De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen."

Transcriptie

1 Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd op de capaciteit). Neemt een duidelijke beslissing hoe de werkopdrachten ingepland gaan worden. Neemt zijn verantwoordelijkheid wanneer de planning anders loopt dan verwacht. Controleert of hij alle gegevens heeft en of deze correct zijn, voordat hij de opdracht inplant of (deels) uitbesteedt. De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Overlegt tijdig met de receptie, planning en/of andere (deskundige) betrokkenen. Zorgt voor een juiste prioritering van werkzaamheden. Houdt in de verdeling over de medewerkers, rekening met de inhoud en omvang van de werkzaamheden. De deelnemer heeft bij het verdelen van de werkzaamheden over de medewerkers, voldoende rekening gehouden met de competenties van de individuele medewerkers. Geeft wanneer gewenst of nodig een toelichting. 1.2 werkproces: (Bege)leidt werkplaatsmedewerkers De deelnemer heeft alle betrokkenen voldoende geïnstrueerd over de uit te voeren werkzaamheden. Geeft een duidelijke instructie over de uit te voeren werkzaamheden. Gaat in op mogelijke vragen en opmerkingen. Houdt in de gaten of alles verloopt volgens planning/afspraak. Instrueert medewerkers die vastlopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden, hoe zij de opdracht verder moeten of kunnen aanpakken. De deelnemer begeleidt en motiveert medewerkers zodanig, dat zij hun werkzaamheden naar behoren, vlot en veilig voortzetten. Creëert een prettige en positieve werksfeer. Overziet de uit te voeren werkzaamheden en bekijkt wat goed en wat minder goed verloopt. De deelnemer heeft knelpunten op tijd in de gaten en pakt deze voortvarend aan. Grijpt in waar nodig, maar houdt daarbij rekening met de capaciteiten van de medewerkers PvB WPMCB4 v Beoordelingsformulier 1 van 4

2 1.3 werkproces: Zorgt voor informatie naar en ontwikkeling van werkplaatsmedewerkers Geeft duidelijk aan wat het doel is van de informatieoverdracht. De deelnemer heeft de medewerkers voldoende geïnformeerd over ontwikkelingen (binnen en/of buiten het bedrijf), wat hen te wachten staat en wat hierbij van hen wordt verwacht. Benoemt alle zaken die van belang zijn. Ook wanneer die minder positief zijn. Komt met onderbouwde argumenten. Brengt voorstellen tot verbetering als een kans/uitdaging en niet louter als (negatieve) kritiek. Stimuleert kennisdeling en vergaring. Registreert/administreert alle informatie die van belang is. De deelnemer verzamelt en legt de verscheidenheid aan informatie zodanig vast, dat deze een goed bruikbare informatiebron/naslagwerk vormt voor medewerkers en/of management. Scheidt hoofdzaken van bijzaken. De deelnemer draagt zijn kennis/expertise op begrijpelijke wijze over. Geeft uitleg over hoe zaken werken of zouden moeten/kunnen werken. Geeft voldoende antwoord op eventuele vragen. Checkt gedurende de overdracht steeds of de informatie goed is overgekomen. 1.4 werkproces: Bewaakt, evalueert processen /procedures werkplaats Overlegt tijdig en regelmatig met de werknemers over de uitvoering van processen en procedures, en de daarbij gesignaleerde knelpunten. De deelnemer zorgt er in voldoende mate voor dat de werkzaamheden verlopen volgens planning en de geldende (bedrijfs)procedures en arboen milieuregels. Overziet knelpunten tijdig en volledig en bekijkt wat goed en wat minder goed verloopt. De deelnemer levert voldoende onderbouwde oplossingen aan voor knelpunten in het bedrijfs/werkproces. Scheidt hoofdzaken van bijzaken. Bewaakt de voortgang van de werkzaamheden van de individuele medewerkers aan de hand van de opgestelde planning. De deelnemer lost knelpunten die van invloed zijn op de arbeidsproductiviteit en werkplaatskosten, voortvarend op. Bewaakt de uitvoering van het bedrijfsproces aan de hand van de opgestelde planning en/of de beleidsdoelstellingen PvB WPMCB4 v Beoordelingsformulier 2 van 4

