W BEL INV 44c SBF Arbeid/ 2BEL1 Aansprakelijkheid van erfgenamen W BEL INV 46, 48 GEEN Familie Overlijden 2BEL1 Aansprakelijkheid executeur-testamentair W BEL INV 47 GEEN Familie Overlijden 0BEL1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Uitstel van betaling en gespreide betaling van inkomstenbelasting W BEL Uitv.reg. INV 1d-3a en 4a- 5b -52- GEEN Generiek Generiek 2BEL1 Uitstel van betaling van schenk- of erfbelasting W BEL Uitv.reg. INV 6a-6c GEEN Familie overlijden Wet Inkomstenbelasting BEL1 De partnerdefinitie B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek

53 3BEL1 Pleegkind W BEL Wet IB GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 0BEL1 Definitie lijfrente en pensioen W BEL Wet IB PSZV Generiek Generiek 0BEL1 Gelijkstelling met de premie voor een verzekering W BEL Wet IB b PSZV Generiek Generiek 0BEL1 Subjectieve belastingplicht B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Woonplaatsfictie B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Objectieve belastingplicht B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 De verschuldigde inkomstenbelasting B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Het te conserveren inkomen W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 9BEL1 De belastingkorting verlies aanmerkelijk belang B BEL Wet IB a GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 0BEL1 De toerekeningsregels in de Wet IB 2001 B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek BEL1 Belastbare winst uit onderneming B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Het fiscale begrip ondernemer B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Het urencriterium B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 In aftrek beperkte of uitgesloten kosten B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Bijtelling privé gebruik woning B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Bijtelling privé gebruik auto B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Grondslagen bepaling jaarwinst B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Waardering onderhanden werk/opdrachten W BEL Wet IB b GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Afschrijving op bedrijfsmiddelen W BEL Wet IB SBF Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -53-

54 8BEL1 Beperking afschrijving op gebouwen W BEL Wet IB a SBF Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 De fiscale reserves W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 De herinvesteringsreserve B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 De terugkeerreserve W BEL Wet IB a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 9BEL1 Aandelenfusie W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Juridische splitsing W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Juridische fusie W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Staking door overlijden B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 8BEL1 Doorschuiving of staking door ontbinding huwelijksgemeenschap B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Doorschuiving bij staking door overlijden B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Doorschuiving naar ondernemers B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Doorschuiving via te conserveren inkomen naar andere onderneming W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Omzetting in een NV of BV W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Oudedagsreserve: toegang toevoegingen B BEL Wet IB PSZV Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Oudedagsreserve: toevoegingen B BEL Wet IB PSZV Ondernemer starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Oudedagsreserve: extra toevoegingen B BEL Wet IB PSZV Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -54-

55 8BEL1 Oudedagsreserve: afnemingen B BEL Wet IB PSZV Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Oudedagsreserve: definitie ondernemingsvermogen in verband met toevoeging B BEL Wet IB PSZV Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Oudedagsreserve: meer dan een onderneming B BEL Wet IB PSZV Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Ondernemersaftrek bij meerdere ondernemingen B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Ondernemersaftrek: meewerkaftrek B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Ondernemersaftrek: startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid W BEL Wet IB a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 9BEL1 Ondernemersaftrek: stakingsaftrek B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 8BEL1 MKB-winstvrijstelling B BEL Wet IB a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ wordt gehouden 8BEL1 Resultaat uit een werkzaamheid W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Bepaling van het resultaat B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Aftrek bij werkruimte in eigen woning W BEL Wet IB a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -55-

56 8BEL1 Overgang werkzaamheid in onderneming W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Terbeschikkingstellingsvrijstelling B BEL Wet IB b GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 0BEL1 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen W BEL Wet IB PSZV Generiek Generiek 0BEL1 Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen W BEL Wet IB PSZV Generiek Generiek 0BEL1 Bepaling omvang belastbare PU/PV W BEL Wet IB a PSZV Generiek Generiek 0BEL1 Aftrekbare kosten PU/PV W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Van aftrek uitgesloten kosten PU/PV W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 7BEL1 Belastbare inkomsten uit eigen woning B BEL Wet IB SBF Arbeid/ 7BEL1 Definitie eigen woning B BEL Wet IB SBF Arbeid/ 7BEL1 Eigenwoningforfait B BEL Wet IB SBF Arbeid/ 7BEL1 Tijdelijke verhuur B BEL Wet IB SBF Arbeid/ 7BEL1 Kamerverhuurvrijstelling B BEL Wet IB SBF Arbeid/ 7BEL1 Toedeling eigenwoningforfait B BEL Wet IB SBF Arbeid/ 7BEL1 Bestaande eigenwoningschuld B BEL Wet IB bis.1 SBF Wonen 7BEL1 KEW / SEW / BEW B BEL Wet IB bis.2 PSZV Wonen 7BEL1 Belastbare inkomsten eigenwoning B BEL Wet IB bis.3 SBF Wonen 7BEL1 Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning (KEW) B BEL Wet IB bis.4 PSZV Wonen -56-

57 7BEL1 Voordeel uit spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning B BEL Wet IB bis.5 PSZV Wonen 7BEL1 Vrijstelling KEW B BEL Wet IB bis.6 PSZV Wonen 7BEL1 Vrijstelling spaarrekening eigen woning en vrijstelling beleggingsrecht eigen woning B BEL Wet IB bis.7 PSZV Wonen 7BEL1 Omzetting KEW/spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning B BEL Wet IB bis.8 PSZV Wonen 7BEL1 Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve B BEL Wet IB bis.9 SBF Wonen 7BEL1 Aftrekbare kosten eigen woning B BEL Wet IB bis.10 SBF Wonen 7BEL1 Indexatie W BEL Wet IB bis.12 PSZV Wonen 7BEL1 Eigenwoningschuld B BEL Wet IB a SBF Wonen 7BEL1 Eigenwoningreserve B BEL Wet IB aa SBF Wonen 7BEL1 Beschikking eigenwoningreserve B BEL Wet IB b SBF Wonen 7BEL1 Aflossingseis B BEL Wet IB c SBF Wonen 7BEL1 Aflossingsstand B BEL Wet IB d SBF Wonen 7BEL1 Afwijken aflossingsschema en betalingsregeling W BEL Wet IB e SBF Wonen 7BEL1 Verhuisregelingen B BEL Wet IB f SBF Wonen -57-

58 7BEL1 Informatieplicht B BEL Wet IB g SBF Wonen 7BEL1 Aftrekbare kosten eigen woning, waaronder vooraf/achteraf financieren, meegefinancierde kosten, B BEL Wet IB SBF Wonen bouwdepot bij aankoop of verbouwing 7BEL1 Aftrekbare kosten restschuld vervreemde eigen woning B BEL Wet IB a SBF Wonen 7BEL1 Aftrekbare kosten gedeelde eigen woning bij gezamenlijke bewoning B BEL Wet IB SBF Wonen 7BEL1 Kosten voor verbetering of onderhoud eigen woning B BEL Wet IB SBF Arbeid/ 7BEL1 Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld B BEL Wet IB a SBF Arbeid/ 6BEL1 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen B BEL Wet IB PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6BEL1 Lijfrentevoorzieningen B BEL Wet IB PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6BEL1 Toegelaten aanbieders B BEL Wet IB PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6BEL1 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen via B BEL Wet IB a PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht 6BEL1 In aanmerking te nemen premies voor lijfrenten B BEL Wet IB PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 9BEL1 Omzetting oudedagsreserve in lijfrente B BEL Wet IB PSZV Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Omzetting stakingswinst in lijfrente B BEL Wet IB PSZV Ondernemer Overname/staken/fusie 6BEL1 Tijdstip aftrek premies voor lijfrenten B BEL Wet IB PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 9BEL1 Aftrek premies voor lijfrenten na overlijden ondernemer B BEL Wet IB PSZV Ondernemer Overname/staken/fusie 6BEL1 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen B BEL Wet IB PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6BEL1 Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij handelen in W BEL Wet IB PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering strijd met de voorwaarden 1BEL1 Handelingen die niet leiden tot een negatieve uitgave W BEL Wet IB PSZV Familie Samen/Trouwen/Scheiden 6BEL1 In aanmerking te nemen bedrag uitbreidingen van het begrip negatieve uitgaven W BEL Wet IB PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering -58-

59 0BEL1 Negatieve persoonsgebonden aftrek W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Waardering inkomen in natura W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Tijdstip genieten B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Tijdstip aftrek B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Verlies W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Te conserveren inkomen buiten beschouwing W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Verliesverrekening W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Middeling B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Te conserveren inkomen buiten beschouwing W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 8BEL1 Verklaring arbeidsrelatie W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Zekerheid omtrent aard van de arbeidsrelatie W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Het begrip aanmerkelijk belang B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Gelijkstelling aandelen met bijzondere rechten B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Meesleepregeling B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Meetrekregeling B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Fictief aanmerkelijk belang B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Inkomen uit aanmerkelijk belang B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Een vererfd aanmerkelijk belang, binnen twee jaar afboeking reguliere voordelen op verkrijgingsprijs W BEL Wet IB a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Reguliere voordelen W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -59-

60 8BEL1 Kosten van reguliere voordelen W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Fictieve vervreemdingen B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 De uitzondering bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap anders dan door overlijden W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 9BEL1 De uitzondering bij overgang krachtens erfrecht B BEL Wet IB a GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 De uitzondering bij verdeling nalatenschap binnen twee B BEL Wet IB b GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie jaar 9BEL1 De uitzondering bij overdracht krachtens schenking B BEL Wet IB c GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 De vervreemdingsvoordelen W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 De overdrachtsprijs W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 De verkrijgingsprijs W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 De correctie naar waarde in het economisch verkeer W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Afrekening op verzoek W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens B BEL Wet IB a GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie erfrecht 9BEL1 Doorschuiving verkrijgingsprijs bij verdeling nalatenschap B BEL Wet IB b GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie binnen twee jaar 9BEL1 Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overdracht krachtens B BEL Wet IB c GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie schenking 9BEL1 Doorschuifregeling bij einde aanmerkelijk belang W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Doorschuifregeling bij aandelenfusie, juridische fusie of W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie splitsing 9BEL1 Doorschuiving verkrijgingsprijs W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie -60-

61 8BEL1 Genietingstijdstip reguliere voordelen B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Betalingstijdstip aftrekbare kosten B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Verlies uit aanmerkelijk belang W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Te conserveren inkomen buiten beschouwing W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Verliesverrekening W BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 9BEL1 Omzetting verlies bij einde aanmerkelijk belang in een B BEL Wet IB GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie belastingkorting 0BEL1 Voordeel uit sparen en beleggen B BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Rendementsgrondslag B BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 2BEL1 Toedeling bij bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht B BEL Wet IB SBF Familie Overlijden 0BEL1 Heffingsvrij vermogen W BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Ouderentoeslag W BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen W BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Vrijstellingen voorwerpen van kunst en wetenschap W BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 2BEL1 Vrijstellingen rechten op roerende zaken krachtens W BEL Wet IB SBF Familie Overlijden erfrecht 0BEL1 Vrijstelling bepaalde rechten W BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Vrijstelling kortlopende termijnen van inkomsten en W BEL Wet IB SBF Generiek Generiek verplichtingen 0BEL1 Vrijstelling maatschappelijke beleggingen W BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Vrijstelling groene beleggingen W BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Waardering bezittingen en schulden; algemeen B BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Waardering woningen andere dan eigen woningen B BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Waardering effecten B BEL Wet IB SBF Generiek Generiek -61-

62 0BEL1 Waardering genotsrechten B BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Persoonsgebonden aftrek B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 In aanmerking nemen persoonsgebonden aftrek B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 1BEL1 Onderhoudsverplichtingen W BEL Wet IB muv GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1d 1BEL1 Uitgesloten onderhoudsverplichtingen W BEL Wet IB lid 1 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1BEL1 Afkoop alimentatie door betaling lijfrentepremie W BEL Wet IB PSZV Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1BEL1 Definitie uitgaven voor levensonderhoud van kinderen B BEL Wet IB GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1BEL1 Beperkingen B BEL Wet IB GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 0BEL1 Plafond B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 7BEL1 Uitgaven voor monumentenpanden W BEL Wet IB SBF Arbeid/ 0BEL1 Aftrekbare giften B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Definities B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Periodieke giften B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Andere giften B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Het in aanmerking nemen van periodieke giften B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Omvang in aanmerking te nemen andere giften B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Giften aan culturele instellingen B BEL Wet IB a GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Tijdstip aftrek B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Heffingskorting: definities B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Bedrag van de standaardheffingskorting B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Berekening heffingskorting voor de inkomstenbelasting B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Bijzondere regels voor de berekening van de W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek heffingskortingen 0BEL1 Maximum gecombineerde heffingskorting W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 0BEL1 Verhoging maximum gecombineerde heffingskorting bij W BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek minstverdienende partner 0BEL1 Algemene heffingskorting B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek -62-