3 1.5 werkproces: Maakt en/of beoordeelt investerings, opleidings en verbetervoorstellen Luistert naar ideeën/suggesties van medewerkers en zorgt voor een open dialoog. De deelnemer vertaalt knelpunten of kansen actief en afdoende naar voorstellen die het bedrijf of de bedrijfsvoering ten goede komt. Brengt knelpunten of kansen voldoende volledig in kaart. Haalt zijn input uit de diverse informatie die hem beschikbaar zijn. Baseert zich op feiten. De deelnemer formuleert/onderbouwt investerings, opleidings en/of verbetervoorstellen zodanig, dat op basis hiervan afgewogen beslissingen genomen kunnen worden. Zorgt voor een heldere uiteenzetting van probleemstelling/uitgangspunten, constateringen en conclusies. Kijkt voldoende kritisch naar eigen suggesties/ideeën, etc. Redeneert kostenbewust en opbrengstengericht. 1.6 werkproces: Voert (mede) functionerings en beoordelingsgesprekken met werkplaatsmedewerkers Formuleert begrijpelijk en helder (naar beslissingsbevoegden). De te bespreken of besproken zaken betreffende het functioneren van de medewerker, zijn (volgens bedrijfsprocedure) vastgelegd en opgenomen in het dossier van de medewerker. Onderbouwt constateringen en conclusies. De besproken en vastgelegde informatie vormt voldoende basis om te komen tot een voorstel t.b.v. opleiding/ontwikkeling, of aanpassingen in functie en/of salaris, of beëindiging/verlenging van de dienstbetrekking. Benoemt alleen feitelijke (meetbare) zaken en mijdt aannames. Formuleert zodanig dat de vastgelegde gegevens zowel informeren als verantwoorden. Legt alleen relevante informatie vast. De inzetbaarheid van de medewerker en de daarmee samenhangende opleidings en ontwikkelingsbehoeften en tekortkomingen, zijn voldoende in kaart gebracht en vormen een goede basis voor vervolgacties. Legt een duidelijk verband tussen feitelijke constateringen, conclusie en de (mogelijke) consequenties daarvan PvB WPMCB4 v Beoordelingsformulier 3 van 4

4 1.7 werkproces: Zorgt (mede) voor werving, selectie en ontslag van werkplaatsmedewerkers Baseert zich op (gecontroleerde) feiten. De deelnemer heeft volgens de afspraken binnen het bedrijf en op basis van de gegeven informatie, een goed onderbouwd voorstel gedaan, betreffende werving, selectie, aanname en/of ontslag. Formuleert zakelijk en mijdt emotionele uitspraken. Schets een duidelijk beeld van de gewenste medewerker. De deelnemer heeft op basis van de gegeven informatie een duidelijk functieprofiel en eventueel dito advertentie opgesteld. Maakt een onderscheidt tussen must en pré. Gebruikt in hoofdzaak informatie die relevant is. Algemene/ overige opmerkingen: Datum uitvoering opdracht A: Datum uitvoering opdracht B: Datum uitvoering opdracht C: Datum uitvoering opdracht D: Datum uitvoering opdracht E: Datum uitvoering opdracht F: Datum uitvoering opdracht G: Is binnen ieder werkproces ten minste de helft van alle beoordelingscriteria met Voldaan beoordeeld? (Aantallen naar boven afronden) Indien nee, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden en is het cijfer 0 Ja / Nee * * doorhalen wat niet van toepassing is Aantal Voldaan Kerntaak 1 Cijfer (zie berekeningstabel) PvB WPMCB4 v Beoordelingsformulier 4 van 4