63 0BEL1 Arbeidskorting B BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek 6BEL1 Doorwerkbonus B BEL Wet IB GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 0BEL1 Inkomensafhankelijke combinatiekorting B BEL Wet IB a GEEN Generiek Generiek 3BEL1 Ouderschapsverlofkorting B BEL Wet IB b GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 1BEL1 Alleenstaande-ouderkorting B BEL Wet IB GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 6BEL1 Ouderenkorting B BEL Wet IB GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6BEL1 Alleenstaande ouderenkorting B BEL Wet IB GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 0BEL1 Korting voor maatschappelijke beleggingen B BEL Wet IB SBF Generiek Generiek 0BEL1 Voorheffingen W BEL Wet IB lid GEEN Generiek Generiek 1a t/m c 6BEL1 Overgangsrecht overbruggingslijfrente W BEL Wet IB a.1 PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 8BEL1 Overgangsrecht afschrijving bedrijfsmiddelen W BEL Wet IB a.3 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 6BEL1 Overgangsbepaling uitgave inkomensvoorzieningen W BEL Wet IB a.6 PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 0BEL1 Bestaand afgezonderd particulier vermogen W BEL Wet IB a.7 SBF Generiek Generiek 4BEL1 Overgangsbepaling spaarloontegoeden W BEL Wet IB a.10 PSZV Werknemer Verandering baan/ ontslag 4BEL1 Overgangsbepaling levensloopregelingen W BEL Wet IB a.11 PSZV Werknemer Verandering baan/ ontslag Invoeringswet Wet inkomstenbelasting BEL1 Stamrecht van voor 1 januari 1992 W BEL Inv.wet IB I.N PSZV Werknemer verandering baan/ ontslag BEL1 Periodieke uitkeringen en verstrekkingen B BEL Inv.wet IB I.O PSZV Generiek Generiek BEL1 Afrekenverplichting periodieke uitkeringen en B BEL Inv.wet IB I.Q PSZV Generiek Generiek verstrekkingen BEL1 Korting stakingslijfrente o.g.v. lijfrenteaftrek voor 1 B BEL Inv.wet IB I.S PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering januari BEL1 Negatieve persoonsgebonden aftrek B BEL Inv.wet IB I.Ua PSZV Generiek Generiek -63-

64 2001 0BEL1 Tijdstip genieten B BEL Inv.wet IB BEL1 Lopende termijnen van inkomsten voor 1 januari 2001 W BEL Inv.wet IB BEL1 Uitgestelde termijnen van inkomsten voor 1 januari 2001 W BEL Inv.wet IB BEL1 Nog niet lopende termijnen van inkomsten voor 1 januari W BEL Inv.wet IB BEL1 Aanvang 30-jaarstermijn eigen woning schuld B BEL Inv.wet IB BEL1 Kapitaalverzekeringen die via box I worden afgewikkeld B BEL Inv.wet IB BEL1 Kapitaalverzekeringen: voorwaardelijke vrijstelling B BEL Inv.wet IB aangegroeide rente BEL1 Kapitaalverzekeringen: vrijstelling in box III B BEL Inv.wet IB BEL1 Kapitaalverzekering eigen woning B BEL Inv.wet IB BEL1 Imputatieregeling B BEL Inv.wet IB 2001 Uitvoeringsbesluit Wet inkomstenbelasting BEL1 Toegelaten aanbieders lijfrenteverzekering W BEL Uitv. Besl. IB BEL1 Toegelaten aanbieders lijfrente bancair W BEL Uitv. Besl. IB 2001 I.Ua PSZV Generiek Generiek I.AK SBF Generiek Generiek I.AKa SBF Generiek Generiek I.AKaa SBF Generiek Generiek I.AKb SBF Arbeid/ I.AL PSZV Arbeid/ I.AM PSZV Generiek Generiek I.AN PSZV Generiek Generiek I.AO PSZV Arbeid/ I.AP PSZV Arbeid/ 14 PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 14a PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering Uitvoeringsregeling Wet inkomstenbelasting

65 1BEL1 Belangrijke mate onderhouden kinderen B BEL Uitv. Reg. IB BEL1 Toerekening afgezonderd particulier vermogen W BEL Uitv. Reg. IB BEL1 Aanloopverliezen winst uit onderneming B BEL Uitv. Reg. IB BEL1 Verkorting driejaarstermijn bij doorschuiving naar B BEL Uitv. Reg. IB ondernemers of werknemers BEL1 Verdeling spaarrekening eigen woning W BEL Uitv. Reg. IB BEL1 Toedeling eigen woning reserve B BEL Uitv. Reg. IB BEL1 Preferente aandelen bij bedrijfsoverdracht W BEL Uitv. Reg. IB BEL1 Verkorting driejaarstermijn uit de doorschuifregeling bij B BEL Uitv. Reg. IB schenking BEL1 Beleggingen in durfkapitaal: nadere bepalingen W BEL Uitv. Reg. IB BEL1 Participatiemaatschappij W BEL Uitv. Reg. IB BEL1 Uitgaven levensonderhoud kinderen: beperkingen W BEL Uitv. Reg. IB BEL1 Combinatiekorting W BEL Uitv. Reg. IB BEL1 Leegstaande woning: overgangsregeling B BEL Uitv. Reg. IB GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 4a SBF Generiek Generiek 5 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 13a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 17bis SBF Arbeid/ 17a SBF Arbeid/ (ver)kopen/verbouwen/nieuwbouw/ 26b GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 26c GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie SBF Generiek Generiek 33 SBF Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 35 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 44b GEEN Generiek Generiek 45d SBF Arbeid/ Wet inkomstenbelasting BEL1 Kapitaalverzekeringen W BEL Wet IB a PSZV Generiek Generiek -65-

66 6BEL1 Lijfrente: tranches W BEL Wet IB a PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6BEL1 Oud regime lijfrentes W BEL Wet IB PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 0BEL1 Kapitaalverzekeringen van voor 1 januari 1992 W BEL Wet IB PSZV Generiek Generiek 4BEL1 Stamrechten van voor 1 januari 1992 W BEL Wet IB b PSZV Werknemer Verandering baan/ ontslag Wet loonbelasting BEL1 De werknemer/vrijwilliger/loon kinderen W BEL Wet LB GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4BEL1 Verklaring arbeidsrelatie W BEL Wet LB a GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4BEL1 Loon W BEL Wet LB GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4BEL1 Aandelenoptie W BEL Wet LB a SBF Werknemer Verandering baan/ ontslag 4BEL1 Vrijgesteld loon W BEL Wet LB GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4BEL1 Periodieke uitkering/stamrecht B BEL Wet LB a PSZV Werknemer Verandering baan/ ontslag 4BEL1 Fictief loon B BEL Wet LB a GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4BEL1 Privégebruik auto W BEL Wet LB bis GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4BEL1 Moment van genieten W BEL Wet LB a GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 0BEL1 Pensioenregelingen B BEL Wet LB f PSZV Generiek Generiek 4BEL1 Standaardloonheffingskorting W BEL Wet LB c GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4BEL1 Gerichte vrijstellingen W BEL Wet LB a GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 6BEL1 VUT-uitkeringen W BEL Wet LB ba PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 4BEL1 Vertrekvergoeding W BEL Wet LB bb GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 6BEL1 Pensioenregeling W BEL Wet LB bc PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6BEL1 Bestaande aanspraken op periodieke uitkeringen van W BEL Wet LB PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering voor 1 januari BEL1 VUT/pensioenrechten van voor 1 januari 2005 W BEL Wet LB b-38h PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 4BEL1 Levensloopregeling: overgangsregeling B BEL Wet LB d PSZV Werknemer Verandering baan/ ontslag Uitvoeringsbesluit loonbelasting BEL1 Bancair stamrecht: toegelaten aanbieders W BEL Uitv. Besl. LB a SBF Werknemer Verandering baan/ ontslag

67 6BEL1 Diensttijd voor pensioenregeling W BEL Uitv. Besl. LB BEL1 Nadere uitwerking opbouwpercentage en franchise W BEL Uitv. Besl. LB BEL1 Pensioengevend loon W BEL Uitv. Besl. LB BEL1 Definitie loon uit vroegere arbeid W BEL Uitv. Besl. LB 1965 Uitvoeringsregeling loonbelasting BEL1 Niet tot het loon behorende aanspraken W BEL Uitv. Reg. LB BEL1 Looptijdeisen bij bancair stamrecht B BEL Uitv. Reg. LB BEL1 Waarde rentevoordeel op personeelsleningen W BEL Uitv. Reg. LB 2011 Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen 4BEL1 Spaarloonregelingen W BEL Uitv. Reg. WNspaarregeling 10a PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 10aa PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 10b PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering 11 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 3.3a PSZV Werknemer Verandering baan/ ontslag 3.4 SBF Werknemer Verandering baan/ ontslag 3.10 SBF Werknemer Verandering baan/ ontslag 1, PSZV Werknemer Verandering baan/ ontslag Wet op de vennootschapsbelasting BEL1 Subject W BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Binnenlands belastingplichtigen W BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Drijven van een onderneming W BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -67-

68 8BEL1 Vrijgestelde beleggingsinstelling B BEL Wet Vpb a SBF Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Object W BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Onbelaste en niet aftrekbare rente W BEL Wet Vpb c GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Niet aftrekbare kosten/werkruimte W BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Niet aftrekbare rente W BEL Wet Vpb a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Laagrentende geldleningen W BEL Wet Vpb b GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Inkoop van eigen aandelen W BEL Wet Vpb c GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Thincap-regeling W BEL Wet Vpb d GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Herinvesteringsreserve B BEL Wet Vpb a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Deelnemingsvrijstelling B BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Deelnemingsvrijstelling: liquidatieverlies B BEL Wet Vpb d GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 9BEL1 Bedrijfsfusie W BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Splitsing W BEL Wet Vpb a GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Juridische fusie W BEL Wet Vpb b GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9BEL1 Geruisloze terugkeer uit BV W BEL Wet Vpb c GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 8BEL1 Fiscale eenheid B BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Fiscale eenheid: definities W BEL Wet Vpb aa GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -68-

69 8BEL1 Fiscale eenheid: earn out regeling W BEL Wet Vpb ac lid 7 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Fiscale eenheid: maximering rente overname schulden W BEL Wet Vpb ad GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Fiscale eenheid: sanctie bij verbreking na overdracht vermogensbestanddeel W BEL Wet Vpb ai GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Aftrekbare giften W BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Verrekening van verliezen W BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Boete bij afkoop pensioen W BEL Wet Vpb a PSZV Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Strafheffing bij niet meer voldoen voorwaarden kredietof beleggingsinstelling W BEL Wet Vpb b SBF Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Fiscale beleggingsinstelling B BEL Wet Vpb SBF Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Liquidatieverlies W BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Bevriezingsmethode pensioen eigen beheer W BEL Wet Vpb d PSZV Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ Wet op de dividendbelasting BEL1 Subject W BEL Wet Div. Bel BEL1 Object W BEL Wet Div. Bel BEL1 Van de verschuldigde dividendbelasting W BEL Wet Div. Bel lid 1 GEEN Generiek Generiek 2 GEEN Generiek Generiek 5 GEEN Generiek Generiek -69-

70 0BEL1 Belasting voor rekening vennootschap W BEL Wet Div. Bel BEL1 Heffing door inhouding inhoudingsplichtige W BEL Wet Div. Bel BEL1 Beleggingsinstelling W BEL Wet Div. Bel GEEN Generiek Generiek 7 GEEN Generiek Generiek 11a SBF Generiek Generiek Successiewet BEL1 Grondslagen B BEL Successiewet 1 lid 1 GEEN Familie Overlijden BEL1 Partnerbegrip B BEL Successiewet 1a GEEN Familie Overlijden BEL1 Woonplaats B BEL Successiewet 2 GEEN Familie Overlijden BEL1 Woonplaatsfictie W BEL Successiewet 3 GEEN Familie Overlijden BEL1 Grondslag heffing erfbelasting B BEL Successiewet 5 GEEN Familie Overlijden BEL1 Verkrijging uit huwelijksgemeenschap W BEL Successiewet 6 GEEN Familie Overlijden BEL1 Verrekening betaalde bedragen B BEL Successiewet 7 GEEN Familie Overlijden BEL1 Verkrijging bij overledene in bezit zijnde goederen B BEL Successiewet 8 GEEN Familie Overlijden BEL1 Waardering geldvorderingen B BEL Successiewet 9 GEEN Familie Overlijden BEL1 Verkrijging genotsrechten B BEL Successiewet 10 GEEN Familie Overlijden BEL1 Verkrijging krachtens bij overeenkomst gesloten B BEL Successiewet 11 GEEN Familie Overlijden -70-

71 verblijvensbeding BEL1 Schenking kort voor overlijden B BEL Successiewet BEL1 Verkrijging uit levensverzekering B BEL Successiewet BEL1 Verkrijging aandelen krachtens erfrecht B BEL Successiewet BEL1 Opzegging van beperkt recht B BEL Successiewet BEL1 Direct opeisbare lening tegen geen of te lage rente B BEL Successiewet BEL1 Stichting afgescheiden particulier vermogen B BEL Successiewet BEL1 Afzondering van vermogen B BEL Successiewet BEL1 Vruchtgebruik W BEL Successiewet BEL1 Gelijkstellingen W BEL Successiewet BEL1 Kosten van lijkbezorging B BEL Successiewet BEL1 Bepaling van het belastbare bedrag B BEL Successiewet BEL1 Verkrijging door partners B BEL Successiewet BEL1 Schenkbelasting bij partners B BEL Successiewet 0BEL1 Schenkbelasting bij verkrijging van afgezonderd particulier vermogen B BEL 1956 Successiewet GEEN Familie Overlijden 13 PSZV Familie Overlijden 13a GEEN Familie Overlijden 14 GEEN Familie Overlijden 15 SBF Familie Overlijden GEEN Familie Overlijden 17a GEEN Familie Overlijden 18 GEEN Familie Overlijden 19 GEEN Familie Overlijden 20 GEEN Familie Overlijden 21 GEEN Familie Overlijden 25 GEEN Familie Overlijden 26 GEEN Generiek Generiek 26a GEEN Generiek Generiek -71-

72 3BEL1 Meerdere schenkingen binnen een jaar B BEL Successiewet GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3BEL1 Schenkingen aan kinderen binnen een jaar B BEL Successiewet GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3BEL1 Onzekerheid over verwantschap W BEL Successiewet GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 2BEL1 Verwerping of afstand van rechten B BEL Successiewet 30 GEEN Familie Overlijden BEL1 Afstand door bezwaarde B BEL Successiewet 31 GEEN Familie Overlijden BEL1 Vrijstellingen erfbelasting B BEL Successiewet 32 GEEN Familie Overlijden BEL1 Vrijstellingen schenkbelasting B BEL Successiewet 33 GEEN Familie Overlijden BEL1 Bedrijfsopvolging B BEL Successiewet 35b GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie BEL1 Kwalificerend ondernemingsvermogen B BEL Successiewet c GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 9BEL1 Kwalificerende erflater/schenker B BEL Successiewet 35d GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie BEL1 Gebeurtenissen in strijd met voortzettingsvereiste B BEL Successiewet 35e GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie BEL1 Wijziging in gerechtigheid B BEL Successiewet 35f GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie BEL1 Verkrijging blote eigendom van een eigen woning B BEL Successiewet 35g GEEN Familie Overlijden BEL1 Belastingschuldige W BEL Successiewet 36 GEEN Familie Overlijden BEL1 Gezamenlijke aangifte successierecht W BEL Successiewet 39 GEEN Familie Overlijden -72-

73 1956 3BEL1 Uitnodiging tot het doen van aangifte bij schenking W BEL Successiewet BEL1 Termijn aangifte erfbelasting W BEL Successiewet BEL1 Termijn aangifte schenkbelasting W BEL Successiewet BEL1 Voorrecht van boedelbeschrijving/recht van beraad W BEL Successiewet BEL1 Verplichtingen en bevoegdheden executeur/vereffenaars W BEL Successiewet BEL1 Betaling rechten door vruchtgebruiker W BEL Successiewet BEL1 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 Waarde periodieke uitkering in geld, langstlevende, eerststervende W BEL Uit. Besl. Successiewet BEL1 Onzeker jaarlijks bedrag W BEL Uit. Besl. Successiewet BEL1 Waarde vruchtgebruik W BEL Uit. Besl. Successiewet 1959 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting 2BEL1 Toerekening afgezonderd particulier vermogen W BEL Uitv. Reg. schenk- en erfbelasting 40 GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 45 GEEN Familie Overlijden 46 GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 71 GEEN Familie Overlijden 72 GEEN Familie Overlijden 78 GEEN Familie Overlijden 7 GEEN Familie Overlijden 8 GEEN Familie Overlijden 10 GEEN Familie Overlijden 3 GEEN Familie Overlijden -73-

74 3BEL1 Schenking ter zake van eigen woning B BEL Uitv. Reg. schenk- en erfbelasting 3BEL1 Schenking door betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep B BEL Uitv. Reg. schenk- en erfbelasting 9BEL1 Objectieve onderneming B BEL Uitv. Reg. schenk- en erfbelasting 8BEL1 Uitgegeven preferente aandelen W BEL Uitv. Reg. schenk- en erfbelasting 9BEL1 Bezitsperiode voor het overlijden, onderscheidenlijk voor de schenking B BEL Uitv. Reg. schenk- en erfbelasting 9BEL1 Voortzettingsperiode W BEL Uitv. Reg. schenk- en erfbelasting 5 SBF Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 6 GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 7 GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 8 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 9 GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 10 GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie Natuurschoonwet 2BEL1 Invorderingsvrijstelling successierecht B BEL NSW 7 GEEN Familie Overlijden 2BEL1 Invordering recht B BEL NSW 8a GEEN Familie Overlijden 7BEL1 Vrijstelling overdrachtsbelasting B BEL NSW 9a GEEN Arbeid/ -74- Wet op de belastingen van rechtsverkeer 0BEL1 Overdrachtsbelasting: belastbaar feit B BEL WBR 2 GEEN Generiek Generiek 7BEL1 Overdrachtsbelasting: uitgezonderde verkrijgingen B BEL WBR 3 GEEN Arbeid/

75 7BEL1 Overdrachtsbelasting: fictieve onroerende zaken B BEL WBR 4 SBF Arbeid/ 7BEL1 Overdrachtsbelasting: afstand en wijziging beperkte W BEL WBR 6 GEEN Arbeid/ rechten 7BEL1 Overdrachtsbelasting: toedeling bij verdeling W BEL WBR 7 GEEN Arbeid/ 7BEL1 Overdrachtsbelasting: tijdstip van verkrijging W BEL WBR 8 GEEN Arbeid/ overschrijving akte 7BEL1 Overdrachtsbelasting: heffing over waarde W BEL WBR 9 GEEN Arbeid/ 7BEL1 Overdrachtsbelasting: verkrijging van aandelen en W BEL WBR 10 GEEN Arbeid/ rechten 7BEL1 Overdrachtsbelasting: verkrijging van een recht van W BEL WBR 11 GEEN Arbeid/ erfpacht, opstal of beklemming 7BEL1 Overdrachtsbelasting: verkrijging binnen zes maanden na B BEL WBR 13 GEEN Arbeid/ een vorige verkrijging 7BEL1 Overdrachtsbelasting: tarief W BEL WBR 14 GEEN Arbeid/wone n 7BEL1 Overdrachtsbelasting: vrijstellingen B BEL WBR 15 GEEN Arbeid/ 7BEL1 Overdrachtsbelasting: belastingschuldige W BEL WBR 16 GEEN Arbeid/ Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 8BEL1 Overdrachtsbelasting: vrijstelling bij inbreng van deelgerechtigdheid W BEL Uitv. Besl. WBR 4 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Overdrachtsbelasting: vrijstelling bij terugkeer uit nv/bv W BEL Uitv. Besl. WBR 4a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8BEL1 Overdrachtsbelasting: vrijstelling bij omzetting in een nv W BEL Uitv. Besl. 5 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -75-

76 en bv WBR 9BEL1 Overdrachtsbelasting: vrijstelling fusies W BEL Uitv. Besl. 5bis GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie WBR 9BEL1 Overdrachtsbelasting: vrijstelling bij fusie W BEL Uitv. Besl. 5a GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie WBR 9BEL1 Overdrachtsbelasting: vrijstelling wegens interne W BEL Uitv. Besl. 5b GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie reorganisatie WBR 9BEL1 Overdrachtsbelasting: vrijstelling wegens splitsing W BEL Uitv. Besl. 5c GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie WBR 7BEL1 Overdrachtsbelasting: ANBI W BEL Uitv. Besl. WBR 5d GEEN Arbeid/ Specifieke vaardigheden Belastingen 1SV1 Vertaalt de gevolgen van de gehele wet IB 2001 naar het V BEL Wet IB 2001 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden fiscaal partnerschap 0SV1 Berekent van het belastbaar inkomen uit werk en woning V BEL Wet IB , GEEN Generiek Generiek de daarover verschuldigde belasting 2.10a 8SV1 Berekent van het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang de daarover verschuldigde belasting V BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 0SV1 Berekent van het belastbaar inkomen uit sparen en V BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek beleggen de daarover verschuldigde belasting 0SV1 Berekent het verzamelinkomen na toepassing van de V BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek toerekeningsregels 8SV1 Berekent de maximale toegestane herinvesteringsreserve V BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ in verband met oude boekwaarde 8SV1 Analyseert de samenhang tussen de fiscale mogelijkheden tot oudedagsvoorziening middels lijfrente V BEL Wet IB 2001 PSZV Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ dan wel oudedagsreserve 8SV1 Berekent de ondernemersaftrek V BEL Wet IB GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -76-

77 9SV1 Berekent de belastbare winst uit onderneming bij staking V BEL Wet IB 2001 GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9SV1 Analyseert de fiscale gevolgen van ruisende en geruisloze V BEL Wet IB 2001 GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie overdracht van de onderneming, zowel bij leven als na overlijden 7SV1 Berekent de maximale eigenwoningschuld V BEL Wet IB a SBF Arbeid/ 7SV1 Berekent de eigenwoningreserve V BEL Wet IB a SBF Arbeid/ 7SV1 Berekent eenmalig aftrekbare kosten eigen woning V BEL Wet IB SBF Arbeid/ 7SV1 Berekent bruto/netto last op basis van een kredietvoorstel ter financiering van de eigen woning V BEL Wet IB 2001 SBF Arbeid/ 6BEL1 Berekent maximale aftrek lijfrentepremie (incl. V BEL Wet IB 2001 PSZV Werknemer Stoppen met werken/pensionering jaarruimte en reserveringsruimte) 0SV1 Berekent teruggave inkomstenbelasting als gevolg van V BEL Wet IB GEEN Generiek Generiek middeling 8SV3 Vertaalt de factoren die fiscaal bepalend zijn voor de af te V BEL Wet IB 2001 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ geven VAR verklaring 9SV1 Analyseert de fiscale gevolgen van ruisend en geruisloos V BEL Wet IB 2001 GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie (fictief) vervreemden van een AB, zowel bij leven als na overlijden 0SV1 Berekent de na toepassing van de heffingskortingen en V BEL Wet IB 2001 GEEN Generiek Generiek aftrek van voorheffingen verschuldigde inkomstenbelasting 0SV1 Berekent het bruto loon op basis van het fiscaal loon V BEL Wet IB 2001 GEEN Generiek Generiek 8SV3 Analyseert de fiscale verschillen van de diverse beleggingsvormen, zowel in privé als in de BV V BEL Wet IB 2001 SBF Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 0SV1 Berekent de waarde verhuurd onroerend goed V BEL Uitv. Besl. IB 17a SBF Generiek Generiek -77-

78 2001 0SV1 Berekent correctie waarde in verband met erfpacht V BEL Uitv. Besl. IB 17b SBF Generiek Generiek SV1 Berekent waarde bloot eigendom / vruchtgebruik en V BEL Uitv. Besl. IB GEEN Familie Overlijden periodieke uitkeringen BEL1 Berekent uitgaven levensonderhoud kinderen: omvang V BEL Uitv. Reg. IB 36 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden berekenen forfaitaire aftrek SV1 Berekent verschuldigde vennootschapsbelasting V BEL Wet Vpb GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 2SV1 Berekent de verschuldigde erfbelasting en V BEL Successiewet 24 GEEN Familie Overlijden schenkbelasting SV1 Berekent de verschuldigde schenkbelasting: in samenhang met de verschuldigde overdrachtsbelasting V BEL Successiewet 1956 Arbeid/ 2SV1 Berekent waarde periodieke uitkeringen afhankelijk van een leven V BEL Uit. Besl. Successiewet SV1 Berekent waarde periodieke uitkeringen bepaalde tijd V BEL Uit. Besl. Successiewet SV1 Berekent leegwaarderatio V BEL Uit. Besl. Successiewet SV1 Berekent erfpachtcanon V BEL Uit. Besl. Successiewet SV1 Berekent de waarde van een canon V BEL Uitv. Besl. WBR Recht GEEN Familie overlijden 6 GEEN Familie overlijden 10a GEEN Familie overlijden 10b GEEN Familie overlijden Bijlage GEEN Familie overlijden