5 WPMCB4 H WPMCB4 I WPMCB4 J Kerntaak 2 Voert werkzaamheden voor de werkplaats uit 2.2 werkproces: Signaleert en handelt klachten af De deelnemer formuleert de juiste acties om een klacht aan te pakken en soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Houdt rekening met de achtergrond/aanleiding van de klacht. Komt op voor zijn mening en beargumenteert zijn acties. Biedt ruimte voor een reactie, maar laat zich daardoor niet ten nadelen beïnvloeden. Houdt rekening met de kosten/baten en voor en nadelen voor het bedrijf. De deelnemer heeft datgeen gedaan dat binnen de mogelijkheden (financieel en technisch verantwoord) van het bedrijf ligt om klachten op te lossen. Beperkt, in zijn zoektocht naar oplossingen, mogelijke verstoring van het werkproces. 2.3 werkproces: Onderhoudt externe contacten De deelnemer formuleert naar de ander duidelijk wat hij wil bereiken of nodig heeft. Zet zijn wensen of mening helder uiteen. Stelt zich redelijk en betrouwbaar op. Uit zich zowel non verbaal als verbaal op positief wijze. De deelnemer profileert zichzelf en/of het bedrijf gunstig op een ongedwongen, onderhoudende en concrete manier. Behandelt de ander met respect. Laat zich niet (teveel) afleiden door verleidelijke aanbiedingen en/of randvoorwaarden. De deelnemer is voldoende alert op zakelijke voor en nadelen en buigt deze binnen de mogelijkheden die hij heeft, afdoende om in een voordeel voor het bedrijf. Blijft zakelijk en gaat niet (teveel) af op onderbuik gevoel PvB WPMCB4 v Beoordelingsformulier 1 van 2

6 WPMCB4 H WPMCB4 I WPMCB4 J 2.4 werkproces: Stelt de werkorder op De deelnemer maakt een juiste inschatting van de opdracht (omvang, werkzaamheden en benodigde materialen/onderdelen). Doet, indien nodig, een beroep op de expertise van deskundige medewerkers. Baseert zich op relevante/juiste informatie. Maakt, indien noodzakelijk, gebruik van informatiebronnen (constructietekeningen, stuklijsten, voertuigregels/ normen, etc.). Neemt afspraken met de klant voldoende duidelijk mee in de werkorder. De deelnemer stelt een werkorder op (of laat die opstellen) met een correcte opgave van werkzaamheden, uren en eventuele specifieke klantwensen. Baseert zich op feitelijke (meetbare) gegevens. De deelnemer controleert of de juiste materialen/onderdelen aanwezig zijn voor het uitvoeren van de werkorder. Gebruikt bij het controleren van de materialen/onderdelen constructietekening(en) en stuklijst(en). Controleert materialen op kwaliteit, kwantiteit en toepasbaarheid voor de werkorder. Algemene/ overige opmerkingen: Datum uitvoering opdracht H: Datum uitvoering opdracht I: Datum uitvoering opdracht J: Is binnen ieder werkproces ten minste de helft van alle beoordelingscriteria met Voldaan beoordeeld? (Aantallen naar boven afronden) Indien nee, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden en is het cijfer 0 Ja / Nee * * doorhalen wat niet van toepassing is Aantal Voldaan Kerntaak 2 Cijfer (zie berekeningstabel) PvB WPMCB4 v Beoordelingsformulier 2 van 2

Servicedocument. Profiel. Werkbegeleider in het leerbedrijf

Servicedocument. Profiel. Werkbegeleider in het leerbedrijf Servicedocument Profiel Werkbegeleider in het leerbedrijf Maart 2011 Colofon Profiel van de werkbegeleider in de BPV Betrokkenen bij dit document MBO Raad Nicoline Adèr - Werkgroepleider Examenprofielen

Nadere informatie

Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4

Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4 Addendum OER Podiumtechnicus Toneel Cohort 2005-2006 / 2006-2007 Niveau 4 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Kerntaken / Beroepscompetenties 4 Hoofdstuk 3 Beroepscompetenties / Beheersingscriteria

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepsprofiel Ondernemer horeca Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Ondernemer horeca Pagina 1/23 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel Excellente commerciële dienstverlener Januari 2011 BCP Excellente commerciële dienstverlener 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011 Afdelingsmanager Deel C November 2011 Dit deel C van de afdelingsmanager is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Hoofd afdeling Financiën en Beheer. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Hoofd afdeling Financiën en Beheer. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO Groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 12 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Beleid voorbereiden,

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Opleidingsplan Centralist meldkamer

Opleidingsplan Centralist meldkamer Opleidingsplan Centralist meldkamer juli 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang Centralist

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 02-07-2004 Versie 1 Datum: 12 12 05 Pagina 1 van 25 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ondernemer/bedrijfsleider 1 tegelzetter

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1

Nadere informatie