79 Burgerlijk Wetboek: boek 1 1RE1 Burgerlijke rechten B RE BW 1 1 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Bloed- en aanverwantschap B RE BW 1 3 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Woonplaats W RE BW 1 10 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 2RE1 Overlijden aangifte W RE BW 1 19h GEEN Familie Overlijden 1RE1 Huwelijk B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Stichting van huwelijk W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Nietigverklaring van huwelijk W RE BW 1 69 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Nietigverklaring van een huwelijk: gesloten onder W RE BW 1 71 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden bedreiging/bij dwaling 1RE1 Nietigverklaring van huwelijk: rechtsgevolg W RE BW 1 77 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Het geregistreerd partnerschap B RE BW 1 80a-80g GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtgenoten: zorgplicht B RE BW 1 81 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtgenoten: zorgplicht minderjarige kinderen B RE BW 1 82 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtgenoten: kosten huisvesting/verzorging/opvoeding B RE BW 1 84 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden kinderen 1RE1 Echtgenoten: wederzijdse aansprakelijkheid B RE BW 1 85 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtgenoten: vrijwaring wederzijdse aansprakelijkheid B RE BW 1 86 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtgenoten: vergoedingsplicht B RE BW 1 87 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtgenoten: wederzijdse toestemming tot aangaan van B RE BW 1 88 SBF Familie Samen/Trouwen/Scheiden rechtshandelingen 1RE1 Echtgenoten: vernietiging rechtshandelingen B RE BW 1 89 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtgenoten: bestuur goederen W RE BW 1 90 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtgenoten: rechten/verplichtingen na scheiding tafel W RE BW 1 92a GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden en bed 1RE1 De wettelijke gemeenschap van goederen B RE BW b GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Het bestuur van de gemeenschap B RE BW 1 97 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Ontbinding van de gemeenschap B RE BW 1 99 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden -79-

80 1RE1 Ontbinding van de gemeenschap: aandeel echtgenoot in B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden ontbonden gemeenschap 1RE1 Ontbinding van de gemeenschap: overneming goederen B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden uit ontbonden gemeenschap 1RE1 Ontbinding van de gemeenschap: aansprakelijkheid B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden echtgenoten na ontbinding 1RE1 Huwelijkse voorwaarden: aangaan voor of tijdens B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden huwelijk 1RE1 Huwelijkse voorwaarden: notariële akte B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Huwelijkse voorwaarden: inschrijving in het B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden huwelijksgoederenregister 1RE1 Huwelijkse voorwaarden: voor het huwelijk gemaakt of B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden gewijzigd 1RE1 Huwelijkse voorwaarden: aanvang werking B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Huwelijkse voorwaarden: afwijking regels wettelijke B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden gemeenschap 1RE1 Huwelijkse voorwaarden: bewijs tegenover derden B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Huwelijkse voorwaarden: aanmerking als B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden gemeenschapsgoed bij gebrek aan bewijs 1RE1 Verrekenbedingen B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Ontbinding van het huwelijk B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: verzoek B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: gronden B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: duurzame ontwrichting huwelijk B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: pensioenverevening B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: toekennen alimentatie B RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: termijn alimentatie W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: wijziging alimentatie W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: bijstandsverhaal W RE BW 1 159a GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden -80-

81 1RE1 Echtscheiding: beëindiging alimentatieplicht W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: inschrijving registers burgerlijke stand W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: gebruik woning W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Echtscheiding: herleving rechtsgevolgen huwelijk W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Scheiding van tafel en bed W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 3RE1 Afstamming B RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Afstamming: definitie moeder B RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Afstamming: definitie vader B RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Vaderschap: wijze van erkenning B RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Adoptie W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Adoptie: voorwaarden W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Adoptie: rechtsgevolgen W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Minderjarigheid W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Minderjarigheid: handelingsbekwaamheid B RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Minderjarigheid: handlichting W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Gezag over minderjarige kinderen W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Gezag over minderjarige kinderen: omvang W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) -81-

82 3RE1 Ouderlijk gezag: gezamenlijke uitoefening W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Ouderlijk gezag: ongehuwden/geregistreerd partnerschap W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Ouderlijk gezag: geregistreerde partners W RE BW 1 253aa GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Ouderlijk gezag: van rechtswege uitoefening door moeder W RE BW 1 253b GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Ouderlijk gezag: uitoefening door overlevende ouder W RE BW 1 253f GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Ouderlijk gezag: gezamenlijke bewindvoering W RE BW 1 253i GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Ouderlijk gezag: vruchtgenot W RE BW 1 253l GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Voogdij: aanwijzing bij testament W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Voogd: verplichtingen t.o.v. pupil W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/vermogensoverdra cht) 3RE1 Voogd: bewindvoering W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Voogd: handelingsbekwaamheid voogd W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Voogd: machtiging kantonrechter tot verrichten rechtshandelingen W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Voogd: beleggen vermogen pupil W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 1RE1 Curatele: gronden voor ondercuratelestelling meerderjarige W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden -82-

83 1RE1 Levensonderhoud: alimentatieverplichting W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Alimentatie: verplichting t.a.v. meerderjarige studerende W RE BW 1 395a GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden kinderen 3RE1 Onderbewindstelling meerderjarige: gronden W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE1 Onderbewindstelling meerderjarige: beheer van/beschikking over goederen W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) Burgerlijk Wetboek: boek 2 8RE1 Rechtspersonen: privaatrechtelijke rechtspersonen W RE BW 2 3 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Rechtspersoon: beroep op doeloverschrijding W RE BW 2 7 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Rechtspersoon: bestuurstaak W RE BW 2 9 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Rechtspersoon: aansprakelijkheid/besturende rechtspersoon W RE BW 2 11 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Rechtspersoon: duur W RE BW 2 17 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Rechtspersoon: dochtermaatschappij W RE BW 2 24a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Groep: definitie W RE BW 2 24b GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Rechtspersoon: deelneming W RE BW 2 24c GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Dwingend recht W RE BW 2 25 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Rechtspersoon: vereniging W RE BW 2 26 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -83-

84 8RE1 Vereniging: beperkte rechtsbevoegdheid/aansprakelijkheid W RE BW 2 30 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Rechtspersoon: coöperatie W RE BW 2 53 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij: aansprakelijkheid leden W RE BW 2 55 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij: uitsluiting/beperking aansprakelijkheid W RE BW 2 56 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Rechtspersoon: naamloze vennootschap W RE BW 2 64 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Naamloze vennootschappen: maatschappelijk kapitaal en W RE BW 2 67 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ aandelen 8RE1 Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, definitie W RE BW 2 76a SBF Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Aandelen, definitie W RE BW 2 79 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Aandelen, storting W RE BW 2 80 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: oprichting W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: statuten W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: maatschappelijk en geplaatst kapitaal W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: inschrijving in handelsregister W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: aandelen, definitie W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: aandelen, stortingsplicht W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -84-

85 8RE1 Besloten vennootschap: aandelen, register van aandeelhouders W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: aandelen, overdrachtsbevoegdheid B RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: aandelen, verplichting tot overdracht W RE BW 2 195a GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: aandelen, uitgifte en levering W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: aandelen, pandrecht W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: aansprakelijkheid vorige aandeelhouder W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: aandelen, gelijke rechten en plichten W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: aandelen, uitkoop kleine minderheid W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: voorwaarden winstuitkering B RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: stemrechtloze aandelen W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: statutenwijziging, notariële akte W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: bestuur W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuur W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: eenpersoonsvennootschap W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -85-

86 8RE1 Besloten vennootschap: faillissement, hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders BV B RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Besloten vennootschap: aansprakelijkheid bestuurders bij B RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ misleiding 8RE1 Rechtspersoon: stichting W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 Stichting: oprichting bij notariële akte W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 9RE1 Fusie en splitsing: werkingssfeer W RE BW GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9RE1 Fusie en splitsing: fusie, definitie W RE BW GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9RE1 Fusie en splitsing: rechtspersonen, fusie W RE BW GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9RE1 Fusie en splitsing: fusie, einde bestaan fuserende W RE BW GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie rechtspersonen 9RE1 Fusie en splitsing: fusie, notariële akte W RE BW GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9RE1 Fusie en splitsing: fusie, einde bestaan fuserende W RE BW GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie rechtspersonen 9RE1 Fusie en splitsing: splitsing, definitie W RE BW 2 334a GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9RE1 Fusie en splitsing: splitsing, rechtspersoon W RE BW 2 334b GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie 9RE1 Fusie en splitsing: splitsing, einde rechtspersoon bij W RE BW 2 334c GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie overgang gehele vermogen 9RE1 Fusie en splitsing: splitsing, leden/aandeelhouders naar W RE BW 2 334e GEEN Ondernemer Overname/staken/fusie verkrijgende rechtspersoon 8RE1 De jaarrekening en het jaarverslag: werkingssfeer W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 De jaarrekening en het jaarverslag: jaarrekening, definitie W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 De jaarrekening en het jaarverslag: jaarrekening, eisen W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8RE1 De jaarrekening en het jaarverslag: balans W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -86-

87 8RE1 8RE1 8RE1 8RE1 8RE1 De jaarrekening en het jaarverslag: winst- en verliesrekening De jaarrekening en het jaarverslag: jaarrekening, waardering activa De jaarrekening en het jaarverslag: jaarrekening, herwaarderingsreserve De jaarrekening en het jaarverslag: jaarrekening, beleggingsmaatschappij De jaarrekening en het jaarverslag: jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening, definitie W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ W RE BW GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ Burgerlijk Wetboek: boek 3 0RE1 Goed: definitie W RE BW 3 1 GEEN Generiek Generiek 0RE1 Zaak: definitie W RE BW 3 2 GEEN Generiek Generiek 7RE1 Onroerende zaak: definitie W RE BW 3 3 GEEN Arbeid/ 0RE1 Inboedel: definitie W RE BW 3 5 GEEN Generiek Generiek 0RE1 Vermogensrecht: definitie W RE BW 3 6 GEEN Generiek Generiek 0RE1 Afhankelijk recht: definitie W RE BW 3 7 GEEN Generiek Generiek 0RE1 Beperkt recht: definitie W RE BW 3 8 GEEN Generiek Generiek 0RE1 Natuurlijke vrucht: definitie W RE BW 3 9 GEEN Generiek Generiek -87-7RE1 Registergoed: definitie W RE BW 3 10 GEEN Arbeid/ 0RE1 Vermogen, goede trouw W RE BW 3 11 GEEN Generiek Generiek 0RE1 Vermogen, vaststelling redelijkheid/billijkheid W RE BW 3 12 GEEN Generiek Generiek 0RE1 Elektronisch rechtsverkeer W RE BW 3 15a GEEN Generiek Generiek 0RE1 Het voeren van een administratie W RE BW 3 15i GEEN Generiek Generiek 7RE1 Registergoed: openbare registers W RE BW 3 16 GEEN Arbeid/

88 7RE1 Registergoed: openbare registers, inhoud W RE BW 3 17 GEEN Arbeid/ 7RE1 Registergoed: openbare registers, rangorde inschrijvingen W RE BW 3 21 GEEN Arbeid/ 7RE1 Registergoed: akte/verklaring Nederlandse notaris W RE BW 3 31 GEEN Arbeid/ 0RE2 Rechtshandeling: handelingsbekwaamheid W RE BW 3 32 GEEN Generiek Generiek 0RE2 Rechtshandeling: door verklaring geopenbaarde wil W RE BW 3 33 GEEN Generiek Generiek 0RE2 Rechtshandeling: verklaring persoon met geestelijke W RE BW 3 34 GEEN Generiek Generiek stoornis 0RE2 Rechtshandeling: vertrouwensbeginsel W RE BW 3 35 GEEN Generiek Generiek 0RE2 Rechtshandeling: bescherming derden die in vertrouwen W RE BW 3 36 GEEN Generiek Generiek hebben gehandeld 0RE2 Rechtshandeling: vorm/overbrenging verklaring W RE BW 3 37 GEEN Generiek Generiek 0RE2 Rechtshandeling: tijdsbepaling/voorwaarde W RE BW 3 38 GEEN Generiek Generiek 0RE2 Rechtshandeling: nietigheid wegens gebrek aan vorm W RE BW 3 39 GEEN Generiek Generiek 0RE2 Rechtshandeling: nietigheid wegens strijd met goede W RE BW 3 40 GEEN Generiek Generiek zeden/openbare orde 0RE2 Rechtshandeling: nietigheid W RE BW 3 43 GEEN Generiek Generiek 0RE2 Rechtshandeling: vernietigbaarheid door W RE BW 3 44 GEEN Generiek Generiek bedreiging/bedrog/misbruik omstandigheden 0RE2 Rechtshandeling: Actio Pauliana W RE BW 3 45 GEEN Generiek Generiek 0RE2 Rechtshandeling: vermoeden wetenschap van benadeling W RE BW 3 46 GEEN Generiek Generiek 0RE2 Rechtshandeling: terugwerkende kracht W RE BW 3 53 GEEN Generiek Generiek 1RE1 Volmacht: definitie W RE BW 3 60 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Volmacht: verlening W RE BW 3 61 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Goed: verkrijging/verlies W RE BW 3 80 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Goed: beperkt recht W RE BW 3 81 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden -88-

89 1RE1 Goed: afhankelijk recht W RE BW 3 82 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Overdracht: overdraagbaarheid W RE BW 3 83 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Overdracht: vereisten W RE BW 3 84 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 7RE1 Overdracht: levering onroerende zaken W RE BW 3 89 GEEN Arbeid/ 1RE1 Overdracht: levering roerende zaken/nietregistergoederen W RE BW 3 90 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Verkrijging en verlies door verjaring W RE BW 3 99 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Bezit: definitie W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Gemeenschap van goederen: definitie W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Gemeenschap van goederen: zaaksvervanging W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Gemeenschap van goederen: bevoegdheid tot gebruik W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Gemeenschap van goederen: handelingen m.b.t. W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden onderhoud/behoud 1RE1 Gemeenschap van goederen: beschikking over aandeel in W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden geld 1RE1 Vruchtgebruik: definitie W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Vruchtgebruik: ontstaan W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Vruchtgebruik: vestiging W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Vruchtgebruik: zaaksvervanging W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Vruchtgebruik: bevoegdheid tot vervreemding/vertering W RE BW GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 7RE1 Pand-/hypotheekrecht: definitie W RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Pand-/hypotheekrecht: zaaksvervanging W RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Pand-/hypotheekrecht: bestaande/toekomstige W RE BW SBF Arbeid/ vordering 7RE1 Pandrecht: vestiging W RE BW SBF Arbeid/ -89-

90 7RE1 Pandrecht: vestiging bezitloos pandrecht B RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Pandrecht: vestiging stil pandrecht op andere goederen B RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Pandrecht: bevoegdheid tot parate executie W RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Hypotheekrecht: vestiging/inhoud notariële akte W RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Hypotheekrecht: huur- of pachtbeding W RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Hypotheekrecht: beding inrichting of gedaante goed niet te veranderen W RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Hypotheekrecht: beding tot in beheer nemen/ontruiming W RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Hypotheekrecht: bevoegdheid tot parate executie W RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Hypotheekrecht: zuivering W RE BW SBF Arbeid/ 1RE1 Verhaalsrecht: alle goederen W RE BW SBF Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Verhaalsrecht: gelijkheid van schuldeisers W RE BW SBF Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Verhaalsrecht: voorrang W RE BW SBF Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Retentierecht: definitie W RE BW SBF Familie Samen/Trouwen/Scheiden Burgerlijk Wetboek: boek 4 2RE1 Erfopvolging: definitie B RE BW 4 1 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Gelijktijdig overlijden B RE BW 4 2 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Onwaardig om te erven W RE BW 4 3 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Nietige handelingen W RE BW 4 4 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Waarde: definitie W RE BW 4 6 GEEN Familie Overlijden -90-

91 2RE1 Schulden van de nalatenschap B RE BW 4 7 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Partnerschap en stiefkind: definitie W RE BW 4 8 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bestaan erfgenaam B RE BW 4 9 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Wettelijke erfgenamen B RE BW 4 10 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Wettelijke erfdelen B RE BW 4 11 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Plaatsvervulling B RE BW 4 12 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Wettelijke verdeling echtgenoot/kinderen B RE BW 4 13 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Wettelijke verdeling: voldoening schulden B RE BW 4 14 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Wettelijke verdeling: voldoening geldvordering B RE BW 4 17 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Wettelijke verdeling: ongedaan maken door echtgenoot B RE BW 4 18 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Wettelijke verdeling: wilsrecht huwelijk langstlevende B RE BW 4 19 GEEN Familie Overlijden ouder met betrekking tot erfdeel eerstoverleden ouder 2RE1 Wettelijke verdeling: wilsrecht overlijden langstlevende B RE BW 4 20 GEEN Familie Overlijden ouder met betrekking tot erfdeel eerstoverleden ouder 2RE1 Wettelijke verdeling: wilsrecht overlijden langstlevende B RE BW 4 21 GEEN Familie Overlijden ouder met betrekking tot erfdeel laatst overleden ouder 2RE1 Wettelijke verdeling: wilsrecht overlijden stiefouder met B RE BW 4 22 GEEN Familie Overlijden betrekking tot erfdeel laatst overleden ouder 2RE1 Wettelijke verdeling: bepalingen vruchtgebruik uit W RE BW 4 23 GEEN Familie Overlijden hoofde van wilsrechten 2RE1 Wettelijke verdeling: bepalingen overdracht goederen uit W RE BW 4 24 GEEN Familie Overlijden hoofde van wilsrechten 2RE1 Wettelijke verdeling: nadere bepalingen wilsrechten W RE BW 4 25 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Wettelijke verdeling: wilsrechten minderjarigen W RE BW 4 26 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Wettelijke verdeling: stiefkind W RE BW 4 27 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Recht op voortzetting be echtelijke woning W RE BW 4 28 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Recht op vruchtgebruik woning/inboedel W RE BW 4 29 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Recht op vruchtgebruik ter verzorging langstlevende W RE BW 4 30 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bepalingen vruchtgebruik uit hoofde van rechten W RE BW 4 31 GEEN Familie Overlijden -91-

92 langstlevende 2RE1 Dwingend recht art. 28 t/m 31 W RE BW 4 41 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Uiterste wilsbeschikking W RE BW 4 42 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Uiterste wilsbeschikking: niet vernietigbaar W RE BW 4 43 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Uiterste wilsbeschikking: nietigverklaring W RE BW 4 44 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Uiterste wilsbeschikking: termijn vernietigen W RE BW 4 54 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Uiterste wilsbeschikking: wie zijn handelingsbekwaam W RE BW 4 55 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Uiterste wilsbeschikking: wie ontlenen recht aan een W RE BW 4 56 GEEN Familie Overlijden making 2RE1 Uiterste wilsbeschikking: voogd W RE BW 4 57 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Uiterste wilsbeschikking: professionele verzorgenden W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Uiterste wilsbeschikking: notaris en getuigen W RE BW 4 61 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Uiterste wilsbeschikking: vernietigbaar op grond van art. W RE BW 4 62 GEEN Familie Overlijden 57, 59, 60 en 61 2RE1 Legitieme portie: definities W RE BW 4 63 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: legitieme portie B RE BW 4 64 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: legitimaire massa B RE BW 4 65 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: giften B RE BW 4 67 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: giften aan echtgenoot W RE BW 4 68 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: giften aan legitimaris B RE BW 4 70 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: vermindering met erfrechtelijke B RE BW 4 71 GEEN Familie Overlijden verkrijging 2RE1 Legitieme portie: recht op beschrijving W RE BW 4 78 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: geldend maken W RE BW 4 79 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: vordering op erfgenamen/echtgenoot W RE BW 4 80 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: termijn opeisbaarheid W RE BW 4 81 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: opeisbaarheid en rente vordering op W RE BW GEEN Familie Overlijden langstlevende 2RE1 Legitieme portie: vervaltermijn W RE BW 4 85 GEEN Familie Overlijden -92-

93 2RE1 Legitieme portie: inkorting W RE BW 4 87 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: voldoening erfbelasting W RE BW 4 88 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: inkorting giften W RE BW 4 89 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legitieme portie: inkorting giften stiefkind W RE BW 4 91 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Vormvereiste uiterste wil W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Codicil W RE BW 4 97 GEEN Familie Overlijden 2RE1 Herroepen uiterste wil/codicil W RE BW 4 111, GEEN Familie Overlijden 112, 114 2RE1 Gelijke rechten erfgenamen W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legaat: definities W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legaat: kennisgeving W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legaat: opeisbaarheid W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Legaat: gelijkstelling gift W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Testamentaire last: definitie W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Executeur W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Executeur: taken en beloning W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Executeur: bevoegdheden W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Executeur: informatieplicht W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Testamentair bewind: instellen W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Testamentair bewind: reikwijdte W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bewindvoerder: benoeming W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bewindvoerder: beloning W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bewindvoerder: boedelbeschrijving en inschrijving W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bewindvoerder: verslag W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bewindvoerder: uitkering vruchten W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bewindvoerder: aansprakelijkheid W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bewindvoerder: bevoegdheden rechthebbende W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bewindvoerder: bevoegdheden bewindvoerder W RE BW GEEN Familie Overlijden -93-

94 2RE1 Bewindvoerder: vertegenwoordiging W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Bewind: einde W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Rechtsovergang door vererving W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Aansprakelijkheid erfgenaam voor schulden W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Verklaring van erfrecht W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Verkrijging door de Staat W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Aanvaarding en verwerping W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Vereffening nalatenschap W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Verdeling nalatenschap W RE BW GEEN Familie Overlijden 2RE1 Inbreng giften W RE BW GEEN Familie Overlijden Burgerlijk Wetboek: boek 7 3RE2 Schenking: definitie W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE2 Schenking uitvoering na overlijden schenker W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE2 Schenking onder bewind W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE2 Gift: definitie W RE BW GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3RE2 Gift door begunstiging sommenverzekering B RE BW PSZV Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 5PSZV1 Loondoorbetaling bij ziekte B RE BW PSZV Werknemer Arbeidsongeschikt 7RE1 Borgtocht: definitie W RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Borgtocht: verbintenis hoofdschuldenaar W RE BW SBF Arbeid/ 7RE1 Borgtocht: nakoming door borg B RE BW SBF Arbeid/ -94-

95 7RE1 Borgtocht: verhaal borg op hoofdschuldenaar W RE BW SBF Arbeid/ 0RE1 Verzekering: definitie W RE BW PSZV Generiek Generiek 0RE1 Sommenverzekering: definitie W RE BW PSZV Generiek Generiek 0RE1 Bevoegdheden verzekeringnemer B RE BW PSZV Generiek Generiek 1RE1 Begunstiging B RE BW PSZV Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Begunstiging: niet kunnen herroepen W RE BW PSZV Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Begunstiging: aanvaarden B RE BW PSZV Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Beperking rechten verzekeringnemer W RE BW PSZV Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1RE1 Geen rechten door onherroepelijke veroordeling W RE BW PSZV Familie Samen/Trouwen/Scheiden 0RE1 Dwingend recht W RE BW PSZV Generiek Generiek 0RE1 Levensverzekering: definitie W RE BW PSZV Generiek Generiek 0RE1 Recht op afkoop B RE BW PSZV Generiek Generiek 0RE1 Recht op belenen W RE BW PSZV Generiek Generiek 0RE1 Gevolgen geen premie betalen W RE BW PSZV Generiek Generiek 7RE1 Rechten pandhouder B RE BW PSZV Arbeid/ 0RE1 Lijfrente: definitie W RE BW PSZV Generiek Generiek Specifieke vaardigheden Recht 2SV1 Berekent civielrechtelijke nalatenschap en erfdelen V RE BW 4 GEEN Familie Overlijden 2SV1 Berekent legitieme portie en inkorting V RE BW 4 GEEN Familie Overlijden 2SV2 Analyseert testamenten: ouderlijke boedelverdeling V RE BW 4 GEEN Familie Overlijden 2SV2 Analyseert testamenten: vruchtgebruik V RE BW 4 GEEN Familie Overlijden 2SV2 Analyseert testamenten: aangepaste wettelijke verdeling V RE BW 4 GEEN Familie Overlijden 2SV2 Analyseert juridische documenten op hoofdlijnen i.v.m. V RE BW 4 GEEN Familie Overlijden successie 7SV2 Analyseert de (voorlopige) koopovereenkomst V RE GEEN Arbeid/ -95-

96 1SV2 Analyseert de notariële volmacht V RE BW 7 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 8SV2 Analyseert de aandeelhoudersovereenkomst V RE GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 3SV1 Analyseert de schenkingsakte V RE GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 7SV2 Analyseert de eigendomsakte V RE GEEN Arbeid/ 7SV2 Analyseert de hypotheekakte V RE GEEN Arbeid/ 8SV2 Analyseert statuten V RE GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8SV2 Analyseert VOF/maatschapscontracten V RE GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 1SV2 Analyseert huwelijksvoorwaarden V RE GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1SV2 Analyseert samenlevingsovereenkomst V RE GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden Pensioen Sociale Zekerheid Verzekeringen Pensioenwet 4PSZV1 Toepassingsbereik Pensioenwet W PSZV PW 1,2,3 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Voorwaarden totstandkoming pensioenovereenkomst W PSZV PW 7 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Beschermende werking voor deeltijders en jonge B PSZV PW 8 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag werknemers 4PSZV1 Verschillende soorten pensioenovereenkomsten B PSZV PW 10 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Beperking onderscheid naar leeftijd B PSZV PW 14 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Nadere eisen ouderdoms- en partnerpensioen W PSZV PW GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Behoud aanspraak bij verlaging salaris W PSZV PW 18 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Wijzigingen pensioenovereenkomst W PSZV PW GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Informatieplicht werkgever W PSZV PW 21 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag -96-

97 4PSZV1 Onderbrengingsplicht pensioen door werkgever B PSZV PW 23 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Belangrijkste eisen uitvoeringsovereenkomst W PSZV PW 25 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Eisen premiebetaling pensioen W PSZV PW 26 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Gevolgen premiebetaling bij beëindiging deelneming B PSZV PW 27 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Gevolgen premieachterstand B PSZV PW GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Verbod van verpanding en andere handelingen W PSZV PW 31 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Welke informatie pensioenuitvoerder verstrekt aan B PSZV PW 38- GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag deelnemers 42,45 6PSZV1 Welke informatie pensioenuitvoerder verstrekt aan B PSZV PW GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering pensioengerechtigden 4PSZV1 Pensioenregister W PSZV PW 51 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 Zorgplicht pensioenuitvoerder bij premieovereenkomst B PSZV PW 52 SBF Werknemer Verandering baan/ ontslag met beleggingsvrijheid 4PSZV1 De mogelijkheid van vrijwillige pensioenvoortzetting B PSZV PW 54 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV1 De rechten op pensioenaanspraken bij ontslag B PSZV PW 55 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 1PSZV1 De rechten op partnerpensioen bij beëindiging B PSZV PW 57 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden partnerrelatie 6PSZV1 Rechten op gelijke behandeling bij toeslagen W PSZV PW 58 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Keuzerecht op hoger of eerder ingaand B PSZV PW 60 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering ouderdomspensioen 6PSZV1 Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in B PSZV PW 61 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering partnerpensioen 6PSZV1 Recht op variatie hoogte pensioenuitkering B PSZV PW 63 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Recht van afkoop pensioenuitvoerder W PSZV PW GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Bevoegdheid tot afkoop pensioenuitvoerder W PSZV PW 69 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 4PSZV1 Gevolgen toepassing recht op waardeoverdracht B PSZV PW 71, GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 72,76 4PSZV1 Uitzondering recht op waardeoverdracht W PSZV PW 73 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 6PSZV1 Bevoegdheid/verplichting tot waardeoverdracht op W PSZV PW 80-81a GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering -97-

98 pensioendatum 6PSZV1 Pensioenfonds nevenactiviteiten W PSZV PW GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten door W PSZV PW 134 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering pensioenfonds 6PSZV1 Eisen ten aanzien van de beleggingen pensioenfonds W PSZV PW 135 SBF Werknemer Stoppen met werken/pensionering Overgangswet Pensioenwet 8PSZV1 Overgangsrecht directeur-grootaandeelhouder PSW/PW W PSZV Overgangswet PW 6PSZV1 Overgangsrecht onderbrengingsplicht werkgever W PSZV Overgangswet PW 8 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 18 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering Wet verevening pensioenrechten 1PSZV1 Toepassingsbereik Wet VPS B PSZV WVPS 1,12 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1PSZV1 Recht op verevening B PSZV WVPS 2,3 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1PSZV1 Recht op bijzonder partnerpensioen voor ex-echtgenoot B PSZV WVPS 3a GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden DGA 1PSZV1 Mogelijkheid afwijkende afspraken B PSZV WVPS 4 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1PSZV1 Mogelijkheid van conversie B PSZV WVPS 5 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1PSZV1 Kostenberekening bij verevening W PSZV WVPS 6 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1PSZV1 Verlaging/verhoging pensioen W PSZV WVPS 8 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden 1PSZV1 Verplichting gegevensverstrekking W PSZV WVPS 9 GEEN Familie Samen/Trouwen/Scheiden Pensioen divers 4PSZV1 De verschillen tussen eindloon, middelloon en B PSZV GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag beschikbare premieregeling 4PSZV1 Of waardeoverdracht bij wijziging van een werkgever B PSZV GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag verstandig is 4PSZV1 Inzicht hebben in over hoe dekkingsgraden van B PSZV GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag -98-

99 pensioenfondsen een rol spelen bij de opbouw en uitvoer van pensioenen 4PSZV1 Verschillende soorten pensioenverzekeringen W PSZV GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag (kapitaalbasis, rentebasis, collectief, individueel) 8PSZV1 Bepaling pensioenverplichting eigen beheer B PSZV GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 2PSZV1 De gevolgen van overlijden met betrekking tot de B PSZV GEEN Familie Overlijden pensioenrechten voor de partner 5PSZV1 Gevolgen van arbeidsongeschiktheid met betrekking tot B PSZV GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt pensioenen 4PSZV1 Gevolgen van werkloosheid met betrekking tot B PSZV GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag pensioenen 4PSZV1 Gevolgen van faillissement met betrekking tot B PSZV GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag pensioenen 8PSZV1 Verschillen in commerciële en fiscale waardering pensioenverplichting eigen beheer B PSZV GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ Levensverzekeringen: Algemeen 0PSZV2 Verschillende soorten levensverzekeringen en dekking van verzekering B PSZV GEEN Generiek Generiek Algemene Nabestaandenwet 2PSZV1 Begripsbepalingen W PSZV ANW 1 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Bepaling minimumloon W PSZV ANW 2 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Gelijkstelling gehuwd/ongehuwd samenden W PSZV ANW 3 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Gelijkstelling gewezen echtgenoot W PSZV ANW 4 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Bepaling kind W PSZV ANW 5 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Ingezetenschap W PSZV ANW 6 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Inkomensbegrip W PSZV ANW 10 GEEN Familie Overlijden -99-

100 2PSZV1 Omschrijving arbeidsongeschiktheid W PSZV ANW 11 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Nabestaandenuitkering: recht op W PSZV ANW 14 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Nabestaandenuitkering: buitensluiting W PSZV ANW 15 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Nabestaandenuitkering: einde W PSZV ANW 16 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Nabestaandenuitkering: hoogte B PSZV ANW 17 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Nabestaandenuitkering: inkomenstoets vrijlatingsregeling B PSZV ANW 18 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Nabestaandenuitkering: wijziging van inkomen W PSZV ANW 19 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Halfwezenuitkering: recht op W PSZV ANW 22 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Halfwezenuitkering: uitsluitingsgronden W PSZV ANW 23 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Halfwezenuitkering: einde W PSZV ANW 24 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Halfwezenuitkering: hoogte W PSZV ANW 2 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Wezenuitkering: recht op W PSZV ANW 26 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Wezenuitkering: uitsluitingsgronden W PSZV ANW 27 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Wezenuitkering: einde W PSZV ANW 28 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Wezenuitkering: hoogte W PSZV ANW 29 GEEN Familie Overlijden 2PSZV1 Overlijdensuitkering W PSZV ANW 51 GEEN Familie Overlijden Algemene Ouderdomswet 6PSZV1 Begripsbepalingen W PSZV AOW 1 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Kring der verzekerden W PSZV AOW 6 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Recht op ouderdomspensioen W PSZV AOW 7 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Recht op toeslag W PSZV AOW 8 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Bedrag van ouderdomspensioen B PSZV AOW 9 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Bedrag van de toeslag B PSZV AOW 10 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Franchise op bedrag van inkomen B PSZV AOW 11 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Berekening bruto-toeslag B PSZV AOW 12 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Korting op pensioen- en toeslagbedragen W PSZV AOW 13 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering 6PSZV1 Vervreemding verpanding beslag W PSZV AOW 26 GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering -100-

101 Regeling aanwijzing DGA 8PSZV1 Definitie DGA voor de sociale zekerheid W PSZV Regeling DGA 1-4 GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ Algemene Kinderbijslagwet 3PSZV1 Kinderbijslag: verzekerden W PSZV AKW 6 GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3PSZV1 Kinderbijslag: recht op W PSZV AKW 7 GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3PSZV1 Kinderbijslag: peildatum W PSZV AKW 11 GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3PSZV1 Kinderbijslag: basisbedrag W PSZV AKW 12 GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) 3PSZV1 Kinderbijslag: vervreemding/verpanding/beslag W PSZV AKW 23 GEEN Familie Kinderen (geboorte/studie/ vermogensoverdracht) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 5PSZV1 Arbeidsongeschiktheidsverzekering: definitie volledig en W PSZV WIA 4 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt duurzaam arbeidsongeschikt 5PSZV1 Arbeidsongeschiktheidsverzekering: definitie gedeeltelijk W PSZV WIA 5 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt 5PSZV1 Arbeidsongeschiktheidsverzekering: definitie dag- en W PSZV WIA 13 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt maandloon 5PSZV1 Arbeidsongeschiktheidsverzekering: definitie W PSZV WIA 15 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt arbeidsverleden 5PSZV1 Vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering: verplichte W PSZV WIA 18 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt toelating 5PSZV1 Vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering: indiening W PSZV WIA 19 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt -101-

102 verzoek bij UWV 5PSZV1 Vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering: W PSZV WIA 20 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt beëindiging 5PSZV1 Vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering: hoogte W PSZV WIA 21 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt dagloon 5PSZV1 Arbeidsongeschiktheidsuitkering: wachttijd W PSZV WIA 23 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt 5PSZV1 Passende arbeid: behouden of verkrijgen W PSZV WIA 29 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt 5PSZV1 Passende arbeid: verplichting tot verrichten W PSZV WIA 30 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt 5PSZV1 Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam W PSZV WIA GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt arbeidsongeschikten 5PSZV1 Uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk W PSZV WIA GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt arbeidsgeschikten 5PSZV1 Overgangsrecht in verband met artikel 59, derde lid W PSZV WIA 123c GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt 5PSZV1 Overgangsrecht betreffende de duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering W PSZV WIA 127 GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt Werkloosheidswet 4PSZV2 Begripsbepalingen W PSZV WW 1 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Begrip werknemer W PSZV WW 3 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitbreiding begrip werknemer W PSZV WW 8 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: recht op W PSZV WW 15 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: begrip werkloosheid W PSZV WW 16 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: eerste dag van werkloosheid W PSZV WW 16a GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: wekeneis W PSZV WW 17 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 5PSZV1 Uitkering: referentieperiode bij W PSZV WW 17a GEEN Werknemer Arbeidsongeschikt ziekte/arbeidsongeschiktheid of nietverzekeringsplichtige arbeid 4PSZV2 Uitkering: uitsluitingsgronden W PSZV WW 19 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: einde recht op W PSZV WW 20 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag -102-

103 4PSZV2 Uitkering: herleving van recht op W PSZV WW 21 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Verplichtingen werknemer W PSZV WW GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: aftrek inkomsten uit vroegere arbeid W PSZV WW 34 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: vermindering W PSZV WW 35aa GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: duur W PSZV WW 42 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: gelijkstelling dagen W PSZV WW 42a GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: verlenging duur bij nieuw recht op uitkering W PSZV WW 42b GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: duur na herleving W PSZV WW 43 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Hoogte uitkering B PSZV WW GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: recht op bij achterstallig loon e.d. W PSZV WW 61 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Uitkering: omvang recht op uitkering W PSZV WW 64 GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag 4PSZV2 Tijdelijke werkzaamheden bedrijf of beroep W PSZV WW 77a GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag Zorgverzekeringswet 0PSZV1 Het eigen risico W PSZV ZVW 19 GEEN Generiek Generiek 0PSZV1 Inkomensafhankelijke bijdrage B PSZV ZVW 41 GEEN Generiek Generiek 0PSZV1 Inkomensafhankelijke bijdrage: grondslag W PSZV ZVW 42 GEEN Generiek Generiek 0PSZV1 Bijdrage-inkomen W PSZV ZVW 43 GEEN Generiek Generiek 0PSZV1 Bijdragepercentage W PSZV ZVW 45 GEEN Generiek Generiek 0PSZV1 Vergoeding werkgever W PSZV ZVW 46 GEEN Generiek Generiek 0PSZV1 Regeling zorgverzekering: bepalingen omtrent de inkomensafhankelijke bijdrage B PSZV ZVW GEEN Generiek Generiek 4SV1 4SV1 Specifieke vaardigheden Pensioen Sociale Zekerheid Verzekeringen Vertaalt de factoren die een rol spelen bij de indexatie van pensioen Berekent pensioenopbouw aan de hand van gegevens, pensioengrondslag, opbouwpercentage en dienstjaren V PSZV GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag V PSZV GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag -103-

104 4SV1 8SV3 6SV1 0SV4 0SV4 Vertaalt het uniform pensioenoverzicht (UPO) naar de pensioenwensen van de klant Analyseert de verschillen in pensioenopbouw eigen beheer en extern onderbrengen pensioen DGA Analyseert het effect van de inflatie op pensioenplannen en kan dit uitleggen aan de klant Vertaalt de algemene voorwaarden van levensverzekeringsproducten Berekent de hoogte van de uitkering van alle Sociale Zekerheid wetten met gebruikmaking van de Kleine Gids, naast het bezitten van de wetstechnische kennis van de in de toetstermen vermelde Sociale Wetten Sparen Beleggen Financieren V PSZV GEEN Werknemer Verandering baan/ ontslag V PSZV GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ V PSZV GEEN Werknemer Stoppen met werken/pensionering V PSZV GEEN Generiek Generiek V PSZV GEEN Generiek Generiek Inzicht in de macro-economische factoren die van invloed zijn op beleggingsrendement 0SBF1 De actuele marktontwikkelingen en de stand van de B SBF GEEN Generiek Generiek Nederlandse economie 0SBF1 De actuele en mogelijke conjunctuurcyclus, waaronder B SBF GEEN Generiek Generiek de kenmerken van de verschillende fases zoals recessie, stagnatie, stagflatie, herstel, groei 0SBF1 De geld- en kapitaalmarkt en de verschillen ertussen B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF1 De actuele en mogelijke rentecurves B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF1 De verschillende soorten inflatie B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF1 De effecten van inflatie en deflatie B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF1 De effecten van een rentewijziging op de waarde en/of B SBF GEEN Generiek Generiek rendement van beleggingen 0SBF1 De effecten van het monetair beleid op de B SBF GEEN Generiek Generiek -104-

105 beleggingsmarkt 0SBF1 Factoren die de economische groei beïnvloeden B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF1 De samenhang tussen de macro economie en B SBF GEEN Generiek Generiek grondstoffenprijzen 0SBF1 De samenhang tussen de macro economie en B SBF GEEN Generiek Generiek valutakoersen 0SBF1 De samenhang tussen de macro economie en het B SBF GEEN Generiek Generiek nationaal begrotingsbeleid 0SBF1 De samenhang tussen de macro economie en B SBF GEEN Generiek Generiek demografische ontwikkelingen 0SBF1 De samenhang tussen de macro economie en de B SBF GEEN Generiek Generiek onroerend goed markt 0SBF1 De Europese begrotingsnormen W SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF1 Kwantitatieve verruiming W SBF GEEN Generiek Generiek Het regelgevingskader van beleggingsproducten in Europa 0SBF1 Het deposito-garantiestelsel W SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF1 De politieke en sociale factoren die een rol spelen op de B SBF GEEN Generiek Generiek beleggings- en spaarmarkten 0SBF1 De rol van de overheid ten opzichte van het gedrag van B SBF GEEN Generiek Generiek de beleggingsmarkten en ten aanzien van het bepalen van het monetair beleid 0SBF1 Hoe centrale banken en banksystemen functioneren B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF1 De regelgeving ten aanzien van financieel adviseurs en hun beroepsgedrag (AFM, DNB, ECB en Mifid) W SBF GEEN Generiek Generiek Beleggen en de zorgplicht 0SBF2 Verschillende vormen van beleggen (execution only, B SBF GEEN Generiek Generiek -105-

106 advies, beheer) 0SBF2 Mifid, waaronder (gedrags)eisen Nationaal regime, W SBF GEEN Generiek Generiek zorgplicht, informatie- en ken-uw-klant-verplichting, klant overeenkomst 0SBF2 Criteria voor vrijstelling prospectusplicht bij beleggingen W SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Het begrip risico (beleggings) profiel B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Het begrip beleggingshorizon B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Het begrip risicotolerantie B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 De verschillende beleggingsdoelen van een klant B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Het begrip risicobeleving B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Hoe de beleggingsmix afgestemd moet worden op het risicoprofiel ondermeer met behulp van de risicoprofieltoets B SBF GEEN Generiek Generiek Beleggingsgrondslagen/risico en rendement 0SBF2 Verband tussen risico en rendement B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 De moderne portefeuille theorie B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Geïntegreerde portefeuille -concepten zoals assetallocatie W SBF GEEN Generiek Generiek (aandelen, obligaties, alternatieven, liquiditeiten), geografische en sectorale spreiding en individuele fondsen 0SBF2 Het gebruik van standaarddeviaties B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 De variabelen die de risico s in de context van B SBF GEEN Generiek Generiek beleggingen vergroten of verminderen 0SBF2 De verschillende soorten beleggingsrisico's waar de klant B SBF GEEN Generiek Generiek op kan stuiten 0SBF2 De invloed van tijd op beleggingsrisico s B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 De begrippen fundamentele analyse en technische analyse W SBF GEEN Generiek Generiek -106-

107 0SBF2 De mogelijkheden om door middel van verzekeringen te beleggen en de voor- en nadelen daarvan B SBF PSZV Generiek Generiek Vormen van belegging: liquiditeiten 0SBF2 Soorten betaal- en spaarmogelijkheden W SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Risico, rendement en toepassing van liquiditeiten als onderdeel van financieel plan voor bereiken wensen en doelstellingen van een klant B SBF GEEN Generiek Generiek Vormen van belegging: obligaties 0SBF2 Verschillende in gebruik zijnde obligatievormen, B SBF GEEN Generiek Generiek waaronder staatsleningen, bedrijfsleningen, zero bonds, reversed convertibles, etc. 0SBF2 De belangrijkste kenmerken van obligaties B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Duration W SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Hoe de prijs van obligaties wordt bepaald W SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Het uitgifteproces van obligaties W SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Hoe obligaties worden gewaardeerd en verhandeld W SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Factoren die ten grondslag liggen aan de B SBF GEEN Generiek Generiek koersschommelingen van obligaties 0SBF2 De rangpositie van de obligatiehouder in geval van B SBF GEEN Generiek Generiek faillissement 0SBF2 De kenmerken van obligaties en de risico s en voordelen om in obligaties te beleggen B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Vormen van belegging: aandelen Hoe gewone aandelen worden uitgegeven, gewaardeerd en verhandeld en waardoor de aandelenkoersen fluctueren B SBF GEEN Generiek Generiek -107-

108 0SBF2 De eigenschappen van gewone aandelen en de risico s en voordelen van het beleggen in gewone aandelen B SBF GEEN Generiek Generiek Vormen van belegging: afgeleide instrumenten 0SBF2 De belangrijkste eigenschappen van afgeleide W SBF GEEN Generiek Generiek instrumenten 0SBF2 De mogelijkheden van derivaten, opties, futures, B SBF GEEN Generiek Generiek commodities, turbo's, warrants 0SBF2 Optiestrategieën, zoals long/short call/put, call/put B SBF GEEN Generiek Generiek spread, long/short straddle/strangle 0SBF2 Gedekte en ongedekte optieconstructies B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 Gebruik van opties als verzekering B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 De samenhang van optie strategieën met een aandelenportefeuille B SBF GEEN Generiek Generiek 0SBF2 0SBF2 0SBF2 0SBF2 0SV3 Vormen van beleggen: beleggingsfondsen De specifieke eigenschappen van beleggingsfondsen, zoals voor aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten, meng, click, multimanager, private equity, groene- en culturele, duurzaam beleggen, indextrackers en grondstoffen De kosten die de klant krijgt tijdens de koop en verkoop van specifieke fondsen en fondssoorten Het verschil tussen een open-eindbeleggingsfonds en een beleggingsfonds met vast kapitaal De betekenis van instapkosten bij beleggingsfondsen en het verdienmodel bij advisering in beleggingsfondsen Vertaalt de voor- en nadelen van beleggingen in beleggingsfondsen en kan deze toelichten B SBF GEEN Generiek Generiek B SBF GEEN Generiek Generiek B SBF GEEN Generiek Generiek B SBF GEEN Generiek Generiek V SBF GEEN Generiek Generiek -108-

109 0SV3 0SBF2 7SBF1 7SBF1 Vertaalt hoe de transacties van deze fondsen worden verricht en kan deze toelichten Vormen van beleggen: onroerend goed Kenmerken, rendement, risico, belang van onroerend in totaal vermogen van klant Overeenkomsten en verschillen van een bestaande woning, nieuwbouwwoning en appartement De grondbeginselen van hoe onroerende zaken wordt gewaardeerd V SBF GEEN Generiek Generiek B SBF GEEN Generiek Generiek B SBF GEEN Arbeid/ W SBF GEEN Arbeid/ Vormen van beleggen: hedge funds 0SBF2 De specifieke eigenschappen van hedge funds B SBF GEEN Generiek Generiek Vormen van beleggen: CV's 0SBF2 De specifieke eigenschappen van CV's (open en besloten) B SBF GEEN Generiek Generiek 8SBF1 8SBF1 Vermogenstructurering voor de DGA De verschillen en mogelijkheden van beleggen in privé of via de vennootschap (beleggings-, stamrecht-, pensioen-) Fiscale en juridische gevolgen woonwerk-pand voor IBondernemer en DGA B SBF GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ B SBF GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ Algemeen Financieren 7SBF1 De verschillende gangbare kredietvormen, waaronder B SBF GEEN Arbeid/ hypotheken, consumptief krediet, leaseconstructies 0SBF2 Hoe financiering van onroerende zaken die ter belegging B SBF GEEN Generiek Generiek worden aangehouden tot stand komen 7SBF1 De algemene en bijzondere voorwaarden van geldlening W SBF GEEN Arbeid/ -109-

110 7SBF1 De voorwaarden met betrekking tot financiering onder W SBF GEEN Arbeid/ NHG 7SBF1 De gedragscode met betrekking tot financieren W SBF GEEN Arbeid/ 7SV3 De berekeningen van maximale te financieren bedragen V SBF GEEN Arbeid/ en hoe de gekozen vorm aansluit bij het klantprofiel 7SBF1 De globale structuur en werking van de woning- en B SBF GEEN Arbeid/ hypotheekmarkt 7SBF1 De voor- en nadelen van huren versus kopen B SBF GEEN Arbeid/ 7SBF1 De structuur van rentetarieven B SBF GEEN Arbeid/ 7SBF1 7SBF1 7SBF1 7SBF1 7SBF1 Aankoop van onroerend goed De verschillende soorten leningen die verkrijgbaar zijn voor vastgoedaankopen en verbouwing Kenmerken van de wetten die van belang zijn bij aankoop en financiering eigen woning, zoals Wet Koop onroerende zaken, wet bevordering eigenwoningbezit, starterslening en gedragscode financieringen Kenmerken van de wetten die van belang zijn bij aankoop en financiering eigen woning, zoals Wet bevordering eigenwoningbezit Kenmerken van de wetten die van belang zijn bij aankoop en financiering eigen woning, zoals Wet omtrent starterslening Kenmerken van de wetten die van belang zijn bij aankoop en financiering eigen woning, zoals Gedragscode W SBF GEEN Arbeid/ W SBF GEEN Arbeid/ W SBF GEEN Arbeid/ W SBF GEEN Arbeid/ W SBF GEEN Arbeid/ -110-

111 financieringen 7SBF1 Het annuleringsrecht met betrekking tot de aankoop van onroerende zaken W SBF GEEN Arbeid/ 7SBF1 De vereisten voor en de werking van garanties W SBF GEEN Arbeid/ 7SBF1 De documentatie die vereist is voor de overdracht van W SBF GEEN Arbeid/ eigendom van onroerende zaken 7SBF1 Het adviesproces met betrekking tot het kopen, B SBF GEEN Arbeid/ verbouwen, verhuren en financieren van onroerende zaken 7SBF1 7RE1 Hypotheekproducten en terugbetalingsopties De belangrijkste kenmerken en voordelen van de verschillende hypotheekvormen De mogelijkheden van het geven van zekerheidsstelling bij particuliere bezittingen W SBF GEEN Arbeid/ W RE SBF Arbeid/ Berekeningen en budgettering 0SV2 Toepassen 72-regel V SBF GEEN Generiek Generiek 0SV2 Berekenen van de bruto/netto last V SBF GEEN Generiek Generiek 0SV2 Berekent de cash flow V SBF GEEN Generiek Generiek 0SV2 Berekent de contante en toekomstige waarde V SBF GEEN Generiek Generiek 0SV2 Berekent via verschillende methoden rendement, V SBF GEEN Generiek Generiek waaronder netto, enkelvoudig, samengesteld, IRR, effectief 0SV2 Berekent mbt effect tijd (vooraf/achteraf), per jaar, per V SBF GEEN Generiek Generiek maand, per dag 0SV2 Berekent rente/aflossingen bij verschillende gangbare kredietvormen V SBF GEEN Generiek Generiek -111-

112 0SV2 0SV2 Houdt rekening in de berekeningen met het effect van inflatie Berekenen van de indicatief verschuldigde boeterente bij vervroegde aflossing V SBF GEEN Generiek Generiek V SBF GEEN Generiek Generiek Zakelijke kredietverlening 8SBF1 Van zakelijke kredietvormen, zoals rc krediet, middellang en lang krediet, lease, huurkoop, hypothecaire lening, W SBF GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ factoring 8SBF1 Begrijpen hoe financiering van onderneming tot stand komt en welke ratio's daarvoor gelden B SBF GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 8SBF1 Achterstelling, pos/neg verklaring W SBF GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ 7RE1 Verschillen tussen bankhypotheek en krediethypotheek W RE SBF Arbeid/ 7RE1 Bankgarantie W RE SBF Arbeid/ 8SBF1 0SV3 0SV3 Financieringsstructurering voor de DGA De verschillen en mogelijkheden van financieren in privé of via de vennootschap (beleggings-, stamrecht-, pensioen-) Specifieke vaardigheden Sparen Beleggen Financieren Vertaalt de financiële instrumenten aan de consument en legt uit waarom het voor goed beleggingsadvies belangrijk is een risicoprofiel te maken Analyseert op verschillende momenten gedurende de looptijd van de overeenkomst of een wijziging in de B SBF GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ V SBF GEEN Generiek Generiek V SBF GEEN Generiek Generiek -112-

113 0SV3 0SV3 8SV3 8SV3 8SV3 7SV3 7SV3 7SV2 7SV3 persoonlijke financiële situatie een wijziging betekent in het risicoprofiel van de consument, waardoor de strategische asset allocatie bijgesteld kan worden en andere passende financiële instrumenten kunnen worden geselecteerd Integreert het risicoprofiel en de resultaten van beleggingen Vertaalt de diverse vormen van risico s die de klant kan tegenkomen of nodig kan hebben, en strategieën ter vermijding van die risico's, en legt het concept risico tegenover rendement uit Berekent de verschillen tussen beleggen in privé of via de vennootschap Berekent financiële consequenties voor aankoop onroerend goed (eigen woning, tweede woning, bedrijfspand, woon-werkpand) in privé of BV voor een DGA Analyseert of een financiering op zakelijke wijze moet worden vormgegeven danwel vanuit privé Vertaalt met betrekking tot het hypothecair krediet een aanvraag vooraf, zodat een inschatting inzake acceptatie kan worden gemaakt Vertaalt het hypothecair krediet aan de consument en maakt duidelijk hoe het aanvraagproces verloopt Vertaalt met betrekking tot het hypothecair krediet de hypotheekakte en andere relevante stukken en beantwoordt vragen van de consument hierover Vertaalt geschikte hypotheekoplossingen die aan de specifieke behoeften van de klant voldoen V SBF GEEN Generiek Generiek V SBF GEEN Generiek Generiek V SBF GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ V SBF GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ V SBF GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ V SBF GEEN Arbeid/ V SBF GEEN Arbeid/ V SBF GEEN Arbeid/ V SBF GEEN Arbeid/ -113-

114 7SV3 8SV4 Vertaalt met betrekking tot het beheer en mutaties van de overeenkomst inzake hypothecair krediet op grond van life events en schat in of aanpassing van het krediet wenselijk is Analyseert balans en verlies en winstrekening aan de hand van de volgende ratio's: solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit, werkkapitaal, quick ratio, current ratio V SBF GEEN Arbeid/ V SBF GEEN Ondernemer Starten - groei- krimp onderneming/ -114-

Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner

Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner Documentnaam: Beroeps- en deskundigheidseisen van de financieel planner Versie: Definitief Datum: 23.04.2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Beroeps- en deskundigheidseisen van de financieel planner. Versie: Definitief + update 2016 Datum: 27.01.2016

Beroeps- en deskundigheidseisen van de financieel planner. Versie: Definitief + update 2016 Datum: 27.01.2016 Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner Documentnaam: Beroeps- en deskundigheidseisen van de financieel planner Versie: Definitief + update 2016 Datum: 27.01.2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis PE-PLUSTOETSTERMEN Adviseur/Module Basis College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN Eindterm 4a De persoon beschikt over het

Nadere informatie

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES De Federatie van Financieel Planners stelt zich ten doel om integrale financiële advisering te bevorderen. Met een integraal financieel plan krijgt de cliënt

Nadere informatie

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC WFT- module pensioenverzekeringen 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC Agenda Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Toets / eindtermen WFT module pensioenverzekeringen WFT Pensioenopleiding WFT Examen Voorstel

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Mogen wij u helpen om uw financiële situatie te verbeteren? Een overzicht van onze dienstverlening aan u

Dienstverleningsdocument. Mogen wij u helpen om uw financiële situatie te verbeteren? Een overzicht van onze dienstverlening aan u Dienstverleningsdocument Mogen wij u helpen om uw financiële situatie te verbeteren? Een overzicht van onze dienstverlening aan u 1 Wie zijn wij? Persist Financial Planning is in 2010 opgericht en vindt

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN Ook bij vragen rondom Echtscheiding 1 Er zijn geen eenvoudige scheidingen. Naast emotie maken de aanwezigheid van kinderen, vermogen, eigen woning maar

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

1. Tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

1. Tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1. Tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Hieronder vindt u tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Adviseurs kunnen de tips gebruiken

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Door: Rik Smit FFP RFEA. Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht

Door: Rik Smit FFP RFEA. Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht Door: Rik Smit FFP RFEA Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht Stellingen Alimentatie advies is allesomvattend, behalve juridisch van aard Alimentatie advies is allesomvattend,

Nadere informatie

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening september 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1. Wat is een toetsmatrijs? Een toetsmatrijs

Nadere informatie

Financiële planning Hoe wordt u de trusted advisor van uw cliënt? 29 september 2015 Ramón Wernsen MFP, CFP

Financiële planning Hoe wordt u de trusted advisor van uw cliënt? 29 september 2015 Ramón Wernsen MFP, CFP Financiële planning Hoe wordt u de trusted advisor van uw cliënt? 29 september 2015 Ramón Wernsen MFP, CFP PROGRAMMA Wat verwacht uw klant? Financiële planning en kenmerken Trusted advisor en kenmerken

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Ons advies. Toelichting op het advies en de vergoedingen

Ons advies. Toelichting op het advies en de vergoedingen Ons advies Toelichting op het advies en de vergoedingen Als u niet bekend bent met het afsluiten van financiële producten of als u een advies wilt dat is afgestemd op de persoonlijke situatie, dan is het

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

ThomaLife. Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid!

ThomaLife. Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid! ThomaLife Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid! ThomaLife Al onze cliënten hebben financiële doelstellingen voor nu en voor later. U bent er misschien niet iedere dag mee

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief krediet IJLAGE 5 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag In het onderstaande figuur is de taakstructuur

Nadere informatie

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK. Aanleiding Met betrekking tot het eindniveau van veiligheidsopleidingen

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866

Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866 CDFD T.a.v. mevrouw mr. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866 Wft-Vakbekwaamheid

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 10: Advisering van de werkgever over een passend pensioenproduct: samenvatting Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013, Den Haag Pagina 1 van 7 ALGEMENE EN VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts Merkt u ook dat de gemiddelde adviesvraag aan

Nadere informatie

TOETSTERMEN. INHAAL/-PE-EXAMEN Basis. Bijlage E1 ----------------------------------------

TOETSTERMEN. INHAAL/-PE-EXAMEN Basis. Bijlage E1 ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN Basis Bijlage E1 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Financieel advies: de volgende stap Hoe stemt u het geld van uw klanten af op het leven dat zij willen leiden?

Financieel advies: de volgende stap Hoe stemt u het geld van uw klanten af op het leven dat zij willen leiden? Financieel advies: de volgende stap Hoe stemt u het geld van uw klanten af op het leven dat zij willen leiden? Jan Andel Ramón Wernsen Robert van Beek Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2017

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Reacties CDFD/consultatieronde

Reacties CDFD/consultatieronde Reacties CDFD/consultatieronde Op 27 september 2010 heeft de CDFD het Consultatiedocument Wft-Module Pensioenverzekeringen ter beoordeling aan de markt voorgelegd. Op 22 en 27 oktober 2010 zijn een aantal

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Over Van As Financieel Advies Begin 2009 werd Van As Financieel Advies opgericht. Een adviesbureau voor financiële planning, vermogensadvies, echtscheidingsbemiddeling en hypotheekadvies.

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beheerder. Afdeling: Wonen/Vastgoed Datum: 1 maart 2015 Pagina: 1 van 5

Beheerder. Afdeling: Wonen/Vastgoed Datum: 1 maart 2015 Pagina: 1 van 5 Beheerder Afdeling: Wonen/Vastgoed Datum: 1 maart 2015 Pagina: 1 van 5 Organisatorische context Idealis is dé studentenhuisvester van Wageningen en Ede. Wij bieden ruim 5000 huurders prettige en betaalbare

Nadere informatie

De Financiële Scan Uitgave 2016

De Financiële Scan Uitgave 2016 De Financiële Scan Uitgave 2016 Voorwoord Als medisch specialist bent u druk bezig met de uitoefening van uw praktijk, met de zorg voor uw gezin en met het onderhouden van uw sociale contacten. Hierdoor

Nadere informatie

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 8 december 2010, Den Haag Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Toelichting pag.3 Eindtermen kennis...pag.4

Nadere informatie

Oplossingen bij echtscheidingen en financiële vraagstukken

Oplossingen bij echtscheidingen en financiële vraagstukken Oplossingen bij echtscheidingen en financiële vraagstukken More Advice MAATWERK OBJECTIEF & ONTZORGEN RELATIE EXPERTISE Waarom More Advice? Financiële, fiscale en juridische kennis in één More Advice biedt

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel? Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM-rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen uit april

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Keuzedilemma s van de klant verhinderen het zicht op de waarde van de financieel planner.

Keuzedilemma s van de klant verhinderen het zicht op de waarde van de financieel planner. FINANCIËLE PLANNING Keuzedilemma s van de klant verhinderen het zicht op de waarde van de financieel planner. HOOFDSTUK 1 Klant moet nog (te) veel hobbels nemen om de juiste financieel planner te vinden

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen Wft Pensioenvergunning Praktische gevolgen Juni 2011 Agenda Achtergrond Reikwijdte van de vergunning Deskundigheidseisen Overgangsbepalingen Gevolgen AFM onderzoek Pensioenadvisering april 2010 75% pensioenadviezen

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Ons advies. Toelichting op het advies en de vergoedingen

Ons advies. Toelichting op het advies en de vergoedingen Ons advies Toelichting op het advies en de vergoedingen Als u niet bekend bent met het afsluiten van financiële producten of als u een advies wilt dat is afgestemd op de persoonlijke situatie, dan is het

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer J. Jansen

Wft-portfolio De heer J. Jansen Wft-portfolio De heer J. Jansen Uitgiftedatum: 14 november 2013 Portfolio van: De heer J. Jansen Contactgegevens: info@hoffelijk.nl Functie: Medewerker binnendienst Naam direct leidinggevende: B. de Boer

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 Ministerie van Financiën ter attentie van mr. drs. J.C. de Jager Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Baarn, 8 mei 2012 Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11828 30 juni 2011 Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 28 juni 2011 Nr.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

ESMA-richtsnoeren eindtermen DSI Adviseur Beleggen Maatwerk (ESMA)

ESMA-richtsnoeren eindtermen DSI Adviseur Beleggen Maatwerk (ESMA) ESMA-richtsnoeren eindtermen DSI Adviseur Beleggen Maatwerk (ESMA) Richtsnoer A De belangrijkste kenmerken, risico s en aspecten te begrijpen van de beleggingsproducten die worden aangeboden of aanbevolen,

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed advies Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct)

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties

Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties Beschrijvingen in leerresultaten van de diploma s de door het Ministerie van OCW gereguleerde

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie